Sáng kiến kinh nghiệm Phương pháp các hoạt động dạy học trong môn Tiếng Anh

Việc thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông đòi hỏi phải đổi mới đồng bộ từ mục tiêu, nội dung, phương pháp, phương tiện dạy học đến cách thức đánh giá kết quả dạy học, trong đó khâu đột phá là đổi mới phương pháp dạy học

Mục đích của việc đổi mới ở trường phổ thông là thay đổi lối dạy học truyền thụ một chiều sang dạy học theo “ Phương pháp dạy học tích cực’. Phương pháp này nhằm giúp HS phát huy tính tích cực, tự giác chủ đông, sáng tạo rèn luyện thói quen và khả năng tự học , tinh thần hợp tác kỹ năng vận dụng kiến thức vào những tình huống khác nhau trong học tập và trong thực tiễn; tạo niềm vui, hứng thú trong học tập

Phương pháp dạy học tích cực hướng tới việc tích cực hoá hoạt đ ộng nhận thức của học sinhnghĩa là hướng vào phát huy tính tích cực chủ động của người học chứ không chỉ hướng vào việc phát huy tính tích cực của người dạy. Muốn đổi mới cách học phải đổi mới cách dạy. Tiếng Anh lµ mét m«n häc t­¬ng ®èi khã ®èi víi häc sinh ,®ßi hái c¸c em ph¶i cã lßng say mª häc bé m«n , yªu thÝch TiÕng Anh, cã høng thó häc TiÕng Anh.

 §Ó gióp c¸c em dÔ dµng tiÕp thu ,kh¾c s©u kiÕn thøc, néi dung trong mçi giê d¹y cÇn rÌn cho c¸c em cã ®ñ bèn kü n¨ng . Dạy đọc là một trong những nội dung cơ bản và thực sự là sự kết hợp tinh tế của việc giảng dạy các kĩ năng ngôn ngữ khác .Nó là một trong những kĩ năng cơ bản được chú trọng trong quá trình dạy và học ngoại ngữ.

 

doc17 trang | Chia sẻ: sangkien | Ngày: 08/08/2015 | Lượt xem: 1745 | Lượt tải: 47Download
Bạn đang xem tài liệu "Sáng kiến kinh nghiệm Phương pháp các hoạt động dạy học trong môn Tiếng Anh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
c(Predict the text) hoặc nêu những điều muốn biết về bài khoá(Give expectation)...Sau đây là một số hoạt động trước khi cho học sinh đọc:
II.3.1.a. Sắp xếp lại trình tự các câu/ tranh (Ordering statements/ pictures)
* Giáo viết lên bảng hoặc bảng phụ một số câu theo nội dung của bài nhưng không theo thứ tự, yêu cầu học sinhđọc rồi sắp xếp lại theo ý hiểu của mình sau đó mở sách đọc và kiểm tra lại dự đoán của mình. Số lượng câu có thể là 6-8
VD: English 9. Unit 3. A trip to the countryside. Lesson 4. Read
Rearrange these sentences into the correct order.
VD : English 7 Unit P 93-94
1) First she made a cushion
2) Next she make a skirst
3) Hoa bought some material
4) Hoa’s neighbor helped her
5) She tried it on
6) It fitted well
7) It was too big
Key : 3-1-2-5-7- 4-6
* Sắp xếp lại tranh theo thứ tự. (Ordering pictures)
Giáo viên chuẩn bị một số tranh theo nội dung của bài mà học sinh sắp đọc (có thể vẽ hình que đơn giản ). Giới thiệu và dán các bức tranh lên bảng nhưng không theo thứ tự. Yêu cầu học sinh xem rồi sắp xếp lại sau đó mở sách đọc và kiểm tra lại.
VD: English 8 - Unit 4: Our past - Read 1, 2 
THE LOST SHOE
b
d
a
e
c
f
h
g
Keys: e ® h® b® d ® f ® a ® g ® c.
II.3.1 b . Dự đoán đúng sai. (True/False statement prediction)
Giáo viên chuẩn bị 5-6 câu về nội dung bài đọc, yêu cầu học sinh cho dự đoán đúng sai, gọi học sinh đưa ra đáp án dự đoán sau đó yêu cầu học sinh đọc bài và kiểm tra lại.
VD: Unit 16 A2 P 166 English 6
True or False 
1.Mr Hai has some pady fields
2.He doesn’t produce rice
3.He grows a few vegestables and fruit trees
4. He doesn’t have any animals
 5. He has some chicken
II.3.1.c. Dự đoán mở. (Open prediction)	
Giáo viên chuẩn bị ra bảng phụ trước hoặc kẻ một bảng, điền một số thông tin vào bảng, yêu cầu học sinh dự đoán tiếp những nội dung còn lại, sau đó đọc bài và kiểm tra lại phần dự đoán.
VD: English 6. Unit 3 – C1 P
 Lan’s family
How old?
What does he/ she do?
Father
Mother
Brother
II.3.1.d Skimming questions
 VD: Unit 3 English 9. A trip to the countryside. Read
Giáo viên cần gợi trước những thông tin cần tìm về Van và gia đình mà anh ấy chung sống bằng từ, cụm từ hoặc những câu hỏi ngắn:
Van
- live?
+ where in the USA?
+ with whom?
+ till when?
- what do after school?
- what think about the parker?
Mr. Parker
Mrs. Parker
- jobs
- number of children?
- names
The parker family and Van
- eat?
- relax?
Bằng các hoạt động trước khi đọc, như vậy học sinh có thể hình dung được phần nào nội dung bài khoá nhưng chưa sâu: những thông tin trong phần dự đoán thường là những ý chính, chung chung của bài đọc. Giáo viên không nên đưa ra những thông tin chi tiết vì giai đoạn này chủ yếu rèn kỹ năng đọc lướt, lấy thông tin chính (Skimming for main ideas).Lần đọc này là phần đầu của giai đoạn trong khi đọc
II.3.1.e Pre questions
- Đặt câu hỏi để kiểm tra nhận thức chung của HS về vấn đề đó
VD : English 8- Unit 13 Read 1,2 P 121-122
Ba invites Liz to a traditional festival in the North of Viet nam. It’s the rice cooking festival
1. How many competitions do people enter in a rice – cooking festival?
2. In water –festival competition, what do people do? How about a fire- making competition? A rice –cooking competitions?
II.2. 3.2Các thủ thuật trong khi đọc(While-reading)
Hoạt động đầu tiên trong giai đoạn này là học sinh đọc để kiểm tra thông tin đã dự đoán ở phần trước. Giáo viên cho học sinh đối chiếu với kết quả dự đoán và kết quả sau khi đọc lần thứ nhất. Giáo viên chữa chung cho cả lớp nếu học sinh chưa thoả mãn thì yêu cầu học sinh đọc lại phần có câu trả lời đó để xác định lại. Tiếp theo giáo viên đưa ra một số hoạt động để học sinh đọc bài khoá một cách kỹ càng hơn. Đây là giai đoạn chính của việc luyện đọc vì vậy giáo viên cần chuẩn bị nội dung, các hoạt động trong giai đoạn này song không nên trùng lập với nội dung của phần dự đoán ban đầu để tránh sự nhàm chán, và quá dể với học sinh gây tâm lý không tốt vì câu trả lời đã được làm rõ ở phần đầu. Sau đây là một số hoạt động trong khi đọc:
2The parker family and Van
- eat?
- relax?
- Hamburgers and hot dogs
- Watch Peter play baseball
II.2. 3.2 a. Đưa ra câu hỏi "Wh"questions (comprehension questions)
Sử dụng “what, where, when, who, how (much, many)... để kiểm tra mức độ hiểu chi tiết
VD: Unit 3- English 9: A trip to the countryside - Read
Answer the following questions:
1. How long will Van stay in the USA?
2. How many children do Mr and Mrs. Parker have?
3. What does Van do as soon as he finishes his homework in the afternoon?
4. What do the Parker family and Van do while they watch Peter play?
Between and beyond the line questions: Why, how, what do you think...
II.2. 3.2 b Đưa ra nhiều lựa chọn (Multiple choice)
Giáo viên đưa ra một số câu (có thể là câu hỏi ) và một số đáp án cho mỗi câu, yêu cầu học sinh chọn đáp án đúng
VD: English 9-Unit 2: Clothing- Read
1. More and more people started wearing jeans in
a. 1960s	b. 1970s	c. 1980s
2. The word “Jeans “ comes from a kind of material that was made in
a. Europe	b. America	c. Africa
3. More and more people started wearing jeans because they became
	a. beautiful	b. cheaper	c.fashioned
II.2. 3.2 c. Điền từ thích vào chỗ trống ( Gap fill)
Dùng để kiểm tra nghĩa từ vựng, kiểm tra hiểu ý chính và chi tiết hoặc kiểm tra từ vựng
Giáo viên viết tóm tắt bài đọc có một số chỗ trống, yêu cầu học sinh tìm từ hoặc cum từ để hoàn thành bài.
VD: Unit 7 English 9. Saving energy. Read
	For most (1)_______ American households, lighting accounts for (2)_______percent to 15 percent of the eleectricity bill. (3)_______, this amount can be reduced by replacing an (4)_______ 100 watt bulb with an energy saving bulb. These bulbs use a (5)_______ of the electricity of (6)_______bulbs and last eight times longer
II.2. 3.2 d. Điền vào bảng hoặc mẫu. (Grids or forms)
Để kiểm tra việc hiểu ý chính, phân loại thông tin, giáo viên đưa ra một mẫu ghi một số thông tin, yêu cầu học sinh đọc bài rồi điền câu trả lời vào mẫu (phần còn trống)
VD: Unit 1: A visit from a pen pal - Read
Ask students to read the passage then fill in the table with the right information about Malaysia.
1. Area..	5. Capital city.
2. Population.	6. Official religion.
3. Climate.	7.National language
4. Unit of currency.	8. Compulsory second language
II.2. 3.2 e . Kết nối ( matching)
a) Nối t ừ v ới nghiã tương đ ương
Dùng để kiểm tra nghĩa của từ vựng đã dạy (pre-teach), hoặc đoán nghĩa của từ trong văn cảnh, hay kiểm tra việc hiểu ý chính của bài đọc. Giáo viên ghi thành 2 cột các từ,cụm từ cần đoán ( có thể tiếng Anh-tiếng Anh/ tiếng Việt). Khi học sinh đọc bài các em có thể đoán nghĩa của từ thông qua bảng này, giáo viên cũng nên cho học sinh đọc lại những từ này khi các em làm xong.
VD: Unit 3- English 9: A trip to the countryside - Read
 A
Maize
Feed
Grocery store
Part time
 B
Where people buy food or small things
Give food to eat
Corn
Shorter or less than standard time
b) Nối câu hỏi và câu trả lời cho phù hợp
VD: Engl ish 6 Unit 7 Y our h ouse A2 P 73
 A. B
a) Is there a flower garden infront of the house? A. Yes, it is
b) Is the house beatuful? B. No, it isn’t
c) Is there a flower garden behind the house? C. No, she isn’t
d) Is the lake to the right of the house? D. Yes, there is
e) Is Nha in the city? E. No, there isn’t
II.2. 3.2 f Câu trả lời đúng sai ( T/F statements)
Cách thức giống như phần T/F prediction statements
VD: English 7. Unit 14.Freetime fun. Lesson 3: Read
True/ False statements
 T F
1. Thirty years ago in Viet Nam, a lot of people had TV sets.	 c c
2. These Tv owners were very popular.	 c c
3. The neighbors gathered to watch color programs in the evening. c c
4. Now, they don’t spend much time together.	 c c
5. A few people have TV sets today.	 c c
II.2. 3.2 g Tìm từ cùng nghĩa hoặc trái nghĩa (synonym/antonym) 
VD: English 8. Unit8: Country life and city life-Read
Find the word in the passage that means:
a. of the countryside	...........................................
b. as many as needed	...........................................
c. become greater or larger	..........................................
d. a great pressure	...........................................
e. a terrible event 	...........................................
f. of the city or city life	...........................................
II.2. 3.2 h Liệt kê. (Make the list)
Cách thức này nhằm kỹ năng đọc lấy ý
VD: English 6. Unit 11: What do you eat? A4: Read
Write the shopping list :
- A bottle of cooking
- Two kilos of rice.
- Half a kilo of beef
- Half a dozen oranges
II.2. 3.2 i Jumpled tittles
VD: English 8- Unit 4 Read 1,2 P41-42
 Match these titles to the correct paragraphs
The magic fair Paragraph 1 
The harvest festival Paragraph 2
Happy love Paragraph 3
Poor Little Pea’s life Paragraph 4
II.2. 3.2 jAnswers given
VD : English 6 Unit 16 A1-2 P 
Put questions for the answers
He’s a farmer
............................................................
A lot of rice
...............................................................
Yes, he grows a few vegetables
...................................................................................
A few
....................................................................................
Trên đây là một số hoạt động trong lúc đọc, các hoạt động này chính là những cái cớ, lý do để học sinh đọc. Học sinh có thểphải đọc kỹ bài đọc, có thể phải đọc đi đọc lại bài mới có thể trả lời được đầy đủ các câu hỏi đó như vậy mục đích chính là tạo cho mọi học sinh tham gia đọc bài một cách tích cự, nhiệt tình... để tìm hiểu, khai thác nội dung bài khoá tuỳ theo mục đích và nội dung cụ thể từng bài sẽ có những dạng câu hỏi và yêu cầu khai thác khác nhau, có thể vừa về nội dung vừa về ngôn ngữ, và điều cần lưu ý là giáo viên phải luôn luôn ấn định thời gian cho học sinh đọc, giảm dần thời gian đọc sao cho học sinh có thể đọc với tốc độ đọc tiếng mẹ đẻ 
II.2. 3.3Các thủ thuật sau khi đọc(Post -reading)
Sau khi học đọc và làm bài tập theo các yêu cầu và câu hỏi đọc hiểu, giáo viên có thể tiếp tục tiến hành các hoạt động luyện tập đòi hỏi sự thông hiểu tổng quát của toàn bài, liên hệ thực tế, chuyển hoá vốn kiến thức vừa nhận được qua bài đọc, luyện tập cũng cố các cấu túc ngữ pháp cơ bản. Ở giai đoạn này có một số hoạt động như sau:
- Gap fill, role play, rewrite, retell, discussion, đưa ra lời khuyên dựa trên nhân vật trong bài đọc hay nói về bản thân....hoặc cho học sinh chơi trò chơi có liên quan đến bài học.
II.2.3.3a. Gap fill:
Tương tự như giai đoạn trong khi đọc, nhưng nếu sử dụng hoạt động này ở giai đoạn đó rồi thì thôi, không nên lặp lại các hoạt động giống nhau.
II.2.3.3.3b Role play, Interview
Phối kết hợp các kỹ năng từ đọc sang nói (Integrated skills from reading to speaking)
Hoạt động này rất đa dạng và phong phú, học sinh đóng vai người phỏng vấn và người được phỏng vấn. VD: Tình huống đi xin việc, thì người phỏng vấn phải hỏi người đi xin việc những câu hỏi có liên quan đến bản thân, đến trình độ, nghề nghiệp... hoặc chuyển nội dung bài đọc thành bài hội thoại.. 
VD: English 9 - Unit 5: The Media- Read
A: Do you use the internet every day?
B: Yes, I do.
A: Do you think it is very important to our life?
B: Yes, It’s very important and convenient.
A: Do you think it’s not good for someone to play games on line?
II.2.3.3c. Rewrite: 
Học sinh dựa vào bài đọc viết lại sang kiểu khác , ví như một bài quảng cáo, một cuộc phỏng vấn, một kịch bản... Phối kết hợp các kỹ năng từ đọc, nói sang viết.
II.2.3.3d . Thảo luận (Discussion)
Chuyển nội dung bài đọc sang những nội dung mang ỹ nghĩa thực tế, sát với thực tế hàng ngày, gần gũi với học sinh... và về một chủ đề nào đó 
VD: English 9 - Unit 5: The Media- Read
 Discussion about the benefits (advantages) of the Internet. (Group 1)
 Discussion about the disadvantages of the Internet. (Group 2)
II.2.3.3e. So sánh (Compare)
VD: English 7 - Unit 4 : At School . Read
* Differences 
SCHOOLS IN THE USA
SCHOOLS IN VIET NAM
- Students don’t usually wear school uniform. 
- Classes start at 8.30 each morning and the school day ends at 3.30 or 4 o’clock.
- There are no lessons on Saturday.
- Students usually wear school uniform.
- Classes start earlier at 7 o’clock. 
-On Saturday ,the students still go to school
II.2.3.3 f.Khảo sát (Survey):
Giúp học sinh tự do trao đổi, thu thập thông tin
VD: English 7. Unit 5: Work and play - B4 
Take a survey
Ask three friends:
- What do you usually do at recess?
- Do you play soccer/ skip rope/ marbles/ catch/ play any other games/ read/ talk to friends/ do other thing?
Complete the table in your exercise book.
Name
ACTIVITY
soccer
catch
skip rope
marbles
read
talk
other
Traàn An
P
P
P
Trong phần này có thể kết hợp với phần interview
II.2.3.3 g. Chơi trò chơi ( Play game )
 Thông qua trò chơi giáo viên có thể kiểm tra kiến thức học sinh sau khi dạy
VD: English 9. Unit 3: A trip to the countryside. Read
 WHO AND WHAT
Van
?
?
is living with the Parker
Mr. Parker
?
?
works part-time in a grocerr store
Peter
?
?
is still in primary school
Van
?
?
eat hamburgers or hot dogs
Chú ý : Khi chơi dạng trò chơi này giáo viên yêu cầu học sinh gấp sách lại, học sinh tự suy nghĩ và nhớ lại phần bài học.
II.2.3.3 h Story telling
HS dựa trên bài khoá và các bức tramh kể lại câu chuyện
VD English 6 – Unit 6 Places
Immagine you are Thuy , using the cue words and the pictures to tell about your family
III. SAU ĐÂY LÀ MỘT GIÁO ÁN MINH HOẠ
 Lesson Plan - Grade 6
 Unit 6 : Places 
I Aim
Reading a text about where Thuy lives for details and practise country vocabulary
II/ OBJECTIVES : 
By the end of the lesson , students will be able to practice reading skill 
II/LANGUAGE CONTENT: 
Gramar : Simple present tense
Vocabulary : tree, flower, park, lake, river, hotel, beautiful, near.......
III/ TECHNIQUES: ,Eliciting , group work, individual, pair work 
IV/ LANGUAGE SKILLS: Reading, speaking , writing, listening.
V/ TEACHING AIDS : subordinate board, pictures, cassette player, objects about festivals
VI/ METHODS:Eliciting, explanation, subtitution, chatting, communicative approach 
VII/ PROCEDURES : 
1. Warm up :
	Teacher’s activitieves
Teacher’s activitieves
Step 2 Warm up : Guessing the picture ( 5 )
- Devide the class into two teams
- Show 4 picture and ask them what it is 
– Ask ss to reorder the letters to make the word about the topic they will learn
To day I’ll give you some more words about this topic
Step 3 : New lesson
I Pre reading
I Pre teach ( 10 )
Using pictures to elicit
Check : Ordering
2 Open prediction ( 3 )
Set the scence
This is Thuy and this is her house
What’s near Thuy’s house ?
Please guess 3 things and write on your notebooks
II While reading
Activity1: Reading and checking( 5 )
- Ask students read A1 . P62and check their prediction
Answer key
1 a lake
2 a river
3 a rice paddy
4 a park
5 a hotel
2 Matching ( 5 )
Stick the poster on the board . Ask students to read the text and match the words with their meanings
3 Multiple choice ( 5 )
T give some sentences on the board
- Ask ss to run though the sentences
- Ask ss to work individual to find out the correct answer
- Ask ss to give out their answers
- T gives feedback
a Thuy is ..years old
 A 11 B 12 C 13
b She is a 
 A student B nurse C teacher
c Her ’s name is Minh
A sister B mother C brother
d Near Thuy’s house, There is 
 A a river, a lake, a park, a hotel, and a rice paddy
 B a river, a lake, a park, a hotel, and a street
 C a river, a lake, a park, a hotel, and a school
e Trees and flowers are in the..
 A park B lake C rice paddy
III Post reading
1 Picture drill (5 )
Teacher points to the picture on the page 62 or 64 and asks - Students answer
Eg : T : What is this / that ?
 Ss : It’s a river
 T : What are they ?
 Ss : They are trees.
2 Retelling the story (5)
- T gives some cue words and some pictures . SS use them and retell the story
Step 4: Summary (2 )
- Reading a text for detail
- some vocabulary
- Thereis/are
- What is this?/ That?
- What are these/ those?
Step 5 : Home work ( 1)
Evaluation :
 It’s a window
 It’s a chair
 It’s a couch
 It’s a city
TYCOUNR = COUNTRY
I Vocabulary
lake ( n ) hå 
river ( n ) s«ng 
tree ( n ) c©y 
flower ( n ) hoa
rice paddy ( n ) ®ång lóa
- park( n ) c«ng viªn
 near ®Ñp
yard s©n
 beautiful kh¸ch s¹n
 hotel gÇn
Answer key
near- gÇn
yard - s©n
beautiful - ®Ñp
hotel -kh¸ch s¹n
Answer key
a-B
b-A
c-C
d- A
My name is I’m
years old. This is my
It has a It is near a
There is a near a 
There is a and 
There areand in the 
park
- Do A1+3
- Write 4 sentences describing your house
D. KÕt qu¶ thùc nghiÖm 
Khi ®èi chiÕu kÕt qu¶ d¹y thùc nghiÖm qua mét bµi tËp ë líp 7A( Sö dông theo ph­¬ng ph¸p míi d¹y häc theo ng÷ liÖu P-P-P ) vµ cïng tiÕt häc ®ã ë líp 7B( d¹y theo ph­¬ng ph¸p cò), líp 7A cã 42 häc sinh , líp 7B cã 40 häc sinh
KÕt qu¶ thu ®­îc nh­ sau:
Ph­¬ng ph¸p
Lo¹i giái
§iÓm 9-10
Lo¹i kh¸
§iÓm 7-8
TB
§iÓm 5-6
YÕu
§iÓm 3-4
KÐm
§iÓm 1-2
Míi
8
20%
16
40%
13
30%
5
10%
0
0%
Cò
4
8%
8
20%
12
30%
8
20%
8
20%
Nh­ vËy khi d¹y häc theo ph­¬ng ph¸p míi d· ph¸t huy ®­îc tÝnh tÝch cùc ho¹t ®éng cña häc sinh cô thÓ : 
- Häc sinh tÝch cùc lµm viÖc nhiÒu h¬n.
- Häc sinh n¾m bµi s©u h¬n, ch¾c ch¾n h¬n , nhí bµi l©u h¬n.
- Häc sinh tù tin vµo kÕt qu¶ häc tËp t­ gi¸c cao trong giê häc.
-Häc sinh høng thó trong häc tËp, líp häc s«i næi h¬n.
E. KÕt luËn
Trªn ®©y lµ mét sè ý kiÕn hiÓu biÕt cña t«i vÒ ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc thùc hµnh trong tiÕt d¹y ng÷ liÖu (P-P-P) víi sù vËn dông ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc theo h­íng lÊy ng­êi häc lµm trung t©m
Nh»m n©ng cao chÊt l­îng d¹y vµ häc, t«i thÊy häc sinh häc tËp s«i næi, ph¸t huy tÝnh tÝch cùc s¸ng t¹o, ®éc lËp tù gi¶i quuyÕt vÊn ®Ò mµ gi¸o viªn ®· nªu. Gióp c¸c em kh¾c s©u n¾m ch¾c bµi h¬n, cã kh¶ n¨ng vËn dông kiÕn thøc vµo thùc tÕ. Tr¸nh ®­îc t×nh tr¹ng häc sinh chØ ®­îc thùc hµnh m¸y mãc, ghi chÐp thô ®éng nh÷ng ®iÒu gi¸o viªn ®­a ra. Qua ph­¬ng ph¸p d¹y nµy häc sinh kh¸ gióp ®­îc cho häc sinh yÕu d­íi h×nh thøc ho¹t ®éng theo nhãm , theo cÆp nhê ®ã häc sinh kh¸ giái v­¬n lªn ,häc sinh yÕu kÐm cã tiÕn bé râ rÖt.
B¶n s¸ng kiÕn nµy kh«ng tr¸nh khái thiÕu sãt rÊt mong ®­îc sù bæ sung vµ gãp ý cña c¸c b¹n ®ång nghiÖp.
 	Nh©n Hoµ , Ngµy 20-Th¸ng 12-N¨m 2007
 	 Ng­êi viÕt
 	 NguyÔn ThÞ H­¬ng Giang
B- C¬ së khoa häc
1. C¬ së lý luËn
Ng«n ng÷ lµ mét lo¹i h×nh giao tiÕp, häc ngo¹i ng÷ lµ häc c¸ch sö dông tõ ng÷ trong giao tiÕp, h×nh thµnh kü n¨ng giao tiÕp trong tiÕng anh. Do vËy ng­êi d¹y häc ph¶i x¸c ®Þnh gi÷a mèi quan hÖ gi÷a kiÕn thøc vµ kü n¨ng- Hai thµnh tè chñ yÕu cña néi dung d¹y häc. KÜ n¨ng lµ trung t©m lµ môc ®Ých cuèi cïng cña d¹y häc, KiÕn thøc lµ ®iÒu kiÖn, lµ ph­¬ng tiÖn. ChØ cã kiÕn thøc mµ kh«ng cã kÜ n¨ng th× kh«ng cã kh¶ n¨ng giao tiÕp.D¹y ngo¹i ng÷ chÝnh lµ ho¹t ®éng rÌn luyÖn kÜ n¨ng thùc hµnh cho häc sinh b»ng c¸ch t¹o ra nh÷ng t×nh huèng giao tiÕp, gióp c¸c em vËn dông ®­îc nh÷ng ®iÒu ®· häc vµo trong nh÷ c¶nh.
2. C¬ së thùc tiÔn
Thùc tÕ cho thÊy häc ngo¹i ng÷ kh«ng gÝ«ng nh­ häc TiÕng ViÖt. §èi víi TiÕng ViÖt c¸c em d­îc giao tiÕp hµng ngµy ,mäi lóc mäi n¬i vµ tõ bÐ, ®­¬ng nhiªn ®· gióp c¸c em h×nh thµnh kÜ n¨ng giao tiÕp víi vèn tõ phong phó. Cßn TiÕng Anh th× ph¹m vi giao tiÕp nhá h¬n . §iÒu nµy ®ßi hái gi¸o viªn ph¶i linh ho¹t trong viÖc tæ chøc h­íng dÉn häc sinh luyÖn tËp thùc hµnh ng÷ liÖu ®· häc, biÕn kiÕn thøc thµnh kü n¨ng, thµnh ng«n ng÷ chÝnh cña m×nh.
Víi ph­¬ng ph¸p ®æi míi ngµy nay cÇn rÌn luyÖn bèn kü n¨ng: nghe ,nãi , ®äc , viÕt sao cho c¶ bèn kü n¨ng nµy ®Òu ®­îc thuÇn thôc, hç trî nhau ®Ó n©ng cao kÕt qu¶ häc tËp cña häc sinh.
Môc lôc
A. §Æt vÊn ®Ò
B. Cë khoa häc
1. C¬ së lý luËn
2. C¬ së thùc tiÔn
C. Gi¶i quyÕt vÊn ®Ò
D. KÕt qu¶ thùc nghiÖm
E. KÕt luËn
F. Môc lôc
G. Tµi liÖu tham kh¶o

File đính kèm:

  • docSáng kiến kinh nghiệm môn TA 2008-2009.doc.doc
Sáng Kiến Liên Quan