Sáng kiến kinh nghiệm Một số giải pháp nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh Trường Trung học Phổ thông Tân Kỳ

Cơ sở thực tiễn

Đảng và Nhà nước ta luôn đặt công tác bảo vệ môi trường vào một vị trí

quan trọng trong hoạt động phát triển kinh tế- xã hội. Quan điểm này được thể

hiện rõ trong chỉ thị 36/CT-TW ngày 25/6/1998 và sau này là nghị quyết số

41/NQ-TW ngày 15/11/2004 của bộ chính trị ban chấp hành trung ương Đảng

CSVN về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước.

“Bảo vệ môi trường là quyền lợi và nghĩa vụ của mọi tổ chức mọi gia đình và

của mọi người”. Quyết định số 256/2003 QĐ-TTg, ngày 12/12/2003 của thủ

tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia đến

năm 2010 và định hướng đến năm 2020 cũng nhấn mạnh: “Bảo vệ môi trường

là nhiệm vụ của toàn xã hội, của các cấp các ngành, các tổ chức cộng đồng và

của mọi người dân”.

Hiện nay có một số công trình nghiên cứu đề cập đến chủ đề nâng cao ý

thức bảo vệ môi trường cho Học sinh, tiêu biểu như các công trình:“Một số

biện pháp nâng cao bảo vệ ý thức môi trường cho trẻ 4-5 tuổi trong trường

mầm non”. Tác giả Lương Thị Thu Thùy đã đưa ra các biện pháp cụ thể như:

lồng ghép giáo dục về bảo vệ môi trường trong các chủ đề dạy học, sử dụng các

đồ dùng dạy học trực quan. Trong nghiên cứu “nâng cao nhận thức về môi

trường cho Học sinh ở một số trường THCS quận Bình Thạch thành phố Hồ

Chí Minh” các tác giả Lê Thị Minh, Quách Vân Tài Em đã đưa ra các giải pháp

để nâng cao nhận thức về môi trường cho học sinh THPT và THCS. Đó là các

trường cần thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn về bảo vệ môi trường cho

học sinh. Tăng cường công tác tuyên truyền vệ sinh môi trường. Tổ chức các

phong trào bảo vệ môi trường với quy mô rộng lớn với sự tham gia đông đảo

học sinh. Trong nghiên cứu “Trẻ em nhận thức về môi trường: Những ý tưởng

dành cho giáo viên” của tác giả Louise petty đã đưa ra các giải pháp cụ thể

giúp giáo viên nâng cao hiệu quả giáo dục ý thức về môi trường cho học sinh

như: Tổ chức học tập tại thực địa, tái chế rác thải, tạo các phong trào quần

chúng, đổi mới việc kiểm tra đánh giá 5

Ở Nghệ An đã có nhiều biện pháp trong công tác giáo dục về môi trường

cho Học sinh nhưng các biện pháp còn mang tính lí thuyết, chủ yếu thực hiện

bằng các biện pháp tuyên truyền, chưa đi sâu vào các giải pháp mang tính thực

nghiệm, trải nghiệm bằng các việc làm cụ thể, thiết thực. Vì vậy hiệu quả giáo

dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh chưa đạt kết quả như mong muốn.

Đối với học sinh, nhận thức về môi trường, bảo vệ môi trường ở mỗi

vùng miền, địa phương lại có sự khác nhau. Cho nên chúng ta không thể áp

dụng các biện pháp giống nhau mà phải linh hoạt, lựa chọn các giải pháp phù

hợp với từng độ tuổi, từng vùng miền, địa phương. Từ đó các em học sinh sẽ có

cách tiếp cận, hành động thiết thực mang lại hiệu quả cao, sẽ nâng cao được

nhận thức cho các em học sinh trong vấn đề bảo vệ môi trường.

Từ cơ sở lý luận và thực tiễn nêu trên, chúng tôi đã áp dụng “Một số giải

pháp nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh Trường THPT

Tân Kỳ”. Từ những việc làm thiết thực, chúng tôi mong muốn mang lại cho các

em Học sinh nhận thức đúng đắn về vấn đề bảo vệ môi trường chính là bảo vệ

môi trường sống của các em. Với việc làm cụ thể, hành động đẹp của các em

Học sinh đối với môi trường sẽ có sức lan tỏa, thu hút được nhiều người tham

gia để chúng ta hướng đến môi trường sống an toàn, sạch sẽ và thân thiện.

pdf51 trang | Chia sẻ: thuydung3ka2 | Ngày: 03/03/2022 | Lượt xem: 259 | Lượt tải: 0Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Sáng kiến kinh nghiệm Một số giải pháp nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh Trường Trung học Phổ thông Tân Kỳ", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 thùng rác để cách đó 
khoảng 1 mét và phỏng vấn những học sinh nhìn thấy mà không nhặt rác để tìm 
hiểu nguyên nhân vì sao? 
Bằng phương pháp xác suất thống kê chúng tôi đã thống kê được kết quả 
thực trạng thái độ của Học sinh thể hiện qua biểu đồ sau: 
Biểu đồ 1.3. Thái độ, trách nhiệm bảo vệ môi trường của Học sinh trường THPT 
Tân Kỳ. 
Kết quả thí nghiệm và quan sát thực tế, cho thấy thái độ, trách nhiệm bảo 
vệ môi trường của học sinh Trường THPT Tân Kỳ sau khi tác động các giải 
pháp đã được nâng lên rõ rệt. Từ chỗ chỉ có 38.69% đạt mức yếu khi khảo sát 
trước khi tác động, đã tăng lên 79.55% đạt mức khá sau tác động. Đây là kết quả 
rất đáng ghi nhận. Qua phỏng vấn đa số các em cho rằng rất hữu ích, luôn tự 
giác và gương mẫu cho các bạn khác noi theo. Góp phần không nhỏ trong việc 
nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Tuy nhiên vẫn còn có tới 20.45% học sinh 
đang còn thiếu trách nhiệm bảo vệ môi trường, hy vọng với việc thực hiện đồng 
bộ các giải pháp nêu trên một cách quyết liệt trong những năm học tiếp theo, thì 
kết quả tất yếu sẽ khả quan hơn. 
2.5.3. Kết quả nghiên cứu thực trạng hành vi bảo vệ môi trường của Học 
sinh. 
Để kiểm nghiệm hiệu quả thực hiện hành vi bảo vệ môi trường của 
học sinh Trường THPT Tân kỳ chúng tôi sử dung phiếu khảo sát phần phụ 
lục 2 với 160 em học sinh trường THPT Tân Kỳ và đã thu được kết quả 
bước đầu như sau. 
40.32%
34.78%
41.17%
38.69%
79.33%
76.67%
82.67%
79.55%
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
Khối 10 Khối 11 Khối 12 Toàn trường
Khảo sát trước khi tác động 
các giải pháp
Khảo sát sau khi tác động các 
giải pháp
37 
STT     Điểm TB Thứ bậc 
1 3 4 58 95 2.53 2 
2 3 5 60 92 2.51 5 
3 2 4 58 96 2.55 1 
4 3 5 59 93 2.51 5 
5 4 6 64 86 2.45 8 
6 4 7 64 85 2.44 9 
7 3 5 61 91 2.50 7 
8 2 6 59 93 2.52 4 
9 2 5 59 94 2.53 2 
10 5 8 59 88 2.44 9 
Điểm trung bình chung 2.50 
(Bảng 2.3. Kết quả khảo sát hành vi bảo vệ môi trường của học sinh 
Trường THPT Tân Kỳ, năm học...) 
Mức độ thực hiện hành vi bảo vệ môi trường của học sinh trường THPT 
Tân Kỳ được nâng lên rõ rệt sau khi tác động các giải pháp. Cụ thể tất cả các 
tiêu chí đều tăng so với trước tác động. Trước khi tác động thì điểm trung bình 
chung chỉ đạt 1.79 xếp loại trung bình. Sau khi tác động bằng các giải pháp nêu 
trên thì điểm trung bình chung đã tăng lên đạt 2.50 xếp loại tốt. Bên cạnh đó các 
em học sinh đã trưởng thành hơn về năng lực hoạt động cá nhân và hoạt động 
tập thể trong việc tổ chức các hoạt động nâng cao ý thức cho học sinh. Học sinh 
có thái độ tích cực, chủ động tham gia nhiều hoạt động bảo vệ môi trường, đặc biệt là 
hoạt động tuyên truyền vận động người khác cùng tham gia... 
Kết luận chung: 
Với mục tiêu tạo ra những giải pháp giáo dục hiệu quả, thiết thực, phù hợp 
với trình độ nhận thức, đặc điểm tâm lý - xã hội của Học sinh, chúng tôi đề xuất 
những giải pháp theo hướng phát triển trang bị kiến thức, thay đổi thái độ, hành vi 
và định hướng phát triển năng lực trong việc bảo vệ môi trường cho học sinh. 
Song song với việc kết hợp các giải pháp giáo dục nâng cao ý thức bảo vệ 
môi trường một cách thường xuyên như: Tích hợp nội dung qua các môn học, 
khuyến khích tạo phong trào thi đua, sáng tạo giữa các tập thể lớp, đổi mới kiểm 
tra đánh giá, có hình thức tuyên dương, khen thưởng, kỷ luật kịp thời. Chúng tôi 
đã đề xuất quy trình và tiến hành thực nghiệm tác động có tính khả thi và hiệu 
quả. Chúng tôi tin tưởng rằng cùng với sự chung sức, phối hợp giữa gia đình, 
nhà trường và xã hội thì những giải pháp của chúng tôi sẽ tiếp tục được thực 
hiện, hoàn thiện ngày càng được mở rộng. Từ đó hiệu quả giáo dục ý thức bảo 
38 
vệ môi trường cho đối tượng học sinh THPT Tân Kỳ sẽ ngày một cải thiện và 
nâng cao. 
Từ những giải pháp nâng cao ý thức cho học sinh trong vấn đề bảo vệ môi 
trường mà chúng tôi đã áp dụng trong thời gian qua, đã góp phần quan trọng vào 
việc giáo dục toàn diện cho học sinh Trường THPT Tân Kỳ. Thực hiện hiệu quả, 
thành công phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” đã 
góp phần quan trọng để đưa thành tích chung của nhà trường đạt được kết quả 
cao. Trong những năm qua, Trường THPT Tân Kỳ luôn thể hiện được lá cờ đầu 
của khối THPT toàn huyện về phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt” được các 
cấp, ngành ghi nhận và khen thưởng. Năm học 2019-2020 được UBND Tỉnh 
Nghệ An công nhận tập thể lao động xuất sắc cấp tỉnh, Công đoàn “Vững mạnh 
xuất sắc”, Đoàn trường được Trung ương đoàn tặng Bằng khen 
( Hình ảnh 2.14. Danh hiệu tập thể LĐXS cấp Tỉnh , Bằng khen Bộ GD-ĐT, 
Bằng khen trung ương đoàn, giấy khen công đoàn ngành ) 
39 
PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 
3.1. Kết luận 
3.1.1. Quá trình nghiên cứu đề tài 
Chúng tôi đã trải qua hơn 20 năm giảng dạy, cũng là từng ấy thời gian 
làm công tác giáo dục môi trường cho các em học sinh. Qua quá trình làm việc 
thực tiễn, những ngày đầu chúng tôi cảm thấy công tác nâng cao ý thức bảo vệ 
môi trường cho các em học sinh đối với chúng tôi thật khó khăn, phức tạp, 
không biết phải bắt đầu từ đâu. Thế rồi, chúng tôi cùng tìm đọc nhiều tài liệu về 
giáo dục môi trường do BGD&ĐT phát hành, tham khảo nhiều bài viết về giáo 
dục môi trường trên mạng, trao đổi những vướng mắc trong công việc thực tiễn 
với BGH nhà trường, với các chuyên gia có kinh nghiệm trong giáo dục bảo vệ 
môi trường. Tích cực tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn về giáo dục môi 
trường do SGD&ĐT Nghệ An tổ chứcDần dần, qua cọ xát thực tiễn, chúng tôi 
đã quen với công việc và cảm thấy ngày càng yêu hơn công việc có ích này. 
 Cách đây 2 năm, khi đã tích lũy được một số kinh nghiệm về công tác 
giáo dục môi trường, chúng tôi có ý định tiếp tục nghiên cứu, áp dụng một số 
giải pháp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh trường THPT Tân Kỳ 
chúng tôi. Đề tài bắt đầu được đưa vào thử nghiệm từ năm học 2019-2020. 
Trong quá trình triển khai thử nghiệm, áp dụng, chúng tôi đã nhận được sự đồng 
tình, ủng hộ từ các đồng chí trong tổ chuyên môn, BGH nhà trường, các bậc phụ 
huynh và chính quyền địa phương. 
Quá trình nghiên cứu đề tài này được thực hiện cụ thể như sau: 
TT Thời gian Nội dung thực hiện 
1 Tháng 9/2019 - 12/2019 Khảo sát, phân tích thực trạng ý thức bảo vệ 
môi trường của học sinh trường THPT Tân 
Kỳ. 
2 Tháng 1/2020 - 8/2020 Viết đề cương và triển khai sáng kiến trong 
giai đoạn thử nghiệm. Khảo sát và đánh giá 
kết quả đạt được sau khi áp dụng thử 
nghiệm. Rút ra một số bài học kinh nghiệm. 
3 Tháng 9/2020- 12/2020 Tiếp tục áp dụng sáng kiến sau khi đã bổ 
sung một số giải pháp để kiểm định độ tin 
cậy của các giải pháp đề ra. 
4 Tháng 1/2021 - 3/2021 Hoàn thành sáng kiến kinh nghiệm. 
40 
3.1.2. Ý nghĩa của đề tài 
Qua quá trình nghiên cứu và ứng dụng đề tài “Một số giải pháp nhằm 
nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh trường THPT Tân Kỳ”, bản 
thân chúng tôi chưa có điều kiện thời gian để nghiên cứu, ứng dụng hết các giải 
pháp có thể ứng dụng được trong công tác nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. 
Nhiều nội dung, nhiều vấn đề tôi chưa có điều kiện đề cập tới. Song những gì 
chúng tôi tập trung nghiên cứu, ứng dụng trong đề tài này đã mang lại những ý 
nghĩa, tác dụng thiết thực đối với cá nhân chúng tôi, đối với nhà trường, đối với 
địa phương và đối với lĩnh vực giáo dục môi trường nói chung. 
- Đối với bản thân chúng tôi 
+ Quá trình nghiên cứu, ứng dụng đề tài đã giúp cho chúng tôi có thêm 
nhiều kinh nghiệm trong công tác giáo dục môi trường. Chúng tôi đã bồi dưỡng 
cho bản thân thêm nhiều kiến thức về công tác giáo dục môi trường. Với những 
kiến thức đã tích lũy được, những kinh nghiệm thực tiễn đã trải qua, chúng tôi 
thấy bản thân mình trưởng thành hơn, nghiệp vụ tốt hơn, tự tin hơn với trọng 
trách của mình. Đó cũng là điều mà tất cả chúng ta, những người cán bộ giáo 
viên cần phải học tập, rèn luyện, bồi dưỡng mỗi ngày theo tinh thần Chỉ thị 05-
CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh”. 
+ Dù đây không phải là lần đầu viết sáng kiến, chúng tôi cũng có những 
thành viên đã nhiều lần đạt sáng kiến cấp ngành và cấp Tỉnh, song những yêu 
cầu trong công tác nghiên cứu, viết sáng kiến cũng ngày càng có nhiều đổi mới, 
đặc biệt từ năm học 2020-2021, Sở GD&ĐT đã ban hành công văn số 
2182/SGD&ĐT-GDCN&GDTX về việc hướng dẫn hoạt động sáng kiến và một 
số thông báo bổ sung khác, có rất nhiều yêu cầu trong việc viết sáng kiến đã 
thay đổi. Như vậy, việc tham gia nghiên cứu đề tài này cũng là cơ hội tốt cho 
chúng tôi rèn giũa thêm kỹ năng viết sáng kiến. Đây là nội dung chúng tôi thấy 
thực sự cần thiết cho một số cán bộ giáo viên phụ trách giảng dạy bộ môn địa lý 
và môn giáo dục công dân như chúng tôi. Bởi nếu không học hỏi, không chịu 
khó nghiên cứu, không chịu khó tiếp thu để đổi mới, thì chúng ta sẽ không có đủ 
tự tin để truyền đạt kiến thức trước học sinh. 
- Đối với nhà trường 
Nhờ kết hợp tốt các giải pháp nâng cao y thức bảo vệ môi trường cho học 
sinh, nên đã giúp cho cảnh quan nhà trường được sạch sẽ hơn, hệ thống rác 
trong nhà trường được thu gom, tái chế, hệ thống cây xanh được cắt tỉa gọn 
gàng, tạo cho cảnh quan trường lớp sạch sẽ. Bên cạnh đó góp phần giúp cho nhà 
trường định hướng và đưa kế hoạch giáo dục môi trường từ đầu năm học, nhờ 
41 
thế các hoạt động giáo dục môi trường được thuận lợi hơn, ý thức bảo vệ tài 
nguyên môi trường của học sinh được nâng cao. 
- Đối với lĩnh vực giáo dục môi trường 
Đề tài là một đóng góp mới cho công tác giáo dục môi trường ở các 
trường THPT trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Qua đó, giúp cho các sở, ban, ngành có 
được cái nhìn tổng thể về công tác giáo dục môi trường ở các nhà trường. 
3.1.3. Phạm vi ứng dụng 
Đề tài này không chỉ được áp dụng có hiệu quả tại trường THPT Tân Kỳ 
mà còn có thể được phổ biến, triển khai, ứng dụng rộng rãi tại các trường học 
trên địa bàn Huyện Tân Kỳ nói riêng, tỉnh Nghệ an nói chung, đặc biệt là ở 
những trường học đã đưa được công tác giáo dục môi trường vào kế hoạch năm 
học. Tùy vào tình hình thực tế từng trường, từng cấp học, từng địa phương để 
ứng dụng một cách linh hoạt, hiệu quả. 
3.2. Kiến nghị 
3.2.1. Đối với cơ sở giáo dục 
Công tác giáo dục học sinh trong vấn đề bảo vệ môi trường ở các cơ sở 
giáo dục là hết sức cần thiết, quan trọng. Vì các em là chủ nhân tương lai của đất 
nước, chính các em sẽ là những người tham gia, tuyên truyền, bảo vệ môi trường 
một cách hiệu quả, tốt nhất. Đặc biệt giải phải trước mắt và đồng thời có tính 
giáo dục rất lớn đó là việc thu gom, phân loại và xử lý rác thải ngay trong trường 
học để hình thành thói quen cho các em trong vấn đề bảo vệ môi trường. Bên 
cạnh đó chú trọng hưởng ứng các phong trào “Trồng 1 tỷ cây xanh” theo đề xuất 
của Thủ tướng Chính phủ và phong trào “Chống rác thải nhựa” theo Quyết định 
của Bộ Tài nguyên - Môi trường ban hành. 
3.2.1. Đối với các cơ quan quản lý giáo dục 
Tăng cường công tác bồi dưỡng kiến thức về vấn đề bảo vệ môi trường 
cho cán bộ, giáo viên đặc biệt những giáo viên giảng dạy những môn có thể lồng 
ghé vào giảng dạy, như: Địa lý, Giáo dục công dân... 
Hỗ trợ hoặc hướng dẫn các nhà trường khai thác, sử dụng những tài liệu 
về bảo vệ môi trường. 
Khen thưởng kịp thời những đơn vị làm tốt công tác giáo dục bảo vệ môi 
trường và nhân rộng điển hình cho các đơn vị tham khảo, học tập. 
Trên đây là những kết quả về sáng kiến mà nhóm tác giả đã đúc rút từ 
thực tiễn công tác tại đơn vị. Sẽ còn nhiều thiếu sót, rất mong nhận được những 
42 
ý kiến đóng góp của quý thầy cô đồng nghiệp, Hội đồng khoa học các cấp, để 
chúng tôi có thêm nhiều sáng kiến, giải pháp tốt hơn trong vấn đề giáo dục học 
sinh nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong thời gian tới. 
Xin chân thành cảm ơn. 
43 
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
(1) PGS.TS. Đặng Đình Bạch (2013), Giáo trình hóa học môi trường, 
NXB khoa học và kỹ thuật Hà Nội. 
(2) Lê Văn Khoa (2011), Giáo trình con người và môi trường, NXB 
giáo dục Việt Nam. 
(3) Hoàng Đức Thuận (2001), “Cơ sở lý luận và thực tiễn giáo dục 
môi trường”. Cuộc hội thảo quốc gia Giáo dục môi trường trong các trường học 
Hà Nội. 
(4) GS.TS Phạm Luận (2008), Giáo trình phân tích môi trường cho 
sinh viên chuyên ngành Hóa phân tích và Hóa môi trường. 
(5) Lê Thị Minh, Quách Vân Tài Em, nâng cao nhận thức về môi 
trường cho Học sinh ở một số trường THCS quận bình thạch thành phố Hồ Chí 
Minh. Tạp chí khoa học ĐHSP TPHCM số 16 năm 2009. 
(6) Trần Thanh Thảo, Trần Thị Hậu, Phân tích nhận thức, kiến thức, 
thái độ và hành động về môi trường ở Học sinh trung học cơ sở và trung học 
phổ thông quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ. Tạp chí khoa học trường Đại 
Học Cần Thơ. Số 27 năm 2013. 
(7) Quốc Hội số: 55/2014/QH13, Luật bảo vệ môi trường. Hà Nội, 
ngày 23 tháng 06 năm 2014. 
(8) Các công văn chỉ đạo của Bộ GD-ĐT và Sở GD-ĐT Nghệ An 
(9) Sách giáo khoa Địa lý lớp 10; sách giáo khoa môn Giáo dục công 
dân lớp 11 
44 
PHỤ LỤC 
Phục lục I 
PHIẾU ĐIỀU TRA NHẬN THỨC VỀ MÔI TRƯỜNG 
Họ và tên: ........................................ lớp.......... trường THPT Tân Kỳ 
Để đánh giá khách quan về thực trạng nhận thức bảo vệ môi trường của 
Học sinh THPT Tân Kỳ. Chúng tôi mong muốn các em giúp thầy, cô trả lời câu 
hỏi một cách trung thực, chính xác, chi tiết. Các em không được dừng quá lâu ở 
một câu hỏi, các em hãy khoanh tròn vào những đáp án mà các em cho là đúng 
nhất. 
Lưu ý: Mức độ nhận thức bảo vệ môi trường 
Tỉ lệ đúng < 35% = Biểu hiện mức độ nhận thức kém 
Tỉ lệ đúng 35% ≤ tỉ lệ < 49% = Biểu hiện mức độ nhận thức yếu 
Tỉ lệ đúng 50% ≤ tỉ lệ < 64% = Biểu hiện mức độ nhận thức trung bình 
Tỉ lệ đúng 65% ≤ tỉ lệ < 79% = Biểu hiện mức độ nhận thức khá 
Tỉ lệ đúng ≥ 80% = Biểu hiện mức độ nhận thức tốt 
Câu 1: Theo các bạn tình trạng ô nhiễm môi trường của chúng ta hiện nay 
như thế nào? 
A. Môi trường có chất lượng tốt. 
B. Có một số vấn đề môi trường ngày càng đáng lo ngại nhưng có thể khắc 
phục được. 
C. Vấn đề ô nhiễm môi trường ngày càng trở nên nghiêm trọng nhưng không 
thể khắc phục được. 
D. Vấn đề ô nhiễm môi trường ngày một nghiêm trọng nhưng có thể khắc 
phục được. 
( Đáp án đúng: D) 
Câu 2: Theo bạn vấn đề ô nhiễm môi trường tồi tệ nhất mà hành tinh của 
chúng ta đang phải đối mặt là gì? 
A. Sự suy giảm của tầng ô zôn B. Ô nhiễm chất thải nhựa và nilon 
C. Sự nóng lên của trái đất D. Ô nhiễm nguồn nước 
( Đáp án đúng: B) 
Câu 3: Chủ thể chính gây ô nhiễm môi trường là gì? 
A. Ngành công nghiệp B. Chính phủ 
45 
C. Các cá nhân D. Các loại phương tiện giao thông 
( Đáp án đúng: C) 
Câu 4: Với mối lo ngại hiện tại về môi trường, bạn sẽ mô tả cuộc sống của 
con người trong tương lai sẽ như thế nào? 
A. Rất tươi sáng và đầy hy vọng B. Đứng trước nhiều thách thức 
C. Tôi không thể hình dung ra D. Tôi không chắc chắn 
( Đáp án đúng: B) 
Câu 5: Điều quan trọng nhất sẽ đảm bảo môi trường lành mạnh cho các thế 
hệ tương lai là gì? 
A. Đóng cửa các nhà máy công nghiệp gây ô nhiễm môi trường, ngay cả khi 
con người mất việc làm. 
B. Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới có thể giải quyết được các vấn đề ô 
nhiễm môi trường hiện nay. 
C. Mọi người nâng cao ý thức về bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm năng 
lượng, nâng cao hiệu quả sử dụng các sản phẩm tái chế, nguồn năng 
lượng sạch. 
D. Tìm cách để phát triển kinh tế theo hướng giảm thiểu ô nhiễm. 
( Đáp án đúng: C) 
Câu 6: Bạn có tin rằng sức khỏe của bạn đã bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm môi 
trường không? 
A. Chắc chắn là có B. Không C. Có thể D. Tôi chưa nghĩ về nó 
( Đáp án đúng: C) 
Câu 7: Ô nhiễm môi trường ngày càng trầm trọng, đó là một vấn đề đáng 
báo động trên toàn Thế Giới. Nhận định của bạn về vấn đề này như thế 
nào? 
A. Đồng tình B. Không đồng tình 
B. C. Không giám chắc D. Tôi không quan tâm 
( Đáp án đúng: A ) 
Câu 8: Phát triển bền vững có nghĩa là? 
A. Sự phát triển cung cấp hầu hết các công việc cho mọi người lao động. 
B. Sự phát triển tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên 
C. Sự phát triển nhằm thỏa mãn nhu câu chân chính của con người 
D. Sự phát triển có tính đến nhu cầu kinh tế với môi trường và các thế hệ 
hiện tại. 
( Đáp án đúng: C) 
46 
Câu 9: Hoạt động bảo vệ môi trường phải được tiến hành như thế nào ? 
A. Tiến hành định kỳ hàng năm 
B. Tiến hành thường xuyên, ưu tiên khắc phục ô nhiễm, suy thoái môi trường 
C. Tiến hành thường xuyên ưu tiên phòng ngừa ô nhiễm, sự cố và suy thoái 
về môi trường. 
D. Tiến hành thường xuyên, ưu tiên hoạt động khắc phục ô nhiễm và bồi 
thường thiệt hại. 
( Đáp án đúng: D) 
Câu 10: Trong các hoạt động bảo vệ môi trường, hoạt động nào được cho 
là căn bản nhất cần phải thực hiện. 
A. Giảm thiểu, thu gom, tái sử dụng và tái chế chất thải. 
B. Hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu. Phát triển, sử dụng năng lượng 
sạch, năng lượng tái tạo; giảm thiểu phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính, 
phá hủy tầng ô - dôn 
C. Đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất thiết bị, dụng cụ bảo vệ môi trường; cung 
cấp dịch bảo vệ môi trường; thực hiện kiểm toán môi trường; tín dụng 
xanh; đầu tư xanh. 
D. Truyền thông, giáo dục và vận động mọi người tham gia bảo vệ, giữ gìn 
vệ sinh môi trường, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên và đa dạng sinh học. 
( Đáp án đúng: D) 
Phụ lục II 
PHIẾU ĐIỀU TRA HÀNH VI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 
Họ và tên: ........................................ lớp.......... trường THPT Tân Kỳ 
Để đánh giá khách quan về thực trạng hành vi bảo vệ môi trường của Học 
sinh THPT Tân Kỳ. Chúng tôi mong muốn các em giúp thầy, cô trả lời câu hỏi 
một cách trung thực, chính xác, chi tiết. Các em không được dừng quá lâu ở một 
câu hỏi, chỉ được tích vào một chỗ duy nhất. Các em hãy đánh dấu X vào mức 
độ mà bạn đã cho là đúng trong các mức độ sau: 
 Viết tắt của không bao giờ hoặc không. 
 Viết tắt của hiếm khi (Ba hoặc bốn lần/năm) 
 Viết tắt của đôi khi (Ba hoặc bốn lần/tháng) 
 Viết tắt của thường hoặc có (Hầu hết thời gian bạn thực hiện) 
Cách tính điểm: Phương án 0 = 0 điểm Phương án 1=1 điểm 
47 
 Phương án 2= 2 điểm Phương án 3=3 điểm 
Lưu ý: Điểm trung bình của bảng thông tin: 
Điểm từ 0.0 - < 1.0 = Biểu hiện mức độ thực hiện hành vi kém 
Điểm từ 1.0 - < 1.5 = Biểu hiện mức độ thực hiện hành vi yếu 
Điểm từ 1.5 - < 2.0 = Biểu hiện mức độ thực hiện hành vi trung bình 
Điểm từ 2.0 - < 2.4 = Biểu hiện mức độ thực hiện hành vi khá 
Điểm từ ≥ 2.4 = Biểu hiện mức độ thực hiện hành vi tốt 
STT Nhận định Mức độ 
1 Tôi đi bộ hoặc đi xe đạp trong khoảng cách di 
chuyển gần 
    
2 Ở nhà tôi chế tạo các sản phẩm hoặc đồ dùng từ 
các loại vật liệu, phế liệu 
    
3 Tôi nói cHuyện với mọi người về vấn đề ô nhiễm 
môi trường, biến đổi khí hậu và việc bảo vệ môi 
trường 
    
4 Tôi nhặt rác khi tôi nhìn thấy rác trên sân trường, 
trên hành lang lớp học hoặc nơi công cộng. 
    
5 Tôi tham gia các hoạt động tập thể về môi trường 
như dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm, khu dân cư, 
trồng chăm sóc cây. 
    
6 Tôi tham gia các hoạt động ngoại khóa tuyên 
truyền về chống biến đổi khí hậu, bảo vệ môi 
trường. 
    
7 Tôi thường tắt vòi nước khi rửa tay ở trường     
8 Tôi tận dụng ánh sáng mặt trời để học bài     
9 Tôi tìm hiểu thông tin về môi trường trên các 
phương tiện thông tin truyền thông như báo, đài, 
internet. 
    
10 Tôi tận dụng những trang vở còn chưa dùng tới 
của năm học trước để làm giấy nháp. 
    
48 
Phụ lục III 
PHIẾU PHỎNG VẤN 
Họ và tên: ........................................ lớp.......... trường THPT Tân Kỳ 
Câu 1: Em có nhận xét gì về chất lượng môi trường sống của chúng ta 
hiện nay? 
Câu 2: Theo em thì giới trẻ hiện nay có mức độ quan tâm đến các vấn đề 
ô nhiễm môi trường như thế nào? 
Câu 3: Theo em để khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường và bảo vệ 
môi trường thì giới trẻ nói chung, bản thân em nói riêng cần có những hành 
động cụ thể như thế nào? 

File đính kèm:

  • pdfsang_kien_kinh_nghiem_mot_so_giai_phap_nham_nang_cao_y_thuc.pdf
Sáng Kiến Liên Quan