Đề tài Một số biện pháp quản lý nâng cao chất lượng tiết dạy của giáo viên trường THCS Bum Nưa

I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:

Phát triển giáo dục và đào tạo là một trong những động lực quan trọng

thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá; là điều kiện phát huy nguồn

lực con người - yếu tố cơ bản để phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế nhanh và

bền vững. Giáo dục và đào tạo muốn đạt được mục tiêu đề ra nhất định phải có

một đội ngũ giáo viên vừa “hồng”, vừa “chuyên”, vì chất lượng giáo dục phụ

thuộc vào đội ngũ giáo viên “Giáo viên là nhân tố quyết định giáo dục” (Văn

kiện hội nghị lần thứ 2 BCH TW Đảng, khóa VIII. Tr 38). Chính vì lẽ đó việc

nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên là một trong những nhiệm vụ cấp thiết

trong giai đoạn hiện nay.

Trong hệ thống giáo dục quốc dân, trường trung học cơ sở là cơ sở giáo

dục của bậc trung học, bậc học nối tiếp của bậc tiểu học nhằm hoàn chỉnh học

vấn phổ thông. Mục tiêu của giáo dục trung học cơ sở là nhằm giúp học sinh

củng cố và phát triển những kết quả của giáo dục tiểu học, có học vấn phổ

thông ở trình độ cơ sở và những hiểu biết ban đầu về kỹ thuật và hướng nghiệp

để tiếp tục học trung học phổ thông, trung cấp, học nghề hoặc đi vào cuộc sống

lao động. Vì vậy, để đạt được các mục tiêu trong chiến lược phát triển giáo dục

phổ thông cần phải có một đội ngũ giáo viên có đủ phẩm chất và năng lực cần

thiết

pdf18 trang | Chia sẻ: myhoa95 | Ngày: 27/10/2018 | Lượt xem: 833 | Lượt tải: 4Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề tài Một số biện pháp quản lý nâng cao chất lượng tiết dạy của giáo viên trường THCS Bum Nưa", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
a khảo sát về năng lực chuyên môn đã bộc lộ những hạn chế: 
+ Một số giáo viên nắm bắt các kiến thức khoa học, các yêu cầu, nội 
dung, phương pháp mới còn thiếu linh hoạt, lúng túng, thiếu sáng tạo trong 
công việc và vận dụng chương trình, chưa nhận thức hết phương pháp dạy học 
“ lấy học sinh làm trung tâm”, dạy học theo đối tượng vùng miền, dạy học còn 
mang tính hình thức, máy móc. 
+ Đa số giáo viên còn trẻ ( 100% giáo viên tuổi từ 25 đến 35, 95% giáo 
viên tuổi nghề từ 1 đến 10 năm, trong đó có 1 giáo viên mới qua giai đoạn tập 
sự) nên kinh nghiệm giảng dạy, vốn kiến thức thực tế còn ít. 
2. Kết quả đạt được trong những năm qua: 
- Kết quả công tác thi đua: (Bảng 2) 
Bảng 2. Kết quả công tác thi đua: 
Danh hiệu năm 
học 
Chiến sĩ thi 
đua cấp cơ sở 
Lao động tiên 
tiến 
Giáo viên giỏi 
cấp huyện 
Ghi chú 
2010 -2011 4 18 3 
2011 -2012 7 18 3 
- Kết quả chất lượng giảng dạy: (Bảng 3) 
Bảng 3. Kết quả chất lượng giảng dạy: 
Xếp loại 
Năm học 
Tổng số giáo 
viên GV Giỏi GV Khá 
GV 
ĐYC 
GV yêú 
2010 -2011 19 8 10 2 0 
2011-2012 20 9 10 1 0 
Đánh giá về công tác nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường 
Trung học cơ sở Bum Nưa trong 2 năm qua: 
- Nhìn lại thực trạng của các biểu mẫu trên từ năm 2010 – 2012 cho thấy 
chất lượng của giáo viên trong trường có nhiều sự chuyển biến và cố gắng, 
vững vàng về chính trị, gương mẫu về đạo đức, có trí tuệ, có kiến thức, có tinh 
Một số biện pháp quản lý nâng cao chất lượng tiết dạy của giáo viên trường THCS Bum Nưa 
 8
thần trách nhiệm, có năng lực hoạt động thực tiễn, cố gắng để hoàn thành 
nhiệm vụ được giao, nhiệt tình trong công tác, đội ngũ giáo viên đã trẻ hoá dần 
trình độ, chuyên môn khá vững vàng. 
* Mặt mạnh: 
Đội ngũ cán bộ giáo viên dần được nâng cao về số lượng cũng như về 
chất lượng, đại đa số giáo viên đã được nâng cao về trình độ đào tạo, năng lực 
chuyên môn vững vàng, tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức tốt, an tâm công 
tác, có uy tín với tập thể trường; các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương ; có 
năng lực thực hiện nhiệm vụ của người giáo viên. Luôn có tinh thần trách 
nhiệm cao trong việc học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp đáp ứng 
được sự đổi mới của xã hội, của ngành. 
100% cán bộ giáo viên tham gia học bồi dưỡng chuyên môn thường xuyên. 
* Mặt yếu: 
 - Trường còn thiếu giáo viên một số bộ môn nên việc nâng cao chất 
lượng chuyên môn cho những giáo viên còn khó khăn. 
 - Năng lực giáo viên không đồng đều, khả năng tiếp thu và vận dụng cái mới 
còn hạn chế, nhất là một số giáo viên trẻ kinh nghiệm giảng dạy ít, tổ chức các hoạt 
động còn rập khuôn, máy móc, thiếu linh hoạt sáng tạo, năng khiếu nghệ thuật sư 
phạm còn nhiều hạn chế. 
- Một số giáo viên chưa say mê, tâm huyết, chưa ý thức cao trong việc tự 
học hỏi, nghiên cứu bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, chưa đầu tư nghiên cứu 
nâng cao chất lượng giáo án. 
- Số giáo viên đạt giỏi cấp huyện chưa cao, tỷ lệ giáo viên đạt danh hiệu 
CSTĐ các cấp còn thấp, chưa có giáo viên đạt CSTĐ cấp tỉnh. 
* Nguyên nhân của những yếu kém: 
- Các hoạt động chuyên môn ở trường chưa có sự linh hoạt sáng tạo, còn 
mang tính hình thức. 
- Công tác bồi dưỡng và tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội 
ngũ giáo viên chưa được quan tâm đúng mức. 
- Cơ sở vật chất, thiết bị trường học còn thiếu (chưa có phòng học chức 
năng, phòng chuyên môn...). 
- Đời sống của cán bộ giáo viên còn gặp nhiều khó khăn, chính sách đãi 
ngộ, khuyến học chưa đúng mức để tạo động lực cho giáo viên học tập và nâng 
cao trình độ, tự bồi dưỡng chuyên môn. 
Một số biện pháp quản lý nâng cao chất lượng tiết dạy của giáo viên trường THCS Bum Nưa 
 9
- Nguồn cập nhật thông tin còn hạn chế dẫn đến giáo viên hiểu và nắm 
bắt về tình hình chính trị, kinh tế – xã hội còn ít, chưa kịp thời. 
- Công tác quy hoạch, kế hoạch đào tạo đội ngũ giáo viên chưa mang 
tính dài hạn chiến lược. 
- Việc lạm dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, chưa đi sâu bám 
sát đối tượng học sinh, nhiều giáo viên chưa thật tâm huyết với nghề, chưa đầu 
tư để nâng cao chất lượng giáo án, việc giảng dạy trên lớp còn mang tính hình 
thức, truyền thụ theo “kịch bản có sẵn”, giáo viên gần như là người “diễn viên” 
trên sân khấu, chưa nắm bắt được học sinh đang còn thiếu, còn yếu hay cần 
giảng dạy những gì. 
Tóm lại: Qua nghiên cứu thực trạng đội ngũ giáo viên tại trường Trung 
học cơ sở Bum Nưa, thực tế công tác nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, 
trên cơ sở tìm ra những mặt mạnh, mặt yếu và nguyên nhân tôi thấy việc tìm ra 
một số giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng giờ dạy của giáo viên 
trường Trung học cơ sở Bum Nưa, nhằm đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ mới là 
vấn đề quan trọng có tính chiến lược đối với sự phát triển của sự nghiệp giáo 
dục của Bum Nưa nói riêng và của huyện Mường Tè nói chung trong giai đoạn 
hiện nay. 
III. CÁC BIỆN PHÁP ĐÃ TIẾN HÀNH ĐỂ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ: 
 Từ thực trạng về đội ngũ giáo viên của nhà trường, tôi xin đề xuất một số 
giải pháp thực hiện nhằm nâng cao chất lượng tiết dạy của giáo viên trên lớp, từ 
đó nâng cao chất lượng đội ngũ, chất lượng giáo dục của nhà trường. 
Là một người quản lý, tôi hiểu rằng muốn đưa chất lượng học sinh đi 
lên, muốn đào tạo được một thế hệ học sinh đáp ứng được mục tiêu giáo dục đề 
ra cần phải nâng cao chất lượng chuyên môn đội ngũ giáo viên, nâng cao số 
lượng giờ dạy tốt trên lớp. Muốn vậy phải thực hiện đồng loạt nhiều biện pháp 
đồng bộ và phương pháp cộng tác đắc lực của các đồng chí trong Ban Giám 
hiệu với các tổ chức đoàn thể và phải sử dụng các biện pháp thi đua tuyển chọn 
giáo viên giỏi. 
Trên cơ sở quản lý và chỉ đạo giáo viên, điều đầu tiên Ban giám hiệu 
phải thực sự là những người có chuyên môn, nghiệp vụ và kiến thức vững vàng, 
thực sự tâm huyết với sự nghiệp giáo dục, có hiểu biết sâu rộng mới có thể xây 
dựng và bồi dưỡng cho đội ngũ thực hiện tốt nhiệm vụ. 
Xác định được điều này, tôi luôn chú ý tự bồi dưỡng và bồi dưỡng về 
kiến thức lẫn việc thực hiện cho đội ngũ (cả Ban Giám hiệu và cả giáo viên). 
Một số biện pháp quản lý nâng cao chất lượng tiết dạy của giáo viên trường THCS Bum Nưa 
 10
Trước tình hình khó khăn nhiều, thuận lợi ít, việc đầu tiên của chúng tôi 
là phải ổn định đội ngũ bằng nhiều biện pháp cụ thể như sau: 
* Đối với Ban giám hiệu: 
Xây dựng Ban giám hiệu thật đoàn kết, cùng phê bình rút kinh nghiệm; 
luôn gương mẫu trong mọi hoạt động về nghiệp vụ chuyên môn, đạo đức chính 
trị, nhạy bén linh hoạt trong mọi công việc, biết hy sinh lợi ích cá nhân, coi 
trọng lợi ích tập thể, nói phải đi đôi với làm, khen chê kịp thời, đúng người, 
đúng việc. 
* Đối với đội ngũ giáo viên: 
Đội ngũ giáo viên là người có vai trò quyết định chất lượng giáo dục học 
sinh. Cho nên để có chất lượng giáo dục tốt, thì hơn bao giờ hết phải trú trọng 
nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên về mọi mặt. Để thực hiện hiện được mục 
tiêu này tôi đã chọn cho mình một số biện pháp chỉ đạo sau: 
1. Bồi dưỡng tư tưởng chính trị: 
- Thường xuyên quán triệt và tổ chức cho đội ngũ cán bộ giáo viên được 
học tập những văn bản về chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, Nhà 
nước. Tổ chức cho giáo viên học tập luật giáo dục, định hướng của chiến lược 
phát triển giáo dục trong giai đoạn tiếp theo. 
- Tuyên truyền giáo dục, động viên mọi người công tác tốt, tự giác tôn 
trọng kỷ luật lao động, tự giác rèn luyện mọi mặt, có ý thức chấp hành tốt nội 
quy và quy chế chuyên môn của trường, của ngành . Thực hiện tốt các chế độ 
chính sách, có tinh thần xây dựng tập thể sư phạm lành mạnh, có tinh thần đoàn 
kết chặt chẽ, thực hiện tốt quy chế dân chủ. 
- Tuyên truyền, tác động dần dần - "Mưa dầm thấm lâu"- dưới mọi hình 
thức để giáo viên thấy được rõ nhiệm vụ, vai trò quan trọng của mình trong 
công tác giáo dục và để giáo viên thấy rằng “Nghề dạy học là nghề cao quý 
nhất trong những nghề cao quý” như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng dạy. 
2. Chỉ đạo thực hiện chuyên môn: 
- Căn cứ vào các công văn chỉ đạo của cấp trên, dựa vào điều kiện của 
trường, trình độ, khả năng, sở trường, điều kiện cụ thể của từng giáo viên để 
phân công nhiệm vụ hợp lý, để giáo viên phát huy hết năng lực của mình. 
Ví dụ: Phân công giáo viên có chuyên môn khá, giỏi giảng dạy lớp chọn; 
giáo viên có khả năng chủ nhiệm tốt tham gia công tác chủ nhiệm lớp... 
Một số biện pháp quản lý nâng cao chất lượng tiết dạy của giáo viên trường THCS Bum Nưa 
 11
- Phân công giáo viên giỏi, giáo viên có năng lực chuyên môn vững vàng 
có trách nhiệm hỗ trợ giúp đỡ giáo viên yếu về chuyên môn như: Nhóm giáo 
viên Văn, Sử... 
- Ban giám hiệu xây dựng kế hoạch chuyên môn cụ thể của trường ngay 
từ đầu năm học . 
- Thực hiện tốt công tác kiểm tra, có kế hoạch kiểm tra bằng nhiều hình 
thức như: Kiểm tra định kỳ; Kiểm tra đột xuất; Kiểm tra kế hoạch chuyên môn, 
giáo án và các hồ sơ khác; Kiểm tra giờ dạy; Kiểm tra chất lượng học sinh... 
Ban giám hiệu dự giờ giáo viên có đánh giá, xếp loại chuyên môn hàng tháng, 
đặc biệt coi trọng công tác dự giờ đột xuất để kịp thời rút kinh nghiệm và để 
giáo viên phải thường xuyên đầu tư xây dựng tiết giảng, bài giảng thật chu đáo, 
bám sát đối tượng học sinh. 
- Chỉ đạo các tổ khối khi dự giờ cho giáo viên phải kiểm tra chặt chẽ, chi 
tiết nội dung giáo án, nhận xét cụ thể tiết dạy từ nội dung làm được và chưa làm 
được, phân tích sâu nội dung chưa đạt được trong tiết dạy; nhận xét phải khách 
quan, mang tính xây dựng và phải bám sát đối tượng học sinh, giáo án soạn 
phải có sự phân hóa đối tượng qua từng câu hỏi. 
3. Bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ: 
Đây là biện pháp quan trọng cần làm thường xuyên, liên tục để qua đó 
giáo viên được tự bồi dưỡng và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, kịp thời 
phát hiện và khắc phục những điểm còn yếu, còn thiếu của giáo viên. 
* Bồi dưỡng giáo viên mới: Phân công giáo viên có chuyên môn vững 
vàng bồi dưỡng cho giáo viên mới theo hai nội dung: 
- Bồi dưỡng về lý thuyết bao gồm: Bồi dưỡng về phương pháp, hình thức 
tổ chức tiết học, nội dung, kiến thức của từng bộ môn, cách soạn một giáo án, 
cách xây dựng hệ thống câu hỏi cho phù hợp. 
- Bồi dưỡng thực hành: Xây dựng phương pháp, dự giờ rút kinh nghiệm. 
* Bồi dưỡng các chuyên đề: 
Giao cho nhóm giáo viên thuộc cùng một chuyên ngành trao đổi với 
nhau những vấn đề khó thuộc môn giảng dạy để từ đó tìm ra giải pháp khắc 
phục, đơn giản hóa kiến thức. 
Lựa chọn giáo viên có chuyên môn vững vàng, có phương pháp tổ chức 
lớp học tốt dạy các giờ dạy mẫu cho các giáo viên khác tham gia dự giờ, học 
hỏi kinh nghiệm để tìm ra phương pháp dạy học phù hợp 
 * Tổ chức sinh hoạt chuyên môn định kỳ: 
Một số biện pháp quản lý nâng cao chất lượng tiết dạy của giáo viên trường THCS Bum Nưa 
 12
 - Mỗi tháng tổ chức sinh hoạt hai lần. 
 - Nội dung sinh hoạt bao gồm: 
 + Nhận xét, đánh giá chuyên môn của giáo viên; 
 + Triển khai đánh giá chuyên môn của giáo viên trong tháng; 
 + Trao đổi về nội dung, phương pháp, biện pháp tốt trong giảng dạy 
cũng như công tác giáo dục học sinh; 
 + Triển khai những văn bản về hướng dẫn chuyên môn; 
 + Có kế hoạch, nội dung bồi dưỡng cả về lý thuyết và thực hành cho cả 
giáo viên còn yếu về chuyên môn, về phương pháp tổ chức lớp học. 
* Tham gia bồi dưỡng ngắn, dài hạn với phương châm “Học để nâng cao 
trình độ, học để tự hoàn thiện mình”: Tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên 
được tham gia các lớp bồi dưỡng ngắn hạn, các lớp học nâng cao trình độ 
chuyên môn. 
4. Tổ chức tốt các phong trào thi đua: 
- Phát động các đợt thi đua, tổ chức các đợt thao giảng (1 lần/học kỳ). 
- Phát động các đợt thi đua chào mừng các ngày lễ lớn: ngày Nhà giáo 
Việt Nam 20/11, ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, ngày thành lập đoàn 26/3, ngày sinh 
Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5... 
- Tổ chức thi giáo viên giỏi chuyên đề. 
Qua các hội thi đó tay nghề giáo viên nâng cao rõ rệt, động viên khích lệ 
giáo viên phát huy hết khả năng của mình. Từ đó ý thức trách nhiệm của cá 
nhân được nâng lên. 
5. Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ cán bộ giáo viên: 
Ngoài việc bồi dưỡng chính trị văn hoá và chuyên môn, cần coi trọng 
việc quan tâm đến đời sống vật chất tinh thần cho giáo viên, biện pháp này là 
yếu tố rất cần thiết, giúp giáo viên thực sự quan tâm, gắn bó và có trách nhiệm 
với nhiệm vụ được giao. 
- Thực hiện tốt chế độ chính sách đối với cán độ giáo viên theo quy định 
của nhà nước. 
- Chăm lo đời sồng tinh thần cho đội ngũ giáo viên, biết cảm thông chia 
sẻ cùng nhau lúc vui, lúc buồn, lúc khó khăn hoạn nạn. 
- Xây dựng quỹ khen thưởng để có kinh phí thưởng cho cá nhân tiêu biểu 
qua các đợt thi đua. 
Một số biện pháp quản lý nâng cao chất lượng tiết dạy của giáo viên trường THCS Bum Nưa 
 13
- Tổ chức các hoạt động giao lưu văn nghệ, thể dục thể thao tạo niềm vui 
cho giáo viên. 
- Trang bị đồ dùng cần thiết để phục vụ dạy và học . 
IV. HIỆU QUẢ CỦA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM: 
 Các phương pháp trong sáng kiến kinh nghiệm được nghiên cứu trên tất 
cả đội ngũ giáo viên trong trường THCS Bum Nưa. Qua nghiên cứu , áp dụng 
đã đạt được kết quả cụ thể như sau: 
 - 100% giáo viên có tư tưởng chính trị vững vàng, nhận thức rõ vai trò, 
nhiệm vụ giáo dục của người giáo viên, có tinh thần, ý thức cao trong việc thực 
hiện nhiệm vụ. 
 - 100% giáo viên tham gia các lớp bồi dưỡng ngắn ngày do PGD và Nhà 
trường tổ chức. 
 - Kết quả về xếp loại hồ sơ chuyên môn, xếp loại giờ dạy của giáo viên 
(Bảng 4- Bảng 5): 
Bảng 4. Kết quả xếp loại hồ sơ 
Xếp loại hồ sơ 
Năm học 
Tổng số 
GV Tốt Khá ĐYC 
 SL TL(%) SL TL(%) SL TL(%) 
2011-2012 20 10 50 7 35 3 15 
2012- 2013 21 14 66.7 5 23.8 2 9.5 
Bảng 5. Kết quả xếp loại giờ dạy 
Xếp loại giờ dạy 
Năm học 
Tổng số 
GV Giỏi Khá ĐYC 
 SL TL(%) SL TL(%) SL TL(%) 
2011-2012 20 8 40 10 50 2 10 
2012- 2013 21 12 57.1 8 38.1 1 4.8 
Một số biện pháp quản lý nâng cao chất lượng tiết dạy của giáo viên trường THCS Bum Nưa 
 14
Chất lượng đội ngũ giáo viên đã từng bước được nâng lên so với những 
năm trước. Qua khảo sát, kiểm tra, dự giờ cho thấy đa số giáo viên đã nắm 
chắc, vận dụng nhuần nhuyễn các kiến thức, phương pháp dạy học mới trong 
quá trình soạn giáo án, truyền đạt kiến thức cho học sinh, bám sát việc giảng 
dạy theo đối tượng vùng miền, 2 giáo viên trước đây còn lúng túng trong việc 
tổ chức một tiết học cũng đã khắc phục được nhược điểm của mình, từng bước 
nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm. Như vậy, nếu áp dụng các 
biện pháp trên một cách thường xuyên, lâu dài thì chất lượng tiết dạy của giáo 
viên trong trường THCS Bum Nưa chắc chắn sẽ ngày càng đi lên, góp phần 
nâng cao trình độ dân trí của địa phương, đáp ứng được mục tiêu giáo dục đã đề 
ra. 
Một số biện pháp quản lý nâng cao chất lượng tiết dạy của giáo viên trường THCS Bum Nưa 
 15
Phần III. PHẦN KẾT LUẬN 
I. NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM: 
Qua thực tiễn bồi dưỡng đội ngũ giáo viên tôi thấy, giờ dạy của giáo viên 
trên lớp là nhân tố quyết định chất lượng giáo dục của nhà trường nên việc 
nâng cao chất lượng giờ dạy của giáo viên là việc có ý nghĩa cả về lý luận và 
thực tiễn. Việc nâng cao chất lượng giờ dạy của giáo viên trung học là một 
trong những yếu tố quan trọng để nâng cao chất lượng toàn diện của nhà 
trường. Muốn vậy , người quản lý cần: 
 Một là, phải luôn luôn tự bồi dưỡng và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp 
vụ quản lý cũng như giảng dạy. 
 Hai là, phải có kế hoạch chuyên môn cụ thể do mình phụ trách, đặc biệt 
quan tâm đến kế hoạch sinh hoạt tổ; kế hoạch thanh, kiểm tra một cách phù hợp 
với tình hình thực tế của trường, của từng giáo viên và người quản lý phải là 
người theo dõi chặt chẽ việc thực hiện kế hoạch đó. 
 Ba là, ngoài việc tham gia các lớp tập huấn cần chú trọng đến công tác 
bồi dưỡng tại chỗ. 
 Bốn là, sự chỉ đạo phải nhất quán, thường xuyên thăm lớp, dự giờ, đánh 
giá , rút kinh nghiệm cho giáo viên. 
 Năm là, việc đánh giá, xếp loại phải mang tính công khai, dân chủ, 
không thành kiến trong việc xếp loại giáo viên; khen, chê đúng người, đúng 
việc để phát huy mặt mạnh, hạn chế mặt yếu. 
 Sáu là, kết hợp với các ban ngành, đoàn thể trong trường để tìm hiểu tâm 
tư, nguyện vọng của giáo viên trong việc bố trí, sắp xếp công việc hợp lý. 
Bảy là, chỉ đạo tốt các phong trào thi đua để tạo ra không khí sôi nổi, tạo 
đà cho sự vươn lên của đội ngũ giáo viên. 
 Các biện pháp này có quan hệ mật thiết với nhau, hỗ trợ thúc đẩy nhau vừa 
là nguyên nhân, đồng thời vừa là kết quả của nhau. Nếu thực hiện triệt để, đồng bộ 
các biện pháp trên thì chất lượng giáo dục toàn diện của trường ngày càng phát 
triển. 
 Tuy nhiên, để biện pháp có hiệu quả cao còn phải dựa vào sự quan tâm 
chỉ đạo sát sao của lãnh đạo cấp trên; các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương 
trong việc giáo dục và nâng cao ý thức tự giác của mỗi cán bộ giáo viên, biết 
phát huy nội lực của mình. 
II. Ý NGHĨA CỦA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM: 
Một số biện pháp quản lý nâng cao chất lượng tiết dạy của giáo viên trường THCS Bum Nưa 
 16
 Việc thực hiện sáng kiến kinh nghiệm" Một số biện pháp quản lý nâng 
cao chất lượng tiết dạy của giáo viên trường THCS Bum Nưa" nhằm nâng 
cao chất lượng đội ngũ giáo viên, từ đó nâng cao chất lượng học sinh trong 
trường THCS Bum Nưa, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của xã Bum 
Nưa nói riêng, của huyện Mường Tè nói chung, từng bước đáp ứng được mục 
tiêu, chiến lược giáo dục do Đảng và Nhà nước ta đã đề ra trong các kỳ Đại hội. 
III. KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG, TRIỂN KHAI: 
 Sáng kiến kinh nghiệm "Một số biện pháp quản lý nâng cao chất lượng 
tiết dạy của giáo viên trường THCS Bum Nưa" đã được áp dụng tại đơn vị 
trường , sáng kiến này có thể áp dụng rộng rãi với các trường trung học cơ sở 
trên địa bàn huyện Mường Tè nói riêng và một số huyện vùng cao nói chung. 
IV. NHỮNG KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT: 
Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường, tôi đưa ra một số kiến nghị, đề 
xuất như sau: 
- Cần có chính sách khuyến học hợp lý, chế độ đãi ngộ thoả đáng đối với 
cán bộ giáo viên đi học nâng cao trình độ về phục vụ lâu dài cho huyện, tỉnh. 
- Tăng cường cho cán bộ giáo viên của trường đi tham quan học tập. 
- Tăng cường bồi dưỡng về kỹ năng, phương pháp về giáo dục trung học 
mới. 
- Có chế độ chính sách ưu tiên, ưu đãi tạo điều kiện làm việc tốt nhất cho 
cán bộ giáo viên. 
- Cung cấp đầy đủ tài liệu chuyên môn, các phương tiện cập nhật thông 
tin cho giáo viên để có phương tiện học tập, nghiên cứu và soạn bài giảng có 
chất lượng. 
- Có nội dung bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ giáo viên bằng nhiều 
hình thức như: Kiến tập, dự tiết mẫu, thanh tra, kiểm tra chéo... 
 Trên đây là sáng kiến kinh nghiệm về "Một số biện pháp quản lý nâng 
cao chất lượng tiết dạy của giáo viên trường THCS Bum Nưa ". Là một cán bộ 
quản lý trong trường Trung học cơ sở Bum Nưa tôi đã chọn đề tài này với hy 
vọng sau này có thể vận dụng vào trong điều kiện thực tế của nhà trường góp 
phần nâng cao hiệu quả giáo dục của trường Trung học cơ sở Bum Nưa nói 
riêng, cũng như trường trung học cơ sở nói chung. Trong quá trình làm sáng 
kiến kinh nghiệm bản thân đã cố gắng, nỗ lực nghiên cứu tài liệu, học hỏi đồng 
nghiệp để bổ sung thêm kiến thức. Tuy nhiên, do thời gian có hạn, cho nên 
không thể không tránh khỏi những thiếu sót và hạn chế nhất định. Rất mong các 
Một số biện pháp quản lý nâng cao chất lượng tiết dạy của giáo viên trường THCS Bum Nưa 
 17
cấp lãnh đạo và đồng nghiệp góp ý, bổ sung giúp sáng kiến của tôi được hoàn 
thiện hơn. 
 Người viết 
Trần Thị Thu Hương 
Một số biện pháp quản lý nâng cao chất lượng tiết dạy của giáo viên trường THCS Bum Nưa 
 18
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
1. V.L. Lê Nin: Toàn tập, NXB Tiến bộ Macxcơva 1977. 
2. Hồ Chí Minh: Tuyển tập/ tập I, II.NXB sự thật -1992. 
3. Văn kiện hội nghị lần thứ 2 BCH TW Đảng, khóa VIII. 
4. Luật giáo dục: NXB chính trị quốc gia năm 2005. 
5. Điều lệ trường trung học của Bộ giáo dục và đào tạo. 
6. Các tài liệu và văn bản khác có liên quan. 

File đính kèm:

  • pdfmot_so_bien_phap_quan_ly_nang_cao_chat_luong_tiet_day_cua_giao_vien_truong_thcs_bum_nua_7001.pdf
Sáng Kiến Liên Quan