Sáng kiến kinh nghiệm Phát triển đội ngũ trong nhà trường phổ thông

Phát triển giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, là điều kiện để phát huy nguồn lực con người. Đây là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, trong đó nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục (CBQLGD) là lực lượng nòng cốt có vai trò quan trọng.

 Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên là lực lượng cơ bản tham gia xây dựng và phát triển nhà trường, trong đó đội ngũ giáo viên có vai trò quyết định chất lượng giáo dục, là lực lượng cơ bản tham gia hoạch định chiến lược và xây dựng các kế hoạch phát triển nhà trường. Cùng với hiệu trưởng, họ tham gia vào các hoạt động của cộng đồng, huy động và sử dụng các nguồn lực để phát triển nhà trường. Đội ngũ giáo viên có vai trò rất quan trọng cho sự thành bại của sự nghiệp giáo dục. Hoạt động trung tâm của nhà trường là dạy học và giáo dục. Để phát triển toàn diện học sinh, thầy giáo, cô giáo sẽ là lực lượng trực tiếp thực hiện chương trình giáo dục của cấp học. Chất lượng giáo dục của nhà trường phần lớn là do đội ngũ giáo viên quyết định. Do đó phát triển đội ngũ vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển nhà trường.

Sản phẩm của họ khác với sản phẩm của các loại hình lao động khác ở chỗ: sản phẩm này tích hợp cả nhân tố tinh thần và vật chất, đó là “Nhân cách - Sức lao động”. Lao động của nhà giáo trực tiếp và gián tiếp thúc đẩy sự phát triển đất nước, cộng đồng đi vào trạng thái phát triển bền vững. Một ngày thiếu giáo dục đất nước không thể tồn tại được và giáo dục không có người thầy không thể vận động được.

Sinh thời Chủ Tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến công tác giáo dục. Người coi giáo viên (GV) trong chế độ mới hoàn thành được nhiệm vụ của Đảng, nhân dân giao cho là những người “Anh hùng vô danh". Người cũng rất quan tâm tới công tác đào tạo con người thông qua hoạt động giáo dục. Người khẳng định “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết” [Hồ Chí Minh, tập 12, 2002: 498]. Để thực hiện nhiệm vụ cách mạng vẻ vang đó, theo Người cần phải tăng cường đầu tư cho giáo dục, trong đó công tác xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo đóng vai trò quan trọng. Chỉ thị 40/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục” đã chỉ rõ: mục tiêu là xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục được chuẩn hóa, đảm bảo chất lượng, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đặc biệt chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất lối sống, lương tâm, tay nghề của nhà giáo; thông qua việc quản lý, phát triển đúng định hướng và có hiệu quả sự nghiệp giáo dục để nâng cao chất lượng đào tạo nguồn lực, đáp ứng những đòi hỏi ngày càng cao của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

 

doc19 trang | Chia sẻ: sangkien | Ngày: 05/08/2015 | Lượt xem: 2909 | Lượt tải: 50Download
Bạn đang xem tài liệu "Sáng kiến kinh nghiệm Phát triển đội ngũ trong nhà trường phổ thông", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
oạt động xã hội giàu kinh nghiệm, biết kết hợp các mối quan hệ của cộng đồng, xã hội để huy động và sử dụng nguồn lực phục vụ cho nhà trường.
- Với vai trò là hạt nhân tổ chức và điều hành: Hiệu trưởng phải là người có sự nhạy cảm về tổ chức, biết phát hiện năng lực cá nhân để bố trí, phân công vào vị trí thích hợp để phát huy tối đa năng lực và sự sáng tạo của mỗi cá nhân; biết khéo trong đối xử, biết quản lý những xung đột trong tập thể biến thành những xung đột có ích; biết quản lý sự biến đổi trong nhà trường; có khả năng cảm hoá mọi người bằng vốn hiểu biết, sự nêu gương, bằng tình cảm chân thành cũng như ý chí nghị lực của mình.
- Với vai trò là tác nhân thúc đẩy phát triển đơn vị: Hiệu trưởng phải là nhà sư phạm mẫu mực, là nhà giáo có chuyên môn giỏi, là nhà giáo dục có tâm hồn, có tấm lòng bao dung rộng mở, là nhà nghiên cứu khoa học giáo dục; nêu gương về tinh thần “tự học và sáng tạo”; biết nghiên cứu, truyền đạt và áp dụng những kinh nghiệm chuyên môn, những thành tựu mới về khoa học giáo dục nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo của nhà trường.
II- CáC GIảI PHáP THựC HIệN:
Phát triển đội ngũ vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển của nhà trường, người hiệu trưởng có vai trò quan trọng trong việc phát triển đội ngũ. Tuy nhiên đây là nhiệm vụ chung của mọi cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường; chứ không chỉ là của hiệu trưởng. Để đạt hiệu quả cao, hiệu trưởng phải tập trung lãnh đạo phát triển đội ngũ. Công tác lãnh đạo phát triển đội ngũ được thực hiện bằng các giải pháp sau:
1- Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ :
	Người hiệu trưởng muốn đạt kết quả tốt trong công tác xây dựng đội ngũ thì trước hết phải xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ. Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ phải dựa trên tầm nhìn sứ mạng; mục tiêu và thực trạng của nhà trường. Hiệu trưởng phải xác định rõ định hướng chiến lược phát triển đội ngũ nhà trường; thu hút và tập hợp được các lực lượng tham gia quá trình xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ của nhà trường theo định hướng đã xác định và tuân thủ quy trình lập kế hoạch cụ thể và thiết thực. Để có kế hoạch phát triển đội ngũ mang tính khả thi, người hiệu trưởng phải phân tích bối cảnh, đánh giá được thực trạng đội ngũ và dự báo nhu cầu phát triển đội ngũ nhà trường. 
	Sau khi xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ, hiệu trưởng tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch theo nôi dung và đúng tiến độ đã xác định trong kế hoạch. Xác định rõ trách nhiệm của mỗi cá nhân và bộ phận trong việc thực hiện kế hoạch phát triển đội ngũ. Huy động và phân phối sử dụng các nguồn lực để thực hiện kế hoạch đã vạch ra. Có các biện pháp động viên khuyến khích và hỗ trợ khi cần thiết để kế hoạch được thực hiện chất lượng và có hiệu quả. Tổ chức kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch phát triển đội ngũ để có những điều chỉnh nếu cần, định kỳ có báo cáo sơ kết, tổng kết và rút kinh nghiệm về những công việc đã triển khai.
2- Hỗ trợ phát triển chuyên môn và nhân cách giáo viên:
	2.1.Hỗ trợ phát triển chuyên môn cho giáo viên:
Phát triển chuyên môn và nhân cách giáo viên phải được xem là một trong những hoạt động trọng tâm của phát triển đội ngũ. Phát triển chuyên môn cho giáo viên bao gồm rất nhiều công việc như: Phân công hợp lý để tạo điều kiện cho mỗi giáo viên phát huy được tốt năng lực của mình, thực hiện phân công kèm cặp lẫn nhau, đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn, xây dựng môi trường học tập để cùng nhau tiến bộ, dự giờ đánh giá giáo viên, thực hiện các hoạt động nhằm tạo động lực cho giáo viên làm việc...
Hiệu trưởng phải tìm hiểu về đội ngũ giáo viên trong cơ quan: Một tập thể làm việc hiệu quả được xây dựng trên sự hiểu biết giữa các thành viên. Với tư cách là người đứng đầu, cần tìm hiểu kỹ lưỡng về các thành viên cũng như tạo cơ hội để các thành viên có thể hiểu biết lẫn nhau thông qua một cuộc họp trao đổi hay những chuyến đi giã ngoại ngoài công việc. Cần thu thập thông tin và thấu hiểu các điểm mạnh, cá tính cũng như những mong muốn và kỳ vọng của các thành viên. Hiệu trưởng phải quan tâm và có sự hỗ trợ đặc biệt đến giáo viên có nhiều khó khăn, giúp họ phát triển về chuyên môn và nhân cách để họ đảm nhiệm được nhiệm vụ phân công.
	Hiệu trưởng phải là tấm gương về sự tự học, là người học dẫn đầu. Tạo ra môi trường học tập để mọi người cùng nhau học tập một cách chủ động và sáng tạo ( Hiệu trưởng học, giáo viên học, học sinh học )... Lãnh đạo thực hiện các hoạt động bồi dưỡng định kì: Bồi dường thường xuyên trong hè, bồi dưỡng chuyên đề, bồi dưỡng thực hiện chương trình, sách giáo khoa.....tự học, tự bồi dưỡng.
	Để hỗ trợ giáo viên hiệu trưởng những công việc cơ bản sau: 
- Tiến hành phân loại giáo viên để hỗ trợ.
- Chọn lựa đội ngũ giáo viên hướng dẫn (kèm cặp), dựa trên một số tiêu chí cơ bản như: Phải có định hướng rõ ràng: hỗ trợ giáo viên đến đâu? Đạt được gì ?tinh thần hỗ trợ; hiểu rõ ràng mục tiêu cụ thể của việc hỗ trợ và biết cách làm thế nào để đạt mục tiêu; tôn trọng những đặc điểm riêng của đối tượng được hướng dẫn.
- Xác định quy tắc, nội dung và phương pháp hỗ trợ
	2.1.1. Nội dung hỗ trợ chuyên môn giáo viên 
- Hỗ trợ giáo viên đổi mới họat động dạy học
	- Lãnh đạo việc đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa hoạt động học tập của người học. Dạy để làm thay đổi người học, do đó phải thay đổi cách dạy, chuyển từ việc truyền thụ kiến thức sang tổ chức hoạt động học tập cho học sinh. Thực hiện phương châm: “Dạy ít, học nhiều”, tạo cơ hội cho học sinh “được suy nghĩ nhiều hơn, hành động nhiều hơn, hợp tác học tập với nhau nhiều hơn, bày tỏ ý kiến của mình nhiều hơn”, tăng cường hoạt động của học sinh trong giờ lên lớp.
	 Để thực sự đổi mới phương pháp dạy học (PPDH) trong nhà trường, hiệu trưởng phải hiểu rõ về các PPDH tích cực, có khả năng thực hiện dạy học theo tinh thần đổi mới PPDH. Người hiệu trưởng phải chú trọng phát triển năng lực sư phạm cho giáo viên, tạo cơ hội cho giáo viên thể hiện, tin tưởng ở họ. Tạo ra nhu cầu cho giáo viên muốn thay đổi cách dạy. Huy động nguồn lực để hỗ trợ giáo viên đổi mới PPDH. Xây dựng văn hóa hợp tác trong trường học để cùng nhau đổi mới. Thực hiện nghiêm túc sự giám sát và điều chỉnh.
	- Cùng với hướng dẫn giáo viên đổi mới PPDH phải thực hiện đổi mới hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người học. Hướng dẫn giáo viên thực hiện đánh giá theo quá trình. Đa dạng hóa các hình thức kiểm tra, đánh giá; kiểm tra, đánh giá để phân loại học sinh, làm cơ sở cho việc áp dụng các phương pháp dạy học phù hợp; thực hiện dạy học cá thể hóa, hỗ trợ học sinh học tập.
	 Cần bồi dưỡng cho giáo viên những phương pháp, kĩ thuật lấy thông tin phản hồi từ phía học sinh để đánh giá quá trình dạy học. Chỉ đạo giáo viên biết sử dụng kết hợp các hình thức và phương pháp đánh giá: trong giờ, ngoài giờ, chính thức, không chính thức, qua sản phẩm, báo cáo; kết hợp định tính và định lượng. Sử dụng phối hợp các hình thức, phương pháp kiểm tra đánh giá khác nhau; kết hợp giữa trắc nghiệm tự luận và trắc nghiệm khách quan; kết hợp kiểm tra cá nhân với kiểm tra theo nhóm; kiểm tra theo chủ đề; kiểm tra không chỉ là viết ra giấy mà có thể là thể hiện cách hiểu, các kiến thức về bài học của mình qua tranh, ảnh, phimGiúp giáo viên đánh giá kết quả giáo dục các môn học ở mỗi lớp và mỗi cấp học căn cứ vào chuẩn kiến thức và kĩ năng của từng môn học ở từng lớp; yêu cầu cơ bản cần đạt về kiến thức, kĩ năng, thái độ của học sinh sau mỗi lớp, mỗi giai đoạn, mỗi cấp học. Biết phối hợp đánh giá thường xuyên và đánh giá định kì, giữa đánh giá của giáo viên và tự đánh giá của học sinh, giữa đánh giá của nhà trừờng và đánh giá của gia đình, cộng đồng.
- Hỗ trợ giáo viên trong việc ứng dụng Công nghệ thông tin trong dạy học và bồi dưỡng phát triển.
	 Hiệu trưởng phải giúp giáo viên khai thác internet trong dạy học biết cách truy cập, khai thác các thông tin hữu ích trên internet để phục vụ việc dạy học cũng như để học tập trao đổi nâng cao trình độ chuyên môn của mình. Muốn vậy, hiệu trưởng phải có kiến thức, kĩ năng nhất định để sử dụng công nghệ thông tin trong quản lí và bồi dưỡng giáo viên.
	 	Thực hiện bồi dưỡng và tự bồi dưỡng với sự hỗ trợ của Công nghệ thông tin (Hiệu trưởng cùng với giáo viên tham gia các chương trình đào tạo từ xa để học tập, khai thác các nguồn học liệu mở để tự học tự bồi dưỡng, tham gia các diễn đàn trao đổi trên mạng để học hỏi lẫn nhau nhằm phát triển chuyên môn). Hướng dẫn giáo viên thực hiện các bài giảng điện tử.
- Đổi mới họat động dự giờ để hỗ trợ chuyên môn cho giáo viên
	Dự giờ không chỉ để đánh giá giáo viên mà còn là một hoạt động để hỗ trợ giáo viên về chuyên môn rất hiệu quả. Hiệu trưởng cần chỉ đạo đổi mới hoạt động dự giờ của giáo viên. Mục tiêu của dự giờ không chỉ dừng lại ở việc kiểm tra, đánh giá giờ giảng của giáo viên mà phải chú trọng đến việc tư vấn và thúc đẩy việc phát triển chuyên môn.
	2.1.2.Theo dõi đánh giá quá trình hỗ trợ giáo viên:
	Cũng như các hoạt động khác trong nhà trường, khi đã triển khai thực hiện đều cần thiết có một sự đánh giá nghiêm túc để khẳng định kết quả đạt được, rút ra các bài học kinh nghiệm và xác định những nội dung điều chỉnh cần thiết để không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động hỗ trợ giáo viên. Hiệu trưởng có kế hoạch theo dõi đánh giá quá trình hỗ trợ giáo viên thông qua các hoạt động dạy học, theo dõi những giáo viên được kèm cặp hỗ trợ, đã đạt được những gì, sự tiến bộ của giáo viên đó như thế nào?Từ đó để có biện pháp khắc phục, 
	2.2. Giáo dục đạo đức nghề nghiệp:
	Hiệu trưởng cần tổ chức học tập quy định về đạo đức nhà giáo của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành ngày 16/4/2008, (kèm theo quyết định số 16/2008/QĐ-BGD-ĐT), để mỗi giáo viên hiểu rõ những quy định:Chuẩn về tư tưởng,chính trị; chuẩn về đạo đức; lương tâm và trách nhiệm của nhà giáo.
3. Tạo động lực làm việc cho CBGV, nhân viên trong nhà trường:	Tạo động lực cũng đóng một vai trò quan trọng trong phát triển nhân cách. Người hiệu trưởng tạo động lực nhằm làm phong phú công việc mở rộng công việc để tránh nhàm chán, tạo cơ hội cho giáo viên, nhân viên tham gia. Nhiệm vụ của người lãnh đạo là khơi nguồn động cơ và xây dựng một hệ thống động viên hiệu quả để tạo động lực làm việc cho đội ngũ CBGV, nhân viên. 
	Có rất yếu tố tạo nên động lực làm việc của đội ngũ giáo viên và nhân viên trong nhà trường: Thành tích, sự công nhận, bản thân công việc, trách nhiệm, cơ hội phát triển ,sự tự chủ, sự tôn trọng, sự nhận thức được ý nghĩa của công việc...Tùy điều kiện cụ thể của nhà trường để hiệu trưởng tạo động lực làm việc cho phù hợp với đội ngũ giáo viên.
4. Đánh giá đội ngũ:
	Đánh giá đội ngũ giáo viên nhằm phân loại giáo viên, khẳng định thành tích của mỗi cá nhân giáo viên đồng thời phát hiện những giáo viên có chuyên môn yếu kém để hỗ trợ, tư vấn giúp cá nhân khắc phục nhằm phát triển chuyên môn và nhân cách. Các hoạt động đánh giá giáo viên bao gồm:
	- Đánh giá hoạt động chuyên môn của giáo viên, nhân viên: Đây là một hoạt động đánh giá được thực hiện hằng năm trong mỗi trường. Hiệu trưởng phải tổ chức được lực lượng kiểm tra đánh giá, xây dựng kế hoạch kiểm tra đánh giá hợp lí và tổ chức kiểm tra đánh giá khách quan công bằng dựa vào các tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của từng đối tượng để đưa ra kết luận đánh giá. Các kết luận đánh giá cần hướng đến sự phân loại đội ngũ để làm căn cứ cho việc sử dụng, bồi dưỡng đội ngũ của nhà trường. Đánh giá hoạt động chuyên môn trong nhà trường có thể thông qua các hoạt động như: Dự giờ (đối với giáo viên); kiểm tra hồ sơ chuyên môn; thu thập thông tin phản hồi từ các đối tượng có liên quan.
	- Đánh giá sự cống hiến xây dựng nhà trường và thực hiện đổi mới hoạt động chuyên môn: Việc đánh giá đúng sự cống hiến là một trong những yếu tố tạo nên động lực làm việc trong tổ chức. Khi đánh giá cần chú ý đến sự đóng góp nhỏ của từng cá nhân, sự chuyển biến của mỗi giáo viên trong các hoạt động của nhà trường. Ghi nhận sự đóng góp của họ trong sự phát triển của nhà trường. Quá trình đánh giá cần được khách quan, công bằng và chính xác.
	- Đánh giá tiềm năng của đội ngũ và khả năng thích ứng với sự phát triển của nhà trường: Đây là một hoạt động đánh giá đòi hỏi sự tham gia của nhiều lực lượng. Mỗi cá nhân phải tự đánh giá kết hợp với đánh giá của tập thể. Hoạt động đánh giá tiềm năng của đội ngũ là một phần không thể thiếu trong việc hoạch định chiến lược và xây dựng kế hoạch hành động phát triển nhà trường. 
III-CáC BIệN PHáP THựC HIệN:
1. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của đội ngũ trong nhà trường:
 Nhận thức là tiền đề của hoạt động, có nhận thức đúng mới có hành động đúng là cơ sở để hướng tới kết quả hoàn thiện. Do vậy, cần thiết phải nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, sứ mệnh của đội ngũ mà trước hết là đội ngũ cán bộ quản lý (CBQL) trường học (Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng, các tổ trưởng, lãnh đạo các tổ chức Đảng, đoàn thể) và đội ngũ giáo viên. 
	Hiệu trưởng cần tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho đội ngũ quán triệt sâu sắc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, các qui định, hướng dẫn của ngành về công tác phát triển đội ngũ trong nhà trường. 
	Tăng cường bồi dưỡng chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho CBQL và giáo viên. 
	Tổ chức các hoạt động tập thể để mở rộng tầm nhìn, sứ mệnh của người thầy giáo trong giai đoạn hiện nay; thường xuyên nắm bắt tư tưởng, thái độ của đội ngũ để có sự điều chỉnh kịp thời, hợp lý và hiệu quả đồng thời tạo thuận lợi về các điều kiện, phương tiện để CBQL, giáo viên tự nghiên cứu, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ đáp ứng yêu nhiệm vụ.
	2. Xây dựng quy chế dân chủ, phân công quyền hạn chức năng, nhiệm vụ đội ngũ:
	Lý luận và thực tiễn khẳng định, trong hoạt động quản lý nhà trường, hiệu trưởng cần thiết phải tiến hành phân công cho đội ngũ quyền hạn, chức năng, nhiệm vụ và hướng dẫn cho họ thực hiện nhiệm vụ đó. Vì vậy hiệu trưởng phải xây dựng hệ thống các văn bản pháp quy như: nội quy cơ quan, quy chế làm việc; quy chế huy động, quy chế chi tiêu nội bộ và các quy định khác...Trong đó, quy chế làm việc là sự phân công nhiệm vụ cụ thể cho đội ngũ, là lượng hóa công việc trường học, là quy định mối quan hệ giữa cá nhân và tập thể, là cơ sở để đánh giá thi đua trong nhà trường theo các chế định GD&ĐT.
	3. Đa dạng hóa nội dung, hình thức bồi dưỡng, tự bồi dưỡng đội ngũ:	Hiệu trưởng cần quán triệt về mục đích, ý nghĩa của hoạt động bồi dưỡng và tự bồi dưỡng để CBQL và GV xem là nhiệm vụ và quyền lợi của mình. Tạo điều kiện tốt nhất để học tự học, tự bồi dưỡng, biến quá trình bồi dưỡng thành quá trình tự bồi dưỡng. Phát huy tính tự giác, tích cực, tự học tự bồi dưỡng của giáo viên theo chương trỡnh quy định của Bộ GD nhằm nâng cao chuyên môn nghiệp vụ. Khuyến khích và tạo điều kiện cho giáo viên không ngừng nâng cao trỡnh độ bằng cách học bồi dưỡng trên chuẩn. Đa dạng hoá nội dung và hình thức bồi dưỡng đội ngũ; kiểm tra, đánh giá công tác bồi dưỡng, tự bồi dưỡng đội ngũ. Trong đó, hiệu trưởng phải là tấm gương về tinh thần tự học, tự bồi dưỡng. 
	4. Tăng cường hiện đại hoá cơ sở vật chất, phương tiện hỗ trợ dạy học:
	Tổ chức tuyên truyền, phổ biến kịp thời các văn bản liên quan đến công tác quản lý tài chính và tài sản, cơ sở vật chất đến cán bộ, giáo viên, nhân viên. Tham mưu với các cấp lãnh đạo của địa phương để tăng cường hiện đại hóa cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học, đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục nhằm phát huy tiềm năng của xã hội để phát triển giáo dục. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền trong nhân dân những chủ trương chính sách về GD, vận động toàn dân tham gia đóng góp để xây dựng cơ sở vật chất cho nhà trường. Phối hợp chặt chẽ với Hội cha mẹ HS tuyên truyền vận động PH đóng góp kinh phí để bổ sung, sửa chữa chống xuống cấp trường học, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch đẹp. Góp phần xây dựng và duy trì trường chuẩn với phong trào xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực.
	5. Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá khen thưởng đội ngũ
	Hàng năm, hiệu trưởng xây dựng kế hoạch thanh tra kiểm tra, đánh giá đội ngũ CBGV, tổ chức quán triệt các văn bản của ngành liên quan đến tổ chức hoạt động thanh – kiểm tra GD, đánh giá và xếp loại cho đội ngũ; Tổ chức cho CBGV thực hiện tốt kế hoạch thanh tra, kiểm tra nội bộ trường học; đánh giá, xếp loại đội ngũ theo Quyết định số 06/2006 của Bộ Nội vụ và Hướng dẫn số 5875/BGD&ĐT-TCCB của Bộ GD&ĐT; Hướng dẫn số 177 về việc đánh giá xếp loại giáo viên của UBND Thị xã Bỉm Sơn. Trong đánh giá thi đua phải đảm bảo: khách quan, dân chủ và công khai; tuyên dương khen thưởng kịp thời, phê bình kiểm điểm đúng lúc, đúng cách.
6. Tăng cường quản lý hoạt động của tổ chuyên môn:
Phát huy sức mạnh của tổ chuyên môn,lấy tổ chuyờn mụn làm hạt nhõn, phỏt huy năng lực và tác dụng của cốt cán bộ môn của trường, cải tiến nội dung sinh hoạt chuyên môn, nhằm nâng cao chất lượng của hoạt động chuyên môn trong nhà trường. Trao đổi, thảo luận, bàn phương pháp giảng dạy những bài khó, bài mới, chú ý đi sâu từng dạng bài, từng chuyên đề, nhằm rút ra được những bài học kinh nghiệm cho từng GV. Tổ chức hội thảo nhỏ ở cấp tổ về đổi mới kiểm tra, đánh giá thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học ở tất cả cỏc mụn. Đảm bảo đủ lịch sinh hoạt chuyên môn hàng tuần, hàng tháng để các tổ chuyên môn hoạt động có hiệu quả.
	Xây dựng các quy định chuyên môn; tổ chức cho giáo viên học tập những quy định ngay từ đầu năm học. Tổ chức các hoạt động ngoại khóa, nghiên cứu khoa học, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn, bồi dưỡng năng lực và kỹ năng phương pháp dạy học mới cho đội ngũ.
7. Nâng cao năng lực của chủ thể quản lý-Hiệu trưởng trường phổ thông:
	Hiệu trưởng cần quán triệt, tổ chức thực hiện các quy định về tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ Công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Xây dựng tiêu chí để tự đánh giá, học tập rèn luyện của CBQL, tạo điều kiện để CBQL tham gia học tập các lớp bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ quản lý nhằm thực hiện đạt chuẩn CBQL và GV trong mỗi nhà trường; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ kế cận để trẻ hoá đội ngũ CBQL; đào tạo trình độ trên chuẩn cho đội ngũ CBQL. 
C-KếT LUậN
 	Đội ngũ là nguồn nhân lực quyết định chất lượng giáo dục trong mỗi nhà trường, phát triển đội ngũ là một yêu cầu tất yếu. 
Trong giai đoạn đổi mới hiện nay vai trò của người Hiệu trưởng đã có xu hướng chuyển từ nhà quản lý thụ động sang một nhà lãnh đạo và quản lý năng động, thích ứng với mọi sự thay đổi và đòi hỏi ngày càng cao của xã hội. Người hiệu trưởng trường phổ thông phải xuất phát từ đánh giá thực trạng điều kiện thuận lợi và khó khăn, thách thức và thời cơ của nhà trường, trên cơ sở lý luận khoa học quản lý giáo dục và các quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước để lựa chọn những biện pháp thích hợp, hiệu quả nhất đối với đơn vị mình, tạo nên sự phát triển bền vững trong mỗi nhà trường, đáp ứng yêu cầu đổi mới phát triển sự nghiệp giáo dục trong giai đoạn hiện nay.
KếT QUả NGHIÊN CứU:
Năm học
GV có chứng chỉ NN, Tin học
GV biết ứng dụng CNTT vào dạy học
Trình độ dào tạo
Số GV đạt danh hiệu TT, GVG, CSTĐ hàng năm
Cấp trường
Tiếng Anh
Tin học
Chuẩn
Trên chuẩn
LĐTT
GVG cấp trường
GVG, CSTĐ cơ sở
2007-2008
0
20/42
15/42
40/42
9/42
41/42
4/42
20/42
2008-2009
0
25/37
20/37
36/37
10/37
36/37
4/37
25/37
2009-2010
0
28/35
28/35
35/35
11/35(Có 5 GV đang học trên chuẩn)
35/35
4/35
28/35
Đề XUấT KIếN NGHị
- Đối với Phòng giáo dục: Việc sắp xếp, luân chuyển CBGV giữa các nhà trường cân đối cần hợp lý, tránh trường thừa, trường thiếu giữa các môn ( Tiếng Anh, Nhạc, Địa ) tạo điều cho các nhà trường phân công chuyên môn hợp lý.
- Đối với Sở giáo dục: Tham mưu với UBND Tỉnh về việc thông tư 35 để các nhà trường có đủ số nhân viên hành chính, tạo điều kiện cho các nhà trường hoạt động có hiệu quả hơn.
Trên đây là một số giải pháp mà tôi đã áp dụng trong thời gian qua của đơn vị trường THCS Xi Măng. Rất mong được sự đóng góp của đồng nghiệp, lãnh đạođể tôi có được những giải pháp hữu hiệu hơn trong việc bồi dưỡng nâng cao chất lượng quản lí ngày một toàn diện hơn. Xin chân thành cảm ơn!
	Đông Sơn, ngày 28 tháng 5 năm 2010
	Người viết
	 Lê Thị Liên

File đính kèm:

  • docSKKN_Phat_trien_doi_ngu_trong_nha_truongpho_thong.doc
Sáng Kiến Liên Quan