Sáng kiến kinh nghiệm Về công tác chủ nhiệm

Trong công tác giáo dục học sinh ở các nhà trường thì việc dạy kiến thức và bồi dưỡng đạo đức học sinh trong nhà trường hiện nay là một công tác mang tính toàn diện. Để đạt được mục đích dạy và học làm người cho các em học sinh THCS ở lứa tuổi đang hoàn thiện nhân cách, người giáo viên không chỉ đòi hỏi có kiến thức vững vàng trong chuyên môn, nghiệp vụ mà còn phải có khả năng truyền thụ những kiến thức khoa học tự nhiên cũng như khoa học xã hội cho học sinh bằng phương pháp: Lấy học sinh làm trung tâm, thầy chỉ đạo và trò chủ động phát huy, tiếp cận những tri thức đó, vận dụng vào thực tiễn cuộc sống, từ đó các em xây dung được nhân cách cho chính mình. Tuy nhiên không những học sinh nào cũng có thể xây dựng được nhân cách cho mình qua các bài giảng mà đòi hỏi người giáo viên phải truyền thụ những kiến thức khoa học, lại phải dạy các em trở thành người có ích cho xã hội và để làm tốt việc đó cũng không phải là đơn giản. Muốn làm tốt nhiệm vụ cao cả này đòi hỏi người giáo viên phải nổ lực phấn đấu về mọi mặt, kiên trì, linh hoạt và còn phải là một tấm gương sáng cho học sinh học tập và noi theo.

 

doc6 trang | Chia sẻ: sangkien | Ngày: 30/07/2015 | Lượt xem: 1469 | Lượt tải: 10Download
Bạn đang xem tài liệu "Sáng kiến kinh nghiệm Về công tác chủ nhiệm", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
A.LễỉI NOÙI ẹAÀU
Trong nhửừng naờm gaàn ủaõy, vieọc hoùc ngoaùi ngửừ ụỷ caực trửụứng phoồ thoõng ủửụùc phoồ bieỏn khaự roọng raỷi vaứ ủửụùc xem laứ moõn hoùc chớnh khoaự vụựi soỏ tieỏt khaự cao 3 tieỏt /tuaàn. Vaọy laứm theỏ naứo ủeồ naõng daàn phửụng phaựp daùy vaứ hoùc laứ moọt nhu caàu thieỏt yeỏu khoõng chổ ủoỏi vụựi ngửụứi hoùc maứ ủaởc bieọt laứ ủoỏi vụựi nhửừng ngửụứi ủang trửùc tieỏp giaỷng daùy boọ moõn Anh vaờn.
Nghe, noựi, ủoùc, vieỏt ủửụùc tieỏng Anh moọt caựch thaứnh thaùo seừ giuựp chuựng ta deó daứng tieỏp caọn vụựi tin hoùc, khoa hoùc coõng ngheọ vaứ seừ raỏt thuaọn lụùi trong vieọc giao tieỏp. ẹaởc bieọt phaõn moõn ủoùc hieồu laứ moọt trong nhửừng kyừ naờng cụ baỷn ủửụùc chuự troùng trong quaự trỡnh daùy vaứ hoùc ngoaùi ngửừ. Vỡ vaọy neỏu hoùc sinh coự khaỷ naờng ủoùc hieồu tieỏng Anh toỏt thỡ caực em coự theồ ủoùc hieồu ủửụùc saựch, baựo, taứi lieọu baống tieỏng Anh vụựi nhửừng noọi dung phuứ hụùp vụựi trỡnh ủoọ vaứ lửựa tuoồi cuỷa hoùc sinh, giuựp hoùc sinh coự ủieàu kieọn thu nhaọn thoõng tin, naõng cao trỡnh ủoọ tieỏng Anh, vaứ coự theồ hieồu bieỏt theõm veà xaừ hoọi. Trong moọt tieỏt ủoùc hieồu giaựo vieõn khoõng chổ ủụn thuaàn giuựp hoùc sinh hieồu ủửụùc ngửừ lieọu trong moói ủoaùn vaờn maứ coứn phaỷi bieỏt vaọn duùng moọt caựch linh hoaùt caực thuỷ thuaọt, sao cho phuứ hụùp vụựi noọi dung cuù theồ cuỷa tửứng baứi ủeồ gaõy hửựng thuự cho hoùc sinh vaứ taùo ra nhửừng hoaùt ủoọng luyeọn taọp giuựp hoùc sinh thửùc haứnh toỏt hụn. Tuy nhieõn phaàn lụựn hoùc sinh raỏt ngaùi luyeọn taọp. Nguyeõn nhaõn laứ do tieỏng Anh hoaứn toaứn khaực vụựi tieỏng meù ủeỷ, khoự hoùc, khoự nhụự. ẹoùc baống tieỏng meù ủeỷ deó hụn ủoùc baống tieỏng nửụực ngoaứi vỡ hoùc sinh khoõng gaởp khoự khaờn trong vieọc hieồu noọi dung baứi. Coứn khi ủoùc baống tieỏng nửụực ngoaứi nhaỏt ủũnh hoùc sinh seừ gaởp phaỷi nhửừng tửứ vaứ caỏu truực ngửừ phaựp mụựi. ẹoùc baống tieỏng Anh coứn khoự hụn nhieàu do sửù khaực nhau giửừa chửừ vieỏt vaứ caựch phaựt aõm. Hụn nửừa cuoọc soỏng ngửụứi daõn coứn khoự khaờn, hoù thieỏu quan taõm ủeỏn vieọc hoùc taọp cuỷa caực em ụỷ trửụứng cuừng nhử ụỷ nhaứ, voỏn tửứ vửùng cuỷa caực em quaự ớt vỡ caực em lửụứi hoùc tửứ vửùng, chuaồn bũ baứi ụỷ nhaứ quaự sụ saứi, caực em laùm duùng saựch hửụựng daón hoùc toỏt daón ủeỏn vieọc lửụứi tử duy, hoùc ủoỏi phoự nhaỏt laứ nhửừng hoùc sinh yeỏu keựm vỡ sụù noựi sai neõn caực em raỏt ngaùi phaựt bieồu laứm aỷnh hửụỷng khoõng nhoỷ ủeỏn keỏt quaỷ hoùc boọ moõn Anh vaờn, ủoõi khi bũ khoỏng cheỏ ủeỏn keỏt quaỷ hoùc taọp chung cuỷa caực em.
Trửụực yeõu caàu cuỷa moõn hoùc vaứ nhửừng khoự khaờn cuỷa hoùc sinh, laứ moọt giaựo vieõn ủang trửùc tieỏp daùy boọ moõn, baỷn thaõn toõi traờn trụỷ laứ phaỷi laứm theỏ naứo ủeồ ủaùt ủửụùc hieọu quaỷ cao nhaỏt trong phửụng phaựp giaỷng daùy cuỷa mỡnh. Bụỷi theỏ, toõi ủaừ tỡm ra moọt soỏ bieọn phaựp ủeồ giuựp hoùc sinh hoùc coự hieọu quaỷ hụn vaứ ủuực keỏt thaứnh một sáng kiến nhỏ “Moọt soỏ thủ thuật dạy từ mới cho học sinh lớp 6 và lớp 7”.
Qua tỡm hieồu theõm ụỷ saựch baựo, hoùc hoỷi ụỷ ủoàng nghieọp vaứ qua thửùc tieón giaỷng daùy, toõi ủaừ ủuực keỏt thaứnh saựng kieỏn kinh nghieọm trong vài năm học gần đây để bồ sung theõm moọt soỏ giaỷi phaựp ủeồ thửùc hieọn coự hieọu quaỷ hụn trong giaỷng daùy.
Noọi dung cuỷa sáng kiến naứy nhaốm phaựt huy tớnh tớch cửùc cuỷa hoùc sinh trong các tieỏt hoùcđặc biệt là những tiết dạy có nhiều từ mới, giuựp hoùc sinh ham hoùc tieỏng Anh, taùo khoõng khớ hoùc taọp soõi noồi, sinh ủoọng hụn, goựp phaàn naõng cao hieọu quaỷ cuỷa vieọc daùy vaứ hoùc boọ moõn Anh vaờn.
ẹaõy laứ kinh nghiệm nhỏ của baỷn thaõn tửù ruựt ra tửứ kinh nghieọm thửùc teỏ giaỷng daùy cuỷa mỡnh qua một số naờm vaứ sau nhửừng naờm thửùc hieọn cho thaỏy keỏt quaỷ hoùc taọp cuỷa phaõn moõn naứy coự nhửừng chuyeồn bieỏn toỏt.
Sááng kiến này được áp dụng ụỷ caực khối lớp đặc biệt có hiệu quả rõ rệt với học sinh khối 6.
 B : GIAÛI PHAÙP ẹAế THệẽC HIEÄN :
Để hiểu dược nội dung của một bài đọc hiểu, một bài nghe, một bài nói hay một bài viết thì phần dạy cho học sinh nắm được từ mới trong bài là phần rất quan trọng trong các tiết dạy.Theo tôi bước chuẩn bị của giáo viên mỗi khi lên lớp phải thật chu đáo 
*Bửụực chuaồn bũ cuỷa giaựo vieõn :
- Xaực ủũnh muùc tieõu tieỏt daùy, ủieàu hoùc sinh ủaùt ủửụùc sau tieỏt daùy.
- Lửùa choùn phửụng phaựp thuỷ thuaọt thớch hụùp nhaỏt laứ aựp duùng vaứo tieỏt daùy.
- Giaựo aựn, ủoà duứng daùy học phải phong phú, sinh động mà dặc biệt hiện naylà giảng dạy bằng phương tiện dạy học hiện đại và có sử dụng phần mềm Mindmap( sơ đồ thông minh)trong các tiết dạy nếu có thể.
Ngoaứi ra giaựo vieõn caàn phaỷi quan taõm nhửừng ủieàu sau :
- Sửừ duùng thaứnh thaùo caực thuỷ thuaọt daùy hoùc cuừng nhử caực phửụng tieọn trửùc quan vaứ caực phửụng tieọn daùy hoùc seừ duứng vaứo baứi.
- Caực daùng baứi taọp theo trỡnh tửù tửứ deó ủeỏn khoự, nhửừng baứi taọp, caõu hoỷi naứo daứnh cho hoùc sinh yeỏu, baứi naứo daứnh cho hoùc sinh trung bỡnh, khaự, gioỷi 
- Phaõn boỏ thụứi gian hụùp lyự cho tieỏt daùy.
I/ Caực hoaùt ủoọng trửụực khi giới thiệu từ mới :
	- Muùc ủớch chớnh cuỷa hoaùt ủoọng naứy laứ ủeồ: 
+ Loõi cuoỏn sửù hửựng thuự cuỷa hoùc sinh.
+ Taùo ra nhu caàu muoỏn học cho hoùc sinh.
+ Khuyeỏn khớch hoùc sinh suy nghú veà chuỷ ủeà maứ hoù seừ hoùc.
II. Một số thủ thuật dạy từ mới.
 1.Khi dạy tiếng Anh trên lớp muốn thu hút được sự chú ý của học sinh khi người giáo viên muốn giới thiệu từ mới thì giáo viên cần phải đua ra tình huống để học sinh biết được từ mới mình sẽ học được dùng trong hoàn cảnh như thế nào.
Ví dụ: Khi giáo viên muốn dạy các từ miêu tả về người ở bài 9 phần A3 trang 97 sgk ( miêu tả hình dáng bên ngoài ) ngoài các bức tranh trong sgk thì giáo viên có thể chuản bị các bức tranh khác, đưa ra các bức tranh giúp học sinh quan sát nhận xét và tìm ra các từ dùng để miêu tả.Ngoài ra giáo viên cũng có thể khai thác vốn từ của học sinh đã được học ở tiểu học bằng trò chơi “ Brainstorming , networks...”
 2. Giaó viên có thể dạy từ mới bằng cách sắp xếp các từ vào cùng nhóm và kẻ cột các nhóm từ đó lên bảng hoặc trên máy chiếu.
Ví dụ : Khi dạy các từ chỉ đồ đạc trong giađình, trong lớp học ở bài 3 sgk lớp 6 chẳng hạn giáo viên có thể phân nhóm từ như sau:
 Things in the livingroom
 couch, television.......
 Things in the classroom
board, desk.......
Bằng cách này giúp học sinh có năng học nhanh và nhớ lâu . Bên cạnh đó giáo viên cũng có thể áp dụng vào trò chơi “ Networks” .
3. Giáo viên cũng có thể sử dụng các loại biểu đồ khác. Đặc biệt có thể dùng sơ đồ mắt lưới hay sơ đồ tư duy “ mindmap, I mindmap” 
Ví dụ1 . ở bài số 3 sgk lớp 7 trang 29 khi giáo viên muốn giới thiệu các từ mới có thể dùng sơ đồ này và được biểu thị như sau:
 Rooms in Hoa’s house 
 livingroom kitchen
 Hoa’s room bath room
 lovely living room beautiful,modern amazing
 comfortable a sink, a tub, a shower washing machine
 bright room dryer......
Ví dụ 2. Khi giáo viên muốn giới thiệu các từ nói về các bộ phận trên cơ thể người ở bài 9 sgk lớp 6 giáo viên nên dùng sơ đồ tư duy, hoặc vẽ lên bảng bằng các hình que.
eyes
	hair
 head
 lip
teeth
mouth
 nose
 ears
 toes
 leg
chest
fingers
arm
face
 foot
 hand
BODY
4.Giáo viên dùng đồ vật thật, hay đồ dùng trực quan sinh động, hình cắt dán từ tạp chí hoặc sách báo để gây sự hứng thú vui nhộn trong giờ học .
Ví dụ : Khi daỵ cho học sinh về các tính từ chỉ màu sắc giáo viên có thể dùng ngay hộp màu vẽ của học sinh bằng cách này học sinh cảm thấy gần gũi với thầy cô giáo mình hơn , tự tin hơn khi đọc hoặc nói lại các từ đó. Bên cạnh đó nếu giáo viên muốn dạy các từ chỉ thức ăn hay đồ uống ở bài phần B,C bài 10 sgk lớp 6 ngoài việc giáo viên chuẩn bị sẵn các thức ăn đồ uống khi lên lớp thì giáo viên cũng có thể khuyến khích học sinh chuẩn bị từ nhà. Bằng cách này tôi thấy học sinh rất tích cực mong mỏi tới giờ học hơn không chỉ các em học khá giỏi mà còn lôi cuốn tới các em học trung bình, yếu , kém nữa.
C. KEÁT QUAÛ CHUYEÅN BIEÁN ẹOÁI TệễẽNG:
Thoõng qua keỏt quaỷ ủaừ ủaùt ủửụùc ụỷ cuoỏi hoùc kyứ I và cuối năm học 2008-2009 hieọu quaỷ coõng vieọc ủaừ theồ hieọn khaự roừ, phaàn lụựn caực em caỷm thaỏy thớch thuự hụn khi hoùc boọ moõn naứy vaứ keỏt quaỷ cao ủaởc bieọt laứ taờng cửụứng mửực ủoọ tham gia ủoựng goựp xaõy dửùng baứi cuỷa hoùc sinh taùo ủửụùc khoõng khớ hoùc taọp phaỏn khụỷi. Haùn cheỏ raỏt nhieàu nhửừng hoùc sinh thụứ ụ vụựi boọ moõn, neõu cao tớnh tớch cửùc, saựng taùo cuỷa hoùc sinh trong giụứ hoùc ngoaùi ngửừ.
 D.KEÁT LUAÄN
Tóm lại các thủ thuật dạy từ mới dều rất đơn giản,có hiệu quả rõ rệt giúp giờ học phong phú hơn các em học sinh hứng thú hơn giờ học thành công và đạt kết quả cao. Để có dược những giờ học như vậyđòi hỏi người giáo viên phải chuẩn bị bài thật chu đáo trước khi lên lớp.Trên đây cũng chỉ là một số thủ thuật nhỏ tuy nhiên sau khi đã làm rõ nghĩa và cách dùng từ thì giáo viên cũng nên tạo điều kiện cho học sinh thực hành ngay qua các bài tập ứng dụng.	
ẹaõy chổ laứ moọt trong nhửừng phửụng caựch ủụn giaỷn, mang tớnh chaỏt caự nhaõn, nhaốm taùo ra caực tỡnh huoỏng, boỏi caỷnh sinh ủoọng cho giờ học laứm phong phuự vaứ ủa daùng hoựa caực phửụng phaựp giaỷng daùy boọ moõn Anh vaờn ,để truyền tải cho các em một khối lượng từ vựng một cách đơn giản mà các em lại dễ học và nhớ lâu.
Trong khuoõn khoồ noọi dung baứi vieỏt naứy, ủoỏi tửụùng aựp duùng chuỷ yeỏu laứ ụỷ hoùc sinh thuoọc caỏp THCS . Noự seừ mang hieọu quaỷ cao hụn khi ngửụứi thaày coự sửù chuaồn bũ toỏt vaứ hoùc sinh laứm vieọc moọt caựch tửù giaực.
Seừ khoõng coự phửụng phaựp naứo toỏi ửu, vỡ theỏ tuứy theo muùc ủớch vaứ yeõu caàu cuỷa tieỏt daùy, giaựo vieõn coự theồ lửùa choùn sao cho phuứ hụùp vaứ mang laùi hieọu quaỷ cao nhaỏt.
Tuy ủaừ coự raỏt nhieàu coỏ gaộng, song chaộc haỳn vaón coứn nhieàu thieỏu soựt nhaỏt ủũnh. Toõi raỏt mong ủửụùc sửù ủoựng goựp yự kieỏn chaõn thaứnh nhaỏt cuỷa caực ủoàng nghieọp, caực caỏp laừnh ủaùo taùo ủieàu kieọn ủeồ toõi tieỏp tuùc hoaứn thieọn sáng kiến naứy, qua ủoựgiúp tôi naõng cao naờng lửùc giaỷng daùy , goựp phaàn naõng cao chaỏt lửụùng daùy hoùc.
 Tôi xin trân trọng cảm ơn!
 Thống Nhất ngày 10 tháng 10 năm 2011.
Xác nhận của nhà trường.
 Xác nhận của tổ xã hội.
 Người viết sáng kiến.
 Đào Thị Quyên

File đính kèm:

  • docKINH_NGHIEM_CHU_NHIEM_LOP_7.doc
Sáng Kiến Liên Quan