Lồng ghép giáo dục ý thức gìn giữ tài sản chung trong học đường

LỒNG GHÉP GIÁO DỤC Ý THỨC GÌN GIỮ TÀI SẢN CHUNG TRONG HỌC ĐƯỜNG

I. Lí di chọn đề tài

Phẩm chất dạo đức là một bộ phận trong cấu trúc nhân cách con người. Ý thức là thành phần trong cấu trúc đó. Việc giáo dục đạo đức cho các em học sinh, sinh viên luôn là vấn đề cần quan tâm, giúp các em trở thành công dân tốt đối với xã hội.

pdf10 trang | Chia sẻ: myhoa95 | Ngày: 29/10/2018 | Lượt xem: 352 | Lượt tải: 1Download
Bạn đang xem tài liệu "Lồng ghép giáo dục ý thức gìn giữ tài sản chung trong học đường", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Sáng kiến kinh nghiệm 
SƠN NGỌC MINH VŨ Trang 1 
LỒNG GHÉP GIÁO DỤC Ý THỨC GÌN GIỮ TÀI SẢN CHUNG 
TRONG HỌC ĐƯỜNG 
I. LÝ DO TRỌN ĐỀ TÀI: 
 . Vi nh, sinh 
viên 
 . 
 iêu ể 
 V 
 ... 
Ở y ẽ ủ 
 k ằ : 
 ta 
II. T CHỨC TH C HI N ĐỀ TÀI: 
 C : 
T k k y ể y 
 S ủ y 
 ủ ể y 
 ự ừ nhân nhân ự 
 ủ ể ( ự ) T y 
 ồ ừ ự ủ còn quá kém, nó 
kéo theo y 
 gì? ự k ủ 
 ự ể ể ủ 
 k ể ừ ể y 
 ổ ủ ủ ể 
Sáng kiến kinh nghiệm 
SƠN NGỌC MINH VŨ Trang 2 
 N ả 
V ũ ủ 
 ủ / 
 ẳ ủ heo 
k ể “ k k ”; y y ừ ? k 
 ? ừ ẫ ủ 
 ử k 
 ủ y ủ 
 k y 
 ủ 
T y y 
 ừ k y 
kỳ kỹ 
k ể ử ủ ủ tâm. 
Q ể k ự k k 80% 
 ự k 20% ự y 
 y ừ k ừ ũ 
CBCNV tuy y ổ ủ ủ 
 ự ự ự 
 T y 
 ủ y 
 ủ Đ ự 
 ủ 
 ể V ự ặ ù 
 k y ẫ ồ 
- k 20% ự 
 ủ k ể ă 
 ủ 
- T ồ ? ? V 
 ? 
Sáng kiến kinh nghiệm 
SƠN NGỌC MINH VŨ Trang 3 
a.M : 
- Do c ể tâm sinh lý, các em luôn có 
 y ổ y ể ự ủ 
 ồ , 
- D 
- D ủ y ự 
 y ủ ... 
b.P : 
T k ự T ể 
 y k ằm y 
 ể ẽ y ủ 
 ủ rung tâm: 
* . 
* Gặ ự ự ể , 
 ủ ủ 
 * Y ồ y ( ự k ể k 
 ) 
 * K y k ẫ ủ 
trung tâm. 
 * ự ỗ ủ y 
 ồ k ự ừ 
III HI U QUẢ CỦA ĐỀ TÀI: 
Từ ủ ủ ự ỗ ự ủ 
 ũ ể V Q ă ự k 
 ể 
 ẽ 
T k ủ 
 (k 30%/ ổ ) kỹ 
 yê ử ử T y ể k ự 
 k k k ự ủ 
 ủ (k 90%/ ổ ) 
Sáng kiến kinh nghiệm 
SƠN NGỌC MINH VŨ Trang 4 
 ổ 
IV ĐỀ XUẤT KHUYẾN NGHỊ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG: 
 ừ ( k 
k ử k , 
 ủ k y k ằ 
 k ể ) y 
 ồ ự y ủ nh mình: 
* 
* ử 
* ủ 
*  
- Và c ủ 
* T k ử ử k ủ k 
 ă 
 y 
* 
 Đồ k 
- k y k 
 ẫ 
Sáng kiến kinh nghiệm 
SƠN NGỌC MINH VŨ Trang 5 
M ả ề T T K T T H – H N T Đ 
Nai. 
Dãy ầ ò ọ ế 
Sáng kiến kinh nghiệm 
SƠN NGỌC MINH VŨ Trang 6 
P ò ọ ế 
P ò ọ ế ( đ a ị ế T a ) 
Công viên trong trung tâm 
Sáng kiến kinh nghiệm 
SƠN NGỌC MINH VŨ Trang 7 
G ờ à ô q ả ị ạ 
N à (luôn trong ạ ạ ẽ) 
Sáng kiến kinh nghiệm 
SƠN NGỌC MINH VŨ Trang 8 
N à ( ô o ạ ạ ẽ) 
P ò à ấ ă ( ô o ạ ạ ẽ à ă ắ & a k ọ 
xong) 
Sáng kiến kinh nghiệm 
SƠN NGỌC MINH VŨ Trang 9 
P ò à đ ô 
 ự 
Sáng kiến kinh nghiệm 
SƠN NGỌC MINH VŨ Trang 10 
V TÀI LI U THAM KHẢO: 
* ủ ử k 
 ủ T Kỹ T Tổ - Đồ 
* Trang web: www.tailieu.vn 
 Ngày 16 tháng 5 năm 2012 
 NGƯỜI TH C HI N 
 (K õ ) 
 SƠN NGỌC MINH VŨ 

File đính kèm:

  • pdfskkn_long_ghep_giao_duc_y_thuc_gin_giu_tai_san_chung_trong_hoc_duong_9825.pdf