SKKN Kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động thiết bị ở trường THCS

Ưu điểm nổi bật của phương pháp dạy học bằng công nghệ thông tin so

với phương pháp giảng dạy truyền thống là:

Môi trường đa phương tiện kết hợp những hình ảnh, video, với âm

thanh, văn bản, biểu đồ được trình bày qua máy tính theo kịch bản vạch sẵn

nhằm đạt hiệu quả tối đa qua một quá trình học đa giác quan, giúp giáo viên chủ

động hơn về mặt thời gian, mô tả đầy đủ nhiều thí nghiệm mà thực tế không thể

tiến hành được;

Những thí nghiệm, tài liệu được cung cấp bằng nhiều kênh: kênh hình,

kênh chữ, âm thanh sống động làm cho học sinh dễ thấy, dễ tiếp thu và bằng suy

luận có lý, học sinh có thể có những dự đoán về các tính chất, những quy luật

mới, tạo ra nhiều hứng thú cho học sinh. Đây là một công dụng lớn của công

nghệ thông tin và truyền thông trong quá trình đổi mới phương pháp dạy học.

Có thể khẳng định rằng, môi trường công nghệ thông tin và truyền thông chắc

chắn sẽ có tác động tích cực tới sự phát triển trí tuệ của học sinh và điều này làm

nảy sinh những lý thuyết học tập mới.

pdf27 trang | Chia sẻ: Vạn Ngọc | Ngày: 15/08/2023 | Lượt xem: 235 | Lượt tải: 1Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "SKKN Kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động thiết bị ở trường THCS", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
hi về thăm trường. 
Đầu năm học 2009 – 2010, tại Hội nghị thư viện thiết bị do Phòng Giáo 
Dục và Đào Tạo tổ chức, Tôi đã được Phòng phân công báo cáo điển hình công 
tác thiết bị ở đơn vị. Bản báo cáo được các cấp lãnh đạo và các bạn đồng nghiệp 
đánh giá cao và đặc biệt là các biểu mẫu, các hồ sơ thiết bị tôi đã dùng Word và 
Excel làm (đã nói ở trên) được các trường THCS trong toàn Thị xã hưởng ứng 
và xin được chia sẽ để áp dụng cho đơn vị mình. 
Theo Quyết định số 216 /QĐ-PGDĐT ngày 10 tháng 10 năm 2012. Về 
việc thành lập tổ nghiệp vụ thư viện thiết bị trường học thì Tôi là một trong tám 
thành viên của Tổ nghiệp vụ. Ngày 23,24/10 năm 2012 Tôi đã làm báo cáo viên 
tập huấn sử dụng phần mềm Vemis phân hệ quả lý thiết bị cho cán bộ thiết bị 
của toàn Thị xã tại trường THCS Chu Văn An. 
D. RÚT RA NHỮNG KINH NGHIỆM CHUNG: 
Công tác thiết bị cần có sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Ban Giám 
Hiệu. 
Cần nâng cao ý thức sử dụng thiết bị của các giáo viên bộ môn, nâng cao 
ý thức tự học ứng dụng CNTT vào giảng dạy, phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa 
phụ trách thiết bị với Ban Giám Hiệu và giữa phụ trách thiết bị với giáo viên bộ 
môn. 
Tham gia đầy đủ các hội nghị, các cuộc họp được Phòng Giáo Dục và 
Đào Tạo tổ chức hàng năm, lắng nghe báo cáo nắm được những ưu điểm, 
những mặt còn hạn chế của các đơn vị bạn từ đó rút kinh nghiệm cho hoạt động 
thiết bị của đơn vị mình. 
Lưu trữ tốt các hồ sơ thiết bị qua mỗi năm. 
Phụ trách thiết bị phải có tinh thần, trách nhiệm nên có hiểu biết về các 
môn học tự nhiên mà có sử dụng thiết bị khá phức tạp như lý, hoá, sinhđặc 
biệt phải có hiểu biết tốt về môn tin học (phần mềm soạn thảo văn bản 
Microsoft Word, phần mềm bảng tính Microsoft Excel, các phần mềm xử lý 
hình ảnh, video, flash, sử dụng thành thạo mạng internet,) 
SKKN: Kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động thiết bị ở trường THCS Trang 11 
Gv:Trần Minh Thọ Phụ trách thiết bị Trường THCS Trần Quang Khải 
E. LỜI KẾT: 
Lôøi ñaàu tieân, xin caûm ôn thaày Hieäu tröôûng – Leâ Ñình Quyù ñaõ quan 
taâm, chæ ñaïo saâu saùt hoaït ñoäng thieát bò. Trang bị đầy đủ máy vi tính có nối 
mạng cho giáo viên và phụ trách thiết bị cũng như đầu tư mua một số thiết bị 
CNTT như máy ảnh, máy chiếu, điều khiển từ xa... 
Cảm ơn các giáo viên bộ môn đã phối hợp chặt chẽ với bộ phận thiết bị, 
tích cực mượn, trả và bảo quản thiết bị khi sử dụng, phản ánh kịp thời những sai 
sót của bộ phận thiết bị. Chịu khó học hỏi ứng dụng CNTT vào giảng dạy. 
Tôi mong muốn các kinh nghiệm trên có thể góp phần nâng cao hiệu quả 
hoạt động thiết bị không chỉ cho những trường có cơ sở vật chất khó khăn như ở 
đơn vị mà còn cho tất cả các trường khác trong Thị xã, đưa hoạt động thiết bị 
ngày càng đi lên, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học. 
Vì chæ laø moät phuï traùch thieát bò neân nhöõng kinh nghieäm maø toâi ñöa ra 
khoâng sao traùnh khoûi thieáu soùt, mong nhaän ñöôïc söï goùp yù chaân thaønh töø thaày 
(coâ) vaø caùc baïn ñoàng nghieäp. 
Cuoái cuøng, xin chuùc quyù thaày, coâ maïnh khoeû. Chuùc cho hoaït ñoäng 
thieát bò ôû Phoøng Giaùo Duïc & Ñaøo Taïo vaø ôû taát caû caùc tröôøng trong Thị xã 
Ninh Hoaø hoaït ñoäng ngaøy caøng tieán boä vaø ñaït hieäu quaû cao. 
SKKN: Kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động thiết bị ở trường THCS Trang 12 
Gv:Trần Minh Thọ Phụ trách thiết bị Trường THCS Trần Quang Khải 
F. PHỤ LỤC: 
1. DÙNG CHƯƠNG TRÌNH EXCEL LÀM THỐNG KÊ THÁNG, SƠ 
KẾT HỌC KÌ VÀ TỔNG KẾT CUỐI NĂM 
Nháy chuột phải 
vào Sheet t1-2 chọn 
Move or Copy 
Tick vào đây và 
chọn OK 
Công thức để cộng 
lượt mượn các 
thành viên tổ Hóa 
sinh 
=SUM(D13:D20) 
SKKN: Kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động thiết bị ở trường THCS Trang 13 
Gv:Trần Minh Thọ Phụ trách thiết bị Trường THCS Trần Quang Khải 
2. TỆP TIN EXCEL THỐNG KÊ LƯỢT MƯỢN CÁC THÁNG 
Sheet thống kê của các 
tháng và cả năm 
Sheet hiện tại: cả năm 
SKKN: Kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động thiết bị ở trường THCS Trang 14 
Gv:Trần Minh Thọ Phụ trách thiết bị Trường THCS Trần Quang Khải 
3. DÙNG WORD LÀM BÁO CÁO THÁNG, SƠ KẾT HK1 VÀ 
TỔNG KẾT CUỐI NĂM 
(trích sơ kết hoạt động thiết bị hk1) 
Phòng GD&ĐT Ninh Hoà CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Trường THCS Trần Quang Khải Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 
 ---o0o--- 
SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG THIẾT BỊ HK1 
(Năm học 2012 – 2013) 
II. Hồ sơ sổ sách: 
Gồm có 6 loại sổ: sổ danh mục thiết bị theo môn có ghi các tiết sử 
dụng, sổ đăng ký thiết bị, sổ theo dõi việc mượn thiết bị, sổ kế hoạch 
hoạt động thiết bị, sổ theo dõi đồ dùng dạy học tự làm, sổ mua bổ sung 
đồ dùng dạy học. 
III. Xử lý nghiệp vụ: 
1. Sổ danh mục thiết bị được phân theo bộ môn, mỗi thiết bị đều ghi 
rõ tiết có sử dụng trong suốt năm học, trình bày sổ có khoa học. 
2. Sổ cho mượn đồ dùng dạy học được chia theo tổ chuyên môn và 
theo dõi việc mượn cụ thể của từng giáo viên. Làm sổ mượn theo 
mẫu mới của Bộ. Phiếu mượn thiết bị luôn luôn có sẵn để giáo viên 
tiện việc mượn thiết bị. 
3. Sổ đăng ký thiết bị làm theo mẫu mới của Bộ. Cập nhật tài sản thiết 
bị trong 5 năm. 
4. Sổ theo dõi đồ dùng tự làm dùng để cập nhật đồ dùng dạy học tự 
làm của giáo viên. 
5. Sổ mua bổ sung đồ dùng dạy học để theo dõi việc mua bổ sung 
thêm thiết bị dạy học đặc biệt các thiết bị hao mòn, hỏng hóc cần 
thay thế. 
6. Hàng tháng, hàng tuần, phụ trách thiết bị đều có kế hoạch hoạt 
động thông qua sổ kế hoạch. 
7. Thành lập tổ học sinh chuyên thiết bị ở khối 8 (mỗi lớp 1 học sinh) 
để giúp phụ trách thiết bị trong việc vệ sinh, sắp xếp thiết bị và 
phòng thiết bị hàng tuần. 
8. Sử dụng phần mềm Vemis quản lý hoạt động thiết bị. 
IV. Hoạt động: 
1. Tài sản: 
- Tổng giá trị tài sản thiết bị: 101,314,043đ 
 Khối 6: 1 bộ trị giá: 26,266,000đ 
 Khối 7: 1 bộ trị giá: 17,564,500đ 
 Khối 8: 1 bộ trị giá: 25,396,290đ 
 Khối 9: 1 bộ trị giá: 32,087,253đ 
 Ngoài ra còn một số thiết bị trước chương trình thay 
sách, và mua bổ sung ở các năm học. 
2. Thiết bị bổ sung HK1 năm học 2012-2013: 
SKKN: Kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động thiết bị ở trường THCS Trang 15 
Gv:Trần Minh Thọ Phụ trách thiết bị Trường THCS Trần Quang Khải 
TT TÊN ĐỒ DÙNG Đ.v.t 
Số 
Lượng 
Đơn giá 
Thành 
tiền 
Ghi chú 
1 Đập xuất phát cái 2 42000 84,000 
2 Col cái 8 19750 158,000 
3 Cờ chuối lớn cây 8 6000 48,000 
 Tổng cộng 290,000 
* Bổ sung thiết bị hao mòn: 
TT TÊN ĐỒ DÙNG Đ.v.t 
Số 
Lượng 
Đơn giá 
Thành 
tiền 
Ghi chú 
1 Pin con ó đại Cặp 12 11000 132,000 
2 Pin con ó tiểu Cặp 6 4000 24,000 
3 Băng keo trong Cuộn 1 15000 15,000 
4 
Băng keo đen cách 
điện 
Cuộn 2 7000 
14,000 
5 Cồn lít 1 25000 25,000 
6 Pin trung Maxcell viên 6 5000 30,000 
7 Pin vuông 9V viên 6 6000 36,000 
 Tổng cộng 276,000 
3. Thiết bị hỏng, hao mòn: 
Một số thiết bị bị hỏng hoặc hao mòn trong quá trình sử dụng như : 
Com pa, quả bóng đá, quả bóng chuyền, dây điện, bóng đèn 3V, 6V, 
bình điện phân, bình cầu thuỷ tinh, pin, lò xo, hoá chất Số lượng cụ 
thể được ghi trong biên bản kiểm kê thiết bị. 
4. Thống kê lượt mượn và số lần sử dụng của từng giáo viên: 
Stt Tên giáo viên 
Tháng 9 
Tháng 
10 
Tháng 
11 
Tháng 
12 
Hk1 
Lượt Lần Lượt Lần Lượt Lần Lượt Lần Lượt Lần ĐT 
1 Lại Quốc Linh 14 45 8 27 13 33 3 8 38 113 0 
2 Nguyễn Minh Hiếu 13 51 7 28 13 22 6 11 39 112 3 
3 
Ngô Thái Thị 
Minh 
Tâm 13 45 7 23 10 30 4 7 34 105 0 
4 Trần Thị Phượng 3 12 2 6 0 0 1 2 6 20 0 
5 Nguyễn Văn Phụng 5 15 4 12 8 20 2 4 19 51 0 
6 Nguyễn Bảo 18 30 10 16 18 37 5 8 51 91 8 
SKKN: Kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động thiết bị ở trường THCS Trang 16 
Gv:Trần Minh Thọ Phụ trách thiết bị Trường THCS Trần Quang Khải 
7 Võ Thuỵ Thanh Hà 15 40 19 30 30 45 10 14 74 129 17 
8 Trần Minh Thọ 5 5 3 3 10 10 1 2 19 20 12 
Tổ: Toán-lý-Cnghệ 86 243 60 145 102 197 32 56 280 641 40 
9 Phạm Thị Thêm 15 46 12 44 9 25 2 4 38 119 0 
10 Đoàn Thanh Long 10 35 8 28 7 22 3 11 28 96 1 
11 Nguyễn Thị 
Phươn
g 
5 10 8 12 14 22 5 7 32 51 8 
12 Mai Ngọc Thạch 5 12 7 15 13 23 2 4 27 54 1 
13 Lê Thị Thanh Xuân 2 8 0 0 0 0 0 0 2 8 0 
14 Nguyễn Thị Tây 11 32 8 18 8 24 2 6 29 80 0 
15 Lê Hoàng Yến 10 35 8 28 12 24 5 13 35 100 7 
Tổ: Hoá-sinh-thể dục 58 178 51 145 63 140 19 45 191 508 17 
16 Lê Chí 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 
17 Lương Thị Minh Trang 5 5 1 1 0 0 0 0 6 6 3 
18 Nguyễn Thị Vũ Uyên 6 12 2 6 7 8 0 0 15 26 2 
19 Võ Thị Thanh Thuý 3 6 12 14 7 7 0 0 22 27 4 
20 Lê Vũ Thi 7 25 7 21 21 42 1 2 36 90 14 
21 Hồ Thị Hoàng 20 70 16 52 29 59 17 49 82 230 23 
Tổ: Văn - mỹ thuật - nhạc 42 119 38 94 64 116 18 51 162 380 46 
22 Ngô Thái Thị Ái Hạnh 5 15 5 8 5 15 3 5 18 43 0 
23 Cao Thị Thu Hà 5 21 8 21 13 25 2 3 28 70 10 
24 Nguyễn Thị Lùn 6 14 9 12 19 29 2 4 36 59 11 
25 Võ Thị Thuỳ Trang 8 25 4 8 10 30 4 4 26 67 2 
26 Võ Xuân Hồng 5 10 7 9 6 27 2 5 20 51 0 
27 Nguyễn Thị Trà Mi 10 20 12 20 5 25 2 6 29 71 0 
28 Huỳnh Thị Minh Hoàng 8 16 13 20 26 38 3 6 50 80 15 
Tổ Avăn -sử -địa -Gdcd 47 121 58 98 84 189 18 33 207 441 38 
Toàn trường: 233 661 207 482 313 642 87 185 840 1970 141 
Trong học kì 1 năm học 2012 – 2013 toàn trường có 840 lượt mượn và 
1970 lần sử dụng. (Xấp xỉ so với cùng kì năm trước). 
 Hầu hết các giáo viên đều tích cực trong việc sử dụng thiết bị. Ngoài 
ra, giáo viên còn mượn các thiết bị ở môn khác hoặc khối khác để dạy cho 
môn mình. 100% thiết bị đều được sử dụng khi đến tiết dạy cần sử dụng. 
Tổng kinh phí để mua sắm thiết bị: 566.000đ trong đó mua thiết bị 
tăng thêm là 290.000đ; mua bổ sung thiết bị hao mòn là 276.000đ (có danh 
sách kèm theo ở trên) 
Trong hk1 đã có 141 tiết giảng dạy bằng giáo án điện tử (bình quân 5 
tiết/Gv-cao hơn năm trước (4,6)). Tuy nhiên, việc sử dụng bài giảng điện tử 
giữa các giáo viên là không đồng đều, có giáo viên sử dụng rất tích cực 
SKKN: Kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động thiết bị ở trường THCS Trang 17 
Gv:Trần Minh Thọ Phụ trách thiết bị Trường THCS Trần Quang Khải 
nhưng cũng có giáo viên trong hk1 không thiết kế một tiết dạy bài giảng điện 
tử nào. 
V. Đánh giá chung: 
1. Ưu điểm: 
- Lãnh đạo nhà trường quan tâm tạo mọi điều kiện để thiết bị hoàn 
thành tốt nhiệm vụ. 
- Phần lớn giáo viên bộ môn có tinh thần trách nhiệm cao trong việc 
giảng dạy, quan tâm đến việc sử dụng đồ dùng dạy học. 
- Phụ trách thiết bị có kinh nghiệm, trách nhiệm. 
2. Tồn tại: 
- Cơ sở vật chất còn thiếu, chưa có phòng thực hành riêng cho các bộ 
môn. 
 Ninh Đông, ngày 03 tháng 1 năm 2013 
 Phụ trách thiết bị 
 Trần Minh Thọ 
SKKN: Kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động thiết bị ở trường THCS Trang 18 
Gv:Trần Minh Thọ Phụ trách thiết bị Trường THCS Trần Quang Khải 
4.1 DÙNG EXCEL LÀM SỔ DANH MỤC THIẾT BỊ 
LIỆT KÊ CÁC TIẾT CÓ SỬ DỤNG 
(trích môn vật lý 6) 
TT TÊN ĐỒ DÙNG 
Đ 
vt 
SL Các tiết có sử dụng 
MÔN VẬT LÝ6 
 Dụng cụ: 
1 Thước cuộn 1,5 m Cái 4 1 
2 Giá đỡ thước Cái 12 16 
3 Lực kế 3 N Cái 24 11 12 14 15 19 
4 Lực kế 1,5 N Cái 10 11 
5 Bộ quả trọng 50 g (6 quả) Bộ 2 6 8 10 11 
6 Lực kế bảng dẹt 2,5 N Cái 12 11 
7 Quả gia trọng 200 gr Quả 11 12 14 15 16 19 
8 Lò xo lá tròn Cái 12 6 7 
9 Xe lăn Cái 10 6 7 
10 Khối gỗ (12 x 4 x 6 cm) Cái 12 7 
11 Mặt phẳng nghiêng dài 50 cm Cái 12 7 15 
12 Thanh nam châm Cái 12 6 
13 Lò xo xoắn 3 N Cái 8 6 8 10 16 
14 Lò xo xoắn 1 N Cái 4 6 8 10 
15 Chân đế Cái 12 6 7 8 10 14 16 24 26 27 
28 
32 
16 Thanh trụ 500 mm đk 10 mm Cái 12 6 7 8 10 14 16 24 26 27 
28 
32 
17 Thanh trụ 250 mm Cái 12 6 7 8 10 14 16 24 26 27 
28 
32 
18 Khớp nối chữ thập Cái 24 6 7 8 10 14 16 24 26 27 
28 
32 
19 Đòn bẩy + trục Cái 9 16 
20 Ròng rọc cố định Cái 12 19 
21 Ròng rọc động Cái 11 19 
22 Dụng cụ khối nở vì nhiệt của chất rắn Bộ 2 21 
23 
Thí nghiệm lực xuất hiện trong sự nở 
 dài của chất rắn 
Bộ 2 24 
24 Băng kép Cái 12 24 
25 Kẹp vạn năng Cái 12 7 26 27 28 
26 Vòng kiềng Cái 9 26 27 28 29 32 
27 Tấm lưới sắt hoặc đồng Cái 10 26 27 28 31 32 
28 Bình chia độ 250 cc Cái 1 3 4 12 13 
29 Cốc đốt 250 cc Cái 24 4 12 23 26 27 28 31 32 
... .... .. .. .. .. .. 
SKKN: Kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động thiết bị ở trường THCS Trang 19 
Gv:Trần Minh Thọ Phụ trách thiết bị Trường THCS Trần Quang Khải 
4.2 SỔ DANH MỤC THIẾT BỊ THEO BÀI HỌC SÁCH GIÁO KHOA 
(trích môn lý 6 học kì 1) 
Tuần Tiết Nội dung Thiết bị dạy học 
1 1 Đo độ dài 
Thước cuộn, thước dây, thước kẻ có ĐCNN 
1mm 
2 2 Đo độ dài (tt) 
Thước cuộn, thước dây, thước kẻ có ĐCNN 
1mm 
3 3 
Đo thể tích chất 
lỏng 
 3 loại bình chia độ (bcđ), một vài loại ca đong. 
4 4 
Đo thể tích chất rắn 
không thấm nước 
Cốc đựng nước, bcđ, bình tràn, 2 hòn đá+dây 
buộc (1bỏ lọt bcđ và 1 bỏ không lọt bcđ) 
5 5 
Khối lượng. Đo 
khối lượng 
 Cân Rôbécvan+hộp quả cân. Vài viên sỏi nhỏ 
để cân. 
6 
6 
Lực. Hai lực cân 
bằng (KT15’) 
 Xe lăn, lò xo lá tròn, lò xo 6cm, thanh nam 
châm, quả gia trọng có dây treo, giá thí nghiệm 
(để treo quả gia trọng), tuốc nơ vít nhỏ 
6’ 
Tìm hiểu kết quả 
tác dụng của lực 
 Xe lăn+dây treo, lò xo lá tròn, , giá thí 
nghiệm+khớp nối chữ thập, mặt phẳng 
nghiêng, kẹp vạn năng, viên bi, tuốc nơ vít nhỏ 
7 7 
Trọng lực. Đơn vị 
lực 
Giá treo, quả nặng 50g, lò xo xoắn, dây treo, 
thước êke, chậu nước 
8 8 Kiểm tra 1 tiết 
9 9 Lực đàn hồi 
 Giá treo, lò xo xoắn, lò xo bút bi, thước thẳng 
ĐCNN 1mm , 3 quả nặng 50g. 
10 10 
Lực kế. Phép đo 
lực.Trọng lượng và 
khối lượng 
 Lực kế 3N, lực kế 1,5N, dây mảnh nhẹ để buộc 
cuốn sách giáo khoa. 
11 11 
Khối lượng riêng – 
Bài tập 
12 12 
Trọng lượng riêng 
– Bài tập 
Lực kế 3N, BCĐ 250cm3, cốc đốt , nước, quả 
nặng 200g 
13 13 
Thực hành: Xác 
định khối lượng 
riêng của sỏi 
 Cân Rôbécvan, BCĐ 250cm3, 9 hòn sỏi, nước, 
bút lông, khăn khô, máy tính 
14 14 Máy cơ đơn giản 
 2 lực kế 3N, quả nặng 2N (có móc hai bên), 
giá treo. 
15 15 Mặt phẳng nghiêng 
 Lực kế 3N, quả nặng 2N, 3 tấm ván có độ dài 
khác nhau và một số vật kê. 
16 16 Đòn bẩy 
 Lực kế 3N, quả nặng 2N, giá đỡ, thanh ngang 
(đòn bẩy) 
17 17 Ôn tập HK 1 
18 18 Kiểm tra học kì 1 
19 
Hoàn tất chương 
trình HKI 
SKKN: Kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động thiết bị ở trường THCS Trang 20 
Gv:Trần Minh Thọ Phụ trách thiết bị Trường THCS Trần Quang Khải 
5. SỔ CHO MƯỢN THIẾT BỊ 
Trích 1 trang của giáo viên Lê Thị Thanh Xuân tổ Hoá – Sinh –Thể dục 
HỌ VÀ TÊN GIÁO VIÊN: Lê Thị Thanh Xuân Môn dạy: Hoá .Tổ chuyên môn:Hoá – Sinh –Thể dục 
Ngày 
mượn 
Ngày 
trả 
Phiếu báo 
Thiết bị 
mượn sử dụng 
Số 
lượng 
Dạy 
tiết 
Tên bài dạy 
Dạy 
 lớp 
Tình 
trạng 
thiết bị 
khi trả 
Người trả 
ký tên Số 
Ngày, 
 tháng 
 31.1 1.2 18 28/1 
Ống thuỷ tinh hình trụ rỗng 2 đầu, chậu thuỷ 
tinh, muỗng sắt, P, nút cao su. 
1 42 
 Không khí và sụ 
cháy (tiết1) 
K8 
 Bình 
thường 
12/2 13/2 19 10/2 
 KMnO4, bình cầu, giá, chậu thuỷ tinh, lọ 
thuỷ tinh thu O2, P 
4 43 
 Không khí và sụ 
cháy (tiết2) 
 K8 
 Bình 
thường 
Và trích 1 trang của giáo viên Nguyễn Thị Lùn tổ Sử – Địa - GDCD 
HỌ VÀ TÊN GIÁO VIÊN: Nguyễn Thị Lùn Môn dạy: Sử .Tổ chuyên môn: Sử – Địa - GDCD 
Ngày 
mượn 
Ngày 
trả 
Phiếu báo 
Thiết bị 
mượn sử dụng 
Số 
lượng 
Dạy 
tiết 
Tên bài dạy 
Dạy 
 lớp 
Tình 
trạng 
thiết bị 
khi trả 
Người trả 
ký tên 
Số 
Ngày, 
 tháng 
23/2 1/3 3 20/2 
Lược đồ khởi nghĩa Ba Đình, Bãi Sậy, Hương 
Khuê 
Lược đồ căn cứ Yên Thế 
1 
1 
 41 
43 
 PT chống Pháp 
cuối thế kỷ 19 
P.trào Yên Thế 
8123 
 Bình 
thường 
2/3 5/3 4 2/3 Lược đồ Chiến dịch Việt Bắc 1 
Những năm đầu 
kháng chiến 
K9 
 Bình 
thường 
Ghi chú: Cột “Thiết bị mượn sử dụng” trong mẫu của phòng phát về, theo tôi nên nên làm rộng hơn , các cột khác nên 
làm hẹp lại như kích thước ở trên.
SKKN: Kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động thiết bị ở trường THCS Trang 21 
Gv:Trần Minh Thọ Phụ trách thiết bị Trường THCS Trần Quang Khải 
6. ẢNH CHỤP BÌA CÁC LOẠI SỔ ĐƯỢC LÀM BẰNG CHƯƠNG 
TRÌNH WORD 
CÁC LOẠI SỔ 
SỔ THIẾT BỊ GIÁO DỤC 
SỔ MƯỢN THIẾT BỊ GIÁO DỤC SỔ DANH MỤC 
SỔ THEO DÕI ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
TỰ LÀM 
SỔ GHI ĐẦU BÀI BÀI GIẢNG ĐIỆN 
TỬ 
SỔ THEO DÕI MUA BỔ SUNG SỔ GHI ĐẦU BÀI TIẾT THỰC 
HÀNH 
SKKN: Kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động thiết bị ở trường THCS Trang 22 
Gv:Trần Minh Thọ Phụ trách thiết bị Trường THCS Trần Quang Khải 
7. QUI ĐỊNH CẬP NHẬT SỔ ĐẦU BÀI VÀ LƯU TRỮ BÀI GIẢNG 
ĐIỆN TỬ 
TRƯỜNG THCS TRẦN QUANG KHẢI 
BỘ PHẬN THIẾT BỊ 
MỘT SỐ QUI ĐỊNH 
(v/v cập nhật sổ đầu bài và lưu trữ bài giảng điện tử) 
1. Khi dạy tiết thực hành, đề nghị thầy (cô) cập nhật vào sổ ghi đầu bài tiết 
thực hành. 
2. Khi dùng máy chiếu để dạy bài giảng điện tử, đề nghị thầy (cô) cập nhật 
vào sổ ghi đầu bài bài giảng điện tử. 
(Vậy nếu tiết thực hành mà có sử dụng máy chiếu thì phải cập nhật vào 2 
sổ) 
3. Lưu ý: 
a. Bài giảng điện tử được xem như 1 đồ dùng dạy học và khi giảng 
dạy giáo viên phải lưu vào máy tính (của nhà trường). Bộ phận thiết 
bị sẽ lưu giữ xem đó là 1 đồ dùng dạy học tự làm của giáo viên. 
b. Lưu bài giảng điện tử vào thư mục: “D:\GIAOANDIENTU\” theo 
cú pháp sau: 
Môn-lớp-tên bài-tên giáo viên 
Trong đó: 
Môn : là tên môn học thống nhất ghi như sau (TOAN; LY; HOA; 
SINH; VAN; SU; DIA; GDCD; CN; TD; AN; MT; TIN) 
Lớp: tên khối lớp (ví dụ: 6; 7; 8; 9) 
Tên bài: là tên (ghi đầy đủ) của bài dạy (ví dụ: THUC HANH 
NGHIEM LAI LUC DAY AC-SI-MET) 
Tên giáo viên: chỉ ghi tên, nếu có 2 gv trùng tên thì ghi thêm chữ lót 
(ví dụ: THO; PHUONG; T HA; C HA, T TRANG, M TRANG); 
Ví dụ: 
LY-8-THUC HANH NGHIEM LAI LUC DAY AC-SI-MET-THO 
Nếu bài giảng có nhiều tệp tin (như có video,) thì lưu các tệp tin này vào 
một thư mục và đặt tên thư mục theo cú pháp như trên. 
Rất mong thầy (cô) hợp tác, xin cảm ơn! 
(Phần nào không rõ thầy (cô) có thể liên hệ với Thọ) 
 Ninh Đông, ngày 4 tháng 9 năm 2012 
 Phụ trách thiết bị 
 Trần Minh Thọ 
SKKN: Kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động thiết bị ở trường THCS Trang 23 
Gv:Trần Minh Thọ Phụ trách thiết bị Trường THCS Trần Quang Khải 
8. PHIẾU MƯỢN THIẾT BỊ 
Ví dụ: Phiếu mượn còn trống 
HỌ VÀ TÊN GIÁO VIÊN:...DẠY MÔN:..Số phiếu:.... 
Ngày 
mượn 
Ngày 
trả 
Thiết bị mượn 
sử dụng 
số 
lượng 
Dạy 
tiết 
Tên bài dạy Dạy lớp 
Vui lòng ghi đủ các thông tin trên! 
 Phiếu mượn đã có giáo viên đăng ký 
HỌ VÀ TÊN GIÁO VIÊN:Phạm Thị Thêm.DẠY MÔN:SVật..Số Phiếu:28... 
Ngày 
mượn 
Ngày 
trả 
Thiết bị mượn sử dụng 
số 
lượng 
Dạy 
tiết 
Tên bài dạy 
Dạy 
lớp 
 6/3 15/3 
Tranh: Cơ quan phân tích thị 
giác 1 51 
Cơ quan phân tích 
 thị giác 
 8123 
 MH: Cấu tạo mắt người 1 
Vui lòng ghi đủ các thông tin trên! 
Ghi chú: Phiếu mượn trên được in trên giấy A4 và nằm ngang, nên kích 
thước các cột sẽ rộng hơn, cột thiết bị mượn sử dụng nên rộng hơn nhiều so với 
cột tên bài dạy, số phiếu do phụ trách thiết bị ghi theo thứ tự từ nhỏ đến lớn. 
(Biểu mẫu có tại trang web của thiết bị) 
SKKN: Kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động thiết bị ở trường THCS Trang 24 
Gv:Trần Minh Thọ Phụ trách thiết bị Trường THCS Trần Quang Khải 
9. Trang web của trường:  
Mục lưu trữ bài giảng: 
SKKN: Kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động thiết bị ở trường THCS Trang 25 
Gv:Trần Minh Thọ Phụ trách thiết bị Trường THCS Trần Quang Khải 
10. Trang web của bộ phận thiết bị:  
Tập hợp bài giảng theo bài học SGK môn vật lý 8 
SKKN: Kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động thiết bị ở trường THCS Trang 26 
Gv:Trần Minh Thọ Phụ trách thiết bị Trường THCS Trần Quang Khải 
11. Giao diện phần mềm Vemis quản lý thiết bị 
Danh sách các thiết bị giáo viên (Võ Thụy Thanh Hà) đang mượn 
SKKN: Kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động thiết bị ở trường THCS Trang 27 
Gv:Trần Minh Thọ Phụ trách thiết bị Trường THCS Trần Quang Khải 
HỘI ĐỒNG KHOA HỌC NGƯỜI THỰC HIỆN 
TRƯỜNG THCS TRẦN QUANG KHẢI 
 Trần Minh Thọ 

File đính kèm:

  • pdfskkn_kinh_nghiem_ung_dung_cong_nghe_thong_tin_vao_hoat_dong.pdf
Sáng Kiến Liên Quan