Sáng kiến kinh nghiệm Ứng dụng công nghệ tin vào giảng dạy phân môn nhạc lí tập đọc nhạc

Lời nói đầu

Môn Âm nhạc trong trường THCS không nhằm đào tạo những người làm nghề âm nhạc, những diễn viên, những nhạc sỹ, ca sỹ,. Mà chính là thông qua môn học để tác động vào đời sống tinh thần của các em, góp phần cùng với các môn học khác thực hiện mục tiêu giáo dục của nhà trường phổ thông cũng như mục tiêu của bậc học. Nhận thức này hết sức quan trọng, để từ đó định ra nội dung học tập và phương pháp giảng dạy thích hợp.

Muốn thực hiện được phải cho các em tiếp cận với âm nhạc, tham gia ca hát, nghe và thực hành âm nhạc.

Giáo dục thẩm mĩ trong nhà trường phổ thông là một trong bốn mặt giáo dục quan trọng nhất: Đức - Trí - Thể - Mĩ. Âm nhạc và Mĩ thuật là những môn học chủ yếu để thực hiện nhiệm vụ giáo dục thẩm mĩ. Cái đẹp trong nghệ thuật âm nhạc xuất phát từ tác phẩm, từ nghệ thuật trỡnh diễn tạo nờn những hỡnh tượng âm nhạc có tác dụng truyền cảm mạnh mẽ, làm dung động lũng người, hướng con người hướng tới Chân - Thiện - Mĩ.

 

doc29 trang | Chia sẻ: hoahong.90 | Ngày: 16/03/2018 | Lượt xem: 1620 | Lượt tải: 16Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Sáng kiến kinh nghiệm Ứng dụng công nghệ tin vào giảng dạy phân môn nhạc lí tập đọc nhạc", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ng khá phức tạp. 
- HS không bị thụ động khi các hoạt động của GV đó chuẩn bị ở bài giảng. 
*Hạn chế
- Đòi hỏi phải trang bị phòng nghe nhìn, máy tính, máy chiếu, phương tiện dạy học.
- Với những giáo viên có kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin yếu sẽ gặp khó khăn trong việc ứng dụng ông nghệ thông tin vào giảng dạy phân môn nhạc lí – Tập đọc nhạc
3. Mặt mạnh – Mặt yếu:
Trong những năm trở lại đây, ứng dụng CNTT trong dạy học được đẩy mạnh và đạt hiệu qủa tích cực. Một trong những yếu tố dễ nhận thấy là một giờ học có ứng dụng CNTT thì việc truyền đạt kiến thức- luyện tập kĩ năng của GV được cải thiện, HS dễ tiếp thu bài học và giờ học sinh động, lôi cuốn các em vào bài học và chất lượng giờ học được nâng cao.. Tất cả các môn học đều có đặc thù khác nhau, vì vậy việc vận dụng các thiết bị công nghệ và phần mềm tin học cũng khác nhau nhưng nhìn chung ứng dụng CNTT trong dạy học là một việc làm hết sức cần thiết nhằm nâng cao chất lượng dạy học và từng bước đổi mới phương pháp dạy học theo hướng hiện đại hoá, không những đáp ứng nhu cầu bộ môn mà cũng dần dần tạo cho HS làm quen với phương pháp học tập hiện đại, GV cũng từng bước nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ của mình để đáp ứng với yêu cầu công tác trong thời đại mới.
Tuy nhiên, sử dụng công nghệ thông tin sẽ có những mặt yếu như: mất điện sẽ không thực hiện được bài giảng; Máy vi tính, máy chiếu phải hoạt động tốt; học sinh quan sát nhiều vào màn hinh việc ghi chép bài giảng bị sao nhãng.. 
4. Các nguyên nhân, các yếu tố tác động:
 Từ thực trạng trên, trong quá trình thực hiện giảng dạy bộ môn, tôi quan tâm tìm đến sự đổi mới trong thiết kế và phơng pháp lên lớp. Một trong những vấn đề cần đổi mới đó là cần thiết phải “ứng dụng công nghệ thông tin” trong soạn bài và giảng dạy trên lớp cho học sinh. Tìm kiếm và thay đổi phương pháp giảng dạy mới phù hợp hơn với nhu cầu và môi trường giáo dục hiện đại. Định hướng chung của các phương pháp giảng dạy mới là chuyển từ mô hình “BẢNG ĐEN” với vai trò độc diễn của giáo viên sang mô hình “ CỘNG TÁC ” thân thiện giữa giáo viên và học sinh với sự trợ giúp đắc lực của máy tính và phần mềm giáo dục. Thấy được vai trò, tăng cường vai trò của các công cụ hỗ trợ giảng dạy, trong đó đặc biệt chú ý đến vai trò của máy tính và các công cụ đặc trưng phục vụ của bộ môn trong lớp học mới.
5. Phân tích, đánh giá các vấn đề về thực trạng mà đề tài đó đặt ra:
 Bộ môn âm nhạc được Bộ Giáo dục và Đào tạo đa vào học ở bậc THCS khoảng vài năm trở lại đây. Trong xu thế đó đòi hỏi phải có nguồn nhân lực (giáo viên phụ trách âm nhạc) để bảo đảm phụ trách môn Âm nhạc chính qui, có trình độ .Như chúng ta biết Sư phạm Âm nhạc là ngành sư phạm nghệ thuật không chỉ đơn thuần là năng khiếu ca hát, mà bên cạnh đó chúng ta phải được đào tạo có bài bản với thời gian qui định của môn học thì lúc đó chúng ta mới có đủ các kĩ năng để làm tốt công tác giảng dạy. Nhưng nếu chỉ dạy đơn thuần là truyền khẩu, sử dụng bảng phụ , không sử dụng CNTT thì cũng không thu hút được sự quan tâm , hứng thú học tập của học sinh , khi đó tiết dạy cũng chỉ dừng lại ở mức độ truyền khẩu, nhàm chán.
 Chính vì vậy, để thực hiện tốt chủ trương ,yêu cầu “ đi tắt, đón đầu” trong công tác đẩy mạnh việc áp dụng công nghệ thông tin trong dạy học nhằm đổi mới phương pháp dạy học bắt kịp với yêu cầu của thời đại, ngay từ năm 2008 trờng THCS Thanh Vân đã khuyến khích vận động giáo viên, công nhân viên học và tự học về vi tính để áp dụng cho công tác và giảng dạy. Những năm học gần đây hưởng ứng nội dung chủ đề năm học “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới quản lý tài chính và triển khai phong trào xây dựng trờng học thân thiện, học sinh tích cực” của Bộ giáo dục và đào tạo, trường THCS Thanh Vân đã đẩy mạnh công tác thúc đẩy giáo viên áp dụng công nghệ thông tin trong các môn học thông qua các chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ tin học do nhà trờng tổ chức, đây cũng chính là nhiệm vụ trọng tâm của mỗi giáo viên và là tiêu chí để các giáo viên trong trờng phấn đấu.
III: CÁC BIỆN PHÁP GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ:
MỤC TIÊU CỦA GIẢI PHÁP, BIỆN PHÁP
Trong những năm chưa có điều kiện ứng dụng CNTT trong dạy học, thiết bị dạy học chỉ có đàn Organ và máy cassette, một số học sinh có năng khiếu thì việc học rất đơn giản nhưng đa số học sinh khác việc tiếp thu và thực hành âm nhạc gặp rất nhiều khó khăn; vì vậy việc giáo dục văn hoá âm nhạc cho các em còn có nhiều hạn chế. Thông qua các tác phẩm âm nhạc, thông qua thực hành ca hát giúp các em tiếp cận và lĩnh hội nghệ thuật nhưng thực tế do điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị còn thiếu thốn nhiều việc dạy học âm nhạc chưa đạt hiệu quả. Từ khi nhà trường đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong dạy học với tất cả các môn học, dần dần chất lượng giờ dạy được nâng cao, học sinh hứng thú hơn với môn học và bước dầu đó đạt được những kết quả nhất định. 
- 70% học sinh thích đọc nhạc và ghép lời ca bài tập đọc nhạc. 
- 25% học sinh thích tìm hiểu về nhạc lí 
- 05% học sinh không chú ý trong bài dạy. 
2. NỘI DUNG VÀ CÁCH THỨC THỰC HIỆN GIẢI PHÁP BIỆN PHÁP:
- Soạn giáo án bằng công nghệ thông tin.
- Thu thập thông tin, tìm thông tin trên mạng phục vụ bài giảng.
- Đưa các bài dạy thực nghiệm vào giảng dạy tại trường.
Bài dạy Tiết 14 lớp 8:
Ngµy so¹n: 04/10 Ngµy gi¶ng: 10/10/2015 
 TiÕt 6: Nh¹c lÝ: NhÞp vµ ph¸ch - NhÞp 2/4
 TËp ®äc nh¹c: T§N sè 2
I/ Môc tiªu :
Gióp häc sinh cã kh¸i niÖm vÒ nhÞp vµ ph¸ch trong ©m nh¹c ý nghĩa số chỉ nhịp 2/4.
Häc sinh hiÓu ®­îc ý nghÜa cña sè chØ nhÞp, nhÞp vµ c¸ch ®¸nh nhÞp.
Qua bµi tËp ®äc nh¹c sè 2 : Häc sinh lµm quen víi c¸ch ®äc thang 7 ©m §å, rª, 
mi, pha, son, la, si (®è). Hát đúng giai điệu, ghép lời ca.
II/ ChuÈn bÞ:
Gi¸o viªn: 
 + §µn phÝm ®iÖn tö, thanh ph¸ch.
 + §Çu VCD, ®Üa nh¹c.
 + §äc nh¹c, ®µn vµ h¸t thuÇn thôc bµi Mïa xu©n trong rõng.
 + Máy chiếu Projecter.
- Häc sinh: S¸ch vë, thanh ph¸ch häc bµi.
III/ TiÕn tr×nh d¹y häc:
 1 – æn ®Þnh tæ chøc líp (1phót) : KiÓm tra sÜ sè.
 2 – KiÓm tra bµi cò : KiÓm tra ®an xen trong qu¸ tr×nh d¹y bµi míi.
 3 – Bµi míi:
Ho¹t ®éng cña ThÇy
Néi dung
Ho¹t ®éng cña trß
- Gi¸o viªn ghi b¶ng 
- Gi¸o viªn giíi thiÖu
- Gi¸o viªn h­íng dÉn
- Gi¸o viªn nªu
- Gi¸o viªn gîi ý
- Gi¸o viªn ghi b¶ng
- Gi¸o viªn cho quan sát máy chiếu
- Gi¸o viªn ®Æt c©u hái, nhËn xÐt, söa sai (nÕu cã)
- Gv h­íng dÉn
- Gi¸o viªn h­íng dÉn
- Gi¸o viªn ®µn
- Gi¸o viªn ®µn
- Gi¸o viªn d¹y tËp ®äc nh¹c
- Gviªn ®Öm ®µn
- Gi¸o viªn h­íng dÉn
- Gviªn yªu cÇu
- Gi¸o viªn ®iÒu khiÓn
- Gi¸o viªn ®Öm ®µn
1. Nh¹c lÝ : NhÞp vµ ph¸ch - NhÞp 2/4
- NhÞp lµ nh÷ng phÇn nhá cã gi¸ trÞ thêi gian b»ng nhau ®­îc lÆp ®i lÆp l¹i ®Òu ®Æn trong 1 b¶n nh¹c, 1 bµi h¸t.
+ Gi÷a c¸c nhÞp cã mét v¹ch ®øng ®Ó ph©n c¸ch gäi lµ v¹ch nhÞp.
- Ph¸ch: Mçi nhÞp l¹i chia thµnh nh÷ng phÇn nhá h¬n ®Òu nhau vÒ thêi gian gäi lµ ph¸ch.
- NhÞp 2/4:
+ Sè chØ nhÞp: lµ 2 ch÷ sè ®Æt ë ®Çu b¶n nh¹c ®Ó chØ lo¹i nhÞp, sè ph¸ch trong nhÞp vµ ®é dµi cña ph¸ch.
+ NhÞp 2/4: §äc lµ nhÞp hai bèn: Gåm cã 2 ph¸ch, mçi ph¸ch b»ng mét nèt ®en, ph¸ch thø nhÊt lµ ph¸ch m¹nh, ph¸ch thø hai lµ ph¸ch nhÑ.
+ øng dông: Lµ nhÞp th«ng dông.
- Nhí l¹i mét sè bµi h¸t tiªu biÓu viÕt ë nhÞp 2/4: LÝ c©y xanh, hoa l¸ mïa xu©n, xoÌ hoa.
2.TËp ®äc nh¹c: T§N sè 2
- Bµi T§N ®­îc viÕt ë nhÞp g×? (NhÞp 2/4). 
- Cao ®é cña bµi gåm nh÷ng nèt g×?
 (C– D – E – F - G – A – H - C)
- Tr­êng ®é cña bµi dïng h×nh nèt g×? 
 (nèt ®en, nèt tr¾ng).
- §äc tiÕt tÊu theo ©m h×nh chñ ®¹o cña bµi:
- Chia c©u: 4 c©u
- Thang ©m Cdur: C D E F G A H C
- Toµn bé giai ®iÖu bµi tËp ®äc nh¹c
- Tõng c©u theo lèi mãc xÝch cho ®Õn hÕt bµi : Mçi c©u gi¸o viªn chØ nèt nh¹c cho häc sinh ®äc tªn nèt nh¹c, sau ®ã gi¸o viªn ®µn 2 ®Õn 3 lÇn råi b¾t nhÞp.
- Giai ®iÖu bµi tËp ®äc nh¹c
- GhÐp lêi ca bµi T§N khi ®· ®äc nh¹c thuÇn thôc
- §äc nh¹c kÕt hîp gâ theo ph¸ch.
- §äc nh¹c kÕt hîp gâ theo nhÞp.
- Chia líp häc thµnh 2 d·y: Mét d·y T§N vµ gâ ph¸ch, d·y cßn l¹i h¸t lêi vµ gâ nhÞp. 
- Toµn bé giai ®iÖu bµi T§N.
- §äc nh¹c vµ ghÐp lêi ca bµi T§N sè 2
- Häc sinh ghi bµi
- Häc sinh nghe, ghi
- Häc sinh quan s¸t, vµ ghi nhí.
- Häc sinh nghe, ghi nhí.
- Häc sinh nhí l¹i vµ kÓ tªn.
- Häc sinh ghi bµi
- Häc sinh quan s¸t
- Häc sinh quan s¸t, tr¶ lêi
- ®äc tiÕt tÊu.
- Hs ®¸nh dÊu c©u
- Häc sinh ®äc thang ©m C dur.
- Häc sinh nghe
- Hs ®äc tªn nèt nh¹c, nghe ®µn, nhÈm theo vµ tËp ®äc nh¹c
- Hs ®äc theo ®µn
- Häc sinh ghÐp lêi ca.
- Häc sinh thùc hiÖn
4 - Cñng cè (3phót):
 - Gi¸o viªn ®Öm ®µn cho häc sinh ®äc nh¹c vµ ghÐp lêi ca bµi T§N 1- 2 lÇn.
5 - DÆn dß (1phót):
 - Nh¾c häc sinh vÒ nhµ häc bµi cò, chuÈn bÞ bµi míi.
Ngµy so¹n:30/10/2016 
 TiÕt 10: Nh¹c lÝ : Giäng song song – Giäng amoll hoµ thanh 
 TËp ®äc nh¹c: T§N sè 3
I/ Môc tiªu :
Gióp häc sinh biÕt thÕ nµo lµ hai giäng song song vµ giäng thø hoµ thanh.
TËp ®äc nh¹c: ¸p dông ®äc c¸c d¹ng ®¶o ph¸ch vµ bµi tËp ®äc nh¹c viÕt ë giäng amoll hoµ thanh.
II/ ChuÈn bÞ:
Gi¸o viªn: + §µn phÝm ®iÖn tö, thanh ph¸ch.
 + §äc nh¹c, ®µn vµ h¸t thuÇn thôc bµi T§N sè 3.
 + Máy chiếu Projecter.
- Häc sinh: S¸ch vë, thanh ph¸ch häc bµi.
III/ TiÕn tr×nh d¹y häc:
 1 – æn ®Þnh tæ chøc líp (1phót) : KiÓm tra sÜ sè.
 2 – KiÓm tra bµi cò : KiÓm tra ®an xen trong qu¸ tr×nh d¹y bµi míi.
 3 – Bµi míi:
Ho¹t ®éng cña ThÇy
Néi dung
Ho¹t ®éng cña trß
- Gi¸o viªn ghi b¶ng 
- Gi¸o viªn tr×nh bµy vµ hái?
- Gi¸o viªn gi¶i thÝch
- Gi¸o viªn giíi thiÖu
- Gi¸o viªn gi¶i thÝch
- Gi¸o viªn ®µn
- Gi¸o viªn ghi b¶ng
- Gi¸o viªn cho quan sát trên máy chiếu
- Gi¸o viªn ®Æt c©u hái, nhËn xÐt, söa sai (nÕu cã)
- Gi¸o viªn l­u ý
- Gi¸o viªn h­íng dÉn
- G v h­íng dÉn
- Gi¸o viªn ®µn
- Gi¸o viªn d¹y tËp ®äc nh¹c
- Gi¸o viªn ®Öm ®µn
- Gi¸o viªn h­íng dÉn
- Gi¸o viªn ®iÒu khiÓn
- Gi¸o viªn ®Öm ®µn
- Gi¸o viªn chØ ®Þnh
1. Nh¹c lÝ : giäng song song - giäng la thø hoµ thanh. 
- Gam tr­ëng, giäng tr­ëng, gam thø, giäng thø.
- Giäng song song ( SGK t22).
- Thªm mét cÆp giäng song song cã mét dÊu # lµ G dur – e moll.
- Giäng a moll hoµ thanh ( SGK t22)
- Gam amoll hoµ thanh
- Muèn biÕt bµi h¸t viÕt ë giäng thø hoµ thanh ta chØ cÇn xem ©m bËc VII cña giäng thø ®ã t¨ng lªn nöa cung h¸y kh«ng.
- Hai ©m cuèi bµi tËp ®äc nh¹c sè 3
 G# - A
2.TËp ®äc nh¹c: T§N sè 3
- Bµi T§N ®­îc viÕt ë nhÞp g×? ( )
 §Þnh nghÜa nhÞp 
- Cao ®é cña bµi gåm nh÷ng nèt g×?
 (A - H - G# – E– D – C)
- Tr­êng ®é cña bµi dïng nh÷ng h×nh nèt g×? (nèt ®en, nèt mãc ®¬n, ®en chÊm d«i, mãc ®¬n chÊm d«i, mãc kÐp, nèt tr¾ng).
- Trong bµi cã nèt G#- Bµi ®­îc viÕt ë giäng amoll hoµ thanh.
- §äc tiÕt tÊu theo ©m h×nh chñ ®¹o cña bµi:
- Chia c©u: 4 c©u
- Thang ©m amoll hoµ thanh: 
 A H C D E F G# A
- Tõng c©u theo lèi mãc xÝch cho ®Õn hÕt bµi : Mçi c©u gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh ®äc tªn nèt nh¹c, gi¸o viªn ®µn 2 ®Õn 3 lÇn råi b¾t nhÞp.
- Giai ®iÖu bµi tËp ®äc nh¹c
- GhÐp lêi ca bµi T§N khi ®· ®äc nh¹c thuÇn thôc
- §äc nh¹c kÕt hîp gâ theo ph¸ch.
- §äc nh¹c kÕt hîp gâ theo nhÞp.
- Chia líp häc thµnh 2 d·y: Mét d·y T§N vµ gâ ph¸ch, d·y cßn l¹i h¸t lêi vµ gâ nhÞp. 
- Toµn bé giai ®iÖu bµi tËp ®äc nh¹c sè 3.
- 2 häc sinh ®äc nh¹c
- Häc sinh ghi bµi
- Häc sinh tr¶ lêi
- H/sinh ghi nhí.
- Häc sinh nghe, hiÓu.
- Häc sinh nghe.
- Häc sinh ®äc gam.
- Häc sinh chó ý.
- Häc sinh nghe, nhËn biÕt.
- Häc sinh ghi bµi
- Häc sinh quan s¸t
- Häc sinh quan s¸t, tr¶ lêi
- Häc sinh nhËn biÕt
-Hs thùc hµnh tiÕt tÊu.
- Hs ®¸nh dÊu c©u
- Häc sinh ®äc thang ©m.
- Hs nghe, nhÈm theo vµ tËp ®äc nh¹c
- Hs ®äc theo ®µn
- Hs ghÐp lêi ca.
- Hs thùc hiÖn
- Hs thùc hiÖn theo d·y.
- Hs ®äc nh¹c sau ®ã ghÐp lêi ca. 
- 2 Hs thùc hiÖn.
4 - Cñng cè (3phót):
 - Gi¸o viªn ®Öm ®µn cho häc sinh ®äc nh¹c vµ ghÐp lêi ca bµi T§N 1- 2 lÇn.
5 - DÆn dß (1phót):
 - Gi¸o viªn nh¾c häc sinh vÒ nhµ chuÈn bÞ bµi míi vµ häc bµi cò.
3. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN GIẢI PHÁP, BIỆN PHÁP:
- Nhà trường phải có phòng học chuyên dùng (phòng nghe nhìn) giành cho môn âm nhạc.
- Có đủ phương tiện, đồ dùng phục vụ cho việc học như: Đàn phím điện tử; Máy chiếu Projecter; máy tính.
- Giáo viên phải sử dụng thành thạo các kĩ năng công nghệ thông tin và các phương tiện, thiết bị đồ dùng dạy học một cách nhuần nhuyễn.
4. MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC GIẢI PHÁP VÀ BIỆN PHÁP:
Giải pháp và biện pháp có mối quan hệ khăng khít, chặt chẽ, không thể tách rời: Đưa ra các giải pháp hợp lí, dùng các biện pháp để thực hiện tốt các giải pháp.
5. KẾT QUẢ KHẢO NGHIỆM, GIÁ TRỊ KHOA HỌC CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU:
Khối
Số lượng
HS thích học Âm nhạc có kết quả khá tốt
HS học âm nhạc theo yêu cầu đạt TB
HS học cha tốt về Âm nhạc, có kết quả dới TB
HS không thích học Âm nhạc
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%
6
95
62
65,2
33
34,8
0
0
0
0
7
85
50
58,8
35
41.2
0
0
0
0
8
92
72
78,2
20
21,8
0
0
0
0
9
84
48
81,4
11
18,6
0
0
0
0
IV. HIỆU QUẢ ÁP DỤNG:
Ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy phân môn Nhạc lí – Tập đọc nhạc giúp tâm lý học phấn khởi, các em đã thực sự chăm chú và bị cuốn hút bởi bài giảng sinh động, dẫn các em đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác với những minh hoạ rõ ràng, hệ thống các bài nhạc lí - tập đọc nhạc được thể hiện rõ và tự động chạy trên phần mềm, lượng kiến thức được thể hiện chính xác và mở rộng.
 Giáo viên có nhiều thời gian để theo dõi và thu hồi tín hiệu ngược từ học sinh. Khi sử dụng phần mềm dạy nhạc lí – Tập đọc nhạc, giáo viên có thời gian để chấn chỉnh những thiếu sót, hoặc chưa kịp thời trong việc lĩnh hội kiến thức của các em.
Các bài hát mẫu được sử dụng mà không cần băng đĩa, đài nhưng vẫn đảm bảo tính chính xác, phong phú, lôi cuốn .
Các bản nhạc, hình ảnh được thiết kế rõ nét, đẹp không cần treo bảng phụ vừa nhỏ, vừa không rõ.
Kỹ năng sử dụng CNTT được nâng cao rõ rệt góp phần chủ yếu trong nâng cao chất lợng dạy học bộ môn.
C. KẾT LUẬN
I. Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI ĐỐI VỚI CÔNG TÁC GIẢNG DẠY
  Với môn âm nhạc, khi được học và thực hành âm nhạc bằng những thiết bị công nghệ và các phần mềm được ứng dụng, đa số các em đều rất thích thú và chất lượng thực hành cũng cao hơn hẳn. Giờ học nhạc được tiến hành nhẹ nhàng hơn, lôi cuốn hơn. Các em có năng khiếu thì việc tiếp thu và thực hành bài học trở nên đơn giản và chất lượng, các em chưa phát triển được năng khiếu cũng tích cực hơn trong học tập. Đa số học sinh dần dần yêu thích môn học hơn, như trước đây số học sinh chưa phát triển năng khiếu âm nhạc thì giờ học nhạc đối với các em rất khó khăn, thường hay né tránh khi giáo viên yêu cầu thực hành. Trong những năm gần đây, thái độ của học sinh với môn học trở nên tích cực hơn, một tiết học âm nhạc có ứng dụng CNTT sẽ lôi cuốn các em, phương pháp dạy học hiện đại đó được chứng minh qua kết quả cụ thể. 
  Học sinh ngày càng mạnh dạn hơn trong thực hành âm nhạc, yêu thích ca hát và có thái độ đúng đắn với loại hình nghệ thuật này. Số học sinh khá, giỏi bộ môn âm nhạc ngày càng tăng, số học sinh yếu giảm; có thể năng khiếu chưa phát triển tốt nhưng học sinh tích cực hơn trong học tập và chất lượng bộ môn được nâng cao rõ rệt. 
 Giảng dạy bằng giáo án điện tử hay nói cách khác là việc sử dụng các thiết bị công nghệ thông tin như máy tính, máy chiếu, bảng điện tử trong giảng dạy mang lại hiệu quả rất lớn giúp học sinh nắm kiến thức nhanh hơn, tốt hơn. 
Công nghệ thông tin ngày nay đóng một vai trò rất quan trọng đối với mọi lĩnh vực trong đó có cả Âm nhạc. Trong dạy học nếu khai thác, áp dụng công nghệ thông tin có hiệu quả thì việc dạy học sẽ đạt đến một kết quả tốt nhất.
II. KHẢ NĂNG ÁP DỤNG
- Áp dụng giảng dạy trong toàn huyện
III. BÀI HỌC KINH NGHIỆM, HƯỚNG PHÁT TRIỂN
Dạy học là một nghệ thuật, giáo viên là một nghệ sĩ, với sự trợ giúp của công nghệ thông tin, giáo viên có thể thay đổi, đổi mới phương pháp, công nghệ dạy học với mục đích cuối cùng là làm cho học sinh chủ động hơn, giảng dạy bằng giáo án điện tử trong nhà trường mang lại hiệu quả rất lớn. Mỗi tiết dạy bằng giáo án điện tử chính là một lượng lớn kiến thức, hình ảnh trực quan sinh động được chuyển tải đến học sinh. Bản thân là một giáo viên giảng dạy môn Âm nhạc, tôi đã tiếp xúc và tìm hiểu rất nhiều về việc áp dụng công nghệ thông tin vào việc giảng dạy. Thực tế đã chứng minh là chất lượng các giờ học Âm nhạc có sử dụng công nghệ thông tin đều đem lại hiệu quả rất cao. Sự hứng thú trong học tập của học sinh thể hiện rất rõ nét, người giáo viên có nhiều cơ hội để nâng cao và mở rộng lượng kiến thức cần cung cấp cho học sinh. Các dẫn chứng, minh họa chính xác và hiệu quả hơn, cuối tiết học bên cạnh việc dạy và học môn Âm nhạc thì một việc quan trọng hơn đó là học sinh cũng đã một phần nào được giáo dục về thẩm mỹ, thái độ cảm thụ và thưởng thức âm nhạc. 
Quá trình xây dựng và áp dụng CNTT vào bài dạy cụ thể là giáo án điện là một quá trình khép kín, cần phải có sự chuẩn bị về tư liệu bài giảng, phương án và phương pháp truyền đạt phù hợp với giáo án. Phải có công tác chuẩn bị điều kiện: Dây điện, ổ cắm, dây nối Projector và đặc biệt luôn phải có phương án 2 đề phòng “mất điện”.
 Tôi hi vọng rằng với sự giúp đỡ của các thiết bị giáo dục và ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy sẽ đưa chất lượng giáo dục của chúng ta thoát khỏi tình trạng khủng hoảng như hiện nay và chắc chắn rằng chúng ta sẽ thực hiện thành công cuộc vận động hai không với 4 nội dung của Bộ giáo dục đề ra. 
 Qua tham khảo các báo cáo tổng kết về việc thực hiện sử dụng công nghệ thông tin trong dạy phân môn Âm nhạc thờng thức ở trờng THCS thì kết quả học tập bộ môn của học sinh cao hơn, tạo hứng thú cho học sinh. 
 Điều tôi tâm đắc nhất là học sinh được nghe, được cảm nhận, được quan sát trực tiếp bằng mắt, giúp học sinh nắm chắc bài, tạo nên không khí sôi nổi, thay đổi nếp học thầm lặng, tẻ nhạt mà học sinh phải học cả ngày. Nhất là nó giúp học sinh có điều kiện để nêu suy nghĩ của mình. Từ đó giúp các em tự tin, hiểu biết lẫn nhau. Cũng từ đó xây dựng được mối liên hệ giữa thầy và trò trong giờ học.
	Nếu thực hiện tốt, hợp lý công nghệ thông tin trong gìơ dạy Âm nhạc sẽ tạo cho giáo viên tự khẳng định mình thông qua việc tự nghiên cứu phương pháp dạy học góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy.
Trên đây là một số kinh nghiệm của bản thân về việc sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học phân môn Âm nhạc thường thức. Tôi rất mong nhận được sự giúp đỡ, góp ý của quý thầy cô, các bạn đồng nghiệp để tôi có thể sử dụng công nghệ thông tin một cách có hiệu quả hơn. Xin chân thành cảm ơn!
IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ:
Đề nghị nhà trường giành một phòng học làm phòng nghe nhìn.
Những đồ dùng, phương tiện dạy học đó cũ cần được sửa chữa, bảo dưỡng hoặc thay mới.
Giáo viên thường xuyên bồi dưỡng về công nghệ thông tin.
Người viết
 Trần Thị Thuý
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Sách giáo khoa Âm nhạc và Mĩ Thuật 9 – Nhà xuất bản giáo dục. 
Sách giáo khoa Âm nhạc và Mĩ Thuật 8 – Nhà xuất bản giáo dục.
Sách giáo khoa Âm nhạc và Mĩ Thuật 7 – Nhà xuất bản giáo dục.
Sách giáo khoa Âm nhạc và Mĩ Thuật 6 – Nhà xuất bản giáo dục.
Sách giáo viên Âm nhạc 6 – Nhà xuất bản giáo dục.
Phương pháp dạy học – Đại học sư phạm Hà Nội
Các phần mềm ứng dụng Encor; Final...
NHẬN XÉT - ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC
TRƯỜNG THCS THÁI SƠN
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docSang kien kinh nghiem cuc hay_12252906.doc