Sáng kiến kinh nghiệm Xây dựng phần mềm Quản lý đoàn viên Nâng cao công tác quản lý đoàn ở trường THPT

PHẦN I. MỞ ĐẦU

I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Hiện nay công nghệ thông tin là một phương tiện phổ biến trong toàn xã

hội. Việc ứng dụng tin học vào quản lý đã được hiều người quan tâm và thực

hiện. Rất nhiều những công việc thủ công trước đây nay đã được xử lý bằng các

phần mềm chuyên dụng giảm đáng kể công sức, nhanh chóng và chính xác.

Trong đó có việc quản lý đoàn viên trong nhà trường THPT. Với chức trách là Bí

thư đoàn trường THPT Thái Hòa, trực tiếp quản lý đoàn viên trong trường học,

công tác quản lý và đánh giá xếp loại đoàn viên thường phải thực hiện những

công việc như sau:

pdf38 trang | Chia sẻ: binhthang88 | Ngày: 23/11/2017 | Lượt xem: 1659 | Lượt tải: 16Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Sáng kiến kinh nghiệm Xây dựng phần mềm Quản lý đoàn viên Nâng cao công tác quản lý đoàn ở trường THPT", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 - Các trường fldChiDoan, fldKhoaHoc, fldChucVu, fldChuyenMon, 
fldHoanCanhGD, fldNgoaiNgu, fldTonGiao, fldChinhTri, fldDanToc, 
fldNgheNghiep, fldTinh, fldHuyen, fldXom là Khóa phụ. 
 - Các trường còn lại là thông tin của đoàn viên, thanh niên. 
 Xây dựng bảng tblVanBan: 
(Hình 3.4. Bảng tblVanBan) 
Các trường 
trong Table 
Kiểu dữ liệu 
trường trong 
Table 
Sáng kiến kinh nghiệm Năm học 2016 - 2017 
14 Lê Anh Tuấn | THPT Thái Hòa – Nghệ An 
Trong đó: 
 - Trường ID là khóa chính (Primakey). 
 - Các trường còn lại là thông tin của văn bản. 
 Xây dựng bảng tblHoatDongDoan: 
(Hình 3.5. Bảng tblHoatDongDoan) 
Trong đó: 
 - Trường fldID là khóa chính (Primakey). 
 - Các trường còn lại là thông tin của Hoạt động đoàn. 
3.4.3. Thiết kế giao diện phần mềm 
 Form đăng nhập hệ thống 
(Hình 3.6 . Giao diện đăng nhập hệ thống) 
Sáng kiến kinh nghiệm Năm học 2016 - 2017 
15 Lê Anh Tuấn | THPT Thái Hòa – Nghệ An 
Đăng nhập hệ thống bằng: 
+ Tài khoản: admin 
+ Mật khẩu: l34nhtu4n 
 Menu Hệ thống 
(Hình 3.7. Giao diện chính của phần mềm) 
Giao diện chính của phần mềm mặc định là trang Home và Menu Hệ thống, có 
các chức năng: 
+ Công cụ thay đổi giao diện phần mềm 
+ Form thông tin đoàn trường 
+ Form đổi mật khẩu đăng nhập 
(Hình 3.8 . Giao diện đổi mật khẩu) 
Sáng kiến kinh nghiệm Năm học 2016 - 2017 
16 Lê Anh Tuấn | THPT Thái Hòa – Nghệ An 
+ Form thông tin tác giả 
(Hình 3.9. Giao diện thông tin tác giả) 
+ Form quản lý giáo viên: Quản lý thông tin của giáo viên như số điện 
thoại, mã giáo viên, tổ chuyên môn giúp cho cán bộ đoàn năm được thông tin liên 
lạc với giáo viên chủ nhiệm thuận tiện hơn. 
(Hình 3.10. Giao diện form Quản lý giáo viên) 
Sáng kiến kinh nghiệm Năm học 2016 - 2017 
17 Lê Anh Tuấn | THPT Thái Hòa – Nghệ An 
+ Report danh sách giáo viên theo tổ, nhóm chuyên môn và toàn trường. 
(Hình 3.11. Danh sách giáo viên theo tổ chuyên môn) 
 Menu Quản lý đoàn viên 
Menu giao diện Quản lý đoàn viên có các chức năng chính: 
- Form thêm mới đoàn viên: Có các công cụ: 
+ Thêm, sửa, xóa,  
+ Tìm kiếm, lọc danh sách đoàn viên, xem thông tin đoàn viên. 
(Hình 3.12. form Quản lý đoàn viên) 
Sáng kiến kinh nghiệm Năm học 2016 - 2017 
18 Lê Anh Tuấn | THPT Thái Hòa – Nghệ An 
 - Form Tạo chi đoàn, khóa học, chức vụ, tỉnh/thành, huyện/thị, phường/xã, 
khối/xóm 
(Hình 3.13. form Tạo chức vụ) 
- Các loại Danh sách, báo cáo, sổ sách: 
 + Report Danh sách Bí thư các chi đoàn 
 + Report Form Danh sách BCH đoàn trường 
 + Report Danh sách đoàn viên 
 + Report Danh sách thanh niên 
 + Report Danh sách đoàn viên, thanh niên chi đoàn 
 + Report Danh sách theo dân tộc 
 + Report Danh sách hoàn cảnh khó khăn 
 + Report Danh sách bàn giao sinh hoạt hè. 
Sáng kiến kinh nghiệm Năm học 2016 - 2017 
19 Lê Anh Tuấn | THPT Thái Hòa – Nghệ An 
(Hình 3.14. Báo cáo danh sách đoàn viên, thanh niên theo dân tộc) 
 Menu Quản lý văn bản 
Menu Quản lý văn bản có các chức năng chính: 
 - Form Thêm văn bản: Có các công cụ: 
 + Thêm, sửa, xóa, tải tệp văn bản. 
 + Tìm kiếm, lọc 
- Form Cấu hình văn bản 
 + Thêm, sửa, xóa Loại văn bản 
 + Thêm, sửa, xóa Cơ quan ban hành 
- Report Báo cáo văn bản 
 + Báo cáo theo năm học 
+ Báo cáo theo loại văn bản 
 + Báo cáo theo cơ quan ban hành 
 + Theo thời gian 
Sáng kiến kinh nghiệm Năm học 2016 - 2017 
20 Lê Anh Tuấn | THPT Thái Hòa – Nghệ An 
(Hình 3.15. Form Quản lý văn bản) 
 Menu Hoạt động đoàn 
Menu Quản lý Hoạt động đoàn có các chức năng chính: 
 - Form Thêm hoạt động: Có các công cụ: 
 + Thêm, sửa, xóa, tải tệp văn bản. 
 + Tìm kiếm, lọc 
- Report Báo cáo hoạt động đoàn: 
(Hình 3.16. form Quản lý hoạt động đoàn) 
Sáng kiến kinh nghiệm Năm học 2016 - 2017 
21 Lê Anh Tuấn | THPT Thái Hòa – Nghệ An 
 Menu Tiện ích 
Menu Tiện ích có các chức năng chính: 
+ Form Làm thẻ học sinh thủ công. 
+ Report Làm thẻ học sinh hàng loạt. 
(Hình 3.17. form Làm thẻ học sinh) 
+ Xuất thẻ ra file pdf để in ấn. 
(Hình 3.18. In thẻ học sinh) 
Sáng kiến kinh nghiệm Năm học 2016 - 2017 
22 Lê Anh Tuấn | THPT Thái Hòa – Nghệ An 
3.4.4. Lập trình các sự kiện và bắt lỗi 
 Lập trình sự kiện và bắt lỗi form Đăng nhập hệ thống: Người dùng sẽ phải 
nhập Tên đăng nhập và Mật khẩu, nếu nhập đúng hệ thống sẽ báo đăng nhập 
thành công và giao diện chính của phần mềm sẽ hiện ra, ngược lại hệ thống 
sẽ báo đăng nhập không thành công và mời nhập lại Tên tài khoản và Mật 
khẩu. 
(Hình 3.19. form Đăng nhập hệ thống) 
Bên trong mã nguồn chương trình thực hiện các bước trình tự như sau: 
 - Kết nối CSDL DataQLDV.accdb 
 - Kiểm tra sự kiện khi click chuột vào button Đăng nhập: 
+ Nếu chưa nhập Tên đăng nhập hoặc Mật khẩu hệ thống sẽ thông 
báo đến người sử dụng. 
+ Ngược lại: Hệ thống kiểm tra Tên tài khoản và Mật khẩu có tồn tại 
trong CSDL DataQLDV.accdb hay không. Nếu tồn tại thì thông báo đăng 
nhập thành công hệ thống, ngược lại hệ thống sẽ thông báo Đăng nhập 
không thành công và mời nhập lại Tên tài khoản và Mật khẩu. 
 - Kiểm tra sự kiện click vào button Thoát: form Đăng nhập hệ thống đóng 
lại. 
// Các thư viện hệ thống 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.ComponentModel; 
using System.Data; 
using System.Drawing; 
using System.Text; 
using System.Linq; 
using System.Threading.Tasks; 
using System.Windows.Forms; 
using DevExpress.XtraEditors; 
using System.Data.OleDb; 
Sáng kiến kinh nghiệm Năm học 2016 - 2017 
23 Lê Anh Tuấn | THPT Thái Hòa – Nghệ An 
using System.Configuration; 
using ThemSuaXoa.Modal; 
namespace ThemSuaXoa 
{ 
 public partial class frmDangNhap : DevExpress.XtraEditors.XtraForm 
 { 
 private OleDbConnection cn = new OleDbConnection(); 
 public frmDangNhap() 
 { 
 InitializeComponent(); 
 } 
 private void frmDangNhap_Load(object sender, EventArgs e) 
 { 
 //Kết nối CSDL 
 cn.ConnectionString = @"Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data 
Source=|DataDirectory|\DataQLDV.accdb;Jet OLEDB:Database Password=l34nhtu4n"; 
 cn.Open(); 
 this.AcceptButton = btnDangNhap; 
 } 
 //Sự kiện bắt lỗi khi chưa nhập tên Đăng nhập hoặc Mật khẩu 
 private bool IsValidated() 
 { 
 if (txtUser.Text.Trim() == string.Empty) 
 { 
 MessageBox.Show("Bạn chưa nhập tên đăng nhập", "CẢNH BÁO", 
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error); 
 txtUser.Clear(); 
 txtUser.Focus(); 
 return false; 
 } 
 if (txtPass.Text.Trim() == string.Empty) 
 { 
 MessageBox.Show("Bạn chưa nhập tên mật khẩu", "CẢNH BÁO", 
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error); 
 txtPass.Clear(); 
 txtPass.Focus(); 
 return false; 
 } 
 return true; 
 } 
 //Sự kiên khi người sử dụng Click chuột và nút Đăng nhập 
 private void btnDangNhap_Click(object sender, EventArgs e) 
 { 
 if (IsValidated()) 
 { 
Sáng kiến kinh nghiệm Năm học 2016 - 2017 
24 Lê Anh Tuấn | THPT Thái Hòa – Nghệ An 
 try 
 { 
 DataTable dtRowsReturnd = new DataTable(); 
 string connString = 
ConfigurationManager.ConnectionStrings["ThemSuaXoa.Properties.Settings.DataQLDVConnection
String"].ConnectionString; 
 string cmdString = "SELECT '#' FROM tblNguoiDung WHERE fldLongint = 
@fldLongint AND fldPassWord = @fldPassword"; 
 using (OleDbConnection con = new OleDbConnection(connString)) 
 { 
 using (OleDbCommand cmd = new OleDbCommand(cmdString, con)) 
 { 
 con.Open(); 
 cmd.Parameters.AddWithValue("@fldLongint", txtUser.Text); 
 cmd.Parameters.AddWithValue("@fldPassword", txtPass.Text); 
 OleDbDataReader reader = cmd.ExecuteReader(); 
 dtRowsReturnd.Load(reader); 
 } 
 } 
 if (dtRowsReturnd.Rows.Count > 0) 
 { 
 LoggedlnUser.Username = txtUser.Text; 
 this.Hide(); 
 frmMain frm = new frmMain(); 
 frm.ShowDialog(); 
 } 
 else 
 { 
 MessageBox.Show("Tên đăng nhập hoặc mật khẩu chưa đúng, mời nhập 
lại", "CẢNH BÁO", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error); 
 txtUser.Clear(); 
 txtPass.Clear(); 
 txtUser.Focus(); 
 } 
 } 
 catch (ApplicationException ex) 
 { 
 MessageBox.Show("Lỗi:" + ex.Message, "Lỗi", MessageBoxButtons.OK, 
MessageBoxIcon.Error); 
 } 
 } 
 } 
Sáng kiến kinh nghiệm Năm học 2016 - 2017 
25 Lê Anh Tuấn | THPT Thái Hòa – Nghệ An 
 //Sự kiện khi Click vào nút Thoát 
 private void btnThoat_Click(object sender, EventArgs e) 
 { 
 this.Close(); 
 } 
 } 
} 
(Code lập trình các sự kiện và bắt lỗi form Đăng nhập hệ thống) 
 Lập trình sự kiện và bắt lỗi form Main: Form chứa các Menu và các công cụ 
của phần mềm Quản lý đoàn viên. 
(Hình 3.20. Các menu và công cụ trên form Main) 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.ComponentModel; 
using System.Data; 
using System.Drawing; 
using System.Text; 
using System.Linq; 
using System.Threading.Tasks; 
using System.Windows.Forms; 
using DevExpress.XtraEditors; 
using System.Data.OleDb; 
Sáng kiến kinh nghiệm Năm học 2016 - 2017 
26 Lê Anh Tuấn | THPT Thái Hòa – Nghệ An 
namespace ThemSuaXoa 
{ 
 public partial class frmQuanLyDoanVien : DevExpress.XtraEditors.XtraForm 
 { 
 public frmQuanLyDoanVien() 
 { 
 InitializeComponent(); 
 } 
 private void panelControl1_Paint(object sender, PaintEventArgs e) 
 { 
 } 
 private void tblDoanVienBindingNavigatorSaveItem_Click(object sender, EventArgs e) 
 { 
 this.Validate(); 
 this.tblDoanVienBindingSource.EndEdit(); 
 this.tableAdapterManager.UpdateAll(this.dataTHEMDOANVIENDataSet); 
 } 
 private void tblDoanVienBindingNavigator_RefreshItems(object sender, EventArgs e) 
 { 
 } 
 private void tblDoanVienBindingNavigatorSaveItem_Click_1(object sender, EventArgs e) 
 { 
 this.Validate(); 
 this.tblDoanVienBindingSource.EndEdit(); 
 this.tableAdapterManager.UpdateAll(this.dataTHEMDOANVIENDataSet); 
 } 
 private void tblDoanVienBindingNavigatorSaveItem_Click_2(object sender, EventArgs e) 
 { 
 this.Validate(); 
 this.tblDoanVienBindingSource.EndEdit(); 
 this.tableAdapterManager.UpdateAll(this.dataTHEMDOANVIENDataSet); 
 } 
 private void XulyControl(bool b) 
 { 
 btnSua.Enabled = btnThem.Enabled = btnXoa.Enabled = b; 
 tblDoanVienGridControl.Enabled = b; 
 btnLuu.Enabled = btnHuy.Enabled = !b; 
 } 
 private void Xulycontrol1(bool a) 
Sáng kiến kinh nghiệm Năm học 2016 - 2017 
27 Lê Anh Tuấn | THPT Thái Hòa – Nghệ An 
 { 
 txtAnh.Enabled = txtID.Enabled = txtHoVaTen.Enabled = txtNgaySinh.Enabled = 
txtGioiTinh.Enabled = txtDienThoai.Enabled = a; 
 txtQueQuan.Enabled = txtDoanVien.Enabled = txtMaTheDoan.Enabled = 
txtNgayVaoDoan.Enabled = txtNoiVaoDoan.Enabled = txtEmail.Enabled = a; 
 txtDaTotNghiep.Enabled = txtChiDoan.Enabled = txtKhoaHoc.Enabled = 
txtChucVu.Enabled = txtTrinhDoChuyenMon.Enabled = a; 
 txtChinhTri.Enabled = txtNgoaiNgu.Enabled = txtTonGiao.Enabled = 
txtNgheNghiep.Enabled = txtDanToc.Enabled = txtTinh.Enabled = a; 
 txtHuyen.Enabled = txtXa.Enabled = txtXom.Enabled = txtHoanCanhGD.Enabled = 
txtDaTotNghiep.Enabled = txtBCHDoanTruong.Enabled = a; 
 } 
 private void frmQuanLyDoanVien_Load(object sender, EventArgs e) 
 { 
 // TODO: This line of code loads data into the 'dataTHEMDOANVIENDataSet.tblXa' 
table. You can move, or remove it, as needed. 
 this.tblXaTableAdapter.Fill(this.dataTHEMDOANVIENDataSet.tblXa); 
 // TODO: This line of code loads data into the 'dataTHEMDOANVIENDataSet.tblHuyen' 
table. You can move, or remove it, as needed. 
 this.tblHuyenTableAdapter.Fill(this.dataTHEMDOANVIENDataSet.tblHuyen); 
 // TODO: This line of code loads data into the 'dataTHEMDOANVIENDataSet.fldTinh' 
table. You can move, or remove it, as needed. 
 this.fldTinhTableAdapter.Fill(this.dataTHEMDOANVIENDataSet.fldTinh); 
 // TODO: This line of code loads data into the 'dataTHEMDOANVIENDataSet.tblDanToc' 
table. You can move, or remove it, as needed. 
 this.tblDanTocTableAdapter.Fill(this.dataTHEMDOANVIENDataSet.tblDanToc); 
 // TODO: This line of code loads data into the 
'dataTHEMDOANVIENDataSet.tblNgheNghiep' table. You can move, or remove it, as needed. 
 this.tblNgheNghiepTableAdapter.Fill(this.dataTHEMDOANVIENDataSet.tblNgheNghiep); 
 // TODO: This line of code loads data into the 
'dataTHEMDOANVIENDataSet.tblTonGiao' table. You can move, or remove it, as needed. 
 this.tblTonGiaoTableAdapter.Fill(this.dataTHEMDOANVIENDataSet.tblTonGiao); 
 // TODO: This line of code loads data into the 
'dataTHEMDOANVIENDataSet.tblTrinhDoCT' table. You can move, or remove it, as needed. 
 this.tblTrinhDoCTTableAdapter.Fill(this.dataTHEMDOANVIENDataSet.tblTrinhDoCT); 
 // TODO: This line of code loads data into the 
'dataTHEMDOANVIENDataSet.tblTrinhDoNN' table. You can move, or remove it, as needed. 
 this.tblTrinhDoNNTableAdapter.Fill(this.dataTHEMDOANVIENDataSet.tblTrinhDoNN); 
 // TODO: This line of code loads data into the 
'dataTHEMDOANVIENDataSet.tblHoanCanhGD' table. You can move, or remove it, as needed. 
 this.tblHoanCanhGDTableAdapter.Fill(this.dataTHEMDOANVIENDataSet.tblHoanCanhGD); 
 // TODO: This line of code loads data into the 
'dataTHEMDOANVIENDataSet.tblTrinhDoCM' table. You can move, or remove it, as needed. 
 this.tblTrinhDoCMTableAdapter.Fill(this.dataTHEMDOANVIENDataSet.tblTrinhDoCM); 
 // TODO: This line of code loads data into the 'dataTHEMDOANVIENDataSet.tblChuVu' 
table. You can move, or remove it, as needed. 
 this.tblChuVuTableAdapter.Fill(this.dataTHEMDOANVIENDataSet.tblChuVu); 
 // TODO: This line of code loads data into the 
'dataTHEMDOANVIENDataSet.tblKhoaHoc' table. You can move, or remove it, as needed. 
 this.tblKhoaHocTableAdapter.Fill(this.dataTHEMDOANVIENDataSet.tblKhoaHoc); 
Sáng kiến kinh nghiệm Năm học 2016 - 2017 
28 Lê Anh Tuấn | THPT Thái Hòa – Nghệ An 
 // TODO: This line of code loads data into the 
'dataTHEMDOANVIENDataSet.tblChiDoan' table. You can move, or remove it, as needed. 
 this.tblChiDoanTableAdapter.Fill(this.dataTHEMDOANVIENDataSet.tblChiDoan); 
 // TODO: This line of code loads data into the 
'dataTHEMDOANVIENDataSet.tblDoanVien' table. You can move, or remove it, as needed. 
 this.tblDoanVienTableAdapter.Fill(this.dataTHEMDOANVIENDataSet.tblDoanVien); 
 XulyControl(true); 
 Xulycontrol1(false); 
 } 
 private void btnThem_Click(object sender, EventArgs e) 
 { 
 try 
 { 
 XulyControl(false); 
 Xulycontrol1(true); 
 // tblGiaoVienBindingSource1.AddNew(); 
 txtID.Focus(); 
this.dataTHEMDOANVIENDataSet.tblDoanVien.AddtblDoanVienRow(this.dataTHEMDOANVIENDataSet.tblDoa
nVien.NewtblDoanVienRow()); 
 tblDoanVienBindingSource.MoveLast(); ; 
 } 
 catch (Exception ex) 
 { 
 MessageBox.Show(ex.Message, "Lỗi rồi bà con ơi", MessageBoxButtons.OK, 
MessageBoxIcon.Error); 
 tblDoanVienBindingSource.ResetBindings(false); 
 } 
 } 
 private void btnLuu_Click(object sender, EventArgs e) 
 { 
 if (txtHoVaTen.Text == "") 
 { 
 MessageBox.Show("Bạn chưa nhập Họ và tên", "CẢNH BÁO", MessageBoxButtons.OK, 
MessageBoxIcon.Warning); 
 return; 
 } 
 else 
 if (txtChiDoan.Text == "") 
 { 
 MessageBox.Show("Bạn chưa nhập Tên Chi đoàn", "CẢNH BÁO", 
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning); 
 return; 
 } 
 else 
 if (txtKhoaHoc.Text == "") 
 { 
 MessageBox.Show("Bạn chưa nhập Tên Khóa học", "CẢNH BÁO", 
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning); 
Sáng kiến kinh nghiệm Năm học 2016 - 2017 
29 Lê Anh Tuấn | THPT Thái Hòa – Nghệ An 
 return; 
 } 
 try 
 { 
 tblDoanVienBindingSource.EndEdit(); 
 tblDoanVienTableAdapter.Update(this.dataTHEMDOANVIENDataSet.tblDoanVien); 
 XulyControl(true); 
 Xulycontrol1(false); 
 //frmGiaoVien_Load(sender, e); 
 } 
 catch (Exception ex) 
 { 
 MessageBox.Show(ex.Message, "Không thêm được", MessageBoxButtons.OK, 
MessageBoxIcon.Error); 
 tblDoanVienBindingSource.ResetBindings(false); 
 } 
 } 
 private void btnSua_Click(object sender, EventArgs e) 
 { 
 XulyControl(false); 
 Xulycontrol1(true); 
 txtID.Focus(); 
 } 
 private void btnXoa_Click(object sender, EventArgs e) 
 { 
 if (DialogResult.Yes == MessageBox.Show("Bạn có muốn xóa không", "THÔNG BÁO", 
MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question)) 
 tblDoanVienBindingSource.RemoveCurrent(); 
 this.tableAdapterManager.UpdateAll(this.dataTHEMDOANVIENDataSet); 
 } 
 private void btnHuy_Click(object sender, EventArgs e) 
 { 
 this.tblDoanVienBindingSource.CancelEdit(); 
 XulyControl(true); 
 Xulycontrol1(false); 
 } 
 private void btnThoat_Click(object sender, EventArgs e) 
 { 
 DialogResult dg = new DialogResult(); 
 dg = MessageBox.Show("Bạn muốn thoát không", "THÔNG BÁO", MessageBoxButtons.YesNo, 
MessageBoxIcon.Question); 
 if (dg == DialogResult.Yes) 
 { 
Sáng kiến kinh nghiệm Năm học 2016 - 2017 
30 Lê Anh Tuấn | THPT Thái Hòa – Nghệ An 
 this.Close(); 
 } 
 } 
 private void txtAnh_Click(object sender, EventArgs e) 
 { 
 if (openFileDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK) 
 { 
 string file = openFileDialog1.FileName; 
 Image myimage = Image.FromFile(file); 
 txtAnh.Image = myimage; 
 } 
 } 
 } 
} 
2.4.5. Đóng gói chương trình và cài đặt phần mềm 
 Đóng gói phần mềm thành file cài đặt. 
Advanced Installer là chương trình tạo file cài đặt mạnh mẽ giúp các lập 
trình viên đóng góiphần mềm của mình nhanh chóng và chuyên nghiệp. 
Bước1: Khởi động chương trình Advanced Installer. 
Nháy vào Create Project 
Sáng kiến kinh nghiệm Năm học 2016 - 2017 
31 Lê Anh Tuấn | THPT Thái Hòa – Nghệ An 
Bước 2: Nhấn Next rồi chọn loại file mà bạn muốn xuất ra. 
Các file thường dùng là msi,exe.. 
Sáng kiến kinh nghiệm Năm học 2016 - 2017 
32 Lê Anh Tuấn | THPT Thái Hòa – Nghệ An 
Bước 3: Nhấn Next --> Next Sau đó chỉ cho phần mềm nơi mà lưu Projcet của 
Visual Studio: 
Bước 4: Tiếp theo nhấn Next đợi chương trình load Project xong. Như bên dưới 
do tôi build dạng Release nên tôi chọn cái này. Các bạn cũng có thể chọn Debug. 
Sáng kiến kinh nghiệm Năm học 2016 - 2017 
33 Lê Anh Tuấn | THPT Thái Hòa – Nghệ An 
 Bước 5: Tùy chỉnh cho file setup: Chọn tất cả 
Nháy vào Next để tiếp tục cài đặt 
Sáng kiến kinh nghiệm Năm học 2016 - 2017 
34 Lê Anh Tuấn | THPT Thái Hòa – Nghệ An 
Bước 6: Nhấn next  next  next  finish. 
Đến phần này là phần điền thông tin cho phần mềm 
 + Tên phần mềm 
 + Icon phần mềm 
Bước 7: Tiếp theo add thêm một tập tin vào folder cài đặt 
Sáng kiến kinh nghiệm Năm học 2016 - 2017 
35 Lê Anh Tuấn | THPT Thái Hòa – Nghệ An 
Bước 8: Chọn Icon cho Shortcut và Icon trên Desktop khi cài đặt phần mềm 
Bước 9: Chọn các hệ điều hành tương thích với phần mềm 
Sáng kiến kinh nghiệm Năm học 2016 - 2017 
36 Lê Anh Tuấn | THPT Thái Hòa – Nghệ An 
Bước 10: Cuối cùng Click chọn Build, quá trình đóng gói xuất ra file cài đặt 
 Cài đặt phần mềm 
Bước 1. Click đúp vào file cài đặt chọn Next 
Sáng kiến kinh nghiệm Năm học 2016 - 2017 
37 Lê Anh Tuấn | THPT Thái Hòa – Nghệ An 
Bước 2. Chọn nơi cài đặt  Chọn Next 
Bước 3. Chọn Intall  Chọn Finish để kết thúc quá trình cài đặt 
Lưu ý: Trước khi cài đặt phần mềm, hệ thống yêu cầu máy tính trước đó đã được 
cài Net framework 4.0 trở lên. 
Sáng kiến kinh nghiệm Năm học 2016 - 2017 
38 Lê Anh Tuấn | THPT Thái Hòa – Nghệ An 
PHẦN III. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ, HƯỚNG PHÁT TRIỂN. 
Với tốc độ phát triển của công nghệ thông tin, tin học ngày càng đi sâu vào 
cuộc sống và nó đang góp phần tích cực cho cuộc sống của con người, với những 
phần mềm tin học ra đời giúp cho công việc của người quản lý một cách khoa học 
hơn. 
Chương trình quản lý đoàn viên này lưu trữ thông tin đoàn viên, thanh niên 
và thông tin các hoạt động đoàn trong một thời gian dài đồng thời thiết kế sẵn các 
sổ sách cần thiết của đoàn trường THPT, khi thực hiện chỉ phải thao tác rất nhanh 
chóng sẽ tiết kiệm được thời gian trong công tác quản lý đoàn viên. 
Trong thời gian đến Tôi sẽ nghiên cứu và phát triển tiếp đề tài này đầy đủ 
và nhiều tính năng hơn. Trong tương lai không xa sẽ phát triển đề tài quản lý 
đoàn viên mở rộng thêm ở các cơ sở đoàn khác, xây dựng hệ thống trên môi 
trường Web Server. 
 Thái Hòa, ngày 25 tháng 04 năm 2017 
 Người thực hiện 
 Lê Anh Tuấn 

File đính kèm:

  • pdfSang_kien_kinh_nghiem_Xay_dung_phan_mem_Quan_ly_doan_vien_nang_cao_cong_tac_quan_ly_doan_o_truong_TH.pdf
Sáng Kiến Liên Quan