Sáng kiến kinh nghiệm Biện pháp giúp học sinh lớp 3 học tốt chia số có hai, ba chữ số cho số có một chữ số

Để nâng cao chất lượng giảng dạy phần toán dạng “ Chia số có hai, ba chữ

số chó số có một chữ số”trong nhà trường người giáo viên phải có ý thức tổ chức

cho học sinh một cách thoải mái và nắm đư ợc từng đối tượng học sinh để có hướng

bồi dưỡng các em ngay từ đầu và kết hợp nhuần nhuyễn các biện pháp trên để có

kết quả cao như ý muốn.

Giáo viên luôn tìm ra phương pháp dạy và truyền thụ như thế nào để cho

học sinh tiếp thu và nắm vững k i ến thức để áp dụng trong dạng toán trên. Đó là

việc làm cần thiết đòi hỏi người giáo viên phải rèn luyện cho học sinh những kĩ

năng riêng.

Giải pháp khoa học hay sáng kiến kinh nghiệm chỉ là thật sự có giá trị khi

xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, từ y êu cầu bức x úc của việc nâng cao chất lượng

“ Dạy và học”, từ lòng yêu nghề, lương tâm trách nhiệm của người thầy trên bục

giảng.Việc thực hiện đề tài này không nhằm mục đích hoàn ch ỉnh điều kiện thi đua

của ngành, mà nó xuất phát từ yêu cầu nâng caochất lượng giảng dạy, từ tinh thần

t ự học, tự rèn, luôn mong m ỏi tìm tòi những thành tựu ,những kết quả tốt đẹp.

pdf19 trang | Chia sẻ: sangkien | Ngày: 25/12/2015 | Lượt xem: 5224 | Lượt tải: 181Download
Bạn đang xem tài liệu "Sáng kiến kinh nghiệm Biện pháp giúp học sinh lớp 3 học tốt chia số có hai, ba chữ số cho số có một chữ số", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
c tiết đầu tiên của phép chia số có
hai chữ số cho số có một chữ số toâi ñaõ höôùng daãn kĩ caùch thöïc hieän ñaët tính nhö
sau :
- Thöïc hieän ñaët tính chia khoâng gioáng nhö caùch ñaët tính cuûa caùc pheùp tính
coäng, tröø, nhaân. Trong pheùp tính chia coù “hai neùt ñaëc bieät” :
* “Neùt thaúng đứng ” duøng ñeå taùch soá bò chia vaø soá chia.
* “Neùt ngang” duøng ñeå phaân bieät soá chia ôû treân vaø thöông ôû döôùi.
Hai neùt naøy keát hôïp laïi taïo thaønh kí hieäu daáu chia khi ñaët tính laø :
Kí hieäu naøy taïo ra 3 khoaûng troáng :
* Soá 1 laø nôi viết soá bị chia.
BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP 3 HỌC TỐT CHIA SỐ COÙ HAI, BA CHÖÕ SOÁ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ Trường Tiểu học Trường Đông B
NGÖÔØI THÖÏC HIEÄN : TRẦN THỊ THÚY HÀI Trang 7
* Soá 2 laø nôi viết soá chia.
* Soá 3 laø nôi viết thöông.
Vôùi caùch höôùng daãn ñaët tính nhö treân, caùc em coù theå deã daøng ghi caùc soá
theo ñuùng vò trí.
 @ Chöa bieát öôùc löôïng ñeå tìm thöông.
Ñaây laø nguyeân nhaân chuû yeáu daãn ñeán tình traïng hoïc sinh laøm sai pheùp tính
chia.
Ñoái vôùi pheùp chia số coù hai, ba chöõ soá cho số có một chữ số thì caùc em hoïc
sinh coøn yeáu seõ caûm thaáy khoù khaên vì caùc em khoâng bieát phaûi laøm theá naøo ñeå
tìm thöông vaø caùc em ñaõ choïn sai thöông.
 Bieän phaùp :
ÔÛ lôùp toâi ñaõ höôùng daãn caùc em hoïc sinh yeáu tìm thöông baèng caùch thöïc
hieän chia töø traùi sang phaûi. Cuï theå nhö sau :
- Choïn chöõ soá ôû soá bò chia sao cho phaûi lôùn hôn soá chia.
- Laáy chöõ soá ñaàu cuûa soá ñaõ choïn luùc naøy chia cho soá chia ñeå öôùc löôïng tìm
thöông.
- Nhaân nhẩm thöông vöøa tìm ñöôïc vôùi soá chia, neáu keát quaû lôùn hôn soá ñaõ
choïn luùc ñaàu thì ta haï thöông vöøa tìm xuoáng töøng ñôn vò sao cho phuø hôïp.
+ Ví duï : 648 : 3
 Hoïc sinh ñaët tính : 648 3
 Choïn chöõ soá ôû soá bò chia phaûi lôùn hôn soá chia: 648 3
(vì 6 >3)
 Öôùc löôïng tìm soá thöông 648 3
 2
 Nhaân nhẩm : 648 3
 Tröôøng hôïp khi nhaân nhaãm maø keát quaû lôùn hôn soá ñaõ choïn ta laøm nhö
BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP 3 HỌC TỐT CHIA SỐ COÙ HAI, BA CHÖÕ SOÁ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ Trường Tiểu học Trường Đông B
NGÖÔØI THÖÏC HIEÄN : TRẦN THỊ THÚY HÀI Trang 8
sau :
+ Ví duï : 845 : 7
- Chọn chữ số : 845 7
- Ước lựơng tìm số ở thương : 845 7
- Nhaân nhẩm :
Vì 2 x 7 = 14 maø 14 >7 neân ta phaûi haï soá thöông vöøa tìm xuoáng, ñeå khi nhaân
keát quaû phaûi “vöøa” nhoû hôn 8 hoaëc “baèng” 8 laø ñöôïc.
ÔÛ ñaây ta phaûi haï 2 xuoáng coøn 1 vì 1 x7 = 7 maø 7< 8
845 7
Sau khi bieát caùch öôùc löôïng thöông caùc em seõ deã daøng thöïc hieän tính chia.
 @ Thöïc hieän sai quy taéc.
Hoïc sinh thöïc hieän sai pheùp tính chia vì caùc em xeáp soá sai vò trí neân tröø
khoâng chính xaùc.
Trong saùch giaùo khoa ñaõ höôùng daãn kyõ caùch thöïc hieän. Khi nhaân ngöôïc
laïi ta viết keát quaû nhaân phía döôùi soá ñaõ choïn luùc ñaàu ñeå tieán haønh tröø.
Tuy nhieân moät vaøi hoïc sinh yeáu ñaõ laøm sai vì ñaët keát quaû nhaân sai vò trí.
+ Ví duï : 948 : 4
Sau khi öôùc lượng tìm keát quaû caùc em phaûi nhaân ngöôïc laïi vaø tröø ñeå tieáp
tuïc thöïc hieän pheùp chia nhö sau :
- 2x4 baèng , viết 8 948 4
Hoïc sinh ñaët sai keát quaû 8 neân thöïc hieän tröø sai quy taéc.
 Bieän phaùp :
BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP 3 HỌC TỐT CHIA SỐ COÙ HAI, BA CHÖÕ SOÁ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ Trường Tiểu học Trường Đông B
NGÖÔØI THÖÏC HIEÄN : TRẦN THỊ THÚY HÀI Trang 9
 948 4
 8 237
 14
 12
28
28
 ____
0
Trong tröôøng hôïp naøy giaùo vieân caàn nhaéc nhôû caùc em raèng “khi nhaân
ngöôïc ta phaûi viết keát quaû töø trái sang phải phía döôùi chöõ soá ñaõ choïn ñeå chia
laàn ñaàu, laàn 2, ...”. Coù nhö vaäy ta môùi tìm ñöôïc keát quaû ñuùng.
 @ Khoâng thuoäc baûng nhaân, baûng chia.
Haàu heát ôû caùc lôùp ñeàu coù hoïc sinh khoâng thuoäc loøng baûng nhaân, bảng chia.
Vì vaäy, caùc em ñoù thöôøng hoïc yeáu moân toaùn.
Laø giaùo vieân, toâi nghó ta neân thöôøng xuyeân cho caùc em truy baøi ñaàu giôø,
học nhóm đôi và toå chöùc cho caùc em thi ñua ñoïc baûng nhaân, chia ñeå caùc em
cảm thaáy höùng thuù hôn ñoái vôùi moân toaùn. Tuøy theo möùc ñoä vaø thôøi gian hôïp lyù
ta seõ toå chöùc caùc troø chôi coù vaän duïng baûng nhaân, chia ñeå kích thích söï ham hoïc
toaùn cuûa caùc em.
Tuøy theo töøng ñoái töôïng hoïc sinh vaø tuøy theo töøng nguyeân nhaân sai phaïm
maø ta ñöa ra bieän phaùp phuø hôïp. Trong chöông trình Toaùn lôùp 3 möùc ñoä caàn ñaït
cuûa hoïc sinh ñoái vôùi pheùp chia laø “bieát ñaët tính vaø thöïc hieän pheùp chia soá coù
hai, ba, bốn chöõ soá cho soá có một chöõ soá, thöông khoâng quaù 3 chöõ soá”. Tuy
nhieân trong thöïc teá caùc em seõ gaëp caùc pheùp tính chia khoù hôn. Vì vaäy, trong tieát
hoïc veà thöïc hieän pheùp chia, toâi ñaõ aùp duïng caùc böôùc thöïc hieän cho hoïc sinh nhö
sau :
 Böôùc 1 : Ñaët tính.
 Böôùc 2 : Öôùc löôïng tìm thöông.
 Böôùc 3 : Nhaân vaø tröø ñeå tieáp tuïc thöïc hieän pheùp tính (theo ñuùng quy taéc).
 Böôùc 4 : Tieáp tuïc thöïc hieän öôùc löôïng tìm thöông tieáp theo ñeå tìm ra keát
quaû cuoái cuøng.
 Böôùc 5 : Thöû laïi ñeå kieåm tra keát quaû.
Toâi ñaõ aùp duïng caùc böôùc thöïc hieän pheùp chia cuï theå nhö sau :
 Chia cho soá coù hai chöõ soá cho số có một chữ số :
BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP 3 HỌC TỐT CHIA SỐ COÙ HAI, BA CHÖÕ SOÁ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ Trường Tiểu học Trường Đông B
NGÖÔØI THÖÏC HIEÄN : TRẦN THỊ THÚY HÀI Trang 10
 Ví duï 1 : Tröôøng hôïp chia heát 72 : 3
Giaùo vieân höôùng daãn nhö sau :
Böôùc 1 : Ñaët tính
7 2 3
Böôùc 2 : Öôùc löôïng tìm thöông
Giaùo vieân hoûi : choïn maáy chöõ soá ôû soá bò chia ?
Hoïc sinh traû lôøi : ta choïn 1 chöõ soá
7 2 3
Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh so saùnh chöõ soá ñaàu cuûa soá bò chia vaø chöõ soá
ñaàu cuûa soá chia.
Hoïc sinh : Ta thaáy 7 > 3 vaäy 7 : 3 ñöôïc 2 laàn, vì 2 x 3 =6
7 2 3
2
Böôùc 3 : Nhaân vaø tröø ñeå tieáp tuïc thöïc hieän pheùp chia (theo ñuùng quy taéc)
Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh nhaân vaø ghi keát quaû ñeå tröø. Löu yù hoïc sinh phaûi
ghi keát quaû pheùp nhaân phía döôùi thaúng coät caùc chöõ soá ñaõ choïn ñeå chia ôû soá soá bò
chia.
* Hoïc sinh tính :
+ 2 x3 baèng 6 vieát 6.
+ Hoïc sinh tieán haønh tröø.
7 2 3
6 2
1
* Giaùo vieân : vì coøn chöõ soá ôû soá bò chia neân ta phaûi haï laàn löôït töøng chöõ soá
ñeå tieáp tuïc chia.
Böôùc 4 : Tieáp tuïc thöïc hieän öôùc löôïng tìm thöông tieáp theo ñeå tìm keát quaû
cuoái cuøng.
Hoïc sinh tính :
+ Haï 2 ta ñöôïc 12, laáy 12 chia 3.
+ 12 chia 3 ñöôïc 4, vieát 4 vì 4 x 3=12 vieát 12.
+ 12 tröø 12 baèng 0 vieát 0.
BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP 3 HỌC TỐT CHIA SỐ COÙ HAI, BA CHÖÕ SOÁ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ Trường Tiểu học Trường Đông B
NGÖÔØI THÖÏC HIEÄN : TRẦN THỊ THÚY HÀI Trang 11
7 2 3
6 24
 1 2
1 2
 0
Böôùc 5 : Thöû laïi ñeå kieåm tra keát quaû.
Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh thöû laïi baèng caùch laáy keát quaû nhaân vôùi soá chia
neáu tích baèng vôùi soá bò chia thì baøi toaùn ñuùng.
Hoïc sinh thöû laïi :
 2 4
x 3
7 2 (keát quaû ñuùng)
 Ví duï 2 : Tröôøng hôïp khoâng chia heát : 65 : 2
Giaùo vieân höôùng daãn nhö sau :
Böôùc 1 : Ñaët tính
65 2
Böôùc 2 : Öôùc löôïng tìm thöông
Giaùo vieân hoûi : choïn maáy chöõ soá ôû soá bò chia ?
Hoïc sinh traû lôøi : ta choïn 1 chöõ soá
 65 2
Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh so saùnh chöõ soá ñaàu cuûa soá bò chia vaø chöõ soá
ñaàu cuûa soá chia.
Hoïc sinh : Ta thaáy 6 > 2 vaäy 6 :2 ñöôïc 3 laàn, vì 3 x 2 = 6 ( bằng 6)
Böôùc 3 : Nhaân vaø tröø ñeå tieáp tuïc thöïc hieän pheùp chia (theo ñuùng quy taéc)
Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh nhaân vaø ghi keát quaû ñeå tröø. Löu yù hoïc sinh phaûi
ghi keát quaû pheùp nhaân phía döôùi thaúng coät caùc chöõ soá ñaõ choïn ñeå chia ôû soá soá bò
chia.
Hoïc sinh tính :
+ 3 x2 baèng 6 vieát 6.
BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP 3 HỌC TỐT CHIA SỐ COÙ HAI, BA CHÖÕ SOÁ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ Trường Tiểu học Trường Đông B
NGÖÔØI THÖÏC HIEÄN : TRẦN THỊ THÚY HÀI Trang 12
+ Hoïc sinh tieán haønh tröø.
65 2
 6 3
0
Giaùo vieân : ta haï chöõ soá coøn laïi ñeå tieáp tuïc chia.
Böôùc 4 : Tieáp tuïc thöïc hieän öôùc löôïng tìm thöông tieáp theo ñeå tìm keát quaû
cuoái cuøng.
Hoïc sinh tính :
+ Haï 5 ta laáy 5 chia 2 ñöôïc 2, vieát 2 vì 2 x 2= 4
+ 5 tröø 4 baèng 1 vieát 1.
 6 5 2
 6 32
0 5
4
1
Ta thaáy 1 < 2 neân baøi toaùn cuûa chuùng ta dö 1.
Böôùc 5 : Thöû laïi ñeå kieåm tra keát quaû.
Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh thöû laïi baèng caùch laáy keát quaû ( thương ) nhaân
vôùi soá chia roài laáy tích coäng vôùi soá dö (38) neáu baèng vôùi soá bò chia thì baøi toaùn
ñuùng.
Hoïc sinh thöû laïi :
32
2
64
1
 65 (Keát quaû ñuùng)
 Chia cho soá coù ba chöõ soá cho số có một chữ số :
Tröôøng hôïp chia cho soá coù ba chöõ soá cuõng gioáng nhö chia cho soá coù hai chöõ
soá. Tuy nhieân khi tieán haønh höôùng daãn thöïc hieän chia, giaùo vieân gôïi yù cho hoïc
sinh nhaân nhẩm vaø tröø nhẩm ñeå pheùp tính ñöôïc goïn hôn.
BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP 3 HỌC TỐT CHIA SỐ COÙ HAI, BA CHÖÕ SOÁ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ Trường Tiểu học Trường Đông B
NGÖÔØI THÖÏC HIEÄN : TRẦN THỊ THÚY HÀI Trang 13
 Ví duï : Tröôøng hôïp chia heát : 350 : 7
Hoïc sinh ñaët tính vaø chia theo thöù töï töø traùi sang phaûi.
 350 chia 7 ñöôïc 5 vieát 5.
+ 5 x 7 = 35 , 35 –35 = 0, vieát 0 .
350 7
 0 5
 Haï 0, 0 chia 7 ñöôïc 0 vieát 0.
+ 0 x 7 = 0, 0 – 0 = 0, vieát 0.
350 7
 00 50
 0
3. Keát quaû cuï theå :
Qua thôøi gian aùp duïng caùc bieän phaùp treân, toâi nhaän thaáy caùc em dần dần coù
tieán boä hơn , caùc em xác định và nắm được các bước chia rõ rệt, thực hành một
cách tích cực hơn.
Giai đoạn Giỏi Khá Trung bình Yếu
Đầu năm 3 5 3 9
Cuối học kì I 6 5 6 3
Cuối học kì II
4/ Đánh giá kết quả
Với kết quả trên tôi nhận thấy, muốn cho học sinh học tốt dạng toán : “Chia
số có hai, ba chữ số cho số có một chữ số” thì:
 Ñoái vôùi giaùo vieân :
- Chú ý chọn phương pháp dạy học hiệu quả nhất.
- Naém vöõng heä thoáng kieán thöùc, noäi dung cô baûn trong chöông trình Toaùn.
BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP 3 HỌC TỐT CHIA SỐ COÙ HAI, BA CHÖÕ SOÁ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ Trường Tiểu học Trường Đông B
NGÖÔØI THÖÏC HIEÄN : TRẦN THỊ THÚY HÀI Trang 14
- Thöôøng xuyeân kieåm tra baûng nhaân, baûng chia cuûa hoïc sinh.
-Tạo hứng thú cho học sinh học toán bằng nhiều hình thức học tập.
- Có trình độ chuyên môn vững chắc.
- Có phương pháp truyền thụ sâu, dễ hiểu.
- Rèn kĩ năng giải toán theo các bước của từng bài mẫu đã nêu ở trên.
- Nắm vững đối tượng học sinh ở lớp.
 Ñoái vôùi hoïc sinh :
- Thuộc chắc bảng nhân, chia.
- Nắm vững kiến thức cơ bản.
- Nắm vững các dạng toán đã học qua.
- Tích cực học tập, rèn luyện kĩ năng giải toán.
- Kiên trì chịu khó, có óc tìm tòi, ý thức tự giác trong học tập.
C .KEÁT LUAÄN
1/ KEÁT LUAÄN:
 Khi chuyển sang học “Chia số có hai, ba chữ số cho số có một chữ số”, đối
với bài đầu tiên học sinh làm chưa được nên tôi đã tìm ra biện pháp giải. Đã áp
dụng vào những tiết dạy tiếp theo thì tôi thấy các em đã nhanh chóng thực hiện
được dạng toán này. Các em học sinh trung bình thì làm khá tốt. Đó là tất cả mong
muốn của chúng ta có được khi dạy học sinh thực hiện phép tính chia. Tôi mong
muốn đề tài này sẽ được áp dụng rộng rãi sẽ không còn khó khăn với việc dạy
Toán ở lớp 3 của giáo viên và học sinh như hiện nay. Đạt được tất cả những điều
trên đó là là thành công lớn trong giảng dạy. Đề tài này chỉ là một sáng kiến nho
nhỏ, giúp cho học sinh học tốt về dạng chia số có hai, ba chữ số cho số có một chữ
số ở lớp 3, mà còn làm nền tảng khi lên lớp 4, 5. Do chủ quan, chắc chắn đề tài còn
nhiều thiếu sót. Rất mong được ý kiến nhận xét đánh giá của Hội đồng khoa học,
giúp cho đề tài được hoàn thiện hơn.
2/ BAØI HOÏC KINH NGHIEÄM :
Dạy và học là chức năng quan trọng nhất của người giáo viên đối tượng của
giáo viên là học sinh. Trong đó, giáo viên đóng vai trò chủ đạo, học sinh đóng vai
trò tích cực chủ động, tự giác.
BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP 3 HỌC TỐT CHIA SỐ COÙ HAI, BA CHÖÕ SOÁ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ Trường Tiểu học Trường Đông B
NGÖÔØI THÖÏC HIEÄN : TRẦN THỊ THÚY HÀI Trang 15
 Để nâng cao chất lượng giảng dạy phần toán dạng “ Chia số có hai, ba chữ
số chó số có một chữ số” trong nhà trường người giáo viên phải có ý thức tổ chức
cho học sinh một cách thoải mái và nắm đư ợc từng đối tượng học sinh để có hướng
bồi dưỡng các em ngay từ đầu và kết hợp nhuần nhuyễn các biện pháp trên để có
kết quả cao như ý muốn.
Giáo viên luôn tìm ra phương pháp dạy và truyền thụ như thế nào để cho
học sinh tiếp thu và nắm vững kiến thức để áp dụng trong dạng toán trên. Đó là
việc làm cần thiết đòi hỏi người giáo viên phải rèn luyện cho học sinh những kĩ
năng riêng.
 Giải pháp khoa học hay sáng kiến kinh nghiệm chỉ là thật sự có giá trị khi
xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, từ yêu cầu bức xúc của việc nâng cao chất lượng
“ Dạy và học”, từ lòng yêu nghề, lương tâm trách nhiệm của người thầy trên bục
giảng.Việc thực hiện đề tài này không nhằm mục đích hoàn chỉnh điều kiện thi đua
của ngành, mà nó xuất phát từ yêu cầu nâng cao chất lượng giảng dạy, từ tinh thần
tự học, tự rèn, luôn mong mỏi tìm tòi những thành tựu , những kết quả tốt đẹp.
3/ HÖÔÙNG PHOÅ BIEÁN CUÛA ÑEÀ TAØI :
Ñeà taøi ñöôïc aùp duïng cho hoïc sinh lôùp 3 tröôøng Tieåu hoïc Trường Đông
B năm học 2011 – 2012.
4/ HÖÔÙNG NGHIEÂN CÖÙU TIEÁP CUÛA ÑEÀ TAØI :
Nghiên cứu, bổ sung và áp dụng cho từ lớp 3,4,5 năm tới.
Hòa Thành, ngày 12 tháng 2 năm 2012
 Người thực hiện
Trần Thị Thúy Hài
BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP 3 HỌC TỐT CHIA SỐ COÙ HAI, BA CHÖÕ SOÁ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ Trường Tiểu học Trường Đông B
NGÖÔØI THÖÏC HIEÄN : TRẦN THỊ THÚY HÀI Trang 16
TAØI LIEÄU THAM KHAÛO
1. Saùch giaùo khoa Toaùn 3 cuûa Boä Giaùo duïc & Ñaøo taïo – Nhaø xuaát baûn
GD.
2. Saùch giaùo vieân Toaùn 3 cuûa Boä Giaùo duïc & Ñaøo taïo – Nhaø xuaát baûn
GD.
3. Yeâu caàu cô baûn veà chuaån kieán thöùc kyõ naêng lôùp 3 cuûa Boä Giaùo duïc
& Ñaøo taïo – Nhaø xuaát baûn GD.
4. Thieát keá baøi giaûng Toaùn 3 – Nhaø xuaát baûn Haø Noäi.
5. Tập san giáo dục
6. Báo giáo dục.
BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP 3 HỌC TỐT CHIA SỐ COÙ HAI, BA CHÖÕ SOÁ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ Trường Tiểu học Trường Đông B
NGÖÔØI THÖÏC HIEÄN : TRẦN THỊ THÚY HÀI Trang 17
MUÏC LUÏC
 Bản tóm tắt đề tài .trang 1.
A. MÔÛ ÑAÀU
I. Lyù do choïn ñeà taøi ................................................................... trang 2.
II. Nhiệm vụ nghiên cứu ..trang 2.
III.Ñoái töôïng nghieân cöùu........................................................... trang 2.
IV. Phaïm vi nghieân cöùu............................................................. trang 2.
V. Phöông phaùp nghieân cöùu ...................................................... trang 2.
B. NOÄI DUNG
I. CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄN.................................................................. trang 4.
II. CÔ SÔÛ THÖÏC TIEÃN............................................................. trang 4.
1. Thöïc tieãn vaán ñeà nghieân cöùu ................................................ trang 4.
2. Mục đích nghiên cứu cuûa ñeà taøi............................................. trang 4.
III. NOÄI DUNG VAÁN ÑEÀ.......................................................... trang 5.
1. Vaán ñeà ñaët ra......................................................................... trang 5.
2. Giaûi phaùp chöùng minh vaán ñeà ñöôïc giaûi quyeát..................... trang 6.
3. Keát quaû cuï theå .............................................................. . trang 13.
4. Đánh giá kết quả..trang 13.
C. KEÁT LUAÄN
1. Kết luậntrang 14.
2. Baøi hoïc kinh nghieäm ........................................................... trang 14.
3. Höôùng phoå bieán aùp duïng ñeà taøi .......................................... trang 15.
4. Höôùng nghieân cöùu tieáp ñeà taøi.............................................. trang 15.
Tài liệu tham khảo..trang 16.
BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP 3 HỌC TỐT CHIA SỐ COÙ HAI, BA CHÖÕ SOÁ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ Trường Tiểu học Trường Đông B
NGÖÔØI THÖÏC HIEÄN : TRẦN THỊ THÚY HÀI Trang 18
YÙ KIEÁN NHAÄN XEÙT VAØ ÑAÙNH GIAÙ CUÛA HOÄI ÑOÀNG KHOA HOÏC
1. Hội đồng khoa học trường:
 Nhaän xeùt : ...................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
 Xeáp loaïi : ....................................................................................................
BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP 3 HỌC TỐT CHIA SỐ COÙ HAI, BA CHÖÕ SOÁ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ Trường Tiểu học Trường Đông B
NGÖÔØI THÖÏC HIEÄN : TRẦN THỊ THÚY HÀI Trang 19
2. Hội đồng khoa học Phòng giáo dục & đào tạo :
 Nhaän xeùt :.................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
 Xeáp loaïi : .................................................................................................

File đính kèm:

  • pdfSKKN_LOP_3.pdf
Sáng Kiến Liên Quan