Sáng kiến kinh nghiệm Việc làm mới đổi mới công tác quản lí lớp chủ nhiệm

Thực tế nhiều năm, trong lý thuyết cũng như trong thực tiễn đã có quan điểm cho rằng hiệu quả giáo dục phụ thuộc vào việc xác định và lựa chọn mục tiêu, chương trình nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục cùng với những điều kiện, phương tiện giáo dục.

Như chúng ta đã biết, việc giáo dục phát triển nhân cách học sinh là một nhu cầu cần thiết, bản chất của quá trình giáo dục là tổ chức toàn bộ cuộc sống, học tập, hoạt động của học sinh, tạo điều kiện thuận lợi tối ưu để tiềm năng của học sinh được phát triển dưới sự giáo dục của giáo viên chủ nhiệm. Thực chất vai trò của giáo viên chủ nhiệm cũng như người làm vườn, trồng cây, tuy không đúng hoàn toàn nhưng hoạt động của giáo viên chủ nhiệm gần như người trồng cây, chăm sóc, vun trồng cây giống. Người làm vườn không thể cầm ngọn cây kéo lên mà phải chăm sóc tạo điều kiện cho hạt giống nẩy mầm. Cho nên, bản thân tôi là một giáo viên chủ nhiệm, tôi luôn tâm niệm dạy dỗ giáo dục cho các em trở thành những con người hữu ích cho xã hội để xứng đáng với những hình ảnh đẹp mà xã hội ban tặng như đồng chí Phạm Văn Đồng đã nói: “Nghề dạy học là nghề cao quí nhất trong tất cả các nghề cao quí vì nó sáng tạo ra những con người sáng tạo”.

Trong thời đại mở cửa của nền kinh tế hiện nay, học sinh luôn có xu hướng đua đòi chưng diện luôn bị những cám bẫy trong xã hội lôi cuốn. Nó ảnh hưỡng không ít đến việc học tập của học sinh. Vì vậy, xuất phát từ tình hình thực tế ấy tôi quyết tâm thực hiện tốt

 “Đổi mới công tác quản lí lớp chủ nhiệm”.Cố gắng giáo dục tốt những học sinh trong lớp tôi chủ nhiệm góp phần đưa phong trào nhà trường vững mạnh và xã hội có những công đân tốt, là những đứa con ngoan trong gia đình.

 

doc11 trang | Chia sẻ: sangkien | Ngày: 31/07/2015 | Lượt xem: 891 | Lượt tải: 18Download
Bạn đang xem tài liệu "Sáng kiến kinh nghiệm Việc làm mới đổi mới công tác quản lí lớp chủ nhiệm", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 em, những kỉ niệm, những hiện tượng của học sinh. Nhật kí chủ nhiệm giúp giáo viên có tư liệu về từng em một cách hệ thống. Nếu làm chủ nhiệm của lớp học, nhật kí giáo viên chủ nhiệm là nguồn tư liệu đánh giá khoa học về học sinh, là tư liệu nghiên cứu về tâm lí học 
+ Lập kế hoạch chủ nhiệm cho từng tháng, cho năm học của lớp chủ nhiệm để đảm bảo tính hệ thống, phát triển giáo dục nhân cách học sinh. Kế hoạch chủ nhiệm lớp cần thể hiện một số nội dung sau:
+ Khái quát chung về đặc điểm học sinh lớp chủ nhiệm.
+Có kế họach bồi dưỡng học sinh khá, giỏi.
+Có kế hoạch phụ đạo học sinh học kém các môn.
+Xây dựng chương trình hoạt động toàn diện của lớp chủ nhiệm theo từng tháng, học kì, năm học, đây là nội dung chủ yếu được giáo viên chủ nhiệm quan tâm.
+ Giáo viên chủ nhiệm phải dạy tốt môn học được phân công dạy ở lớp chủ nhiệm và các lớp khác.
+ Giáo viên chủ nhiệm lớp phải củng cố bằng cả cuộc sống của bản thân, trong đó có trình độ chuyên môn, tri thức, phương pháp giảng dạy, sự mẫu mực, tâm huyết trong khi giảng dạy. Muốn giảng dạy tốt, không chỉ có tri thức, phương pháp mà phải truyền đạt bằng cả nhiệt huyết của người giáo viên chủ nhiệm với khẩu hiệu “tất cả vì học sinh thân yêu”, “vì các em hôm nay là vì tương lai của dân tộc, đất nước”.
+ Để làm tốt công tác chủ nhiệm, giáo viên chủ nhiệm phải đặt kế hoạch tự hoàn thiện bản thân về mọi mặt.
+Nâng cao không ngừng trình độ học vấn, văn hóa chung
+Trình độ chuyuên môn phương pháp.
+Rèn luyện đạo đức tác phong.
+Trao đổi kinh nghiệm, lý luận sư phạm.
+Xây dựng gia đình hạnh phúc, văn minh.
3- NhËn xÐt ®¸nh gi¸ cña häc sinh cïng líp ®¸nh gi¸ vÒ nhãm häc sinh c¸ biÖt chËm tiÕn vÒ ®¹o ®øc
1- L­êi biÕng trèn bá tiÕt: TDGG, Tù qu¶n, giê truy bµi30%( như em Lực, Nam..)
2- MÊt trËt tù trong giê häc: Ýt hoÆc nhiÒu lÇn: 90%hs 
3- Nãi tôc th« lç thiÕu v¨n ho¸ : Ýt hoÆc nhiÒu lÇn 15hs/40HS
ThiÕu khiªm nh­êng , hçn l¸o v« lÔ : Ýt hoÆc nhiÒu lÇn 9/40HS
5- G©y gæ ®¸nh nhau víi b¹n : 5/40HS(H Linh..)
6- Gian dèi,kh«ng thËt thµ : 6/40(H Linh.,Bùi Sương...)
7- CÈu th¶ mÊt vÖ sinh cã 2hs (Quyết, Lân, )
8.Bỏ học: 1/40(H Linh..)
 Qua kÕt qu¶ tù ®¸nh gi¸ b¶n th©n cña nhãm häc sinh trªn, qua nhËn xÐt cña gi¸o viªn chñ nhiÖm cïng víi kÕt qu¶ phiÕu ®iÒu tra cña häc sinh cïng líp ®Òu chung ë mét ®iÓm lµ: Nhãm häc sinh trªn c¸c hµnh vi chñ yÕu : Hay nghÞch ngîm, trong giê häc mÊt trËt tù ,ch­a chó ý nghe gi¶ng, Ýt em cßn cÈu th¶ ch­a biÕt tù ch¨m sãc cho b¶n th©n, ®èi víi b¹n cßn cã hiÖn t­îng ®¸nh nhau, cßn cã hµnh vi v« lÔ ch­a t«n träng gi¸o viªn c¸c hµnh vi trªn th­êng xuyªn x¶y ra, lÆp l¹i nhiÒu lÇn§iÒu ®ã chøng tá ®· trë thµnh thãi quen. NÕu c¸c em kh«ng gi¸o dôc kÞp thêi hoÆc thê ¬ víi nh÷ng hµnh vi nµy rÊt dÔ t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó c¸c em trë thµnh ng­êi xÊu. 
4. Nguyªn nh©n:
a- Nguyªn nh©n kh¸ch quan: 
 + Mét phÇn tõ phÝa gia ®×nh: Ch­a kiÓm so¸t chÆt chÏ c¸c em, ch­a giao viÖc nhµ cho c¸c em.
 VÝ dô : Gia ®×nh t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c em häc bµi ë nhµ nh­ng kiÓm tra viÖc häc, kiÓm tra thêi gian häc th× kh«ng cã.
 + Bè mÑ ®· ®Ó c¸c em sèng tù lËp kh«ng cã sù kiÓm so¸t chÆt chÏ , trÎ cã ®iÒu kiÖn tù do vÒ thêi gian, thiÕu sù d×u d¾t cña cha mÑ, thiÕu t×nh th­¬ng cña cha mÑ dÔ tæn th­¬ng vÒ t©m hån , nªn c¸ tÝnh ph¸t triÓn tù nhiªn, quen lèi sèng tù do kh«ng cã kû luËt, kh«ng cã nÒ nÕp .
 + Løa tuæi nµy do b¾t ch­íc khu«n mÉu ng­êi lín, b¹n bÌ, mµ sè häc sinh c¸ biÖt trªn th­êng sinh tr­ëng trong gia ®×nh bÊt hoµ, lén xén, cha mÑ kh«ng lµm g­¬ng tr­íc c¸c con, ®Ó c¸c con chøng kiÕn c¶nh tr¸i chuÈn mùc ®¹o ®øc.
 + Mét sè ng­êi lín mÊt kiªn tr× nhÉn n¹i, bÊt lùc tr­íc hµnh vi cña trÎ.
 VÝ dô : '' Phụ huynh nói việc học tập và đạo đức trên lớp nhờ cô,khi gi¸o viªn chñ nhiÖm ®Õn nhµ t×m hiÓu trao ®æi kÕt hîp víi gia ®×nh ®Ó gi¸o dôc em”.
 + Do nhu cÇu vµ tÝnh chÊt c«ng viÖc h»ng n¨m ph¶i lu©n chuyÓn gi¸o viªn, V× gi¸o dôc ®ßi hái ph¶i cã sù liªn tôc, viÖc thay ®æi gi¸o viªn kh«ng ®¶m b¶o tÝnh liªn tôc ¶nh h­ëng mét phÇn ®Õn qu¸ tr×nh theo dâi còng nh­ t©m lý häc sinh.
 V× tÝnh chÊt vµ ®Æc thï c«ng viÖc nªn viÖc ph©n c«ng gi¸o viªn cã sù h¹n chÕ .
 VÝ dô : cã sè Ýt gi¸o viªn chñ nhiÖm chØ ®øng líp chñ nhiÖm 1-2 tiÕt/tuÇn. Do ®ã ¶nh h­ëng mét phÇn ®Õn chÊt l­îng gi¸o dôc häc sinh chËm tiÕn cña nhµ tr­êng. 
b-Nguyªn nh©n chñ quan:
 + Bè, mÑ ch­a g­¬ng mÉu tr­íc con c¸i, gia ®×nh c¸c em ch­a thùc sù lµ m«i tr­êng an toµn cho trÎ.
 + Mét sè gi¸o viªn dÔ d·i trong viÖc qu¶n lý häc sinh, ch­a yªu cÇu cao víi c¸c em.
 + Mét sè gi¸o viªn ch­a thùc sù t×m ra ®óng nguyªn nh©n gèc, c¬ b¶n cña sù viÖc, cßn thµnh kiÕn víi nhãm trÎ nµy, gi¸o dôc c¸c em theo tr¸ch nhiÖm ph¶i lµm , ch­a thùc sù gÇn gòi c¶m ho¸ c¸c em b»ng t×nh c¶m thùc sù.
c- Gi¶i ph¸p:
 1- Gi¶i ph¸p :
 1.a- X¸c ®Þnh râ nguyªn nh©n, t×m biÖn ph¸p thÝch hîp ®Ó gi¸o dôc nhãm học sinh nµy:
 X¸c ®Þnh râ nguyªn nh©n lµ viÖc lµm cÇn thiÕt vµ quan träng ®èi víi tÊt c¶ c¸c gi¸o viªn vµ c¸c bËc cha mÑ. Nã còng gièng nh­ t¸c dông cña viÖc chÈn ®o¸n bÖnh cña thÇy thuèc tr­íc khi b¾t tay vµo ch÷a trÞ. Theo Rót x«'' NhiÖm vô gi¸o dôc lµ nh»m ph¸t triÓn kh¶ n¨ng vÒ tiÒm n¨ng häc tËp s½n cã cña con ng­êi. Ph¶i ®èi xö c¸ biÖt ®Ó khai th¸c vµ ph¸t huy nh÷ng ®Æc ®iÓm riªng cña mçi ®øa trÎ"
 VÝ dô: ®èi víi trÎ sinh ra vµ lín lªn trong gia ®×nh thiÕu thèn vÒ t×nh c¶m cña cha mÑ, thiÕu sù qu¶n lý, gi¸o dôc cña gia ®×nh gi¸o viªn cÈn réng lßng bao dung chia sÎ bï ®¾p nh÷ng t×nh c¶m ®ã, cÇn tÕ nhÞ ®éng viªn khuyÕn khÝch chia sÎ víi c¸c em.Ví dụ có em Hoài Linh.
 + H×nh thøc : Trß chuyÖn víi trÎ t×m hiÓu t©m t­ nguyÖn väng cña trÎ, kh¬i gîi niÒm tin ®Ó trÎ cã ý chÝ v­¬n lªn, nh¾c nhë th­êng xuyªn
1.b- CÇn phèi hîp víi gia ®×nh, Thèng nhÊt víi gi¸o dôc gia ®×nh:
* CÇn phèi hîp víi gia ®×nh:
 VÝ dô : cÇn trao ®æi trùc tiÕp víi cha mÑ häc sinh th­êng xuyªn vµ kÞp thêi t×nh h×nh häc tËp còng nh­ t×nh h×nh ®¹o ®øc ë tr­êng ®Ó cã biÖn ph¸p gi¸o dôc, uèn n¾n, ®iÒu chØnh c¸c hµnh vi tr¸i chuÈn mùc ®¹o ®øc ngay
 V× gia ®×nh lµ chiÕc n«i Êm ¸p chë che an toµn cho häc sinh. V× mèi quan hÖ trong gia ®×nh lµ mét tËp thÓ mµ ë ®ã mèi quan hÖ m¸u mñ ruét thÞt vµ quan hÖ t×nh c¶m tr¸ch nhiÖm g¾n bã c¸c thµnh viªn b»ng nh÷ng sîi d©y liªn hÖ th­êng xuyªn l©u dµi suèt ®êi ng­êi, hä quan t©m ®Õn nhau, hy sinh cho nhau kh«ng tÝnh thiÖt h¬n, dï cã c¸ch xa, chia ly. Dï x· héi cã ®¶o lén to lín còng kh«ng ph¸ næi mèi quan hÖ nµy. Nh©n d©n ta cã c©u" M¸u ch¶y ruét mÒm" " mét giät m¸u ®µo h¬n ao n­íc l·" dï gia ®×nh hoµn c¶nh khã kh¨n vÒ ®iÒu kiÖn kinh tÕ, dï v× hoµn c¶nh gia ®×nh cha mÑ cã ph¶i c¸ch xa con c¸i, con c¸i ph¶i sèng tù lËpGia ®×nh, hä hµng dßng téc lµ ph¹m trï t×nh c¶m vÜnh viÔn g¾n bã
* Thèng nhÊt víi gi¸o dôc gia ®×nh:
 MÆc dï gi¸o dôc ë tr­êng thêi gian ng¾n nh­ng lµ gi¸o dôc c¬ b¶n, gi¸o dôc cã tÝnh chuÈn mùc x· héi.
 Gia ®×nh lµ m«i tr­êng gi¸o dôc ®Çu tiªn , quan träng song gi¸o dôc ë gia ®×nh kh«ng cã hÖ thèng, kh«ng cã kÕ ho¹ch, gi¸o dôc tuú tiÖn mang tÝnh x· héi. V× vËy nhµ tr­êng vµ gia ®×nh ph¶i kÕt hîp.
1.c- Phèi hîp víi x· héi:
 VÝ dô: ®èi víi nh÷ng em kh«ng cã cha chØ cßn mÑ, v× kinh tÕ gia ®×nh mÑ phải kiÕm sèng c¸c em ph¶i tù lËp  Nh­ng bªn c¹nh c¸c em cßn cã «ng bµ chó b¸c hä hµng dßng téc gi¸o viªn kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i gÆp gì trùc tiÕp mÑ häc sinh ®ã. CÇn phèi hîp chÆt chÏ víi anh em hä hµng 
2.a - Gi¸o viªn cÇn hÕt lßng yªu th­¬ng nhãm trÎ nµy, nªu cao tinh thÇn tr¸ch nhiÖm ®èi víi c¸c em.
 VÝ dô : Kh«ng chØ gi¸o dôc c¸c em b»ng viÖc xuèng th¨m gia ®×nh, trao ®æi víi cha, mÑ hoÆc ng­êi ®ì ®Çu c¸c em. v× ®èi víi c¸c em v¾ng cha mÑ th× kh«ng hiÖu qu¶. Nhµ tr­êng ph¶i lµ thùc sù lµ m«i tr­êng an toµn cña c¸c em, lµ chç dùa vÒ tinh thÇn, lµ n¬i ®Ó c¸c em cã thÓ trót bÇu t©m sù ®Ó cã ®­îc ®iÒu ®ã ng­êi gi¸o viªn ®Æc biÖt lµ gi¸o viªn chñ nhiÖm ph¶i s½n lßng bao dung cã biÖn ph¸p thÝch hîp gi¸o dôc c¸c em nµy.
2.b- §Èy m¹nh vai trß cña gia ®×nh, n©ng cao nhËn thøc vai trß , tr¸ch nhiÖm ng­êi lµm cha, mÑ:
 §©y lµ yÕu tè thùc tÕ , lµ nguyªn nh©n s©u xa n¶y sinh hiÖn t­îng häc sinh c¸ biÖt nh­ng còng lµ vÊn ®Ò khã vµ tÕ nhÞ nh­ng nÕu gi¶i quyÕt tèt th× gi¸o dôc häc sinh c¸ biÖt ®¹t hiÖu qu¶ rÊt cao. Nhµ n­íc ta rÊt quan t©m ®Õn gia ®×nh vµ ®¸nh gi¸ rÊt cao c«ng nu«i d¹y cña c¸c bËc lµm cha lµm mÑ rÌn tËp cho x· héi nh÷ng c«ng d©n h÷u Ých.
 H×nh thøc thùc hiÖn :
 + GÆp gì trao ®æi vµ trß chuyÖn víi phô huynh.
 + Tuyªn truyÒn: B»ng h×nh thøc v¨n nghÖ, d©n ca, ho¹t c¶nh, héi th¶o chñ ®Ò gi¸o dôc con c¸i
III. KẾT QUẢ
Phương pháp tiến hành đổi mới công tác chủ nhiệm lớp , ở nội dung này nhằm trang bị cho học sinh về vị trí, vai trò, nhiệm vụ, nội dung cách thức tổ chức lớp học của giáo viên chủ nhiệm, công tác chủ nhiệm coi cá thể học sinh là đối tượng đầu tiên của giáo viên chủ nhiệm. Giáo viên chủ nhiệm phải nhiệt tình, hăng say với nghề nghiệp, yêu thích học sinh và phải có những biện pháp tối ưu nhất thì kết qủa bao giờ cũng mỹ mãn. Tôi đã áp dụng đúng các biện pháp mà mình đề ra thì kết quả của năm học 2009-2010 như sau:
Học lực:
Giỏi: 2
Khá: 15
TB: 19
Yếu: 3
Hạnh kiểm:
Tốt: 21
Khá:15
TB:3
Riêng tôi là giáo viên chủ nhiệm lớp, tôi luôn luôn thực hiện đúng “đổi mới công tác chủ nhiệm ”. Sau thời gian chuyên cần chăm chỉ tận tụy hướng dẫn học sinh nhưng bên cạnh đó có một em bỏ lớp ,bỏ nhà ra đi. Qua đó, tôi cũng mong rằng tất cả những thầy cô giáo chủ nhiệm cũng phát huy hết chức năng, nhiệm vụ của mình cùng nhau đưa tập thể lớp mình quản lý ngày càng vững mạnh.
 Người thực hiện
 HOÀNG NGỌC VIỆT
2c. Phương pháp tác động cá biệt và giáo dục tập thể
- Người giáo viên chủ nhiệm nắm vững vận dụng mọi phương pháp giáo dục cá biệt, phương pháp giáo dục tập thể và biết kết hợp chúng trong hoàn cảnh cụ thể. Phương pháp giáo dục cá biệt ở đây không nên hiểu là giáo dục học sinh đặc biệt (hư, ngoan) như quan niệm thường thấy ở một số người.
- Cần hiểu phương pháp giáo dục cá biệt là sự tác động tới từng cá nhân một cách chuyên biệt để đảm bảo tính phù hợp với đối tượng. Ví dụ: cùng một biểu hiện hư như nhau, nhưng có em phải phê bình nghiêm khắc, có em thì nhắc nhẹ, có khi chỉ nhắc chung hoặc có khi phải trực tiếp, có khi thông qua bạn bè, gia đình tập thể
- Bằng uy tín và vị thế của giáo viên chủ nhiệm, phương pháp tác động trực tiếp đem lại hiệu quả giáo dục tức thời, ví dụ: học sinh nói chuyện trong giờ học, không làm bài đầy đủ hoặc có nhiều biểu hiện hành vi tốt như làm bài hay, sáng tạo thì giáo viên chủ nhiệm có thể nhắc nhở, tuyên dương, động viên, khen thưởng bằng lời
- Nếu giáo viên chủ nhiệm không đo được mức độ của hành vi, sử dụng không tương ứng, dẫn tới phản tác dụng giáo dục, không đáng khen mà khen quá lời cũng không tốt, chỉ đáng nhắc nhở mà vì lẽ gì giáo viên chủ nhiệm cảnh cáo phê bình sẽ dễ làm cho học sinh hậm hực, mất lòng tin, bi quan.
- Muốn phát huy hiệu qủa của phương pháp giáo dục trong tập thể, giáo viên chủ nhiệm trước hết phải là người có uy tính, có trách nhiệm, nắm vững đối tượng, xây dựng được tập thể học sinh thành một tập thể vững mạnh:
+ Đảm bảo quyền lợi, nghĩa vụ chung của từng thành viên của lớp.
+ Tổ chức những hoạt động chung để thực hiện mục tiêu.
+ Lớp có đội ngũ tự quản có uy tín, có trách nhiệm, có năng lực, bản lĩnh.
+ Có kỉ luật chặt chẽ, có qui định, nội qui phải rõ ràng, được mọi người tôn trọng và tự giác chấp hành.
+ Có dư luận tập thể lành mạnh, dư luận của tập thể là phản ánh sức mạnh, là bản lĩnh của mỗi thành viên
ĐỔI MỚI CÔNG TÁC GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM
Ở TRƯỜNG CĐXD SỐ 1 TRONG TÌNH HÌNH HIỆN NAY
Thầy Cao Nguyên – Bộ môn Chính trị
Đặt vấn đề
Ở Việt Nam hiện nay, trong quá trình hội nhập nền kinh tế tri thức thế giới đã, đang đặt ra yêu cầu, thách thức mới cho hệ thống giáo dục, trong đó có việc quản lý công tác học sinh, viên. Thời gian qua, Đảng, Nhà nước đã quan tâm tới đổi mới trong giáo dục, trong đó có công tác quản lý học sinh, sinh viên, nhận thức được điều đó, trường Cao đẳng xây dựng số 1 luôn tìm mọi cách để làm tốt công tác quản lý học sinh và công tác chủ nhiệm. Làm tốt công tác này sẽ góp phần quan trọng để năng cao chất lượng đào tạo, đảm bảo vấn đề an ninh trật tự trong, ngoài nhà trường và trật tự an ninh chính trị của đất nước trong tình hình hiện nay. Ở bài viết này, tham luận tập trong bàn đến việc quản lý học sinh- sinh viên của giáo viên làm công tác chủ nhiệm. Những vấn đề khác như, quản lý học sinh ở ký túc xá, ở trên lớp, ở ngoại trúc sẽ chưa đề cập tới. 
Việc làm tốt công tác chủ nhiệm là một yêu cầu cần thiết đối với công tác đào tạo hiện nay của nhà trường. Công tác chủ nhiệm từ trước tới nay đã được sự quan tâm rất sát sao của lãnh đạo nhà trường, của các khoa chuyên môn, phòng ban và đặc biệt là phòng công tác học sinh sinh viên. Để có thể lựa chon mô hình công tác chủ nhiệm nào cho phù hợp hiện nay, trước hế đánh giá những ưu điểm va hạn chế của mô hình đã áp dụng trước đây “một giáo viên chủ nhiệm môt lớp” và đánh giá lại mô hình đang áp dụng “mô hình quản lý tập trung” có được ưu điểm và hạn chế gì so với mô hình cũ, đồng thời xuất phát từ những điểm đặc thù của đối tượng được quản lý, từ đó đề xuất mô hình quản lý mới sao cho phát huy được mặt tích cực và hạn chế những điểm bất cập trong công tác chủ nhiệm hiện nay.
1. Mô hình quản lý giao cho giáo viên chủ nhiệm một lớp “mô hình cũ”
Theo mô hình quản lý cũ, một giáo viên được giao chủ nhiệm một lớp. theo dõi việc học tập, sinh hoạt của lớp mình cuối tháng báo cáo tình hình kết quả với phòng công tác học sinh – sinh viên. Việc phân công giáo viên chủ nhiệm chủ yếu dựa theo tiêu chí, những giáo viên hiện đang thiếu giờ sẽ đảm nhiệm thêm công tác chủ nhiệm để đảm bảo đủ khối lượng theo quy định nhà trường. Bên cạnh đó nhà trường cung phân một số giáo viên đã có nhiều kinh nghiệm, nhiệt tình, có trách nhiệm với học sinh sinh viên làm công tác chủ nhiệm. Những giáo viên này khi được phân công thì công tác quản lý học sinh sẽ làm tốt, kết quả là việc học tập của học sinh, sinh viên cao. Bởi khi giáo viên kiêm làm công tác quản lý học sinh số lượng ít lớp sẽ sâu sát với các em, để tìm hiều được suy nghĩ, nguyện vọng, mong muốn của các em, đáp ứng được những yêu cầu chính đáng. Đối với một số giáo viên do không đủ khối lượng, đựơc nhà trường tạo điều kiện làm công tác chủ nhiệm, đủ khối lượng giảng dạy, nếu không có sự nhiệt tình, say mê, có trách nhiệm với lớp chắc chắn kết quả quản lý sẽ không mang lại hiểu quả cao. Còn lại đại đa số khi được giao làm công tác chủ nhiệm thường sẽ cố gắng hoàn thánh tốt nhiệm vụ của mình. Phòng công tác học sinh chủ yếu làm công tác đôn đốc, nhắc nhở giáo viên chủ nhiêm, tổng hợp kết quả, bình xét thi đua theo tháng, theo học kỳ và tổng kết năm học. Thông báo kết quả rèn luyện học tập tới giáo viên chủ nhiệm, trong trường hợp cần thiết thông báo tới gia đình học sinh để phối kết hợp trong việc quản lý học sinh, sinh viên. Còn việc giữ mối liên hệ với gia đình thường xuyên là giáo viên chủ nhiệm. Quản lý theo mô hình này, phòng công tác sinh viên chủ yếu tập trong vào việc tổng hợp những kết quả từ giáo viên chủ nhiệm, thời gian còn lại phòng làm những công việc khác như: tiếp nhận học sinh – sinh sinh viên khi nhập học đầu vào, làm thể cho sinh viên, giải quyết chế độ chính sách, phối hợp với ban quản lý ký túc xá trong việc bố trí chỗ ở cho sinh viên, phối hợp với phòng ý tế kiểm tra sức khoẻ định kỳ và những công việc khác liên quan đế học sinh-sinh viên. 
Với mô hình này, ưu điểm là giáo viên chủ nhiệm sẽ có điều kiên quan tâm sâu sát tới lớp, giúp người học tổ chức lớp học, hướng dẫn học tập, phổ biến nội quy quy chế 
Công tác chủ nhiệm với việc đảm bảo sĩ số lớp học 
           Công tác chủ nhiệm là một công tác đòi hỏi người giáo viên phải thực sự có lòng yêu nghề và yêu người cùng với việc áp dụng các biện pháp thích hợp để giáo dục con người. Vì vậy giáo viên chủ nhiệm cần phải tích lũy thật nhiều kinh nghiệm cho công tác chủ nhiệm của mình. Bài viết dưới đây không nêu hết tất cả các phương pháp chủ nhiệm tối ưu mà chỉ là một số kinh nghiệm có tính gợi ý để tham khảo cho công tác chủ nhiệm – đặc biệt là việc khắc phục tình trạng bỏ học để duy trì sĩ số 
Phải tích cực bồi đắp cho mình lòng yêu nghề, tận tụy với công việc 
          Chính lòng yêu nghề, yêu công việc sẽ giúp đội ngũ giáo viên mà đặc biệt là giáo viên chủ nhiệm quan tâm nhiều hơn cho công tác của mình trong đó có công tác góp phần duy trì sĩ số của sinh viên. Chúng ta muốn phục vụ tốt cho ngành giáo dục thì chúng ta cần phải cố gắng tập trung hết tất cả mọi người cùng tham gia học tập, từ đó chúng ta sẽ truyền đạt cho họ những kiến thức hiệu quả để họ có thể vận dụng vào cuộc sống tương lai góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh. Công tác tốt trong giảng dạy và quản lý mà đặc biệt là công tác chủ nhiệm lớp chính là những giải pháp ban đầu và hiệu quả nhất nhằm ngăn ngừa sinh viên bỏ học. Người giáo viên chủ nhiệm biết quan tâm thường xuyên đến sinh viên của lớp mình hơn sẽ là một động lực rất lớn nhằm thúc đẩy sinh viên siêng năng học tập và học tập tích cực hơn.
Cần quan tâm thường xuyên đến các hoạt động của lớp mình
           Công tác chủ nhiệm là một công tác quan trọng nhằm giúp nhà trường thực hiện tốt công tác giáo dục sinh viên, trong đó có công tác duy trì sĩ số sinh viên. Một người giáo viên chủ nhiệm tốt sẽ góp phần xây dựng nên một tập thể lớp giỏi; nhiều giáo viên chủ nhiệm tốt sẽ xây dựng nên một nhà trường vững mạnh. Một giáo viên chủ nhiệm tốt không chỉ giúp lớp mình học tốt mà còn biết cách để giúp các sinh viên có ý thức tự giác trong học tập. Thông thường giáo viên chủ nhiệm chỉ có một vài buổi trong tuần có tiết dạy ở lớp của mình chủ nhiệm cho nên với số ít buổi đó thì giáo viên sẽ khó khăn để nắm bắt được tình hình của sinh viên lớp mình vì vậy giáo viên cần phải sắp xếp để có nhiều thời gian hơn nữa gặp gỡ, trao đổi với lớp chủ nhiệm để nắm bắt tình hình sinh viên của lớp từ đó sẽ có những thông tin về việc nghỉ học, bỏ học của sinh viên để có thể tìm biện pháp kịp thời ngăn chặn việc bỏ học của các em. Đặc biệt vào các hoạt động ngoại khóa hay các buổi học đối buổi sẽ có nhiều sinh viên nghỉ học và đây là một trong những dấu hiệu dẫn đến tình trạng bỏ học cho nên thời điểm này công tác của người giáo viên chủ nhiệm trở nên hết sức quan trọng. Tóm lại sự quan tâm thường xuyên của người giáo viên chủ nhiệm chính là một yêu cầu vô cùng cần thiết để từ đó hạn chế tình trạng bỏ học của các em sinh viên một cách tốt hơn.
Phối hợp với giáo viên bộ môn trong công tác giảng dạy và quản lý sinh viên
          Công tác phối hợp giữa giáo viên bộ môn và giáo viên chủ nhiệm sẽ làm cho công tác chủ nhiệm thành công hơn – đặc biệt là sự duy trì sĩ số sinh viên. Sinh viên có thể thích học môn này, không thích môn kia vì những lý do khác nhau nên giáo viên chủ nhiệm cần tìm hiểu cặn kẽ các nguyên nhân để cùng với giáo viên bộ môn đề ra các biện pháp thích hợp nhằm giúp các em có thể có kết quả học tập tốt hơn từ đó các em sẽ hứng thú học tập và đi học đều đặn hơn. Hơn nữa thông qua việc phối hợp với các giáo viên bộ môn trong nhà trường giáo viên chủ nhiệm cũng sẽ góp phần phát hiện về năng khiếu cũng như sở thích của từng sinh viên để từ đó phát hiện và bồi dưỡng kịp thời các năng khiếu đó giúp các em phát triển một cách hoàn thiện hơn năng lực của mình. Qua trao đổi với các giáo viên bộ môn giáo viên chủ nhiệm sẽ nắm vững hơn về số lượng các sinh viên nghỉ học của lớp mình qua từng buổi học để tức thời có kế hoạch điều chỉnh cũng như động viên theo dõi các sinh viên bỏ học, giúp các em học tốt hơn. Thông qua phương pháp này giáo viên chủ nhiệm cũng có thể phân loại đặc điểm tình hình sinh viên trong lớp mình. Bằng cách này, giáo viên không chỉ hiểu rõ hơn sinh viên của mình mà còn có thể trở thành điểm tựa tinh thần tin cậy giúp các em học tập và rèn luyện nhân cách đạo đức ngày càng hoàn thiện hơn.
          Thiết nghĩ đây không chỉ là các biện pháp hỗ trợ thêm cho công tác chủ nhiệm ở bậc THPT, mà ở bất cứ bậc học nào cũng cần thiết và nên áp dụng. Chính giáo viên chủ nhiệm là người gần gũi và chia sẻ nhiều nhất những tâm tư, nguyện vọng của sinh viên đối với việc học, góp ý phương pháp giảng dạy cũng như tâm sự về cuộc sống, ...

File đính kèm:

  • docsang_kien_kinh_nghiem_moi_2010.doc
Sáng Kiến Liên Quan