Sáng kiến kinh nghiệm Quản lý và chỉ đạo việc “ Trang trí lớp học tích cực”

- Dân tộc ta được đứng trước những thời cơ và vận hội lớn nhưng cũng có nhiều thử thách chờ đón chúng ta. Các kiến thức của nhân loại trong thế kỷ XXI là rất rộng lớn không thể học tập theo kiểu nhồi nhét, kiểu “Mì ăn liền” mà cần phải biến chúng nhẹ nhàng đi vào não các em thường xuyên bằng những hình ảnh, những bài viết, những sản phẩm, những hoạt động rèn kỹ năng trong từng giai đoạn học tập, phải cập nhật thường xuyên.

- Việt Nam là nước thứ hai ký “Công ước Quyền Trẻ em”. Công ước đã thổi một luồng gió mới lành mạnh vào đời sống của ngành giáo dục nước nhà. Trẻ em Việt Nam ngày càng có quyền tham gia các hoạt động, được quyền bày tỏ ý kiến Việc thực chi Công ước đã được Giáo dục Việt Nam nói riêng, của xã hội Việt Nam nói chung tiến hành triển khai và ngày càng hoàn thiện hơn. Giáo dục Tân Phú đã liên tục thực hiện và nâng cao việc thực thi Công ước bằng nhiều hoạt động phong phú như: “Trang trí lớp học tích cực” ; “Xây dựng kỷ luật lớp học tích cực” những hoạt động này đã góp phần không nhỏ trong việc xây dựng con người mới của thế kỷ XXI: biết sống và biết hợp tác, hình thành nhiều kỹ năng sống trong thời niên thiếu. Điều đó giúp các em tự tin để phát triển năng lực, góp phần tạo nên sự năng động trong học tập, sinh hoạt của học sinh.

 

doc16 trang | Chia sẻ: phangia015 | Ngày: 20/10/2020 | Lượt xem: 205 | Lượt tải: 2Download
Bạn đang xem tài liệu "Sáng kiến kinh nghiệm Quản lý và chỉ đạo việc “ Trang trí lớp học tích cực”", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
( tích hợp Qưyền trẻ em):
Góc này nhằm giúp các em được bày tỏ ý kiến của mình với thầy cô và bạn bè. Nó đã giúp các em nói lên được những suy nghĩ nhằm xây dựng tốt hơn lớp học và giúp các thầy cô, Ban Giám Hiệu hiểu được mong muốn và đưa vào các kế hoạch những nguyện vọng chính đáng của các em.
3.Bài học:
GVCN có chú trọng và có kế hoạch thì việc trang trí lớp sẽ có nhiều nội dung bổ ích.
GVCN có kế hoạch tổ chức nhóm, tạo cơ hội cho HS tham gia thì công việc trang trí lớp học sẽ là một công việc tự giác của trẻ không trở thàng áp lực cho GV.
Việc xây dựng một kế hoạch cụ thể có những tiêu chí rõ ràng sẽ định hướng và trên thực tế tận dụng sẽ rất khả thi.
Việc tham mưu với Hiệu trưởng và áp dụng các hình thức của trường bạn có chọn lọc góp phần thay đổi cảnh quan của từng lớp học và đem đến hiệu qủa như mong muốn.
Không thể chủ quan, người cán bộ quản lý và các thành viên có trách nhiệm tiếp tục duy trì việc phân công trong kế hoạch thực hiện nhiệm vụ.
Tăng cường sự tham gia các hoạt động trang trí lớp học tích cực của học sinh tại mỗi lớp đang học, xây dựng kỹ năng cho từng cá nhân học sinh tham gia tự giác trong công việc của tập thể lớp:
BGH, GVCN và Tổng Phụ trách Đội đã giáo dục các em học sinh thường xuyên trong lễ chào cờ, trong những lúc tham dự hoạt động dạy và học của GV và HS: 
Giáo dục các em thể hiện qua hành động chung tay, góp một phần vào việc trang trí lớp học.
Tổng phụ trách đã bố trí thời gian hợp lý hướng dẫn ban chỉ huy các Chi Đội tham quan học tập mô hình của các Chi Đội bạn để các em kịp thời bổ sung cho lớp mình.
Thông qua việc làm này, đã giúp các em tự điều chỉnh, bổ sung trao đổi, hợp tác tốt hơn để xây dựng cảnh quan, vệ sinh lớp học nói riêng và của nhà trường nói chung. Đã góp phần giáo dục các em thực hiện quyền làm chủ của mình đối với nơi các em đang học. Từ đây tạo nền tảng cơ bản giúp các em góp phần vào việc cải tạo cảnh quan, vệ sinh của gia đình, khu phố và đô thị của các em ngay bây giờ .
Bài học :
Phát huy những bài học về cá nhân và tập thể lớp qua phương pháp nêu gương để tiếp tục thực hiện thành công những mục tiêu của kế hoạch, để tiến đến mục tiêu về số lượng: 100% HS các lớp có ý thức bảo vệ các thành qủa đã trang trí và tăng cường bổ sung kịp thời những điều đã học tập ở các tập thể lớp bạn bè.
Hiệu trưởng giao quyền thường trực cho một Phó Hiệu trưởng, người Phó Hiệu trưởng khi nhận lãnh phải nỗ lực thực hiện, phải luôn cập nhật, đôn đốc, kiểm tra các công việc trang trí lớp, sao cho không chệch hướng, sao cho không lơ là, phải phát triển đồng bộ. Bản thân người CBQL không nôn nóng, luôn kịp thời tư vấn để đội ngũ “ vui vẻ”, “ thuận hòa” thực hiện và thực hiện có sáng tạo, có “cái tâm”.
Phó hiệu trưởng triển khai kế hoạch và giao trách nhiệm cho: Đ/c Tổng phụ trách ít nhất 1lần/ tháng triển khai cho Liên Đội, Chi Đội để các em thực sự góp tay cho lớp học, trường học của mình càng ngày càng đẹp hơn.
Đó là những tiêu chí cơ bản khi thực hiện việc: “ Trang trí lớp học tích cực” chúng ta không thể nào quên hoặc bỏ qua.
 d. Tổ chức những cao trào “ Hội thi chấm lớp trang trí tích cực”:
Trong các hoạt động của nhà trường, tất nhiên bên cạnh những nhân tố tích cực, cũng có những nhân tố trì trệ, là CBQL chúng ta cần khắc phục điều này, tức là: nhân rộng mô hình tích cực, hạn chế và đẩy lùi các trì trệ. Trong hoạt động “Trang trí lớp học tích cực” bản thân tôi cũng đã đề xuất với Hiệu trưởng việc thúc đẩy kế hoạch này bằng các phong trào nhằm tạo điểm nhấn cho HKII và những NH tới. Cụ thể chấm “ Hội thi chấm lớp trang trí tích cực”.
Qua Hội thi này tôi cũng như BGH ngôì lại để đánh giá mục tiêu của kế hoạch có khả thi và phù hợp lòng người hay không? Hay lại sinh thêm “sự vẽ vời”, “ hình thức” vô tình tạo thêm áp lực cho GV. Thực khả quan, trước khi xin được giới thiệu kết qủa thì xin cho tôi thay BGK Hội thi ghi lại vài ý kiến tổng quát:
100% lớp trang trí như tiêu chí.
100% lớp có những nét đặc thù riêng ( khó khăn lắm khi chấm, vì trăm hoa đua nở, các lớp dù lớn hay nhỏ đều thực hiện rất phong phú )
Dưới đây là một số kế hoạch, số liệu, hình ảnh và kết qủa đã được tổng hợp lại trong một quá trình thực hiện:
Ban giám khảo chấm trang trí lớp học tích cực
PHOØNG GIAÙO DUÏC QUAÄN TAÂN PHUÙ
COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
Tröôøng Tieåu hoïc : HOÀ VAÊN CÖÔØNG
Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc
BAÛNG ÑIEÅM TOÅNG KEÁT
CHAÁM " TRANG TRÍ LÔÙP HOÏC TÍCH CÖÏC"
NAÊM HOÏC 2007 - 2008
STT
HOÏ VAØ TEÂN 
DAÏY 
LÔÙP
ÑIEÅM GIAÙM KHAÛO
Xeáp haïng
Coâ 
Thaày
Coâ 
Thaày
Ñieåm
Thö
Ñöùc
Phuùc
Minh
TB
(PHT)
(CTCÑ)
(TV-TB)
(TPT)
1
Lao Thuùy Haèng
Naêm 3
22,5
22,5
17,5
20,25
20,69
I
2
Taï Thò Kim Thaûo
Boán 1
21
19
19,5
19,25
19,69
II
3
Nguyeãn Thò Thu Haø
Ba 1
19
20
20
19,5
19,63
III
4
Buøi Thò Kim Thuùy
Naêm 1
18,5
18
20,5
21
19,50
KK
5
Hoaøng Thò Xuaân Trang
Hai 4
20
18
19
20
19,25
KK
6
Nguyeãn Thò Chi
Naêm 2
17,5
19
16
20,5
18,25
7
Nguyeãn Thò Thanh
Ba 5
16,5
16
17
21,25
17,69
8
Ñaëng Thanh Truùc 
Ba 3
17,5
18
15,5
18,5
17,38
9
Nguyeãn Thò Thu Höông
Hai 5
17
17
16
19
17,25
10
Hoaøng Thò Ngoïc Nöõ
Boán 4
16,5
17
15
20
17,13
11
Nguyeãn Thò Lan Anh
Hai 2
15
16,5
16
18,75
16,56
12
Nguyeãn Thaùi Phöôùc An
Moät 2
17
16,5
13,5
18
16,25
13
Haø Huyeàn Traân
Naêm 4
16
18
16,5
14,5
16,25
14
Nguyeãn Thò Minh Phöông
Moät 1
15,5
16,5
14,5
17
15,88
15
Traàn Minh Danh
Hai 1
14
13,5
12,5
21
15,25
16
Buøi Truùc Quaân 
Ba 4
12,5
17
14
17,5
15,25
17
Traàn Thò Ngoïc Dung
Ba 2
15
14
13,5
16,5
14,75
18
Traàn Thò Neát
Boán 2
12,5
14
13,5
16,5
14,13
19
Lyù Thị Kim Loan
Hai 3
13,5
12,5
14,5
14,5
13,75
20
Phaïm Thuøy Phöông
Moät 4
13
13
10,5
15
12,88
21
Leâ Thò Hoaøn
Moät 6
10,5
11,5
10
15,5
11,88
22
Traàn Vaên Trang
Boán 3
7,5
11
9,5
15
10,75
23
Nguyeãn Thò Thuïc Uyeân
Moät 5
10
8
9,5
12,5
10,00
24
Leâ Caåm Hieàn
Moät 3
10
8,5
8
12
9,63
Taân Phuù, ngaøy 24 thaùng 12 naêm 2007
KT.HIEÄU TRÖÔÛNG
PHOÙ HIEÄU TRÖÔÛNG
( Đã ký)
PHOØNG GIAÙO DUÏC TAÂN PHUÙ
TRÖÔØNG HOÀ VAÊN CÖÔØNG
COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc
PHIEÁU ÑAÙNH GIAÙ TRANG TRÍ LÔÙP HOÏC TÍCH CÖÏC
Hoï vaø teân GVCN: ...
Lôùp : .. Tröôøng Tieåu hoïc : Hoà Vaên Cöôøng - Quaän Taân Phuù .
CAÙC LÓNH VÖÏC TRANG TRÍ
Tieâu chí
Ñieåm
toái ña
Ñieåm
ñaùnh giaù
I. PHAÀN QUY 
ÑÒNH CHUNG
( 20 ñieåm)
1.1 Noäi quy lôùp hoïc .
1
1.2 Goùc tröng baøy saûn phaåm ( Coù noäi dung veà nhöõng saûn phaåm HS ñaõ thöïc hieän ñöôïc )
4
1.3 Goùc oân baøi ( Coù noäi dung veà nhöõng kieán thöùc maø HS ñaõ hoïc qua )
4
1.4 Goùc chuaån bò baøi môùi
3
1.5 Goùc söu taàm nhöõng maãu chuyeän veà Baùc Hoà (töø khoái 1 ñeán khoái 5 ) ; rieâng Khoái 4 -5 coøn coù goùc “Daân ta bieát söû ta” .
3
1.6 Thôøi khoùa bieåu cuûa lôùp
1
1.7 Ñoà duøng daïy hoïc cuûa GV coù söû duïng vaø ñeå coù khoa hoïc.
2
1.8 Veä sinh lôùp hoïc ( Lôùp saïch seõ, gioû raùc khi ñaày laø HS bieát töï ñoå .. )
2
Toång coäng :
20
 / 20
II.. PHAÀN ÑAËC THUØ RIEÂNG CUÛA LÔÙP
(5ñieåm)
2.1 Hình aûnh caùc thaønh vieân cuûa lôùp ( GV yeâu caàu HS noäp hình caù nhaân hoaëc hình cuûa gia ñình caùc em vaø taäp hôïp laïi thaønh hình aûnh cuûa caùc thaønh vieân trong lôùp hoïc )
1
2.2 Goùc thoâng tin tình hình cuûa lôùp ( Coù nhöõng noäi dung veà phong traøo, khen thöôûng hoaëc chia seû vôùi baïn beø. Nhöõng thoâng tin naøy caàn mang tính caäp nhaät )
4
Toång coäng :
5
 / 5
XEÁP LOAÏI TRANG TRÍ LÔÙP HOÏC :
 TOÅNG ÑIEÅM : .../25
Toát : 22 à 25 ñieåm
Khaù : 16 à 21,5 ñieåm
Trung bình : 12,5 à 15,5 ñieåm
Chöa ñaït : duôùi 12,5 ñieåm
Giáo viên chủ nhiệm ký và ghi rõ họ tên: .
	 Taân Phuù, ngaøy .. thaùng 12 naêm 2007
	 BAN GIAÙM KHAÛO
PHOØNG GIAÙO DUÏC TAÂN PHUÙ	 	COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM 
 TRÖÔØNG HOÀ VAÊN CÖÔØNG	 	 Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc 
Soá : 01 / QÑ –HVC	Taân Phuù , ngaøy 4 thaùng 01 naêm 2008
QUYEÁT ÑÒNH
V/v: Khen thöôûng taäp theå lôùp ñaït giaûi trong phong traøo “Chaám trang trí lôùp hoïc tích cöïc” cuûa tröôøng Tieåu hoïc Hoà Vaên Cöôøng Naêm hoïc 2007 – 2008
HIEÄU TRÖÔÛNG TRÖÔØNG TIEÅU HOÏC HOÀ VAÊN CÖÔØNG
Caên cöù vaøo keá hoaïch soá 73/ KH – HVC cuûa tröôøng Tieåu hoïc Hoà Vaên Cöôøng, ngaøy 15/ 9/ 2007, veà vieäc thöïc hieän nhieäm vuï naêm hoïc 2007 – 2008;
Caên cöù vaøo keá hoaïch soá 62/ KHCM –HVC ngaøy 7/9 / 2007, veà Phöông höôùng nhieäm vuï chuyeân moân cuûa tröôøng Tieåu hoïc Hoà Vaên Cöôøng naêm hoïc 2007 – 2008;
Caên cöù vaøo keá hoaïch soá 84/ KH – HVC ngaøy 4/10/2007, veà Keá hoaïch “ Trang trí lôùp hoïc tích cöïc”;
Caên cöù vaøo keá hoaïch soáâ112/ KHCM – HVC ngaøy 23/11/2007, veà “Keá hoaïch toå chöùc xaây döïng vieäc giaùo duïc kyû luaät tích cöïc ôû lôùp hoïc”;
Caên cöù keát quaû cuûa Ban giaùm khaûo chaám “lôùp hoïc trang trí tích cöïc” naêm hoïc 2007 – 2008;
Caên cöù vaøo quyeàn haïn cuûa Hieäu tröôûng ñöôïc quy ñònh trong Ñieàu leä tröôøng Tieåu hoïc,
QUYEÁT ÑÒNH
Ñieàu 1 : Khen thöôûng 5 taäp theå lôùp ñaït giaûi lôùp hoïc trang trí tích cöïc do tröôøng tieåu hoïc Hoà Vaên Cöôøng toå chöùc trong naêm hoïc 2007 – 2008 . ( Danh saùch ñính keøm)
Ñieàu 2 : Ban Giaùm Hieäu, keá toaùn, caùc taäp theå lôùp coù teân ôû ñieàu 1 coù traùch nhieäm phoái hôïp ñeå thi haønh quyeát ñònh naøy.
Ñieàu 3 : Quyeát ñònh naøy coù hieäu löïc keå töø ngaøy kyù vaø vieäc khen thöôûng seõ thöïc hieän trong Sô keát Hoïc kyø I – Naêm hoïc 2007 – 2008 ./.
	HIEÄU TRÖÔÛNG
( Đã ký )
Trần Thị Khanh
Nôi nhaän :
Nhö ñieàu 2;
Löu 
PHOØNG GIAÙO DUÏC TAÂN PHUÙ	 	COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM 
 TRÖÔØNG HOÀ VAÊN CÖÔØNG	 	 Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc 
DANH SAÙCH TAÄP THEÅ LÔÙP
ÑAÏT GIAÛI TRONG PHONG TRAØO
“LÔÙP HOÏC TRANG TRÍ TÍCH CÖÏC”
NAÊM HOÏC : 2007 – 2008
STT
TAÄP THEÅ LÔÙP 
ÑAÏT GIAÛI
GHI CHUÙ
1
NAÊM 3
I
2
BOÁN 1
II
3
BA 1
III
4
NAÊM 1
Khuyeán khích
5
HAI 4
Khuyeán khích
Toång keát danh saùch coù : Naêm ( 05 ) taäp theå lôùp ñaït giaûi trong phong traøo “lôùp hoïc trang trí tích cöïc ” - Naêm hoïc : 2007 – 2008. 
Taân Phuù , ngaøy 04 thaùng 01 naêm 2007
	 HIEÄU TRÖÔÛNG
 ( Đã ký )
 Trần Thị Khanh
Bài học:
Các hình thức thi đua đã góp phần khá quan trọng trong việc thúc đẩy kế hoạch đi đúng hướng, đúng tiến độ.
Việc sơ kết và kiểm tra, nhắc nhở, tổ chức thành cao trào, khen thưởng kịp thời đã góp phần đưa kế hoạch đi đúng mục tiêu và đúng tiến độ.
GVCN và HS các lớp tích cực ủng hộ vì thấy đây là một hoạt động hữu ích.
Có 04 tập thể lớp chưa thực sự theo đuổi thường xuyên hoạt động nên khi tiến hành chấm hội thi đã có nhiều tiêu chí nên chưa cập nhật. Nguyên nhân: 4GV mới vào ngành nên còn tập trung cho dạy văn hóa, điều này cũng là một việc mà BGH và tổ khối cần lưu tâm để tất cả các lớp đều thực sự tiến hành hoạt động đạt kết qủa tốt. Cần kịp thời tư vấn về nghiệp vụ và đồng thời thúc đẩy các tập thể lớp theo kịp thành qủa trang trí lớp của các lớp khác.
Các lớp có kế hoạch cụ thể bao giờ cũng đạt kết qủa gần như mong muốn. Xin giới thiệu quý đồng nghiệp 1 kế hoạch của lớp đạt giải khuyến khích để tham khảo:
PHOØNG GIAÙO DUÏC TAÂN PHUÙ	 	COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM 
 TRÖÔØNG HOÀ VAÊN CÖÔØNG	 	 Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc 
Taân Phuù, ngaøy 7 thaùng 10 naêm 2008
KEÁ HOAÏCH TOÅ CHÖÙC TRANG TRÍ LÔÙP HOÏC TÍCH CÖÏC
Naêm hoïc: 2007-2008
- Caên cöù vaøo keá hoaïch soá 84/KH-HVC ngaøy 4/10/2007 veà Keá hoaïch giaùo duïc Quyeàn Treû em vaø xaây döïng moâi tröôøng hoïc thaân thieän cuûa tröôøng tieåu hoïc Hoà Vaên Cöôøng naêm hoïc 2007-2008.
- Caên cöù vaøo tình hình thöïc teá cuûa lôùp naêm hoïc 2007-2008
Lớp 5/1 ñeà ra keá hoaïch toå chöùc trang trí lôùp hoïc tích cöïc naêm hoïc 2007-2008 nhö sau:
I. MUÏC ÑÍCH
- Nhaèm taïo ra moâi tröôøng hoïc taäp thaân thieän, gaàn guõi, tích cöïc cho hoïc sinh.
- Taïo cho HS coù thoùi quen tham gia vaø coù traùch nhieäm vôùi caùc hoaït ñoäng cuûa lôùp. Phaùt huy khaû naêng hôïp taùc giöõa Giaùo vieân-hoïc sinh vaø hoïc sinh-hoïc sinh.
- Giuùp hoïc sinh saùng taïo, töï tin hôn, bieát töï haøo veà baûn thaân vaø nhöõng gì mình ñaït ñöôïc qua nhöõng saûn phaåm hoïc taäp ñöôïc tröng baøy trong lôùp hoïc.
II. ÑOÁI TÖÔÏNG THÖÏC HIEÄN:
- Giaùo vieân chuû nhieäm vaø toaøn theå hoïc sinh lôùp 51.
III. THÖÛ THAÙCH – GIAÛI PHAÙP
Thöû thaùch
Giaûi phaùp
1. Nhöõng naêm hoïc tröôùc, caùc tieâu chí trang trí lôùp hoïc laø do giaùo vieân chuû nhieäm vaø hoïc sinh cuøng thoáng nhaát. Vieäc trang trí nhaèm phuïc vuï hoïc taäp cuûa HS coù luùc chöa thaät hieäu quûa. Vaäy trang trí lôùp theo caùc tieâu chí naøo ñeå vöøa taïo ra moâi tröôøng hoïc taäp thaät söï thaân thieän, gaàn guõi, tích cöïc vöøa phuïc vuï toái ña vieäc hoïc cho hoïc sinh?
- Theo keá hoaïch soá 84/KH-HVC ngaøy 4/10/2007 veà Keá hoaïch giaùo duïc Quyeàn Treû em vaø xaây döïng moâi tröôøng hoïc thaân thieän cuûa nhaø tröôøng goàm caùc tieâu chí sau:
Goùc tröng baøy saûn phaåm (saûn phaåm hoïc sinh ñaõ thöïc hieän ñöôïc)
Goùc oân baøi (nhöõng kieán thöùc maø HS ñaõ hoïc qua)
Goùc chuaån bò baøi môùi.
Goùc söu taàm nhöõng maåu chuyeän veà Baùc Hoà.
Goùc “Daân ta bieát söû ta”
Thôøi khoùa bieåu cuûa lôùp.
Noäi quy lôùp hoïc.
Hình aûnh caùc thaønh vieân cuûa lôùp.
Goùc thoâng tin tình hình cuûa lôùp.
- Ngoaøi ra, tuøy tình hình lôùp coù theå theâm caùc maûng trang trí nhö: Haùi quaû kieán thöùc, goùc danh nhaân, Quyeàn treû em..
2. Theo keá hoaïch cuûa nhaø tröôøng, caùc lôùp phaûi hoaøn thieän caùc tieâu chí trang trí lôùp hoïc trong thaùng 10/2007. Caàn boá trí thôøi gian laøm caùc maûng trang trí nhö theá naøo ñeå kòp tieán ñoä?
- Moät soá maûng trang trí ñaõ coù saün töø nhöõng naêm hoïc tröôùc (thôøi khoùa bieåu, goùc “Daân ta bieát söû ta”, goùc oân baøi, goùc haùi quaû kieán thöùc)
- Vôùi caùc tieâu chí coøn laïi: Giaùo vieân chuû nhieäm hoïp lôùp vaøo giôø sinh hoaït chuû nhieäm ñeå phoå bieán keá hoaïch trang trí lôùp hoïc. Giaùo vieân cuøng hoïc sinh thaûo luaän thoáng nhaát caùch trang trí, phaân coâng nhieäm vuï vaø thôøi gian thöïc hieän.
3. Vieäc trang trí lôùp hoïc luoân ñoøi hoûi phaûi coù söï noã löïc coäng taùc lieân tuïc giöõa GV vaø HS. Laøm theá naøo ñeå vaän ñoäng toaøn boä hoïc sinh cuøng tham gia thöïc hieän moät caùch töï giaùc vaø haêng say vieäc trang trí lôùp hoïc tích cöïc?
- Nhôø söï hoã trôï nhaø tröôøng: tuyeân truyeàn ñeán caùc em hoïc sinh thöôøng xuyeân trong leã chaøo côø ñeå giaùo duïc caùc em theå hieän qua haønh ñoäng chung tay, goùp moät phaàn vaøo vieäc trang trí lôùp hoïc. Tuyeân döông caùc taäp theå lôùp coù nhöõng noã löïc trong trang trí lôùp.
- Trong giôø SHTT, GV thöôøng xuyeân tuyeân döông nhöõng caù nhaân, nhöõng toå HS coù ñoùng goùp tích cöïc trong vieäc trang trí lôùp hoïc; qua ñoù ñoäng vieân, khuyeán khích nhöõng thaønh vieân khaùc tích cöïc tham gia vieäc trang trí lôùp hoïc.
Thöû thaùch
Giaûi phaùp
4. Hoïc sinh khoâng tìm ñöôïc caùc tö lieäu caàn thieát ñeå trang trí (thoâng tin veà Baùc Hoà, lòch söû Vieät Nam, kieán thöùc lieân quan ñeán baøi hoïc)
- Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh caùch tra cöùu taøi lieäu ôû caùc nguoàn khaùc nhau nhö: saùch, baùo hoaëc treân Internet
5. Vieäc trang trí lôùp ñöôïc thöïc hieän xuyeân suoát caû naêm hoïc -> ñoøi hoûi phaûi thöôøng xuyeân caäp nhaät caùc thoâng tin. Ai hoã trôï giaùo vieân caäp nhaät lieân tuïc caùc thoâng tin?
- Giaùo vieân phaân coâng cuï theå cho hoïc sinh caùc toå phuï traùch caäp nhaät thoâng tin vaøo caùc maûng trang trí lôùp hoïc:
Maûng kieán thöùc Toaùn
Maûng kieán thöùc Tieáng Vieät (vaên hay, chöõ toát)
Maûng thoâng tin cuûa lôùp (ngaøy sinh..), phong traøo cuûa tröôøng lôùp
Maûng noäi quy lôùp hoïc
Maûng Daân ta bieát söû ta
Maûng caùc caâu chuyeän veà Baùc Hoà
Maûng tröng baøy saûn phaåm cuûa HS 
-> Vieäc phaân coâng hoïc sinh phuï traùch caäp nhaät caùc maûng thoâng tin phaûi thöôøng xuyeân thay ñoåi laøm sao ñeå toaøn boä caùc em ñeàu ñöôïc tham gia vaøo coâng vieäc trang trí lôùp hoïc.
6. Caùc maûng trang trí lôùp hoïc chuû yeáu laø phuïc vuï cho HS. Laøm sao ñeå cuoán huùt HS luoân coù nhu caàu ñoïc, tham khaûo, tìm hieàu caùc thoâng tin ôû caùc maøng naøy.
- Naém baét taâm sinh lí cuûa HS tieåu hoïc: thích maøu saéc töôi vui, hình aûnh sinh ñoäng -> thieát keá caùc maøng trang trí cho phuø hôïp.
- Toå chöùc cho HS chia seû tröôùc lôùp nhöõng hieåu bieát, caûm nhaän sau khi ñoïc caùc thoâng tin -> kích thích HS phaûi ñoïc môùi chia seû ñöôïc.
IV.CAÙCH THÖÙC TIEÁN HAØNH 
Thaùng
Noäi dung trang trí
Phaân coâng thöïc hieän
9 vaø 10
Tuaàn 3-4
Tuaàn 5-6
Tuaàn 7-8-9
Goùc tröng baøy saûn phaåm
Goùc thoâng tin cuûa lôùp
Hình aûnh caùc thaønh vieân trong lôùp
Goùc oân baøi
Quyeàn treû em 
Goùc söu taàm maãu chuyeän veà Baùc Hoà.
Goùc “Daân ta bieát söû ta”
Noäi quy lôùp hoïc
Giao cho HS töï veõ, trang trí (HS söu taàm thô vaên, toå tröôûng vaø toå phoù moãi toå thöôøng xuyeân toång hôïp caùc saûn phaåm caùc moân hoïc daùn vaøo baûng)
Ban caùn söï lôùp thöôøng xuyeân caäp nhaät caùc thoâng tin veà phong traøo tröôøng lôùp vaø thoâng tin veà ngaøy sinh cuûa baïn trong lôùp.
GV thu hình caùc HS -> giao cho moät soá HS phuï traùch veõ, daùn hình.
GV cuøng hoïc sinh ñaùnh maùy vaø eùp nhöïa nhöõng noäi dung, kieán thöùc moân hoïc ñaõ hoïc, ñính vaøo goùc oân baøi.
HS thöïc hieän theo töøng chuû ñeà 
 GV thöïc hieän. 
HS caäp nhaät noäi quy môùi moãi thaùng.
Töø T.11 -> T.5/08
 Caùc tieâu chí treân
GV vaø HS thöôøng xuyeân caäp nhaät caùc thoâng tin .
V. CAÙC NGUOÀN TAØI NGUYEÂN
Moät soá ñoà duøng trang trí lôùp hoïc cuûa caùc naêm hoïc tröôùc.
Moät soá ñoà duøng trang trí lôùp hoïc do giaùo vieân vaø hoïc sinh töï laøm trong naêm hoïc 2007-2008
Ñóa tö lieäu veà danh nhaân Vieät Nam.
Thoâng tin hình aûnh söu taàm töø caùc trang web, töø baùo chí
Taøi lieäu giaûng daïy Quyeàn treû em.
Ngöôøi laäp keá hoaïch 
 Buøi Thò Kim Thuùy 	
e. Kế hoạch không chỉ tạm dừng sau cao trào “ Hội thi chấm lớp trang trí tích cực” mà cần phải tiếp tục thực hiện việc chỉ đạo, tư vấn, thúc đẩy để đạt thành công:
Sau hội thi, BGH chúng tôi đã sơ kết đã nhận định kịp thời và thống nhất giới thiệu cho đội ngũ những tập thể lớp đã làm tốt và hỗ trợ, quan tâm thêm những tập thể lớp chưa có hiệu quả cao khi thực hiện kế hoạch “ Trang trí lớp học”
Từ tháng 1/2008 – 4/2008, thông qua 4 cuộc họp HĐGD và những cuộc họp chuyên môn với tổ khối, BGH đã tư vấn và tạo thêm điều kiện vật lực, nhân lực để 100% tập thể lớp hoàn thành nhiệm vụ vào 5/2008.
Bài học:
Các kế hoạch tổ chức xuyên suốt năm học luôn cần có sự kiểm tra, đôn đốc thường xuyên; cần có sự hỗ trợ kịp thời thì tất yếu các hoạt động sẽ đồng bộ và thành công là hiện thực.
3. LỜI KẾT:
- Để đến bây giờ có được kết quả như mong muốn, điều quan trọng đầu tiên góp phần cho thành công đó, chính là sự đồng thuận trong BGH và tập thể Hội đồng Giáo dục.
- Tôi viết đề tài này, chỉ mong muốn giới thiệu những việc đã làm được sự hưởng ứng nơi GV và HS nhằm góp phần cải tiến thêm môi trường học của các em HS của chúng ta. Ước mong của chúng tôi chỉ vọn vẹn: Làm sao cảnh quan môi trường học tập tạo sự phấn khích nơi học sinh nhưng đồng thời phải phục vụ cho mục tiêu rèn luyện văn hóa, đạo đức và kỹ năng sống cho các em.
- Lòng ham muốn nữa của tôi chính là: tạo cho HS biết yêu quý môi trường mình đang học tập và cũng như GV chúng ta cũng yêu thương và trải lòng ra với nơi chúng ta đang công tác để góp phần thúc đẩy tạo thêm nền tảng cho một thế hệ tương lai đầy bản lĩnh, năng động nhưng luôn yêu cội nguồn. Điều đó thể hiện ở việc tưởng chừng bé nhỏ nhất là “ Trang trí lớp học”.
- Chúng tôi đã thực hiện và đã có thành công ở một ngôi trường nhỏ bé, thiết nghĩ rằng đề tài này sẽ được đồng nghiệp tiếp nhận và bằng kinh nghiệm phong phú của mình, quý thầy cô sẽ áp dụng thành công hơn chúng tôi ở đơn vị mình .
- Mong rằng tôi sẽ nhận được sự chia sẻ thêm nhiều kinh nghiệm nơi quý thầy cô.
Chân thành cảm ơn quý thầy cô.
Tân Phú, ngày 8 tháng 4 năm 2008
Người viết
Phan Quang Thiện

File đính kèm:

  • doc2500_SKKN TRANG TRÍ LỚP HỌC TÍCH CỰC (THIỆN ).doc
Sáng Kiến Liên Quan