Đề tài Giáo dục học sinh trung học phổ thông ứng phó với biến đổi khí hậu qua môn Địa Lí

I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Bạn có thấy môi trường tự nhiên ngày càng bị con người tác động nhiều

không?

Bạn có thấy những cơn mưa ngày càng dữ dội hơn và cái nắng cũng ngày

càng gay gắt hơn không?

Bạn có thấy những cơn gió ngày càng trở nên dữ tợn hơn và mưa nắng

cũng ngày càng thất thường hơn không?

Đó là những điều tôi nhận thấy. Còn các bạn thì sao?

Vâng đó là những câu hỏi không chỉ đơn giản là để hỏi cho vui mà đó đã,

đang là một vấn đề hết sức nghiêm túc và cần phải nghiên cứu.

Vậy ai sẽ là người nghiên cứu những vấn đề trên và ai sẽ là người giải

đáp những vấn đề trên. Câu trả lời là: tất cả chúng ta.

Con người sống trên bề mặt Trái đất – một lớp vỏ mỏng, cứng đã phải

chịu sự tác động rất lớn của cả 2 yếu tố: nội lực và ngoại lực. Vì sự phát triển

kinh tế, vì đời sống mà con người đã có tác động rất lớn vào môi trường tự

nhiên làm cho nó biến đổi và quá trình biến đổi này ngày càng trở nên tệ hại

hơn. Đã đến lúc chúng ta – mọi người dân trên trái đất phải biết đến sự biến

đổi này, phải hiểu và có những biện pháp hữu hiệu phòng, tránh sự tức giận

của thiên nhiên. Đặc biệt là học sinh THPT – những chủ nhân tương lai của

đất nước.

Là một giáo viên dạy môn Địa lí ở trường THPT. Tôi rất mong muốn

được nói với các em nhiều hơn về vấn đề này để giúp các em nhận rõ được

những nguyên nhân của sự biến đổi, từ đó các em có thể trang bị cho mình

những kiến thức, kĩ năng bước vào đời. Vì vậy tôi chọn đề tài: “Giáo dục

học sinh THPT ứng phó với biến đổi khí hậu qua môn Địa lí” nhằm trang

bị những hiểu biết cho học sinh qua nội dung bài học được tích hợp, qua các

buổi tọa đàm, chuyên đề trong nhà trường nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi

trường tự nhiên. Qua đó hướng các em tìm hiểu về sự biến đổi của thiên

nhiên và trở thành những tuyên truyền viên ở hiện tại và trong tương lai.

pdf24 trang | Chia sẻ: myhoa95 | Ngày: 26/10/2018 | Lượt xem: 1263 | Lượt tải: 12Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Đề tài Giáo dục học sinh trung học phổ thông ứng phó với biến đổi khí hậu qua môn Địa Lí", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
g, 
thủy triều, 
dòng biển 
Mục II. 
Thủy triều 
-Giả sử nhà mình ở gần 1 con sông. 
Khi nước lên em thấy điều gì? 
- Khi nước biển dâng cao thì những 
vùng đất ven biển sẽ ra sao? Điều 
đó sẽ ảnh hưởng ntn đến hoạt động 
sản xuất và đời sống của người dân 
gần đó? 
Liên 
hệ 
Bài 18: Sinh 
quyển 
Mục II-1. 
Khí hậu 
Chúng ta đã biết: Khí hậu có ảnh 
hưởng trực tiếp tới sự phát triển và 
Bộ 
phận 
12 
phân bố của sinh vật qua các yếu tố: 
Nhiệt độ, nước, độ ẩm không khí và 
ánh sáng. 
-Khi nhiệt độ Trái đất tăng, nó sẽ 
ảnh hưởng như thế nào tới sự phát 
triển và phân bố sinh vật ở vùng 
nhiệt đới và vùng ôn đới? 
Bài 20. Lớp 
vỏ địa lí. Qui 
luật thống 
nhất và hoàn 
chỉnh của lớp 
vỏ địa lí 
Mục II. Qui 
luật thống 
nhất và hoàn 
chỉnh của 
lớp vỏ địa lí 
Hs lấy ví dụ để chứng minh câu nói 
sau: 
-Con người tác động vào môi 
trường tự nhiên bao nhiêu thì môi 
trường tự nhiên sẽ trả lại cho con 
người bấy nhiêu. 
Liên 
hệ 
Bài 24.Phân 
bố dân cư. 
Các loại hình 
quần cơ và đô 
thị hóa 
Mục III. Đô 
thị hóa 
Dựa vào bảng 24.3. 
-Nhận xét về sự thay đổi tỉ lệ dân cư 
thành thị và nông thôn trên thế giới 
thời kì 1900-2005. 
-Dân thành thị tăng nhanh có ảnh 
hưởng gì tới môi trường tự nhiên 
trong các đô thị? 
Bộ 
phận 
Bài 27. Vai 
trò, đặc điểm. 
Các nhân tố 
ảnh hưởng tới 
sự phát triển 
và phân bố 
nông nghiệp 
Mục II. Các 
nhân tố ảnh 
hưởng tới sự 
phát triển và 
phân bố 
nông nghiệp 
Một đặc điểm trong sản xuất nông 
nghiệp là: Sản xuất nông nghiệp 
phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên. 
Vậy 
-Khi nhiệt độ Trái dất tăng gây hậu 
quả gì đến hoạt động sản xuất nông 
nghiệp? 
Liên 
hệ 
Bài 28. Địa lí 
ngành trồng 
trọt 
Mục III. 
Ngành trồng 
rừng 
-Nêu vai trò của rừng? 
-Trình bày tác động của con người 
đến tài nguyên rừng. Kết quả của 
quá trình tác động đó? 
Bộ 
phận 
Bài 32: Địa lí 
các ngành 
công nghiệp 
Mục I. Công 
nghiệp năng 
lượng 
-Sự phát triển công nghiệp ở mọi 
quốc gia trên thế giới đã gây ra 
những hậu quả gì? 
Liên 
hệ 
13 
-Ngành công nghiệp năng lượng 
phát triển sẽ ảnh hưởng ntn đến môi 
trường tự nhiên và tài nguyên thiên 
nhiên? 
Bài 37: Địa lí 
các ngành 
giao thông 
vận tải 
Mục II. 
Đường ô tô 
Mục VI. 
Đường hàng 
không 
-Em hãy nêu những hậu quả do sự 
hoạt động của đường ô tô? 
-Khí thải của đường hàng không 
gây ảnh hưởng gì đến tầng ôdô 
Liên 
hệ 
Bài 42.Môi 
trường và sự 
phát triển bền 
vững 
Toàn bài Tùy vào nội dung của bài học mà 
giáo viên đưa ra những phương 
pháp phù hợp 
Toàn 
bài 
Địa lí 12 
Bài 8. Thiên 
nhiên chịu 
ảnh hưởng 
sâu sắc của 
biển 
d.Thiên tai -Các khu vực nào của Việt Nam 
thường chịu thiên tai? Tại sao? 
Bộ 
phận 
Bài 14. Sử 
dụng và bảo 
vệ tài nguyên 
thiên nhiên 
1.Sử dụng và 
bảo vệ tài 
nguyên sinh 
vật 
-Nguyên nhân sự suy giảm đa dạng 
sinh học? 
- Diện tích rừng giảm sẽ ảnh hưởng 
như thế nào đến môi trường tự 
nhiên nước ta? 
Bộ 
phận 
Bài 15. Bảo 
vệ môi 
trường và 
phòng chống 
thiên tai 
Toàn bài Tùy giáo viên Toàn 
phần 
Bài 16. Đặc 
điểm dân số 
và phân bố 
dân cư nước 
ta 
2. Dân số 
tăng nhanh 
-Dân số tăng nhanh sẽ ảnh hưởng 
như thế nào đến môi trường tự 
nhiên? 
Liên 
hệ 
14 
Bài 18. Đô 
thị hóa 
3.Ảnh hưởng 
của đô thị 
hóa đến phát 
triển kinh tế-
xã hội 
Gia đình em đang sinh sống tại 
thành phố Biên Hòa. Em hãy nhận 
xét về khu vực em sinh sống theo 
những gợi ý sau: 
-Dân cư 
- Phương tiện đi lại 
-Rác thải 
-Không khí 
Liên 
hệ 
Bài 22. Vấn 
đề phát triển 
nông nghiệp 
1.Ngành 
trồng trọt 
2.Ngành 
chăn nuôi 
-Nhiệt độ tăng do BĐKH có ảnh 
hưởng gì tới năng suất, chất lượng 
cây trồng và vật nuôi? 
Bài 30.Vấn 
đề phát triển 
ngành giao 
thông vận tải 
và TTLL 
1.Giao thông 
vận tải 
-Nêu hậu quả của sự gia tăng các 
phương tiện vận tải? 
-Những hậu quả đó có liên quan gì 
đến biến đổi khí hậu? 
Liên 
hệ 
Bài 39.Vấn 
đề khai thác 
lãnh thổ theo 
chiều sâu ở 
Đông Nam 
Bộ 
3.Khai thác 
lãnh thổ theo 
chiều sâu 
- Tại sao Đông Nam Bộ lại khai 
thác lãnh thổ theo chiều sâu? 
-Việc khai thác lãnh thổ theo chiều 
sâu có đem lại sự cải thiện đối với 
môi trường tự nhiên không? Giải 
thích tại sao? 
Liên 
hệ 
Bài 41. Vấn 
đề sử dụng 
hợp lí và cải 
tạo tự nhiên ở 
ĐBSCL 
2.Các thế 
mạnh và hạn 
chế của vùng 
-Việc tiếp giáp với biển trên một 
diện tích rộng sẽ đem lại cho 
ĐBSCL những thuận lợi và khó 
khăn gì? 
Liên 
hệ 
2.2. Giải pháp 2: Giáo dục ứng phó với biến đối khí qua thông qua một 
buổi chuyên đề 
a. Hướng 1: 
Bước 1: Công tác chuẩn bị 
- Chuẩn bị nội dung báo cáo chuyên đề. 
15 
- Phân công công việc cụ thể cho từng thành viên trong tổ tham gia. 
- Chọn khối, lớp tham gia chuyên đề. 
- Báo cáo cấp quản lí. 
- Tổ chức thực hiện chuyên đề. 
Bước 2: Tổ chức thực hiện 
- Báo cáo nội dung chuyên đề. 
- Cho các đội tham gia cuộc thi. Ví dụ cụ thể như sau: 
THỂ LỆ CUỘC THI 
HỌC SINH THPT ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 
Có 3 đội thi, mỗi đội 5 thành viên. Các đội sẽ tự giới thiệu về đội của 
mình và cùng nhau trải qua các vòng thi như sau: 
Vòng 1: Khởi động 
 Thể lệ 
- Các đội cùng trả lời các câu hỏi trắc nghiệm. Khi MC đọc câu hỏi và nói 
hết thì cả 3 đội phải giơ bảng đáp án. 
- Mỗi câu trả lời đúng sẽ đem về cho đội 20 điểm 
CÂU HỎI 
1. Biểu hiện của biến đổi khí hậu toàn cầu: 
a. Nhiệt độ tăng, khí hậu trái đất nóng lên. 
b. Mực nước biển dâng cao. 
c. Sự thay đổi thành phần và chất lượng của khí quyển. 
d. Sự xuất hiện vá có chiều hướng gia tăng của các thiên tai. 
e. a và b đúng 
f. a, b, c, d đều đúng 
ĐA: f 
2. Khí hậu toàn cầu biến đổi là do các nguyên nhân nào? 
a. Nguyên nhân do những quá trình tự nhiên (khói bụi, núi lửa, sự va đập các 
thiên thạch vào Trái đất) 
b. Nguyên nhân da ảnh hưởng hoạt động của con người. 
c. a và b đúng 
d. a và b sai 
ĐA: c 
3. Nguyên nhân nào dẫn đến sự gia tăng nồng độ các chất khí nhà kính? 
a. Sử dụng nhiên liệu hóa thạch để sản xuất năng lượng. 
b. Hoạt động công nghiệp, giao thông vận tải, sản xuất nông nghiệp 
c. Đốt phá rừng. 
d. Tất cả các ý trên 
ĐA: d 
4. Chất nào đóng vai trò quan trọng nhất làm tăng iệu ứng nhà 
kính? 
16 
a. CH
4
 c. O 3 
b. 2CO d. ON2 
ĐA: b 
5. Quốc gia nào là nước phát thải khí nhà kính nhiều nhất trên thế giới? 
a. Nga c. Trung Quốc 
b. Hoa Kì d. Ấn Độ 
ĐA: c 
Vòng 2: Hiểu ý đồng đội 
 Thể lệ 
- Mỗi đội cử ra 2 thành viên đứng lên phía trên và cách nhau khoảng 2m 
- 1 bạn diễn tả từ mà mình bốc được (không được dùng lời nói mà chỉ dùng 
hành động, điệu bộ để diễn tả), 1 bạn đoán và nói cho mọi người nghe đó 
là hiện tượng gì. 
- Mỗi đội sẽ có 2 lượt chơi. 
- Mỗi câu trả lời đúng sẽ được 20 điểm 
CÁC TỪ ĐỂ BỐC THĂM 
1. Động đất 
2. Núi lửa phun trào 
3. Bão 
4. Sóng thần 
5. Lũ lụt 
6. Hạn hán 
Vòng 3: Kĩ năng ứng phó với biến đổi khí hậu 
 Thể lệ 
- Ban tổ chức sẽ đưa ra 3 gói câu hỏi. Mỗi đội sẽ chọn một gói. 
- Thời gian suy nghĩ để trả lời cho mỗi câu hỏi của mỗi đội là 10 giây. 
- Sau 10 giây không có câu trả lời thì các đội còn lại có cơ hội để giành 
quyền trả lời. đội nào giơ tay trước đội đó sẽ được ưu tiên. 
- Mỗi câu trả lời đúng trong gói câu hỏi của đội mình được 20 điểm. Trả lời 
đúng câu hỏi trong gói câu hỏi của đội khác được 10 điểm. 
Câu hỏi 
 Gói 1: Động đất 
1. Ở Việt Nam, khu vực nào có hoạt động động đất? 
Xảy ra nhiều nhất ở vùng núi Tây Bắc. Sau đó là vùng núi Đông Bắc, vùng 
Bắc Trường Sơn và Nam Trường Sơn. Còn ở Nam Bộ biểu hiện động đất 
rất yếu. 
2. Biểu hiện của động đất? 
- Mặt đất rung chuyển, bề mặt đất có khe nứt 
17 
- Các công trình xây dựng bị nứt và đổ vỡ 
- Chúng ta có thể cảm nhận được độ rung hoặc nhận biết được qua máy đo 
địa chấn. 
3. Khi xảy ra hiện tượng động đất ở nơi em sin sống. Em sẽ làm gì? 
- Nhanh chóng rời khỏi các khu vực có các công trình đang xây dựng 
- Nhanh chóng rời khỏi các tòa nhà cao tầng. 
- Tập trung ở nơi trống trải, bằng phẳng 
- Kêu gọi những người xung quanh (nếu có thể) cùng thực hiện. 
 Gói 2: Sóng thần (Gv đưa thêm 1 đoạn video về sóng thần sau khi hs trả 
lời) 
Theo các nhà khoa học Việt Nam là một trong những quốc gia có nguy 
cơ xảy ra sóng thần. Vì vị trí địa lí của Việt Nam nằm gần ranh giới của 
hai mảng kiến tạo Thái Bình Dương và Philippin. Em hãy cho biết: 
1. Những khu vực, những tỉn t àn nào có nguy cơ xảy ra sóng 
thần? 
- 28 tỉnh thành giáp biển đều có nguy cơ có sóng thần. 
- Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ có nguy cơ cao nhất. 
2. Biểu hiện của sóng thần và những dấu hiệu nhận biết sóng thần? 
Dấu hiệu 
- Mặt nước biển sủi bọt bong bóng 
- Mực nước biển rút ra rất xa làm lộ đáy biển một cách bất thường 
- Xảy ra hoạt động động đất, núi lửa ở ngoài khơi vùng biển 
Biểu hiện 
- Các khối nước có độ cao từ 20 – 40m tiến vào bờ với tốc độ 400 đến 800 
km/giờ 
- Có sức tàn phá ghê gớm. 
3. Em sẽ làm gì khi sóng thần xảy ra? 
- Cố gắng di chuyển thật nhanh và thật xa bờ biển (càng xa, càng nhanh 
càng tốt) 
- Tìm kiếm những công trình cao tầng, những điểm địa hình cao để trú ẩn. 
- Tìm kiếm những vật dụng có thể làm phao bơi để sử dụng. 
- Kêu gọi mọi người xung quanh, cảnh báo cho mọi người xung quanh đến 
mức có thể về sóng thần. 
- Giúp đỡ người già, em nhỏ tìm nơi trú ẩn an toàn. 
 Gói 3: Bão (Gv có thể đưa 1 đoạn video về bão ở Việt Nam sau khi học 
sinh trả lời xong) 
Việt Nam là quốc gia có đường bờ biển dài, vùng biển rộng. Biển đã đem 
lại cho người dân rất nhiều nguồn lợi như thủy hải sản, giao thông đường 
biển, nguồn muối vô tận, phát triển du lịch biển Nhưng biển cũng đem lại 
18 
cho con người nhiều mất mát. Trung bình mỗi năm nước ta phải gánh chịu 
8-10 cơn bão. Em hãy cho biết: 
1. Khu vực nào ở Việt Nam t ường xuyên có bão? 
- Hầu hết các tỉnh thành ở Việt Nam đều có ảnh hưởng của bão tuy nhiên 
xảy ra nhiều nhất ở 28 tỉnh thành ven biển đặc biệt là các tỉnh thuộc khu 
vực Bắc Trung Bộ và nam Trung Bộ. 
2. Biểu hiện của bão? 
- Mưa lớn kéo dài 
- Gió giật mạnh – kéo dài 
- Sóng biển cao vỗ vào đất liền 
- Nước sông dâng cao dẫn đến ngập lụt 
3. Em sẽ làm gì khi khu vực em sinh sống có ão đến? 
- Gia cố nhà cửa, đặt vật nặng lên mái nhà. 
- Tỉa cành các cây xanh tránh gãy, đổ. 
- Đắp bao cát xung quanh nhà để hạn chế nước tràn 
- Thường xuyên theo dõi tình hình bão từ các bản tin thời tiết. 
- Di chuyển hoặc cố dịnh những tài sản dễ hư hại. 
- Thực hiện việc di dời đến nơi an toàn nếu như có yêu cầu từ cơ quan địa 
phương. 
- Chung tay giúp sức cùng cộng đồng trong phòng tránh bão. 
Vòng 4: Về đ c 
Thuyết trìn : Làm gì để ứng phó với biến đổi khí hậu 
 Thể lệ 
- Mỗi đội sẽ cử ra một thành viên của đội mình lên thuyết trình về nội dung 
nhóm mình nghiên cứu. 
- Thời gian thuyết trình tối đa: 5 phút 
- Điểm phần thuyết trình: tối đa 40 điểm 
+ 40 điểm (Nội dung đầy đủ, rõ ràng. Lời nói rõ ràng, mạch lạc. Phong 
cách thể hiện tốt, thu hút người nghe) 
+ 30 điểm (Nội dung khá đầy đủ, rõ ràng. Lời nói rõ ràng, đôi lúc còn 
lung túng, chưa lưu loát. Phong cách thể hiện khá tốt, có thu hút người 
nghe) 
+20 điểm (Nội dung tương đối đầy đủ. Lời nói tương đối rõ ràng, mạch 
lạc. Phong cách thể hiện còn lúng túng..) 
(Giám khảo có thể cho điểm khác với baren trên tùy vào cảm nhận của 
mỗi giám khảo) 
Ban tổ chức có thể cho các đội và toàn thể học sinh có mặt trong buổi 
chuyên đề xem những đoạn video về sự biến đổi khí hậu trên trái đất và 
những suy nghĩ của thế hệ trẻ ở các quốc gia khác về vấn đề này. 
19 
Ban tổ chức nên có một vài câu hỏi dành cho khán giả và một vài tiết 
mục văn nghệ đan xen. Điều này sẽ giúp cho buổi chuyên đề trở nên vui 
và thu hút hơn 
CÂU HỎI DÀNH CHO KHÁN GIẢ 
 Trong quá trình tổ chức chuyên đề, khoảng giữa của các vòng thi, chúng 
ta nên có một vài câu hỏi cho khán giả (có quà kèm theo với mỗi câu trả lời 
đúng). Điều này sẽ giúp các em thêm hứng thú đồng thời tạo không khí vui 
tươi cho buổi chuyên đề. Dưới đây là một vài câu hỏi tham khảo: 
1. Nguồn tài nguyên nào được coi là “vàng xan ” của Trái đất: 
a. Nước c. Rừng 
b. Đất d. Khoáng sản 
Đáp án: a 
Theo Nguyễn Hữu Danh – Tìm hiểu thiên tai trên Trái đất – NXB Giáo dục 
Trước tình trạng Trái đất nóng dần lên do hiệu ứng nhà kính, tình trạng dân 
số thế giới tăng quá nhanh, nạn phá rừng, tình trạng ô nhiễm nặng nề nguồn 
nước ở khắp nơi làm cho nước trở nên quý hiếm. 
Tại diễn đàn quốc tế Marakếch. Các chuyên gia dự đoán sắp tới đây nước 
ngọt sẽ trở thành một tài nguyên được buôn bán trên thị trường quốc tế như 
lúa mì và dầu mỏVậy quốc gia nào có nguồn nước và biết bảo vệ, làm sạch 
nguồn nước sẽ trở thành các nước giàu có như các nước có nhiều mỏ dầu như 
hiện nay. 
2. Các nhà khoa học đã đưa ra ịch bản nước biển dâng khi nhiệt độ 
Trái Đất nóng lên. Em hãy cho biết những vùng nào của Việt Nam có 
nguy cơ ngập lụt i nước biển dâng thêm 1m. 
Đáp án: những vùng có nguy cơ ngập lụt khi nước biển dâng thêm 1m ở Việt 
Nam: 
- Đồng bằng sông Cửu Long 
- Đồng bằng sông Hồng 
- Đồng bằng duyên hải miền Trung 
3. Là 1 học sinh của tỉn Đồng Nai. Nơi mùa ô éo dài 6 t áng. T ời 
tiết nắng nóng và kéo dài cũng là thời điểm diễn ra những kì thi. Em 
phải làm gì để phòng chống nắng nóng nhằm đảm bảo sức khỏe cho 
bản thân? 
Đáp án: 
- Khi đi ngoài trời nắng phải trang bị các phương tiện chống nóng như: đội 
mũ, nón; đeo khẩu trang; mặc áo khoác 
20 
- Không ở trong phòng lạnh quá lâu hoặc bật quạt quá lớn trong một thời 
gian dài. 
- Ăn chín, uống sôi, uống nhiều nước. 
- Vận động vừa phải 
- Ngủ sớm, dậy sớm 
Sau khi các đội thi xong tiến hành nhận xét, công bố điểm, phát thưởng. 
b. Hướng 2 
 Mục đ c 
- Nhằm trang bị kiến thức về biến đổi khí hậu cho từng học sinh. 
- Giúp học sinh tìm hiểu để tự nhận thức được sự biến đổi khí hậu trên Trái 
đất hiện nay. Từ đó, các em nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và trở 
thành các tuyên truyền viên trong vấn đề bảo vệ môi trường. 
- Trang bị cho học sinh các kĩ năng nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu. 
 Cách thức thực hiện 
Bước 1. Công tác chuẩn bị 
- Lên kế hoạch tổ chức chuyên đề 
- Chọn lớp tham gia, giao nhiệm vụ cho từng lớp. 
Ví dụ: Tác giả chọn 4 lớp: 12a3, 12a6, 12a9, 12a1 
+ Lớp 12a3: Trình bày về khái niệm, biểu hiện và đặc điểm của biến đổi 
khí hậu 
+ Lớp 12a6: Trình bày về nguyên nhân của biến đổi khí hậu. 
+ Lớp 12a9: Trình bày về sự biến đổi khí hậu ở Việt Nam. 
+ Lớp 12a1: Trình bày nội dung “Học sinh làm gì để ứng phó với biến đổi 
khí hậu?” 
- Thông báo các thành viên trong tổ. 
- Chuẩn bị băng rôn, máy chiếu, 
- Báo cáo ban giám hiệu nhà trường. 
Bước 2: Tổ chức thực hiện 
- Người điều hành tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu 
- Giới thiệu nội dung chuyên đề 
- Lần lượt các lớp lên trình bày theo sự hướng dẫn của người điều hành. 
- Nhận xét. Tuyên dương. Phát thưởng 
21 
VI. HIỆU QUẢ CỦA ĐỀ TÀI 
 Đối với giải pháp 1 
- Thông qua các nội dung đã được tích hợp, đa số học sinh rất có hứng thú 
trong việc trả lời các câu hỏi gợi mở và nêu vấn đề mà giáo viên đưa ra. 
- Từ thực tế giảng dạy trong nhà trường phổ thông có thể thấy các em đã 
hiểu những nguyên nhân dẫn đến BĐKH là do con người, do những hoạt 
động sản xuất và đời sống của con người gây ra và các em cũng đã nhận 
thức được những biểu hiện của BĐKH. 
- Trong quá trình giảng dạy, giáo viên đã đưa vào nội dung kiểm tra một số 
câu hỏi liên quan đến nội dung BĐKH và kết quả đạt được như sau: 
Tổng số học sinh được tham gia khảo sát là 164. 
Lớp Sĩ số Trả lời mức 
>50% 
Trả lời mức 
50% 
Trả lời mức 
<50 % 
Không trả 
lời được 
10a1 41 41 
10a2 41 39 2 
10a3 43 35 5 2 
10a4 39 33 6 
 Đối với giải pháp 2 
- Giải pháp này không chị thực hiện được trong phạm vi vài lớp mà nó có 
thể thực hiện được trong phạm vi toàn khối và toàn trường. 
- Đa số học sinh rất tích cực tìm hiểu về nội dung cũng như đưa các đoạn 
video để minh họa cho nội dung của lớp mình cũng rất phù hợp. 
- Phát huy tốt tính sáng tạo và mọi năng lực của học sinh 
Sau khi chuyên đề kết thúc, tác giả cũng đã tiến hành khảo sát 162 học 
sinh thuộc 4 chi đoàn khối 12 là 12a1, 12a3, 12a6, 12a9. Kết quả như sau: 
- Đa số học sinh rất hứng thú với việc tổ chức chuyên đề về BĐKH 
- Đa số học sinh trả lời được những câu hỏi, cũng như các tình huống mà 
ban tổ chức đưa ra. 
- Các chi đoàn tham gia soạn và báo cáo nội dung biên soạn của mình khá 
đầy đủ, có minh họa sinh động và trực quan. 
- Tất cả học sinh được trang bị kĩ năng ứng phó với biến đổi khí hậu. 
- Các em rất tự tin, sáng tạo khi tham gia thuyết trình hoặc trình bày các 
vấn đề mình nghiên cứu. 
- Tạo dựng được mối giao lưu, học hỏi và tinh thần đoàn kết của các thành 
viên trong 1 chi đoàn, các chi đoàn thông qua chuyên đề. 
22 
VII. ĐỀ XUẤT, KHUYẾN NGHỊ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG 
 Đề xuất 
- Đối với Bộ và Sở giáo dục: Phải xem việc giáo dục cho học sinh ứng phó 
với biến đổi khí hậu là nhiệm vụ hàng đầu. Thường xuyên kiểm tra, đôn 
đốc các trường THPT, trung cấp, Cao đẳng và Đại học thực hiện nội dung 
này. 
- Đối với trường THPT: Nên khuyến khích các tổ chuyên môn có liên quan 
đến vấn đề môi trường tổ chức những buổi chuyên đề về BĐKH. Đoàn 
thanh niên nên tổ chức những cuộc thi tìm hiểu về BĐKH hoặc tổ chức 
những cuộc thi với chủ đề: “Học sinh THPT làm gì để ứng phó với 
BĐKH”. 
- Đối với tổ chuyên môn: Cần thực hiện việc tích hợp ứng phó với BĐKH 
một cách nghiêm túc. Tổ chức nhiều hơn nữa các chuyên đề về BĐKH. 
 Khuyến nghị khả năng áp dụng 
Các giải pháp của đề tài có khả năng áp dụng cao và rất dễ thực hiện 
- Đối với giải pháp 1: Đây là giải pháp được áp dụng rộng rãi trong chương 
trình địa lí ở trường THPT. Việc nên làm là người giáo viên khi áp dụng 
cần phải chọn lựa phương pháp sao cho phù hợp với đối tượng học sinh 
của mình để mang lại hiệu quả cao nhất. 
- Đối với giải pháp 2: Có thể áp dụng làm chuyên đề cấp tổ, cấp trường. 
Giải pháp này không chỉ giúp học sinh có được kiến thức về BĐKH mà 
nó còn giúp phát huy được mọi năng lực của học sinh. 
VIII. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 
1. Bộ giáo dục & đào tạo (2012). Giáo dục ứng phó với biến đổi khí hậu 
trong môn địa lí cấp Trung học phổ thông. 
2. Nguyễn Hữu Danh (2000). Tìm hiểu thiên tai trên Trái đất. NXB Giáo 
dục. 
3. GSTS Nguyễn Đức Ngữ (2008). Biến đổi khí hậu. Nhà xuất bản Giáo dục, 
Hà Nội. 
4. Bộ giáo dục và đào tạo (2013). Sách giáo khoa Địa lí 10. NXB Giáo dục 
Việt Nam. 
5. Bộ giáo dục và đào tạo (2013). Sách giáo khoa Địa lí 12. NXB Giáo dục 
Việt Nam. 
23 
PHỤ LỤC 
PHIẾU KHẢO SÁT 
C uyên đề: Giáo dục học sinh THPT ứng phó với biến đổi khí hậu qua 
môn Địa lí. 
Sau khi tham dự chuyên đề. Để nghiên cứu về kết quả mà chuyên đề đạt 
dược. Anh (chị) vui lòng khoanh vào đáp án mà mình lựa chọn: 
1. Theo Anh (chị) việc tổ chức các chuyên đề về BĐKH nên hay không nên 
a. Nên b. Không nên 
2. Qua chuyên đề về BĐKH em có hiểu về sự BĐKH hiện nay không? 
a. Có b. Không 
3. Em thấy các bạn tham gia báo cáo nội dung của mình nghiên cứu như thế 
nào? 
a. Rất tự tin 
b. Tự tin 
c. Không tự tin 
4. Nội dung của buổi chuyên đề có thiết thực không? 
a. Rất thiết thực b. Thiết thực c. Không thiết thực 
5. Chuyên đề có trang bị cho các em những kĩ năng để ứng phó với BĐKH 
không? 
a. Có b. Không 
6. Qua chuyên đề em có học hỏi được điều gì không? 
a. Nhiều điều bổ ích 
b. Cũng có 
c. Không học hỏi được gì 
7. Em sẽ làm gì để giảm bới sự biến đổi của môi trường tự nhiên: 
8. Theo em, việc giáo dục ứng phó với BĐKH ở trường THPT nên tổ chức 
như thế nào? 
a. Thường xuyên 
b. Mỗi tháng một lần 
c. Mỗi năm một lần 
d. Ý kiến 
khác 
9. Việc ứng phó với BĐKH là nhiệm vụ của ai? 
24 
a. Của tất cả mọi người 
b. Của chính phủ 
c. Của công nhân 
d. Của nhà trường 
e. Ý kiến khác 
. 
10. Là một học sinh còn đang ngồi trên ghế nhà trường em sẽ làm gì để ứng 
phó với BĐKH? 
..
.
. 
 NGƯỜI THỰC HIỆN 
 BÙI THU HẰNG 

File đính kèm:

  • pdfskkn_giao_duc_hoc_sinh_thpt_ung_pho_voi_bien_doi_khi_hau_qua_mon_dia_li_0843.pdf
Sáng Kiến Liên Quan