Báo cáo Biện pháp nhằm giúp học sinh nâng cao năng lực cảm thụ âm nhạc cho học sinh lớp 3 dựa theo bộ sách Chân trời sáng tạo

+ Góp phần đổi mới phương pháp day và học môn học Âm nhạc lớp 3 trong

hệ thống giáo dụ̣c.

+ Giúp các em học sinh nâng ̣cao năng lực cảm thụ âm nhạc để học tập môn

học Âm nhạc tốt hơn. Hình thành học các em niềm yêu thích môn Âm nhạc

từ đó các em dễ dàng tiếp thu kiến thức, phát huy toàn diện năng lực, bồi

dưỡng tâm hồn, ̣cảm xúc trí tuệ ̣cho học sinh

+ Giúp thầy cô có thêm phương pháp giảng dạy môn học Âm nhạc lớp 3 đạt

hiệu quả cao.

+ Rèn luyện tinh thần năng động, giữ lửa lòng say mê, sáng tao; ̣ố gắng họ

tập, tự hoàn thiện mình đê theo kịp sự tiến bộ ̣ủa thời đai.

 

pptx22 trang | Chia sẻ: Đức Học | Ngày: 02/03/2024 | Lượt xem: 54 | Lượt tải: 0Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Báo cáo Biện pháp nhằm giúp học sinh nâng cao năng lực cảm thụ âm nhạc cho học sinh lớp 3 dựa theo bộ sách Chân trời sáng tạo", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HUYỆN 
TRƯỜNG TH 
BÁO CÁO 
Biện pháp nhằm giúp học sinh nâng cao năng lực cảm thụ âm nhạc cho học sinh lớp 3 ” 
dự a the o bộ sạ́h Chân trời sáng ta o . 
Người thực hiện: 
Trình độ chuyên môn: 
Chức vụ: Giáo viên 
Đơn vị công tác: Trường TH 
2. Thực hiện biện pháp 
2 
 Lý do chọn biện pháp 
1 
 Kết luận và đề xuất 
4 
CẤU TRÚC BIỆN PHÁP 
3. Hiệu quả của biện pháp 
3 
Lý do chọn đề tài 
Môn họ Âm nhạ ơ tiêu họ giúp họ sinh bượ́ đầu làm quen kiến 
thự́ âm nhạ phổ thông, sự đ a dang ̣ủ a thế giới âm nhạ, giá trị âm nhạ 
nhạ truyền thống; hình thành một số kĩ năng âm nhạ b a n đầu; nuôi dưỡng 
̣ảm xụ́ thẩm mĩ và tình y ê u âm nhạ, hứng thú th a m gi a ̣ạ́ h o at động âm 
nhạ phù hợp với lứ a tuổi; góp phần hình thành và phát triên ̣h o họ sinh 
những phẩm ̣hất ̣hủ yếu (y ê u nượ́, nhân ái, ̣hăm ̣hỉ, trung thự̣, trạ́h 
nhiệm), năng lự̣ ̣hung (tự ̣hủ và tự họ, gi ao tiếp và hợp tạ́, giải quyết 
vấn đề và sáng ta o ), năng lự̣ âm nhạ (thê hi ê n ̣ âm nhạ, ̣ảm thụ và hiêu 
biết âm nhạ, ứng dụng và sáng ta o âm nhạ). D o đó, môn Âm nhạ nói 
̣hung và Âm nhạ lớp 3 nói ri ê ng đóng v a i trò rất qu a n trong tr o ng giá o 
dụ̣. 
1 
Bản thân là một giá o vi ê n day Âm nhạ lớp 3, tôi ̣ũng không ng o ai lệ. 
Dự a tr ê n đặ̣ thù môn Âm nhạ lớp 3, tôi xét thấy ̣ảm thụ âm nhạ là một 
tr o ng những yếu tố qu a n trong nhất ̣ủ a môn họ. Cảm thụ âm nhạ ̣hính là 
̣ảm nhận sâu sặ́ vẻ đẹp tr o ng từng lời ̣ a tiếng hát, phân biệt sự khạ́ biệt 
tr o ng từng thuộ̣ tính âm nhạ như ̣ ao độ, trường độ, ̣ường độ, âm sặ́, nốt 
nhạ và nhận biết đượ̣ ̣âu, đ o an tr o ng bài hát, nhận biết đượ̣ sự giống 
nh a u và khạ́ nh a u ̣ủ a nét nhạ (h a y là ̣âu hát); bượ́ đầu đánh giá đượ̣ kĩ 
năng thê hiện âm nhạ ̣ủ a bản thân và người khạ́. 
Chính vì thế tr o ng việ̣ đổi mới phư ơ ng pháp giảng day môn Âm nhạ lớp 3 
đê nâng ̣ ao ̣hất lượng day và họ, tôi đã nghi ê n ̣ứu và đề xuất “Biện pháp 
nhằm giúp học sinh nâng cao năng lực cảm thụ âm nhạc trong dạy học” 
dự a the o bộ sạ́h Chân trời sáng ta o . 
2 
Mục đích nghiên cứu 
+ Góp phần đổi mới phư ơ ng pháp day và họ môn họ Âm nhạ lớp 3 tr o ng 
hệ thống giá o dụ̣. 
+ Giúp ̣ạ́ em họ sinh nâng ̣ ao năng lự̣ ̣ảm thụ âm nhạ đê họ tập môn 
họ Âm nhạ tốt h ơ n. Hình thành ̣h o ̣ạ́ em niềm y ê u thị́h môn Âm nhạ 
từ đó ̣ạ́ em dễ dàng tiếp thu kiến thự́, phát huy t o àn diện năng lự̣, bồi 
dưỡng tâm hồn, ̣ảm xụ́ trí tuệ ̣h o họ sinh 
+ Giúp thầy ̣ô ̣ó th ê m phư ơ ng pháp giảng day môn họ Âm nhạ lớp 3 đat 
hiệu quả ̣ ao . 
+ Rèn luyện tinh thần năng động, giữ lử a lòng s a y m ê , sáng ta o ; ̣ố gắng họ 
tập, tự h o àn thiện mình đê the o kịp sự tiến bộ ̣ủ a thời đai. 
3 
Phạm vi nghiên cứu 
Nghi ê n ̣ứu ̣ạ́ biện pháp giúp ̣ạ́ em họ sinh lớp 3 phát triên năng lự̣ 
̣ảm thụ âm nhạ nhằm ̣ải thiện ̣hất lượng đà o ta o môn họ. Cạ́ biện pháp 
đượ̣ nghi ê n ̣ứu và áp dụng trự̣ tiếp và o ̣ạ́ bài họ tr o ng sạ́h Âm nhạ 
lớp 3 ̣ủ a bộ sạ́h Chân trời sáng ta o . 
4 
Cơ sở lý luận 
Phư ơ ng pháp day và họ ̣ó phù hợp mới ̣ó thê phát huy hết ̣ông dụng 
giúp họ sinh ̣ó đượ̣ khả năng sáng ta o ̣ ao . Chính vì vậy, kế h o ạh đổi 
mới phư ơ ng pháp day họ ̣hính là điều ̣ự̣ kỳ điều ̣ần thiết tr o ng môi 
trường họ tập như hiện n a y. 
Âm nhạ đư a những ̣ o n người x a la tr ê n khắp thế giới đến gần với nh a u 
h ơ n, ̣hi a sẻ với nh a u moi điều tr o ng ̣uộ̣ sống, đem lai ̣h o ̣ o n người tinh 
thần lạ qu a n, y ê u đời, b ao hàm những tâm tư tình ̣ảm, tình y ê u ̣h a mẹ, 
tình qu ê hư ơ ng đất nượ́, ngợi ̣ a những a nh hùng, nói l ê n những khát vong 
tình y ê u tr o ng ̣uộ̣ sống.... D o đó, việ̣ đư a môn Âm nhạ và o hệ thống giá o 
dụ̣ họ sinh tiêu họ đóng v a i trò qu a n trong tr o ng việ̣ hình thành nhân 
̣ạ́h, tư duy, ̣ảm xụ́ ̣h o ̣ạ́ em 
5 
Thông qu a việ̣ ̣ảm thụ Âm nhạ sẽ giúp ̣ạ́ em họ sinh phát huy khả 
năng tư duy, sáng ta o , nâng ̣ ao ̣hất lượng họ môn âm nhạ và h o àn thiện 
nhân ̣ạ́h ̣ủ a ̣ạ́ em. Từ những lập luận tr ê n, tôi đã nghi ê n ̣ứu xin đề xuất 
một số “Biện pháp nhằm giúp học sinh nâng cao năng lực cảm thụ âm 
nhạc trong dạy học môn âm nhạc lớp 3” dự a the o bộ sạ́h Chân trời sáng 
ta o đê từ đó giúp ̣h o ̣ạ́ em lĩnh hội kiến thự́ tốt h ơ n và ̣hủ động sáng ta o 
h ơ n tr o ng họ tập ̣ũng như bồi dưỡng ̣h o ̣ạ́ em tình y ê u với môn họ, với 
̣ o n người, qu ê hư ơ ng, đất nượ́ và giúp ̣ạ́ em nuôi dưỡng năng khiếu vốn 
̣ó ̣ủ a bản thân. 
6 
Cơ sở thực tiễn 
Mặ̣ dù tr o ng hệ thống giá o dụ̣ bậ̣ tiêu họ, đây là môn họ bắt buộ̣, 
Tuy nhi ê n thời gi a n họ ̣ủ a ̣ạ́ em đều dành nhiều ̣h o môn T o án, Tiếng 
Việt mà qu ê n đi việ̣ phát triên t o àn diện bản thân. Chính vì thế tr o ng ̣ạ́ 
tiết họ môn Âm nhạ ̣ạ́ em họ không tập trung, họ đối phó và ̣ó ̣ả khi 
sử dụng giờ họ môn này đê làm bài tập ̣ạ́ môn khạ́. 
Tâm lý ̣ủ a ̣ạ́ em họ sinh tiêu họ nói ̣hung và với khối lớp 3 nói 
ri ê ng, ̣ạ́ em vẫn ̣òn thị́h ̣h ơ i h ơ n họ. Bản thân ̣ạ́ em ̣hư a tự ý thự́ 
đượ̣ tầm qu a n trong ̣ủ a việ̣ ̣hủ động họ tập. Khi ̣ó ̣ ơ hội th a m gi a 
dự giờ ̣ạ́ tiết họ môn Âm nhạ ̣ủ a ̣ạ́ lớp tôi thấy ̣ạ́ thầy ̣ô đ a phần 
đều xem nhẹ môn họ này n ê n không hề ̣ó sự nghi ê n ̣ứu, đổi mới mà 
giữ nguy ê n hình thự́ tổ ̣hự́ truyền thống gây nhàm ̣hán. 
7 
Tôi đã ̣h o ̣ạ́ em điền và o phiếu khả o sát về mự́ độ y ê u thị́h môn họ 
Âm nhạ và thống k ê đượ̣ kết quả như s a u: 
Có 
Không 
Số lượng 
Câu hỏi 
Số lượng 
12/36 
% 
% 
1. Em thị́h họ môn Âm nhạ h a y không ? 
33,3 
24/36 
23/36 
66,7 
2. Em ̣ảm thấy giờ họ phân môn Âm nhạ ̣ó lôi 
̣uốn và hấp dẫn không 
13/36 
36,1 
63,9 
Qu a khả o sát, bản thân tôi nhận thấy với phư ơ ng pháp giảng day truyền 
thống khiến ̣ạ́ em họ sinh ̣ảm thấy nhàm ̣hán với môn Âm nhạ. Xạ́ 
định đượ̣ v a i trò ̣ủ a môn Âm nhạ lớp 3 đối với sự hình thành nhân ̣ạ́h 
̣h o ̣ạ́ em họ sinh, tôi thấy ̣ần phải đổi mới phư ơ ng pháp họ tập, rèn 
luyện và nâng ̣ ao năng lự̣ ̣ảm thụ âm nhạ giúp ̣ạ́ em ̣ạ́ em họ môn 
Âm nhạ tốt h ơ n. 
8 
Biện pháp 1: Đa dạng hóa các phương tiện dạy học âm nhạc để cao hứng thú và năng lực cảm thụ âm nhạc cho học sinh 
Biện pháp 2: Tăng cường hoạt động luyện tập đọc nhạc trên lớp để học ghi nhớ kiến thức tốt hơn 
Biện pháp 3: Lồng ghép các trò chơi âm nhạc vào trong quá trình dạy học để nâng cao hứng thú và khả năng cảm thụ âm nhạc cho học sinh 
Biện pháp 4: Vận dụng công nghệ thông tin vào trong quá trình dạy học để giúp học sinh hiểu và cảm nhận âm nhạc rõ hơn 
Các biện pháp thực hiện 
Yêu cầu thứ tư: Biện pháp 5: Hướng dẫn học sinh chủ động xây dựng sơ đồ tư duy để nắm vững nội dung chính của bài học 
GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 
Biện pháp 1: Đa dạng hóa các phương tiện dạy học âm nhạc để cao 
hứng thú và năng lực cảm thụ âm nhạc cho học sinh 
Phư ơ ng tiện day họ b ao gồm ̣ạ́ ̣hự́ năng truyền thụ tri thự́, hình 
thành kỹ năng, phát triên hứng thú họ tập, tổ ̣hự́ điều khiên quá trình day 
họ. Có rất nhiều l o ai phư ơ ng tiện day họ với ̣ạ́ hình thự́ và ̣hự́ năng 
khạ́ nh a u, tr o ng đó ̣ó: phư ơ ng tiện ta o hình ảnh (bảng đen, bảng trắng, 
tr a nh ảnh, bảng biêu,...), những phư ơ ng tiện khuệ́h đai hình ảnh (máy 
̣hiếu), phư ơ ng tiện thu/phát khuệ́h đai âm th a nh (máy qu a y, máy ghi âm, 
đàn, trống...). Việ̣ sử dụng đ a dang phư ơ ng tiện day họ khiến ̣ạ́ em 
không bị nhàm ̣hán tr o ng quá trình họ tập và rèn luyện năng lự̣ ̣ảm thụ 
âm nhạ ̣h o ̣ạ́ em họ sinh. 
9 
Ví dụ: Họ hát “Quộ́ ̣ a Việt N a m” – Tr a ng 14 sạ́h Âm nhạ lớp 3 – 
Bộ sạ́h Chân trời sáng ta o . 
10 
12 
Ví dụ 2: Họ nhạ ̣ụ s o ng l a ng – tr a ng 10 sạ́h Âm nhạ – bộ sạ́h Chân 
trời sáng ta o . 
Cạ́h thự́ triên kh a i: Thầy ̣ô ̣ó thê sử dụng ̣hính nhạ ̣ụ s o ng l a ng đê 
day ̣ạ́ em đọ tiết tấu và luyện rõ. S a u khi đã luyện gõ thành tha o , thầy ̣ô 
̣huẩn bị ̣h o mỗi em 1 phiếu âm nhạ tr o ng đó in 1 đ o an nhạ ngắn đê ̣ạ́ 
em thự̣ hành và gõ trượ́ lớp. 
13 
Biện pháp 2: Tăng cường hoạt động luyện tập đọc nhạc trên lớp để học 
ghi nhớ kiến thức tốt hơn 
Nội dung: Tr o ng quá trình rèn luyện năng lự̣ ̣ảm thụ Âm nhạ, h o at 
động luyện tập đọ nhạ là không thê thiếu. Đọ nhạ không ̣hỉ giúp họ 
sinh hình thành kỹ năng đọ đúng gi a i điệu tiết tấu ̣ủ a bản nhạ mà ̣òn 
giúp ̣ạ́ em hình thành khả năng tư duy âm nhạ, nâng ̣ ao khả năng nghe, 
ghi nhớ âm th a nh và là ̣ ơ sơ đê ̣ạ́ em phát huy năng lự̣ ̣ảm thụ âm nhạ. 
14 
Ví dụ 1: Bài tập đọ nhạ – tr a ng 15 sạ́h Âm nhạ lớp 3 – bộ sạ́h Chân trời 
sáng ta o 
Cạ́h thự́ triên kh a i: Cạ́ thầy ̣ô tiến hành đọ mẫu tiết tấu ̣h o ̣ạ́ em 
s a u đó gi ao ̣h o ̣ạ́ em nhận biết và viết ̣ạ́ nốt nhạ tr o ng bài đọ nhạ số 
1. Cạ́ em họ sinh tự đọ bài đọ nhạ the o ghi nhớ ̣ủ a mình, s a u đó sẽ đọ 
trượ́ lớp. 
15 
Ví dụ 2: Bài đọ nhạ – tr a ng 21 sạ́h Âm nhạ – bộ sạ́h Chân trời sáng 
ta o 
Cạ́ thầy ̣ô ̣hi a lớp thành nhiều nhóm, mỗi bàn là 1 nhóm và gi ao ̣h o 
̣ạ́ em ̣ùng nh a u thả o luận đê thự̣ hành bài đọ nhạ số 2. Cạ́ nhóm sẽ ̣ó 
5 phút ̣huẩn bị và ̣ử đai diện đọ trượ́ lớp. 
16 
Biện pháp 3: Lồng ghép các trò chơi âm nhạc vào trong quá trình dạy 
học để nâng cao hứng thú và khả năng cảm thụ âm nhạc cho học sinh 
Đê nâng ̣ ao khả năng ̣ảm thụ âm nhạ ̣ủ a họ sinh, trượ́ ti ê n ̣ần 
kh ơ i gợi hứng thú đê ̣ạ́ em họ tập. Trò ̣h ơ i họ tập là h o at động m a ng 
tính ̣hất vui ̣h ơ i giải trí, nhưng xây dựng nội dung dự a tr ê n kiến thự́ ̣ủ a 
bài họ. Bằng ̣ạ́h tổ ̣hự́ ̣ạ́ trò ̣h ơ i sẽ thu hút ̣ạ́ em họ sinh, đẩy 
manh ph o ng trà o họ tập, tăng khả năng tư duy sáng ta o khiến ̣h o ̣ạ́ em 
họ tập và ghi nhớ kiến thự́ một ̣ạ́h vừ a tự nhi ê n vừ a hiệu quả, đồng thời 
nâng ̣ ao năng lự̣ ̣ảm thụ âm nhạ ̣h o ̣ạ́ em. 
17 
Ví dụ: Bài tập 3 phần “ Nhà g a âm nhạ” - tr a ng 25 sạ́h Âm nhạ – Bộ 
sạ́h Chân trời sáng ta o . 
18 
Ví dụ 2: Họ hát “Vui mù a m a i vàng” – tr a ng 28 sạ́h Âm nhạ lớp 3 – 
Bộ sạ́h Chân trời sáng ta o . 
Thầy ̣ô đư a quả bóng ̣h o 1 ban bất kì, ̣ả lớp sẽ ̣ùng nh a u hát bài “Vui 
mù a m a i vàng” và truyền t a y nh a u quả bóng. Thầy ̣ô sẽ r a hiệu lệnh dừng ơ 
1 thời điêm bất kì, khi bài hát đượ̣ dừng lai, quả bóng đ a ng ơ t a y a i thì ban 
đó sẽ nhận thử thạ́h đứng trượ́ lớp và n ê u ̣ảm nhận về mù a xuân. 
19 
ZALO: 0985598499 ĐỂ NHẬN WORD VÀ PP 
PHÍ 300K 

File đính kèm:

  • pptxbao_cao_bien_phap_nham_giup_hoc_sinh_nang_cao_nang_luc_cam_t.pptx
Sáng Kiến Liên Quan