Sáng kiến kinh nghiệm Gây hứng thú cho học sinh trong bộ môn Âm nhạc Lớp 8

Xuất phát từ mục tiêu giáo dục phổ thông nói chung và mục tiêu tầm quan trọng của môn học âm nhạc nói riêng.

 Giáo dục phổ thông nhằm giáo dục học sinh phát triển toàn diện, không những nâng cao hiểu biết về kiến thức văn hoá mà còn phát huy năng lực cảm thụ âm nhạc và những năng khiếu khác.

- Xuất phát từ đặc trưng bộ môn thuộc phạm trù nghệ thuật đòi hỏi sự hứng thú cao.

- Xuất phát từ yêu cầu của việc đổi mới phương pháp là phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo của học sinh. Có như vậy các em mới có điều kiện khắc phục khó khăn tiếp nhận kiến thức mới.

- Xuất phát từ tâm lý lứa tuổi học sinh lớp 8 là lứa tuổi nhạy cảm hiếu động ham thích ca hát. Nếu giáo viên gây được hứng thú trong bài dạy sẽ tạo cho học sinh sự phấn chấn, hào hứng để tiếp thu bài học một cách có hiệu quả.

- Từ thực tiễn giảng dạy cũng như thực tiễn của học sinh nông thôn ít có điều kiện để tiếp nhận tri thức về âm nhạc, nếu giáo viên tạo được hứng thú trong giảng dạy và học tập sẽ giúp cho học sinh say mê học tập.

- Từ những lý do nói trên, bản thân tôi nhận thấy việc gây hứng thú cho học sinh trong học tập âm nhạc là một trong những giải pháp hết sức quan trọng trong việc nâng cao chất lượng trong việc dạy và học. Vì vậy nó là động lực giúp tôi đi sâu nghiên cứu đúc rút kinh nghiệm này.

 

doc13 trang | Chia sẻ: sangkien | Ngày: 30/07/2015 | Lượt xem: 2556 | Lượt tải: 20Download
Bạn đang xem tài liệu "Sáng kiến kinh nghiệm Gây hứng thú cho học sinh trong bộ môn Âm nhạc Lớp 8", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
o t­íng M¸c san, lóc ®ã lµ ngo¹i tr­ëng MÜ ®Ò ra.
G: VËy kÕ ho¹ch “ Phôc H­ng Ch©u ¢u “ ®­îc thùc hiÖn nh»m môc ®Ých g× ?
H: - Dùa vµo tiÒm lùc kinh tÕ MÜ viÖn trî ®Ó chi phèi l«i kÐo ®iÒu khiÓn c¸c n­íc T©y ¢u. 
 - Thùc chÊt lµ tõng b­íc MÜ thùc hiÖn m­u ®å b¸ chñ thÕ giíi.
G: Víi sù viÖn trî ®ã nÒn kinh tÕ c¸c n­íc T©y ¢u ®· thay ®æi ra sao? 
H: - Kinh tÕ c¸c n­íc T©y ¢u ®­îc phôc håi nh­ng ngµy cµng lÖ thuéc vµo MÜ.
G: H·y nªu nh÷ng biÓu hiÖn cña sù lÖ thuéc ®ã?
H: - C¸c n­íc T©y ¢u ph¶i tu©n theo nh÷ng ®iÒu kiÖn do MÜ ®Æt ra nh­ kh«ng ®­îc tiÕn hµnh quèc h÷u ho¸ c¸c xÝ nghiÖp, h¹ thuÕ quan ®èi víi hµng ho¸ cña MÜ nhËp vµo, ph¶i g¹t bá nh÷ng ng­êi céng s¶n ra khái chÝnh phñ.
G: LÊy vÝ dô nh­ ë Ph¸p, Italia.
G: Em hiÓu g× vÒ nh÷ng ®iÒu kiÖn mµ MÜ ®Æt ra ®èi víi c¸c n­íc T©y ¢u?
H: - Kh«ng ®­îc tiÕn hµnh quèc h÷u ho¸ c¸c xÝ nghiÖp : c¸c xÝ nghiÖp cña T­ b¶n vÉn gi÷ nguyªn chñ cò. 
 - H¹ thuÕ quan ®èi víi hµng ho¸ cña MÜ nhËp vµo: hµng ho¸ cña MÜ nhËp vµo T©y ¢u ®¸nh thuÕ thÊp lµm cho gi¸ b¸n ra rÎ h¬n.
 - G¹t bá nh÷ng ng­êi céng s¶n ra khái chÝnh phñ: g¹t bá sù l·nh ®¹o cña giai cÊp c«ng nh©n cña §¶ng céng s¶n ra khái bé m¸y Nhµ n­íc.
G: Qua ®ã em rót ra nhËn xÐt g× vÒ t×nh h×nh T©y ¢u lóc nµy?
H : - C¸c n­íc T©y ¢u tõ chç lÖ thuéc nÆng nÒ vÒ kinh tÕ ®· lÖ thuéc c¶ vÒ chÝnh trÞ. 
G : §Ó nhËn ®­îc viÖn trî c¸c n­íc T©y ¢u ph¶i lµm theo c¸c kÕ ho¹ch cña MÜ ®ång thêi bÞ MÜ khèng chÕ c¶ kinh tÕ lÉn chÝnh trÞ
G : ChiÕu b¶ng thèng kª tû träng mét sè lÜnh vùc kinh tÕ cña c¸c n­íc T©y ¢u vµ MÜ trong nh÷ng n¨m 1950 – 1975.
 N¨m
 Tû träng kinh tÕ
Mét sè lÜnh vùc kinh tÕ
C¸c n­íc T©y ¢u
 MÜ
1950 -1970
C«ng nghiÖp
28,8%
54,6%
1973
C«ng nghiÖp
31%
» 40%
Nh÷ng n¨m 70
Dù tr÷ vµng, ngo¹i tÖ
Riªng §øc ®¹t 30 tû USD
11,6 tû USD
 1973
S¶n l­îng thÐp, «t«, xuÊt khÈu
51,2%
14,3%
G: Quan s¸t b¶ng thèng kª em rót ra nhËn xÐt g× vÒ kinh tÕ c¸c n­íc T©y ¢u so víi n­íc MÜ trong nh÷ng n¨m 1950 – 1975?
H: - MÆc dï lÖ thuéc nh­ng nÒn kinh tÕ c¸c n­íc T©y ¢u phôc håi vµ ph¸t triÓn víi tèc ®é t¨ng tr­ëng cao, cã nhiÒu lÜnh vùc ®· v­ît MÜ nh­ : dù tr÷ vµng, ngo¹i tÖ, s¶n l­îng thÐp, « t«, xuÊt khÈu.
G: Sau chiÕn tranh nÒn kinh tÕ c¸c n­íc T©y ¢u lÖ thuéc nÆng nÒ vµo kinh tÕ MÜ nh­ng víi b¶n lÜnh cña m×nh, c¸c n­íc T©y ¢u ®ang cè g¾ng tho¸t dÇn sù lÖ thuéc ®ã vµ trë thµnh ®èi thñ c¹nh tranh gay g¾t víi MÜ. Tuy nhiªn gi÷a T©y ¢u vµ MÜ vÉn cã sù liªn kÕt chÆt chÏ víi nhau ®Ó chèng l¹i c¸c n­íc XHCN.
 2, VÒ chÝnh trÞ:
 §Ó t×m hiÓu vÒ chÝnh trÞ c¸c n­íc T©y ¢u t«i chia thµnh hai phÇn lµ ®èi néi vµ ®èi ngo¹i. Nh­ng tr­íc tiªn t«i gióp häc sinh cã nh÷ng hiÓu biÕt kh¸i qu¸t vÒ chÝnh trÞ cña c¸c n­íc T©y ¢u: dï theo thÓ chÕ chÝnh trÞ nµo ( céng hoµ hay qu©n chñ...) nh­ng hÇu hÕt ®Òu do giai cÊp t­ s¶n n¾m quyÒn theo chÕ ®é ®a nguyªn chÝnh trÞ. Thùc chÊt lµ sù thèng nhÊt trong ®­êng lèi ®èi néi vµ ®èi ngo¹i.
 a. §èi néi: 
G: §­îc MÜ gióp ®ì cñng cè thÕ lùc, giai cÊp t­ s¶n cÇm quyÒn ë c¸c n­íc T©y ¢u ®· thi hµnh chÝnh s¸ch ®èi néi nh­ thÕ nµo?
H: - T×m c¸ch thu hÑp quyÒn tù do, d©n chñ. 
 - Xo¸ bá c¸c c¶i c¸ch tiÕn bé ®· thùc hiÖn tr­íc ®©y nh­ ngõng quèc h÷u ho¸ c¸c xÝ nghiÖp t­ b¶n, tr¶ l¹i c¸c xÝ nghiÖp ®· quèc h÷u ho¸ cho chñ cò, gi¶m trî cÊp phóc lîi x· héi.
 - Ng¨n c¶n c¸c phong trµo c«ng nh©n vµ d©n chñ.
G: Em hiÓu g× vÒ c¸c chÝnh s¸ch ®èi néi nµy cña c¸c n­íc T©y ¢u?
H: - Gi¶m trî cÊp phóc lîi x· héi: gi¶m møc ®Çu t­ trî cÊp cho c¸c lÜnh vùc nh­ gi¸o dôc, y tÕ, gi¶m trî cÊp cho nh÷ng ng­êi nghÌo...
 - Ng¨n c¶n thu hÑp c¸c phong trµo c«ng nh©n vµ d©n chñ: k×m h·m ng¨n chÆn sù ph¸t triÓn cña phong trµo c«ng nh©n, phong trµo quÇn chóng, kh«ng cho hä liªn kÕt l¹i.
G: Em cã nhËn xÐt g× vÒ nh÷ng chÝnh s¸ch ®èi néi nay cña c¸c n­íc T©y ¢u?
H: - ChÝnh s¸ch b¶o thñ, lçi thêi, ph¶n d©n téc ®i ng­îc l¹i quyÒn lîi, quyÒn tù do d©n chñ cña nh©n d©n.
G: C¸c n­íc T©y ¢u thùc hiÖn chÝnh s¸ch ®èi néi nµy nh»m môc ®Ých g×?
H: - Cñng cè v÷ng ch¾c h¬n thÕ lùc, quyÒn hµnh cña giai cÊp t­ s¶n. 
G: Nh÷ng chÝnh s¸ch ®èi néi ®ã ®· t¸c ®éng g× ®Õn c¸c n­íc T©y ¢u?
H: - G©y nªn t×nh tr¹ng bÊt b×nh s©u s¾c trong quÇn chóng nh©n d©n lao ®éng. 
G: LÊy vÝ dô: nhiªï cuéc b·i c«ng biÓu t×nh cña c«ng nh©n ®· næ ra ë Ph¸p, ë Italia...
 b. §èi ngo¹i:
G: Ngay sau chiÕn tranh thÕ giíi thø hai c¸c n­íc T©y ¢u ®· thi hµnh chÝnh s¸ch ®èi ngo¹i nh­ thÕ nµo?
H: - TiÕn hµnh chiÕn tranh x©m l­îc nh»m kh«i phôc ¸ch thèng trÞ ®èi víi c¸c thuéc ®Þa tr­íc ®©y.
G: Em h·y kÓ mét sè cuéc chiÕn tranh x©m l­îc tiªu biÓu mµ c¸c n­íc T©y ¢u ®· g©y ra cho nh©n lo¹i?
H: - KÓ mét sè cuéc chiÕn tranh nh­: Hµ Lan x©m l­îc In®«nªxia ( 11 – 1945 ), Ph¸p x©m l­îc §«ng D­¬ng ( 9 – 1945 ), Anh x©m l­îc M· Lai ( 9 – 1945 ).
G: Tai sao c¸c n­íc T©y ¢u l¹i tiÕn hµnh chÝnh s¸ch x©m l­îc nh­ vËy?
H: - Bï l¹i thiÖt h¹i do chiÕn tranh g©y ra. 
 - Do c¸c n­íc T©y ¢u vÉn cã tiÒm lùc kinh tÕ m¹nh.
 - Kh¸t thuéc ®Þa ®Ó chiÕm thÞ tr­êng, nguån tµi nguyªn giµu cã.
G: Gi¶i thÝch: ®Ó kh«i phôc s¶n xuÊt sau chiÕn tranh c¸c n­íc T©y ¢u cÇn ph¶i cã nguån nguyªn liÖu dåi dµo vµ mét thÞ tr­êng réng lín ®Ó tiªu thô hµng ho¸ nªn c¸c n­íc nµy r¸o riÕt s¨n lïng c¸c vïng ®Êt thuéc ®Þa.
G: KÕt côc cña c¸c cuéc chiÕn tranh x©m l­îc nµy ra sao?
H: - C¸c n­íc T©y ¢u ®· thÊt b¹i ph¶i c«ng nhËn quyÒn ®éc lËp cña c¸c d©n téc thuéc ®Þa ( nh­ Hµ Lan trao tr¶ ®éc lËp cho In®«nªxia, Ph¸p trao tr¶ ®éc lËp cho ba n­íc §«ng D­¬ng...) 
G: Cho häc sinh kÓ vÒ sù thÊt b¹i cña Ph¸p ë ViÖt Nam.
G: Ngoµi ra c¸c n­íc T©y ¢u cßn thi hµnh chÝnh s¸ch ®èi ngo¹i nµo n÷a?
H: - Trong bèi c¶nh chiÕn tranh l¹nh c¸c n­íc T©y ¢u tham gia khèi qu©n sù B¾c §¹i T©y D­¬ng do MÜ lËp ra nh»m chèng l¹i Liªn X« vµ c¸c n­íc XHCN.
G: VÒ chiÕn tranh l¹nh c¸c em ®· ®­îc t×m hiÓu trong bµi “C¸c n­íc §«ng Nam ¸”. Gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh nhí vµ nh¾c l¹i nh÷ng hiÓu biÕt cña m×nh vÒ chiÕn tranh l¹nh:
H: - Lµ cuéc chiÕn tranh kh«ng tiÕng sóng, c¸c n­íc ®Õ quèc thùc hiÖn b»ng chÝnh s¸ch ngo¹i giao trªn thÕ m¹nh, chay ®ua vò trang, lËp c¸c liªn minh qu©n sù ®Ó bao v©y tiªu diÖt c¸c n­íc trong phe XHCN.
G: ChiÕn tranh l¹nh thùc chÊt lµ sù ®èi ®Çu ngÇm gi÷a hai phe: ®Õ quèc ph¶n ®éng do MÜ ®øng ®Çu vµ phe XHCN do Liªn X« ®øng ®Çu. ChiÕn tranh l¹nh lµm cho thÕ giíi th­êng xuyªn c¨ng th¼ng bªn miÖng hè chiÕn tranh. Chóng ta sÏ ®­îc t×m hiÓu vÒ chiÕn tranh l¹nh ë bµi “ TrËt tù thÕ giíi míi sau chiÕn tranh thÕ giíi thø hai”.
G: Em cã nhËn xÐt g× vÒ chÝnh s¸ch ®èi ngo¹i nµy cña c¸c n­íc T©y ¢u?
H: - Lµ chÝnh s¸ch ph¶n ®éng hiÕu chiÕn. Nã thÓ hiÖn râ b¶n chÊt ph¶n ®éng cña giai cÊp t­ s¶n cña nhµ n­íc T­ b¶n.
G: ChÝnh s¸ch ®ã ®· t¸c ®éng g× ®Õn côc diÖn ch©u ¢u?
H: - Lµm cho t×nh h×nh ch©u ¢u trë nªn c¨ng th¼ng, c¸c n­íc ®Òu ch¹y ®ua vò trang vµ thiÕt lËp c¸c c¨n cø qu©n sù .
G: Bæ sung: c¶ ch©u ¢u nãng lªn cuèn vµo vßng quay cña cuéc ch¹y ®ua vò trang th¶m khèc vµ ®ã lµ nguy c¬ ®e do¹ ®Õn hoµ b×nh thÕ giíi còng gièng nh­ sù tµn khèc cña hai cuéc chiÕn tranh thÕ giíi mµ nh©n lo¹i d· tr¶i qua.
 * N­íc §øc: 
G: Yªu cÇu häc sinh nhí l¹i kiÕn thøc lÞch sö ®· häc ë líp 8 tr×nh bµy vÒ bèi c¶nh cña n­íc §øc cuèi 1944 ®Çu 1945: bÞ hång qu©n Liªn X« truy kÝch ®uæi vÒ tËn sµo huyÖt Beclin. Ngay sau khi ®Çu hµng “Héi ®ång ngo¹i tr­ëng” ®­îc thµnh lËp gåm n¨m n­íc trong ®ã cã bèn n­íc ®ång minh chèng ph¸t xÝt lµ Liªn X«, MÜ, Anh, Ph¸p ®Ó bµn vÒ n­íc §øc . Tõ ®ã ®Ó häc sinh dÔ dµng t×m hiÓu vÒ n­íc §øc theo gîi ý cña gi¸o viªn.
G: Khi ph¸t xÝt §øc ®Çu hµng v« ®iÒu kiÖn, bèn c­êng quèc ®ång minh Liªn X«, MÜ, Anh, Ph¸p ®· lµm g× ? Tai sao c¸c n­íc l¹i lµm nh­ vËy?
H: - Ph©n chia l·nh thæ n­íc §øc thµnh 4 khu vùc chiÕm ®ãng vµ kiÓm so¸t.
 - Chia ra ®Ó dÔ bÒ kiÓm so¸t, thñ tiªu chñ nghÜa qu©n phiÖt, chñ nghÜa quèc x· ë §øc.
G: §­a thªm t­ liÖu: Thùc hiÖn chÕ ®é qu©n qu¶n nµy, thñ ®« BecLin còng ®­îc chia ra lµm 4 phÇn n»m trong sù kiÓm so¸t mÇ ®øng ®Çu lµ 4 n­íc Liªn X«, MÜ, Anh, Ph¸p.
G: Còng trong bèi c¶nh chiÕn tranh l¹nh ®Æc biÖt lµ trong sù ®èi ®Çu gay g¾t gi÷a hai n­íc Liªn X« - MÜ t×nh h×nh n­íc §øc thay ®æi ra sao?
 Víi c©u hái nµy t«i ®· sö dông l­îc ®å c¸c n­íc d©n chñ nh©n d©n §«ng ¢u ®Ó häc sinh x¸c ®Þnh vÞ trÝ cña mçi nhµ n­íc §øc vµ tr×nh bµy nh÷ng hiÓu biÕt vÒ mçi nhµ n­íc §øc nµy.
H: Tr×nh bµy: 
 - C¸c khu vùc chiÕm ®ãng cña MÜ, Anh. Ph¸p hîp l¹i thµnh Nhµ n­íc Céng hoµ Liªn bang §øc ( 9 – 1949 ) ë phÝa t©y chÞu ¶nh h­ëng cña MÜ lµ nhµ n­íc ph¶n ®éng qu©n phiÖt, thï ®Þch víi Liªn X«, §«ng ¢u.
 - Khu vùc Liªn X« chiÕm ®ãng thµnh lËp nhµ n­íc céng hoµ d©n chñ §øc ( 10 – 1949 ) ë phÝa ®«ng chÞu ¶nh h­ëng cña Liªn X« vµ lµ nhµ n­íc d©n chñ tiÕn bé.
 Nh­ vËy häc sinh thÊy ®­îc n­íc §øc bÞ chia thµnh hai nhµ n­íc víi hai chÕ ®é chÝnh trÞ kh¸c nhau thËm chÝ ®èi ®Çu nhau. Còng chÝnh v× thÕ cæng thµnh Beclin bÞ ph©n chia thµnh hai nöa ®«ng vµ t©y ®Ó ng¨n c¸ch hai nhµ n­íc. ë phÝa ®«ng gäi nhµ n­íc §«ng §øc, cßn ë phÝa t©y gäi lµ nhµ n­íc T©y §øc.
G: Sau khi ph©n chia thµnh hai khu vùc t×nh h×nh n­íc §øc thay ®æi nh­ thÕ nµo?
H: - Nhµ n­íc Céng hoµ Liªn bang §øc ®­îc MÜ, Anh, Ph¸p gióp ®ì kh«i phôc kinh tÕ ®­a vµo khèi qu©n sù B¾c §¹i T©y D­¬ng
 - NÒn kinh tÕ Céng hoµ Liªn bang §øc ®­îc phôc håi vµ ph¸t triÓn nhanh chãng. Nh÷ng n¨m 1960 – 1970 s¶n xuÊt c«ng nghÖp cña céng hoµ liªn bang ®øc v­¬n lªn ®øng thø ba trªn thÕ giíi
G: So víi kinh tÕ c¸c n­íc T©y ¢u em cã nhËn xÐt g× vÒ kinh tÕ cña Céng hoµ Liªn bang §øc ?
H: - Còng gièng nh­ c¸c n­íc t­ b¶n T©y ¢u kh¸c Céng hoµ Liªn bang §øc cã nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn nh­ng lÖ thuéc vµo t­ b¶n n­íc ngoµi ( nh­ Anh, Ph¸p, nhÊt lµ MÜ )
G: Liªn hÖ ®Õn Céng hoµ D©n Chñ §øc ®Ó häc sinh thÊy ®­îc Céng hoµ D©n chñ §øc ®­îc Liªn X« gióp ®ì còng ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh tùu to lín trong c«ng cuéc x©y dùng ®Êt n­íc.
G: §Õn n¨m 1990 n­íc §øc cã sù thay ®æi g× n÷a?
H: - Ngµy 3 – 10 - 1990 Céng hoµ D©n Chñ §øc s¸p nhËp vµo Céng hoµ Liªn Bang §øc thµnh mét n­íc §øc thèng nhÊt.
G: T¹i sao l¹i cã sù s¸p nhËp nh­ vËy?
H: - VÒ phÝa Céng hoµ Liªn Bang §øc cã l·nh thæ, d©n sè tµi nguyªn, tiÒm lùc kinh tÕ v­ît tréi h¬n h¼n so víi Céng hoµ D©n Chñ §øc.
 - Sù khñng ho¶ng vµ tan r· cña Liªn Bang X« ViÕt ®· ¶nh h­ëng ®Õn Céng hoµ D©n Chñ §øc. N­íc nµy ®· quay l¹i con ®­êng T­ b¶n.
G : ViÖc hai Nhµ n­íc s¸p nhËp l¹i cã ý nghÜa g× ?
H: - KÕt thóc thêi k× chia c¾t ®Êt n­íc sau bèn thËp niªn ( 1949 – 1990 )
 - N­íc §øc thèng nhÊt ph¸t triÓn theo con ®­êng chung duy nhÊt
 - Lµ sù kiÖn cã ý nghÜa quan träng ®èi víi n­íc §øc, tao ®iÒu kiÖn thuËn lîi, mét søc m¹nh tæng hîp cho n­íc §øc trong c«ng cuéc x©y dùng ®Êt n­íc
G: HiÖn nay §øc cã vÞ thÕ nh­ thÕ nµo trong khu vùc T©y ¢u?
H: - Lµ mét quèc gia cã tiÒm lùc kinh tÕ, qu©n sù lín m¹nh nhÊt T©y ¢u.
G: §Õn ®©y t«i ®· chiÕu ®o¹n b¨ng t­ liÖu vÒ cæng thµnh BecLin trong thêi k× chia c¾t n­íc §øc thµnh hai Nhµ n­íc Céng hoµ D©n Chñ §øc vµ Céng hoµ Liªn Bang §øc vµ mét sè h×nh ¶nh n­íc §øc b©y giê khi ®· ®­îc thèng nhÊt ®Ó häc sinh cã c¸i nh×n trùc quan vÒ n­íc §øc, vµ ®ã sÏ lµ ®o¹n b¨ng t­ liÖu quý gi¸ ®Ó häc sinh t×m hiÓu lÞch sö.
 B, ë phÇn II: Sù liªn kÕt khu vùc.
 Tr­íc hÕt t«i cho häc sinh hiÓu vÒ xu h­íng ngµy cµng næi bËt cña c¸c n­íc T©y ¢u lµ sù liªn kÕt trong khu vùc. Sau ®ã t«i chia phÇn kiÕn thøc nµy thµnh hai ®¬n vÞ kiÕn thøc nhá h¬n lµ: Qu¸ tr×nh liªn kÕt vµ vai trß cña Liªn minh ch©u ¢u ®Ó häc sinh dÔ theo dâi.
Qu¸ tr×nh liªn kÕt.
 T«i cho häc sinh tãm t¾t l¹i qu¸ tr×nh liªn kÕt ®Ó häc sinh cã c¸i nh×n kh¸i qu¸t råi tõ ®ã sÏ ®i t×m hiÓu cô thÓ sù liªn kÕt khu vùc theo qu¸ tr×nh ®ã.
G: Em h·y tr×nh bµy tãm t¾t nh÷ng nÐt chÝnh cña qu¸ tr×nh liªn kÕt khu vùc T©y ¢u?
H: - 4 – 1951 Thµnh lËp céng ®ång than thÐp ch©u ¢u
 - 3 – 1957 Thµnh lËp céng ®ång n¨ng l­îng nguyªn tö ch©u ¢u råi céng ®«ng kinh tÕ ch©u ¢u 
 - 7 – 1967 Thµnh lËp céng ®«ng ch©u ¢u ( EC )
 - 1991 mang tªn Liªn minh ch©u ¢u.
G : H­íng dÉn häc sinh chó ý vµo céng ®ång than thÐp ch©u ¢u, céng ®ång n¨ng l­îng nguyªn tö ch©u ¢u råi céng ®«ng kinh tÕ ch©u ¢u ®Ó häc sinh t×m hiÓu vÒ nh÷ng tæ chøc céng ®ång nµy.
G : Nh÷ng tæ chøc céng ®ång nµy ra ®êi nh»m môc ®Ých g× ?
H : - Céng ®ång than thÐp ch©u ¢u ra ®êi nh»m liªn kÕt s¶n xuÊt khai th¸c than, thÐp.
 - céng ®ång n¨ng l­îng nguyªn tö ch©u ¢u ra ®êi nh»m liªn kÕt khai th¸c sö dông nguån n¨ng l­îng nguyªn tö ( nguån n¨ng l­îng míi ®em l¹i nhiÒu lîi Ých cho con ng­êi).
 - céng ®«ng kinh tÕ ch©u ¢u ra ®êi nh»m h×nh thµnh mét thÞ tr­êng chung ®Ó xo¸ dÇn hµng rµo thuÕ quan tiÕn tíi thùc hiÖn l­u th«ng vÒ nh©n c«ng vµ t­ b¶n, cã chÝnh s¸ch thèng nhÊt trong lÜnh vùc n«ng nghiÖp vµ giao th«ng.
G: Chèt l¹i: c¸c céng ®ång nµy ra ®êi lµm cho c¸c n­íc xÝch l¹i gÇn nhau hiÓu nhau h¬n ®Ó cïng ph¸t triÓn.
G: §Õn ®©y t«i chiÕu b¶n l­îc ®å c¸c n­íc trong Liªn minh ch©u ¢u ®Ó häc sinh x¸c ®Þnh c¸c n­íc ®Çu tiªn tham gia céng ®ång liªn kÕt vµ t×m hiÓu nguyªn nh©n dÉn ®Õn sù liªn kÕt:
 - Häc sinh x¸c ®Þnh vÞ trÝ cña 6 n­íc Ph¸p, §øc, Italia, BØ, Hµ Lan, Lóc – x¨m – bua trªn l­îc ®å.
- S¸u n­íc cã vÞ trÝ gÇn gòi, cã mét nÒn v¨n minh chung, cã mét nÒn kinh tÕ kh«ng c¸ch biÖt nhau l¾m, tõ l©u cã quan hÖ mËt thiÕt víi nhau. Sù hîp t¸c lµ cÇn thiÕt ®Ó më réng thÞ tr­êng vµ gióp c¸c n­íc tin cËy nhau h¬n.
- Tõ n¨m 1950 do nÒn kinh tÕ b¾t ®Çu ph¸t triÓn víi tèc ®é nhanh, c¸c n­íc T©y ¢u liªn kÕt víi nhau ®Ó tho¸t dÇn sù lÖ thuéc vµo MÜ
G: §ã lµ nh÷ng nguyªn nh©n c¬ b¶n dÉn ®Õn sù liªn kÕt: liªn kÕt kh«ng chØ trªn c¬ së mèi quan hÖ trong lÞch sö mµ cßn trªn c¬ së tr×nh ®é ph¸t triÓn t­¬ng ®ång trong hiÖn t¹i.
 Sù ra ®êi cña ba céng ®ång nµy lµ c¬ së dÉn ®Õn sù ra ®êi cña céng ®ång ch©u ¢u th¸ng 7 – 1967.
G: Sù thµnh lËp céng ®ång ch©u ¢u cã ý nghÜa g×?
H: - §¸nh dÊu sù liªn kÕt b¾t ®Çu trªn nhiÒu mÆt, nhiÒu lÜnh vùc
G: Sau m­êi n¨m chuÈn bÞ c¸c n­íc trong céng ®ång ch©u ¢u cã ho¹t ®éng g×?
H: -Th¸ng 12 – 1991 c¸c n­íc trong céng ®ång ch©u ¢u häp héi nghÞ cÊp cao tai Ma-a- xt¬-rich (Hµ Lan) .
G: T¹i h«Þ nghÞ cÊp cao nµy c¸c n­íc ®· th«ng qua nh÷ng quyÕt ®Þnh g×?
H: - X©y dùng mét thÞ tr­êng néi ®Þa ch©u ¢u víi mét liªn minh kinh tÕ vµ tiÒn tÖ, cã mét ®ång tiÒn chung duy nhÊt. Tõ ngµy 01 – 01 – 1999 ®· ph¸t hµnh ®ång tiÒn chung ch©u ¢u víi tªn gäi lµ ®ång EURO .
 - X©y dùng mét liªn minh chÝnh trÞ, më réng sang liªn kÕt vÒ chÝnh s¸ch ®èi ngo¹i vµ an ninh tiÕn tíi mét Nhµ n­íc chung ch©u ¢u.
G: T«i ®· chiÕu toµn bé néi dung quyÕt ®Þnh cña héi nghÞ lªn m¸y chiÕu ®Ó häc sinh quan s¸t mét lÇn n÷a vµ rót ra nh÷ng nhËn xÐt cÇn thiÕt ®Ó hiÓu s©u s¾c vÒ héi nghÞ .
G: T¹i sao héi nghÞ l¹i thèng nhÊt th«ng qua nh÷ng quyÕt ®Þnh nh­ vËy?
H: - Muèn thèng nhÊt vÒ tiÒn tÖ, liªn kÕt vÒ chÝnh trÞ ®Ó tiÕn tíi thèng nhÊt Nhµ n­íc.
G: Nh÷ng quyÕt ®Þnh ®ã cã ý nghÜa g×?
H: - Gióp cho c¸c n­íc thµnh viªn ph¸t triÓn kÞp víi c¸c n­íc kh¸c vµ cã nh÷ng ph¶n øng nhanh chãng kÞp thêi hiÖu qu¶ tr­íc nh÷ng thay ®æi vÒ kinh tÕ – chÝnh trÞ cña thÕ giíi.
 - §¸nh ®Êu sù liªn kÕt ngµy cµng toµn diÖn : c¶ vÒ kinh tÕ, tµi chÝnh, chÝnh trÞ, qu©n sù.
G: §­a t­ liÖu: mét ng©n hµng chung ®· ®­îc thµnh lËp tr­íc ®ã s¸u th¸ng ®Ó gióp nhau ph¸t triÓn. §ång tiÒn EURO trë thµnh ®ång tiÒn chung ch©u ¢u vµ chØ sau mét n¨m ban hµnh nã ®· ®­îc l­u hµnh trong 12 n­íc thµnh viªn EU.
G: H­íng dÉn häc sinh chó ý vµo sù kiÖn céng ®ång ch©u ¢u ®æi thµnh Liªn minh ch©u ¢u.
G: ViÖc ®æi céng ®ång ch©u ¢u mang tªn míi lµ Liªn minh ch©u ¢u cã ý nghÜa g×?
H: - §¸nh dÊu mét mèc mang tÝnh ®ét biÕn víi b­íc tiÕn míi: liªn kÕt mang tÝnh thèng nhÊt cao.
G: §ã lµ b­íc ngoÆt quan trong trong xu thÕ “nhÊt thÓ ho¸” cña c¸c n­íc trong céng ®ång liªn minh ch©u ¢u. MÆc dï liªn kÕt cao nh­ vËy nh­ng c¸c n­íc trong liªn minh ch©u ¢u kh«ng can thiÖp s©u vµo néi bé cña nhau.
G: Sù liªn kÕt ®ã nh»m ®¹t tíi môc tiªu g×?
H: - Hîp t¸c cïng ph¸t triÓn.
G : DÉn d¾t ®Ó häc sinh t×m hiÓu vai trß cña liªn minh ch©u ¢u.
 2. Vai trß cña liªn minh ch©u ¢u.
G : HiÖn nay liªn minh ch©u ¢u cã vai trß g× vµ sè thµnh viªn cña tæ chøc nµy nh­ thÕ nµo ?
H : - Liªn minh ch©u ¢u lµ mét liªn minh kinh tÕ – chÝnh trÞ lín nhÊt thÕ giíi, cã tæ chøc chÆt chÏ nhÊt vµ trë thµnh mét trong ba trung t©m kinh tÕ thÕ giíi.
 - §Õn n¨m 1999 sè n­íc thµnh viªn lµ 15, ®Õn n¨m 2004 lµ 25 n­íc thµnh viªn.
G: ChiÕu l­îc ®å c¸c n­íc trong liªn minh ch©u ¢u ®Ó häc sinh x¸c ®Þnh vÞ trÝ cña c¸c n­íc thµnh viªn trong liªn minh tr­íc n¨m 1995 vµ ®Õn n¨m 2004.
G: Víi vai trß vµ sè thµnh viªn nh­ vËy chøng tá ®iÒu g×?
H: - Kh¼ng ®Þnh thµnh qu¶ to lín vÒ kinh tÕ, chÝnh trÞ, qu©n sù mµ liªn minh ch©u ¢u ®· ®¹t ®­îc.
 - Chøng tá sù liªn kÕt trong khu vùc ngµy cµng s©u réng víi quy m«, tæ chøc ngµy cµng réng lín h¬n.
G: Liªn hÖ ®Õn liªn minh ch©u ¢u trong t×nh h×nh thÕ giíi hiÖn nay.
 Víi sù liªn kÕt s©u réng nh­ vËy liªn minh ch©u ¢u ngµy cµng cã vÞ trÝ quan träng næi bËt trong ®êi sèng kinh tÕ – chÝnh trÞ cña thÕ giíi. Nh­ng tr­íc t×nh h×nh ch©u ¢u vµ thÕ giíi diÔn ra phøc t¹p th× con ®­êng dÉn tíi mét liªn minh ch©u ¢u thèng nhÊt cßn lµ mét qu¸ tr×nh l©u dµi víi hµng lo¹t nh÷ng vÊn ®Ò khã kh¨n cÇn gi¶i quyÕt: nh­ vÊn ®Ò v¨n ho¸, x· héi, t«n gi¸o, d©n téc...nh­ng dï sao liªn minh ch©u ¢u vÉn lµ mét tæ chøc liªn minh thµnh c«ng nhÊt hiÖn nay.
G: Chèt l¹i toµn bé bµi häc ®Ó häc sinh n¾m ®­îc vÊn ®Ò c¬ b¶n cña bµi häc: sau chiÕn tranh thÕ giíi thø hai tõ nh÷ng n­íc cã nÒn kinh tÕ bÞ tµn ph¸ nÆng nÒ c¸c n­íc T©y ¢u ®· v­¬n lªn ph¸t triÓn m¹nh mÏ gãp phÇn vµo qu¸ tr×nh liªn kÕt khu vùc.
 §Ó kh¾c s©u nh÷ng kiÕn thøc ®· häc, kiÓm tra sù n¾m b¾t bµi gi¶ng cña häc sinh t«i ®· ®­a ra mét bµi tËp ®­îc tiÕn hµnh d­íi mét h×nh thøc trß ch¬i. 
 Chän mèc thêi gian ®Ó d¸n vµo c¸c sù kiÖn thÝch hîp:
G: §­a c¸c mèc thêi gian ®Ó häc sinh chän.
1948 – 1951
03 – 10 – 1990
7 – 1967
1991
2004
Sù kiÖn
Thêi gian ( N¨m )
KÕ ho¹ch phôc h­ng ch©u ¢u víi tæng sè tiÒn kho¶ng 17 tû USD ®­îc thùc hiÖn.
N­íc §øc ®­îc thèng nhÊt .
Céng ®ång ch©u ¢u ra ®êi.
Céng ®ång ch©u ¢u ®æi thµnh Liªn minh ch©u ¢u.
Sè n­íc thµnh viªn trong tæ chøc Liªn minh ch©u ¢u lµ 25 n­íc.
 Qua phÇn bµi tËp häc sinh n¾m bµi t­¬ng ®èi tèt nªn bµi lµm hoµn chØnh theo ®óng yªu cÇu.
 III.3. KÕt qu¶ ®¹t ®­îc.
 Qua häc tËp kinh nghiÖm cña ®ång nghiÖp, tù t×m tßi vµ m¹nh d¹n ¸p dông ph­¬ng ph¸p, ph­¬ng tiÖn d¹y häc míi t«i ®· ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ cao khi d¹y bµi “C¸c n­íc T©y ¢u”. Cô thÓ:
 - C¸c em n¾m ch¾c bµi häc ngay t¹i líp, hiÓu bµi s©u s¾c.
 - C¸c em biÕt vËn dông kiÕn thøc cña m«n häc, cã kÜ n¨ng ph©n tÝch, ®¸nh gi¸, so s¸nh vµ rót ra nh÷ng kÕt luËn cÇn thiÕt.
 - C¸c em sö dông c¸c ®å dïng, ph­¬ng tiÖn d¹y häc cã hiÖu qu¶ .
 - §Æc biÖt c¸c em cã høng thó thùc sù khi häc m«n nµy, lu«n cã t©m thÕ s½n sµng chê ®îi giê lÞch sö. ChÝnh v× vËy nã kÝch thÝch ®­îc ãc t×m tßi, s¸ng t¹o cña c¸c em.
 Qua c¸c bµi tËp vµ bµi kiÓm tra sè l­îng häc sinh ®¹t yªu cÇu trë lªn chiÕm 95% trong ®ã sè häc sinh ®¹t kh¸ - giái chiÕm 60%. §iÒu ®ã lµm t«i rÊt vui vµ cµng cè g¾ng t×m tßi ®Ó cho viÖc d¹y m«n lÞch sö ngµy cµng tèt h¬n.
 Nh­ vËy, viÖc ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc lÞch sö 9 ®· gióp cho viÖc n©ng cao chÊt l­îng d¹y vµ häc. Häc sinh hiÓu bµi h¨ng h¸i tham gia vµo qu¸ tr×nh häc, kh«ng khÝ häc tËp s«i næi. §©y lµ ®iÒu ®¸ng mõng cÇn ph¶i ph¸t huy kh«ng chØ trong giê häc lÞch sö mµ cßn trong c¸c giê häc kh¸c.
 III, KÕt thóc vÊn ®Ò.
 Cã thÓ nãi ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc trong ®ã cã ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc m«n lÞch sö 9 cã mét ý nghÜa quan träng ®Ó n©ng cao chÊt l­îng m«n häc. ViÖc vËn dông c¸c ph­¬ng ph¸p, ph­¬ng tiÖn, ®å dïng d¹y häc vµo trong bµi häc lµ cÇn thiÕt ®Ó gióp häc sinh cã c¸i nh×n trùc quan vÒ lÞch sö, hiÓu râ, hiÓu ®óng, hiÓu s©u vÒ lÞch sö. Cã nh­ vËy c¸c em míi n¾m v÷ng kiÕn thøc vÒ lÞch sö. Tuy nhiªn viÖc vËn dông c¸c thiÕt bÞ d¹y häc ®ã còng cÇn khÐo lÐo, linh ho¹t nÕu kh«ng sÏ lµm cho bµi häc khu«n mÉu, cøng nh¾c hoÆc kh«ng thÝch hîp. ViÖc vËn dông c¸c ph­¬ng tiÖn d¹y häc ph¶i ®¶m b¶o n©ng cao chÊt l­îng gi¶ng d¹y.
 Trªn ®©y chØ lµ ý kiÕn chñ quan cña t«i, xin ®­a ra ®Ó gãp mét phÇn nhá vµo viÖc ®æi míi gi¸o dôc THCS. T«i nghÜ d¹y häc cã nhiÒu ph­¬ng ph¸p kh¸c nhau song vËn dông nh­ thÕ nµo míi lµ quan träng. VËy mong sù ®ãng gãp ch©n thµnh tõ phÝa c¸c ®ång nghiÖp.
 T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n!
 Yªn Thñy, ngµy 16 th¸ng 01 n¨m 2009
 Ng­êi viÕt
 Bïi ThÞ Thñy

File đính kèm:

  • docSang_kien_kinh_nghiem_am_nhac_vip_day.doc