Đề tài Người quản lý với công tác chỉ đạo bộ phận thiết bị dạy học ở trường THCS – THPT Tây Sơn, năm học 2014 – 2015

I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:

Công tác quản lý và sử dụng cơ sở vật chất – thiết bị dạy học trong các trường học

nói chung và ở trường THCS – THPT Tây Sơn nói riêng hiện đang là một trong những vấn

đề được lãnh đạo Ngành Giáo dục – Đào tạo tỉnh nhà rất quan tâm.

Trước đây trong điều kiện kinh tế còn gặp khó khăn, việc sử dụng thiết bị dạy học

trong quá trình giảng dạy của giáo viên còn rất nhiều hạn chế; Giáo viên chủ yếu là “ dạy

chay ” hoặc sử dụng những thiết bị không phù hợp. Điều đó ảnh hưởng không nhỏ đến chất

lượng giờ dạy và việc tiếp thu kiến thức của học sinh.

Trong giai đoạn hiện nay, xu thế đổi mới phương pháp dạy học ngày càng diễn ra

mạnh mẽ, cho nên cơ sở vật chất, thiết bị dạy học ( CSVC-TBDH) được xem là tiền đề

quan trọng của việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, góp phần cho việc phát triển

nền Giáo dục nước nhà về đổi mới căn bản và toàn diện Giáo dục – Đào Tạo theo hướng

hiện đại, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Tầm quan trọng của cơ sở vật chất, thiết bị dạy học ở các cơ sở Giáo dục nói chung và

ở trường phổ thông nói riêng được khẳng định từ: Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc đến

các văn bản của Quốc hội, Chính phủ và Bộ Giáo dục như: Quyết định số 27/2001/QĐ-

BGDĐT về quy chế công nhận trường chuẩn. Công văn số 4381/BGDĐT-CSVC, ngày

6/7/2011,.đã khẳng định cơ sở vật chất và thiết bị dạy học là phương tiện lao động của các

nhà giáo và học sinh, là một trong các điều kiện thiết yếu để tiến hành quá trình dạy học.

Trường THCS – THPT Tây Sơn cũng như các trường phổ thông khác trong tỉnh được

Uỷ ban nhân dân tỉnh, Sở Giáo dục Đào tạo quan tâm đầu tư cơ sở vật chất và thiết bị dạy

học để thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng, nguồn lực nhằm đáp ứng ngày càng cao

của xã hội.

Tuy nhiên, để đạt đạt dược mục tiêu đã nêu trên, ngoài yếu tố khách quan thì công tác

quản lý cơ sở vật chất, thiết bị dạy học trong nhà trường đóng vai trò hết sức quan trọng.

Trong thực tế nhiều năm qua trường THCS – THPT Tây Sơn, vấn đề quản lý cơ sở vật

chất, thiết bị dạy học đã được chú trọng song vẫn còn nhiều bất cập. Do vậy, ảnh hưởng

không nhỏ đến chất lượng, hiệu quả Giáo dục của nhà trường. Vấn đề này làm cho người

quản lý, nhà giáo dục phải có những suy nghĩ, trăn trở về trách nhiệm của mình trong công

tác quản lý, sử dụng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học trong nhà trường một cách hợp lý và có

hiệu quả.

pdf10 trang | Chia sẻ: myhoa95 | Ngày: 26/10/2018 | Lượt xem: 578 | Lượt tải: 0Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề tài Người quản lý với công tác chỉ đạo bộ phận thiết bị dạy học ở trường THCS – THPT Tây Sơn, năm học 2014 – 2015", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ưng hiệu quả sử dụng chưa cao, chưa thu hút được giáo viên 
và học sinh tới mượn. Nhân viên thiết bị có, nhiệt tình với công việc nhưng nghiệp vụ, kỹ 
năng còn rất nhiều hạn chế. Kỹ năng quản lý về lĩnh vực này của người quản lý cũng còn 
rất nhiều điều phải bàn. Làm thế nào để nâng cao nhận thức, kỹ năng quản lý thiết bị của 
người cán bộ quản lý, nghiệp vụ của nhân viên thiết bị  luôn là một câu hỏi day dứt, 
SKKN: Người quản lý với công tác chỉ đạo bộ phận thiết bị dạy học ở trường THCS – THPT Tây Sơn, năm học 2014 – 2015 
 Người viết sáng kiến kinh nghiệm: Nguyễn Công Hiến năm học: 2014- 2015 Trang 3 
trăn trở. Vấn đề đổi mới phương pháp dạy học mà Đảng và nhà nước đang đề ra yêu cầu 
nhà trường phải xây dựng hệ thống CSVC cần thiết, TBDH đảm bảo. 
c. Số liệu thống kê: 
Công tác quản lý cơ sở vật chất, thiết bị dạy học năm học 2013-2014: 
( Trước khi viết sáng kiến kinh nghiệm): 
Bảng 1 
Số lượng các phòng học, phòng làm việc và phòng chức năng của 
nhà trường năm học 2013-2014: 
Bảng 2 
Mẫu sổ theo dõi, thống kê TBDH khối 6, 7, 8, 9, 10, 11 (ví dụ minh họa): 
 Dựa vào sổ theo dõi trên, người cán bộ quản lý không dễ dàng biết được hiện tại trường 
có bao nhiêu TBDH của từng bộ môn, từng khối lớp. 
Bảng 3 
 Mẫu sổ theo dõi giáo viên mượn TBDH: Mẫu này dành riêng cho từng giáo viên. 
Mẫu theo dõi mượn TBDH của một giáo viên cụ thể: 
Số lượt 
mượn 
Tên thiết bị Ngày mượn 
Giảng dạy tiết, 
bài học 
Ngày trả Kí mượn Kí trả 
1 Không cụ thể Không cụ thể Không cụ thể Không cụ thể Không Không 
2 Không cụ thể Không cụ thể Không cụ thể Không cụ thể Không Không 
3 Không cụ thể Không cụ thể Không cụ thể Không cụ thể Không Không 
n Không cụ thể 
Bảng 4 
 NĂM 
HỌC 
CSVC ( SỐ PHÒNG ) 
Hiệu bộ 
Phòng 
thực hành 
máy tính 
Phòng 
học 
Phòng 
ĐoànTN, 
phòng hành 
chính 
Phòng thiết bị, thí 
nghiệm, thực hành, 
phòng kho 
Phòng 
thư viện 
Phòng 
ứng dụng 
CNTT 
2013-2014 04 01 18 02 04 01 03 
TT Tên TBDH 
Bộ 
môn 
Ngày nhập 
Đơn vị 
tính 
Số lượng Phân loại Ký nhận 
1 Mô hình 
Toán 
Không cụ thể bộ 
Không cụ 
thể 
Không cụ 
thể 
Không cụ thể 
2 Dụng cụ 
Không cụ thể 
bộ 
Không cụ 
thể 
Không cụ 
thể 
Không cụ thể 
3 
Thiết bị 
dùng chung 
Lí 
Không cụ thể 
bộ 
Không cụ 
thể 
Không cụ 
thể 
Không cụ thể 
4 
Bộ thí nghiệm 
thực hành 
Không cụ thể 
bộ 
Không cụ 
thể 
Không cụ 
thể 
Không cụ thể 
n 
Không cụ thể 
SKKN: Người quản lý với công tác chỉ đạo bộ phận thiết bị dạy học ở trường THCS – THPT Tây Sơn, năm học 2014 – 2015 
 Người viết sáng kiến kinh nghiệm: Nguyễn Công Hiến năm học: 2014- 2015 Trang 4 
 Mẫu sổ theo dõi giáo viên mượn TBDH: Mẫu này dành riêng cho từng giáo viên. 
Mẫu theo dõi đăng ký dạy thực hành của một giáo viên cụ thể. 
Số lượt 
mượn 
Tên thiết bị 
Ngày đăng 
ký 
Giảng dạy tiết, 
bài học 
Ngày dạy Kí mượn Kí trả 
1 Không cụ thể Không cụ thể Không cụ thể Không cụ thể Không Không 
2 Không cụ thể Không cụ thể Không cụ thể Không cụ thể Không Không 
3 Không cụ thể Không cụ thể Không cụ thể Không cụ thể Không Không 
n Không cụ thể 
 Trường THCS-THPT Tây Sơn được thành lập, nâng cấp từ trường THCS Tây Sơn năm 
học 2013-2014 được xây dựng kiên cố, khang trang. 
 Công tác quản lý CSVC nói chung, TBDH nói riêng những năm gần đây đã được lãnh 
đạo nhà trường quan tâm hơn trước. Đặc biệt, năm học 2013-2014, với cơ sở vật chất hiện 
có, chi bộ Đảng, Ban giám hiệu, hội đồng sư phạm nhà trường quyết tâm xây dựng, bảo 
quản và sử dụng tốt TBDH. 
 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP: 
 Giải pháp 1. Một số định hướng chung: 
 Quản lý CSVC, TBDH là một nội dung lớn trong những nội dung quản lý ở trường 
THCS-THPT. Nội dung này bao gồm: quản lý, sử dụng và bảo quản. Tuy nhiên, trong 
phạm vi nghiên cứu của đề tài, xuất phát từ tình hình thực tiễn của địa phương, của nhà 
trường, người viết không có tham vọng đi vào phân tích tất cả các lĩnh vực mà chủ yếu đi 
sâu vào phân tích, lý giải thực trạng về công tác quản lý TBDH tại trường. Từ đó đề ra một 
số biện pháp thích hợp để có thể áp dụng vào quản lý trong nhà trường, từng bước 
đưa công tác TBDH vào quy cũ, nề nếp, TBDH được bảo quản tốt, ngăn nắp, khoa học, để 
thuận lợi trong việc sử dụng, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học. Tôi nêu ra đây một 
số định hướng về biện pháp quản lý như sau: 
- Nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; 
- Bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên 
phụ trách TBDH; 
- Tổ chức quản lý TBDH hiệu quả, khoa học, quy cũ, nề nếp, có kế hoạch. 
 Giải pháp 2. Nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên: 
 Như đã trình bày ở trên, trong một thời gian dài, công tác quản lý TBDH ở trường 
THCS-THPT Tây Sơn còn nhiều hạn chế. Một trong những nguyên nhân cơ bản của nó là 
do nhận thức của cán bộ quản lý, của giáo viên, nhân viên phụ trách TBDH về vấn đề này 
chưa đúng mức. Một thói quen đã trở thành cố hữu, người quản lý, nhiều giáo viên, nhân 
viên đã xem nhẹ tác dụng của TBDH trong công việc dạy và học. Vì vậy, việc nâng cao 
nhận thức cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên phụ trách TBDH là một một vấn đề cấp 
thiết. Cần làm cho họ ý thức được sự cần thiết và có nhu cầu sử dụng thường xuyên các 
thiết bị này. Phát huy hiệu quả sử dụng chúng trong các giờ học là điều cần thiết. 
 Để nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, nhà trường cần phải 
thực hiện được những công việc sau: 
 - Thường xuyên triển khai các văn bản pháp luật, các quyết định, chỉ thị, hướng 
dẫncủa các cấp liên quan đến vấn đề CSVC, TBDH để cán bộ, giáo viên, nhân viên học 
tập, nhận thức đầy đủ, đúng đắn, kịp thời. 
SKKN: Người quản lý với công tác chỉ đạo bộ phận thiết bị dạy học ở trường THCS – THPT Tây Sơn, năm học 2014 – 2015 
 Người viết sáng kiến kinh nghiệm: Nguyễn Công Hiến năm học: 2014- 2015 Trang 5 
 - Kịp thời cập nhật, giới thiệu các danh mục TBDH mà trường hiện có hoặc mới 
được cung cấp. 
 - Tập huấn các phương pháp dạy học cải tiến có hiệu quả, trong đó phải sử dụng 
TBDH. 
 - Biểu diễn các tính năng đưa lại hiệu quả dạy học đối với các TBDH đang có. 
 - Trong kế hoạch năm học, nhà trường phải đưa ra những quy định về kế hoạch sử 
dụng, bảo quản TBDH. Đây là một việc làm rất cần thiết cho công tác quản lý, vừa bắt 
buộc, vừa khích lệ giáo viên phải sử dụng TBDH trong các giờ lên lớp. 
 - Đầu năm học cho các tổ chuyên môn họp kiểm tra và tổng hợp những tiết trong 
chương trình môn học cần sử dụng TBDH để từ đó cán bộ phụ trách thiết bị dựa vào đó để 
chuẩn bị thì hiệu quả sử dụng sẽ cao hơn. Đây cũng là cơ sở để Ban giám hiệu nhà trường 
giám sát tốt hơn việc giáo viên có sử dụng TBDH trong tiết dạy hay không. 
 - Tổ chức hội thảo thường xuyên công tác đổi mới phương pháp dạy học, trao đổi 
kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau về cách khai thác sử dụng TBDH có hiệu quả trong công 
tác dạy và học. 
 - Tổ chức các đợt tham quan học hỏi về lĩnh vực này tại các đơn vị có kinh nghiệm, 
có thành tích trong huyện, tỉnh. 
 Giải pháp 3. Bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, 
giáo viên, nhân viên phụ trách TBDH: 
 * Đối với cán bộ quản lý: 
 Như trong phần thực trạng đã trình bày, cán bộ quản lý kinh nghiệm còn hạn chế. 
Điều đó ít nhiều đã ảnh hưởng đến công tác quản lý của nhà trường, trong đó có quản lý 
TBDH. Mặt khác, những cán bộ quản lý mới được bổ nhiệm trong những năm gần đây 
chưa được đào tạo quản lý một cách khoa học, bài bản. Họ quản lý dựa trên kinh nghiệm 
rút ra từ thực tiễn, qua kinh nghiệm của những người đi trước. Vì vậy, theo tôi, để nâng cao 
kỹ năng quản lý trường học nói chung, kỹ năng quản lý TBDH nói riêng họ cần phải được 
đào tạo hoặc bồi dưỡng nâng cao năng lực. Để giải quyết vấn đề này, bằng nhiều cách khác 
nhau, cán bộ quản lý cần phải trau dồi, nâng cao nghiệp vụ quản lý của mình. Cụ thể phải: 
 - Nắm vững cơ sở pháp lý, cơ sở khoa học để chỉ đạo công tác TBDH. 
 - Lập ra kế hoạch, biện pháp quản lý TBDH khoa học và có hiệu quả. 
 - Lập hồ sơ, sổ sách theo dõi TBDH trên các mặt: xây dựng, bảo quản, sử dụng. 
 - Chỉ đạo, tổ chức thực hiện những kế hoạch đã đề ra theo tuần, tháng, quý, kỳ, năm. 
 - Kiểm tra việc thực hiên kế hoạch của nhân viên thiết bị, của giáo viên để kịp thời 
uốn nắn, sửa chữa. 
 - Đánh giá việc triển khai, thực hiện kế hoạch. Rút ra kinh nghiệm để quản lý tốt hơn 
các năm học tiếp theo. 
 * Đối với nhân viên phụ trách TBDH: 
 Hiện nay nhà trường có hai nhân viên phụ trách TBDH nhưng chưa có kinh nghiệm, 
họ là được tuyển dụng làm công tác TBDH, phụ trách các phòng thực hành Lý, Hóa, Sinh, 
họ chưa được tập huấn, bồi dưỡng qua các lớp do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Vì vậy, 
để đáp ứng nhu cầu dạy và học hiện nay, điều cấp thiết là phải đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, 
nghiệp vụ cho nhân viên, giáo viên phụ trách TBDH. 
 Giải pháp 4. Tổ chức quản lý TBDH hiệu quả, khoa học, quy cũ, nề nếp, có kế 
hoạch: 
SKKN: Người quản lý với công tác chỉ đạo bộ phận thiết bị dạy học ở trường THCS – THPT Tây Sơn, năm học 2014 – 2015 
 Người viết sáng kiến kinh nghiệm: Nguyễn Công Hiến năm học: 2014- 2015 Trang 6 
 * Sắp xếp, phân loại TBDH: 
 Năm học 2014-2015, trường THCS-THPT Tây Sơn đã có phòng TBDH, phòng thực 
hành Vật lý-KTCN, Hoá, Sinh-KTNN. Từ đầu năm học, nhà trường phải có kế hoạch để 
nhân viên TBDH kết hợp các tổ bộ môn, nghiệm thu và phân loại TBDH: thiết bị dạy học 
của từng bộ môn, thiết bị dùng chung, bàn ghế thí nghiệm, sau đó sắp xếp khoa hoc, 
ngăn nắp. Việc sắp xếp phân loại này giúp nhân viên thiết bị dễ quản lý, giáo viên sử dụng 
TBDH trong giờ dạy của mình cũng dễ tìm, mỗi phòng thực hành sẽ do một giáo viên bộ 
môn đó quản lý. 
- Lên kế hoạch sử dụng TBDH theo khung phân phối chương trình của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo, do tổ chuyên môn xây dựng. 
- Ngay từ đầu năm học nhà trường phải xây dựng kế hoạch quản lý sử dụng TBDH. Kế 
hoạch phải được xây dựng từ tổ bộ môn. Căn cứ vào kế hoạch năm học đã được thống nhất 
trong hội nghị cán bộ, viên chức của trường; căn cứ vào khung phân phối chương trình do 
Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định, các tổ chuyên môn thảo luận và lên kế hoạch sử dụng 
TBDH của bộ môn mình cho từng tiết, từng bài, từng chương cụ thể. Trong kế hoạch này 
tổ chuyên môn phải nêu được : 
+ Sẽ sử dụng thiết bị gì cho tiết nào, bài nào, chương nào. 
+ Thiết bị dạy học đó sẽ khai thác ở đâu? (thiết bị hiện có của trường hay tự làm). 
+ Những kiến nghị, đề xuất với trường. 
Dựa vào kế hoạch của từng tổ chuyên môn nhà trường sẽ có kế hoạch chung về việc sử 
dụng TBDH cho toàn trường. 
 * Tổ chức chỉ đạo thực hiện: 
+ Lập sổ theo dõi: Để quản lý TBDH hiệu quả, việc cần thiết đầu tiên là phải lập sổ theo 
dõi. 
 Mẫu sổ theo dõi, thống kê TBDH khối 6, 7, 8, 9, 10, 11 hoặc 12: 
 Dựa vào sổ theo dõi trên, người cán bộ quản lý dễ dàng biết được hiện tại trường 
có bao nhiêu TBDH của từng bộ môn, từng khối lớp. 
 Mẫu sổ theo dõi giáo viên mượn TBDH: Mẫu này dành riêng cho từng giáo viên. 
Mẫu theo dõi mượn TBDH của một giáo viên cụ thể: 
Số lượt 
mượn 
Tên thiết bị Ngày mượn 
Giảng dạy tiết, 
bài học 
Ngày trả Kí mượn Kí trả 
TT Tên TBDH 
Bộ 
môn 
Ngày nhập 
Đơn vị 
tính 
Số lượng Đơn giá Thành tiền 
1 Mô hình 
Toán 
20/10/2014 bộ 5 148.200 765. 800 
2 Dụng cụ 20/10/2014 bộ 6 49. 400 127.600 
3 
Thiết bị 
dùng chung 
Lí 
20/10/2014 bộ 23 930.300 20.312.300 
4 
Bộ thí nghiệm 
thực hành 
20/10/2014 bộ 21 502.900 11.452.200 
n 
Tổng cộng 
SKKN: Người quản lý với công tác chỉ đạo bộ phận thiết bị dạy học ở trường THCS – THPT Tây Sơn, năm học 2014 – 2015 
 Người viết sáng kiến kinh nghiệm: Nguyễn Công Hiến năm học: 2014- 2015 Trang 7 
1 
 Tranh Nguyễn 
Du 
14/11/2014 
Truyện Kiều, tiết 
27 
15/11/2014 
2 
Bản đồ lịch sử 
thế giới 
25/10/2014 
Chiến tranh thế 
giới thứ 2, tiết 15 
25/10/2014 
3  
n Tổng số lượt mượn 
 Căn cứ vào kế hoạch sử dụng TBDH được xây dựng, dựa vào sổ theo dõi mượn TBDH 
của nhân viên, TBDH đối với từng giáo viên, người quản lý biết được tiết nào, bài nào, 
thuộc bộ môn nào, giáo viên có sử dụng TBDH; tiết nào giáo viên không sử dụng. Người 
quản lý dễ dàng thống kê được tổng số lượt mượn TBDH của mỗi giáo viên trong tháng, 
học kỳ. Theo cách này, có thể thống kê tổng lượt mượn, sử dụng TBDH của toàn trường 
trong học kỳ, năm học. 
 * Kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm: 
+ Trong quá trình tổ chức, chỉ đạo thực hiện việc sử dụng TBDH trong giảng dạy, người 
quản lý thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở nhân viên TBDH thực hiện đúng những quy trình, 
thủ tục nêu trên. 
+ Thường xuyên nhắc nhở, động viên những giáo viên chưa hoặc sử dụng chưa đều TBDH 
vào trong giờ dạy. Khuyến khích, tuyên dương những giáo viên sử dụng tốt TBDH. 
+ Tổng kết kết quả sử dụng TBDH theo tháng, theo kỳ, từ đó có kế hoạch khen thưởng, kỷ 
luật kịp thời, đúng mức đối với từng giáo viên. 
 IV. HIỆU QUẢ CỦA ĐỀ TÀI: 
 Có thể tóm lược những kết quả đạt được của trường về công tác quản lý TBDH như sau: 
 + Trường đã có phòng TBDH, có các phòng học thực hành được cấp trang trang thiết 
bị mới, dù chưa đáp ứng được đầy đủ yêu cầu của một phòng học bộ môn, song cũng đã 
khắc phục được tình trạng thiếu thiết bị dạy học cơ bản đối với các môn học thực nghiệm. 
+ Nhà trường đã được trang cấp hai bảng tương tác thông minh, nhiều projector, mua sắm 
thêm nhiều máy vi tính, kết nối mạng internet cáp quang nhằm phục vụ cho việc dạy và 
học theo hướng đổi mới hiện nay. 
+ Tận dụng một số phòng học để làm phòng ứng dụng CNTT (03 phòng) nhằm nâng cao 
năng lực ứng dụng CNTT vào dạy học cho giáo viên. 
+ Trong hai năm trở lại đây, trường đã cử nhân viên TBDH đi bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp 
vụ ngắn hạn, cơ bản phục vụ được yêu cầu của các tiết dạy thực hành. Bên cạnh đó, nhờ 
tăng cường vai trò quản lý đối với các tiết thực hành nên vấn đề thực hành của các tiết theo 
PPCT được tiến hành bài bản, giáo viên đã ý thức được vai trò quan trọng của việc sử dụng 
TBDH vào các giờ dạy, nhờ đó hiệu quả giảng dạy được nâng cao, học sinh tích cực hơn 
trong quá trình tham gia vào bài học. 
+ Cũng trong thời gian gần đây, nhà trường đã có kế hoạch đầu tư ngân sách tăng cường 
vào TBDH. Năm học 20104-2015 nhà trường tiếp tục làm kế hoạch trình lên cấp trên để 
xin tiếp tục xây dựng các phòng học bộ môn phục vụ cho các môn học thực hành, phòng 
thiết bị, nhà đa chức năng... 
+ Nhà trường hàng năm cũng đã phát động phong trào làm đồ dùng dạy học. Hiện một số 
thiết bị do giáo viên tự làm vẫn có thể áp dụng tốt vào trong các tiết dạy. 
SKKN: Người quản lý với công tác chỉ đạo bộ phận thiết bị dạy học ở trường THCS – THPT Tây Sơn, năm học 2014 – 2015 
 Người viết sáng kiến kinh nghiệm: Nguyễn Công Hiến năm học: 2014- 2015 Trang 8 
+ Công tác quản lý TBDH trong những năm gần đây đã được quan tâm hơn, đã hình thành 
hệ thống sổ sách quản lý thiết bị bài bản, cơ cấu tổ chức của BGH có một thành viên trực 
tiếp phụ trách mảng này. 
Công tác quản lý cơ sở vật chất, thiết bị dạy học năm học 2014-2015 
( thời điểm viết sáng kiến): 
Bảng 1 
Số lượng các phòng học, phòng làm việc và phòng chức năng của nhà 
trường năm học 2013-2014: 
Bảng 2 
Mẫu sổ theo dõi, thống kê TBDH khối 6, 7, 8, 9, 10, 11 (ví dụ minh họa): 
 Dựa vào sổ theo dõi trên, người cán bộ quản lý dễ dàng biết được hiện tại trường có bao 
nhiêu TBDH của từng bộ môn, từng khối lớp. 
Bảng 3 
Mẫu sổ theo dõi giáo viên mượn TBDH: Mẫu này dành riêng cho từng giáo viên. 
Mẫu theo dõi mượn TBDH của một giáo viên cụ thể (ví dụ minh họa): 
Số lượt 
mượn 
Tên thiết bị Ngày mượn 
Giảng dạy tiết, 
bài học 
Ngày trả Kí mượn Kí trả 
1 Rất cụ thể Rất cụ thể Rất cụ thể Rất cụ thể Rất cụ thể Rất cụ thể 
2 Rất cụ thể Rất cụ thể Rất cụ thể Rất cụ thể Rất cụ thể Rất cụ thể 
3 Rất cụ thể Rất cụ thể Rất cụ thể Rất cụ thể Rất cụ thể Rất cụ thể 
n Rất cụ thể 
Bảng 4 
 NĂM 
HỌC 
CSVC ( SỐ PHÒNG ) 
Hiệu bộ 
Phòng 
thực hành 
máy tính 
Phòng 
học 
Phòng 
ĐoànTN, 
phòng hành 
chính 
Phòng thiết bị, thí 
nghiệm, thực hành, 
phòng kho 
Phòng 
thư viện 
Phòng 
ứng dụng 
CNTT 
2014-2015 04 01 18 02 04 01 03 
TT Tên TBDH 
Bộ 
môn 
Ngày nhập 
Đơn vị 
tính 
Số lượng Phân loại Ký nhận 
1 Mô hình 
Toán 
Rất cụ thể bộ Rất cụ thể Rất cụ thể Rất cụ thể 
2 Dụng cụ 
Rất cụ thể 
bộ 
Rất cụ thể Rất cụ thể Rất cụ thể 
3 
Thiết bị 
dùng chung 
Lí 
Rất cụ thể 
bộ 
Rất cụ thể Rất cụ thể Rất cụ thể 
4 
Bộ thí nghiệm 
thực hành 
Rất cụ thể 
bộ 
Rất cụ thể Rất cụ thể Rất cụ thể 
n 
Rất cụ thể 
SKKN: Người quản lý với công tác chỉ đạo bộ phận thiết bị dạy học ở trường THCS – THPT Tây Sơn, năm học 2014 – 2015 
 Người viết sáng kiến kinh nghiệm: Nguyễn Công Hiến năm học: 2014- 2015 Trang 9 
 Mẫu sổ theo dõi giáo viên mượn TBDH: Mẫu này dành riêng cho từng giáo viên. 
Mẫu theo dõi đăng ký dạy thực hành của một giáo viên cụ thể: 
Số lượt 
mượn 
Tên thiết bị 
Ngày đăng 
ký 
Giảng dạy tiết, 
bài học 
Ngày dạy Kí mượn Kí trả 
1 Rất cụ thể Rất cụ thể Rất cụ thể Rất cụ thể Rất cụ thể Rất cụ thể 
2 Rất cụ thể Rất cụ thể Rất cụ thể Rất cụ thể Rất cụ thể Rất cụ thể 
3 Rất cụ thể Rất cụ thể Rất cụ thể Rất cụ thể Rất cụ thể Rất cụ thể 
n Rất cụ thể 
+ Những năm học vừa qua, TBDH của nhà trường chủ yếu tiếp nhận từ nguồn ngân sách 
hỗ trợ của Bộ và Sở Giáo dục và Đào tạo; ngoài ra, việc xã hội hóa trong vấn đề tăng 
cường cơ sở vật chất thiết bị dạy học bước đầu cũng đã tạo nên những thay đổi tích cực đáp 
ứng được nhu cầu dạy và học. 
V. ĐỀ XUẤT, KHUYẾN NGHỊ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG: 
 1. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học là điều kiện để thực hiện mọi hoạt động của nhà 
trường, là một trong những nhân tố quyết định hiệu quả của quá trình dạy học và Giáo dục. 
Việc xây dựng, quản lý và sử dụng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học có hiệu quả là trách 
nhiệm của tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. 
 Để có được một hệ thống cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đáp ứng được nhu cầu phát 
triển của nhà trường, cần phát huy và huy động mọi tiềm năng trong và ngoài nhà trường. 
 Người quản lý cần phải thực sự coi trọng công tác quản lý cơ sở vật chất, thiết bị dạy 
học, xác định công tác đó là nghệ thuật, là khoa học và cả một quá trình có sự kế thừa và 
không ngừng thay đổi để thích ứng. 
 2. Bộ và Sở Giáo dục-Đào tạo cần quan tâm bồi dưỡng nghiệp vụ cho nhân viên 
chuyên trách thiết bị dạy học cũng như bồi dưỡng giáo viên đứng lớp. 
 Hàng năm tổ chức thi tay nghề cho nhân viên phụ trách, giáo viên sử dụng thiết bị 
giỏi, có đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng. 
 Ban hành bộ tài liệu về khoa học quản lý cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và các biểu 
mẫu quản lý, lưu trữ hồ sơ. 
VI. TÀI LIỆU THAM KHẢO: 
1. Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2001-2010 của Đảng. 
2. Nghị quyết IX của Đảng về lĩnh vực GD&ĐT. 
3. Chỉ thị 14/2001/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 
4. Chỉ thị 15/CT-BGD&ĐT ngày 11/09/1993 của BG&ĐT về xây dựng, quản lý và sử 
dụng CSVC-KT trường học. 
5. Điều lệ trường phổ thông. 
6. Nghị quyết số 40/2000/QH 10 của Quốc hội. 
7. Quyết định số 61/1998/QĐ-BGD&ĐT ngày 6/11/1998 của Bộ GD&ĐT ban hành về 
Quy chế và hoạt động thư viện trường phổ thông. 
8. Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ về quy chế quản lý đầu 
tư và xây dựng. 
9. Nghị quyết TW 2-Khoá VIII, Đảng CSVN. 
SKKN: Người quản lý với công tác chỉ đạo bộ phận thiết bị dạy học ở trường THCS – THPT Tây Sơn, năm học 2014 – 2015 
 Người viết sáng kiến kinh nghiệm: Nguyễn Công Hiến năm học: 2014- 2015 Trang 10 
10. Quyết định số 355/2003/QĐ_BXD ngày 28/03/2003 của Bộ xây dựng về thiết kế 
mẫu nhà lớp học, trường học phục vụ chương trình kiên cố hoá trường học của Chính 
phủ. 
VII. PHỤ LỤC: 
 1. Lý do chọn đề tài 
 2. Cơ sở lý luận và thực tiễn 
 3. Tổ chức thực hiện các giải pháp 
 4. Hiệu quả của đề tài 
 5. Đề xuất, khuyến nghị khả năng áp dụng 
 6. Tài liệu tham khảo 
 Định Quán, ngày 15 tháng 05 năm 2015 
 NGƯỜI THỰC HIỆN 
 Nguyễn Công Hiến 

File đính kèm:

  • pdfskkn_nguoi_quan_ly_voi_cong_tac_chi_dao_bo_phan_thiet_bi_day_hoc_o_truong_thcs_thpt_tay_son_nam_hoc.pdf
Sáng Kiến Liên Quan