Đề tài Một số biện pháp quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp trong trường trung học phổ thông Phước Thiền

1. Lý do chọn đề tài

Giáo dục hướng nghiệp là bộ phận của nội dung giáo dục phổ thông toàn diện đã

được xác định trong luật giáo dục. Nghị quyết TW2 khoá VIII chỉ rõ: Trong giáo dục phổ

thông “Cần gắn với thực tiễn vùng, địa phương, đến sự tăng cường công tác hướng

nghiệp, đào tạo kỹ thuật lao động dạy nghề phổ thông và kỹ năng cần thiết khác cho công

việc trong nền kinh tế thị trường cho công cuộc công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất

nước”.Trong những năm qua chủ trương đổi mới chương trình giáo dục phổ thông hiện

nay cũng nhấn mạnh đến yêu cầu tăng cường giáo dục hướng nghiệp nhằm góp phần tích

cực và có hiệu quả vào việc phân luồng học sinh, chuẩn bị cho học sinh đi vào cuộc sống

lao động hoặc được tiếp tục đào tạo phù hợp với năng lực bản thân và nhu cầu xã hội.

“Muốn tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá, thăng lợi phải phát triển mạnh sự

nghiệp giáo dục và đào tạo, phát huy nguồn lực con người, yếu tố cơ bản của sự phát

triển nhanh và bền vững”. Đồng thời Nghị quyết Trung ương 2 khoá VIII cũng chỉ ra cho

ngành Giáo dục và Đào tạo là: “Cần gắn chặt thực tiễn vùng địa phương đến sự tăng

cường công tác hướng nghiệp, đào tạo kỹ thuật lao động, dạy nghề phổ thông và kĩ năng

cần thiết khác cho công việc trong nền kinh tế thị trường, trong công cuộc công nghiệp

hoá, hiện đại hoá đất nước ”

- Trong văn kiện Đại hội khoá IX của Đảng tiếp tục nhấn mạnh: phát huy tinh thần

độc lập suy nghĩ và sáng tạo của học sinh, đề cao năng lực tự học, tự hoàn thiện học vấn

và tay nghề. Thực hiện phương châm “Học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao

động sản xuất; Nhà trường gắn liền với đời sống xã hội”. Coi trọng công tác giáo dục

hướng nghiệp và phân luồng học sinh THPT chuẩn bị đi vào lao động nghề nghiệp.

pdf23 trang | Chia sẻ: myhoa95 | Ngày: 27/10/2018 | Lượt xem: 925 | Lượt tải: 8Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Đề tài Một số biện pháp quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp trong trường trung học phổ thông Phước Thiền", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 chính của việc tổ chức hoạt động hướng nghiệp trong 
trường PT. 
- Tuyên truyền, vận động các tổ chức xã hội có liên quan cùng tham gia vào công 
tác hướng nghiệp. 
- Kiểm tra, đôn đốc và đánh giá theo từng phần việc, từng giai doạn của các bộ 
phận hợp thành trên cơ sở kế hoạch hợp đồng được giao tương ứng với đặc điểm hoạt 
động của bộ phận mình. 
Để thực hiện các nhiệm vụ trên Ban hướng nghiệp cần phải tiến hành những công 
việc cụ thể sau: 
15 Người thực hiện : Lê Thị Ngọc Anh 
+ Dựa vào kế hoạch của chính quyền địa phương về phân bổ lao động và phát 
triển kinh tế- xã hội, cung cấp cho giáo viên những hiểu biết về nhu cầu sử dụng nhân lực 
ở địa phương và khả năng tiếp nhận học sinh tốt nghiệp ra trường trong mỗi năm học. 
+ Đưa hoạt động hướng nghiệp vào kế hoạch hoạt động chung của nhà trường ở 
từng giai đoạn (tháng, học kỳ, năm học) từng mảng công vịêc (học tập văn hoá, lao động 
sản xuất hoạt động ngoại khoá) 
+ Tổ chức trao đổi kế hoạch thực hiện nội dung hướng nghiệp giữa các bộ phận 
chức năng trong trường để hoạt động hướng nghiệp được triển khai một cách đồng bộ. 
+ Trao đổi với giáo viên và các tổ chức đoàn thể xã hội trong và ngoài nhà trường 
để thiết lập kế hoạch sử dụng các hình thức hướng nghiệp nhằm phát triển hứng thú, sở 
trường, năng lực của học sinh. 
+ Thiết lập kế hoạch và sự cộng tác giữa nhà trường với các cơ sở sản xuất và các 
cơ quan đào tạo nghề xung quanh nơi trường đóng nhằm nâng cao sức mạnh tổng hợp và 
hiệu quả của hoạt động hướng nghiệp. Thực hiện các bài giảng hướng nghiệp theo 
chương trình của Bộ, gặp gỡ trao đổi giữa học sinh và cơ sở sản xuất, giúp nhà trường về 
cơ sở kĩ thuật cán bộ công nhân có tay nghề. 
+ Phác thảo kế hoạch tham mưu (thời gian mục đích, địa điểm, lực lượng tham 
gia). 
Ngoài ra Ban chỉ đạo nên chuẩn bị một số bài giảng mẫu về công tác định hướng 
và tư vấn nghề có nội dung như sau: 
- Sơ lược lịch sử phát triển các nghề. 
- Sự phát triển của lĩnh vực nghề trong giai đoạn hiện nay. 
- Hướng phát triển của lĩnh vực nghề trong thời gian tới. 
- Đặc điểm yêu cầu của lĩnh vực nghề tương ứng. 
+ Đối tượng lao động 
+ Mục đích lao động. 
+ Nội dung lao động. 
+ Điều kiện lao động. 
+ Công cụ lao động 
+ Chứng chỉ điều kiện y học. 
+ Các cơ sở đào tạo nghề. 
3.3. Đẩy mạnh tuyên truyền để giáo viên, cán bộ quản lý, phụ huynh và học 
sinh hiểu rõ hơn mục đích của công tác hƣớng nghiệp của học sinh phổ thông. 
Phải coi hướng nghiệp là một nội dung đào tạo về giáo dục lao động, kỹ thuật, dạy 
nghề, là một bộ phận của giáo dục phổ thông. Phải tìm mọi cách để khắc phục khó khăn 
để hoàn thành giáo dục hướng nghiệp cho học sinh theo yêu cầu, nội dung quy định. 
16 Người thực hiện : Lê Thị Ngọc Anh 
Phương pháp tuyên truyền: Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, các buổi 
chào cờ, sinh hoạt hướng nghiệp. 
3.4. Quản lý bồi dƣỡng đội ngũ giáo viên làm công tác hƣớng nghiệp. 
- Bồi dưỡng về kiến thức, năng lực cho đội ngũ cán bộ giáo viên làm công tác 
hướng nghiệp. 
- Lựa chọn giáo viên cốt cán tham gia các lớp tập huấn về hướng nghiệp do bộ 
giáo dục đào tạo tổ chức, liên kết với các đơn vị sản xuất trên địa bàn làm ăn có hiệu quả. 
Bởi cơ sở sản xuất tại địa phương là minh chứng sống cho các em định hướng và chọn 
nghề 
- Bồi dưỡng những kiến thức về kinh tế và hội của đất nước và địa phương để làm 
tốt công tác tư vấn và hướng nghiệp cho học sinh. 
- Chú trọng công tác thi đua khen thưởng, khuyến khích bằng vật chất cho cán bộ 
giáo viên làm công tác hướng nghiệp dạy nghề. 
3.5. Xây dựng và củng cố cơ sở vật chất để phục vụ cho hƣớng nghiệp; tổ 
chức lao động tập thể để phục vụ hƣớng nghiệp; - xã hội hoá các nguồn lực cho công 
tác hƣớng nghiệp. 
- Các biện pháp nêu trên đều có mối quan hệ hữu cơ mật thiết trong quá trình tổ 
chức thực hiện công tác hướng nghiệp ở trường THPT Phước Thiền trong giai đoạn hiện 
nay. Luôn thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện, chuẩn bị nguồn nhân lực phục vụ kinh 
tế xã hội thì nhà trường quan tâm làm tốt công tác hướng nghiệp và thực hiện đồng bộ 
các giải pháp trên. Trong đó vấn đề nâng cao nhận thức, kỹ năng hướng nghiệp dạy nghề 
cho đội ngũ giáo viên là quan trọng nhất. 
3.6. Nâng cao chất lƣợng của giáo viên chủ nhiệm lớp. 
 Ưu tiên GVCN dự các lớp bồi dưỡng về hoạt động GVHN vì GVCN là người hơn 
ai hết có điều kiện thuận lợi gần gũi hiểu biết học sinh về tất cả mọi mặt, là người đứng 
mũi chịu sào đối với sự phát triển của tập thể cũng như của mỗi cá nhân trong lớp mình 
phụ trách. GVCN phải giúp học sinh biết ý nghĩa của việc chọn nghề và định hướng nghề 
nghiệp.. 
- Giáo viên chủ nhiệm chủ động xây dựng kế hoạch định hướng nghề cho học sinh 
lớp mình. 
Kế hoạch chủ nhiệm chủ động xây dựng kế hoạch định hướng nghề cho học sinh 
lớp mình. 
Kế hoạch hướng nghiệp của giáo viên chủ nhiệm lớp về công tác hướng nghiệp 
Tháng Nội dung Hình thức Biện pháp 
9 
Định hướng suy nghĩ cho học 
sinh 
Nói chuyện trao 
đổi 
10 
Giới thiệu một số nghề ở địa 
phương có khả năng phát 
- Thuyết minh có 
tranh ảnh, tham 
- Yêu cầu một số 
học sinh trong lớp 
17 Người thực hiện : Lê Thị Ngọc Anh 
triển và một số ngành mới có 
thể vận dụng 
quan sản phẩm 
minh hoạ 
- Thực hành 
ở địa phương có 
ngành nghề trình 
bày hiểu biết của 
mình 
11 
Giới thiệu một số nghề có 
nhu cầu của địa phương và 
đất nước 
- Thuyết minh có 
tranh ảnh, tham 
quan sản phẩm 
mình hoạ 
- Thực hành 
- Cho học sinh 
phát triển tranh 
luận 
- Giáo viên chủ 
nhiệm kết luận 
12 
Cho học sinh đăng ký chọn 
nghề cho tương lai 
GVCN xem xét, 
trao đổi toạ đàm 
Tất cả học sinh 
tham gia 
Hàng năm vào đầu năm học GVCN các lớp 12 phải làm một số phiếu trắc nghiệm 
điều tra theo mẫu sau 
1) Họ và tên ......... Lớp....... 
2) Bạn hãy khoanh tròn vào hướng đi của bạn sau khi tốt nghiệp THPT 
a) Thi vào đại học, cao đẳng và các trường dạy nghề. 
b) Đi bộ đội, trở về nông thôn sản xuất. 
Điền vào chỗ trống các các câu sau: 
+ Thi vào trường Đại học ..Cao đẳng.. 
+ Nếu học nghề thì thích nghề ... 
Phiếu thứ hai có nội dung sau 
Hãy trả lời các câu hỏi: 
b) Nếu có quyết định trở về nhà lao động sản xuất thì bạn chọn lĩnh vực nào? Tại 
sao? 
c) Vì sao bạn lại chọn nghề đó mà không phải nghề khác? 
d) Bạn đã có chuẩn bị gì cho nghề định chọn? 
e) Cha mẹ bạn đã khuyên bạn những gì? 
f) Nếu trường tổ chức các hoạt động ngoại khoá thì bạn thích hoạt động ở nhóm 
nào? 
g) Môn học nào bạn thích nhất? 
h) Bạn có năng khiếu gì? 
3.7. Đa dạng hoá các hình thức hoạt động giáo dục hƣớng nghiệp 
Tổ chức hoạt động giáo dục hướng nghiệp trong trường THPT Phước Thiền cần 
đạt được 3 yêu cầu sau: 
- Người học cần nắm được cấu trúc của hoạt động hướng nghiệp. 
18 Người thực hiện : Lê Thị Ngọc Anh 
- Nắm được cách tổ chức triển khai những nội dung cơ bản trong hoạt động giáo 
dục hướng nghiệp ở trườn THPT Phước Thiền. 
- Hiểu được cách thức tiến hành tổ chức bài học trên lớp thưo chương trình, biết 
cách thức phối hợp với các lực lượng giáo dục trong và ngoài trườngTHPT Phước 
Thiền, thực chất là hoạt động giáo dục có sự gắn bó mật thiết giữa các bộ phận trong 
trường, ngoài xã hội nó tạo nên sức mạnh tổng hợp đồng bộ khi thực hiện nhiệm vụ 
của công tác hướng nghiệp. 
Hoạt động SHHN có những đặc thù riêng về mặt phương pháp tổ chức học tập cho học 
sinh. Tính đặc thù thể hiện ở vai trò là chủ thể hoạt động cảu học sinh các hoạt động học 
tập của học sinh được lặp lại và liên tục, có liên quan với nhiều nguồn từ ngoài nhà 
trường và góp phần vào việc phát triển tính tích cực hoạt động của học sinh và vì vậy 
cũng có nhiều phương thức tiến hành hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh đó 
là: 
- Tiến hành điều tra cơ bản đối với hoạt động đầu cấp (lớp 10) và cuối cấp (lớp 12) 
theo mẫu, kiểu chung của Ban hướng nghiệp. 
- Hội thảo câu lạc bộ, báo tường, trao đổi với học sinh cũ của trường nay thành đạt, 
mít tinh, hội diễn, vui chơi. 
- Trao đổi, ký kết hợp đồng, tham quan, báo cáo trao đổi với cơ sở sản xuất. 
- Triển lãm kết quả học tập và đồ dùng trực quan 
- Tổ chức diễn đàn, nói chuyện thời sự, nghe báo cáo của cán bộ cấp trên về những 
vấn đề: phương hướng phát triển, các ngành nghề của địa phương trong thời gian tới 
Hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trường THPT Phước Thiền còn được 
thực hiện trong quá trình giảng dạy các bộ môn khoa học cơ bản. Những kiến thức trong 
các môn học mà học sinh lĩnh hội sẽ tạo thành nền móng cho sự tiếp thu kiến thức nghề 
nghiệp bởi lẽ đó là hệ thống tri thức cơ bản, chung nhất, được tất cả các ngành nghề lấy 
đó làm điểm tựa để bồi đắp dần tri thức chuyên ngành cho giai đoạn tiếp theo. 
- Nội dung kiến thức phổ thông đã bao gồm trong đó một lượng thông tin khá 
phong phú về nghề nghiệp: công cụ và phương tiện lao động thông qua môn vật lý, công 
cụ và phương tiện tư duy trong quá trình lao động, thông qua môn toán học, biến đổi 
nguyên vật liệu thông qua các môn hoá học, vật lý; Biến đổi vật chất hưu cơ thông qua 
môn sinh học, hoá học; Quan hệ giữa con người với tự nhiên trong lao động thông qua 
môn văn học; Điều kiện tự nhiên và xã hội của quá trình lao động thông qua môn địa lý, 
lịch sử; Lịch sử biến đổi tự nhiên và xã hội thông qua môn lịch sử 
Khi học các môn đó liên quan tới nghề nghiệp giáo viên cần lựa chọn lượng thông 
tin cho phù hợp với đặc thù của từng môn học, vừa ăn nhịp với kinh nghiệm hiểu biết và 
năng lực của học sinh. 
- Thông qua các môn khoa học cơ bản học sinh hiểu biết về ý nghĩa, công dụng, 
các nguyên lý, cơ sở khoa học của qui trình lao động sản xuất còn qui trình công nghệ, kĩ 
19 Người thực hiện : Lê Thị Ngọc Anh 
năng, kĩ xảo thủ thuật tiến hành, thao tác, tư thế lao động  sẽ được hình thành thông 
qua môn Công nghệ kĩ thuật, lao động sản xuất, lao động công ích, dạy nghề phổ thông. 
- Trong hoạt động giáo dục hướng nghiệp, sự tham gia của các tổ chức và lực 
lượng xã hội có vai trò quan trọng đó là tổ chức Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 
với tư cách là một thành phần của hệ thống hướng nghiệp đó là hình thành cơ sở đạo đức 
của lý tưởng và hứng thú nghề nghiệp cho học sinh, là sự tham gia tích cực, trước tiên 
vào quá trình giải quyết những vấn đề hướng nghiệp. 
Với hình thức và phương pháp cơ bản của công tác hướng nghiệp. Ban chấp hành 
Đoàn trường có thể: thuyết trình mạn đàm, trao đổi, hội nghị, thông tin, gặp gỡ, dạ hội, 
báo chí, giao lưu với các cơ sở đoàn ngoài nhà trường. Đó chính là hướng nghiệp qua 
hoạt động ngoài giờ trên lớp. 
- Trong hệ thống hướng nghiệp của nhà trường sự phối hợp công tác giáo viên 
chủ nhiệm lớp, tập thể sư phạm nhà trường với cha mẹ học sinh có một ý nghĩa rất trọng 
yếu. 
Tiềm năng hướng nghiệp của cha mẹ học sinh là rất lớn, vì họ thuộc nhiều tầng 
lớp xã hội, có những nghề nghiệp riêng, gần gũi cuộc sống hàng ngày của học sinh, cha 
mẹ học sinh là người nhạy cảm hơn ai hết về tính chất nghề nghiệp cũng như xu thế phát 
triển của nó. Đây chính là điều mà học sinh khi chọn nghề lại chưa thấu hiểu được. 
Như vậy, sự đa dạng hoá các hình thức hoạt động giáo dục hướng nghiệp thông 
qua sơ đồ sau: 
Trong tất cả các biện pháp nâng cao năng lực quản lý hoạt động GDHN thì việc 
định hướng nghề nghiệp và tư vấn ngề là quan trọng nhất. Nó giúp cho học sinh định 
hướng và hiểu biết khái quát về nghề từ đó các em đỡ ngơ ngàng khi bước chân ra khỏi 
mái trường tìm con đường mưu sinh lập nghiệp. 
Giáo 
dục 
Hợp 
Các môn 
khoa học 
cơ bản 
Công 
nghệ và 
LĐSX 
Lao 
động 
công ích 
xã hội 
Các giờ 
nội khoá 
về 
KT&XH 
Hướng Nghiệp 
Hướng Nghiệp 
kỹ Thuật Tổng 
20 Người thực hiện : Lê Thị Ngọc Anh 
PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 
1. Kết luận 
Như vào đầu phần đề tài tôi đã đề cập hiện nay đất nước ta đang trong thời kỳ 
công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, xu thế nền kinh tế nhiều thành phần đang phát 
triển. Vì thế đòi hỏi nguồn nhân lực một cách cân đối là một đòi hỏi rất cấp bách. Đặc 
biệt là tình trạng “Thừa thầy, thiếu thợ”. Do đó nhiệm vụ của công tác hướng nghiệp 
trong nhà trường THPT nói chung và trường THPT Phước Thiền nói riêng có một vị trí 
rất quan trọng. Là một người quản lý của trường THPT Phước Thiền hàng năm nhìn 
lượng học sinh lớp 12 ra trường mà phần lớn không thi đỗ Đại học, Cao đẳng, trong đó 
không ít các em rơi vào tình trạng “tiến thoái lưỡng nan”, không biết mình sẽ đi về đâu 
trong tương lai. 
Xuất phát từ những cơ sở lý luận, cơ sở pháp lý cũng như thực trạng của công tác 
giáo dục hướng nghiệp của trường THPT nói chung và trường trường THPT Phước Thiền 
nói riêng tôi đã mạnh dạn đề xuất các biện pháp trong công tác quản lý giáo dục hướng 
nghiệp ở trường THPT Phước Thiền cụ thể là: 
- Nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý các cấp giáo viên và học sinh cũng như xã 
hội về công tác GDHN trong trường phổ thông. 
- Thành lập ban chỉ đạo hoạt động hướng nghiệp. 
- Đẩy mạnh tuyên truyền để giáo viên, cán bộ quản lý, phụ huynh và học sinh hiểu 
rõ hơn mục đích của công tác hướng nghiệp của học sinh phổ thông. 
- Quản lý bồi dưỡng đội ngũ giáo viên làm công tác hướng nghiệp. 
- Xây dựng và củng cố cơ sở vật chất để phục vụ cho hướng nghiệp; tổ chức lao 
động tập thể để phục vụ hướng nghiệp; - xã hội hoá các nguồn lực cho công tác hướng 
nghiệp. 
- Nâng cao chất lượng của giáo viên chủ nhiệm lớp. 
- Đa dạng hoá các hình thức hoạt động giáo dục hướng nghiệp. 
Các giải pháp này tiến hành đồng bộ, có mối quan hệ tác động hỗ trợ lẫn nhau, 
không tách bạch rời rạc. Bởi tách bạch rời rạc hiệu quả sẽ thấp. 
2. Kiến nghị các cấp 
2.1. Kiến nghị với Bộ giáo dục và đào tạo 
- Cần có chỉ thị của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo về hoạt động giáo dục 
hướng nghiệp để các địa phương có cơ sở đầu tư hơn nữa cho hoạt động hướng 
nghiệp. 
- Cần có đủ tài liệu, chương trình, sách giáo khoa, sách tham khảo về giáo 
dục hướng nghiệp. 
 2.2. Kiến nghị với UBND tỉnh 
21 Người thực hiện : Lê Thị Ngọc Anh 
 - Tăng cường kinh phí đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học. 
 - Có chế độ đãi ngộ thoả đáng cho đội ngũ làm công tác giáo dục hướng nghiệp 
và tư vấn nghề. 
 2.3. Kiến nghị với Sở giáo dục và đào tạo tỉnh 
- Tiếp tục mở các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên hướng 
nghiệp và tư vấn nghề tiến tới chuẩn hoá đội ngũ giáo viên làm nhiệm vụ này. 
-Khen thưởng, động viên kịp thời đối với những giáo viên đạt thành tích cao 
trong công tác giáo dục hướng nghiệp và tư vấn nghề. 
 2.4. Kiến nghị với trƣờng 
- Mỗi trường phổ thông nên có một phòng tư vấn nghề nghiệp để giúp nhà 
trường trong việc tư vấn nghề nghiệp cho học sinh. 
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
(1) Văn kiện đại hội Đảng toàn quốc VI, VII, VIII, IX. 
(2) Luật giáo dục – Có sửa đổi 2005. 
(3) Kế hoạch chương trình công tác giáo dục hướng nghiệp của sở giáo dục đào tạo 
Đồng Nai, trường THPT Phước Thiền 
(4) Hướng dẫn tổ chức sinh hoạt hướng nghiệp cho học sinh phổ thông thuộc trung 
tâm giáo dục và đào tạo lao động hướng nghiệp. 
(5) Báo cáo tổng kết năm học 2009-2010 , năm học 2010 – 2011 và năm học 2011 - 
2012 của trường THPT Phước Thiền. 
22 Người thực hiện : Lê Thị Ngọc Anh 
Mục lục 
Phần mở đầu ..................................................................................................... 1 
1. Lý do chọn đề tài: ................................................................................... 2 
2. Mục đích nghiên cứu. ............................................................................. 2 
3. Nhiệm vụ nghiên cứu .............................................................................. 3 
4. Đối tượng nghiên cứu ............................................................................. 3 
5. Phương pháp nghiên cứu ........................................................................ 3 
5.1 Nghiên cứu lý luận ........................................................................... 3 
5.2 Nghiên cứu thực tiễn......................................................................... 2 
6. Phạm vi và giới hạn nghiên cứu. .......................................................... 3,3 
Phần nội dung ................................................................................................... 4 
Chƣơng 1: Cơ sở lý luận, cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn của việc quản lý hoạt 
động giáo dục hƣớng nghiệp trong trƣờng THPT Phƣớc Thiền. ............... 4 
1.1. Cơ sở lý luận ........................................................................................ 4 
1.2 Cơ sở pháp lý ........................................................................................ 5 
1.3. Cơ sở thực tiễn .................................................................................. 5,5 
Chƣơng 2. Thực trạng quản lý hoạt động giáo dục hƣớng nghiệp trƣờng phổ 
thông THPT Phƣớc Thiền ............................................................................ 6 
2.1. Đặc điểm tình hình ............................................................................... 6 
 2.1.1. Về qui mô trường lớp ..................................................................... 6 
 2.1.2. Về đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên ................................ 6 
 2.1.3. Cơ sở vật chất ................................................................................ 7 
2.2. Một số kết quả đã đạt được: ...................................................... 7,8,9,10 
2.3.Một số tồn tại của công tác quản lý GDHN ở trường THPT Phước Thiền 10,11 
2.4. Nguyên nhân và một số vấn đề đặt ra việc giáo dục hướng nghiệp cho học sinh 
trường THPT Phước Thiền ....................................................................... 11 
2.4.1. Nguyên nhân............................................................................... 11 
2.4.2. Một số vấn đề đặt ra cần giải quyết trong công tác chỉ đạo hoạt động 
GDHN ............................................................................................ 11,12 
Chƣơng 3: Một số biện pháp tổ chức quản lý hoạt động GDHN của phó hiệu 
trƣởng trƣờng THPT Phƣớc Thiền ........................................................... 12 
3.1. Nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý các cấp giáo viên và học sinh cũng như 
xã hội về công tác GDHN trong trường phổ thông. ............................... 12 
3.2.Thành lập ban chỉ đạo hoạt động hướng nghiệp ............................. 12,13 
3.3. Đẩy mạnh tuyên truyền để giáo viên, cán bộ quản lý, phụ huynh và học sinh 
hiểu rõ hơn mục đích của công tác hướng nghiệp của học sinh phổ thông.14,15 
3.4. Quản lý bồi dưỡng đội ngũ giáo viên làm công tác hướng 
nghiệp..............................................................................................15 
23 Người thực hiện : Lê Thị Ngọc Anh 
3.5. Xây dựng và củng cố cơ sở vật chất để phục vụ cho hướng nghiệp; tổ chức lao 
động tập thể để phục vụ hướng nghiệp; - xã hội hoá các nguồn lực cho công tác 
hướng nghiệp........................................................................................ 15 
3.6. Nâng cao chất lượng của giáo viên chủ nhiệm lớp. ........................ 15,16 
3.7. Đa dạng hoá các hình thức hoạt động giáo dục hướng nghiệp. 16,17,18 
Phần kết luận và kiến nghị. ............................................................................ 19 
1. Kết luận. ............................................................................................... 19 
2. Kiến nghị: ............................................................................................. 19 
 2.1. Kiến nghị với Bộ giáo dục và đào tạo....................................... .....19 
 2.2. Kiến nghị với UBND tỉnh........................................................19,20 
 2.3. Kiến nghị với Sở giáo dục và đào tạo tỉnh...............................20 
 2.4. Kiến nghị với trường................................................................20 
Tài liệu tham khảo. ......................................................................................... 20 

File đính kèm:

  • pdfmot_so_bien_phap_quan_ly_hoat_dong_giao_duc_huong_nghiep_trong_truong_trung_hoc_pho_thong_phuoc_thie.pdf
Sáng Kiến Liên Quan