Sáng kiến kinh nghiệm Đổi mới phương pháp dạy học qua sử dụng phiếu học tập

Ta phân líp làm bốn nhóm hoặc nhiều nhóm mà mỗi nhóm giải quyết một vấn đề với cùng một hoạt động. Làm như thế sẽ nâng cao khả nâng nhận thức, khả n¨ng tự tìm hiểu của học sinh. Vì trên cùng một hoạt động ta giải quyết được nhiều vấn đề.

 Cụ thể như :

Nhóm 1: Vẽ đồ thị hàm số y = 2x + 2

Nhóm 2: Vẽ đồ thị hàm số y = - 2x + 2

 Đối với học sinh chất lượng đầu vào thấp như ở tr­ng t«i thì việc chuẩn bị phiếu học tập dưới nhiều hình thức là điều hết sức cần thiết . Với một số môn , như môn to¸n,m«n ngữ văn hoặc môn sinh học Giáo viên có thể phát trước phiếu học tập , để học sinh soạn trước bài ở nhà trước khi đến lớp. Điều này giúp học sinh lĩnh hội kiến thức tốt hơn , phát huy tính độc lập của học sinh cao hơn và giúp cho giáo viên chủ động hơn về mặt thời gian trong tiết dạy.

 Nếu tiết dạy được trình diễn b»ng powerpoint hoặc đèn chiếu , thì việc thực hiện các hoạt động trở nên thuận lợi . Tiết học không được trình diễn bằng powerpoint , giáo viên có thể sử dụng bảng phụ được chuẩn bị trước ở nhà ( phần hoạt động ) để thay cho các Slide của powerpoint.

 Nếu phiếu học tập được cho dưới dạng bài tập trắc nghiệm, ghép đôi, chọn đúng sai. Hoặc bài tập ô chữ ( học sinh phải trả lời ô chữ ngang để suy ra ô chữ dọc ) Hiện nay đang có phần mềm VIOLET 1.0 của công ty cổ phần tin học bạch kim ( VIOLET làcông cụ soạn thảo bài giảng trực tuyến dành cho giáo viên ) Phần mềm này rất thuận lợi để cho giáo viên thực hiện các hoạt động này . Đặc biệt phần vẽ đồ thị hàm số . Giáo viên có thể vẽ được đồ thị của bất kỳ hàm số nào, phần mềm này có thể thể hiện được sự chuyển động biến đổi hình dạng của đồ thị khi thay đổi các tham số của biểu thức.

 

doc10 trang | Chia sẻ: sangkien | Ngày: 05/08/2015 | Lượt xem: 1013 | Lượt tải: 4Download
Bạn đang xem tài liệu "Sáng kiến kinh nghiệm Đổi mới phương pháp dạy học qua sử dụng phiếu học tập", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Sư dơng phiÕu häc tËp
Víi nhu cÇu nh­ hiƯn nay,vÊn ®Ị d¹y vµ häc trªn tinh thÇn ®ỉi míi cđa Bé gi¸o dơc vµ ®µo t¹o.C¸c tr­êng häc ®ang ®Èy m¹nh c«ng t¸c ®ỉi míi ph­¬ng ph¸p d¹y vµ häc.Riªng khèi THPT n¨m 2006-2007 lµ n¨m b¾t ®Çu tiÕp c©n ch­¬ng tr×nh míi,ch­¬ng tr×nh thay s¸ch gi¸o khoa(líp 10) .Víi c¸c ph­¬ng tiƯn d¹y häc vµ ph­¬ng ph¸p d¹y häc míi.D¹y häc trùc quan ,d¹y häc theo nhãm ,gi¸o ¸n ®iƯn tư ®Ìn chiÕu..Gi¸o viªn lµ ng­êi h­íng dÉn ,häc sinh lµ trung t©m.Víi mơc tiªu lµ n©ng cao tÝnh tËp thĨ ,tinh thÇn tù gi¸c cđa häc sinh ,häc sinh ph¶i tù m×nh gi¶i quyÕt vÊn ®Ị.VỊ phÝa gi¸o viªn ,muèn hoµn thµnh tiÕt d¹y tèt cÇn ph¶i ®Çu t­ nhiỊu thêi gian cho tiÕt d¹y cđa m×nh Mặt khác, để chuẩn bị trình diễn một bài giảng bằng POWERPOINT , giáo viên còn gặp nhiều khó khăn, vì hầu hết nhiều giáo viên bộ môn chưa biết vi tính.tuy nhiên sau một học kỳ . Tôi nhận thấy không phải tiết học nào giáo viên cũng phải trình diễn bài giảng bằng POWERPOINT mµ kết hợp nhiều hình thức là tốt . Mà việc soạn giảng còn tùy thuộc vào từng bài học, từng tiết học, thời gian cho mỗi bài
Sau khi tham khảo nhiều sách giáo khoa, ở nhiều bộ môn. Thì bất kỳ một tiết dạy nào cũng có từ 2 , 3 đến 4 ho¹t động trở lên. Vì thế việc sử dụng phiếu học tập thì bất cứ tiết học nào cũng là điều cần thiết. Như chúng ta đã biết, với thời gian của mổi tiết dạy , việc thực hiện từ ba đến bốn ho¹t động mà vẩn đảm bảo cả nội dung và thời lượng là rất khó.Vì thế việc xây dựng phiếu học tập cho từng tiết dạy,với nhiều hình thức khác nhau, theo từng nội dung của bài giảng và từng phần của bài giảng là hết sức cần thiết.
Tôi quyết định chọn chuyên đề này , vì tôi nhận thấy rằng việc dùng phiếu học tập sẽ làm cho học sinh phát huy tinh thần tự giác, tính tập thể , khả năng hoạt động theo nhóm , kha ûnăng suy nghĩ đồng loạt của học sinh. Mỗi học sinh cần phải đọc, phải tư duy để hoàn thành phiếu học tập của mình và tái hiện lại kiến thức của mình ngay trên lớp. Vì thế khi soạn phiếu học tập, giáo viên cần phải đưa ra đồng loạt nhiều vấn đề mang tính tổng quát. Cũng không nên cô lập cho mỗi học sinh trong từng nhóm, mà học sinh nào cũng tự mình giải quyết vấn đề .
VÍ DỤ : 
Ta phân líp làm bốn nhóm hoặc nhiều nhóm mà mỗi nhóm giải quyết một vấn đề với cùng một hoạt động. Làm như thế sẽ nâng cao khả nâng nhận thức, khảË n¨ng tự tìm hiểu của học sinh. Vì trên cùng một hoạt động ta giải quyết được nhiều vấn đề. 
 Cụ thể như :
Nhóm 1: Vẽ đồ thị hàm số y = 2x + 2
Nhóm 2: Vẽ đồ thị hàm số y = - 2x + 2
 Đối với học sinh chất lượng đầu vào thấp như ở tr­êng t«i thì việc chuẩn bị phiếu học tập dưới nhiều hình thức là điều hết sức cần thiết . Với một số môn , như môn to¸n,m«n ngữ văn hoặc môn sinh học Giáo viên có thể phát trước phiếu học tập , để học sinh soạn trước bài ở nhà trước khi đến lớp. Điều này giúp học sinh lĩnh hội kiến thức tốt hơn , phát huy tính độc lập của học sinh cao hơn và giúp cho giáo viên chủ động hơn về mặt thời gian trong tiết dạy.
 Nếu tiết dạy được trình diễn b»ng powerpoint hoặc đèn chiếu , thì việc thực hiện các hoạt động trở nên thuận lợi . Tiết học không được trình diễn bằng powerpoint , giáo viên có thể sử dụng bảng phụ được chuẩn bị trước ở nhà ( phần hoạt động ) để thay cho các Slide của powerpoint. 
 Nếu phiếu học tập được cho dưới dạng bài tập trắc nghiệm, ghép đôi, chọn đúng sai. Hoặc bài tập ô chữ ( học sinh phải trả lời ô chữ ngang để suy ra ô chữ dọc ) Hiện nay đang có phần mềm VIOLET 1.0 của công ty cổ phần tin học bạch kim ( VIOLET làcông cụ soạn thảo bài giảng trực tuyến dành cho giáo viên ) Phần mềm này rất thuận lợi để cho giáo viên thực hiện các hoạt động này . Đặc biệt phần vẽ đồ thị hàm số . Giáo viên có thể vẽ được đồ thị của bất kỳ hàm số nào, phần mềm này có thể thể hiện được sự chuyển động biến đổi hình dạng của đồ thị khi thay đổi các tham số của biểu thức.
 Với những nội dung cơ bản trên, việc sử dụng phiếu học tập hợp lý là vô cùng cần thiết đối với mỗi giáo viên . Mặt khác việc sử dụng phiếu học tập còn để củng cố nội dung chính của một bài giảng trong một tiết học hay trong quá trình dạy học 
 ÊSau ®©y lµ mét sè h×nh thøc lµm phiÕu häc tËp ®­ỵc rĩt ra sau mét k× d¹y häc bé m«n to¸n 10 ban c¬ b¶n.
D¹ng 1
Tùy theo từng nội dung của bài giảng, giáo viên sử dụng phiếu học tập giúp học sinh nhanh tìm ra đáp án cho mình.
Ví dụ1 :
Phiếu học tập: 
Họ và tên  lớp ngày tháng năm
Điền đúng (Đ ) hoặc sai ( S ) để hoàn thiện bảng sau 
§ĩng 
Sai
a) 2 là nghiệm duy nhất của phương trình : 3x – 6 = 0
b) 2 không là nghiệm duy nhất của phương trình : 3x – 6 = 0 
c) nếu 3x = 39 thì x = 13
d) nếu 3x = 39 thì x ¹ 13
e, hàm số y = 4x là hàm số chẵn
f, Hàm số y = -4x là hàm số lẻ
h,C¸c hµm sè y=sin x,y=cos2x cã cïng tËp x¸c ®Þnh.
i,C¸c hµm sè y=tan3x,y=cât cã cïng tËp x¸c ®Þnh.
k, C¸c hµm sè y=sinx,y=tanx lµ c¸c hµm sè lỴ.
m,C¸c hµm sè y=cosx,y=cotx lµ c¸c hµm sè ch½n.
n,C¸c hµm sè y=sinx,y=cosx lµ c¸c hµm tuÇn hoµn víi cïng 1 chu k×.
o, f(x)=.cosx lµ hµm sè ch½n.
Ví dụ2 :
 Phiếu học tập: 
 Họ và tên  lớp ngày tháng năm
Đúng Sai
 y = - 2x – 2 
 y = 3x + 2
 Đúng Sai
Nghịch biến trên R
Đồng biến trên R
Cho hàm số
VÝ dơ 3
Hay ë bµi to¸n gi¸ trÞ l­ỵng gi¸c cđa mét gãc bÊt kú tõ ®Õn .Dùa vµo tÝnh chÊt ta cã thĨ cho häc sinh ®iỊn c¸c gi¸ trÞ l­ỵng gi¸c cđa gãc theo b¶ng sau
1500
1350
1200
Giá trị lượng giác
 Sin Cos tan cot
Góc
VÝ dơ 4:
Cho ph­¬ng tr×nh ®­êng trßn (C):
T×m mƯnh ®Ị sai trong c¸c mƯnh ®Ị sau.
a.(C) cã t©m I(1;2)
b.(C) cã b¸n kÝnh R=5.
c.(C) ®iqua ®iĨm M(2;2).
d.(C) kh«ng ®i qua ®iĨm A(1;1).
VÝ dơ 5 :
1.Cho ph­¬ng tr×nh tham sè cđa ®­êng th¼ng d:
Trong c¸c ph­¬ng tr×nh sau ,ph­¬ng tr×nh nµo lµ ph­¬ng tr×nh tỉng qu¸t cđa (d).
a.2x+y-1=0.
b.2x+3y+1=0.
c.x+2y+2=0.
d.x+2y-2=0.
2.§­êng th¼ng ®i qua ®iĨm M(1;0) vµ song song víi ®­êng th¼ng d:4x+2y+1=0 cã ph­¬ng tr×nh tỉng qu¸t lµ.
a.4x+2y+3=0.
b.2x+y+4=0.
c.2x+y-2=0.
d.x-2y+3=0
3.Cho ®­êng th¼ng d cã ph­¬ng tr×nh tỉng qu¸t :3x+5y+2006=0.
T×m mƯnh ®Ị sai trong c¸c mƯnh ®Ị sau:
a.(d) cã vect¬ ph¸p tuyÕn 
b.(d) cã vecto chØ ph­¬ng .
c.(d) cã hƯ sè gãc .
d.(d) song song víi ®­êng th¼ng 3x+5y=0
4.Cho ®­êng trßn (C) : vµ ®­êng th¼ng d:x+2y+1=0.
T×m mƯnh ®Ị ®ĩng trong c¸c mƯnh ®Ị sau:
a.d ®i qua t©m cđa (C).
b.d c¾t (C) t¹i hai ®iĨm.
c.d tiÕp xĩc víi (C).
d.d kh«ng cã ®iĨm chung víi (C).
5.§­êng th¼ng d:4x+3y+m=0 tiÕp xĩc víi ®­êng trßn (C) : khi.
a.m=3
b.m=5.
c.m=1.
d.m=0
DẠNG 2 :
 Giáo viên phân làm nhiều nhóm , đưa ra vấn đề trọng tâm của tiết học nhằm củng cố lại bài giảng của mình.
Ví dụ1: 
Trên mặt phẳng toạ độ 0xy cho ba điểm A (2;4 ) , B (1,2 ) , C (6,2 ).
Chứng minh rằng 
Nhãm I:H·y x¸c ®Þnh to¹ ®é cđa 
Nhãm II:H·y x¸c ®Þnh to¹ ®é cđa 
Nhãm III:H·y tÝnh .
Nhãm IV:KÕt luËn 
VÝ dơ 2:
Kh¶o s¸t sù biÕn thiªn vµ vÏ ®å thÞ hµm sè 
 ,(1)
+PhiÕu häc tËp 1:(Nhãm I)
To¹ ®é ®Ønh I() lµ
1.(-1;4) 2.(1;4) 3.(-2;-3) 4.(1;-3)
+ PhiÕu häc tËp II:(Nhãm II)
Trơc ®èi xøng lµ
1.x=1 2.x=-2 3.x=-3 4.
+PhiÕu häc tËp III:(Nhãm III)
§iỊn tiÕp vµo .
§THS ®ång biÕn trªn kho¶ng .
§THS nghÞch biÕn trªn kho¶ng
+PhiÕu häc tËp IV:(Nhãm IV)
§iỊn tiÕp vµo .
Giao víi Oy .
Giao víi Ox...
*Giao với trục 0x là
 a, (-1;0) và (3;0)
 b, (-2;0) và (-3;0)
 c, (0;1) và (0;3)
 d, (0;-2)và (0;-3)
*Giao với trục 0y là
 a, (0;3)
 b, (0;-3)
 c, (3;0)
 d, (-3;0)
VÝ dơ 3:
Cho hai ®­êng th¼ng 
d: 2x + y + 4-m=0
:(m+3)x + y -2m-1=0
+PhiÕu häc tËp 1(Nhãm I).
d song song víi khi:
a.m=1 b.m=-1 c.m=2 d.m=3
+PhiÕu häc tËp 2 (Nhãm II).
d c¾t khi:
a. b.m=1 c.m=-1 d.m=2
+PhiÕu häc tËp 3 (Nhãm III).
d trïng khi:
a.m=-5 b.m=-1 c.m=3 d .§¸p ¸n kh¸c
VÝ dơ 4:
 Cho 
+PhiÕu häc tËp 1 (Nhãm I). 
T×m to¹ ®é cđa vÐcto 
+PhiÕu häc tËp 2 (Nhãm II).
T×m to¹ ®é vecto .
+PhiÕu häc tËp 3 (Nhãm III).
T×m c¸c sè k vµ h soa cho 
VÝ dơ 5:
Nèi c¸c ý ë bªn ph¶i víi c¸c ý ë bªn tr¸i sao cho ®ĩng
Cho .
1.To¹ ®é trung ®iĨm I cđa AB lµ. 1.
2.To¹ ®é träng t©m G cđa tam gi¸c ABC lµ. 2.
3.To¹ ®é vecto lµ. 3.
4.To¹ ®é cđa lµ 4.
Gi¸o viªn sư dung c¸c phiÕu häc tËp mét c¸ch hỵp lÝ vÝ dơ khi :Líp häc ®­ỵc chia thµnh nhãm nhá tõ 4 ®Õn 6 ng­êi .Tïy theo mơc ®Ých s­ ph¹m vµ yªu cÇu cđa vÊn ®Ị häc tËp ,c¸c nhãm ®­ỵc ph©n chia ngÉu nhiªn hay cã chđ ®Þnh ,®­ỵc duy tr× ỉn ®Þnh trong c¶ tiÕt häc hoỈc thay ®ỉi theo tõng ho¹t ®éng ,tõng thµnh phÇn cđa tiÕt häc ,c¸c nhãm ®­ỵc giao cïng mét nhiƯm vơ hoỈc nhiƯm vơ kh¸c nhau .Sau khi chia nhãm gi¸o viªn ph¸t c¸c phiÕu häc tËp cho c¸c nhãm.Nhãm tù bÇu ra nhãm tr­ëng nÕu cÇn.C¸c thµnh viªn trong nhãm cã thĨ lu©n phiªn nhau lµm nhãm tr­ëng .Nhãm tr­ëng ph©n c«ng nhiƯm vơ cho tõng thµnh viªn .Trong nhãm nhá ,mçi thµnh viªn thùc hiƯn mét phÇn c«ng viƯc ,®­ỵc ho¹t ®éng mét c¸ch tÝch cùc,kh«ng û l¹i vµo ng­êi n¨ng ®éng nh­ng cã sù hỵp t¸c ,giĩp nhau t¹o nªn kÕt qu¶ chung cđa c¶ nhãm.KÕt qu¶ lµm viƯc cu¶ mçi nhãm sÏ ®ãng gãp vµo kÕt qu¶ chung cđa c¶ líp,c¸c nhãm cã thĨ cư ra mét ®¹i diƯn ®Ĩ tr×nh bµy.Gi¸o viªn nªn kÕt hỵp phiÕu häc tËp víi ho¹t ®éng nhãm.Cịng cã thĨ kh«ng cÇn ho¹t ®éng nhãm khi sư dơng phiÕu häc tËp.PhiÕu häc tËp giĩp Ých rÊt nhiỊu cho gi¸o viªn khi gi¶ng d¹y v× khi cã phiÕu häc tËp th× gi¸o viªn ®ì thêi gian viÕt b¶ng,häc sinh l¹i ®­ỵc tiÕp cËn mét c¸ch gÇn nhÊt,nªn cã nhiỊu thêi gian cho c¸c vÝ dơ vµ cã nhiỊu thêi gian cđng cè bµi häc. 
Nªn kÕt hỵp tèt gi÷a phiÕu häc tËp vµ ho¹t ®éng nhãm v×: CÊu t¹o cđa ho¹t ®éng theo nhãm(trong mét phÇn cđa tiÕt häc ,mét tiÕt häc,mét buỉi häc) cã thĨ lµ nh­ sau:
A,Lµm viƯc chung c¶ líp.
-Nªu vÊn ®Ị ,x¸c ®Þnh nhiƯm vơ nhËn thøc .
-Tỉ chøc c¸c nhãm ,giao nhiƯm vơ cho c¸c nhãm.
-H­íng dÉn c¸ch lµm viƯc theo nhãm.
B,Lµm viƯc theo nhãm
-Ph©n c«ng trong nhãm.Tõng c¸ nh©n lµm viƯc ®éc lËp.
-Trao ®ỉi ý kiÕn ,th¶o lu©n nhãm.
-Cư ®¹i diƯn (hoỈc ph©n c«ng tr­íc) chÞu tr¸ch nhiƯm tr×nh bµy kÕt qu¶ lµm viƯc cđa nhãm.
c,Th¶o luËn ,tỉng kÕt tr­íc toµn líp.
-C¸c nhãm lÇn l­ỵt b¸o c¸o kÕt qu¶.
-Th¶o luËn chung .
-Gi¸o viªn tỉng kÕt,®Ỉt vÊn ®Ị tiÕp theo.
Ph­¬ng ph¸p d¹y häc hỵp t¸c theo nhãm nhá cho phÐp c¸c thµnh viªn trong nhãm chia sỴ c¸c suy nghÜ ,b¨n kho¨n kinh nghiƯm ,hiĨu biÕt b¶n th©n ,cïng nhau x©y dùng nhËn thøc th¸i ®é míi.B»ng c¸ch nãi ra nh÷ng ®iỊu ®ang suy nghÜ ,mçi ng­êi cã thĨ nhËn râ tr×nh ®é hiĨu biÕt cđa m×nh vỊ chđ ®Ị nªu ra,they m×nh cÇn häc hái thªm nh÷ng g×.Bµi häc trë thµnh qu¸ tr×nh häc hái lÉn nhau chø kh«ng ph¶i lµ sù tiÕp nhËn thơ ®éng tõ gi¸o viªn.
Theo ph­¬ng ph¸p nµy ,mäi ng­êi dƠ hiĨu ,dƠ nhí h¬n v× hä ®­ỵc tham gia trao ®ỉi ,tr×nh bµy vÊn ®Ị nªu ra,c¶m thÊy hµo høng khi trong sù thµnh c«ng chung cđa c¶ líp cã phÇn ®ãng gãp cđa m×nh.Ph­¬ng ph¸p nµy vËn dơng trong c¸c líp häc cđa c¸c tr­êng phỉ th«ng nh­ mét ph­¬ng ph¸p trung gian gi÷a lµm viƯc chung c¶ líp víi lµm viƯc ®éc lËp tõng häc sinh.Tuy nhiªn ,¸p dơng ph­¬ng ph¸p nµy th­êng bÞ h¹n chÕ bëi kh«ng gian chËt hĐp cđa líp häc,bëi thêi gian h¹n ®Þnh cđa tiÕt häc,cho nªn gi¸o viªn ph¶i biÕt tỉ chøc hỵp lÝ míi cã kÕt qu¶.Kh«ng nªn l¹m dơng c¸c ho¹t ®éng nhãm vµ cÇn ®Ị phßng xu h­íng h×nh thøc.V× vËy viƯc kÕt hỵp gi÷a c¸c ph­¬ng ph¸p lµ v« cïng cÇn thiÕt
PhiÕu häc tËp giĩp häc sinh lµm quen víi ph­¬ng ph¸p häc tËp tËp míi: chuyĨn tõ gi¸o dơc truyỊn thơ mét chiỊu ,häc tËp thơ ®éng ,chđ yÕu lµ ghi nhí kiÕn thøc ®Ĩ ®èi phã víi thi cư sang häc tËp tÝch cùc ,chđ ®éng ,s¸ng t¹o,chĩ träng h×nh thµnh n¨ng lùc tù häc ,d­ãi sù h­ãng dÉn ,giĩp ®ì ,tỉ chøc cđa gi¸o viªn’’Nh÷ng g× mµ häc sinh nghÜ ®­ỵc ,nãi ®­ỵc ,lµm ®­ỵc th× gi¸o viªn kh«ng lµm thay ,nãi thay’’.Ph¶i kh¾c phơc lèi truyỊn thơ mét chiỊu ,rÌn luyƯn thµnh nÕp t­ duy s¸ng t¹o cđa ng­êi häc..Tõng b­íc ¸p dơng c¸c ph­¬ng ph¸p tiªn tiÕn vµ ph­¬ng tiƯn hiƯn ®¹i vµo qu¸ tr×nh d¹y häc,®¶m b¶o ®iỊu kiƯn vµ thêi gian tù häc ,tù nghiªn cøu cho häc sinh nhÊt lµ häc sinh vµ sinh viªn.Ph­¬ng ph¸p gi¸o dơc phỉ th«ng ph¶i ph¸t huy tÝnh tÝch cùc ,tù gi¸c ,chđ ®éng ,s¸ng t¹o cđa häc sinh ,phï hỵp víi ®Ỉc ®iĨm cđa tõng líp häc ,m«n häc ,båi d­ìng ph­¬ng ph¸p tù häc ,rÌn luyªn kÜ n¨ng vËn dơng kiÕn thøc vµo thùc tiƠn,t¸c ®éng ®Õn t×nh c¶m ,®em l¹i niỊm vui ,høng thø cho häc sinh,lµm cho häc sinh häc tËp tÝch cùc ,chđ ®éng ,chèng l¹i thãi quen häc tËp thơ ®éng. 
Gi¸o viªn cÇn h×nh dung c¸ch tỉ chøc c¸c ho¹t ®éng häc tËp cđa häc sinh nh­ thÕ nµo (giao bµi tËp cho c¸ nh©n hay nhãm ,gi¶i bµi to¸n g¾n víi thùc tÕ hay h­íng dÉn häc sinh suy luËn tõng b­íc chøng minh..).Gi¸o viªn cÇn suy nghÜ c«ng phu vỊ c¸c kh¶ n¨ng diƠn biÕn c¸c ho¹t ®éng ®Ị ra cho häc sinh,dù kiÕn nh÷ng gi¶i ph¸p ®iỊu chØnh ®Ĩ ®¶m b¶o thêi gian.
VỊ mỈt kÜ thuËt ,cÇn coi träng viƯc chuÈn bÞ c¸c c©u hái.Víi mçi ho¹t ®éng cÇn cã mét sè c©u hái then chèt,nh»m vµo c¸c mơc ®Ých nhËn thøc ,nhÊt lµ ë phÇn träng t©m,trªn c¬ së ®ã khi lªn líp sÏ ph¸t triĨn nh÷ng c©u hái phơ ,tuú theo diƠn biÕn cđa líp häc .Tr¸nh khuynh h­íng h×nh thøc (®Ỉt c©u hái ë chç dƠ hái chø kh«ng ph¶i lµ ë chç cÇn hái),c©u hái ph¶i yªu cÇu cao vỊ nhËn thøc.
§Ĩ tỉ chøc c¸c ho¹t ®éng häc tËp cđa häc sinh ,ng­êi ta th­êng dïng c¸c phiÕu häc tËp.Mçi phiÕu häc tËp øng víi mét ho¹t ®éng häc tËp hoỈc mét ho¹t ®éng häc tËp thµnh phÇn.Mçi phiªĩ häc tËp lµ mét tê giÊy rêi ,ghi râ c¸c c«ng viƯc cđa häc sinh cÇn hoµn thµnh theo tr×nh tù quy ®inh ,trong mét kho¶ng thêi gian quy ®Þnh.Qua lµm viƯc ®éc lËp víi c¸c phiÕu häc tËp,häc sinh t¹o ra ®­ỵc s¶n phÈm (®i tíi mét kiÕn thøc míi,tËp dùot mét kÜ n¨ng,rÌn luyƯn thao t¸c t­ duy).Sau khi häc sinh ®­ỵc ph¸t phiÕu häc tËp ,häc sinh suy nghÜ c¸ch lµm ,cã thĨ trao ®ỉi theo nhãm sau ®ã viÕt ra giÊy , sau ®ã gi¸o viªn cã thĨ treo lªn b¶ng ,c¸c nhãm kh¸c nhau cã thĨ ®­a ra c¸c nhËn xÐt cđa c¸c nhãm kh¸c.Gi¸o viªn lµ ng­êi h­íng dÉn tỉ chøc ,sưa ch÷a c¸c sai lÇm khi häc sinh m¾c ph¶I khi tr×nh bµy.
N­íc ta đang trên đà đổi mới, đặc biệt là giáo dục vì vậy việc sử dụng phiếu học tập , đã gĩp phần đêm lại hiệu qu¶ cao. phát huy tính tự giác của học sinh. Về phía giáo viên cũng phải nghiên cứu học tập, tìm hiểu . để ®­a ra nhiều phiếu học tập hiểu quả cao, gĩp phần nâng cao chất l­ỵng giáo dục.
Trªn ®©y lµ mét sè ý kiÕn rÊt nhá vµ mang tÝnh chđ quan cđa b¶n th©n t«i vỊ c¸c ­u ®iĨm cđa viƯc sư dơng phiÕu häc tËp vµ sù kÕt hỵp gi÷a phiÕu häc tËp vµ ho¹t ®éng nhãm.Trong bµi s¸ng kiÕn nµy cđa t«i cßn rÊt nhiỊu h¹n chÕ rÊt mong ®­ỵc ®ång nghiƯp ,häc sinh,.®ãng gãp ý kiÕn ®Ĩ hoµn thiƯn.
Cuèi cïng t«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n

File đính kèm:

  • docSKKN_su_dung_phieu_hoc_tap.doc
Sáng Kiến Liên Quan