Sáng kiến kinh nghiệm Giúp giáo viên không chuyên dạy tốt môn Âm nhạc

Trong xu thế hiện nay, để đáp ứng nhu cầu của xã hội thì ngành giáo dục phải đào tạo được những con người phát triển toàn diện. Đối với nhà trường tiểu học mục tiêu cuối cùng là hình thành cho học sinh những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về tình cảm, trí tuệ, thể chất và các kỹ năng cơ bản để học sinh học tiếp trung học hoặc đi vào cuộc sống lao động. Đáp ứng mục tiêu, yêu cầu ấy mà ở bậc Tiểu học đã đưa ra các môn học như Tiếng Việt, Toán, Đạo đức, Tự nhiên xã hội, Kỹ thuật, Mỹ thuật, Thể dục Mỗi môn học đều có vai trò quan trọng góp phần vào sự phát triển toàn diện của học sinh. Âm nhạc là môn học được đưa vào kế hoạch dạy ở Tiểu học nhằm giúp học sinh cảm nhận cái hay, cái đẹp, nhận biết thế giới xung quanh, phát triển trí não, óc tưởng tượng qua âm nhạc để từ đó mà giáo dục, hoàn thiện nhân cách học sinh. Ngoài ra Âm nhạc bậc tiểu học còn cung cấp những kiến thức cơ bản về âm nhạc (nhận biết nốt nhạc, hình nốt nhạc, khuông nhạc, phát triển năng lực cảm thụ âm nhạc, phát triển khả năng nghe nhạc, ) tạo điều kiện góp phần phát hiện và bồi dưỡng cho học sinh có năng lực đặc biệt nhưng quan trọng hơn hết âm nhạc là một nhu cầu không thể thiếu đối với đời sống tinh thần của học sinh. Tuy nhiên Âm nhạc là một môn năng khiếu, không phải giáo viên nào cũng có khiếu để dạy.

 

doc21 trang | Chia sẻ: sangkien | Ngày: 04/08/2015 | Lượt xem: 1672 | Lượt tải: 17Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Sáng kiến kinh nghiệm Giúp giáo viên không chuyên dạy tốt môn Âm nhạc", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
hiệu ghi chép nhạc và tập đọc nhạc, giáo viên lại càng gặp nhiều khó khăn hơn cụ thể: Giáo viên ngại hát, chØ cho nghe nhạc mẫu là chính rồi học sinh hát theo hoặc có dạy nhưng không thể sửa sai cho học sinh, hay chỉ dạy chiếu lệ, dạy lướt chưa chú trọng đầu tư tiết dạy. Với những cách dạy trên không những làm cho học sinh khó cảm nhận cái hay, cái đẹp qua Âm nhạc mà còn làm cho giờ học trở nên đơn điệu, buồn tẻ, không tạo được hứng thú học tập cho học sinh. Ngoµi ra do ®Ỉc tr­ng bé m«n trong 1 tiết dạy có nhiều hoạt động mµ học sinh không có đủ nhạc cụ học tập. Học sinh gồm nhiều đối tượng, sử dụng nhạc cụ chưa thành thạo. Tr­êng häc ch­a cã phßng chøc n¨ng. Học sinh gõ đệm, khi thùc hiƯn c¸c ho¹t ®éng biĨu diƠn: H¸t ®ång ca, trß ch¬i ©m nh¹c... ảnh hưởng đến các lớp khác.
2. Sè liƯu tr­íc khi thùc hiƯn ®Ị tµi:
*§èi víi gi¸o viªn
Tỉng sè GV toµn tr­êng: 33®/c, trong ®ã BGH: 3®/c, nh©n viªn: 5®/c, gi¸o viªn ®øng líp: 25®/c- GV ©m nh¹c: 2
 - TiÕng Anh: 3
 - GV c¬ b¶n: 20.
65% Gi¸o viªn
Hát chưa chuẩn, chưa tự tin khi hát.
50% Gi¸o viªn
Chưa nắm chắc 3 cách gõ đệm.
55% Gi¸o viªn
Sự hiểu biết về nhạc lý có giới hạn.
65% Gi¸o viªn
Chưa nắm chắc các hoạt động trong từng tiết dạy.
75% Gi¸o viªn
Không biết nhiều động tác biểu diễn để dạy vận động phụ họa hoặc thiếu tự tin dạy vận động phụ họa.
75% Gi¸o viªn
Sư dơng c¸c nh¹c cơ ch­a thµnh th¹o.
75% Gi¸o viªn
Việc phát hiện và chỉnh sửa học sinh hát sai giáo viên còn lúng túng.
65% Gi¸o viªn
Chưa có nhiều trò chơi cho tiết âm nhạc để học sinh hứng thú học tập.
70% Gi¸o viªn
Hình thức, phương pháp tổ chức dạy học chưa phong phú.
*§èi víi häc sinh(sè liƯu n¨m 2008-2009)
Khèi
ThĨ hiƯn bµi h¸t
Gâ ®Ưm
Lý thuyÕt ©m nh¹c
4
75%
20%
5%
5
78%
25%
15%
Khèi
TSHS
Hoµn thµnh
Ch­a hoµn thµnh
A+
 A
SL
%
SL
%
SL
%
1
58
21
36%
35
60%
2
4%
2
54
25
46%.
29
54%
0
0
3
63
30
48%
33
52%
0
0
3. HƯ thèng nh÷ng biƯn ph¸p (néi dung chđ yÕu cđa ®Ị tµi):
	1. Giáo viên nghe trước nhiều lần bài hát sẽ dạy để hát đúng cường độ, trường độ, giai điệu của bài hát.
	2. T×m hiĨu th«ng qua s¸ch vë, häc hái kinh nghiƯm cđa gi¸o viªn chuyªn tr¸ch,ph©n tÝch kÜ bµi häc tr­íc khi lªn líp.
	3. T×m hiĨu th«ng qua s¸ch vë, häc hái kinh nghiƯm cđa gi¸o viªn chuyªn tr¸ch.
	4. Dùa vµo s¸ch chuÈn kiÕn thøc kÜ n¨ng, theo kÕ ho¹ch chuyªn m«n cđa tỉ .
	5. T×m hiĨu qua b¨ng ®Üa nhac, qua c¸c ch­¬ng tr×nh v¨n nghƯ, qua gi¸o viªn chuyªn tr¸ch. CÇn tËp kÜ c¸c ®éng t¸c tr­íc khi lªn líp.
	6. TËp luyƯn vµ häc hái qua gi¸o viªn chuyªn tr¸ch, qua b¨ng ®Üa.
	7. Nghe kÜ bµi h¸t mÉu.
	8. VËn dơng c¸c trß ch¬i d©n gian, t×m hiĨu qua ti vi, b¨ng ®Üa nh¹c, qua gi¸o viªn chuyªn tr¸ch.
	9. Häc hái qua b¨ng ®Üa, qua ®ång nghiƯp.
 4. Nh÷ng biƯn ph¸p thùc hiƯn:
	* Biện ph¸p1: Giáo viên nghe trước nhiều lần bài hát sẽ dạy để hát đúng cường độ, trường độ, giai điệu của bài hát. Mạnh dạn hát cho giáo viên chuyên trách ®Ĩ cïng hạn chế, khắc phục sai sót. KÕt hỵp sư dơng ®µn hoỈc b¨ng ®Üa ghi s½n bµi h¸t sÏ d¹y.
* BiƯn ph¸p 2: T×m hiĨu th«ng qua s¸ch vë, häc hái kinh nghiƯm cđa gi¸o viªn chuyªn tr¸ch,ph©n tÝch kÜ bµi häc tr­íc khi lªn líp. GV làm mẫu từng câu cho từng kiểu gõ đệm, yêu cầu học sinh xác định kiểu gõ hoặc giáo viên nêu kiểu gõ yêu cầu HS gõ đệm. Khi học sinh gõ được giáo viên mới cho gõ đệm hết bài. HS khi được gõ đệm sẽ rất thích vì vậy dễ làm ồn, ảnh hưởng đến lớp khác. Giáo viên phải nắm được tâm lý này mà hạn chế cho gõ đệm cả lớp, chỉ nên cho gõ đệm theo nhóm, theo tổ nh­ vËy võa ®ì ån mµ l¹i dƠ ph¸t hiƯn ra nh÷ng em gâ sai ®Ĩ gi¸o viªn kÞp thêi sưa.
Phân biệt 3 cách gõ đệm:
C¸c c¸ch gâ ®Ưm
C¸ch tiÕn hµnh
Gâ ®Ưm theo ph¸ch
- §äc kÜ bµi, ph©n tÝch vµ ®¸nh dÊu tõng tõ ®­ỵc gâ ®Ưm. Gâ ®Ịu tay tõ ®Çu tíi cuèi bµi, chĩ ý mét sè tõ kÕt c©u hoỈc kÕt bµi cã tr­êng ®é lín VD: Nèt tr¾ng(), nèt tr¾ng chÊm d«i(), nèt ®en liªn nèt tr¾ng()...
Gâ ®Ưm theo tiÕt tÊu lêi ca
- §äc kÜ bµi, trong c¸ch nµy ®äc tõ nµo ta gâ tõ ®ã, kh«ng ®äc kh«ng gâ. L­u ý c¸c h×nh nèt nh¹c VD: Nèt mãc ®¬n(), mãc kÐp(), mãc ®¬n chÊm d«i(), nèt ®en chÊm d«i().....
Gâ ®Ưm theo nhÞp
- §äc kÜ bµi, ph©n tÝch vµ ®¸nh dÊu tõng tõ ®­ỵc gâ ®Ưm nhÞp, chĩ ý nh÷ng bµi cã nhÞp lÊy ®µ, hay bµi h¸t viÕt ë nhÞp nµo?(VD: nhÞp 2, nhÞp 3, nhÞp 4...). trong c¸ch gâ nµy ®éng t¸c më tay vµ ®ãng tay ph©n biƯt rÊt râ v× vËy gi¸o viªn cÇn h­íng dÉn HS thùc hiƯn ®ĩng ®ãng më tay ®Ĩ t¹o thãi quen cho HS khi gâ ®Ưm nhÞp.
	*BiƯn ph¸p 3: T×m hiĨu th«ng qua s¸ch vë(VD: S¸ch Båi d­ìng th­êng xuyªn bé m«n ¢m nh¹c cho gi¸o viªn tiĨu häc - NXB Gi¸o dơc, n¨m 2000), häc hái kinh nghiƯm cđa gi¸o viªn chuyªn tr¸ch.Về nhạc lý giáo viên cần tập trung theo khối lên kế hoạch nhờ đồng nghiệp hướng dẫn (giáo viên chuyên môn).
	* BiƯn ph¸p 4: Dùa vµo s¸ch chuÈn kiÕn thøc kÜ n¨ng, theo kÕ ho¹ch chuyªn m«n cđa tỉ . Giáo viên bám sát sách giáo viên, mạnh dạn đưa ra mục tiêu bài dạy. Giáo viên nên tự đề ra mục tiêu và dạy đảm bảo mục tiêu đó.
	*BiƯn ph¸p 5: T×m hiĨu qua b¨ng ®Üa nh¹c, qua c¸c ch­¬ng tr×nh v¨n nghƯ, qua gi¸o viªn chuyªn tr¸ch. CÇn tËp kÜ c¸c ®éng t¸c tr­íc khi lªn líp. TÝch cùc tham gia c¸c phong trµo v¨n ho¸ v¨n nghƯ cđa tr­êng, ®Þa ph­¬ng( Tham gia ch­¬ng tr×nh mõng xu©n t¹i x· th¸ng 12 n¨m 2010. Tham gia ch­¬ng tr×nh tiÕng h¸t thÇy vµ trß cđa huyƯn th¸ng 02 n¨m 2010).Giáo viên nên tham khảo băng nhạc thiếu nhi, xem các tiết mục múa hoặc tổ chức cho học sinh thảo luận nhóm tự tìm động tác phụ hoạ cho bài hát lúc đó giáo viên sẽ có nhiều động tác hướng dẫn học sinh, phát huy tính tích cực nơi các em.
*BiƯn ph¸p 6: TËp luyƯn vµ häc hái qua gi¸o viªn chuyªn tr¸ch, qua b¨ng ®Üa. Giáo viên có thể sử dụng giáo án điện tử, thiết kế bài dạy âm nhạc sẽ rất hiệu quả cho dù giáo viên không sử dụng được đàn.
	* BiƯn ph¸p 7: Nghe kÜ bµi h¸t mÉu. 
	HiƯn nay c«ng nghƯ th«ng tin ph¸t triĨn nªn t­ liƯu cho gi¸o viªn rÊt nhiỊu, v× vËy gi¸o viªn cã thĨ t×m hiĨu th«ng qua b¨ng ®Üa nh¹c, qua h­íng dÉn cđa gi¸o viªn chuyªn tr¸ch ®Ĩ cđng cè kiÕn thøc cđa m×nh cho tõng bµi h¸t. Ngoµi ra việc chỉnh sửa học sinh hát sai đòi hỏi về chuyên môn, th× giáo viên cố gắng lắng nghe và nên chia nhóm (4 -6 học sinh), đi xuống tận chỗ häc sinh sẽ nhận ra häc sinh hát chưa đúng, hát lạc giọng mà sửa cho häc sinh. Gi¸o viªn cịng nªn ph¸t huy tÝch cùc ho¹t ®éng cđa nh÷ng em cã n¨ng khiÕu vµo c¸c ho¹t ®éng häc nh­ ®¬n ca, song ca, tèp ca ®Ĩ c¸c em cã thĨ giĩp c¸c b¹n gi÷ ®­ỵc giai ®iƯu bµi h¸t.
*BiƯn ph¸p 8: VËn dơng c¸c trß ch¬i d©n gian, t×m hiĨu qua ti vi, b¨ng ®Üa nh¹c, qua gi¸o viªn chuyªn tr¸ch. Th«ng qua mét sè ph­¬ng ph¸p tỉ chøc trß ch¬i: 
Nốt nhạc vui: nghe nhạc đoán tên bài hát
Có thể áp dụng cho phần củng cố mỗi tiết học
Nghe nhạc đoán câu hát trong bài
Hát theo âm
Hát theo tiếng con vật
Nhìn động tác đoán tên bài hát
Nhìn tranh vẽ, hát
ta
đây
đến
Tìm
tay
cầm
ta
đây
đến
Tìm
nào
vui
múa
tay
cầm
Thường được sử dụng ở những tiết ôn 3 bài hát
Tìm tên đúng: gắn tên tác giả đúng tên bài hát
Nghe tiết tấu đoán tên bài hát
Ráp tranh ôn bài hát
Chọn bài hát đúng với nội dung tranh 
LËt tranh t×m bµi h¸t.
2
4
1
5
3
	Tùy theo loại bài mà giáo viên tổ chức trò chơi. Khi tổ chức cần lưu ý trò chơi nhằm đạt mục đích gì? Và phải hướng dẫn rõ ràng trước khi chơi, tránh các trò chơi chung chung không có liên quan đến âm nhạc. 
* BiƯn ph¸p 9: Häc hái qua b¨ng ®Üa, qua ®ång nghiƯp.
Không nhất thiết lúc nào cũng để cả lớp ra rả đọc từng câu (thuộc lời bài hát), giáo viên thay đổi lúc cho đọc nhóm, đọc tổ, đọc theo hàng ngang, hàng dọc, theo bàn, theo dãy, c¸ nh©nluyện hát thì có thể kết hợp: 
	- Nhóm hát, nhóm vỗ tay (hoặc gõ đệm)
	- Hát nối tiếp theo tổ (mỗi tổ hát 2 câu, 4 câu)
	- Hát kết hợp 3 cách gõ đệm (nhóm hát kết hợp gõ phách, 	nhóm hát kết hợp gõ tiết tấu.)
	- H¸t theo h×nh thøc lÜnh x­íng hoµ giäng, h¸t ®uỉi, h¸t ®èi 	®¸p, h¸t kÕt hỵp vËn ®éng phơ ho¹.
Tuy nhiªn ë mçi bµi cã mét ph­¬ng ph¸p riªng, mét quy tr×nh gi¶ng d¹y riªng: 
	*Quy trình và các dạng bài dạy Âm nhạc
- Đối với lớp 1,2,3 thường có 3 dạng bài:
Dạy hát
Dạy hát kết hợp vỗ tay, gõ đệm hoặc dạy hát kết hợp vận động phụ họa, dạy hát kết hợp trò chơi.
.Dạng bài Dạy bài mới: 
Khởi động: 	- Hít thở: Hít vào, thở ra (3 lần)- Luyện thanh. (Hát 1 bài, đọc nốt hoặc âm A, O, U...)
KiĨm tra bµi cị: - Hát lại bài cũ (có thể bỏ) 
 - H¸t kÕt hỵp vç tay, gõ đệm hoặc phụ họa (tùy bài cũ)
 Bài mới:
+ HĐ 1: Dạy hát
Dùng tranh
Câu đố
Một đoạn nhạc
Giới thiệu tên bài hát: 
GV hát mẫu (hay nghe nhạc mẫu)
Hướng dẫn đọc lời ca, giải thích từ khó (nếu có)
Dạy hát (theo lối móc xích)
Củng cố chuyên nghiệp : - Hát theo nhóm, tổ, cá nhân
	- Mỗi bên, mỗi tổ hát một câu (hát đối đáp)
+ HĐ 2: Dạy vỗ tay, gõ đệm.
GV vỗ tay mẫu 1 câu cho HS nhận ra và nêu kiểu gõ đệm.
Hướng dẫn HS vỗ tay 1 câu
Hướng dẫn HS hát vỗ tay hết bài
Tương tự cho dùng nhạc cụ gõ đệm.
Củng cố luyện tập:	Bên hát bên vỗ tay.
	Gõ ®Ưm + hát đối đáp
	Gõ ®Ưm +hát tiếp sức.
Củng cố:
Giáo dục tư tưởng
Trò chơi.
+ Lưu ý khi dạy:
Chú ý t­ thế ngồi hát của HS
Phân chia câu hợp lý
Khi dạy hát từng câu cũng nên chia và thay đổi hình thức để tránh học sinh đỡ mệt mỏi.
Dạy hát từng câu với tốc độ chậm hơn giai điệu, tiết tấu bài hát.
Tạo không khí vui tươi để ®éng viên tất cả HS đều tham gia
ôn lời 1
Dạy lời 2
Kết hợp phụ hoạ, hoặc kết hợp gò đệm
Kết hợp trò chơi
Dạng bài Dạy lời 2: 
1. Khởi động:	- Hít thở.
	- Luyện thanh
2. KiĨm tra bµi cũ : - Hát lại bài cũ
	- Kết hợp gõ đệm, vỗ tay theo bài cũ.
3. Bài mới: 
Dạy lời 2: 	GV cho nghe lời 2
	HS tự nhận xét giai điệu lời 2 với lời 1
	Cho 1 HS hát mẫu – GV chú ý tiếng khó
	Chia nhó cho HS tập hát
	Kiểm tra, sửa từng nhóm
	Cho nghe lại lời 1, lời 2
Củng cố luyện tập
	Cả lớp hát 	– Hát Nhóm tổ
	- Hát gõ, vỗ.
Hát kết hợp vận động: GV cho HS sáng tác điệu múa – GV múa mẫu – Hướng dẫn múa từng câu.
Lưu ý: Phần vận động phải chú ý làm bên nào trước, động tác dễ làm, thao tác từng câu chậm, rõ ràng. Đảm bảo quan sát được thao tác mẫu.
Dạng bài Dạy ôn 3 bài hát:
Khởi động
Bài mới:
- Ôn bài 1: 	Hát tập thể
	Hát cá nhân, tổ, nhóm
	Hát kết hợp vận động, phụ họa
	Hát thầm, tay gõ đệm
	Kết hợp trò chơi
Nghe 1 đoạn nhạc để đoán ra tên bài hát ôn thứ 2
- Ôn bài 2 : Hát cá nhân
	Hát cả lớp
	Hát nối tiếp từng câu
	Hát đối đáp theo dãy
	Hát thầm, vỗ tay
	Kết hợp trò chơi hát bằng nguyên âm.
Ráp tranh để ôn bài 3
- Ôn bài 3:	Hát nhóm thi đua
	Hát cả lớp
	Hát kết hợp đọc thơ
	Thay lời hát bằng tiếng con vật.
Lưu ý: Tùy theo nội dung mà thay đổi hình thức cho phù hợp và phong phú
- Nghe nhạc:	GV cho nghe băng nhạc
	Hỏi HS biết gì về bài nhạc này?
	Nói thêm về tên bài, tên tác giả, nội dung
	Hoặc cho biết thêm một số thông tin về bài hát.
- Kể chuyện âm nhạc: + GV giới thiệu tên tác giả, xuất xứ câu chuyện.
	+ GV kể chuyện (nếu có tranh minh họa càng hay)
	Đặt câu hỏi : Nội dung câu chuyện
	Giáo dục tư tưởng
Đối với lớp 4,5: Có thêm phần dạy Tập đọc nhạc
1. Cho HS nhận xét bài tập đọc nhạc: 
- Có những hình nốt nào?
- Có những nốt nào?
2. Tập tiết tấu: Gi¸o viªn gâ mÉu hoỈc gäi HS kh¸ lµm mÉu.	
3. Tập cao độ: GV ®µn thang ©m cao ®é hoỈc ®äc mÉu.
4. Đọc nhạc (kết hợp gõ tiết tấu, phách, đọc theo tổ, nhóm)
5. Ghép lời ca	
Cho sáng tác bài mới
Có vận động theo nội dung bài 
6. Củng cố nâng cao 
Lưu ý: Không dạy tập đọc nhạc bằng lời truyền khẩu.
	Khi đọc nhạc nên cho HS gõ phách đều đặn, nhịp nhàng. 
	Nên cho HS thay bằng các nguyên âm đọc trước khi ghép lời.
IV. KÕt qu¶ thùc hiƯn cã so s¸nh ®èi chøng.
1. KÕt qu¶ chung ®¹t ®­ỵc:
Nhê tiÕn hµnh mét sè biƯn ph¸p gi¶ng d¹y trªn ®ång nghiƯp cđa t«i cã nhiỊu chuyĨn biÕn râ rƯt, tõ mét gi¸o viªn thiÕu tù tin khi biĨu diƠn bµi h¸t, khi vËn ®éng phơ ho¹ cho bµi h¸t, khi sưa sai cho häc sinh... ®Õn nay c¸c gi¸o viªn ®· kh¸ vỊ nhiỊu mỈt, nhÊt lµ khi ®øng h¸t, vËn ®éng phơ häa cho bµi h¸t tr­íc gi¸o viªn hay häc sinh, nhiỊu gi¸o viªn cßn rÊt tÝch cùc tham gia c¸c ch­¬ng tr×nh v¨n nghƯ cđa tr­êng, ®Þa ph­¬ng nh­ c« gi¸o: Tr­¬ng HiỊn, Kim TuyÕn ... Qua c¸c ®ỵt thi ®ua trong n¨m häc nh­ 20/11, 22/12, 26/03... ®­ỵc ban gi¸m hiƯu nhµ tr­êng, ban thi ®ua cđa ®éi vµ c¸c thÇy c« gi¸o ®¸nh gi¸ lµ tiÕt mơc v¨n nghƯ cđa c¸c em cã tiÕn bé vµ phong phĩ c¶ h×nh thøc lÉn néi dung.
2. B¶ng thèng kª .
*§èi víi gi¸o viªn
Tỉng sè GV toµn tr­êng: 33®/c, trong ®ã BGH: 3®/c, nh©n viªn: 5®/c, gi¸o viªn ®øng líp: 25®/c- GV ©m nh¹c: 2
 - TiÕng Anh: 3
 - GV c¬ b¶n: 20.	
ChØ cßn: 
50% Gi¸o viªn
Hát chưa chuẩn, chưa tự tin khi hát.
40% Gi¸o viªn
Chưa nắm chắc 3 cách gõ đệm.
45% Gi¸o viªn
Sự hiểu biết về nhạc lý có giới hạn.
55% Gi¸o viªn
Chưa nắm chắc các hoạt động trong từng tiết dạy.
60% Gi¸o viªn
Không biết nhiều động tác biểu diễn để dạy vận động phụ họa hoặc thiếu tự tin dạy vận động phụ họa.
70% Gi¸o viªn
Sư dơng c¸c nh¹c cơ ch­a thµnh th¹o.
60% Gi¸o viªn
Việc phát hiện và chỉnh sửa học sinh hát sai giáo viên còn lúng túng.
55% Gi¸o viªn
Chưa có nhiều trò chơi cho tiết âm nhạc để học sinh hứng thú học tập.
55% Gi¸o viªn
Hình thức, phương pháp tổ chức dạy học chưa phong phú.
*§èi víi häc sinh(sè liƯu n¨m 09/2009 ®Õn 04/2010 )
Khèi
TSHS
Hoµn thµnh
Ch­a hoµn thµnh
A+
 A
SL
%
SL
%
SL
%
1
61
22
36%
39
64%
0
0
2
56
30
54%
26
46%
0
0
3
54
35
65%
21
35%
0
0
4
63
35
56%
28
44%
0
0
5
63
22
35%
41
65%
0
3. Bµi häc kinh nghiƯm:
 Tõ nh÷ng biƯn ph¸p trªn, t«i thÊy gi¸o viªn kh«ng chuyªn ë tr­êng t«i tù tin h¬n khi gi¶ng d¹y bé m«n ¢m nh¹c, häc sinh trong tr­êng yªu thÝch bé m«n ¢m nh¹c vµ tÝch cùc tham gia c¸c ho¹t ®éng v¨n ho¸ v¨n nghƯ cđa tr­êng vµ ®Þa ph­¬ng, chÊt l­ỵng gi¸o dơc ®­ỵc n©ng lªn râ rƯt ®­ỵc thĨ hiƯn qua b¶ng thèng kª nªu trªn.
Qua thùc tÕ ®ã, t«i tin t­ëng r»ng nh÷ng biƯn ph¸p giĩp gi¸o viªn kh«ng chuyªn tù tin d¹y tèt m«n ¢m nh¹c cđa tr­êng TiĨu häc Thanh V¨n cã thĨ ¸p dơng réng r·i trong c¸c tr­êng TiĨu häc.
Qua ®ã t«i ®· rĩt ra ®­ỵc mét sè bµi häc kinh nghiƯm nh­ sau:
- §èi víi gi¸o viªn: CÇn cã tr¸ch nhiƯm, nhiƯt t×nh, t©m huyÕt cao vµ ®Ỉc biƯt ph¶i hiĨu t©m lý trß. CÇn gÇn gịi häc sinh h¬n n÷a ®Ĩ ph¸t hiƯn nh÷ng sai sãt, cịng nh­ nh÷ng th¾c m¾c mµ trß kh«ng gi¸m hái ®Ĩ giĩp c¸c em tiÕn bé.
- Víi häc sinh: TÝch cùc tham gia c¸c ho¹t ®éng v¨n nghƯ, ho¹t ®éng nhãm ®Ĩ giĩp nhau cïng tiÕn bé.
- Víi phơ huynh: Quan t©m ®Õn con em m×nh nhiỊu h¬n n÷a, t¹o ®iỊu kiƯn cho con em tham gia c¸c ho¹t ®éng v¨n ho¸ v¨n nghƯ ë tr­êng cịng nh­ ë ®Þa ph­¬ng giĩp c¸c em m¹nh d¹n vµ tù tin h¬n khi ®øng tr­íc ®¸m ®«ng, cịng nh­ cđng cè kh¶ n¨ng biĨu diƠn cđa c¸c em häc sinh.
T«i tin t­ëng r»ng nÕu gi¸o viªn chĩng ta cã ý thøc quan t©m tíi bé m«n ¢m nh¹c, kh«ng nªn coi ®©y lµ m«n phơ th× ch¾c ch¾n chÊt l­ỵng gi¸o dơc ®Ỉc biƯt lµ v¨n, thĨ, mÜ sÏ cã chÊt l­ỵng cao h¬n n÷a.
V. Nh÷ng kiÕn nghÞ:
1. §èi víi ngµnh Gi¸o dơc:
- C¸c cÊp l·nh ®¹o th­êng xuyªn tỉ chøc c¸c phong trµo v¨n nghƯ.
- Phßng gi¸o dơc cÇn më nhiỊu c¸c chuyªn ®Ị ©m nh¹c cho häc sinh vµ gi¸o viªn ®Ĩ t«i vµ ®ång nghiƯp tiÕp tơc ®­ỵc häc hái n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n. §ång thêi cã nh÷ng buỉi cËp nhËt c«ng nghƯ th«ng tin øng dơng vµo gi¶ng d¹y nãi chung vµ øng dơng vµo gi¶ng d¹y bé m«n ©m nh¹c nãi riªng.
- Phßng gi¸o dơc cịng cÇn më thªm nhiỊu chuyªn ®Ị h­íng dÉn gi¸o viªn tiÕp cËn sư dơng c¸c nh¹c cơ trong nhµ tr­êng vµ n©ng cao kh¶ n¨ng sư dơng c¸c phơ kiƯn ©m thanh phơc vơ cho ©m nh¹c cịng nh­ c¸c ho¹t ®éng tËp thĨ trong nhµ tr­êng.
- §Èy m¹nh ho¹t ®éng ®éi trong c¸c nhµ tr­êng.
- CÊp thªm kinh phÝ vµ c¸c trang thiÕt bÞ ©m thanh, c¸c nh¹c cơ ©m nh¹c t¹o ®iỊu kiƯn cho gi¸o viªn n©ng cao kh¶ n¨ng sư dơng, sư lÝ ©m thanh cho c¸c ho¹t ®éng cđa nhµ tr­êng.
2. §èi víi nhµ tr­êng: 
- Ban gi¸m hiƯu nhµ tr­êng th­êng xuyªn tỉ chøc nh÷ng buỉi ngo¹i kho¸ ©m nh¹c cịng nh­ t¹o ®iỊu kiƯn vỊ c¬ së vËt chÊt, trang thiÕt bÞ, ®å dïng phơc vơ cho viƯc gi¶ng d¹y ®Ĩ cã nh÷ng giê häc ®¹t ®­ỵc chÊt l­ỵng chuyªn m«n tèt nhÊt.
3. T¸c dơng cđa ®Ị tµi:
Qua qu¸ tr×nh thùc hiƯn ®Ị tµi t«i thÊy cã t¸c dơng rÊt lín, thĩc ®Èy phong trµo gi¸o dơc, phong trµo cđa §éi, phong trµo cđa ®Þa ph­¬ng. §èi víi häc sinh c¸c em cã thªm nh÷ng s©n ch¬i bỉ Ých, ph¸t triĨn c¶ trÝ tuƯ vµ trÝ lùc.
VI. Kết luận:
	Âm nhạc là một nhu cầu không thể thiếu trong đời sống tinh thần, rèn luyện nhân cách nơi học sinh mà ngay cả giáo viên cũng rất cần âm nhạc trong cuộc sống. Khi chúng ta cất tiếng hát mọi lo âu phiền muộn như tan biến. Vì vậy giáo viên chúng ta hãy yêu mến âm nhạc, tự tin khi dạy bộ môn này.
 Với mong ước đóng góp phần nhỏ nhằm nâng cao việc dạy và học bộ môn Âm nhạc, tôi đưa ra một số kinh nghiệm cũng như phương pháp mà trong quá trình giảng dạy bản thân đã rút ra được. Tuy nhiên sẽ không tránh được thiếu sót, bản thân tôi đã và đang nghiên cứu, tìm tòi học hỏi thêm rất mong nhận được ý kiến đóng góp.
T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n!
 Thanh V¨n, ngµy 10 th¸ng 04 n¨m 2010
 Ng­êi viÕt
 Ph¹m ¸nh Ngäc
ViI: ý kiÕn nhËn xÐt ®¸nh gi¸ vµ xÕp lo¹i
cđa héi ®ång khoa häc c¬ së:
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Chđ tÞch héi ®ång
(Ký tªn, ®ãng dÊu)

File đính kèm:

  • docSKKN_Am_nhac.doc
Sáng Kiến Liên Quan