Thông qua phân môn vẽ tranh tìm hiểu một số nét đặc trưng của ngôn ngữ tạo hình ở học sinh trung học cở sở

Môn mỹ thuật là một môn học có vai trò quan trọng trong chương trình giáo dục trung học cơ sở. Với môn học học sinh biết cách cảm nhận cái đẹp, yêu cái đẹp từ đó biết cách rèn luyện đôi bàn tay trí óc của mình để tạo ra cái đẹp qua việc phát huy óc sáng tạo, tính độc lập của mình. Môn mỹ thuật đã góp phần cùng với các môn học khác giáo dục học sinh phát triển toàn diện về Đức - Trí - Thể - Mỹ.

¬Thực tế chúng ta nhận thấy học sinh rất ham thích học vẽ vậy nếu chúng ta xây dựng cho các em có ý thức học tập tốt tạo ra không khí thoải mái khi học thì sẽ đạt được hiệu quả tốt nhất.

Nhưng tùy theo từng trình độ nhận thức và năng khiếu của từng em, từng độ tuổi khác nhau mà giáo viên sử dụng các phương pháp đối với từng em. Có học sinh ta phải tác động từ từ, có học sinh phải vừa trực tiếp và vừa gián tiếp ở nhiều phía mới nắm bắt được. Có học sinh chỉ cần tác động ít lâu đã nắm bắt ngay được nội dung bài học. Nếu như không có sự gợi mở gây hứng thú của giáo viên thì học sinh không có sự ham thích tìm tòi học tập.

Xuất phát từ thực tế giảng dạy của đồng nghiệp và cùng với quá trình giảng dạy của bản thân, đặc biệt là việc từng bước đổi mới phương pháp dạy học, tôi luôn đặt cho mình mục tiêu là: “Phải làm gì để thực hiện yêu câu đổi mới nhằm nâng cao chất lượng bài dạy của mình” và để các em học sinh cảm nhận được một cách sâu sắc về vẻ đẹp của con người, thiên nhiên xung quanh mình qua đó phát huy được trí tưởng tượng và óc sáng tạo, hình thành thị hiếu thẩm mỹ, hoàn thiện nhân cách thông qua nội dung các bài học mỹ thuật.

 Là một bộ môn thiên về năng khiếu, khả năng diễn đạt những suy nghĩ, sáng tạo của học sinh bằng nét vẽ rất khó khăn. Vì thế trong khi học và khi học sinh thực hành rất dễ gây ra tình trạng chán nản, mất hứng thú vì phân môn vẽ tranh đòi hỏi sự sáng tạo, sự tìm tòi, đưa ra ý tưởng của mình như thế nào cho hợp lý.

 

doc15 trang | Chia sẻ: sangkien | Ngày: 29/07/2015 | Lượt xem: 2698 | Lượt tải: 73Download
Bạn đang xem tài liệu "Thông qua phân môn vẽ tranh tìm hiểu một số nét đặc trưng của ngôn ngữ tạo hình ở học sinh trung học cở sở", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 còn trẻ em thì có cách cảm nhận ngây thơ, nhìn sự vật qua lăng kính màu hồng, không vướng bận những nguyên tắc mà chủ yếu tập trung tình cảm yêu thích của mình vào bài vẽ, cho nên bài vẽ học sinh thường đem lại cho ta nhiều cảm xúc và tình cảm mới lạ. Nói là vậy nhưng mỗi lứa tuổi sẻ có các mức độ cảm nhận khác nhau. Là giáo viên mĩ thuật cần nắm bắt được đặc điểm này của học sinh để có phương pháp giảng dạy tốt nhất, phát huy được năng lực, sự đam mê của các em. Đây cũng là lý do tôi chọn để viết sáng kiến “ thông qua phân môn vẽ tranh tìm hiểu một số nét đặc trưng của ngôn ngữ tạo hình ở học sinh trung học cơ sở.”
 2. Mục đích nghiên cứu
Đặc trưng ngôn ngữ tạo hình của hội họa nói chung bao gồm nhiều yếu tố như tính không gian, tính tạo hình trực tiếp trong đó bao gồm: đường nét, hình khối, màu sắc... và ngôn ngữ tạo hình của học sinh THCS cũng không nằm ngoài những yếu tố đó.
Học sinh THCS có cách nhìn, cách cảm nhận lý giải như thế nào về những sự vật hiện tượng xung quanh, về hình khối, màu sắc sự cảm nhận đó có khác gì so với sự cảm nhận của người lớn, của từng lứa tuổi khác nhau. Nó có những điểm thuận lợi khó khăn gì và những điểm mạnh, điểm yếu trong cách nhìn nhận, cảm thụ của học sinh THCS đó là những điều cần phải nghiên cứu, tìm hiểu để bổ sung vào lượng kiến thức chuyên môn của người giáo viên giảng dạy mỹ thuật.
3 Phạm vi nghiên cứu
Có thể chúng ta ai cũng có nhiều cách để giúp học sinh học tốt hơn nhưng đối với tôi đề tài sáng kiến kinh nghiệm không phải lúc nào cũng áp dụng cho các em khi đến lớp mà phạm vi có thể rộng hơn không chỉ học sinh ở tại trường mà cũng có thể là các em ở trường khác và những em cùng độ tuổi khảo sát.
Đối tượng ở đây cũng như là một nhà nghệ sĩ nhỏ tuổi biết vận dụng kỷ năng của mình để góp thêm cho cuộc sống những tác phẩm có giá trị rất cao về mặt tinh thần.
Ở đây đối tượng tìm hiểu là học sinh THCS, mà cụ thể là học sinh trường TH-THCS Hưng Trạch, lớp 6,7,8,9 lứa tuổi từ 11 đến 15 tuổi với các đặc điểm tính cách nhận thức riêng. Bộ môn mỹ thuật là môn học mà kiến thức của nó vừa cụ thể, rỏ ràng vừa chung chung trừu tượng, khó thấy khó nhìn. Là laị kiến thức xung quanh ta, lấy những sự vật hiện tượng xung quanh ta để biểu đạt. Điều đó đòi hỏi giáo viên ngoài việc nắm vững kiến thức chuyên môn thì cần phải nắm vững các kiến thức ở một số bộ môn như: Tâm lý học lứa tuổi, Xã hội học đại cương... Trong đó cái cốt lỏi cần phải nắm là đặc trưng ngôn ngữ tạo hình của học sinh THCS mà cụ thể ở đề tài nghiên cứu này nó nằm trong phạm vi phân môn vẽ tranh.
B PHẤN NỘI DUNG
Sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn ng«n ng÷ t¹o h×nh.
 1. Nh÷ng nÐt chung.
	Qua lÞch sö chóng ta thÊy r»ng con ng­êi b¾t ®Çu vÏ tõ rÊt sím, tr­íc khi cã c¶ ch÷ viÕt vµ tiÕng nãi. Trong c¸c hang ®éng ta b¾t gÆp nh÷ng h×nh vÏ hÕt søc sèng ®éng, nh­ng nh÷ng t¸c phÈm lóc bÊy giê chØ nh»m ®¸p øng nhu cÇu cuéc sèng, lµ trao ®æi th«ng tin víi nhau thay thÕ cho tiÕng nãi. VÝ dô: “ h×nh vÏ mét qu¶ vµ mòi tªn chØ vµo miÖng lµ qu¶ ¨n ®­îc” vµ nh÷ng h×nh ¶nh chØ c¸i kh«ng ¨n ®­îc, c¸i ®Ô lµm c«ng cô vv...Nãi nh­ vËy tøc lµ vÏ xuÊt hiÖn tõ rÊt sím nh­ng con ng­êi ch­a ý thøc ®­îc vÏ ®Ñp ý nghÜa h×nh khèi mµu s¾c vµ t¸c dông cña nã ®èi víi ®êi sèng tinh thÇn, chØ ®¬n thuÇn vÏ ®Ó ®¸p øng nhu cÇu trao ®æi th«ng tin.
	Còng t­¬ng tù nh­ thÕ, víi trÎ em nh÷ng nÐt vÏ ngo»n ngÌo vµ nh÷ng mµu s¾c xanh, đỏ, tím, vàng ®­îc trÎ ®Æt c¹nh nhau lµm cho trÎ cã vÏ thÝch thó, nh­ng chóng ta còng kh«ng thÓ coi ®ã lµ vÏ mµ ®óng h¬n lµ trÎ ®ang ho¹t ®éng ®Ó tù hoµn thiÖn vµ ph¸t triÓn, ho¹t ®éng nµy chØ d­îc xem lµ ho¹t ®éng b¶n n¨ng. Nã chØ cã thÓ coi lµ ho¹t ®éng vÏ khi b¾t ®Çu ý thøc ®­îc vÏ ®Ñp vÒ mµu s¾c, h×nh khèi, ®­êng nÐt... vµ h×nh vÏ cña trÎ ngµy cµng ®­îc hoµn thiÖn h¬n, nhiÒu chi tiÕt h¬n, lµ ph­¬ng tiÖn ®Ó diÔn t¶ thÕ giíi xung quanh ®Çy mµu s¾c theo suy nghÜ sù c¶m nhËn vµ lý gi¶i cña b¶n th©n. 
	2. C¸ch nh×n vµ c¸ch c¶m nhËn.
	Ở tõng løa tuæi th× sÎ cã nh÷ng c¸ch nh×n vµ c¸ch c¶m nhËn kh¸c nhau, t¹o nªn nh÷ng nÐt ®Æc tr­ng ng«n ng÷ t¹o h×nh riªng cña tõng løa tuæi, nã kh¸c víi nh÷ng nhµ ho¹ sØ, ng­êi nghiªn cøu, kh¸c víi ng­êi lín, thÇy c« gi¸o. Cïng víi thêi gian vµ sù ph¸t triÓn trÝ tuÖ, nÐt vÏ bµi vÏ cña trÎ ngµy mét kh¸c h¬n gÇn gièng víi thËt h¬n, vÏ nh­ thÕ nµo cho ®Ñp cho ®óng ®· ®­îc trÎ quan t©m vµ t×m hiÓu.
	 §iÒu ®ã cho thÊy rÊt nhiÒu yÕu tè ¶nh h­ëng ®Õn c¸ch nh×n c¸ch c¶m nhËn cña trÎ trong ®ã sù ph¸t triÓn lµ yÕu tè ®Ó h×nh thµnh ng«n ng÷ t¹o h×nh cña trÎ trong từng giai ®o¹n.
3. Kết quả khảo sát trước khi đề tài thực hiện: 
Qua gần 8 năm công tác tại nhiều trường THCS được phân công giảng dạy mĩ thuật đủ tất cả các khối lớp từ khối 6 đến khối 9. Bản thân tôi nhận thấy rằng vấn đề lớn nhất của học sinh ở đây là ngôn ngữ tạo hình. Có thể các em vẽ tương đối đẹp nhưng còn hiểu mơ hồ về ngôn ngữ tạo hình. Đã là người học mĩ thuật chắc ai cũng biết vẽ một triết lý đơn giản nhưng vẽ như thế nào cho đảm bảo các yếu tố về ngôn ngữ tạo hình, chắc chắn người đó sẽ vẽ đẹp. Thiết nghĩ nguyên nhân của việc học sinh còn yếu trong cách vẽ một phần cũng do "thiếu kiến thức về ngôn ngữ tạo hình" 
Đầu năm học 2014 - 2015, bản thân được phân công giảng dạy môn mĩ thuật từ lớp 6 đến lớp 9 tôi đã tổ chức một số buổi kiểm tra chất lượng các bài vẽ.
Mục đích của bài kiểm tra: nhằm kiểm tra khả năng cảm thụ, khả năng thể hiện bài vẽ tranh thông qua các ngôn ngữ tạo hình. Qua đó so sánh với chỉ tiêu chung về chất lượng bộ môn, để tìm ra học sinh của mình đạt ở mức độ nào nhằm có biện pháp khắc phục khuyết điểm kịp thời.
Kết quả:
Lớp Sỹ số
Đạt yêu cầu
Chưa đạt yêu cầu
SL
%
SL
%
Lớp 6 20
5
25%
15
75%
Lớp 7 21
7
33.3%
14
66.7%
Lớp 8 25
7
28%
18
72%
Lớp 9 19
4
21%
15
79%
Tổng cộng 85
23
27%
62
73%
Theo kết quả thống kê trên thì kiến thức, kỉ năng của HS là đáng báo động. Có đến hơn 70% học sinh có kết quả chưa đạt yêu cầu thấp hơn chất lượng quy định, chất lượng học sinh đạt yêu cầu là quá thấp (chưa tới 30%). Là một giáo viên tôi luôn trăn trở không biết phải làm thế nào để học sinh của minh nâng cao được kỉ năng vẽ của học sinh. Tôi mạnh dạn truyền đạt các kiến thức về ngôn ngữ tạo hình.
 II. Thực trạng đề tài
Nh×n chung ph©n m«n nµy ®­îc ®«ng ®¶o häc sinh ­a thÝch bëi tÝnh tù do Ýt gß bã, nãi nh­ vËy nh­ng dï Ýt dï nhiÒu th× vÏ tranh còng ph¶i tiÕn hµnh theo c¸c b­íc,vµ còng cã nh÷ng c¸ch thøc riªng mµ tuú vµo ®Æc ®iÓm ng«n ng÷ t¹o h×nh cña tõng løa tuæi, giai ®o¹n mµ cã c¸ch thÓ hiÖn vµ sö dông kh¸c nhau, tuy nhiªn ë ®©y chóng ta t×m hiÓu løa tuæi häc sinh THCS trong ph¹m vi ph©n m«n vÏ tranh vµ víi nh÷ng néi dung cô thÓ sau.
1.VÒ bè côc
Bµi vÏ tranh ®Ò tµi cña c¸c em häc sinh Tr­êng TH-THCS H­ng Tr¹ch chñ yÕu có các điÓm chung næi bËt lµ khi tiÕn hµnh bµi vÏ c¸c em kh«ng tu©n theo tr×nh tù c¸c b­íc vÏ, nhiÒu em vÏ th¼ng h×nh vµo giÊy nghØ g× lµ thÓ hiÖn ra mµ kh«ng chó ý ®Õn bè côc s¾p xÕp chÝnh phô, dÉn ®Õn bè côc bÞ to bÞ lÖch, cã em th× bè côc láng lÎo, cã em l¹i chËt chéi vv... dÉn ®Õn kÕt qu¶ bµi vÏ kh«ng cao. ý thøc vÒ bè côc cña c¸c em ch­a ®­îc râ rµng. Bè côc nh­ thÕ nµo lµ ®Ñp ? Vµ nh­ thÕ nµo lµ bè côc? cã nhiÒu em hiÓu r»ng bè côc lµ sù s¾p xÕp c¸c m¶ng chÝnh phô sao cho hîp lý, c¸c m¶ng kh«ng ®Òu nhau, m¶ng chÝnh tr­íc, m¶ng phô sau, nh­ng khi lµm bµi l¹i bá qua mét bªn kh«ng cÇn biÕt chÝnh phô lµ g×. §iÒu ®ã cho thÊy gi÷a thùc hµnh vµ lý thuyÕt cßn c¶ mét kho¶ng c¸ch lín ®èi víi c¸c em cã lÎ thùc hµnh lµ mét chuyÖn, lý thuyÕt l¹i lµ mét chuyÖn kh¸c c¸i cèt yÕu lµ m×nh thÝch m×nh vÏ, nãi thÕ nh­ng cñng cã mét sè em ý thøc ®­îc bè côc ®Ñp vµ hîp lý ®­a l¹i kÕt qu¶ cao cho bµi vÏ. 
 2.VÒ ®­êng nÐt.
§a sè c¸c em ®· biÕt kÕt hîp gi÷a nÐt c«ng mÒm m¹i ®Ó vÏ ng­êi vµ nÐt th¼ng ®Ó vÏ nhµ cöa, vµ mét sè c¶nh vËt, kÕt hîp nh÷ng nÐt c«ng mÒm m¹i vµ nh÷ng nÐt th¼ng ch¾c khoÎ. Tuy nhiªn ®Ó b¾t ®Çu bµi vÏ c¸c em th­êng ®i ngay vµo nh÷ng nÐt vÏ chÝnh kh«ng cã sù ph¸c nÐt tr­íc, nÐt vÏ thiÕu sù døt kho¸t linh ho¹t vµ cßn l­ìng lù, kh« khan dÈn tíi nÐt vÏ cøng, th«. §Æc biÖt khi vÏ khu«n mÆt hay ch©n tay cña ng­êi th× ®a phÇn c¸c em chØ vÏ m« phæng t­îng tr­ng lµ chñ yÕu. Nh­ng ®ã còng lµ c¸i riªng ë løa tuæi c¸c em, lµm cho bøc tranh cña c¸c em cã vÏ g× ®ã ngé nghÜnh, dÝ dám hån nhiªn.
V× vËy mµ ng­êi gi¸o viªn ph¶i biÕt ®­îc ®Æc tr­ng ®­êng nÐt ë løa tuæi cña c¸c em ®Ô cã c¸ch nhËn xÐt ®¸nh gi¸ cho phï hîp, tuy nhiªn còng cÇn cã ph­¬ng ph¸p n¾m b¾t vµ uèn n¾n dÇn cho c¸c em, ®Ó c¸c em vÏ bµi linh ho¹t h¬n n©ng cao h¬n kü n¨ng vÏ h×nh cho c¸c em.
3. VÒ h×nh khèi
§a sè c¸c em ë häc sinh TH-THCS H­ng Tr¹ch khi vÏ tranh ®Ò tµi ®Òu kh«ng chó ý ®Õn h×nh khèi, vÏ chØ lµ mét m¶ng bÑt, thiÕu chiÒu s©u cho kh«ng gian. Thùc tÕ c¸c em khi vÏ ng­êi hay c¶ch vËt chØ chó ý diÔn t¶ chiÒu réng vµ cao cña nh©n vËt, cßn chiÒu s©u do ®Þnh luËt xa gÇn t¹o nªn th× c¸c em kh«ng n¾m b¾t ®­îc.. cã ch¨ng chØ diÔn t¶ ®­îc rÊt Ýt r»ng ng­êi ë gÇn th× to ng­êi ë xa th× nhá, cßn l¹i ®Òu ngang nhau cïng n»m trªn mét mÆt ph¼ng, nã mang t×nh chÊt trang trÝ lµ chñ yÕu kÕt hîp víi nh÷ng ®­êng viÒn ®Ëm. Mét ®iÒu ®¸ng l­u ý n÷a lµ khi c¸c em vÏ tranh ®Ò tµi th× tõ b­íc ph¸c bè côc nh­ng khi sang b­íc vÏ h×nh th× ®a sè c¸c em ®Òu vÏ v­ît ra khái bè côc ®· ph¸c, hoÆc nhá h¬n dÉn ®Õn h×nh vÏ kh«ng c©n ®èi
4.VÒ mµu s¾c
Mµu s¾c lµ yÕu tè ®Æc biÖt t¹o ®­îc høng thó nhÊt cho häc sinh. phÇn lín do mµu s¾c lµ yÕu tè t¸c ®éng m¹nh ®Õn canh thÞ gi¸c cña con ng­êi, nhÊt lµ løa tuæi häc sinh THCS ®¹i ®a sè c¸c em thÝch vÏ mµu, ®Æc biÖt lµ ë ph©n m«n vÏ tranh, phÇn vÏ h×nh vÏ ®­êng nÐt ®­îc c¸c em vÏ nhanh, vµ c¸c em dµnh phÇn lín thêi gian ®Ô vÏ mµu. VÏ mµu kÜ , nh÷ng mµu s¾c sÆc së, b¾t m¾t th­êng lµ nh÷ng mµu ®­îc c¸c em sö dông nhiÒu nhÊt, mét sè häc sinh cã c¸ch nh×nh mµu rÊt tèt, sù c¶m thô mµu hÕt søc nh¹y c¶m. C¸c em ®· b¾t ®Çu cã sù suy nghÜ t×m tßi, ®Çu t­ vÒ mµu s¾c trong bµi vÏ cña m×nh. Mét sè em ®· biÕt c¸ch pha mµu, chång mµu kÐo mµu tõ m¶ng chÝnh ra xung quanh mét c¸ch hîp lý, lµm næi bËt tréng t©m bµi vÏ nh­ng vÉn t¹o ®­îc sù hµi hoµ vÒ mµu s¾c.
Tuy nhiªn nhiÒu em cßn ch­a thÓ hiÖn ®­îc ®é ®Ëm nh¹t ë trong bøc tranh lµm cho bøc tranh ®Òu ®Òu mµu s¾c dµn tr¶i, kh«ng t¹o ®­îc chiÒu s©u cña bøc tranh lµ” gÇn th× rá, xa th× mê”. Nªn ®a phÇn tranh cña c¸c em mang ®Ëm tÝnh chÊt trang trÝ.
Mµu s¾c næi bËt ë ®©y lµ gam mµu t­¬i vui sèng ®éng, mµu s¾c trÎ trung, nh­ng còng cã nh÷ng bµi cã gam mµu hµi hoµ, nhÑ nhµng trong s¸ng... 
Bên cạnh đó về phía gia đình học sinh chưa quan tâm đến việc học mỹ thuật của con em mình với quan niệm là “ môn học phụ không quan trọng” nên không chuẩn bị tốt về dụng cụ học tập, họa phẩm cần thiết như: Thiếu giấy vẽ, thiếu viết chì, thiếu màu vẽ,vào giờ học các em lung túng về việc này nên tình trạng không tập trung mất trật tự trong giờ học dẫn đến bài vẽ thường chưa hoàn chỉnh hoặc bỏ dở giữa chừng..
Trên đây với những thực trạng hầu như đều không đảm bảo được yêu cầu, nội dung, phương pháp dạy học. Bản thân tôi suy nghĩ và đưa ra quyết định nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm trong chuyên môn để dạy tốt môn mỹ thuật cấp THCS nói chung và phân môn vẽ tranh nói riêng thông qua cách thể hiện ngôn ngữ tạo hình trong vẽ tranh . 
III. BiÖn ph¸p 
ChuÈn bÞ
 Tr­íc khi d¹y mét bµi vÏ tranh ®Ò tµi th× kh©u chuÈn bÞ lµ rÊt quan träng nhÊt lµ ®å dïng d¹y häc.
VÒ phÝa gi¸o viªn ngoµi viÖc chuÈn bÞ gi¸o ¸n, ph­¬ng ph¸p d¹y häc th× mét ®iÒu kh«ng thÓ thiÕu ®ã lµ ®å dïng trùc quan (tranh, ¶nh minh ho¹) v× ë løa tuæi trÎ em th× tranh ¶nh nã cã t¸c dông rÊt m¹nh ®Õn thÞ gi¸c vµ trÝ nhí cña c¸c em, do vËy cÇn ph¶i cã ®å dïng trùc quan phong phó vµ ph¶i biÕt sö dông ®óng lóc, 
VÒ phÝa häc sinh cñng ph¶i cã sù chuÈn bÞ ®Çy ®ñ, s¸ch, vì, giÊy vÏ, mµu, ch×, tÈy, nh÷ng ®å dïng häc tËp cÇn thiÕt, ngoµi ra ph¶i t×m hiÓu vµ quan s¸t tham kh¶o nh÷ng ®Ò tµi mµ m×nh sÏ thÓ hiÖn tr­íc khi lµm bµi.
Khi so¹n gi¸o ¸n cÇn so¹n kü biÕt ch¾t läc nh÷ng lêi tho¹i, c©u hái chÝnh vµ c©u hái gîi mì ph¶i râ rµng dÔ hiÓu nh»m t¹o høng thó vµ s«i næi trong tõng ®èi t­îng häc sinh. Nªn tr¸nh nh÷ng c©u hái dµi khã hiÓu vµ nh÷ng c©u hái l÷ng . 
+ §èi víi häc sinh kÐm cÇn gîi më cô thÓ h¬n gióp c¸c em nhËn ra chæ ch­a ®óng ch­a ®Ñp ®Ó bµi vÏ ®Ñp h¬n .VÝ dô: Bè côc cã láng lÎo qu¸ kh«ng, hay mµu s¾c cã lén xén qu¸ kh«ng? vv...
+ §èi víi häc sinh kh¸, trung b×nh th× cã thÓ gîi më ®Ó c¸c em t×m tù t×m ra, tù ®iÒu chØnh hay söa chöa. VÝ dô: Chæ nµy, mµu nµy nh­ thÕ nµo ? Lµm sao cho bµi vÏ ®Ñp h¬n, hình khối, đường nét như thế nào?
+Víi häc sinh giái th× yªu cÇu cao h¬n. VÝ dô: Thö t×m xem bµi vÏ cã chæ nµo ch­a hîp lý? Cã thÓ vÏ kh¸c ®­îc kh«ng?
§Ó phôc vô cho qu¸ tr×nh lªn líp tèt, th× gi¸o viªn cÇn ph¶i cã thêi gian vµ qu¸ tr×nh th©m nhËp gi¸o ¸n kØ cµng, ph¶i n¾m v÷ng tiÕn tr×nh bµi d¹y, §Ó võa ®¶m b¶o tiÕn tr×nh bµi d¹y võa gióp häc sinh tiÕp thu bµi mét c¸ch cã hiÖu qu¶ nhÊt, vµ ®iÒu cèt yÕu nhÊt lµ ph¸t huy tÝnh tÝch cùc s¸ng t¹o cña tõng em, ®ång thêi ph¶i t¹o ®­îc bÇu kh«ng khÝ vui vÏ tho¶i m¸i trong khi c¸c em lµm bµi .
Gi¸o viªn ph¶i ph©n tÝch kÜ c¸c b­íc tiÕn hµnh mét bµi vÏ tranh ®Ò tµi ph¶i thùc hiÖn theo nh÷ng b­íc nµo? Nh÷ng b­íc ®ã lµ g×, phân tích các ngôn ngữ tạo hình trong tranh một cách cụ thể? vµ kÕt hîp ®å dïng minh ho¹ ®Ô häc sinh dÔ nhí dÔ n¾m b¾t, bµi vÏ cña häc sinh líp tr­íc ®Ô c¸c em cã thÓ thÊy ®­îc møc ®é thÓ hiÖn bµi, tham kh¶o tranh cña c¸c ho¹ sØ vÒ néi dung. Tuú vµo sè l­îng bµi mµ nh÷ng bµi sau cã thÓ gi¶m thêi l­îng lý thuyÕt vµ t¨ng dÇn thêi gian thùc hµnh, h­íng c¸c em ®i vµo tr×nh tù c¸c b­íc vÏ tranh
VËn dông triÖt ®Ô lîi thÕ khoa häc c«ng nghÖ th«ng tin. sÎ ®em l¹i hiÖu qu¶ cao trong c«ng t¸c gi¶ng d¹y. Cho nªn lµ ng­êi gi¸o viªn nãi chung gi¸o viªn mü thuËt nãi riªng cÇn ph¶i nhanh chãng tiÕp cËn n¾m b¾t nh÷ng lîi thÕ mµ khoa häc ®em l¹i. t¹o høng thó vµ sù ®æi míi trong c¸ch gi¶ng d¹y.
PhÇn lªn líp 
Gi¸o viªn ph¶i linh ho¹t trong thêi gian lªn líp, ph¶i ®¶m b¶o quy tr×nh thêi gian, ph©n chia líp hîp lý, gióp c¸c em nhËn thøc vµ hiÓu ®­îc bµi häc ngay t¹i líp, gióp c¸c em vÏ ®­îc mét bµi vÏ tranh theo ý thÝch ®óng qui tr×nh thùc hiÖn c¸c b­íc vÏ.
+ H­íng dÉn häc sinh khai th¸c néi dung 
Qua h×nh minh ho¹, gi¸o viªn gîi ý gióp c¸c em hiÓu s©u h¬n vÒ ®Ò tµi, t×m ra ®­îc c¸ch thÓ hiÖn (c¸ch vÏ) kh¸c nhau, phân tích các ngôn ngữ tạo hình trong tranh một cách cụ thể để học sinh t×m ra nh÷ng ý t­ëng hay dÝ dám cho tranh cña m×nh 
+ H­íng dÉn häc sinh c¸ch vÏ 
Nªn giíi thiÖu qua ®å dïng minh ho¹ vµ kÕt hîp trùc tiÕp minh ho¹ b¶ng ®Ó häc sinh nhËn thøc râ rµng h¬n tr×nh tù c¸c b­íc còng nh­ ­u ®iÓm khi tiÕn hµnh theo tr×nh tù c¸c b­íc ®em l¹i, vµ nã cô thÓ h¬n khi chØ lµ nh÷ng lý thuyÕt s¸o râng. NÕu nh­ giíi thiÖu néi dung råi míi chØ vµo tranh, e r»ng häc sinh kh«ng chó ý kh«ng nhËn ra ®­îc c¸ch tiÕn hµnh(®©u lµ m¶ng, ®©u lµ h×nh trong m¶ng )
-T×m bè côc, ph¸c m¶ng chÝnh phô sao cho hîp lý, c©n ®èi víi tê giÊy râ träng t©m, rá néi dung thÓ hiÖn ®­îc chñ ®Ò.
-VÏ h×nh khối, vÏ mµu ph¶i râ ®Æc ®iÓm cña ®èi t­îng kh«ng vÏ chung chung. VÏ mµu th× kh«ng vÏ h×nh qu¸ chi tiÕt cô thÓ sÎ rÊt khã ®Ô thÓ hiÖn, mµu cã thÓ vÏ nh­ thùc hoÆc theo c¶m høng, song cÇn chó ý t­¬ng quan gi÷a c¸c mµu, kh«ng vÏ ®éc lËp tõng mµu, chó ý ®Õn ®é ®Ëm nh¹t cña c¸c mµu gam mµu ®Ó thÓ hiÖn ®­îc tÝnh chÊt bµi vÏ. 
 + H­íng dÉn häc sinh lµm bµi
Gi¸o viªn cè g¾ng lµm viÖc víi nhiÒu häc sinh vµ bao qu¸t tæng thÓ líp gióp c¸c em t×m c¸ch thÓ hiÖn ý t­ëng cña b¶n th©n về bè côc, đường nét, vÏ h×nh, t×m mµu. Dïng ph­¬ng ph¸p gîi mì trong khi h­íng dÉn häc sinh vÏ tranh sÏ ®¹t hiÖu qu¶ h¬n c¶.
Bªn c¹nh ®ã ph­¬ng ph¸p gi¶ng d¹y phï hîp ë phÇn thùc hµnh còng rÊt quan träng. CÇn x¸c ®Þnh ®­îc néi dung kiÕn thøc tréng t©m vµ yªu cÇu hîp lý víi ®èi t­îng häc sinh.
Lu«n t¹o ®­îc bÇu kh«ng khÝ tho¶i m¸i nhÑ nhµng vui vÏ trong tõng tiÕt d¹y theo ®Æc ®iÓm riªng cña tõng ph©n m«n
Ph¶i dù kiÕn ®­îc c¸c t×nh huèng s­ ph¹m cã thÓ x¶y ra vµ xö lý linh ho¹t ®em l¹i hiÖu qu¶ gi¸o dôc cao. Ngoµi ra cÇn ph¶i cho häc sinh thÊy ®­îc tÇm quan träng cña viÖc n¾m v÷ng kiÕn thøc lý thuyÕt, vËn dông kiÕn thøc vµo bµi vÏ mét c¸ch linh ho¹t kh«ng m¸y mãc ®Ô lµm cho bµi vÏ sèng ®éng h¬n cã hån h¬n, vµ tiÕn tíi viÖc n¾m b¾t c¸ch thøc s¸ng t¹o mét bøc tranh riªng ®i s©u vµo chuyªn ngµnh m×nh lùa chän. 
3. Kêt quả chuyển biến
 Qua thời gian áp dụng đề tài này và với khả năng vận dụng của các em có chuyển biến theo hướng tốt với kết quả đạt được là 100% HS đạt yêu cầu.	
C. KẾT LUẬN
1. Ý nghĩa của đề tài
- Khi bước vào công việc trồng người thì bộ môn nào cũng vậy, ai cũng phải biết yêu, biết quý trọng nghề, biết mến trẻ,và tận tuỵ với công việc nhưng cũng có thể từ trong công việc nó sẽ có nhiều điều hay và thú vị hơn tạo ra được nhiều cảm xúc hơn nữa và với điều đó bộ môn mĩ thuật một trong những bộ môn nghệ thuật mang lại cho cuộc sống tươi đẹp hơn.
- Phương pháp hướng dẫn đối với một người giáo viên thì càng nhiều năm trong nghề sẽ càng nhiều kinh nghiệm, tuy nhiên với xu hướng học tập và đổi mới như hiện nay thì chúng ta có thể được tiếp cận và trao dồi nhiều hơn nữa để vận dung trong công việc, vào cuộc sống. Muốn dạy giỏi không những nắm vững kiến thức để dạy mà người giáo viên cần phải xem đôí tượng mình hướng đến là ai và mình sẽ làm gì để thành quả mang lại sẽ có ý nghĩa cho tất cả chúng ta.
- Với những giờ thực hành sẽ là giây phút để xem công việc của tất cả các em say mê làm ra một điều gì để làm hành trang cho chính bản thân các em mai sau khi các em biết tư duy, tự học, tự sáng tạo cho bản thân mình không quá lệ thuộc một cách máy móc rất nhàm chán như các em từng suy nghĩ.
 	- Do đó là một giáo viên tôi không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn của mình để làm tốt hơn trong công việc song song đó tôi xâm nhập vào những tâm tư nguyện vọng của các em để nắm rõ hơn những tâm tư tình cảm ấy để có cách hướng dẫn các em thực hành trong giờ mĩ thuật một cách hiệu quả nhất, mang lại cho các em một thành quả do chính các em tự làm ra.
 2. Kiến nghị
- Trong chuyên môn cần tổ chức những buổi sinh hoạt theo tổ, nhóm để trao đổi kinh nghiệm, thống nhất những nội dung, chương trình mới để việc dạy và học tốt hơn nữa.
- Rất mong được Phòng GD- ĐT và nhà trường hổ trợ kinh phí tổ chức thường xuyên hơn nữa các phong trào, thi sang tác tranh ở độ tuổi THCS.
- Do ®å dïng häc tËp cña bé GD hiÖn cã cßn thiÕu nhiÒu: Tranh, ¶nh minh ho¹ trong SGK cßn s¬ sµi, nhiÒu mµu cßn sai.
VËy kiÕn nghÞ: Tranh, ¶nh minh hoa sè l­îng t­¬ng ®èi ®Çy ®ñ ®Ó ®¸p øng bµi gi¶ng ngµy cµng tèt h¬n. 
Noäi dung treân laø moät soá kinh nghieäm cuûa caù nhaân toâi, ñöôïc aùp duïng trong quaù trình giaûng daïy, toâi thaáy hoïc sinh toâi phuï traùch coù söï tieán boä hôn trong quaù trình hoïc taäp moân Myõ thuaät, nhaát laø ñoái vôùi phaân moân veõ tranh. Vì ñaây laø nhöõng kinh nghieäm cuûa caù nhaân toâi neân chaéc chaén laø chöa hoaøn thieän, raát mong söï tham khaûo vaø yù kieán ñoùng goùp cuûa quyù laõnh ñaïo, anh chò, baïn beø ñoàng nghieäp. Giuùp cho toâi coù nhöõng kinh nghieäm quyù baùu hôn trong quaù trình giaûng daïy.
Bố Trạch,ngày 15 tháng 1 năm 2015
NGƯỜI THỰC HIỆN ĐỀ TÀI
(Ký và ghi rõ họ, tên)
XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC TRƯỜNG
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC PHÒNG GIÁO DỤC
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docSKKN_MY_THUAT_thang.doc