Bìa Sáng kiến kinh nghiệm Phân loại và phương pháp giải các dạng bài tập Hóa học 8

Sáng kiến kinh nghiệm Phân loại và phương pháp giải các dạng bài tập Hóa học 8

doc1 trang | Chia sẻ: sangkien | Ngày: 07/08/2015 | Lượt xem: 1384 | Lượt tải: 31Download
Bạn đang xem tài liệu "Bìa Sáng kiến kinh nghiệm Phân loại và phương pháp giải các dạng bài tập Hóa học 8", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phßng gi¸o dôc ®µo t¹o b¶o th¾ng
Tr­êng thcs th¸i niªn sè 3
S¸ng kiÕn kinh nghiÖm
Ph©n lo¹i vµ ph­¬ng ph¸p gi¶i
c¸c d¹ng bµi tËp Hãa häc 8
Ng­êi thùc hiÖn: NguyÔn V¨n LËp
Tæ chuyªn m«n: Tù Nhiªn
Tr­êng: THCS sè 3 Th¸i Niªn
N¨m häc 2009 - 2010

File đính kèm:

  • docBIA SK.doc
Sáng Kiến Liên Quan