Sáng kiến kinh nghiệm Các kỹ năng dạy từ mới môn Tiếng Anh ở trường Tiểu học

Như chúng ta đã biết , trước đây theo phương pháp dạy học cũ, thầy giáo đóng vai trò trung tâm là người truyền đạt kiến thức còn học sinh là đối tượng tiếp nhận kiến thức một cách thụ dộng .Phương pháp này ít mang lại hiệu quả giáo dục , nó không phù hợp với tình hình phát triển của nước ta hiện nay .Bây giờ việc đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực của học sinh yêu cầu học sinh phải biết tự giác , chủ động sáng tạo , chiếm lĩnh làm chủ kiến thức. Thực hiện được yêu cầu này , giáo viên phải là người có vai trò hướng dẫn , điều khiển , tổ chức học sinh hoạt động . Do vậy việc tìm tòi và vận dụng các phương pháp mới luôn luôn đòi hỏi mỗi giáo viên phải có.

Hơn thế nữa , ngoại ngữ là một môn học đòi hỏi học sinh phải có tính chăm chỉ , học thường xuyên , ở mọi lúc mọi nơi thì mới phát triển được vốn từ vựng . Có vốn từ khá thì học sinh mới vận dụng các kiến thức của mình vào các bài học. Bên cạnh đó , việc phỏng đoán nội dung chính trong một tiết học cũng không thể thiếu được .

Trước đây , theo phương pháp cũ , giáo viên thường đề cập ngay vào bài mới, không kích thích được khả năng tư duy của học sinh nên các em thường rất thụ động , do đó hiệu quả của các giờ học không cao .

Đứng trước yêu cầu về việc đổi mới phương pháp dạy học , làm thế nào để nâng cao chất lượng giờ dạy ? Vận dụng được những phương pháp nào để phát huy tính tích cực , chủ động và sáng tạo của học sinh ? Đó luôn là nỗi lo âu , trăn trở , những suy nghĩ của đội ngũ giáo viên – những người sẵn sàng hiến cả cuộc đời mình cho sự nghiệp giáo dục

 

doc29 trang | Chia sẻ: sangkien | Ngày: 05/08/2015 | Lượt xem: 1678 | Lượt tải: 40Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Sáng kiến kinh nghiệm Các kỹ năng dạy từ mới môn Tiếng Anh ở trường Tiểu học", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
n all the Engkish words are rubbed out teacher go through the Vietnamese list and get the studends to call out the English words
7- If there is time , teacher get the students to come to the black board and write the English words again
*Note: it helps leaners to memories new vocabulary.
Ex English 6-Unit 14 –Lesson 1
1..:Kỳ nghỉ	5-.:điểm đến
2-.:thành nội , thành cổ	6-..:thăm
3-..:vịnh	7-...:bãi biển
4-..:ở ( cùng với)
B- Slap the board:
1-Teacherputs the new words in English on the balck board in bubbles –not in a list.
2- If you want to check the understanding , put the Vieetnamese translationof the new words or picture on the blakboard .
3-teacher divides the class in to two teamsof five or six to front of the class.
4-Teacher choose a student from each team and they stand at equal distance from the blackboard.
5-Teacher calls out one of the new word in a low voice in Vietnamese.
6- Two students must runs forward and slap a word the word in English on the board.
7- The one who slaps the correct word first is the winner.If students are playing in teams ,the win team gets a mark.
8- Then teacher ask two more studentsto come forward ..etc.
* Note: There are two points to remember inS the B.If you use only English , leaners are only recognizing the word in through listening.However if you use Vietnamese translation or picture you can checkthe meaning of the new vocabulary.
Ex: English 9-Unit 5 –Period 28
Checking vocabulary: slap the board
crier
channel
interactive
control
benifit
remote
C- What and where:
1- Teacher writes the new words in the cicles on the black board not in a list.
2- When all the words are on the board , teacher ask the students to repeat the words in cicles.
3- Teacher rubbed out one of the words but doesn’t rub out th cicles.
4-Teacher gets the students to repeatthe words including the rubbed out words by poiting at the empty cicles.
5- Teacher rubs out another word but leaves the cicles.
6- Teacher pointthe woed or empty cicles, students read and have to remember all the words.
7-Continues till the cycles are empty.
8-Techer aks the students ( 6 or 8 at the time 0 to come to bb and fill in the cicles with the correct words
cushion
Sewing 
machine
try
made
decide
hobby
useful
Ex: English 7 –Unit 9- Period 60
* Note: This check technique is good for leaners to memorise the newwords and also good for revisionof vocabulary.
D- Matching:
1- T writes the newwords in the list on the left hand side of the bb.
2- T .writes the definitions, translation or draws pictures on the right hand side of the bb.
3- T. asks the Ss to come to the bbto match the items on the left with those on the right by drawing a line between them.
Ex1:English 7 –Unit 11-Lesson 5-Period 72
1-common cold	a-triệu trứng
2-disease	b-chảy nước mũi
3-symptom	c-bệnh cảm thường
4-runny nose	d-ho
5-slight fever	e-bệnh tật
6-cough	f- hắt xì hơi
7sneeze	g-sốt nhẹ 
*Keys:
	1-c;2-e;3-a;4-b;5-g;6-d;7-f
Ex2:
	A bicyle
	A star
	An aeroplane
	A pair of scissors
	A cat
	A bird
E-Jumbled words:
cyrecle
cereseru
ropttce
prenstreteivea
ralnatu
tnotancc
1-T. sticks 6 flashcardswith jumbled words on the bb 
2-T-asks Ss to rewrite the words in the right order
3-T tells Ssthe first two groups with the right word will get two points 
4-T. corrects them.
5- T. asks Ss to read again
Ex: Unit 10 –English 8-Period 61
*- Answer keys:
	1- contact	3-resource	5- protect
	2-representation	4- natural	6-recycle
*-Note:This cheking technique helps Ss remembering deeply the words they’ve leant.
F- Bingo:
1-T.draw box on bb and asks Ss to copy
2-T. Asks Ss to rewrite6 newwords they’ve learntin the box.
Ex:
A packet
A destination
A bay
Medicine
flu
A doctor
3- T. tells Ss that she/ he will say some words (8-10-12-15)
4- If Ss hear the word, they cross it out .Like this:
 A bay
5-_When Ss croos out all six words, shout “ bingo”. Who say “bingo”first will be the winner.
* Note: This activities can be used to check and revise the newwords you have introduced during the week
G- Ordering:
1-T. writes the vocabulary on the board randomly. 
2-T. have Ss to copy the words in to their exercise books.
3- T. read the phragraph aloud.
	Ex: English 8 –Unit 12 –period 77
	“Mrs Quyen & her husband visited many places in hthe USA while they were .First, they went swimming at Waikiki Beach situated on the Hawaiian Island of Oahu. There they could see the lava pouring out of the Kilawea Volcano when they flew over head .They also saw the the head of 4 American President carved in to the rock of the Mount Rushmore.
4-T. asks Ss to compare their answer withtheir partner.
6-T. asks Ss to give the anwers and read the text again to correct .
*Answer keys:
	Volcano	 (6)	went swimming(1)
	Overhead	(7)	pouring out	(5)
	Isaland	(3)	carved	(8)
	Lava	(4)	situated	(2) 
VII-Bài tập luyện cách dùng từ
	Sau khi đã hiểu nghiã của từ , giáo viên có thể cho học sinh làm một số bài tập để giúp họ hiểu thêm cách dùng từ qua các hoạt động trong lớp.
	Bài tập sử dụng thường được kết hợp với những việc rèn luyện các kỹ năng như nghe , nóiSau đây là một số bài tập gợi ý:
1- Phản rứng toàn thân (TPR:Total Physiccal Response).Giáo viên đưa ra một số mệnh lệnh và yêu cầu HS thực hiện bằng hành động.
	Ex:T says “ stand up”
	 Ss:Thực hiện hành động đứng lên
	 T:”sit down”
	 Ss:Thực hiện hành động ngồi xuống
	 T:” “clap your hands
	 Ss: Thực hiện hành động vỗ tay
2-Xếp thứ tự theo nhóm chủ điểmLGroup the words according to their topics)
	tea	cofee	rice	apple	chicken
	pork	fish	beer	wine	tomato
	meat	lettuce	nuts	butter	cabage
	beef	milk	lemonade	wheat	beans
	FOOD	DRINKS	FRUIT	VEGETABLES
...................................................................................
3- Cicle the word which doesn’t belong to the group:
	ex:scientist	chemist	physican	mathematics
	 history	literature	English	school
	 walk	read	watch	TV	
4-Fill in the empty cicle:
	rice	bread	milk	fish
	water	eggs	chicken	beef
	lettuce	pork	tea	tomato	 	 
a-Work in pair to talk about your favorite food and drinks
	Ilike.. I don’t like
Drinks
food
b- Intervew your partner about his /her favorite food and drinks then write the report .
	What do you like to eat ?
	What do youlike to drink?
	He/She likes.
	He/She doesn’t like..
c- Complete the sentnce to write about your daily meals:
	i usually have.. meals a day.I have..at .o ‘clock .I like for breakfast but I don’t likebecause it’s ..For lunch ,I usually have..and...Ilike to drink .because it’s .I often have.for dinner.
5-Macth the verbs in column A with the appropriate words / phrases in column B:
	A	B
	March	a drunk
	Stroll	an elderly couple
	Stagger	a sodier
6- -Khung mô tả ( Pictorial schemata): các từ cần được kiểm tra nằm trên một trục và các từ mô tả đặc điểm của từ được kiểm tra nằm trên một trục khác.HS sẽ đánh dấu (x) vào ô mô tả đúng đặc điểm của từ	
ex: Complete the chart by puttimg across (x) next to the charactics of each music
7 Trò chơi và các hoạt động dạy từ (Game and activities ):
a- Matching pairs
	-Mini dailogues:
	Trong bài tập này học sinh làm hai câu của bài hội thoại bằng cách ghép câu hỏi với câu trả lời hoặc một câu trong nhóm thẻ A với câu thích hợp ở nhóm thẻ B
	+Cách thực hiện :
	-Cắt các thẻ nhóm A và thẻ nhóm B.Xáo trộn bộ thẻ A&B sau đấy chia cho từng nhóm người học theo sĩ số của lớp.Có thể tổ chức thành nhóm đội hay nhóm 4,5,6,7,8.
	-Mỗi nhóm được phát một bộ thẻ A và một bộ thẻ B để ghép thành hai câu trích đoạn hội thoại
	-Giáo viên định thời gian và canh đúng giờ thì cho ngừng Bt lại dù HS có làm xong hay chưa.
	-Giáo viên đi đén từng nhóm để kiểm tra.Mỗi nhóm đọc lần lượt hai câu lên của nhóm đúng hay không đúng .Nếu đúng hai câu này sẽ được ra khỏi bộ thẻ, nhóm được một diểm.Nếu hai câu của nhóm không đúng thì nhóm sẽ không có điểm.Không cho câu giải ddap giao viên tiếp tục kiểm tra các thẻ còn lại .	-Bài tập này lại được tieep tục cho đến khi nào tất cả các cặp được ghép đúng
.
	Ex Nhóm thẻ A
1-How old are you?
	2-Do you mind if I smoke?
	3- I hope England wind the World Cup.
	4-Help yourself to a drink
	5- Would you help me with this , please?
	6- I can’t come tonight. I’m afraid.
	7Today’s the 4th , isn’t it?
	8- Could you give me lift home, tonight?
	9-Is it far to the station?	
10- I’m sorry ,I’m late 
Nhóm thẻ B
a- No, of course not
b-No, not very
c- Very well thank you
d- What’s a pity
e- Yes ,that’s right
f-You are wellcome
g-Thanks , the same to you
h-Yes, I’d be glad to
i-Yes, certainly
j-It’s a pleasure.I’m glad you like it
b- Ô chữ (Crossword)
	hầu hết các HS thường thích chơi ô chữ
	ex:Hafl a crossword: Jobs and accupations
	Trong loại ô chữ này những từ cần điền vào là những từ chỉ nghề nghiệp, việc làm.
Cách thực hiện :
	-Chia lớp ra làm nhiều nhóm A và nhóm B.Số HS trong mỗi nhóm phải có từ 2 đến 4 người. . Học sinh ngồi đối diện với nhau.Giáo viên phát cho nhóm A một khung kẻ ootrong đó chỉ có phần nửa số tuwfdduwowcj điền vào ô.Giaos viên đỉnh giờ cho học sinh đọc qua phần ô chữ của mình .Nếu cần giáo viên có thể giải thích thêm mọi thắc mắc do HS nêu ra trong lúc này .
	-Nhóm B& nhóm Athay phiên nhau hỏi để điền vào ô chữ của mình.Mỗi lần 1 câu VD như “What’s three down?”, “what’s ten cross?........Mỗi nhóm cố gắng cho định nghĩa giải thích một cách đơn giản các từ để giúp nhóm đối tác đoán ra từ cần điền vào .
	-Giáo viên địng giờ và cho dừng bài tập khi hết giờ, dù HS có làm bài tập xong hay không.
	-Hai nhóm sẽ đối chiếu ô chữ ,để xemnhuwngx từ nào chưa được điền vào ô	
	ex: đây là những từ HS nhóm A sẽ phải giải thích cho nhóm B
	badminton	camping	football	golf
	table tennis	boxing	dressmaking	gardening
	swimming	yoga	
Leson plan – English 9
-Unit 2 -Clothing
	Period 10: READ	(page 17)
I-Aim:Help the Ss to read the text for details.
II- Objective:By the end of the lesson,Ss will be able to understand the text for details about Jeans
III-Teaching aid:Text books, pictures,extra board.
IV-Anticipated problem:It difficult for Ss because threr are many newwords.
V-Produres:
1-Warmer: Jumbled word 
 thocling =clothing
 sleas = sales
 tyles =styles
2-Pre-teach vocabulary:
 1-material(unc) : chất liệu, nguyên liệu 
 2-cotton(unc) : bông, sợi bông
 3-(to) wear out : làm rách, mòn đi 
 4-a style : kiểu dáng
 5-(to)embroider : thêu(văn hoa, hình) 
* Checking vocabulary: What and where
cotton
material
style
To wear out
 Embroider
* Set the sence :
-T uses pictures on P 17 to set the sence by asking:
-What kind of trousers are these students wearing?
-Are they tight or loose pants?
+T. says: “ We are going to read the text about “Jeans”.
-T. asks Ss to work im pairs close your books and predict three questions:
1-What was jeans clothes made from?
2- Who gave the name “jeans” to this material?
3—When did jeans appear for the first time? And where?
3- While reading:
-T. asks ss to read the text about history of jeans and find the answer to the pre- questions
* fill drill Gap:
-Asks Ss to read the text again and complete the sentences (Read 5a.p 17)
+Answer key:
 1-jeans clothes - 18th century
 2-students	- 1960s
3- cheaper	- 1970s
 4-fashion 	- 1980s
 5-sale	- 1990s
* comprehension questions(Read 5b.P18)
-Asks ss to work in pair to answer the questions(1->5)
1-Where does the word “jeans” come from?
2- what were the 1960’s fashion?
3- Why did more and more people wearing jeans in the 1970s?
4- -When did jeans at last become high fashion clothing? 
5-Why did the sale of jeans stop growing?
4- Post reading:
* Discussing in group:
-group 1-2: What type of jeans do you love wearing?
-Group 3-4:Do you like wearing jeans? Why not?
5-Homework:
-Write down what they have talked
-Prepare: “write”(P18-19)
Saejn =jeans
Contot =cotton
Osalirs = sailors
Shafion= fashion
( traslation)
(realia)
(real or explaination)
(picture)
(realia)
-Write each word in the call out on the board.Practice saying the words, rub out the words one- by one.
- get Ss to repeat the word including the rubbed out ones .Ss try to remember all the words 
->Jeans
-. They are tight
-> From cotton
-> the sailor from genoa in Italy gave the name “jeans” to this material
->Jeans appeared for the first time in the 18th century in Europe.
 ( Open your books)
- Read and answer the pre- quesyions
-Read the text and complete the sentences
(pair work)
1-The word “jeans” come from the kind of material that wasmade in Europe.
2- The 1960’s fashionwere jeans
3-In the 1970s more and more people began wearing jeans because they became cheaper
4-Jeans at last became high fashion clothing in the 1980s when famous designer stated making their own style of jeans with their own lables of jeans.
5- The sale of jeans growing up because the world wide economic situation got wore.
(Group work)
C-Kết quả thực hiện có so sánh đối chứng
Qua thực tế giảng dạy các năn qua với phương pháp dạy học mới , trong các tiết dạy , tôi nhận thấy với các kỹ năng dạy từ mới như trên nhiều HS có thể nắm được từ ngay tại lớp.các em rất hào hứng và sôi nổi học . Các em đả có thể đoán được nhiều từ mới qua ngữ cảnh, tình huống và chủ đề. Nhiều em HS trước đây rất nhút nhát, không dám nói trước lớp thì giờ đây đã tự tin khi giao tiếp.Tôi đã tạo cho các em nhiều tình huống cụ thể để các em có thể khắc sâu được nhiều từ, đặc biệt là những từ khó gợi ý để các em đoawawcsk
	Với các kỹ năng luyện từ mởi treenmowis ở trên lớp kết hợp với việc viết chính tả từ mới thường xuyên ở nhà nên đã có nhiều HS nói và viết rất chuẩn các từ tiêng Anh.Do đó kết quả học tập được nâng lên rõ rệt.
Kết quả học tập của học sinh năm học 2007-2008đạt được như sau:
Khối
Sĩ số
Giỏi
Khá
TB
Yếu
Kém
 Kỳ I
6
7
8
9
116
110
113
137
15,5%
16,8%
18%
21,5%
35,5%
40%
38%
38,5%
36%
30%
35%
36%
10%
10%
9%
4%
3%
3,2%
 Kỳ II
6
7
8
9
116
110
113
137
18,5%
20%
20,5%
23%
36,5%
41,5%
40,5%
40%
38%
32%
36%
35%
7%
6,5%
3%
2%
Học sinh giỏi cấp huyện đạt 3 em	
D- Bài học kinh nghiệm
-Trong các tiết học vận dụng các kỹ năng dạy từ mới tôi nhạn tháy rằng để giờ dạy đạt hiệu quả cao thì người giáo viên cần phải:	
 1-Luôn luôn gần gữi cởi mở với học sinh để tạo tình cảm thầy trò thông qua hoạt động dạy và học.Từ đó lôi cuốn học trò yêu thích môn tiếng Anh hơn.
2-Chuẩn bị bài giảng chu đáo và kỹ càng phù hợp với từng đối tượng học sinh.
3-Đưa ra các tình huống dễ hiểu để gợi mở cho các em đoán từ chíng xác.
4-Không nên gò bó ngữ liệu và từ vựng trong phạm vi sách giáo khoa .tuỳ theo khả năng của học sinh mà mà giáo viên mở rộng nội dung của ngữ liệu và từ vựng tới chừng mực có thể.
5Giáo viên chuẩn bị chu đáo đồ dùng dạy học, sưu tầm nhiều tranh ảnh từ báo ,tạp chí hoặc cũng có thể vẽ tranh đơn giản .để gây ấn tượng sâu sắc cho học sinh , giúp các em nhớ từ ngay tai lớp.
6-Thương xuyên yêu cầu các em viết chính tả từ mới vừa học it nhất là ba dòng mỗi từ.
7-Hướng dẫn cho các em tự chơi một số trò chơi( do lớp trưởng điều khiển) trong các giờ truy bài nhằm giúp các em ôn luyện từ mới đã học.
8- Khuyến khích các em tự mua và sưu tầm nhiều truyện tiếng Anh đơn giản để đọc nhằm phát triển vốn từ vựng của mình.
9-Cần tổ chức lớp học một cách khoa học .Trong giờ luyện tập giáo viên cần sáng suốt lựa chọn loại hình luyện tập như pair work or group work phù hợp với phòng học và sĩ số của học sinh trong lớp.
10-Đặc biệt giáo viên cần nghiêm túc thực hiện việc sinh hoạt chuyên môn ,các chuyên đề tiếng Anh của trường hay của cụm .thống nhất nội dung trọng tâm giảng dạy và kiểm tra sao cho sát với chương trình và đối tượnh hoc sinh .Thường xuyên trao đổi các vấn đề đã giành được thành cong trong giảng dạy, những khúc mắc trong mỗi giờ dạy để cùng nhau thống nhất ý kiến trong nhóm,trong tổ của mình.
Hơn thế nữa ,người giáo viên cần phải luôn luôn trau dồi các kỹ năng day học của mình bằng phương pháp tự sưu tầm sách và học hỏi của các bạn đồng nghiệp để nâng cao trình độ chuyên môn của mình đem lại những giờ học bổ ích cho các em học sinh nhằm giúp các em đạt kết quả học tập cao hơn nữa.
E-những kiến nghị và đề nghị trong suốt quá trình thực hiện đề tài
1-Thuận lợi :
Qua những năm giảng dạy chương trình SGK mới tôi thấy:
-Các bài trong SGK từ lớp 6->9 được soạn theo từng chủ đề lớn rõ ràng, gần gũi với cuộc
sống hằng ngày .Hệ thống nội dung được phát triển theo cách xoắn ốc giúp học sinh mở rộng kiến thức về thế giới xung quanh, đã cung cấp cho các em sự hiểu biết , kinh nghiệm trong một vài lĩnh vực, của cuộc sống văn hoá , xã hội ,khoa học và kinh tế ,nhằm giúp các em làm chủ ngôn ngữ.
-Tranh vẽ rất đẹp, đa dạng và phong phú giúp các em nắm bắt bài học một cách dễ dàng và tạo được hứng thú khi học
-Sách đã có nhiều bài học nhằm phát triển các kỹ năng, trong đó kỹ năng nghe ,nói được chú ý hơn . Đặc biệt bộ SGK rất phù hợp với khả năng nhận thức của các em học sinh .Đó là bước ngoặt thành công nhất trên con đường cải cách giáo dục nói chung và đổi mới phương pháp dạy học nói riêng.
2- Khó khăn:
Tuy nhiên giảng dạy SGK mới giáo viên còn gặp phải một số khó khăn như:
-chưa có bộ tranh lớn dùng kèm cho từng bài học ở khối lớp 6 & 7 nên giáo viên và học sinh rất mất nhiều thời gian để sưu tầm tranh và vẽ.
-thư viện nhà trường chưa có sách nâng cao để phục vụ cho việc học và tham khảo của học sinh.
-nhà trường chưa có phòng học giành riêng cho các tiết học ngoại ngữ nên khi tổ chức trò chơi hay hoạt động nhóm nhiều khi vẫn gặp nhiều hạn chế.
-Hầu hết các em học sinh ở nông thôn nên điều kiện học hành cho môn ngoại ngữ hầu như rất ít không được đầu tư nhiều.
-Đa số các giáo viên ngoại ngữ chưa sử dụng , thực hành dạy giáo án điện tử thành thạo .
Trên đây là một số kiến nghị ,đề nghị của bản thân tôi sau quá trình thực hiện đề tài mong các cấp lãng đạo đặc biệt lưu tâm và đầu tư nhiều hơn nữa trang thiết bị dạy học để đem lại hiệu quả cao trong các trường THCS.
F- Kết luận:
Trên đây là phương pháp dạy học cùng với thực tế giảng dạy của bản thân tôi , tôi thấy rằng trong quá trình dạy học , giáo viên cố gắng áp dụng các phương pháp dạy một cách linh hoạt sao cho phù hợp với nội dung của bài và phù hợp với đối tượng học sinh đồng thời kết hợp với các thủ thuật sư phạm nhằm kích thích hứng thú học tập của các em và giúp cho các em học tập đạt kết quả .Giáo viên cố gắng bám sát các bước cơ bản trong tiến trìng bài dạy và phan phối thời gian hợp lý .
Trên đây là một số kinh nghiệm của tôi về “Các kỹ năng dạy từ mới môn tiếng anh ở trường THCS” mà tôi đã đúc kết được trong quá trình học hỏi ,tham khảo, nghiên cứu và thực nghiệm giảng dạy với chính hoạc sinh của tôi .Đó chính là các kinh nghiẹm chủ quan của bản thân tôi chứ chưa phải là phương pháp tối ưu .Việc phương pháp đa ra có kết quả như ý muốn hay không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố .Trong quá trình làm sáng kiến kinh nghiệm không tránh khỏi những thiếu sót, kính mong đồng nghiệp cho ý kiến đóng góp dể tôi thành công hơn nữa trong quá trình dạy học.
Tôi xin chân thành cảm ơn.
Để hưởng ứng phong trào đổi mới phương pháp dạy học ở trường phổ thông , với tư cách là một giáo viên dạ bộ môn ngoại ngữ tôi raat mong muốn đóng góp một phần nhỏ bé của mình cùng với các thày cô giáo và các bạn đồng nghiệp xây dưng phương pháp dạy học mới ngày càng chuẩn mực , có hiệu quả hơn giúp cho các em học sinh ngày càng thích học ngoại ngữ, có thể học tập chủ động , giao tiếp tự tin bằng chính khả năng sử dụng tiêng Anh của mình.
Để sáng kiến của tôi thực sự phát huy hệu quả trong thực tế,tôi rất mong có được sự đóng góp , rút kinh nghiẹm , tạo điều kiện giúp đỡ cho đồng nghiẹp để bổ xung cho tôi nhữnh gì tôi chưa làm được trong quá trình thực hiện đề tài .Rất mong được sự góp ý chân thành của thầy cô và các bạn đồng nghiệp.
Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn!
 Người viết
ý kiến nhận xét- đánh giá và xếp loại của hội đồng khoa học cơ sở 
.
 Chủ tịch hội đồng
 (Ký tên và đóng dấu) 

File đính kèm:

  • docSKKN_E_CACH_DAY_TU_VUNG_TIENG_ANH.doc
Sáng Kiến Liên Quan