Đề tài Công tác tổ chức kế toán tại trường Trung học phổ thông Tam Phước, Tỉnh Đồng Nai

1.1. Lý do chọn đề tài:

Kế toán là một bộ phận quan trọng của hệ thống công cụ quản lý kinh tế, có

vai trò tích cực trong việc quản lý, điều hành và kiểm soát các hoạt động thu chi

của các doanh nghiệp, cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp. Nước ta đang trong

quá trình hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới đòi hỏi các cơ quan công

quyền phải giảm các thủ tục hành chính, tiết kiệm chi tiêu. Do đó, công tác kế toán

với công cụ hữu hiệu trong việc xác định đúng đắn việc chi tiêu và quản lý chặt

chẽ các khoản chi hoạt động thường xuyên đã góp phần không nhỏ vào việc giảm

tải bội chi cho Ngân sách Quốc gia.

Kế toán còn là một công cụ khoa học về quản lý kinh tế và là bộ phận cấu

thành của hệ thống công cụ quản lý kinh tế, tài chính; đặc biệt trong nền kinh tế thị

trường và hội nhập kinh tế quốc tế, thì vai trò của kế toán càng được thể hiện rõ.

Công tác tổ chức kế toán hành chính sự nghiệp là một bộ phận cấu thành

của hệ thống kế toán Nhà nước, có chức năng hệ thống thông tin toàn diện, liên

tục, có hệ thống về tình hình tiếp nhận và sử dụng Ngân sách, quỹ, tài sản công

của các đơn vị, tổ chức có sử dụng và không sử dụng ngân sách Nhà nước. Công

tác tổ chức kế toán hành chính sự nghiệp không những có vai trò quan trọng trong

quản lý ngân sách hoạt động của từng đơn vị mà còn rất cần thiết và quan trọng

trong quản lý ngân sách Quốc gia.

Với tầm quan trọng của công tác tổ chức kế toán như trên tôi quyết định

chọn đề tài với tiêu đề: “Công tác tổ chức kế toán tại trường Trung học phổ thông

Tam Phước, Tỉnh Đồng Nai ”

pdf65 trang | Chia sẻ: myhoa95 | Ngày: 27/10/2018 | Lượt xem: 768 | Lượt tải: 5Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Đề tài Công tác tổ chức kế toán tại trường Trung học phổ thông Tam Phước, Tỉnh Đồng Nai", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
am Phước – Tỉnh Đồng Nai 
Người thực hiện: Hà Thị Thu Trang Trang 48
 Ví dụ 10:Chứng từ số 266, ngày 21/10/2009, chuyển trả tiền cước phí điện 
thoại Tháng 9/2009: 
 Nợ TK 66121NS 593.202 
 Có TK 46121NS 593.202 
Đồng thời 
Có TK 008: 593.202 
* Tài khoản 461: Nguồn kinh phí hoạt động. 
Ví dụ 11: Chứng từ số 40, ngày 12/02/2009, chuyển trả tiền điện thắp sáng 
- Nợ TK 66121NS: 2.590.720 
Có TK 46121NS: 2.590.720 
Đồng thời 
Có TK 008: 2.590.720 
008 
593.202 
Đồng thời ghi: 
46121NS 66121NS 
593.202 
Tên SKKK: Công tác tổ chức kế toán tại Trường THPT Tam Phước – Tỉnh Đồng Nai 
Người thực hiện: Hà Thị Thu Trang Trang 49
Ví dụ 12: Chứng từ số 185, ngày28/7/2009, nhận thông báo y duyệt quyết 
toán năm 2008: 
Nợ TK 46121NS : 2.528.641.757 
Có TK 66121NS: 2.528.641.757 
66121NS 46121NS 
2.528.641.757 
008 
2.590.720 
Đồng thời ghi: 
46121NS 66121NS 
2.590.720 
Tên SKKK: Công tác tổ chức kế toán tại Trường THPT Tam Phước – Tỉnh Đồng Nai 
Người thực hiện: Hà Thị Thu Trang Trang 50
* Tài khoản 511 : Các khoản thu 
Ví dụ 13: Chứng từ số 49, ngày 18/02/2009, thu Học phí Học kỳ 2 năm học 
2008-2009: 
Nợ TK 111HP: 95.512.500 
Có TK 511HP: 95.512.500 
Ví dụ 14: Chứng từ số 139, ngày 15/05/2009, bổ sung nguồn kinh phí hoạt 
động (Học phí): 
Nợ TK 511HP: 89.794.500 
Có TK 46121HP: 89.794.500 
* Tài khoản 661: Chi hoạt động 
Ví dụ 15: Chứng từ số 13, ngày 15/01/2009, chi đăng ký mở tài khoản của 
trường tại Ngân hàng Nông nghiệp Huyện Long Thành: 
 Nợ TK 66121HP: 1.000.000 
 Có TK111HP: 1.000.000 
46121HP 511HP 
89.794.500 
511HP 111HP 
95.512.500 
Tên SKKK: Công tác tổ chức kế toán tại Trường THPT Tam Phước – Tỉnh Đồng Nai 
Người thực hiện: Hà Thị Thu Trang Trang 51
Ví dụ 16: Chứng từ số 185, ngày28/7/2009, nhận thông báo y duyệt quyết 
toán năm 2008: 
 Nợ TK 46121HP : 208.055.798 
Có TK 66121HP: 208.055.798 
 * Tài khoản 342: Thanh toán nội bộ 
Ví dụ 17: Chứng từ số 140, ngày 15/05/2009, chuyển khoản về Sở Giáo 
Dục ( hỗ trợ thi Tốt nghiệp THPT): 
- Xác định số phải chuyển: 
Nợ TK 511HP: 5.718.000 
Có TK 342: 5.718.000 
- Số phải chuyển về Sở Giáo Dục: 
Nợ TK 342: 5.718.000 
Có TK 112HP: 5.718.000 
66121HP 46121HP 
208.055.798 
111HP 66121HP 
1.000.000 
Tên SKKK: Công tác tổ chức kế toán tại Trường THPT Tam Phước – Tỉnh Đồng Nai 
Người thực hiện: Hà Thị Thu Trang Trang 52
( Đối với hạch toán phải nộp lên cấp trên cho lệ phí thi nghề, lệ phí tuyển 
sinh ĐH, CĐ, TCCN hạch toán tương tự như Học phí). 
Nhận xét: Ở các định khoản trên đơn vị nên mở chi tiết đến tài khoản cấp 2 
như: 
- Tài khoản 111NS, 111HP, 111LP mở chi tiết TK 1111NS, 1111HP, 
1111LP - Tiền mặt ( Tiền Việt Nam). 
- Tài khoản 112HP, 112LP mở chi tiết TK 1121HP, 1121LP - Tiền gửi 
Ngân hàng, Kho bạc ( Tiền Việt Nam). 
- Tài khoản 211 mở chi tiết TK 2111- Máy móc, thiết bị 
- Tài khoản 511HP, 511LP mở chi tiết TK 5111HP, 5111LP – Thu phí, lệ 
phí. 
- Tài khoản 214 mở chi tiết TK 2141 : Hao mòn TSCĐ hữu hình, TK 2142: 
Hao mòn TSCĐ vô hình. 
- Tài khoản 008 mở chi tiết TK 0081- Dự toán chi thường xuyên. 
4.3. Tổ chức thực hiện chế độ sổ sách kế toán: 
Sổ kế toán dùng để ghi chép, hệ thống và lưu trữ toàn bộ các nghiệp vụ 
kinh tế, tài chính đã phát sinh theo nội dung kinh tế và theo trình tự thời gian có 
liên quan đến đơn vị hành chính sự nghiệp. 
Sổ kế toán tại trường Trung học phổ thông Tam Phước được ghi rõ tên đơn 
vị; tên sổ; ngày, tháng, năm lập sổ; ngày tháng năm khóa sổ; chữ ký của người lập 
sổ, kế toán trưởng và người đại diện theo pháp luật của đơn vị; đánh số trang; 
đóng dấu giáp lai. 
342 511HP 
5.718.000 
112HP 
5.718.000 
Tên SKKK: Công tác tổ chức kế toán tại Trường THPT Tam Phước – Tỉnh Đồng Nai 
Người thực hiện: Hà Thị Thu Trang Trang 53
Sổ kế toán có các nội dung: ngày, tháng, ghi sổ; số hiệu và ngày, tháng của 
CTKT dùng làm căn cứ ghi sổ, ghi đầy đủ nội dung của nghiệp vụ kinh tế, tài 
chính phát sinh; số tiền của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh ghi vào các tài 
khoản kế toán; số dư đầu kỳ, số tiền phát sinh trong kỳ, số dư cuối kỳ. 
Trường Trung học phổ thông Tam Phước có một hệ thống sổ kế toán cho 
một kỳ kế toán năm. Sổ kế toán gồm: Sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết. 
Mở sổ, ghi sổ, khóa sổ kế toán: sổ kế toán được mở vào đầu kỳ kế toán 
năm, được căn cứ vào chứng từ kế toán để ghi sổ kế toán. Sổ kế toán được ghi đầy 
đủ, kịp thời, rõ ràng, đầy đủ theo các nội dung của sổ. Thông tin, số liệu ghi vào sổ 
kế toán chính xác, trung thực, đúng với chứng từ kế toán. 
Việc ghi sổ kế toán tuân theo đúng trình tự thời gian phát sinh của nghiệp 
vụ kinh tế, tài chính. Thông tin, số liệu ghi trên sổ kế toán của năm sau được kế 
tiếp thông tin, số liệu ghi trên sổ kế toán của năm trước liền kề. Sổ kế toán được 
ghi liên tục từ khi mở sổ đến khi khóa sổ. 
Sổ được quản lý chặt chẽ, phân công rõ trách nhiệm cá nhân giữ và ghi sổ. 
Trường Trung học phổ thông Tam Phước áp dụng hình thức: Nhật ký - Sổ 
cái để ghi sổ kế toán vì hình thức này rất thuận lợi trong việc tổng hợp trên máy 
tính. 
* Trường Trung học phổ thông Tam Phước cuối tháng, cuối quý in các loại 
sổ sau để đối chiếu ( Sổ kế toán được in từ phần mềm kế toán: 
- Sổ quỹ tiền mặt. 
- Sổ tiền gửi Kho bạc. 
- Sổ chi tiết chi họat động. 
- Sổ nguồn kinh phí. 
- Sổ tạm ứng. 
- Nhật ký – Sổ cái. 
 Ví dụ 18: Sổ quỹ tiền mặt (Học phí) Tháng 5/2009: 
Tên SKKK: Công tác tổ chức kế toán tại Trường THPT Tam Phước – Tỉnh Đồng Nai 
Người thực hiện: Hà Thị Thu Trang Trang 54
Tên SKKK: Công tác tổ chức kế toán tại Trường THPT Tam Phước – Tỉnh Đồng Nai 
Người thực hiện: Hà Thị Thu Trang Trang 55
Tên SKKK: Công tác tổ chức kế toán tại Trường THPT Tam Phước – Tỉnh Đồng Nai 
Người thực hiện: Hà Thị Thu Trang Trang 56
4.4. Tổ chức thực hiện chế độ báo cáo tài chính: 
Việc lập báo cáo tài chính được căn cứ vào số liệu sau khi khóa sổ kế toán. 
Cuối tháng đơn vị tiến hành khóa sổ kế toán và lập báo cáo tài chính vào 
cuối quý theo quy định của Bộ Tài Chính và các văn bản của cơ quan cấp trên. 
Báo cáo tài chính là tổng hợp tình hình về tài sản, tiếp nhận và sử dụng kinh 
phí Ngân sách Nhà nước, tình hình thu, chi và kết quả họat động của trường Trung 
học phổ thông Tam Phước trong kỳ kế toán, cung cấp thông tin kinh tế, tài chính 
chủ yếu cho việc đánh giá tình hình và thực trạng của đơn vị, là căn cứ quan trọng 
giúp Sở Giáo Dục - Đào tạo và Sở Tài Chính. Số liệu báo cáo tài chính của trường 
Trung học phổ thông Tam Phước chính xác, trung thực, khách quan đã được tổng 
hợp từ số liệu từ sổ kế toán. 
Trường Trung học phổ thông Tam Phước nộp báo cáo tài chính cho Sở Tài 
chính và Sở Giáo Dục theo từng quý (ngày 25 của tháng tiếp theo). 
Báo cáo tài chính của trường Trung học phổ thông Tam Phước gồm những 
báo cáo sau: 
- Bảng cân đối tài khoản ( Mẫu B01-H) 
- Tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí đã sử dụng ( Mẫu 
B02-H) 
- Báo cáo chi tiết kinh phí họat động ( Mẫu F02-H) 
- Báo cáo thu, chi họat động sự nghiệp và hoạt động sản xuất kinh doanh ( 
Mẫu B03 –H) 
- Báo cáo tình hình tăng giảm TSCĐ ( Mẫu B04 –H) 
- Đối chiếu tiền gửi Kho bạc. 
- Bảng đối chiếu tạm ứng kinh phí ngân sách tại Kho bạc ( Mẫu F02- 3bH 
- Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại Kho bạc.( Mẫu F02- 3aH) 
- Biên bản kiểm kê tiền mặt tại đơn vị. 
Ví dụ 20: Báo cáo thu, chi họat động sự nghiệp và hoạt động sản xuất kinh 
doanh năm 2009 ( Mẫu B03 –H). 
Tên SKKK: Công tác tổ chức kế toán tại Trường THPT Tam Phước – Tỉnh Đồng Nai 
Người thực hiện: Hà Thị Thu Trang Trang 57
Tên SKKK: Công tác tổ chức kế toán tại Trường THPT Tam Phước – Tỉnh Đồng Nai 
Người thực hiện: Hà Thị Thu Trang Trang 58
4.5. Tổ chức kiểm tra kế toán, kiểm kê tài sản: 
Kiểm kê tài sản là công việc gắn liền với công tác kế toán, mục đích của 
kiểm kê tài sản là đảm bảo sự khớp đúng giữa số liệu trên sổ kế toán với giá trị 
thực tế của các loại tài sản, tiền quỹ, công nợ của đơn vị. 
Kiểm tra tài chính - kế toán là công việc kiểm tra nghiệp vụ đòi hỏi phải 
được tiến hành thường xuyên, toàn diện và có hệ thống. 
Trường Trung học phổ thông Tam Phước hàng năm lập ban kiểm tra về tài 
chính, tài sản: nhằm đảm bảo cho công tác kế toán thực hiện chế độ chính sách 
 đúng theo quy định, chấp hành chế độ chứng từ kế toán, vận dụng hệ thống 
tài khoản kế toán và phương pháp ghi chép, sổ sách cập nhật đầy đủ, số liệu chính 
xác. 
* Năm 2009 trường thành lập ban kiểm tra gồm những thành phần sau: 
Bà Hồ Thị Liễu Trưởng ban kiểm tra 
Ông Nguyễn Thanh Tâm Phó ban kiểm tra 
Bà Lê Thị Hòa Ủy viên kiểm tra 
Bà Lê Thị Hiền Ủy viên kiểm tra 
Ông Nguyễn Thông Minh Ủy viên kiểm tra 
Ông Trương Văn Giang Ủy viên kiểm tra 
- Thời gian kiểm tra: 15 giờ 00 ngày 31/12/2009. 
- Nội dung kiểm tra: Kiểm tra tài sản, qũy tiền mặt hiện có, nhằm đảm bảo 
cho công tác kế toán thực hiện chế độ chính sách đúng theo quy định, chấp hành 
chế độ chứng từ kế toán, vận dụng hệ thống tài khoản kế toán và phương pháp ghi 
chép, sổ sách cập nhật đầy đủ, số liệu chính xác, có thực hành tiết kiệm không. 
Sau khi đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra và đưa ra kết luận: 
- Kết luận của ban kiểm tra: 
 + Về tài sản: Tăng thêm 01 máy photo siêu tốc, không có tài sản thanh lý. 
+ Về qũy tiền mặt (tồn): Không đồng. 
+ Giữa sổ sách kế toán và số liệu thực tế đã khớp. 
Tên SKKK: Công tác tổ chức kế toán tại Trường THPT Tam Phước – Tỉnh Đồng Nai 
Người thực hiện: Hà Thị Thu Trang Trang 59
+ Đơn vị đã chấp hành nghiêm chỉnh về việc thực hiện chế độ chính sách, 
chấp hành chế độ chứng từ kế toán, vận dụng hệ thống tài khoản kế toán, sổ sách 
kế toán được cập nhật đầy đủ, có thực hành tiềt kiệm trong chi tiêu. 
4.6. Tổ chức trang bị cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ cho việc thu thập, xử lý 
thông tin: 
Hàng năm đơn vị cũng trang bị máy móc, thiết bị để phục vụ công tác 
chuyên môn, công tác khác. Trường cũng muốn trang bị nhiều nhưng kinh phí còn 
hạn chế. Năm 2009, trường không mua thêm tài sản nào, Sở Giáo Dục cấp 01 máy 
photo siêu tốc. Hàng năm trường cũng bảo trì phần mềm kế toán để cập nhật biểu 
mẫu đúng theo quy định của Bộ Tài chính. 
Ngoài ra trường cũng nối mạng Internet cho toàn bộ máy vi tính trong nhà 
trường nhằm phục vụ cho công việc tìm đọc thông tin, tài liệu chuyên môn và 
nhận được công văn mới, Nghị định mới một cách nhanh chóng, thuận lợi. 
4.7. Tổ chức thực hiện chế độ bảo quản, lƣu trữ tài liệu kế toán: 
 Kết thúc niên độ kế toán, nếu tài liệu kế toán không còn để sử dụng trong 
niên độ kế toán tiếp theo thì kế toán đơn vị lập thành hồ sơ và đưa vào kho lưu trữ, 
tài liệu được bảo quản đầy đủ, an toàn trong quá trình sử dụng và lưu trữ. 
Tài liệu kế toán lưu trữ bản chính, các tài liệu kế toán được ghi chép trên 
giấy có giá trị pháp lý về kế toán như: 
- Chứng từ kế toán: Chứng từ gốc và chứng từ ghi sổ. 
- Sổ kế toán: Sổ kế toán chi tiết, sổ kế toán tổng hợp và các sổ liên quan. 
- Báo cáo tài chính: Báo cáo tài chính quý, báo cáo tài chính năm. 
- Tài liệu liên quan đến kế toán. 
Tài liệu kế toán đưa vào lưu trữ thực hiện đúng thời gian quy định theo 
từng lọai, tài liệu lưu trữ tại kho phòng kế toán của đơn vị và những tài liệu hết 
thời hạn lưu trữ thì đơn vị được phép hủy theo quyết định của người đại diện theo 
pháp luật (là Hiệu trưởng và kế toán trưởng). 
Tên SKKK: Công tác tổ chức kế toán tại Trường THPT Tam Phước – Tỉnh Đồng Nai 
Người thực hiện: Hà Thị Thu Trang Trang 60
4.8. Nhận xét chung : 
Qua việc nghiên cứu cho thấy, công tác kế toán của đơn vị nhìn chung đã 
hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Với một đơn vị sự nghiệp có thu, từ sau quyết 
định giao quyền tự chủ tài chính theo tinh thần Nghị định 43/2006/NĐ – CP ngày 
25/04/2006 của Chính phủ, thì việc quản lý nguồn kinh phí trở lên chặt chẽ hơn, 
công tác thu chi được các cơ quan cấp trên quan tâm hơn. 
Trước đây người làm công tác kế toán ở trường Trung học phổ thông Tam 
Phước theo phương pháp truyền thống là làm thủ công, khi kế toán làm tất cả các 
khâu từ Sổ quỹ tiền mặt, Sổ tiền gửi, Nhật kí -Sổ cái, Sổ tổng hợp, Sổ chi tiết... 
triển khai báo cáo tài chính hàng quý, hàng năm đều phải tiến hành qua nhiều giai 
đoạn khi chỉ có một và một nghiệp vụ kinh tế phát sinh. 
Những năm gần đây thực hiện quan điểm đổi mới phương pháp quản lý tài 
chính, người làm kế toán đã tìm tòi học hỏi qua sách báo tài liệu ... để vận dụng 
phương pháp quản lý tài chính. Người làm công tác kế toán trong trường Trung 
học phổ thông Tam Phước phải đóng vai trò tham mưu với ban lãnh đạo nhà 
trường trong vấn đề thu chi và xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ cho phù hợp với 
yêu cầu thực tế về khả năng tài chính của đơn vị và là người tổ chức thực hiện tất 
cả các văn bản, đường lối chính sách của các cơ quan cấp trên . 
Trong quá trình làm việc đã tham mưu cùng ban lãnh đạo nhà trường và đề 
xuất những biện pháp quản lý tài chính cũng như quản lý tất cả tài sản, đồ dùng 
dạy học trong nhà trường để có tính hiệu quả cao. Từ đó mới có tiền thu nhập tăng 
thêm cho cán bộ, giáo viên và nhân viên trong nhà trường . 
Hàng năm trường Trung học phổ thông Tam Phước đều xây dựng lại quy 
chế chi tiêu nội bộ và thông qua Hội đồng giáo dục của nhà trường để cùng nhau 
tiến hành thật tốt về quản lý tài chính cũng như quản lý tài sản trong nhà trường. 
Trong quá trình xây dựng qui chế chi tiêu nội bộ thì Hiệu trưởng có quyền quyết 
định các mức chi như: chi quản lý hành chính, chi nghiệp vụ ... sao cho phù hợp 
với yêu cầu thực tế và khả năng tài chính của đơn vị mình . 
Tên SKKK: Công tác tổ chức kế toán tại Trường THPT Tam Phước – Tỉnh Đồng Nai 
Người thực hiện: Hà Thị Thu Trang Trang 61
Quy chế chi tiêu nội bộ của trường gửi cho Sở Tài chính, Sở Giáo Dục, 
Kho bạc Nhà nước nơi đơn vị mình giao dịch đó là những cơ quan quản lý cấp trên 
xem xét và đã được chấp thuận. 
Trong những năm trường Trung học phổ thông Tam Phước đã thực hiện 
kinh phí khoán ( theo Nghị định 43/2006/NĐ – CP của Chính phủ) về mặt quản lý 
tài chính có hiệu quả cao, bên cạnh đó người làm công tác kế toán là người tham 
mưu cho ban lãnh đạo trong công việc thu chi nên nhưng năm gần đây đã có tiền 
thu nhập tăng thêm cho cán bộ, giáo viên và nhân viên như: năm 2007 với số tiền 
là 52.300.000 đồng; năm 2008 với số tiền là: 98.500.000 đồng; năm 2009 với số 
tiền là: 137.700.000 đồng và hàng năm tổ chức cho cán bộ, giáo viên và nhân viên 
tham quan du lịch ở các tỉnh như: Lâm Đồng, Khánh Hòa, Bình Thuận ...). 
Mặt khác đơn vị đang cố gắng hoàn thiện công tác hạch toán 
Từ đó dẫn đến việc tự chủ tài chính tốt hơn và hoàn thành nhiệm vụ cấp 
trên giao 
4.9. Một số giải pháp hoàn thiện công tác tổ chức kế toán tại đơn vị: 
4.9.1. Đối với hệ thống chứng từ kế toán: 
+ Chứng từ kế toán phải đầy đủ, chính xác như: Hóa đơn mua hàng phải 
kèm theo phiếu báo giá, không nên lập giấy đề nghị chi mà nên lập giấy đề nghị 
thanh toán ( Mẫu C37 – HD). 
4.9.2. Đối với hệ thống tài khoản sử dụng: 
+ Một số tài khoản đơn vị nên mở chi tiết đến tài khoản cấp 2 như: 
- Tài khoản 008 mở chi tiết TK 0081 - Dự toán chi thường xuyên. 
- Tài khoản 111NS, 111HP, 111LP mở chi tiết TK 1111NS, 1111HP, 
1111LP - Tiền mặt ( Tiền Việt Nam). 
- Tài khoản 112HP, 112LP mở chi tiết TK 1121HP, 1121LP - Tiền gửi 
Ngân hàng, Kho bạc ( Tiền Việt Nam). 
- Tài khoản 211 mở chi tiết TK 2111- Máy móc, thiết bị 
Tên SKKK: Công tác tổ chức kế toán tại Trường THPT Tam Phước – Tỉnh Đồng Nai 
Người thực hiện: Hà Thị Thu Trang Trang 62
- Tài khoản 511HP, 511LP mở chi tiết TK 5111HP, 5111LP – Thu phí, lệ 
phí. 
- Tài khoản 214 mở chi tiết TK 2141 : Hao mòn TSCĐ hữu hình, TK 2142: 
Hao mòn TSCĐ vô hình. 
- Tài khoản 008 mở chi tiết TK 0081- Dự toán chi thường xuyên. 
4.9.3. Đối với hệ thống sổ kế toán: 
- Việc mở sổ của đơn vị chưa đầy đủ như: Kế toán nên lập Bảng tổng hợp 
các chứng từ kế toán cùng loại trước khi lập Chứng từ ghi sổ (Mẫu S02a – H) 
nhằm đảm bảo khi đối chiếu số liệu chính xác. Sau đó lập Sổ đăng ký chứng từ ghi 
sổ ( Mẫu số S02b –H) để thuận tiện cho việc kiểm tra Nhật ký - Sổ cái. 
Tên SKKK: Công tác tổ chức kế toán tại Trường THPT Tam Phước – Tỉnh Đồng Nai 
Người thực hiện: Hà Thị Thu Trang Trang 63
CHƢƠNG 5 
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 
5.1. Kết luận: 
Trường Trung học phổ thông Tam Phước có hơn một nửa đội ngũ giáo viên 
là những đoàn viên thanh niên tuổi nghề chưa nhiều nhưng với kiến thức của tuổi 
trẻ cộng với sự say mê yêu nghề, nhiệt tình trong giảng dạy, tất cả đã tạo nên một 
nguồn lực vững mạnh cho trường. Tuy là một trường mới thành lập từ năm 1996 
nhưng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 
Bên cạnh đó có sự lãnh đạo sáng suốt của Ban Giám hiệu trường, đặc biệt 
là đường lối lãnh đạo đúng đắn của Chi bộ, UBND Thành phố Biên Hòa cũng như 
sự phối hợp giúp đỡ của các ban ngành liên quan. 
* Về công tác tổ chức kế toán: 
Công tác tổ chức kế toán được thực hiện tốt, phản ánh và cung cấp kịp thời 
về tình hình biến động tài sản và nguồn kinh phí, tình hình thực hiện các chỉ tiêu 
kinh tế, tài chính từ đó giúp lãnh đạo có quyết định đúng đắn kịp thời trong các 
phương án chi tiêu. 
Việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào công tác kế toán, đưa máy vi tính vào 
sử dụng, có phần mềm kế toán riêng, phù hợp với điều kiện của đơn vị nhờ đó 
giúp giảm nhẹ khối lượng công việc ghi chép nhưng vẫn cung cấp thông tin kịp 
thời chính xác, đáp ứng yêu cầu. 
* Về chứng từ kế toán: 
Chứng từ kế toán được lưu trữ tại đơn vị rất rõ ràng, khoa học. Các chứng 
từ hàng tháng sẽ được tổng hợp lại, đi theo trình tự thời gian trong Nhật ký - Sổ 
cái rất thuận lợi trong việc tra cứu. 
* Về công tác bảo quản, lưu trữ chứng từ: 
Chứng từ hạch toán ban đầu được hạch tóan đúng quy định và sắp xếp có 
khoa học. Chứng từ sử dụng trong đơn vị vừa đảm bảo tính hợp pháp, vừa đảm 
bảo chế độ chứng từ kế toán do Nhà nước ban hành. 
Tên SKKK: Công tác tổ chức kế toán tại Trường THPT Tam Phước – Tỉnh Đồng Nai 
Người thực hiện: Hà Thị Thu Trang Trang 64
Việc sắp xếp chứng từ nhanh chóng, kịp thời đã giúp cho công tác kế toán 
trong giai đọan kế tiếp được tiến hành nhanh gọn. 
Trường Trung học phổ thông Tam Phước áp dụng phần mềm kế toán nên 
mỗi quý đơn vị có in sổ để lưu. 
* Về hệ thống tài khoản: 
Để phù hợp với đặc điểm của đơn vị và hạch toán, trên cơ sở hệ thống tài 
khoản kế toán áp dụng cho các đơn vị hành chính sự nghiệp nói chung. Trường 
Trung học phổ thông Tam Phước đã tiến hành mở những tài khoản chi tiết cho 
từng loại hình để thuận lợi trong việc quản lý. 
5.2. Đề nghị: 
Sau một thời gian thực tập tại trường Trung học phổ thông Tam Phước tôi 
đã học được nhiều điều bổ ích, xuất phát từ tình hình thực tế tôi có đề nghị như 
sau: 
- Khi mua vật tư, hàng hóa thì phải có phiếu báo giá kèm theo, sử dụng các 
chứng từ theo đúng hướng dẫn. 
- Việc định khoản phải rõ ràng để dễ theo dõi hơn. 
- Mở thêm các loại sổ để dễ dàng cho việc kiểm tra, kiểm soát cũng như 
lập báo cáo tài chính. 
- Cập nhật thường xuyên và thay đổi kịp thời các chế độ kế toán cho phù 
hợp với các chuẩn mực kế toán và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn ban hành. 
- Kế toán phải tham mưu cho Lãnh đạo nhà trường về việc chi tiêu tài chính 
của đơn vị mình sao cho phù hợp với kinh phí hàng năm để có tiền thu nhập tăng 
thêm cho cán bộ, giáo viên, nhân viên ngày càng cao hơn. 
Tên SKKK: Công tác tổ chức kế toán tại Trường THPT Tam Phước – Tỉnh Đồng Nai 
Người thực hiện: Hà Thị Thu Trang Trang 65
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
1. Chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp - Bộ Tài chính - Nhà xuất bản Tài chính - 
Năm 2006 
2. Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam - Bộ Tài chính -Nhà xuất bản Tài chính - 
Năm 2009. 
3. Hệ thống mục lục ngân sách Nhà nước - Bộ Tài chính -Nhà xuất bản Tài chính - 
Năm 2009. 
4. Hướng dẫn công tác quản lý tài chính - kế toán trong trường học - Bộ Tài 
chính - Nhà xuất bản Tài chính.– Năm 2007. 
5. Giáo trình Nguyên lý kế toán - Trần Phước - Nhà xuất bản Thống kê - Năm 
2008. 
NGƢỜI THỰC HIỆN 
 Hà Thị Thu Trang 

File đính kèm:

  • pdfcong_tac_to_chuc_ke_toan_tai_truong_thpt_tam_phuoc_tinh_dong_nai_0872.pdf
Sáng Kiến Liên Quan