Hướng dẫn viết sáng kiến năm học 2015-2016 và những năm tiếp theo

I. Nội dung nghiên cứu sáng kiến, giải pháp cần tập trung vào các lĩnh vực sau

- Công tác quản lý, chỉ đạo, triển khai các mặt hoạt động của đơn vị.

- Hoạt động tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức.

- Tổ chức hoạt động các phòng học bộ môn, phòng thực hành, phòng thiết bị và đồ dùng dạy học, phòng thí nghiệm; xây dựng cơ sở vật chất và tổ chức hoạt động thư viện, thư viện điện tử; xây dựng cơ sở thực hành, thực tập.

- Công tác chủ nhiệm lớp, hoạt động đoàn thể, đổi mới nội dung, phương pháp tổ chức, cách thức quản lý các hoạt động tập thể trong và ngoài giờ lên lớp; nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh.

 

doc16 trang | Chia sẻ: binhthang88 | Ngày: 23/11/2017 | Lượt xem: 1348 | Lượt tải: 4Download
Bạn đang xem tài liệu "Hướng dẫn viết sáng kiến năm học 2015-2016 và những năm tiếp theo", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
u quyết hoặc bỏ phiếu kín với ít nhất 2/3 ý kiến đồng ý của các thành viên Hội đồng.
- Giám đốc Sở quyết định công nhận sáng kiến theo đề nghị của Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở.
2. Hồ sơ yêu cầu công nhận sáng kiến
a) Đối với giải pháp đã được áp dụng, thời hiệu thực hiện quyền yêu cầu công nhận sáng kiến là 01 năm kể từ ngày sáng kiến được đưa vào áp dụng lần đầu.
b) Hồ sơ yêu cầu công nhận sáng kiến được đánh máy, trình bày rõ ràng, không tẩy xóa trên khổ giấy A4, theo mẫu quy định gồm:
- Đối với những Sáng kiến đề nghị cấp cơ sở:
+ Tờ trình đề nghị công nhận sáng kiến của Thủ trưởng đơn vị (Mẫu 1)
+ Danh sách tổng hợp số lượng sáng kiến đề nghị (Mẫu 2)
+ 02 quyển đề tài viết sáng kiến và các tài liệu, giấy tờ, hình ảnh liên quan được đóng tập hoặc các hồ sơ được đặc cách (gửi kèm theo file). 
+ Phiếu nhận xét đánh giá sáng kiến của tổ thẩm định (theo mẫu 4).
- Đối với những Sáng kiến đề nghị cấp tỉnh:
+ Tờ trình đề nghị công nhận sáng kiến của Thủ trưởng đơn vị (theo mẫu 1)
+ Danh sách tổng hợp số lượng sáng kiến đề nghị (theo mẫu 2)
+ Đơn yêu cầu công nhận sáng kiến theo mẫu (theo mẫu 3) (kèm theo 02 quyển đề tài viết sáng kiến và các tài liệu, giấy tờ, hình ảnh liên quan được đóng tập và gửi kèm theo file).
+ Phiếu nhận xét đánh giá sáng kiến của Hội đồng sáng kiến (theo mẫu 4).
+ Báo cáo kết quả hoạt động các sáng kiến của đơn vị (theo mẫu 5).
3. Tiếp nhận, xem xét hồ sơ yêu cầu công nhận sáng kiến
- Hội đồng sáng kiến cơ sở: Thường trực Hội đồng sáng kiến cơ sở tiếp nhận, xem xét hồ sơ yêu cầu công nhận sáng kiến, tổng hợp trình Hội đồng sáng kiến cơ sở họp, quyết định.
- Căn cứ thời gian tiếp nhận hồ sơ của Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh, Hội đồng sáng kiến cơ sở đề nghị các đơn vị nộp sáng kiến chậm nhất vào ngày 04/5 hàng năm.
- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc nhận hồ sơ yêu cầu công nhận sáng kiến, thường trực Hội đồng có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ và chuẩn bị các điều kiện phục vụ Hội đồng họp xét công nhận sáng kiến.
4. Quy trình xét công nhận sáng kiến cấp cơ sở
- Sau khi kết thúc nhận hồ sơ, Thường trực Hội đồng sáng kiến kiểm tra, phân loại, tổng hợp sơ bộ hồ sơ yêu cầu công nhận sáng kiến của các cá nhân và tập thể. Tham mưu thành lập Tổ thẩm định sáng kiến để chấm chọn, đánh giá về mặt chuyên môn trên các lĩnh vực của các hồ sơ yêu cầu công nhận sáng kiến; đồng thời, Tổ thẩm định có trách nhiệm tổng hợp nhận xét, đánh giá và báo cáo kết quả trước Hội đồng sáng kiến xem xét.
- Trên kết quả báo cáo của Tổ thẩm định, các thành viên Hội đồng sáng kiến thẩm định, bình chọn các sáng kiến, sau đó thống nhất bằng cách biểu quyết thông qua hoặc bỏ phiếu kín.
- Ủy viên Thư ký tổng hợp và công bố kết quả biểu quyết hoặc bỏ phiếu.
- Chủ tịch Hội đồng xem xét và quyết định.
5. Thời gian công bố kết quả và trình cấp trên công nhận
- Việc xét công nhận sáng kiến được thực hiện trong thời hạn không quá 01 tháng kể từ ngày kết thúc nhận hồ sơ yêu cầu công nhận sáng kiến.
- Hội đồng Sáng kiến cấp cơ sở gửi kết quả Sáng kiến về Thường trực Thi đua khen thưởng Ngành trước ngày 04/6 để rà soát các danh hiệu thi đua.
6. Quy trình đề nghị Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh xét, công nhận
Sau khi có kết quả công nhận sáng kiến cấp cơ sở, Thường trực Hội đồng sáng kiến kiểm tra, phân loại, tổng hợp những đề tài yêu cầu Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh xem xét, công nhận với điều kiện sáng kiến đó phải được cấp cơ sở đánh giá, xếp loại "đạt" và lập thủ tục hồ sơ theo hướng dẫn tại khoản 2, mục IV của Công văn này.
7. Công nhận và thu hồi sáng kiến
- Giám đốc Sở ra quyết định và cấp giấy công nhận (hoặc chứng nhận) sáng kiến cấp cơ sở cho những cá nhân và tập thể được Chủ tịch Hội đồng sáng kiến đề xuất.
- Giấy chứng nhận sáng kiến sẽ bị thu hồi và hủy bỏ nếu thông tin không trung thực hoặc không đúng sự thật hoặc khi có khiếu nại về sáng kiến và được cơ quan thẩm tra xác minh đúng sự thật.
	V. CÁC BIỆN PHÁP KHUYẾN KHÍCH HOẠT ĐỘNG SÁNG KIẾN
1. Phổ biến sáng kiến
Thủ trưởng đơn vị có trách nhiệm phổ biến sáng kiến thuộc lĩnh vực quản lý bằng các biện pháp sau:
- Khuyến khích các cơ sở có sáng kiến được công nhận, tác giả sáng kiến phổ biến, chuyển giao sáng kiến cho các cơ sở khác trên địa bàn.
- Công bố, phổ biến, áp dụng rộng rãi các sáng kiến đã được công nhận.
2. Khuyến khích phong trào thi đua lao động sáng tạo
a) Hội đồng sáng kiến tổ chức tổng kết, khen thưởng hoạt động sáng kiến.
b) Tổ chức thực hiện các biện pháp khuyến khích cán bộ, giáo viên tham gia các phong trào thi đua sáng tạo, như: 
- Tổ chức các hội thi sáng tạo, triển lãm kết quả sáng tạo, tổ chức các diễn đàn cho hoạt động sáng kiến như lên trang tin điện tử, câu lạc bộ sáng tạo, .....
- Phổ biến, tuyên truyền về các tổ chức, cá nhân điển hình trong phong trào thi đua sáng tạo.
3. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, có thể áp dụng các biện pháp khuyến khích các đơn vị và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tạo ra và áp dụng sáng kiến
- Ưu tiên cho việc đề nghị xét nâng lương, đào tạo nâng cao trình độ và các chế độ khác cho tác giả sáng kiến;
- Ưu tiên xem xét, cấp kinh phí và tạo điều kiện thuận lợi cho việc nghiên cứu phát triển và hoàn thiện, áp dụng sáng kiến.
- Ưu tiên cho việc xét và đề nghị các danh hiệu thi đua.
- Được hưởng chế độ theo các quy định của các văn bản hiện hành.
4. Chi phí cho hoạt động sáng kiến
Các đơn vị được sử dụng nguồn kinh phí ngân sách phân bổ trong dự toán hàng năm, nguồn thu được để lại và các nguồn tài trợ khác để chi thực hiện các nhiệm vụ quản lý và khuyến khích hoạt động sáng kiến.
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thường trực Hội đồng sáng kiến có trách nhiệm:
a) Tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về sáng kiến trên địa bàn tỉnh;
b) Phối hợp với các phòng, ban chuyên môn Sở, thủ trưởng các đơn vị và cá nhân liên quan đến sáng kiến tiến hành các biện pháp cần thiết nhằm công bố, phổ biến, nhân rộng và áp dụng rộng rãi các sáng kiến theo quy định;
d) Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban liên quan tổ chức tổng kết hoạt động sáng kiến theo quy định; 
e) Hướng dẫn, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho tác giả sáng kiến trong việc tạo ra, hoàn thiện và khai thác sáng kiến; hướng dẫn việc làm đơn yêu cầu công nhận sáng kiến trên cơ sở đề nghị của tác giả sáng kiến;
f) Tham mưu Quyết định công nhận kết quả Sáng kiến và đề nghị cấp trên thẩm định phải đảm bảo thời gian quy định để bổ sung hồ sơ thi đua;
g) Lưu trữ hồ sơ sáng kiến theo quy định hiện hành.
2. Thủ trưởng đơn vị trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm quản lý và khuyến khích hoạt động sáng kiến trong cơ quan, đơn vị. 
3. Công văn này được thay thế cho các Công văn số 675/SG&ĐT, ngày 18/3/2008 về hướng dẫn viết và đánh giá, xếp loại sáng kiến kinh nghiệm năm học 2007- 2008 và những năm tiếp theo; Công văn số 3848/SGDĐT-GDTrH, ngày 29/10/2012 về việc hướng dẫn viết sáng kiến kinh nghiệm, nghiên cứu KHSP ứng dụng và các bộ đề trong năm học 2012- 2013 và những năm tiếp theo.
Nhận được Công văn này, đề nghị Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc, trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các đơn vị kịp thời phản ánh về Thường trực Hội đồng sáng kiến để tổng hợp, điều chỉnh cho phù hợp./.
Nơi nhận:
- Như trên; (để thực hiện) 
- Vụ TĐKT Bộ GDĐT; (b/cáo)
- Ban TĐKT tỉnh; (b/cáo) 
- Lưu: VT, VP.	
GIÁM ĐỐC 
(đã ký)
Hà Thanh Quốc
SỞ GDĐT TỈNH QUẢNG NAM
ĐƠN VỊ ........................
Mẫu 1
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: /TTr-........
..............., ngày tháng năm 201..
TỜ TRÌNH
V/v đề nghị công nhận sáng kiến
Kính gửi: 
- Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam;
- Hội đồng Sáng kiến cấp cơ sở.
Căn cứ Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng ban hành kèm theo Quyết định số 49/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam;
Căn cứ Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND, ngày 11 tháng 11 năm 2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc Ban hành Quy định về quản lý và khuyến khích hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
Căn cứ Thông tư 35/2015/TT-BGDĐT, ngày 31/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng ngành giáo dục.
 Căn cứ kết quả thẩm định các sáng kiến của các cá nhân đã được tổ thẩm định đánh giá và xếp loại.
Nay đơn vị ............... kính trình Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở đánh giá, thẩm định và công nhận các sáng kiến năm học 201... - 201....., đồng thời đề nghị Hội đồng Sáng kiến cấp tỉnh thẩm định và công nhận sáng kiến để có cơ sở xét các danh hiệu thi đua. 
(Có danh sách đề nghị công nhận Sáng kiến kèm theo).
Kính trình./.
Nơi nhận: THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
- Như trên (để trình); 
- Lưu: VT, VP. 
Mẫu 2
DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN 
(Kèm theo Tờ trình số: .............../TTr-........, ngày ....... tháng ....... năm .......)
TT
Họ và tên tác giả
Tên sáng kiến (hoặc chủ đề, ...)
Đề nghị công nhận Sáng kiến cấp ....
Trường hợp được đặc cách
1
Cấp tỉnh
2
Cấp tỉnh
3
Cấp tỉnh
4
Cấp cơ sở
5
Cấp cơ sở
6
Cấp cơ sở
7
Cấp cơ sở
Ấn định danh sách này có........ sáng kiến đề nghị công nhận./.
* Lưu ý: Đối với những trường hợp đặc cách, cần phải có đầy đủ hồ sơ minh chứng, tên sáng kiến, tên chuyên đề bồi dưỡng, hoặc ...... (ví dụ: đối với giáo viên bồi dưỡng học sinh đạt giải thì phải có tên chuyên đề bồi dưỡng, hồ sơ được phân công phụ trách trực tiếp bồi dưỡng, .....)
Mẫu 3
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN
CẤP TỈNH
Kính gửi Tên cơ sở được yêu cầu công nhận sáng kiến.
: .......................... 
Tôi (chúng tôi) ghi tên dưới đây:
TT
Họ và tên 
Ngày tháng năm sinh
Nơi công tác (hoặc nơi thường trú)
Chức danh
Trình độ chuyên môn
Tỷ lệ (%) đóng góp vào việc tạo ra sáng kiến (ghi rõ đối với từng đồng tác giả, nếu có)
Là tác giả (nhóm tác giả) đề nghị xét công nhận sáng kiến Tên của sáng kiến.
: ......................................
......................................
- Chủ đầu tư tạo ra sáng kiến (trường hợp tác giả không đồng thời là chủ đầu tư tạo ra sáng kiến) Tên và địa chỉ của chủ đầu tư tạo ra sáng kiến 
: .............................
 - Lĩnh vực áp dụng sáng kiến Công nghệ thông tin, công tác quản lý giáo dục, bộ môn học,  ;
: .....................................................................
- Ngày sáng kiến được áp dụng lần đầu hoặc áp dụng thử, (ghi ngày nào sớm hơn):.............................
 - Mô tả bản chất của sáng kiến Cần nêu rõ các nội dung theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 5 của Thông tư số 18/2013/BKHCN hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ Sáng kiến. 
: ..................................................................
..........................................
- Những thông tin cần được bảo mật (nếu có):.............................................
..................................................................................................................................
- Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến: ............................................
..................................... - Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng sáng kiến theo ý kiến của tác giả (nếu có) Đánh giá lợi ích thu được theo hướng dẫn quy định tại điểm g khoản 1 Điều 5 của Thông tư số 18/2013/ BKHCN hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ Sáng kiến.
: ..
- Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng sáng kiến theo ý kiến của tổ chức, cá nhân đã tham gia áp dụng sáng kiến lần đầu, kể cả áp dụng thử (nếu có) Đánh giá lợi ích thu được theo hướng dẫn quy định tại điểm g khoản 1 Điều 5 của Thông tư số 18/2013/ BKHCN hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ Sáng kiến.
: .............................
- Danh sách những người đã tham gia áp dụng thử hoặc áp dụng sáng kiến lần đầu (nếu có):
TT
Họ và tên 
Ngày tháng năm sinh
Nơi công tác (hoặc nơi thường trú)
Chức danh
Trình độ chuyên môn
Nội dung công việc hỗ trợ
Tôi (chúng tôi) xin cam đoan mọi thông tin nêu trong đơn là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
, ngày ... tháng... năm .........
 Người nộp đơn
 (Ký và ghi rõ họ tên)
Xác nhận của Thủ trưởng Cơ quan/Đơn vị 
 (Ghi rõ họ và tên và đóng dấu)
Mẫu 4
MẪU PHIẾU NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ SÁNG KIẾN
(Ban hành theo Quyết định số 32 /2015/QĐ-UBND ngày 11 /11/2015 của UBND tỉnh)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
PHIẾU NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ SÁNG KIẾN
Tên sáng kiến: ........................................................................................................
Tác giả sáng kiến: ...................................................................................................
Đơn vị công tác (của tác giả sáng kiến) : ...............................................................
Họp vào ngày: ........................................................................................................
Họ và tên chuyên gia nhận xét: ..............................................................................
Học vị: .................... Chuyên ngành: ......................................................................
Đơn vị công tác: .....................................................................................................
Địa chỉ: ..................................................................................................................
Số điện thoại cơ quan: ............................................................................................
Di động: ..................................................................................................................
Chức trách trong Tổ thẩm định sáng kiến: .............................................................
NỘI DUNG NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ
STT
Tiêu chuẩn
Điểm tối đa
Đánh giá của thành viên tổ thẩm định
1
Sáng kiến có tính mới và sáng tạo (điểm tối đa: 30 điểm) (chỉ chọn 01 (một) trong 04 (bốn) nội dung bên dưới và cho điểm tương ứng)
1.1
Không trùng về nội dung, giải pháp thực hiện sáng kiến đã được công nhận trước đây, hoàn toàn mới;
30
1.2
Sáng kiến, giải pháp có cải tiến so với trước đây với mức độ khá;
20
1.3
Sáng kiến, giải pháp có cải tiến so với trước đây với mức độ trung bình;
10
1.4
Không có yếu tố mới hoặc sao chép từ các giải pháp đã có trước đây.
0
Nhận xét:
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2
Sáng kiến có tính khả thi (điểm tối đa: 30 điểm)
2.1
Thực hiện được và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của tác giả sáng kiến;
10
2.2
Triển khai và áp dụng đạt hiệu quả (chỉ chọn 01 (một) trong 04 (bốn) nội dung bên dưới)
a)
Có khả năng áp dụng trong toàn tỉnh 
20
b)
Có khả năng áp dụng trong nhiều ngành, lĩnh vực công tác và triển khai nhiều địa phương, đơn vị trong tỉnh.
15
c)
Có khả năng áp dụng trong một số ngành có cùng điều kiện. 
10
d)
Có khả năng áp dụng trong ngành, lĩnh vực công tác.
5
Nhận xét:
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3
Sáng kiến có tính hiệu quả (điểm tối đa: 40 điểm)
3.1
Sáng kiến phải mang lại lợi ích thiết thực cho cơ quan, đơn vị nhiều hơn so với khi chưa phát minh sáng kiến;
10
3.2
Hiệu quả mang lại khi triển khai và áp dụng (chỉ chọn 01 (một) trong 04 (bốn) nội dung bên dưới)
a)
Có hiệu quả trong phạm vi toàn tỉnh
30
b)
Có hiệu quả trong phạm vi nhiều ngành, nhiều địa phương, đơn vị 
20
c)
Có hiệu quả trong phạm vi một số ngành có cùng điều kiện 
15
d)
Có hiệu quả trong phạm vi ngành, lĩnh vực công tác. 
10
Nhận xét:
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tổng cộng
THÀNH VIÊN TỔ THẨM ĐỊNH	 XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
 (Họ, tên và chữ ký)
Mẫu 5
Mẫu 5
MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SÁNG KIẾN CỦA CƠ SỞ
(Ban hành theo Quyết định số 32 /2015/QĐ-UBND ngày 11/11/2015 của UBND tỉnh)
CƠ QUAN/ĐƠN VỊ:
 Số: 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
, ngày  tháng  năm
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SÁNG KIẾN 
(Đối với những sáng kiến đề nghị công nhận cấp tỉnh)
GIAI ĐOẠN TỪ . ĐẾN. CỦA .. 
Kính gửi: ....................................................................
I. Công nhận sáng kiến:
1. Lĩnh vực hoạt động của Cơ quan/Đơn vị Điện tử, viễn thông, tự động hóa, công nghệ thông tin
Nông lâm ngư nghiệp và môi trường
Cơ khí, xây dựng, giao thông vận tải
Dịch vụ (ngân hàng, du lịch, giáo dục, y tế)
Khác.
:
2. Tổng số giải pháp được đề nghị công nhận sáng kiến:
3. Tổng số sáng kiến được công nhận:
4. Biểu tổng hợp:
TT
Họ và tên tác giả
Tên sáng kiến
Mô tả tóm tắt bản chất của sáng kiến
Lợi ích kinh tế-xã hội có thể thu được do áp dụng sáng kiến
II. Áp dụng, chuyển giao sáng kiến:
1. Áp dụng sáng kiến:
- Tổng số sáng kiến đang được áp dụng:
- Tổng mức đầu tư của Nhà nước (nếu có):
- Tổng số tiền hoặc lợi ích mang lại của các sáng kiến đang được áp dụng:
- Tổng số tiền trả thù lao cho tác giả sáng kiến (nếu có):
- Biểu tổng hợp:
TT
Họ và tên tác giả
Tên sáng kiến
Mức đầu tư của Nhà nước để tạo ra sáng kiến (nếu có)
Hiệu quả 
áp dụng 
Thù lao trả cho tác giả
(nếu có)
2. Chuyển giao sáng kiến:
- Tổng số sáng kiến được chuyển giao:
- Tổng số tiền thu từ chuyển giao sáng kiến:
- Biểu tổng hợp:
STT
Họ và tên tác giả
Tên sáng kiến
Giá chuyển giao
Số lần 
chuyển giao
Thù lao trả cho tác giả
III. Huỷ bỏ việc công nhận sáng kiến:
TT
Họ và tên tác giả
Tên sáng kiến
Lý do hủy bỏ Nêu rõ lý do hủy bỏ việc công nhận sáng kiến nếu thuộc các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 9 của Thông tư số 18/2013/BKHCN hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ Sáng kiến. 
IV. Các biện pháp khuyến khích: 
1. Nâng lương, nâng bậc trước thời hạn:
- Tổng số cán bộ được nâng lương trước thời hạn do có sáng kiến được công nhận:
- Biểu tổng hợp:
STT
Họ và tên tác giả
Tên sáng kiến
Tình trạng áp dụng 
(Đang áp dụng/Áp dụng thử)
2. Ưu tiên cấp kinh phí nghiên cứu phát triển và hoàn thiện, áp dụng sáng kiến:
- Tổng số sáng kiến được cấp kinh phí nghiên cứu phát triển và hoàn thiện, áp dụng sáng kiến: 
- Biểu tổng hợp:
TT
Họ và tên tác giả
Tên sáng kiến
Kinh phí hỗ trợ của tư nhân 
(nếu có)
Kinh phí hỗ trợ của Nhà nước (nếu có)
Dự kiến kết quả (khả năng mang lại lợi ích của sáng kiến )
Nơi nhận:
Chữ ký, họ tên của Thủ trưởng Cơ quan/Đơn vị 
(Ghi rõ chức vụ và đóng dấu nếu có)

File đính kèm:

  • doc11042016161953Cong van_Huong dan SKKN_2016_SGD.doc
Sáng Kiến Liên Quan