Chuyên đề Sinh hoạt tổ địa lý theo Chuyên đề

Nghị quyết hội nghị trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện

giáo dục và đào tạo xác định mục tiêu tổng quát của đổi mới là: Giáo dục

con người Việt Nam phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng của

mỗi cá nhân; yêu gia đình, yêu tổ quốc, hết lòng phục vụ nhân dân và đất

nước; có hiểu biết và kỹ năng cơ bản, khả năng sáng tạo và làm chủ bản

thân, sống tốt và làm việc có hiệu quả. Xây dựng nền giáo dục mở, thực học,

thực nghiệp, dạy tốt, học tốt, quản lý tốt, có cơ cấu và phương thức hợp lý,

gắn với xây dựng xã hội học tập; bảo đảm các điều kiện nâng cao chất

lượng; hệ thống giáo dục được chuẩn hóa, hiện đại hóa, dân chủ hóa, xã hội

hóa và hội nhập quốc tế; giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa và mang

đậm bản sắc dân tộc. Hướng tới mục tiêu đó, cần phải đổi mới đồng bộ về

mục tiêu giáo dục, chương trình giáo dục, phương pháp giáo dục, cách thức

kiểm tra, đánh giá và công tác quản lí giáo dục. Với đặc thù môn địa lí ở

trường thpt được lồng ghép nhiều nội dung mang tính thời sự để giáo dục

học sinh như: “giáo dục học sinh hướng về biển đảo quê hương”, “ giáo dục

học sinh tiết kiệm năng lượng”, “ giáo dục học sinh bảo vệ môi trường và tài

nguyên”, “ rèn luyện kĩ năng sống cho học sinh” và dạy học môn địa lí lổng

ghép giáo dục học sinh bảo vệ di sản địa phương thông qua các buổi học

ngoại khóa. Để quá trình đổi mới phương pháp dạy học có hiệu quả đối với

môn địa lí theo chủ trương của bộ giáo dục đồng thời tích hợp những vấn đề

mang tính thời sự giáo dục học sinh qua những bài dạy trong chương trình

địa lí lớp 10, 11, 12 là một vấn đề không dễ. Để quá trình tích hợp nội dung

giáo dục trong bộ môn địa lí có hiệu quả, đồng thời thực hiện dạy học theo

hướng nghiên cứu bài học có hiệu quả ở trường thpt Điểu Cải, là một tổ

trưởng bộ môn tôi mạnh dạn chon chuyên đề: “ sinh hoạt tổ địa lý theo

chuyên đề ” làm sáng kiến kinh nghiệm cho mình. Quá trình thực hiện

chuyên đề tuy còn gặp nhiều khó khăn nhưng cơ bản đã thực hiện và đạt

được một số kết quả quan trọng: Kết quả giáo dục nâng cao, được quý đồng

nghiệp hưởng ứng, ban giám hiệu nhà trường chấp nhận và học sinh hưởng

ứng tích cực.

pdf31 trang | Chia sẻ: myhoa95 | Ngày: 26/10/2018 | Lượt xem: 838 | Lượt tải: 1Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Chuyên đề Sinh hoạt tổ địa lý theo Chuyên đề", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 dài, phong 
cảnh đẹp thuận 
lợi phát triển du 
lịch. 
Lồng 
nghép 
7 Thiên nhiên phân 
hóa đa dạng (tt) 
Các miền địa lí 
tự nhiên 
Các miền tự 
nhiên nước ta 
đều ảnh hưởng 
tính chất của 
biển. 
Lồng 
nghép 
8 Vấn đề sử dụng 
và bảo vệ tự 
nhiên 
Sử dụng và bảo vệ 
tài nguyên thiên 
Đa dạng sinh 
học 
Do đánh bắt quá 
mức, tài nguyên 
sinh vật biển tuy 
phong phú 
nhưng đang bị 
Lồng 
nghép 
 18 SINH HOẠT TỔ ĐỊA LÝ THEO CHUYÊN ĐỀ 
nhiên cạn kiệt. Cần có 
biện pháp bảo 
vệ. 
9 Bảo vệ môi trường 
và phòng chống 
thiên tai 
Bão Xảy ra chủ yếu 
khu vực ven 
biển. Cần có 
biện pháp phòng 
tránh những 
thiên tai do biển 
mang đến. 
Lồng 
nghép 
10 Đặc điểm dân số 
và phân bố dân cư 
nước ta 
Phân bố dân cư Dân cư phân bố 
chủ yếu ở những 
đồng bằng ven 
biển do điều kiện 
tự nhiên thuận 
lợi và tài nguyên 
biển phong phú. 
Lồng 
nghép 
11 Đô thị hóa Mạng lưới đô 
thị 
Những đô thị lớn 
chủ yếu ven biển 
do giao thông 
vận tải thuận lợi, 
đặc biệt vai trò 
các cảng biển. 
Lồng 
nghép 
12 Vấn đề phát triển 
ngành thủy sản và 
lâm nghiệp 
Ngành thủy sản Do có bờ biển 
dài và nhiều ngư 
trường lớn nên 
nước ta phát 
triển mạnh 
ngành đánh bắt 
và nuôi trồng 
thủy sản. 
Lồng 
nghép 
13 
Vấn đề phát triển 
ngành GTVT và 
TTLL 
Ngành vận tải 
đường biển 
Ngành vận tải 
đường biển đảm 
nhiệm vai trò 
chủ đạo lưu 
thông hàng hóa 
quốc tế. 
Lồng 
nghép 
 19 SINH HOẠT TỔ ĐỊA LÝ THEO CHUYÊN ĐỀ 
14 Vấn đề phát triển 
thương mại, du 
lịch 
Du lịch Tài nguyên du 
lịch biển nước ta 
đẹp. Vịnh Hạ 
Long là kỳ quan 
thiên nhiên thế 
giới. 
Lồng 
nghép 
15 Vấn đề khai thác 
thế mạnh ở trung 
du miền núi bắc 
bộ 
Kinh tế biển Du lịch biển đảo 
góp phần vào 
phát triển kinh tế 
cho khu vự này. 
Lồng 
nghép 
16 Vấn đề chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế 
theo ngành ở 
ĐBSH 
các thế mạnh 
chủ yếu vùng 
Nhờ vị trí giáp 
biển. 
Lồng 
nghép 
17 Vấn đề phát triển 
kinh tế xã hội ở 
Bắc trung bộ 
Hình thành cơ 
cấu nông lâm 
ngư nghiệp 
Tất cả các tỉnh 
đều giáp biển là 
một lợi thế cho 
vùng. 
Lồng 
nghép 
18 Vấn đề phát triển 
kinh tế-xã hội ở 
duyên hải nam 
trung bộ 
Phát triển tổng 
hợp kinh tế 
biển 
Biển mang lại 
hiệu quả kinh tế 
cho vùng. 
Lồng 
nghép 
19 Vấn đề khai thác 
thế mạnh ở Tây 
Nguyên 
Khái quát 
chung 
Vì Tây Nguyên 
không giáp biển 
nên khó khăn 
trong quá trình 
phát triển kinh 
tế. 
Lồng 
nghép 
20 Vấn đề khai thác 
lãnh thổ theo 
chiều sâu ở Đông 
Nam bộ 
Khai thác lãnh 
thổ theo chiều 
sâu 
Phát triển tổng 
hợp kinh tế biển 
là một vấn đề 
trọng tâm trong 
phát triển kinh tế 
của khu vực. 
Lồng 
nghép 
21 Vấn đề sử dụng 
hợp lí và cải tạo tự 
Các thế mạnh 
và hạn chế 
Nhờ giáp biển là 
một thế mạnh 
Lồng 
nghép 
 20 SINH HOẠT TỔ ĐỊA LÝ THEO CHUYÊN ĐỀ 
nhiên ở ĐBSCL của khu vực. 
22 Vấn đề phát triển 
kinh tế, an ninh 
quốc phòng ở 
Biển đông và các 
đảo, quần đảo 
Toàn bài Giáo viên tổ 
chức cho học 
sinh thi báo ảnh 
về biển đảo nước 
ta. 
Trực tiếp 
23 Các vùng kinh tế 
trọng điểm 
Đặc điểm Các vùng kinh tế 
trọng điểm đều 
nhờ thế mạnh từ 
biển mang lại. 
Lồng 
nghép 
HỆ THỐNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM GIÁO DỤC HỌC SINH HƯỚNG 
VỀ BIỂN ĐẢO TỔ XÂY DỰNG 
1/ Nước ta là cửa ngõ mở lối ra biển thuận tiện cho : 
 A. Lào B. Malaixia C. Brunây D. 
Philippin 
2/ Vùng biển nước ta có diện tích khoảng : 
 A. 1 triệu km2 B. 1,2 triệu km2 C. 1,5 triệu km2 D. 1,6 triệu 
km
2
3/ Đường bờ biển nước ta dài : 
 A. 3220 km B. 3235 km C. 3260 km D. 3620 
km 
4/ Số tỉnh- thành giáp biển của nước ta là : 
 A. 31 B. 30 C. 29 D. 28 
5/ Địa phương giáp biển nằm ở vĩ độ thấp nhất của nước ta là : 
 A. Bạc Liêu B. Sóc Trăng C. Cà Mau D. Kiên 
Giang 
6/ Huyện đảo Hoàng Sa là đơn vị hành chính thuộc : 
 A. Thành phố Hải Phòng B. Thành phố Đà Nẵng 
 C. Tỉnh Thừa Thiên Huế D. Tỉnh Quảng Nam 
7/ Huyện đảo Trường Sa là đơn vị hành chính thuộc : 
 A. Tỉnh Bình Thuận B. Tỉnh Khánh Hòa 
 C. Tỉnh Quảng Nam D. Tỉnh Quảng Trị 
 21 SINH HOẠT TỔ ĐỊA LÝ THEO CHUYÊN ĐỀ 
8/ Biển Đông có vị trí địa chiến lược quan trọng, chủ yếu do : 
A. Là một trong những vùng biển rộng nhất thế giới 
B. Là đường giao thông hàng hải nhộn nhịp bậc nhất thế giới 
C. Có nguồn tài nguyên phong phú bậc nhất thế giới 
D. Có rất nhiều nước nằm ven bờ 
9/ Trên thềm lục địa của mình, nước ven biển có đặc quyền về : 
 A. Lắp đặt dây cáp và ống dẫn ngầm 
 B. Thăm dò và khai thác tài nguyên thiên nhiên 
 C. Hàng hải 
 D. Tất cả đều đúng 
10/ Nội thủy là : 
 A. Vùng nước tiếp giáp với lãnh hải 
 B. Vùng biển thuộc chủ quyền quốc gia trên biển 
 C. Vùng nước tiếp giáp với đất liền, ở phía trong đường cơ sở 
 D. Phần ngầm dưới biển 
11/ Lãnh hải của nước ta có chiều rộng : 
 A. 10 hải lí B. 11 hải lí C. 12 hải lí D. 13 hải 
lí 
12/ Phía Đông giáp Biển Đông tạo điều kiện cho nước ta phát triển : 
 A. Du lịch B. Đánh bắt thủy sản 
 C. Khai thác dầu khí D. Tất cả đều đúng 
13/ Điểm du lịch biển Mũi Né thuộc tỉnh : 
 A. Ninh Thuận B. Bình Thuận C. Bà Rịa-Vũng Tàu D. Khánh 
Hòa 
14/ Các thành phố trực thuộc trung ương ở Việt Nam giáp biển : 
 A. Hải Phòng, Vinh, Huế B. Hải Phòng, Vinh, Hội 
An 
 C. Hải Phòng, Thanh Hóa, Vinh D. Hải Phòng, Đà Nẵng, 
TP Hồ Chí Minh 
 22 SINH HOẠT TỔ ĐỊA LÝ THEO CHUYÊN ĐỀ 
15/ Trong 4 tỉnh giáp biển sau đây, tỉnh nào có diện tích lớn nhất ở Bắc 
Trung Bộ ? 
 A. Nghệ An B. Hà Tĩnh C. Quảng Bình D. Quảng 
Trị 
16/ Nghề là muối phát triển ở vùng ven biển : 
 A. Bắc Bộ B. Bắc Trung Bộ C. Nam Trung Bộ D. Nam 
Bộ 
17/ Hai quần đảo lớn của nước ta ( Hoàng Sa và Trường Sa ) có nguồn 
tài nguyên quý là : 
 A. Muối, cát B. Thủy sản, san hô C. Dầu khí, cát D. Muối, san 
hô 
18/ Tuyến đường biển ven bờ dài và quan trọng nhất ở nước ta là : 
 A. Hải Phòng - Đà Nẵng B. Cửa Lò - Đà Nẵng 
 C. Đà Nẵng - Quy Nhơn D. Hải Phòng - TP Hồ Chí 
Minh 
19/ Vùng đặc quyền kinh tế là vùng : 
 A. Nằm ngoài lãnh hải và rộng 200 hải lí 
 B. Nằm ngoài vùng tiếp giáp lãnh hải và rộng 200 hải lí 
 C. Nằm ngoài lãnh hải và hợp với lãnh hải thành vùng biển rộng 200 hải lí 
 D. Nằm ngoài vùng tiếp giáp lãnh hải và hợp với vùng tiếp giáp lãnh hải 
thành vùng biển rộng 200 hải lí 
20/ Địa phương giáp biển nằm ở vĩ độ thấp nhất ở nước ta là : 
 A. Bạc Liêu B. Sóc Trăng C. Bến Tre D. Cà Mau 
21/ Nước ta có những điều kiện thuận lợi nào để phát triển giao thông 
vận tải biển ? 
 A. Đường bờ biển dài 3260 km B. Nằm trên đường hàng hải 
quốc tế 
 B. Nhiều đảo, quần đảo ven bờ D. Tất cả đều đúng 
22/ Vì sao một vùng biển bị ô nhiễm sẽ gây thiệt hại cho cả vùng bờ biển, 
vùng nước và đảo xung quanh ? 
 A. Biển thường xuyên có sóng lớn 
 B. Không có phương tiện khắc phục 
 23 SINH HOẠT TỔ ĐỊA LÝ THEO CHUYÊN ĐỀ 
 C. Môi trường biển là không chia cắt được 
 D. Không có lực lượng bảo vệ môi trường biển 
23/ Trong các ngành kinh tế biển dưới đây, ngành nào khi khai thác hết 
thì không thể 
phục hồi ? 
 A.Khai thác và nuôi trồng hải sản B. Khai thác khoáng sản 
 C. Du lịch biển D. Giao thông vận tải 
biển 
24/ Vùng biển nước ta có khoảng bao nhiêu loài rong biển ? 
 A. 653 loài B. 563 loài C. 635 loài D. 665 loài 
25/ Vùng biển nước ta có khoảng bao nhiêu loài cá ? 
 A. 1000 loài B. 1500 loài C. 2000 loài D. 2500 
loài 
26/ Để hạn chế cạn kiệt tài nguyên hải sản và góp phần bảo vệ chủ quyền 
đất nước ta cần : 
A. Đẩy mạnh việc đánh bắt xa bờ 
B. Thường xuyên kiểm tra việc đánh bắt 
C. Sử dụng lưới mắt to để đánh bắt xa bờ 
D. Hạn chế việc đánh bắt mang tính hủy diệt 
27/ Trong các tỉnh sau, tỉnh nào dẫn đầu cả nước về sản lượng khai thác 
hải sản ? 
 A. Cà Mau B. Bà Rịa-Vũng Tàu C. Bình Thuận D. Kiên 
Giang 
28/ Trữ lượng mực ở vùng biển nước ta khoảng : 
 A. Hơn 70000 tấn B. Gần 60000 tấn 
 C. Gần 45000 tấn D. Hơn 100000 tấn 
29/ Nước ta bắt đầu khai thác dầu mỏ từ năm nào ? 
 A. 1990 B. 1986 C. 1978 D. 
1989 
30/ Ở nước ta,tài nguyên dầu mỏ phân bố nhiều ở đâu ? 
 24 SINH HOẠT TỔ ĐỊA LÝ THEO CHUYÊN ĐỀ 
 A. Thềm lục địa Bắc Bộ B. Thềm lục địa Trung 
Bộ 
 C. Thềm lục địa Nam Bộ D. Cả A,B đều đúng 
31/ Điều kiện quan trọng nhất để phát triển nghề muối ở nước ta là : 
 A. Có đường bờ biển dài B. Thị trường rộng lớn 
 C. Người dân có kinh nghiệm sản xuất muối D. Nước biển có độ mặn 
cao 
32/ Ở Việt Nam, nơi có đường bờ biển dài nhất là vùng biển : 
 A. Quảng Ninh- Ninh Bình B. Bà Rịa-Vũng Tàu- Bến 
Tre 
 C. Thanh Hóa- Bình Thuận D.Trà Vinh- Kiên Giang 
33/ Vịnh Vân Phong và Cam Ranh thuộc tỉnh nào ? 
 A. Khánh Hòa B. Phú Yên C. Ninh Thuận D. Quy 
Nhơn 
34/ Đảo Phú Quốc thuộc tỉnh nào ở nước ta ? 
 A. Cà Mau B. Kiên Giang C. Sóc Trăng D. Trà Vinh 
35/ Đặc sản nước mắm Phan Thiết thuộc tỉnh : 
 A. Phú Yên B. Khánh Hòa C. Ninh Thuận D. Bình 
Thuận 
36/ Các tỉnh ở nước ta có đường biển tiếp giáp với vịnh Thái Lan là : 
 A. Kiên Giang, An Giang B. Cà Mau, Bạc Liêu 
 C. Bến Tre, Trà Vinh D. Kiên Giang,Cà Mau 
37/ Huyện đảo Côn Đảo thuộc tỉnh : 
 A. Quy Nhơn B. Bà Rịa-Vũng Tàu C. Trà Vinh D. Khánh Hòa 
38/ Có bao nhiêu tỉnh ở Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long giáp 
biển ? 
 A. 7 tỉnh B. 8 tỉnh C. 9 tỉnh D. 10 tỉnh 
39/ Tỉnh nào sau đây ở vùng Trung du miền núi Bắc Bộ giáp biển ? 
 A. Hải Phòng B. Hòa Bình C. Quảng Ninh D. Sơn 
La 
 25 SINH HOẠT TỔ ĐỊA LÝ THEO CHUYÊN ĐỀ 
40/ Đảo có diện tích lớn nhất và có giá trị du lịch nhất nước ta có tên là : 
 A. Cồn cỏ B. Lí Sơn C. Cát Bà D. Phú 
Quốc 
 ĐÁP ÁN CÁC CÂU HỎI VỀ BIỂN ĐẢO 
CÂU 
ĐÁPÁN CÂU ĐÁPÁN CÂU ĐÁPÁN CÂU ĐÁPÁN 
1 A 11 C 21 D 31 D 
2 A 12 D 22 C 32 C 
3 C 13 B 23 B 33 A 
4 D 14 D 24 A 34 B 
5 C 15 A 25 C 35 D 
6 B 16 C 26 A 36 D 
7 B 17 B 27 D 37 B 
8 B 18 D 28 B 38 C 
9 D 19 C 29 B 39 C 
10 C 20 D 30 C 40 D 
 Qua hệ thống bài tập trắc nghiệm, giáo viên trong tổ lồng ghép vào trong 
các bài học để giáo dục học sinh có tinh thần yêu mến biển, đảo quê hương. 
MỘT TRÒ CHƠI Ô CHỮ TỔ XÂY DỰNG TRONG CHUYÊN ĐỀ:“ 
GIÁO DỤC HỌC SINH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ PHÒNG CHỐNG 
THIÊN TAI’’ 
Phần củng cố bài 15: Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai (tiết 
16ppct) 
Giáo viên cho học sinh hoạt động nhóm 
*Bước 1: Chia lớp thành 4 nhóm 
*Bước2: Cho mỗi nhóm thảo luận trong 5 phút và tìm từ khoá điền vào 
trong ô chữ. 
 26 SINH HOẠT TỔ ĐỊA LÝ THEO CHUYÊN ĐỀ 
Câu 1: 
Câu 2: 
 Câu 3: 
 Câu 4: 
Câu 5: 
Câu 7: 
 Câu8: 
Mỗi nh m tìm hai từ khoá điền vào ô chữ trong thời gian 5 phút 
 *Nhóm 1: 
Câu 1: Vùng núi có địa hình cao nhất nước ta ? 
Câu 2: Mùa khô kéo dài ở Tây Nguyên gây .làm khó khăn cho canh 
tác nông nghiệp. 
*Nhóm 2: 
Câu 3: Hiện tượng thời tiết, làm cho cây trồng trong nông nghiệp bị rụng lá? 
Câu 4: Tên rừng cấm có diện tích lớn nhất khu vực Đông Nam Bộ. 
* Nhóm 3: 
Câu 5: Những thành phố lớn, trung tâm công nghiệp nước ta thường tập 
trung ở đâu? 
Câu 6 : Gió mùa đông bắc gây thiên tai gây cho khu vực Tây Bắc nước ta? 
*Nhóm 4: 
Câu 7 : Tên khu vực nào nước ta, thiên tai động đất ít xảy ra nhất? 
Câu 8 : Núi Bà Đen thuộc tỉnh nào của Đông Nam Bộ? 
*Bước 3: Cho học sinh thảo luận để tìm ra từ khoá chính xác. 
*Bước 4: Cho nhóm trưởng lên điền từ khoá vào ô trống trên giấy rô ki, giáo 
viên vẽ trước. 
- Sau khi các nhóm điền xong, giáo viên chuẩn kiến thức. 
Phiếu học tập phản hồi : 
Câu 1: 
Câu 2: 
T â y B ắ c 
h ạ n h á n 
s ư ơ n g m u ố i Câu 3: 
C á t T i ê n Câu 4: 
Câu 5: đ ồ n g b ằ n g 
r é t h ạ i 
Câu 7: N a m B ộ 
T â y N i n h Câu8: 
Câu 6: 
Câu 6: 
 27 SINH HOẠT TỔ ĐỊA LÝ THEO CHUYÊN ĐỀ 
MỘT TRÒ CHƠI ĐỊA LÍ TỔ XÂY DỰNG GIÁO DỤC HỌC SINH TIẾT 
KIỆM NĂNG LƯỢNG 
Ví dụ cho các em chơi trò chơi:Tôi ở đâu 
- Mỗi thành viên trong câu lạc bộ có một miếng giấy trắng một mặt (bằng 
1/8 khổ A4) và tự nghi trên đó 1 loại tài nguyên vd: than đá, quặng sắt, 
thủy triều, sức gió,dầu mỏ, rừng,. 
- Chọn ra 3 thành viên bất kì của 4 nhóm câu lạc bộ. Mỗi em mang sau 
lưng một bảng giấy có ghi rõ “Tài nguyên phục hồi”, “Tài nguyên không 
phục hồi”. “Tài nguyên vô tận”. 
- Học sinh 4 nhóm câu lạc bộ đứng thành vòng khép kín giữa sân trường, 
quay mặt theo chiều kim đồng hồ và liên tục chuyển nhanh mảnh giấy 
của mình cho người bên cạnh (luân chuyển theo vòng). 
- Giáo viên phát hiệu lệnh, mỗi học sinh ngay lập tức nhìn ngay mảnh 
giấy cầm trong tay của mình và chạy 1 trong 3 vị trí ở 3 góc sân (Chỗ có 
em mang mảnh giấy “Tài nguyên phục hồi”.”Tài nguyên không phục 
hồi” hay em mang mảnh giấy”Tài nguyên vô tận”.Ví dụ em cầm mảnh 
giấy có ghi “dầu mỏ” thì chạy về góc có em mang bảng hiệu “Tài 
nguyên không phục hồi”. 
- Em học sinh ở góc tiến hành kiểm tra các mảnh giấy ( xướng to tài 
nguyên ghi ở giấy cho mọi người cùng nghe ).Ai đứng không đúng vị trí 
thì mời ra ngoài. 
- Tổng kết trò chơi: 
Những thành viên của câu lạc bộ đứng đúng ví trị được ban tổ chức tặng 
một món quà là một cái móc khóa còn những thành viên đứng sai thì 
không có. DI SẢN ĐỊA PHƯƠNG ĐÁ BACHỒNG 
 28 SINH HOẠT TỔ ĐỊA LÝ THEO CHUYÊN ĐỀ 
 NỘI DỤNG CHUYÊN ĐỀ: 
“ xây dựng kế hoạch tham quan địa lí để giáo dục học sinh bảo 
vệ di sản văn h a địa phương” TỔ ĐỊA LÍ XAY DỰNG 
- Cho học sinh tham quan đá Ba Chồng là một di sản tự nhiên của 
huyện Định Quán thời gian 1 ngày bằng phương tiện xe đạp. 
*Mục tiêu: Học sinh hiểu được những mặt giá trị tiêu biểu của một di sản 
tự nhiên của địa phương, hiện là một điểm du lịch nổi tiếng trong tỉnh 
Đồng Nai 
- Học sinh có ý thức giử gìn, bảo vệ và quản bá di tích tự nhiên của 
huyện nhà. 
*Địa điểm tham quan: Đá Ba Chồng cách trường thpt Điểu Cải 20 km, 
nằm trung tâm huyện Định Quán. 
* Thời gian: 1 ngày 
* Số lượng: 1 lớp học khoãng 30 học sinh 
* Lộ trình: Từ trường thpt Điểu Cải đi dọc quốc lộ 20 về hướng Đà Lạt, 
đến đá Ba Chồng thuộc trung tâm huyện Định Quán. 
* Phương tiện: Xe đạp 
* Những thông tin cần thiết: 
- Đá Ba Chồng có lịch sử hình thành từ lâu, trước thời kì phun trào núi 
lửa Nêôgen thuộc kỉ trung sinh trên địa bàn huyện Định Quán 
- Đá Ba Chồng do quá trình ngoại lực tạo thành là chủ yếu, do quá trình 
bóc mòn, nhiệt độ và độ ẩm làm cho đá bị vở vụn và bóc mòn ra từng lớp 
gọi là hiện tượng bóc vỏ củ hành, trong cùng có ba lỏi đá cứng chồng lên 
nhau gọi là đá Ba Chồng 
- Đá có hình kì vĩ nằm dọc quốc lộ 20 thuộc trung tâm huyện Định Quán, 
đây là một địa danh có từ lâu đời gắn liền với nhiều sự kiện lịch sử của 
huyện nhà như chiến thắng La Ngà 
- Đây là di tích tự nhiên được tỉnh Đồng Nai là kì quan tự nhiên của tỉnh, 
được nhiều du khách trong nước và nước ngoài đến đây tham quan và 
nghiên cứu. 
- Cách 200m gần đá Ba Chồng là tượng phật Thích Ca rất lớn ngồi tọa 
lạc trên tảng đá dĩa hướng về quốc lộ 20 nhìn rất hùng vĩ 
* Tổ chức tham quan và các câu hỏi định hướng ( do giáo viên tư vấn) 
- Đá Ba Chồng có bị hư hỏng gì hay thy đổi hình dạng so trước đây 
không? Nếu có, do nguyên nhân gì?(chiến tranh, con người tàn phá, thiên 
tai) 
- Theo em đá Ba Chồng có từ lúc nào? 
- Theo em, di tích tự nhiên này có quan trọng không? vì sao? 
 29 SINH HOẠT TỔ ĐỊA LÝ THEO CHUYÊN ĐỀ 
- Theo em hoạt động kinh tế có làm ảnh hưởng đến di tích này không? 
Nếu có, em hãy nêu những biện pháp để bảo vệ. 
- Tại sao phải bảo vệ di tích tự nhiên này? 
- Tại sao hiện nay có nhiều du khách trong và ngoài nước đến tham quan, 
nghiên cứu di tích tự nhiên này? 
* Phương pháp thu thập thông tin: Quan sát, phỏng vấn người dân sinh 
sống gần di tích, trao đổi nhóm. 
* Phân công nhiệm vụ: 
- Thầy Phạm Văn Lâm hướng dẫn 
- Thầy Nguyễn Công Ninh ổn định, điểm danh học sinh trong quá trình 
tham quan 
- Cô Ngô Thị Bích Thuận chuẩn bị đồ ăn, nước uống trong quá trình 
tham quan 
- Cô Lưu Thị Soa chuẩn bị phương tiện học tập: Thước dây, la bàn, phiếu 
thu thập thông tin phát cho học sinh 
- Cô Đào Thị Thu cung cấp thêm những thông tin cần thiết về di tích cho 
học sinh trong quá trình tham quan 
- Cô Phạm Thị An chấm bài thu hoạch cho học sinh sau buổi tham quan 
*Vào buổi chiều, học sinh tập trung tại một khu đất bằng phảng gần di 
tích, dưới tán cây thoáng mát, cùng nhau trao đổi những nội dung quan 
sát, thu thập từ di tích, trên cơ sở trả lời những câu hỏi gợi ý ở trên. Giáo 
viên xác nhận và cung cấp thêm thông tin ( nếu cần thiết) 
* Học sinh về nhà ghi lại những điều thu hoạch được sau buổi tham quan, 
trao đổi với bạn trong buổi học sau. 
 HÌNH ẢNH HỌC SINH THAM QUAN DI SẢN ĐÁ BA CHỒNG 
 30 SINH HOẠT TỔ ĐỊA LÝ THEO CHUYÊN ĐỀ 
IV. HIỆU QUẢ CỦA ĐỀ TÀI: 
Tuy chuyên đề mới áp dụng nhưng đạt được một số kết quả đáng khã quan: 
- Các thành viên trong tổ tham gia hào hứng các chuyên đề do tổ đề ra 
- Học sinh vô cùng phấn khởi khi tham gia các chuyên đề khi áp dụng 
vào giảng dạy ba khối 10, 11, 12 
- Kết quả học tập các em tăng lên đáng kể, tỉ lệ tốt nghiệp cao hơn mặt 
bằng chung của tỉnh 
- Khoãng 40% học sinh khối 12 chọn môn địa lí thi tốt nghiệp và đại 
học 
- Ban giám hiệu nhiệt tình ủng hộ kinh phí và tạo điều kiện cơ sở vật 
chất để thực hiện các chuyên đề một cách thuận lợi trong nhà trường 
- Tổ địa lí kết hợp đoàn trường thực hiện 2 buổi tuyên truyền học sinh 
hướng về biển đảo được các em tham gia đông đảo 
- Tổ địa lí kết hợp hội phụ nữ xã Túc Trưng, Phú Túc, Phú cường thực 
hiện giáo dục chính sách dân số trên địa bàn 3 xã 
- Tổ địa lí cùng đoàn trường thực hiện 1 buổi lao động cho học sinh làm 
sạch thôn xóm trên địa bàn xã Túc Trưng được nhân dân địa phương 
hết lòng khen ngợi. 
V. ĐỀ XUẤT, KHUYẾN NGHỊ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG: 
1.Kết luận 
Trong quá trình thực hiện đề tài “ Sinh hoạt tổ địa lý theo chuyên đề ”.Tôi 
vẫn còn gặp nhiều khó khăn 
- Cơ sở vật chất nhà trường còn hạn chế gây khó khăn cho những tiết 
dạy theo nghiên cứu bài học. 
- Một số học sinh chưa quen với phương pháp dạy học tích cực. 
- Nhưng cơ bản đề tài đã được thực thi và đã thu hút tất cả giáo viên 
trong tổ tham gia tích cực, được sự hưởng ứng tích cực từ BGH nhà 
trường, đa số học sinh hứng thú với những tiết dạy mẩu và tham gia 
xây dựng bài năng nổ, phần lớn các em khắc sâu kiến thức và thi kết 
quả cao hơn những năm học trước. 
- Kinh phí hoạt động còn hạn chế nên khó khăn thực hiện các buổi sinh 
hoạt tổ theo hình thức ngoại khóa 
- Một số giáo viên bận việc gia đình nên hạn chế thời gian tham gia 
sinh hoạt tổ địa lí theo chuyên đề 
- Một số học sinh chú trọng học các môn tự nhiên nên các em không 
nhiệt tình hợp tác khi giáo viên áp dụng các chuyên đề xây dựng của 
tổ trong giảng dạy 
 31 SINH HOẠT TỔ ĐỊA LÝ THEO CHUYÊN ĐỀ 
- Tuy nhiên chuyên đề đã được áp dụng tại cơ sở và đạt một số kết quả 
đáng kể chứng minh tính hiệu quả của đề tài: “ Sinh hoạt tổ địa lý theo 
chuyên đề ”. 
2. Kiến nghị 
 - Tôi nghĩ những tổ địa lí trong trường trung học phổ thông nên sinh hoạt 
tổ theo chuyên đề .Để giúp các em hứng thú học tập môn địa lí và theo xu 
thế chung của ngành giáo dục. Đồng thời giúp cho các thành viên trong 
tổ tiếp cận với phương pháp dạy học mới, thuần thục với những giáo án 
soạn theo hướng nghiên cứu bài học lấy học sinh làm trung tâm. 
- Trong quá trình sinh hoạt tổ địa lý theo chuyên đề. Tổ trưởng cần phải 
có kế hoạch chi tiết, đa dạng nội dung sinh hoạt để gây hứng thú cho các 
thành viên trong tổ, phát huy tính sáng tạo của giáo viên. Đem lại ý nghĩa 
thiết thực trong những buổi sinh hoạt tổ. 
- Trong quá trình hoạt động cần phải có kinh phí hoạt động. Mà kinh phí 
tổ còn hạn chế. Kính mong BGH nhà trường, sở giáo dục tạo điều kiện để 
những buổi sinh hoạt tổ chuyên môn theo chuyên đề tốt hơn và đạt hiệu 
quả cao hơn. 
VI. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 
1. Vụ giáo dục trung học (12/2014) Tài liệu tập huấn. Xây dựng các 
chuyên đề dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng 
lực học sinh- Môn địa lý. Nhà xuất bản giáo dục 
2. Lê Thông, Nguyễn Viết Thịnh(01/2010). Sách giáo khoa địa lý 10, 11, 
12 – Nhà xuất bản giáo dục. 
3. PGS.TS. Nguyễn Đức Vũ(30/5/2001). Hoạt động ngoại khóa ở trường 
phổ thông– Nhà xuất bản giáo dục. 

File đính kèm:

  • pdfskkn_sinh_hoat_to_dia_ly_theo_chuyen_de_4931.pdf
Sáng Kiến Liên Quan