Sáng kiến kinh nghiệm Tạo hứng thú trong giờ học ngữ văn cho học sinh trường THPT Nguyễn Đình Chiểu

I. Lý do chọn đề tài:

Đổi mới quan điểm, phương pháp dạy học là một yêu cầu của nền giáo dục hiện nay nhằm đáp ứng các mục tiêu của sự nghiệp giáo dục đào tạo trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nhất là hiện nay bộ giáo dục đang chỉ đạo về đổi mới hình thức thi tốt nghiệp trung học phổ thông

pdf27 trang | Chia sẻ: myhoa95 | Ngày: 26/10/2018 | Lượt xem: 358 | Lượt tải: 1Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Sáng kiến kinh nghiệm Tạo hứng thú trong giờ học ngữ văn cho học sinh trường THPT Nguyễn Đình Chiểu", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 ủa ruy ổ : èo k ổ, bấ ạ rả qua ều oạ 
 ạ uố ù đ ợ ở ạ p ú . Sử dụ ợp l , sá ạo á yếu ố ầ kì. 
2. Kĩ năng 
- Tóm ắ vă bả s . 
- P â mộ ruy ổ ầ kì eo đặ r ể loạ . 
 12 
C. NỘI DUNG LÊN LỚP 
1. Ổn định, kiểm tra 
- Ổ đ lớp: k ểm ra sĩ số 
- K ểm ra bà ũ : Em có cảm nhận gì về con người Ra-ma qua đoạn trích “ 
Ra-ma buộc tội”? 
2. Tiến trình tổ chức dạy học bài mới 
Hoạt động của thầy và trò Nội dung 
* Hoạt động 1: 
- Tạo tâm thế: giới thiệu bài 
- Tìm hiểu tiểu dẫn 
Cho học sinh đọc phần tiểu dẫn trong SGK. 
1. Hãy nêu các thể loại truyện cổ tích? "Tấm 
Cám" thuộc thể loại nào? 
2. Nêu đặc trưng cơ bản của thể loại cổ tích 
thần kì? Gv yêu cầu học sinh lấy ví dụ? 
* Hoạt động 2: Đọc - hiểu văn bản 
 GV gọi HS đọc hướng dẫn HS đọc đúng thể 
loại tự sự. Cho HS tìm hiểu các chú thích. 
GV chốt lại các chú thích tiêu biểu.) 
(Cá đọ : 
- Đọ eo đặ r , ể loạ s ú ý 
 ọ đ u âu ừ â vậ ro á ó. 
 - C ú ý á ế ì ế ể s xu 
độ ữa á â vậ . 
- C ú : ụ , Trầu á p ợ , Áo mớ 
ba GV yêu cầu HS 
?Hãy tóm tắt lại cốt truyện? 
Họ s kể óm ắ lạ âu uy , ó ể ọ 
 ữ em k á ậ xé , bổ su á 
 ế , s k ò ếu. Sau đó GV kể lạ âu 
 uy . 
Gv cho học sinh trả lời theo từng câu hỏi 
1.Cuộc đời và số phận bất hạnh của Tấm 
được miêu tả như thế nào? 
I. Tiểu dẫn 
 1. Thể loại 
 Truy ổ ầ kỳ 
2. Đặc trưng 
 Có s am a ủa á 
yếu ố ầ kỳ vào ế rình 
p á r ể ủa âu uy ( ụ , 
T , ay s b ế oá ầ kỳ). 
II. Đọc - hiểu văn bản 
1. Cách đọc 
2. Tóm tắt cốt truyện 
II. Phân tích 
 1. Hoàn cảnh đẫn đến mâu 
thuẫn giữa Tấm và mẹ con 
Cám 
a. Thân phận của Tấm 
- Tấm mồ ô mẹ ừ ỏ. 
 13 
2. Qua đó em suy nghĩ gì? 
3. Tác giả dân gian đã miêu tả diễn biến 
truyện như thế nào để dẫn đến xung đột 
giữa Tấm và mẹ con Cám? Mâu thuẫn này 
phát triển như thế nào? 
4. Mâu thuẫn giữa Tấm và mẹ con Cám 
thuộc phạm vi gia đình hay xã hội? Cụ thể 
là mâu thuẫn gì? 
(Họ s ìm ểu, l k á ế , 
 à độ ủa mẹ o Cám đố vớ Tấm và 
p ả ứ ủa Tấm r ớ ữ s v đó). 
5. Quá trình biến hoá của Tấm diễn ra như 
thế nào? { Cho Hs vẽ sơ đồ và nhận xét }. 
- K ô bao lâu a mấ Tấm ở 
vớ dì ẻ độ á . 
- P ả làm lụ vấ vả ừ sá 
đế ố : “Hà àyv 
 ặ ”. 
-> Tấm là ô á ăm ỉ, ề 
là , đô ậu. 
b. Mâu thuẫn giữa Tấm và Mẹ 
con Cám 
- Cám lừa Tấm rú ế ỏ ép 
để à p ầ ở ế yếm 
đỏ. 
- Mẹ o Cám lừa ế á bố 
ă . 
- Mẹ o Cám k ô muố o 
Tấm đ xem ộ đổ ó rộ lẫ 
 ạo bắ ặ . 
- K ấy Tấm ử ày, mụ dì 
 ẻ bĩu mô ỏ vẻ k m . 
- G ế Tấm và ế ả ữ 
k ếp ồ s ủa Tấm. 
-> Mâu uẫ ủ yếu ro á 
p ẩm là mâu uẫ ữa ô Tấm 
mồ ô , x đẹp, ề là vớ 
dì ẻ và Cám á độ , à ẫ . 
Mâu uẫ ày p á r ể ừ ấp 
đế ao : ba đầu ỉ là ữ 
 ơ ua về vậ ấ , ầ , 
s a é mẹ ẻ o 
 ồ ,... K đó, Tấm luôn là 
 , u ua 
 . Cà về sau, mâu uẫ 
 uyể à s đố k , mộ mấ 
mộ ò , u d lẫ au. 
=> Đây là ữ mâu uẫ 
 ro a đì p ụ quyề ổ 
 r ế là mâu uẫ 
 ữa và á ro xã ộ . 
Mâu uẫ ày đ ợ á ả dâ 
 a ả quyế eo ớ 
 ắ á . 
2. Cuộc đấu tranh không 
khoan nhượng để giành lại 
hạnh phúc 
 14 
- Chim vàng Anh  xoa đào  k u ử 
 quả  (x đẹp ơ x a). 
6. Vậy ý nghĩa của sự biến hoá? 
(Gọi HS Lấy một vài ví dụ tương tự). 
- Dù b mẹ o Cám ìm mọ á ậ d , 
Tấm vẫ á s d ớ á dạ ứ k á 
 au. Cà về sau, Tấm à đấu ra quyế 
l để à lạ s số . 
7. Việc Tấm trả thù Cám ở cuối truyện có ý 
nghĩa gì? 
Giáo dục kĩ năng sống: cho HS thảo luận 
nhóm: Em suy nghĩ như thế nào về mối 
quan hệ dì ghẻ, con chồng ngày nay? 
8. Nêu những đặc điểm nghệ thuật nổi bật 
trong truyện 
* Hoạt động 3 : Tổng kết 
- Gv yêu cầu học sinh đọc ghi nhớ SGK. 
- Gv nêu ý nghĩa văn bản 
- S b ế óa ủa Tấm: Cái 
 k ô bao u k uấ 
p ụ , ĩa k ô bao 
đầu à , á sẽ ế đấu 
đế ù để bảo v lẽ p ả và 
công lí. 
- Ý ĩa v rả ù ủa Tấm: 
là à độ ủa á rừ 
 r á á . Nó p ù ợp vớ qua 
 m "ở ề ặp là ", "á ả 
á báo" ủa â dâ . 
3. Nghệ thuật 
- Xây d ữ mâu uẫ , 
xu độ ày à ă ế . 
- Xây d â vậ eo a 
 uyế đố lập ù ồ ạ và 
so so p á r ể . ở đó, bả 
 ấ ủa ừ uyế â vậ 
đ ợ ấ mạ , ô đậm. 
- Có ều yếu ố ầ kì so 
va rò ủa yếu ố ầ kì ũ 
k á au ro ừ a đoạ . 
- Kế ấu que uộ ủa ruy 
 ổ : èo k ổ, bấ 
 ạ rả qua ều oạ ạ 
 uố ù đ ợ ở ạ 
phúc. 
III. Tổng kết 
- G ớ Sgk 
- Ý ĩa vă bả 
 Truy Tấm Cám ợ a sứ 
số bấ d , s rỗ dậy mạ 
mẽ ủa o và á 
 r ớ s vù dập ủa kẻ xấu, á 
á , đồ ể ềm 
 ủa â dâ vào ô l và 
 ĩa. 
 15 
* Hoạt động 4: Luyện tập 
Gv hướng dẫn học sinh làm luyện tập. 
 Hãy ọ và p â ữ ế u 
b ểu ro ruy Tấm ám để ứ ỏ rằ : 
“Truy ổ là mộ ấ mơ đẹp” ủa 
 â dâ lao độ . 
IV. Luyện tập 
D. HƯỚNG DẪN HỌC SINH HỌC TẬP Ở NHÀ 
1. Hướng dẫn học bài 
- Đọ (kể) bằ ọ p ù ợp vớ đặ đ ểm â vậ : Tấm ề ục, Cám 
 a ua, ụ â ừ, dì ẻ độ á . 
- Tạ sao ó Tấm Cám rấ u b ểu o đặ đ ểm uậ ủa ể loạ 
 ruy ổ ấ là ruy ổ ầ kì ? 
2. Hướng dẫn soạn bài 
 H ớ dẫ ọ s uẩ b bà ọ ập làm vă “C ọ s v , ế u b ểu 
 ro bà vă s ”. 
Gợ ý: 
- T ế ào là s v , ế u b ểu? 
 - Ý ĩa ủa v l a ọ s v , ế u b ểu? 
Giáo án khi áp dụng đề tài: Tạo hứng thú bằng cách tạo không khí lớp học 
bằng tranh ảnh; Sử dụng công nghệ thông tin và Kích thích hứng thú học Ngữ văn 
bằng phương pháp dạy học theo tình huống và giải quyết vấn đề: 
 Tiết 17, 18: Đọc văn TẤM CÁM 
 I. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT 
- H ểu đ ợ ý ĩa ủa ữ mâu uẫ , xu độ ro ruy và s b ế 
 oá ủa Tấm ; 
- Nắm đ ợ đặ r ơ bả ủa ruy ổ ầ kì qua mộ ruy ụ ể. 
B. TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KĨ NĂNG 
1. Kiến thức 
- N ữ mâu uẫ , xu độ ữa dì ẻ và o ồ ro a đì p ụ 
quyề ổ, ữa và á ro xã ộ . Sứ số mã l ủa o và 
 ềm ủa â dâ . 
- Kế ấu ủa ruy ổ : èo k ổ, bấ ạ rả qua ều oạ 
 ạ uố ù đ ợ ở ạ p ú . Sử dụ ợp l , sá ạo á yếu ố ầ kì. 
2. Kĩ năng 
- Tóm ắ vă bả s . 
- P â mộ ruy ổ ầ kì eo đặ r ể loạ . 
 16 
C. NỘI DUNG LÊN LỚP 
1. Ổn định, kiểm tra 
- Ổ đ lớp: k ểm ra sĩ số 
- K ểm ra bà ũ : Em có cảm nhận gì về con người Ra-ma qua đoạn trích “ 
Ra-ma buộc tội”? 
2. Tiến trình tổ chức dạy học bài mới 
Hoạt động của thầy và trò Nội dung 
* Hoạt động 1: 
- Tạo tâm thế: giới thiệu bài 
- Tìm hiểu tiểu dẫn 
Cho học sinh đọc phần tiểu dẫn trong SGK. 
1. Hãy nêu các thể loại truyện cổ tích? "Tấm 
Cám" thuộc thể loại nào? 
2. Nêu đặc trưng cơ bản của thể loại cổ tích 
thần kì? Gv yêu cầu học sinh lấy ví dụ? 
* Hoạt động 2: Đọc - hiểu văn bản 
 GV gọi HS đọc hướng dẫn HS đọc đúng thể 
loại tự sự. Cho HS tìm hiểu các chú thích. 
GV chốt lại các chú thích tiêu biểu.) 
(Cá đọ : 
- Đọ eo đặ r , ể loạ s ú ý 
 ọ đ u âu ừ â vậ ro á ó. 
 - C ú ý á ế ì ế ể s xu 
độ ữa á â vậ . 
- C ú : ụ , Trầu á p ợ , Áo mớ 
ba GV yêu cầu HS 
?Hãy tóm tắt lại cốt truyện dựa vào những 
hình ảnh sau? 
I. Tiểu dẫn 
 1. Thể loại 
 Truy ổ ầ kỳ 
 2. Đặc trưng 
Có s am a ủa á yếu ố 
 ầ kỳ vào ế rì p á r ể 
 ủa âu uy ( ụ , T , ay 
s b ế oá ầ kỳ). 
II. Đọc - hiểu văn bản 
1. Cách đọc 
2. Tóm tắt cốt truyện 
 17 
Họ s kể óm ắ lạ âu uy eo ừ 
bứ ả , á em k á ì , e xem bạ kể 
đú a để ậ xé , bổ su á ế , 
s k ò ếu. Sau đó GV kể lạ âu 
 uy . 
Gv cho học sinh trả lời theo từng câu hỏi: 
1. Cuộc đời và số phận bất hạnh của Tấm 
được miêu tả như thế nào? 
2. Qua đó em suy nghĩ gì? 
3. Tác giả dân gian đã miêu tả diễn biến 
truyện như thế nào để dẫn đến xung đột 
giữa Tấm và mẹ con Cám? Mâu thuẫn 
phát triển ra sao? 
II. Phân tích 
 1. Hoàn cảnh đẫn đến mâu 
thuẫn giữa Tấm và mẹ con 
Cám 
a. Thân phận của Tấm 
- Tấm mồ ô mẹ ừ ỏ. 
- K ô bao lâu a mấ Tấm ở 
vớ dì ẻ độ á . 
- P ả làm lụ vấ vả ừ sá 
đế ố : “Hà àyv 
 ặ ”. 
-> Tấm là ô á ăm ỉ, ề 
là , đô ậu. 
b. Mâu thuẫn giữa Tấm và Mẹ 
con Cám 
- Cám lừa Tấm rú ế ỏ ép 
để à p ầ ở ế yếm 
đỏ. 
- Mẹ o Cám lừa ế á bố 
ă . 
- Mẹ o Cám k ô muố o 
Tấm đ xem ộ đổ ó rộ lẫ 
 ạo bắ ặ . 
- K ấy Tấm ử ày, mụ dì 
 ẻ bĩu mô ỏ vẻ k m . 
- G ế Tấm và ế ả ữ 
k ếp ồ s ủa Tấm. 
 18 
Gv cho học sinh xem một đoạn phim từ 
chỗ mẹ con Cám giết cá bống đến lúc chặt 
cây cau, Tấm chết. 
4. Mâu thuẫn giữa Tấm và mẹ con Cám 
thuộc phạm vi gia đình hay xã hội? Cụ thể 
là mâu thuẫn gì? 
(Họ s ìm ểu, l k á ế , 
 à độ ủa mẹ o Cám đố vớ Tấm và 
p ả ứ ủa Tấm r ớ ữ s v đó). 
5. Quá trình biến hoá của Tấm diễn ra như 
thế nào? { Cho Hs vẽ sơ đồ và nhận xét }. 
- Chim vàng Anh  xoa đào  k u ử 
 quả  (x đẹp ơ x a). 
6. Vì sao tác giả dân gian lại cho Tấm biến 
hóa nhiều lần như vậy? 
- Cá em sẽ lầ l ợ ay au p á b ểu y 
k ế để rả l âu ỏ ó vấ đề, đó là ô 
Tấm ề là , ế a ế k ô ể ế 
mộ á dễ dà mà p ả ó ữ yếu ố 
 ầ kì, ữ lầ b ế óa để ể ì 
 ầ â đạo ủa â dâ a, ớ mơ về 
 ô l , lẽ p ả . Đó là độ l để mỗ 
 ú a luô luô đấu ra , đấu ra đế 
 ù để u d á xấu, á á . C o dù 
b mẹ o Cám ìm mọ á ậ d , Tấm 
vẫ á s d ớ á dạ ứ k á au. 
Cà về sau, Tấm à đấu ra quyế l 
để à lạ s số . 
-> Mâu uẫ ủ yếu ro á 
p ẩm là mâu uẫ ữa ô Tấm 
mồ ô , x đẹp, ề là vớ 
dì ẻ và Cám á độ , à ẫ . 
Mâu uẫ ày p á r ể ừ ấp 
đế ao : ba đầu ỉ là ữ 
 ơ ua về vậ ấ , ầ , 
s a é mẹ ẻ o 
 ồ ,... K đó, Tấm luô là 
 , u ua 
 . Cà về sau, mâu uẫ 
 uyể à s đố k , mộ mấ 
mộ ò , u d lẫ au. 
=> Đây là ữ mâu uẫ 
 ro a đì p ụ quyề ổ 
 r ế là mâu uẫ 
 ữa và á ro xã ộ . 
Mâu uẫ ày đ ợ á ả dâ 
 a ả quyế eo ớ 
 ắ á . 
2. Cuộc đấu tranh không 
khoan nhượng để giành lại 
hạnh phúc 
- S b ế óa ủa Tấm: Cá 
 k ô bao u k uấ 
p ụ , ĩa k ô bao 
đầu à , á sẽ ế đấu 
đế ù để bảo v lẽ p ả và 
công lí. 
 19 
 Giáo dục kĩ năng sống: Em suy nghĩ 
gì về mối quan hệ dì ghẻ - con chồng hiện 
nay? ‎ 
7. Nêu câu hỏi về tình huống có vấn đề: 
Có a kế ú ruy : mộ là eo sá áo 
k oa, kế ú ứ a là “K Cám ế Tấm 
làm Cám, ặ ra ừ m ế làm mắm 
rồ ử về o dì ẻ(lú ày b đuổ về qu ) 
ă . Dì vừa ă vừa k e o ì ó o quạ 
bay qua ó “N o ì mà o – Mẹ ă 
 o ó ò x m ế ”, dì ì xuố ấy 
 á đầu lâu Cám và lă đù ra ế ”. 
?Em đồng ‎ý với cách kết thúc nào? Vì sao? 
C o HS ảo luậ óm: rì bày suy ĩ 
về ữ qua đ ểm, á đá á khác 
 au về kế ú âu uy : Có ể ọ kế 
 ú ro sá áo k oa vì ếu eo kế 
 ú ô kể ì Tấm k ô ò ề là ữa 
mà ế rồ làm mắm ì á quá. 
N ợ lạ ó em k á sẽ p ả bá lạ 
là em ọ kế ú eo l ô kể vì ế 
mớ đú vớ qua m ủa â dâ a 
“ eo â ào ì ặp quả ấy”, Cám ế 
Tấm ều lầ ế ào là làm m 
và a , ào là ặ ây xoa đào,. mà 
Tấm ế Cám ỉ mộ lầ và làm mắm Cám 
 ì mớ rừ r đá á á đ ợ . 
 Sau k á em ra luậ , ọ âu rả l 
xo ì áo v mớ ậ xé và đ 
 ớ á ả quyế 
8. Từ đó nêu ý nghĩa việc trả thù của Tấm ở 
cuối truyện? 
9. Nêu những đặc điểm nghệ thuật nổi bật 
trong truyện 
- Ý ĩa v rả ù ủa Tấm: 
là à độ ủa á rừ 
 r á á . Nó p ù ợp vớ qua 
 m "ở ề ặp là ", "ác ả 
á báo" ủa â dâ . 
3. Nghệ thuật 
- Xây d ữ mâu uẫ , 
xu độ ày à ă ế . 
- Xây d â vậ eo a 
 uyế đố lập ù ồ ạ và 
so so p á r ể . Ở đó, bả 
 ấ ủa ừ uyế â vậ 
đ ợ ấ mạ , ô đậm. 
- Có ều yếu ố ầ kì so 
va rò ủa yếu ố ầ kì ũ 
k á au ro ừ a đoạ . 
 20 
* Hoạt động 3 : Tổng kết 
- Gv yêu cầu học sinh đọc ghi nhớ SGK. 
- Gv nêu ý nghĩa văn bản 
* Hoạt động 4: Luyện tập 
Gv hướng dẫn học sinh làm luyện tập. 
 Hãy ọ và p â ữ ế u 
b ểu ro ruy Tấm ám để ứ ỏ rằ : 
“Truy ổ là mộ ấ mơ đẹp” ủa 
 â dâ lao độ . 
- Kế ấu que uộ ủa ruy 
 ổ : èo k ổ, bấ 
 ạ rả qua ều oạ ạ 
 uố ù đ ợ ở ạ 
phúc. 
III. Tổng kết 
- G ớ Sgk 
- Ý ĩa vă bả 
 Truy Tấm Cám ợ a sứ 
số bấ d , s rỗ dậy mạ 
mẽ ủa o và á 
 r ớ s vù dập ủa kẻ xấu, á 
á , đồ ể ềm 
 ủa â dâ vào ô l và 
 ĩa. 
IV. Luyện tập 
D. HƯỚNG DẪN HỌC SINH HỌC TẬP Ở NHÀ 
1. Hướng dẫn học bài 
- Đọ (kể) bằ ọ p ù ợp vớ đặ đ ểm â vậ : Tấm ề ụ , Cám 
 a ua, ụ â ừ, dì ẻ độ á . 
- Tạ sao ó Tấm Cám rấ u b ểu o đặ đ ểm uậ ủa ể loạ 
 ruy ổ ấ là ruy ổ ầ kì ? 
2. Hướng dẫn soạn bài 
H ớ dẫ ọ s uẩ b bà ọ ập làm vă “C ọ s v , ế u 
b ểu ro bà vă s ”. 
Gợ ý: 
- T ế ào là s v , ế u b ểu? 
 - Ý ĩa ủa v l a ọ s v , ế u b ểu? 
IV. HIỆU QUẢ CỦA ĐỀ TÀI 
 Xuấ p á ừ ơ sở lý luậ và ễ u r , ô đã ế à mộ loạ á 
b p áp ứu ứ ú ọ ập mô Vă ở lớp mì ả dạy. Cá b 
p áp ứu đã ma đế ữ kế quả sau: 
 1. Kết quả từ quan sát thực tế 
Cù vớ ăm dò ô ũ đã qua sá ế ừ a 4 lớp ô đa r 
 ếp ả dạy ro ăm ọ 2014 – 2015 là: 10A1, 10A2, 10A3, 11A7 và d 
 21 
 , am k ảo y‎ k ế ừ á lớp dạy ủa á ầy ô ro ổ dạy lớp 12. 
Tro ọ vă á em ọ s h ọ bà ũ k á ố , mộ số ọ s do nhút 
 á k ô xu p o rả l bà ũ ay am a xây d bà mớ 
 đa số á ọ sinh đều ó k ả ă rả l đú và đầy đủ âu ỏ ủa 
 áo v . S rao đổ ữa ầy và rò ũ đạ đ ợ u quả ố u. Mộ số 
em ò ó k ả ă rả l ữ âu ỏ â ao k ế ứ để bà ọ đ ợ 
k ắ sâu. 
 2. Kết quả kiểm tra: 
Năm ọ 2013-2014 kế quả k ểm ra uố ăm mô N ữ vă ủa 55 ọ 
sinh đ ợ k ảo sá là: 
Năm học 
Số HS 
khảo sát 
Hứng thú 
bộ 
môn(Thích) 
 Kết quả từ TB trở lên 
Đầu 
năm 
Học 
kì I 
Cuối năm 
2013-2014 55 35 22 27 31 
Tro ọ kì I ăm ọ 2014-2015, ô đã ếp ụ vậ dụ sá k ế k 
 m ày vào ế ả dạy. Qua đ ều ra ăm dò ủa 2 lớp 11A7, 10A3 mà 
 ô p ụ rá ả dạy sau: 
Năm học 
Số HS 
khảo sát 
Hứng thú 
với giải 
pháp của 
đề tài 
Hứng thú 
bộ 
môn(Thích) 
2014-2015 51 51 48 
 Vớ kế quả k ảo sá r , qua v đố ếu, so sá kế quả, ô 
 ậ ấy rằ v áp dụ á b p áp ây ứ ú ọ ập vào ả dạy 
thì ỉ l ọ sinh ọ mô N ữ vă ày à ao, các em không còn 
 ấy “sợ” ay á mô Vă ữa. Từ đó o ấy v áp dụ á b p áp 
 ây ứ ú ọ ập ớ vào v ạo ầ p ấ , oả má , 
k ô k lớp ọ sô ổ , làm o ọ s m y u mế mô N ữ vă b ớ 
đầu đã ó u quả và qua đó đã óp p ầ â ao ấ l ợ ủa á ọ 
mô N ữ vă ủa r THPT N uyễ Đì C ểu ú ô . 
V. ĐỀ XUẤT, KHUYẾN NGHỊ VÀ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG 
S ay đổ ơ trình và sách giáo khoa ữ ăm vừa qua đã ó s á 
độ đế à áo dụ . Và đặ b ừ ăm ọ 2013 – 2104 ộ đã ó 
mộ số ả á áo dụ ro ử, ro d á đổ mớ sá áo k oa 
 22 
 N ữ vấ đề, b p áp, á ứ đã u r về đề à : “Tạo 
hứng thú trong giờ học Ngữ văn cho học sinh trường THPT Nguyễn Đình 
Chiểu” ỉ là ữ b ớ k ở đầu ó đ ớ , ợ ý; ò ó 
 ế ào, u quả ra sao ò ùy uộ rấ ều vào uậ vậ dụ ủa 
 ầy ô áo và mô r , ũ oà ả , đố ợ ọ s .... 
 ả â v ế ỉ mo sao ữ ý k ế ày sẽ đó óp đ ợ p ầ 
nào tron v ạo ứ ú o ọ s ro v ọ ập mô N ữ vă trong 
 r THPT N uyễ Đì C ểu và giúp á ọ s y u ơ mô ọ ày. 
Tr ơ sở ữ đ ều đã đạ đ ợ ủa đề à ứu, ô x đề xuấ mộ 
số ý k ế sau: 
* Đối với nhà trường: 
 - a G ám u xuy d á áo v để đá á ù 
vớ áo v ro ổ. Tổ ứ ều ơ á buổ ộ ảo để á ổ rao đổ ều 
 ơ k m ả dạy, ấ là a ớ ủ r ơ ả á áo 
dụ về sá áo k oa và ử. 
 - Cầ đầu m à l u am k ảo về mô N ữ vă để áo v và ọ 
sinh dễ dà ếp ậ vớ r ứ mớ . 
* Đối với tổ chuyên môn: 
 - Đa dạ ơ về ộ du ro s oạ ổ uy mô , rao đổ , ảo 
luậ về ữ bà dạy ò ều ra ã ay k ó dạy. 
 - Tổ ứ á buổ s oạ oạ k óa s độ , ấp dẫ , đa dạ g cho 
 ọ s ằm ây ứ ú o ọ s đố vớ bộ mô N ữ vă . 
* Đối với giáo viên Ngữ văn: 
 - T xuy ọ ỏ , ìm ò ứu á p ơ p áp dạy ọ Vă 
mớ để ày à ạo đ ợ ứ ú o ọ s ọ mô Vă , ấ là v sử 
dụ ô thông tin. 
 Tro quá rì xây d đề à , do ạ ế về ă l , l u và vố 
số , ắ ẳ k ô rá k ỏ ữ ếu só vọ đề à ày sẽ óp 
p ầ làm ay đổ k ô k lớp ọ , làm o ọ s ày à y u mế và 
 ứ ú ọ ập mô N ữ vă ơ . N v ế rấ mo ậ đ ợ s đó óp 
 ủa quý đồ p để đề à sá k ế k m ày đầy đủ ơ và ó ể áp 
dụ ó u quả ro quá rì dạy và ọ mô N ữ vă . 
 VI. TÀI LIỆU THAM KHẢO 
 1. Sá áo k oa N ữ vă 10 ập 1+2 - NXBGD, 2006 
 2. Sá áo k oa N ữ vă 11 ập 1+2 - NXBGD, 2006 
 3. Sá áo k oa N ữ vă 12 ập 1+2 - NXBGD, 2006 
 3. C uẩ k ế ứ - kĩ ă N ữ vă 10, 11, 12 - NXBGD, 2010 
4. Từ điển Tiếng Việt – V ô ữ ọ - N à xuấ bả Đà Nẵ ăm 2005 
 23 
5. Vă ọ và Tuổ rẻ - Số á 12(153), 2007 
6. Tà l u ập uấ “Dạy ọ và k ểm ra, đá á kế quả ọ ập eo đ 
 ớ p á r ế ă l ọ s mô N ữ vă ấp ru ọ p ổ ô ”, ộ 
G áo dụ và đào ạo, Vụ áo dụ ru ọ , 2014. 
7. G áo dụ kỹ ă số ro mô N ữ vă ở r ru ọ p ổ ô , 
N à xuấ bả áo dụ V Nam, 2010. 
8. Mấy vấ đề đổ mớ dạy ọ N ữ vă – G áo s Trầ Đì Sử, webs e 
K oa N ữ Vă r Đạ ọ Quy N ơ , đă ày 26/12/2013. 
 9. ộ G áo dụ và Đào ạo, D á đào ạo áo v ru ọ ơ sở. Đổ 
mớ p ơ p áp dạy ọ ro á r đạ ọ , ao đẳ đào ạo áo v 
 ru ọ ơ sở. Hà Nộ á 9/2003. 
 VII. PHỤ LỤC 
 Đ kèm p ếu k ảo sá ọ s . 
Long Thành, ngày 15 tháng 05 năm 2015 
NGƯỜI THỰC HIỆN 
 T 
 24 
SỞ GD&ĐT ĐỒNG NAI 
Đơn vị: Trường THPT 
Nguyễn Đình Chiểu 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 Long Thành, ngày 15 tháng 05 năm 2015 
PHIẾU NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 
Năm học: 2014 - 2015 
T sá k ế k m: Tạo hứng thú trong giờ học Ngữ văn cho học sinh trường THPT 
Nguyễn Đình Chiểu 
Họ và á ả: T C ứ vụ: G áo v 
Đơ v : Tổ Vă , r THPT N uyễ Đì C ểu 
 ĩ v : 
 Quả lý áo dụ  P ơ p áp dạy ọ bộ mô  
 P ơ p áp áo dụ  ĩ v k á  
Sá k ế k m đã đ ợ r ể k a áp dụ ạ : Tạ đơ v Trong ngành  
1. Tính mới 
- Đề ra ả p áp ay ế oà oà mớ , bảo đảm k oa ọ , đú đắ  
- Đề ra ả p áp ay ế mộ p ầ ả p áp đã ó, bảo đảm k oa ọ , đú đắ  
- G ả p áp mớ ầ đây đã áp dụ ở đơ v k á a ừ áp dụ ở đơ v mì ay 
 á ả ổ ứ và ó u quả o đơ v  
2. Hiệu quả 
- G ả p áp ay ế oà oà mớ , đã đ ợ ro oà à ó u quả ao  
- G ả p áp ay ế mộ p ầ ả p áp đã ó, đã đ ợ ro oà à ó u quả 
cao  
- G ả p áp ay ế oà oà mớ , đã đ ợ ạ đơ v ó u quả ao  
- G ả p áp ay ế mộ p ầ ả p áp đã ó, đã đ ợ ạ đơ v ó u quả ao  
- G ả p áp mớ ầ đây đã áp dụ ở đơ v k á a ừ áp dụ ở đơ v mì ay 
 á ả ổ ứ và ó u quả o đơ v  
3. Khả năng áp dụng 
- Cu ấp đ ợ á luậ ứ k oa ọ o v oạ đ đ lố , sá : 
 Tro Tổ/P ò / a  Tro ơ qua , đơ v , ơ sở GD&ĐT  Trong ngành  
- Đ a ra ả p áp k ế ó k ả ă ứ dụ ễ , dễ , dễ đ vào uộ số : 
Tro Tổ/P ò / a  Tro ơ qua , đơ v , ơ sở GD&ĐT  Trong ngành  
- Đã đ ợ áp dụ ro ế đạ u quả oặ ó k ả ă áp dụ đạ u quả ro p ạm 
v rộ : 
Tro Tổ/P ò / a  Tro ơ qua , đơ v , ơ sở GD&ĐT  Trong ngành  
Cá â v ế sá k ế k m am kế và u rá m k ô sao ép à l u ủa 
 k á oặ sao ép lạ ộ du sá k ế k m ũ ủa mì . 
Tổ r ở và T ủ r ở đơ v xá ậ đã k ểm ra và ậ sá k ế k m ày đã 
đ ợ ổ ứ ạ đơ v , đ ợ Hộ đồ uy mô r xem xé , đá á, á ả 
k ô sao ép à l u ủa k á oặ sao ép lạ ộ du sá k ế k m ũ ủa 
 k á oặ sao ép lạ ộ du sá k ế k m ũ ủa á ả. 
 NGƯỜI THỰC HIỆN SKKN XÁC NHẬN CỦA TỔ THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
 CHUYÊN MÔN 
Lê Thị Bích 
 25 
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM 
Độc Lập - Tự Do- Hạnh Phúc 
BÁO CÁO 
TÓM TẮT THÀNH TÍCH CÁ NHÂN CỦA BÀ LÊ THỊ BÍCH 
 ĐỀ NGHỊ CHIẾN SĨ THI ĐUA CẤP CƠ SỞ 
(Đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai khen thưởng năm học 2014- 2015) 
I. Sơ yếu lý lịch bản thân và chức năng nhiệm vụ được giao. 
1. Sơ yếu lý lịch bản thân: 
- Họ và : T 
- N ày á ăm s : 01 / 05 / 1985 
- Quê quán: T u Duy – T u Hóa – Thanh Hoá 
- C ứ vụ: Giáo viên 
2. Nhiệm vụ được phân công: Chủ nhiệm, giảng dạy. 
II. Thành tích đạt được trong năm qua. 
 1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức : 
 - ả â luô ấp à đú ủ r ơ , sá p áp luậ ủa Đả , 
N à ớ , luô ó ở r vữ và . 
- uô ọ ập và làm eo ấm ơ đạo đứ Hồ C M . 
- T ố ộ quy, quy ế à , ủa r đề ra. 
 - uô y u ề, mế rò, òa ã, ầ ũ vớ p ụ uy ọ s . Đoà 
kế vớ đồ p. Hòa đồ vớ mọ . 
 2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tham gia học tập chuyên đề , 
bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ: Khối lượng, chất lượng, tinh thần trách 
nhiệm : 
 Về k ố l ợ : 
- T đầy đủ ơ rì ủa à đề ra . 
- Đảm bảo ày ô , k ô ắ xé a bà dạy. 
 Về ấ l ợ : 
- Kế quả uố ăm v ợ ỉ u ủa à r về mô ả dạy: đạ 
trên 87% 
- T ồ sơ sổ sá đầy đủ, đú a qu đ . 
- T xuy d , ậ xé , đá á, xếp loạ ế dạy ủa GV . 
 T ầ rá m : 
- Có tinh ầ ý ứ ộ quy, quy ế ủa à , ó ý ứ 
 rá m ao ro ô á . 
- Hoà à ố ô á đ ợ ao . 
- Y u ề, mế rò, ó rá m, ậ ì vớ ô v đ ợ ao. 
 3. Cải tiến: Giải pháp hữu ích, sáng kiến : 
 - Đề ra ữ p ơ p áp ả dạy cho đồ p ro ổ, ro 
 r ù rao đổ , ọ ập. 
 26 
 - T am a C uy đề áo v ủ m do r ổ ứ . 
 4. Tham gia xây dựng tập thể : 
- Đoà kế , úp đỡ đồ p. 
- Mạ dạ đó óp ý k ế ẳ ắ ro ập ể . 
- Tham a á p o rào do r , à p á độ . 
 III. Danh hiệu thi đua đã đạt trong năm học: 2010 – 2011, 2011 – 2012, 
2012 – 2013, 2013-2014 và đề nghị xét trong năm học 2014-2015. 
- Năm ọ 2010 - 2011: ao độ ế ; lớp ủ m đạ ạ ấ 
 oà k ố . 
- Năm ọ 2011 - 2012: ao độ ế . 
- Năm ọ 2012 - 2013: ao độ ế ; đạ da u áo v ủ 
 m xuấ sắ , lớp ủ m đạ ạ ấ oà k ố ; đạ da u áo v 
dạy ỏ ấp r . 
- Năm ọ 2013 - 2014: ao độ ế ; đạ da u áo v dạy ỏ 
 ấp r ; 
- Năm ọ 2014 - 2015: ao độ ế ; đạ da u áo v ủ 
 m xuấ sắ , lớp ủ m đạ ạ ấ oà k ố ; đạ da u áo v 
dạy ỏ ấp r ; đề ế sĩ đua ấp ơ sở. 
 Long Thành, ngày 15 tháng 5 năm 2015
 Xác nhận của Thủ trưởng Người khai 
 đơn vị 
 Lê Thị Bích 

File đính kèm:

  • pdfskkn_tao_hung_thu_trong_gio_hoc_ngu_van_cho_hoc_sinh_truong_thpt_nguyen_dinh_chieu_3055.pdf
Sáng Kiến Liên Quan