Sáng kiến kinh nghiệm quy định hoạt động của hội đồng bộ môn giáo dục quốc phòng và an ninh

I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Giáo dục quốc phòng và An ninh (GDQP&AN) là một bộ phận của nền giáo

dục quốc dân, một nội dung cơ bản trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an

ninh nhân dân; là môn học chính khóa trong chương trình giáo dục của cấp trung

học phổ thông.

Thực hiện tốt nhiệm vụ GDQP&AN, là góp phần giáo dục toàn diện cho học

sinh, sinh viên về lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, niềm tự hào và sự trân

trọng đối với truyền thống đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc, của các lực

lượng vũ trang nhân dân Việt Nam; có ý thức cảnh giác trước âm mưu thủ đoạn

của các thế lực thù địch; có kiến thức cơ bản về đường lối quốc phòng, an ninh và

công tác quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh; có kỹ năng quân sự, an ninh

cần thiết để tham gia vào sự nghiệp xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân,

an ninh nhân dân vững chắc, sẵn sàng bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Để góp phần nâng cao chất lượng dạy học bộ môn Giáo dục quốc phòng và An

ninh trong tình hình mới, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao, bản thân tôi nhận

thấy một trong những yếu tố để nâng cao chất lượng dạy học bộ môn cho đội ngũ

giáo viên GDQP&AN đó là: Hội đồng bộ môn GDQP&AN cấp tỉnh cần phải đổi

mới toàn diện cả trong tư duy nhận thức và hành động, mỗi Thầy, Cô giáo giảng

dạy bộ môn GDQP-AN và đặc biệt các thầy cô trong Hội đồng cần đề cao trách

nhiệm và ý thức trong việc tuyên truyền, giáo dục làm chuyển biến nhận thức của

mỗi học sinh về môn học Giáo dục Quốc phòng và An ninh, tạo môi trường và

điều kiện thuận lợi để học sinh hứng thú, say mê trong học tập.

Để đổi mới mạnh mẽ sâu rộng phương pháp dạy và học theo hướng tích cực.

Vấn đề đặt ra đối với Hội đồng bộ môn là tạo ra được cơ chế khoa học, phù hợp

động viên khuyến khích đội ngũ giáo viên GDQP&AN trong việc tham khảo tài

liệu, chủ động tìm tòi, nắm bắt nội dung môn học, nhằm hiểu sâu hơn nữa kiến

thức. Từ vấn đề trên tôi đề xuất ban hành “Quy định hoạt động của Hội đồng bộ

môn Giáo dục quốc phòng và An ninh”. Riêng bản thân tôi, là chuyên viên, kinh

nghiệm thực tiễn trong quản lý, tham mưu có mặt còn hạn chế, đòi hỏi cần phải

phấn đấu, học hỏi nhiều. Do đó quá trình nghiên cứu, không tránh khỏi những

thiếu xót. Rất mong nhận được sự nhận xét thiết thực của bạn bè, đồng nghiệp và

lãnh đạo các phòng, ban chức năng để tôi tiếp tục hoàn thiện đề tài, góp phần nâng

cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng – ninh trong tình hình mới.

pdf10 trang | Chia sẻ: myhoa95 | Lượt xem: 954 | Lượt tải: 1Download
Bạn đang xem tài liệu "Sáng kiến kinh nghiệm quy định hoạt động của hội đồng bộ môn giáo dục quốc phòng và an ninh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG NAI 
PHÒNG GIÁO DỤC TRUNG HỌC 
 Mã số: ................................ 
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 
Quy định hoạt động của Hội đồng bộ môn 
Giáo dục quốc phòng và An ninh 
 Người thực hiện: Lê Văn Giang 
 Lĩnh vực nghiên cứu: 
 - Quản lý giáo dục  
 - Phương pháp dạy học bộ môn: .............................  
 (Ghi rõ tên bộ môn) 
 - Lĩnh vực khác: .......................................................  
 (Ghi rõ tên lĩnh vực) 
 Có đính kèm: Các sản phẩm không thể hiện trong bản in SKKN 
  Mô hình  Đĩa CD (DVD)  Phim ảnh  Hiện vật khác 
 (các phim, ảnh, sản phẩm phần mềm) 
Năm học: 2014 - 2015 
 2 
SƠ LƯỢC LÝ LỊCH KHOA HỌC 
–––––––––––––––––– 
I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÁ NHÂN 
1. Họ và tên: Lê Văn Giang 
2. Ngày tháng năm sinh: 11 tháng 5 năm 1965 
3. Nam, nữ: Nam 
4. Địa chỉ: SN: 51 Nguyễn Quang Bích/ F 13/ Q. Tân Bình, TP- Hồ Chí 
Minh. 
5. Điện thoại: (CQ)/ (NR); ĐTDĐ:0989 046748. 
6. Fax: E-mail: 
7. Chức vụ: Sỹ quan biệt phái 
8. Nhiệm vụ được giao: Chuyên viên Giáo dục quốc phòng 
9. Đơn vị công tác: Phòng giáo dục Trung học 
II. TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO 
- Học vị (hoặc trình độ chuyên môn, nghiệp vụ) cao nhất: Đại học 
- Năm nhận bằng: 2004 
- Chuyên ngành đào tạo: Cử nhân quân sự 
III. KINH NGHIỆM KHOA HỌC 
- Lĩnh vực chuyên môn có kinh nghiệm: Giáo dục quốc phòng và An ninh 
 Số năm có kinh nghiệm: 31 năm 
- Các sáng kiến kinh nghiệm đã có trong 5 năm gần đây: 01 
 3 
Tên SKKN: QUY ĐỊNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG BỘ MÔN 
GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 
I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 
 Giáo dục quốc phòng và An ninh (GDQP&AN) là một bộ phận của nền giáo 
dục quốc dân, một nội dung cơ bản trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an 
ninh nhân dân; là môn học chính khóa trong chương trình giáo dục của cấp trung 
học phổ thông. 
Thực hiện tốt nhiệm vụ GDQP&AN, là góp phần giáo dục toàn diện cho học 
sinh, sinh viên về lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, niềm tự hào và sự trân 
trọng đối với truyền thống đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc, của các lực 
lượng vũ trang nhân dân Việt Nam; có ý thức cảnh giác trước âm mưu thủ đoạn 
của các thế lực thù địch; có kiến thức cơ bản về đường lối quốc phòng, an ninh và 
công tác quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh; có kỹ năng quân sự, an ninh 
cần thiết để tham gia vào sự nghiệp xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, 
an ninh nhân dân vững chắc, sẵn sàng bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
 Để góp phần nâng cao chất lượng dạy học bộ môn Giáo dục quốc phòng và An 
ninh trong tình hình mới, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao, bản thân tôi nhận 
thấy một trong những yếu tố để nâng cao chất lượng dạy học bộ môn cho đội ngũ 
giáo viên GDQP&AN đó là: Hội đồng bộ môn GDQP&AN cấp tỉnh cần phải đổi 
mới toàn diện cả trong tư duy nhận thức và hành động, mỗi Thầy, Cô giáo giảng 
dạy bộ môn GDQP-AN và đặc biệt các thầy cô trong Hội đồng cần đề cao trách 
nhiệm và ý thức trong việc tuyên truyền, giáo dục làm chuyển biến nhận thức của 
mỗi học sinh về môn học Giáo dục Quốc phòng và An ninh, tạo môi trường và 
điều kiện thuận lợi để học sinh hứng thú, say mê trong học tập. 
Để đổi mới mạnh mẽ sâu rộng phương pháp dạy và học theo hướng tích cực. 
Vấn đề đặt ra đối với Hội đồng bộ môn là tạo ra được cơ chế khoa học, phù hợp 
động viên khuyến khích đội ngũ giáo viên GDQP&AN trong việc tham khảo tài 
liệu, chủ động tìm tòi, nắm bắt nội dung môn học, nhằm hiểu sâu hơn nữa kiến 
thức. Từ vấn đề trên tôi đề xuất ban hành “Quy định hoạt động của Hội đồng bộ 
môn Giáo dục quốc phòng và An ninh”. Riêng bản thân tôi, là chuyên viên, kinh 
nghiệm thực tiễn trong quản lý, tham mưu có mặt còn hạn chế, đòi hỏi cần phải 
phấn đấu, học hỏi nhiều. Do đó quá trình nghiên cứu, không tránh khỏi những 
thiếu xót. Rất mong nhận được sự nhận xét thiết thực của bạn bè, đồng nghiệp và 
lãnh đạo các phòng, ban chức năng để tôi tiếp tục hoàn thiện đề tài, góp phần nâng 
cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng – ninh trong tình hình mới. 
II.CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 
Thực hiện Chỉ thị 12-CT/TW ngày 03/5/2007 của Bộ Chính trị về Tăng 
cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác GDQP&AN trong tình hình mới; kèm 
theo công văn số 278/ĐUQSTW ngày 10/9/2007 của Đảng ủy Quân sự trung ương. 
Luật số 30/2013QH13 ngày 19/6/2013 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam về Giáo dục quốc phòng và An ninh; 
Nghị định số 13/NĐ-CP ngày 25/02/2014 của Chính phủ về thực hiện Luật 
Giáo dục quốc phòng và An ninh cùng nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác làm 
cơ sở pháp lý để thực hiện nhiệm vụ GDQP&AN trong các trường THPT. 
 4 
Với mục tiêu giáo dục phổ thông là “giúp học sinh phát triển toàn diện về 
đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ và các kĩ năng cơ bản, phát triển năng lực 
khả năng, tính năng động và sáng tạo, hình thành nhân cách con người Việt 
Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng tư cách và trách nhiệm công dân; chuẩn bị 
cho học sinh tiếp tục học lên hoặc đi vào cuộc sống lao động, tham gia xây dựng 
và bảo vệ Tổ quốc”. 
Về mục tiêu đối với Hội đồng bộ môn GDQP&AN là: 
- Nâng cao chất lượng dạy và học môn học GDQP&AN ở tất cả các cấp học 
phổ thông trong hệ thống giáo dục hiện nay. 
 - Về đối tượng toàn bộ đội ngũ giáo viên đang giảng dạy môn học 
GDQP&AN ở bậc THPT và sắp tới là lồng ghép ở bậc THCS và TH. 
 - Về thành phần tham gia Hội đồng bộ môn cấp tỉnh là những giáo viên đạt 
chuẩn ở bậc THPT tiêu biểu ở các cụm địa phương, ở bậc THCS và TH là những 
giáo viên, chuyên viên tiêu biểu của môn học lịch sử và giáo dục công dân của các 
cụm địa phương. 
- Về tổ chức của hội đồng bộ môn GDQP&AN cấp tỉnh bao gồm: Tổng số 
23 người. 
+ Ban chủ nhiệm (4người gồm chủ nhiệm, 02 phó chủ nhiệm và 01 thư ký); 
+ Các cụm tổ theo khu vực địa phương gồm có: 5 cụm 19 người. 
Mặt khác công tác Giáo dục Quốc phòng và An ninh trong trường THPT là 
môn học chính khóa hiện nay, trong các trường THCS và TH là lồng ghép, đồng 
thời là bộ môn khoa học tổng hợp có phạm vi vô cùng rộng lớn và khá phức tạp, 
đòi hỏi Hội đồng bộ môn cấp tỉnh phải hoạt động theo một quy định thống nhất 
làm cơ sở và động lực để đội ngũ giáo viên giảng dạy bộ môn có kiến thức tổng 
hợp và kinh nghiệm phong phú mới có thể đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong 
dạy học bộ môn Giáo dục quốc phòng và An ninh cả trong hiện tại và tương lai. 
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP 
 ( Nội dung của Quy định) 
Chương I 
 QUY ĐỊNH CHUNG 
Điều 1. Phạm vi áp dụng. 
1. Văn bản này quy định tổ chức và hoạt động của hội đồng bộ môn (HĐBM) 
Giáo dục quốc phòng và An ninh (GDQP&AN) cấp tỉnh. 
2. Áp dụng thực hiện đối với các trường tiểu học (TH), trung học cơ sở 
(THCS) và trung học phổ thông (THPT) trực thuộc quản lý của Sở Giáo dục và 
Đào tạo (GDĐT) và Phòng GDĐT. 
Điều 2. Mục đích ban hành quy định hoạt động của HĐBM. 
1. Nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐBM. 
2. Góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy môn học Giáo dục quốc phòng và 
An ninh (GDQP&AN) tại các trường TH, THCS, THPT trên địa bàn tỉnh. 
Chương II 
HOẠT ĐỘNG CỦA HĐBM 
 5 
Điều 3. Chức năng, nhiêm vụ và quyền hạn của HĐBM. 
1. Chức năng. 
HĐBM là tổ chức tư vấn về chuyên môn, đóng góp ý kiến, phát hiện đề xuất và 
kiến nghị với Lãnh đạo Sở GDĐT về các vấn đề liên quan đến nội dung, kế hoạch 
và phương pháp giảng dạy môn học GDQP&AN ở các trường TH, THCS và 
THPT của tỉnh. 
2. Nhiệm vụ. 
a) Phối hợp với với các bộ phận chuyên môn của Sở GDĐT, nghiên cứu góp ý 
việc thực hiện chương trình, kế hoạch và phương pháp giảng dạy môn học 
GDQP&AN theo quy định của Bộ GDĐT và hướng dẫn của Sở GDĐT. 
b) Xây dựng và triển khai các chuyên đề về đổi mới phương pháp giảng dạy, 
phương pháp giáo dục, và các chuyên đề khác để nâng cao chất lượng giáo dục 
môn học GDQP&AN trong trường học. 
c) Tổ chức thực hiện, đánh giá các đề tài nghiên cứu, thể nghiệm đổi mới 
phương pháp dạy- học, đặc biệt là việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy- 
học môn GDQP &AN . 
d) Tổ chức biên soạn ngân hàng đề và xây dựng ngân hàng dữ liệu chuyên môn 
của môn học để giới thiệu, sử dụng trong các trường TH, THCS và THPT. 
e) Phát hiện và đề xuất các vấn đề có liên quan đến nội dung chương trình, 
phương pháp dạy - học môn học GDQP&AN ở các trường. 
g) Hỗ trợ các trường trong việc triển khai thực hiện công tác giảng dạy môn 
học GDQP&AN 
3. Quyền hạn. 
a) Đề xuất và kiến nghị với Lãnh đạo Sở GDĐT các biện pháp, giải pháp có 
tính khả thi nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của môn học, phương pháp 
giảng dạy ở trường TH, THCS và THPT. 
b) Tham gia thẩm định, đánh giá các tiết dạy thể nghiệm về đổi mới phương 
pháp dạy học, sáng kiến kinh nghiệm, đồ dùng dạy học, đề xuất với Lãnh đạo Sở 
GDĐT công nhận. 
c) Được tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoạt động trong lĩnh vực chuyên môn 
theo quy định hiện hành. 
Điều 4. Tổ chức của Hội đồng bộ môn. 
1. Tổ chức: 
a) Hội đồng bộ môn cấp tỉnh (số lượng từ 19 đến 23 người) 
HĐBM gồm có: Chủ nhiệm, các phó chủ nhiệm, thư ký và các thành viên. 
- Chủ nhiệm là chuyên viên GDQPAN của Sở GDĐT. 
- Các phó chủ nhiệm và thư ký HĐBM là những giáo viên đủ điều kiện và kinh 
nghiệm, tâm huyết với môn học GDQPAN (số lượng 03 người). 
- Thành viên là đại diện giáo viên và chuyên viên của các trường THPT và 
phòng GDĐT theo cụm cụ thể: 
+ Cụm 1: Thành phố Biên Hòa và Huyện Vĩnh Cửu 5 người (THPT:3, 
PGDĐT:2); 
 6 
+ Cụm 2: Huyện Long Thành và Nhơn Trạch 3 người, (THPT: 1, PGDĐT: 2); 
+ Cụm 3: Thi xã Long Khánh, H. Xuân Lộc và Cẩm Mỹ 5 người ( THPT: 2, 
PGDĐT: 3); 
+ Cụm 4: Huyện Trảng Bom và Thống Nhất 3 người (THPT: 1, PGDĐT: 2); 
+ Cụm 5: Huyện Định Quán và Tân Phú 3 người (THPT: 1, PGDĐT: 2). 
Cụm trưởng là Giáo viên GDQPAN của các trường THPT. 
b) Tổ chức các tổ sinh hoạt bộ môn theo cụm địa phương (như trên) 
2. Nhiệm vụ của HĐBM. 
a) Chủ nhiệm bộ môn. 
- Chỉ đạo việc lập kế hoạch và tổ chức hoạt động HĐBM. 
- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của HĐBM, phân công nhiệm 
cụ thể cho phó chủ nhiệm và các thành viên là cụm trưởng, 
- Chủ trì các cuộc họp HĐBM. và quyết định mời các đại biểu có liên quan đến 
dự họp khi cần thiết. 
- Giải quyết những công việc có liên quan đến nhiệm vụ và quyền hạn của 
HĐBM. 
- Duyệt dữ liệu và chịu trách nhiệm trước pháp luật về đề thi cho ngân hàng đề, 
giáo án điện tử và các dữ liệu chuyên môn khác. 
b) Các Phó chủ nhiệm. 
- Giúp Chủ nhiệm HĐBM về việc dự thảo kế hoạch hoạt động của HĐBM 
theo từng cấp học. 
- Giúp Chủ nhiệm và chịu trách nhiệm về phần việc do Chủ nhiệm phân công. 
- Trực tiếp điều hành theo dõi các cụm sinh hoạt chuyên môn theo chỉ đạo của 
Chủ nhiệm HĐBM. 
c) Thư ký. 
- Giúp Chủ nhiệm, phó chủ nhiệm HĐBM chuẩn bị nội dung , chương trình, tài 
liệu, điều kiện làm việc cho các kỳ họp của HĐBM. 
- Ghi biên bản và thông báo kết luận các cuộc họp HĐBM. 
- Lưu trữ và bảo quản các hồ sơ của HĐBM. 
d) Các cụm tổ HĐBM 
- Triển khai quán triệt các văn bản, kế hoạch nhiệm vụ, công việc liên quan đến 
môn học cho tất cả đội ngũ giáo viên trực tiếp giảng dạy môn học 
- Chủ động đề xuất với Chủ nhiệm HĐBM những vướng mắc về nội dung 
chương trình, kế hoạch dạy học môn học GDQP-AN. 
- Đề xuất với lãnh đạo HĐBM tổ chức các hội nghị chuyên đề, các hội thảo, 
dạy thể nghiệm. 
- Tham gia duyệt các bộ đề và các dữ liệu có liên quan đến bộ môn để đưa 
vào ngân hàng đề khi Chủ nhiệm HĐBM yêu cầu. 
- Báo cáo hoạt động của cụm với lãnh đạo HĐBM theo định kỳ (cụm trưởng). 
- Tổ chức sinh hoạt định kỳ, đột xuất của cụm mình và tham dự đầy đủ các 
phiên họp của HĐBM. 
 7 
- Thực hiện chức năng , nhiệm vụ và quyền hạn của HĐBM theo sự phân 
công của lãnh đạo HĐBM. 
Điều 5. Chế độ làm việc của HĐBM. 
Hội đồng bộ môn làm việc theo chế độ kiêm nhiệm 
1. Nhiệm kỳ của HĐBM. 
Nhiệm kỳ của HĐBM là 5 năm. Trong nhiệm kỳ của HĐBM, các thành viên 
khuyết được bổ sung theo yêu cầu và nhiệm vụ được giao, các thành viên không 
hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị miễn nhiệm và thông báo về đơn vị trường, các thành 
viên có nhiều đóng góp cho hoạt động của HĐBM sẽ được khen thưởng theo quy 
định. 
2. Các kỳ họp của HĐBM. 
- HĐBM họp định kỳ mỗi học kỳ của năm học một lần, sau khi các cụm tổ đã 
họp và có thể họp bất thường theo yêu cầu của trên, hay nhu cầu công việc; 
- Cụm tổ bộ môn định kỳ 2 lần một học kỳ (đầu học kỳ và giữa học kỳ) và có 
thể họp bất thường theo yêu cầu của trên, hay nhu cầu công việc; 
3. Nội dung họp. 
a) Quán triệt triển khai các văn bản, kế hoạch chỉ đạo của trên liên quan đến bộ 
môn. 
b) Kiểm điểm công việc của cụm và từng thành viên đã thực hiện và đề ra nội 
dung hoạt động cho đến kỳ họp tiếp theo. 
c) Phát hiện, đề xuất và kiến nghị với lãnh đạo HĐBM, các trường về những 
vấn đề có liên quan đến chất lượng dạy học và giáo dục của môn học GDQP &AN. 
d) Báo cáo, kiến nghị (nếu có) với trên và thông báo kết luận nội dung cuộc 
họp cho toàn thể giáo viên hiện đang giảng dạy môn học GDQPAN trên địa bàn 
cụm. 
e) Giải quyết những công việc được cấp trên giao. 
Chương III 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
Điều 6. Trách nhiệm của HĐBM. 
- HĐBM thực hiện nhiệm vụ theo Quy định này, thường xuyên tham mưu cho 
Lãnh đạo Sở GDĐT về các giải pháp để nâng cao chất lượng giảng dạy và giáo dục 
môn học GDQP-AN ở các trường TH, THCS và THPT. 
- Ban lãnh đạo HĐBM và các cụm tổ địa phương có trách nhiệm tham mưu cho 
BGH các trường THPT, ban lãnh đạo các phòng GDĐT tổ chức quán triệt quy định 
đến từng giáo viên trực tiếp giảng dạy môn học GDQPAN trong toàn tỉnh. 
Điều 7. Trách nhiệm của các trường TH, THCS và THPT 
Tạo điều kiện thuận lợi nhất để các thành viên trong HĐBM thực hiện tốt 
nhiệm vụ, nhằm giúp cho đơn vị trường học nâng cao chất lượng giảng dạy và giáo 
dục đối với môn học GDQP-AN. 
V. HIỆU QUẢ CỦA ĐỀ TÀI 
 8 
 Khi Quy định được áp dụng, Hội đồng bộ môn cấp tỉnh hoạt động nền nếp, 
thống nhất sẽ tạo động lực cho đội ngũ giáo viên GDQP&AN thay đổi cơ bản 
trong việc tổ chức dạy học môn học GDQP&AN trong những năm tới. 
 Học sinh sẽ được thụ hưởng những kiến thức chung về GDQP&AN mà giáo 
viên truyền giảng trên một cơ sở nền tảng khoa học thống nhất trong toàn tỉnh. 
 Đội ngũ cán bộ quản lý các trường sẽ có phương pháp tốt hơn trong việc 
quản lý đội ngũ giáo viên giảng dạy bộ môn GDQP&AN của đơn vị mình. 
VI. ĐỀ XUẤT, KHUYẾN NGHỊ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG 
Để triển khai và thực hiện có hiệu quả “Quy định hoạt động của Hội đồng bộ 
môn Giáo dục quốc phòng và An ninh” trong toàn tỉnh, đòi hỏi đội ngũ giáo viên 
các cấp học phải chủ động, tích cực trong chuẩn bị và giảng dạy, học tập môn học 
Giáo dục Quốc phòng – An ninh. 
Như chúng ta đã biết: Đổi mới căn bản toàn diện Giáo dục và đào tạo, đối 
với bộ môn GDQP&AN trong những năm tới thì đòi hỏi Hội đồng bộ môn phải đổi 
mới từ tổ chức đến phương pháp hoạt động nhằm giúp cho đội ngũ giáo viên tự tìm 
tòi sáng tạo và chiếm lĩnh tri thức một cách khoa học, truyền đạt kiến thức đến học 
sinh một cách hiệu quả môn học. 
Quy định hoạt động của Hội đồng bộ môn Giáo dục quốc phòng và An ninh 
cấp tỉnh dễ áp dụng cho mọi cấp học, tạo cho đội ngũ cán bộ và giáo viên, nhất là 
những giáo viên GDQP&AN có phương pháp làm việc, nghiên cứu bộ môn khoa 
học lo gich hiệu quả trong giảng dạy môn học. 
Trong quá trình xây dựng đề tài chắc chắn sẽ có những thiếu sót và hạn chế 
nhất định, rất mong sự đóng góp ý kiến của lãnh đạo, của quý thầy cô giáo, các 
đồng nghiệp... để đề tài của tôi đạt kết quả tôt hơn. 
VII. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 
1- Luật số 30/2013QH13 ngày 19/6/2013 của Quốc hội nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam về Giáo dục quốc phòng và An ninh; 
2 - Nghị định số 13/NĐ-CP ngày 25/02/2014 của Chính phủ về thực hiện 
Luật Giáo dục quốc phòng và An ninh. 
3 – Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của trên về GDQP&AN từ sau khi Nghị 
định 13/NĐ-CP của Chính phủ về Giáo dục quốc phòng và An ninh có hiệu lực. 
 NGƯỜI THỰC HIỆN 
Lê Văn Giang 
 9 
SỞ GD&ĐT ĐỒNG NAI 
PHÒNG GIÁO DỤC TRUNG HỌC 
––––––––––– 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
–––––––––––––––––––––––– 
Đồng Nai, ngày 25 tháng 5 năm 2015 
PHIẾU NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 
Năm học: 2014 - 2015 
––––––––––––––––– 
Tên sáng kiến kinh nghiệm: Quy định hoạt động của Hội đồng bộ môn Giáo dục 
quốc phòng và An ninh 
Họ và tên tác giả: Lê Văn Giang Chức vụ: CV- Giáo dục quốc phòng và An ninh 
Đơn vị: Phòng Giáo dục Trung học 
Lĩnh vực: (Đánh dấu X vào các ô tương ứng, ghi rõ tên bộ môn hoặc lĩnh vực khác) 
- Quản lý giáo dục  - Phương pháp dạy học bộ môn: ...............................  
- Phương pháp giáo dục  - Lĩnh vực khác: ........................................................  
Sáng kiến kinh nghiệm đã được triển khai áp dụng: Tại đơn vị  Trong Ngành  
1. Tính mới (Đánh dấu X vào 1 trong 3 ô dưới đây) 
- Đề ra giải pháp thay thế hoàn toàn mới, bảo đảm tính khoa học, đúng đắn  
- Đề ra giải pháp thay thế một phần giải pháp đã có, bảo đảm tính khoa học, đúng đắn  
- Giải pháp mới gần đây đã áp dụng ở đơn vị khác nhưng chưa từng áp dụng ở đơn vị mình, 
nay tác giả tổ chức thực hiện và có hiệu quả cho đơn vị  
2. Hiệu quả (Đánh dấu X vào 1 trong 5 ô dưới đây) 
- Giải pháp thay thế hoàn toàn mới, đã được thực hiện trong toàn ngành có hiệu quả cao  
- Giải pháp thay thế một phần giải pháp đã có, đã được thực hiện trong toàn ngành có hiệu 
quả cao  
- Giải pháp thay thế hoàn toàn mới, đã được thực hiện tại đơn vị có hiệu quả cao  
- Giải pháp thay thế một phần giải pháp đã có, đã được thực hiện tại đơn vị có hiệu quả  
- Giải pháp mới gần đây đã áp dụng ở đơn vị khác nhưng chưa từng áp dụng ở đơn vị mình, 
nay tác giả tổ chức thực hiện và có hiệu quả cho đơn vị  
3. Khả năng áp dụng (Đánh dấu X vào 1 trong 3 ô mỗi dòng dưới đây) 
- Cung cấp được các luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chính sách: 
Trong Tổ/Phòng/Ban  Trong cơ quan, đơn vị, cơ sở GD&ĐT  Trong ngành  
- Đưa ra các giải pháp khuyến nghị có khả năng ứng dụng thực tiễn, dễ thực hiện và dễ đi vào cuộc 
sống: Trong Tổ/Phòng/Ban  Trong cơ quan, đơn vị, cơ sở GD&ĐT  Trong ngành  
- Đã được áp dụng trong thực tế đạt hiệu quả hoặc có khả năng áp dụng đạt hiệu quả trong phạm vi rộng: 
 Trong Tổ/Phòng/Ban  Trong cơ quan, đơn vị, cơ sở GD&ĐT  Trong ngành  
Xếp loại chung: Xuất sắc  Khá  Đạt  Không xếp loại  
Cá nhân viết sáng kiến kinh nghiệm cam kết và chịu trách nhiệm không sao chép tài liệu của 
người khác hoặc sao chép lại nội dung sáng kiến kinh nghiệm cũ của mình. 
NGƯỜI THỰC HIỆN SKKN 
Lê Văn Giang 
 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
 10 

File đính kèm:

  • pdfskkn_quy_dinh_hoat_dong_cua_hoi_dong_bo_mon_giao_duc_quoc_phong_va_an_ninh_145.pdf
Sáng Kiến Liên Quan