Sáng kiến kinh nghiệm Nâng cao hiệu quả chất lượng hoạt động giám sát của HĐND Xã Bình Điền

Chức năng giám sát là hoạt động rất quan trọng của HĐND các cấp, góp phần xác định vị thế, năng lực hoạt động của Thường trực HĐND, người đại biểu HĐND và tạo được niềm tin cho cử tri đối với đại biểu HĐND Xã Bình Điền. Hoạt động giám sát của HĐND Xã Bình Điền là công việc thực hiện thường xuyên, liên tục, gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND.

 Hoạt động giám sát của HĐND Xã Bình Điền luôn bám sát vào Nghị quyết của Đảng ủy, Nghị quyết kỳ họp HĐND, các văn bản, quy định của Nhà nước để triển khai thực hiện. Thường trực HĐND Xã Bình Điền đã chủ động triển khai giám sát theo Nghị quyết kỳ họp HĐND, đã lựa chọn các việc để giám sát trọng tâm, phù hợp với việc triển khai các chương trình về phát triển kinh tế- xã hội địa phương, các Đề án, Dự án được triển khai trên địa bàn, lựa chọn giám sát các vấn đề có nhiều bức xúc, kiến nghị của cử tri.

Trong phạm vi bài viết sáng kiến, kinh nghiệm của cá nhân tôi, tôi xin trao đổi về lỉnh vực hoạt động giám sát theo Nghị quyết HĐND là giám sát thường xuyên và giám sát chuyên đề phôc vô cho nhiÖm vô nâng cao hiệu quả chất lượng hoạt động giám sát của HĐND Xã Bình Điền.

 

doc9 trang | Chia sẻ: sangkien | Ngày: 25/12/2015 | Lượt xem: 23304 | Lượt tải: 248Download
Bạn đang xem tài liệu "Sáng kiến kinh nghiệm Nâng cao hiệu quả chất lượng hoạt động giám sát của HĐND Xã Bình Điền", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Điền.
Đơn vị công tác: HĐND Xã Bình Điền.
Tháng 11 năm 2015
céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
 Bình Điền, ngày 30 tháng 11 năm 2015
§¬n ®Ò nghi CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN
Kính gửi:	- Hội đồng Thi đua- Khen thưởng xã Bình Điền.
 	- Hội đồng Thi đua- Khen thưởng Thị Xã Hương Trà.
Họ và tên: Lê quyết	Bí danh: Không	Giới tính: Nữ
Sinh ngày 09 tháng 01 năm 1963
Chức vụ hiện nay: Phó chủ tịch HĐND Xã Bình Điền.
Đơn vị công tác: UBND Xã Bình Điền.
Trình độ chuyên môn: Đại hoc Luật.(Hệ đào tạo từ xa)
Đề nghị Hội đồng sáng kiến Xã Bình Điền. Hội đồng Thi đua- Khen thưởng Thị Xã Hương Trà, xem xét công nhận sáng kiến cho tôi về Đề tài “Nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của HĐND Xã Bình Điền” với nội dung sáng kiến, kinh nghiệm được khái quát như sau:
1. Tên sáng kiến kinh nghiệm
2. Mô tả sáng kiến, kinh nghiệm
3. Tính mới của sáng kiến, kinh nghiệm
4. Tính hữu ích của sáng kiến , kinh nghiệm
5. Tính hiệu quả của sáng kiến
6. Tính khả năng phổ biến và nhân rộng
7. Những kết quả đạt được
8. Phần kết luận
Nhằm nắm bắt và đánh giá đúng thực chất về kết quả triển khai, thực hiện các văn bản đảm bảo đúng quy định của Nhà nước. Đồng thời kÞp thêi ph¸t huy nh÷ng ®iÓm m¹nh vµ kh¾c phôc nh÷ng thiÕu sãt tån t¹i trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn. 
Qua đó đơn vị được giám sát hiểu và khắc phục sửa chữa. 
Kết quả sau công tác giám sát được nâng lên rõ rệt trong việc triển khai, thực hiện các văn bản của Nhà nước sát thực, đạt hiệu quả. 
Néi dung s¸ng kiÕn phï hîp víi thùc tÕ hiÖn nay, ®Ó ¸p dông vµ thùc hiÖn kh«ng tèn kÐm vÒ kinh phÝ vµ thêi gian chuÈn bÞ.
§Ó tiÕp tôc ®éng viªn, phÊn ®Êu trong nh÷ng n¨m tiÕp theo. KÝnh ®Ò nghÞ Héi ®ång s¸ng kiÕn Thị Xã Hương trà xem xÐt c«ng nhận.
	 Ng­êi viÕt ®¬n
 Lê quyết
céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
Bình Điền, ngày 30 tháng 11 năm 2015
ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
Kính gửi:	- Hội đồng Thi đua- Khen thưởng xã Bình Điền.
- Hội đồng Thi đua- Khen thưởng Thị Xã Hương Trà.
Họ và tên: Lê Quyết	Bí danh: Không	Giới tính: Nam
Sinh ngày 09 tháng 01 năm 1963
Chức vụ hiện nay: Phó chủ tịch HĐND Xã Bình Điền.
Đơn vị công tác: HĐND Xã Bình Điền.
Trình độ chuyên môn: Đại hoc Luật.
1. Tên sáng kiến:“ Nâng cao hiệu quả chất lượng hoạt động giám sát của HĐND Xã Bình Điền” 
2. M« t¶ :
Chức năng giám sát là hoạt động rất quan trọng của HĐND các cấp, góp phần xác định vị thế, năng lực hoạt động của Thường trực HĐND, người đại biểu HĐND và tạo được niềm tin cho cử tri đối với đại biểu HĐND Xã Bình Điền. Hoạt động giám sát của HĐND Xã Bình Điền là công việc thực hiện thường xuyên, liên tục, gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND. 
	Hoạt động giám sát của HĐND Xã Bình Điền luôn bám sát vào Nghị quyết của Đảng ủy, Nghị quyết kỳ họp HĐND, các văn bản, quy định của Nhà nước để triển khai thực hiện. Thường trực HĐND Xã Bình Điền đã chủ động triển khai giám sát theo Nghị quyết kỳ họp HĐND, đã lựa chọn các việc để giám sát trọng tâm, phù hợp với việc triển khai các chương trình về phát triển kinh tế- xã hội địa phương, các Đề án, Dự án được triển khai trên địa bàn, lựa chọn giám sát các vấn đề có nhiều bức xúc, kiến nghị của cử tri...
Trong phạm vi bài viết sáng kiến, kinh nghiệm của cá nhân tôi, tôi xin trao đổi về lỉnh vực hoạt động giám sát theo Nghị quyết HĐND là giám sát thường xuyên và giám sát chuyên đề phôc vô cho nhiÖm vô nâng cao hiệu quả chất lượng hoạt động giám sát của HĐND Xã Bình Điền. 
3. Tính mới của sáng kiến, kinh nghiệm:
 Thường trực H§ND Xã Bình Điền tæ chøc gi¸m s¸t th­êng xuyªn viÖc triÓn khai c¸c ChØ thÞ, NghÞ quyÕt cña §¶ng, chÝnh s¸ch ph¸p luËt cña Nhµ n­íc. Giám sát viÖc triÓn khai thùc hiÖn NghÞ quyÕt H§ND các kú häp vÒ c¸c môc tiªu kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh. 
Thực tế, từ đầu nhiệm kỳ đến nay thường trực HĐND Xã Bình Điền đã xây dựng 08 kế hoạch giám sát chuyên đề đã lựa chọn các việc để giám sát trọng tâm, phù hợp với việc triển khai các chương trình về phát triển kinh tế- xã hội địa phương và các Dự án được triển khai trên địa bàn, lựa chọn giám sát các vấn đề có nhiều bức xúc, kiến nghị của cử tri...Sau giám sát có báo cáo nêu rõ việc làm tốt, các vấn đề còn bất cập, các kiến nghị, đề xuất với UBND và các ngành có liên quan, đồng thời báo cáo tại kỳ họp HĐND Xã Bình Điền. 
Tuy nhiên để thực hiện hoạt động giám sát đúng chức năng, nhiệm vụ của người đại biểu HĐND đảm bảo theo quy định, tôi cũng mạnh dạn đề xuất tính mới để áp dụng cho hoạt động giám sát tại Xã Bình Điền được hoàn thiện, đi vào nề nếp và đạt hiệu quả tốt hơn. 
Để giám sát của HĐND và đại biểu HĐND được tốt hơn, có thể vận dụng một số kinh nghiệm sau đây:
Thứ nhất, giám sát cần có thông tin. Kinh nghiệm từ những cuộc giám sát thành công cho thấy, để giám sát đạt hiệu quả cao thì việc thu thập thông tin là rất cần thiết. Các cuộc giám sát thành công đều bắt đầu từ việc nắm chắc thông tin và các quy định của pháp luật. Tuy nhiên, để thực hiện tốt điều này, đại biểu phải biết lắng nghe thông tin từ phía cử tri và phân tích, đánh giá tính chính xác thông tin, đồng thời đối chiếu với các quy định pháp luật để xem xét vấn đề một cách toàn diện trước khi kết luận. 
Để giúp đại biểu có thể thu thập và xử lý thông tin, đáp ứng yêu cầu giám sát, các đại biểu cần được tập huấn thường xuyên hơn về công tác này; Bản thân mỗi đại biểu cũng cần trau dồi kiến thức, nâng cao hiểu biết về pháp luật.
Thứ hai, cần có ưu tiên trong giám sát. Thời gian của HĐND rất ít, trong khi đó hoạt động của chính quyền có rất nhiều nội dung, tập trung giám sát tất cả là điều không thể đối với HĐND và cách làm đó không hiệu quả. 
Vì vậy, xác định thứ tự ưu tiên giám sát là quan trọng nhất. Hội đồng phải biết chọn đúng việc, sử dụng các công cụ thích hợp theo chức năng, vai trò của mình; phải tổ chức hoạt động giám sát để phát huy tiếng nói đại diện và vị thế độc lập để việc giám sát có ý nghĩa tác động tích cực tới hoạt động hoạch định chính sách của hội đồng và hỗ trợ hiệu quả hoạt động của cơ quan chấp hành. 
 Do đó, cần lựa chọn những vấn đề mà đa số cử tri quan tâm, cụ thể là những chương trình, dự án có ảnh hưởng đến quyền lợi của nhân dân; Các vấn đề liên quan đến cải cách thủ tục hành chính, việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước Đoàn giám sát cũng phải đưa ra những yêu cầu cụ thể, ví dụ: Đã làm được gì? Chưa làm được gì? Tại sao? Ai chịu trách nhiệm? v.v
Thứ ba, một số hội đồng thường phó thác nhiệm vụ giám sát cho một vài đại biểu được coi là “có kiến thức chuyên môn” trong một lĩnh vực cụ thể (ví dụ họ đã từng là kế toán hoặc cán bộ có chuyên môn). Thực tế phần lớn đại biểu HĐND hoạt động kiêm nhiệm, nhiều khi vị đại biểu chuyên trách đành phải gánh phần của các đại biểu khác. Sự “tương trợ” và “phân công”, hoặc để chạy việc, hoặc mời tham gia cho đủ đội hình sẽ dẫn đến hậu quả giám sát hình thức hoặc phó thác cho một số ít đại biểu trong hội đồng.
Xu hướng này cần tránh bởi vì hoạt động giám sát của HĐND là một công cụ quyền lực mang tính chất tập thể và do đó phải được tất cả các thành viên trong hội đồng tham gia đều tay. 
Thứ tư, một số đại biểu coi giám sát như là kiểm tra, tức là phải bám vào việc cụ thể hàng ngày của ủy ban, do đó họ tham gia quá sâu vào công việc hành chính thường nhật, ví dụ can thiệp cụ thể cho những hoạt động thực thi. Điều này có thể làm giảm tác dụng giám sát, gây cảm giác không tin cậy và chồng chéo chức năng với nhân viên của cơ quan chấp hành. 
Điều cần lưu ý ở đây, là đại biểu dân cử không nên tham gia quá sâu vào công việc hành chính thường nhật. 
Thứ năm, cần phối hợp để giám sát hiệu quả. Trong giám sát cần có phối hợp giữa Thường trực với các tổ đại biểu HĐND với nhau. ( Khi Luật tổ chức chinh quyền địa phương 2015 có hiệu lực thì Hội đồng nhân dân cấp xã được thành lập 2 Ban: Ban pháp chế và Ban kinh tế - xã hội.  Ban HĐND cấp xã gồm có Trưởng ban, một Phó Trưởng ban và các ủy viên. Đây là một quy định mới làm tăng thêm sức mạnh cho bộ máy HĐND cấp xã, bởi trước đây HĐND cấp xã không có các Ban, nên các hoạt động của HĐND như: giám sát tập trung, thẩm tra các báo cáo, đề án, Tờ trình, dự thảo Nghị quyết của UBND trình tại kỳ họp đều do Thường trực HĐND đảm nhiệm, dẫn đến chất lượng không cao, do Thường trực HĐND cấp xã chỉ có 2 người, lại không có chuyên viên giúp việc chuyên trách.) Tuy nhiên, thực tiễn đòi hỏi cần có sự phối hợp giữa Thường trực với các ban và giữa các ban với nhau.
Đối với các ban HĐND, ( Luật chính quyền địa phương có hiệu lực) theo quy định các Ban có chức năng, nhiệm vụ khác nhau, nhưng khi tiến hành hoạt động giám sát chuyên đề lại có những vấn đề liên quan và cần thiết phải phối hợp với nhau. Ví dụ giám sát thực hiện việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực đất đai. Cùng với Ban Pháp chế giám sát việc thi hành pháp luật thì Ban Kinh tế - Xã hội cũng có trách nhiệm phối hợp vì lĩnh vực giám sát liên quan đến tài nguyên, nằm trong nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kinh tế - xã hội...
Với hoạt động giám sát tại Xã Bình Điền đã thực hiện và vận những sáng kiến mới như đã nêu trên. Trong thời gian tới HĐND xã thường xuyên chỉ đạo các tổ đại biểu HĐND ở các đơn vị bầu cử chủ động phối hợp với Ban quản lý thôn thực hiện tốt việc giám sát ở tổ đại biểu HĐND. Chủ động xây dựng kế hoạch, thành lập tổ giám sát... tổ chức giám sát chuyên đề mỗi năm nên lựa chọn từ 2 đến 3 cuộc giám sát phù hợp để xem xét đánh giá các ngành, UBND trong việc triển khai và thực hiện Nghị quyết HĐND, các văn bản, quy định của Nhà nước; việc thược hiện công tác vận động, tuyên truyền...
Về nội dung giám sát: Cần chủ động lựa chọn các vấn đề phù hợp để giám sát như: giám sát vấn đề gì, thời điểm giám sát, thời gian triển khai giám sát nên lựa chọn giám sát các việc gần gũi với cơ sở, các thôn, trong việc thực hiện triển khai các chương trình về phát triển kinh tế- xã hội địa phương, các Đề án, Dự án được triển khai trên địa bàn; việc đầu tư cơ sở vật chất, số lượng, chất lượng trong các công trình thuộc xã quản lý; việc thực hiện chính sách hỗ trợ của Nhà nước; lựa chọn giám sát các vấn đề có nhiều bức xúc; kiến nghị của cử tri; việc tuyên truyền, vận động ủng hộ các loại quỹ...
Về triển khai cuộc giám sát: Trước khi triển khai các cuộc giám sát phải thu thập được các tài liệu có liên quan đến nội dung giám sát, nghiên cứu kỹ nội dung các văn bản và xây dựng kế hoạch giám sát. Trong các kế hoạch giám sát phải xác định rõ nội dung giám sát, đối tượng giám sát cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị chịu sự giám sát( chậm nhất là 07 ngày trước ngày bắt đầu tiến hành hoạt động giám sát). Quyết định thành lập đoàn giám sát nên lựa chọn các thành viên đoàn giám sát am hiểu về lĩnh vực và có điều kiện tham gia đoàn giám sát. 
Triển khai cuộc giám sát theo đúng kế hoạch đề ra, trước ngày tiến hành giám sát đồng chí trưởng đoàn giám sát cần hội ý họp đoàn giám sát và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong đoàn giám sát nắm bắt nội dung thực hiện nhiệm vụ. 
Sau giám sát cần tổ chức họp thống nhất nội dung, số liệu, nhận định, đánh giá những kết quả đã đạt được, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, giải pháp cần khắc phục và các ý kiến, kiến nghị với HĐND, UBND, các cơ quan có thẩm quyền về biện pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các ngành, các thôn và những vấn đề cần quan tâm trong việc triển khai các chương trình về phát triển kinh tế- xã hội địa phương. Đặc biệt cần chú ý các kiến nghị với cơ quan Nhà nước cấp trên cần cụ thể, rõ ràng vấn đề thuộc cấp nào, ngành nào, nội dung gì; đối với những vấn đề cần đưa ra yêu cầu để đơn vị được giám sát phải xem xét, giải quyết cũng cần cụ thể về nội dung, thời gian giải quyết và báo cáo kết quả giám sát tại kỳ họp HĐND gần nhất.
4. Tính hữu ích của sáng kiến, kinh nghiệm: 
§Ó t¨ng c­êng tr¸ch nhiÖm thực hiện chức năng, nhiệm vụ của người đại biểu HĐND trong công tác hoạt động giám sát thÊy r»ng viÖc triÓn khai, tæ chøc thùc hiÖn c¸c v¨n b¶n của Đảng, Nhµ n­íc vµ ®Þa ph­¬ng ®­îc kÞp thêi ®Õn nhân d©n. Các chÕ ®é chÝnh s¸ch ®¶m b¶o kÞp thêi ®óng ®èi t­îng. Pháp lệnh dân chủ được triển khai sâu rộng quyÒn lµm chñ cña nh©n d©n, từ đó nhân dân tích cực tham gia x©y dùng chÝnh quyÒn vững mạnh; việc triển khai các chương trình về phát triển kinh tế- xã hội địa phương; việc thực hiện chính sách hỗ trợ của Nhà nước; lựa chọn giám sát các vấn đề có nhiều bức xúc; kiến nghị của cử tri; việc tuyên truyền, vận động ủng hộ các loại quỹ...Công tác đền bù, giải phóng mặt bằng đảm bảo thời gian, đúng đối tượng. Công tác tiếp dân, gi¶i quyÕt ®¬n th­ KhiÕu n¹i- Tè c¸o cña c«ng d©n ®­îc kÞp thêi, đúng quy định. Công tác giám sát việc trả lời ý kiến và kiến nghị của cử tri cũng được quan tâm đúng mức. 
C¸c gi¶i ph¸p trªn lµ sù vËn dông cô thÓ theo quy ®Þnh và t¹o ®iÒu kiÖn cho người đại biểu HĐND đảm bảo thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ. C«ng t¸c hoạt động của HĐND, tổ đại biểu HĐND ở các đơn vị thôn t¨ng lªn râ rÖt, c«ng t¸c gi¸m s¸t ®­îc thực hiện thường xuyên, có nề nếp, đạt hiệu quả cao và là cơ hội để nâng cao khẳng định vị thế của đại biểu HĐND trước cử tri, những người đã tín nhiệm trao trọng trách cho mình, xứng đáng là người đại biểu đại diện cho ý trí nguyện vọng của cử tri. 
5. Tính hiệu quả của sáng kiến:
	Qua nhiều năm thực hiện công tác giám sát. Trên cơ sở vận dụng 5 bài học kinh nghiệm của đề tài đã góp phần nâng cao chất lượng giám sát của HĐND.
	Sau khi áp dụng đến nay hầu hết các cuộc giám sát đúng , tạo được lòng tin trong cử tri.
	Kết quả rỏ nhất là hoạt động giám sát HTX/NN Bình Điền về quản lý kinh tế giúp cho các cơ quan phát hiện những sai phạm trong quản lý kinh tế và đã được khắc phục.
6. Tính khả năng phổ biến và nhân rộng:
Đề tài đã được vận dụng tổ chức thực hiện tại HĐND xã Bình Điền và được TT.HĐND, các tổ đại biểu áp dụng các cuộc giám sát đạt kết quả cao.
Kết quả của sáng kiến kinh nghiệm được TT.HDND và các tổ đại biểu tổ chức thực hiện trong thời gian tới là chứng minh cho khả năng vận dụng vào thực tiển của đề tài.
Nội dung sáng kiến, kinh nghiệm rất phù hợp với thực tế hiện nay, dễ áp dụng và thực hiện. Phù hợp với chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước. Nâng cao được hiệu quả về chức năng, nhiệm vụ hoạt động của người đại biểu HĐND trong việc thực hiện giám sát..
Đây là những giải pháp cơ bản, hợp lý đầy tính thực tiển, có thể giới thiệu cho các đơn vị tham khảo và thực hiện linh hoạt, sáng tạo tùy theo tình hình cụ thể của đơn vị mình để đạt hiệu quả cao nhất.
7. Những kết quả đạt được:
1. Hoạt động giám sát tại các kỳ họp
 Kỳ họp thứ 10, HĐND đã tiến hành xem xét 07 báo cáo của Thường trực HĐND, Ủy ban nhân dân, 01 tờ trình của Thường trực HĐND và thông qua 07 nghị quyết theo quy định của pháp luật. Thường trực HĐND và BTK thẩm tra các báo cáo, tờ trình trước khi trình HĐND xã xem xét, quyết định.
Giám sát việc thực hiện chất vấn, trả lời chất vấn và giải quyết các kiến nghị của cử tri, qua tổng hợp có 14 ý kiến, kiến nghị của cử tri. Trong đó có 02 ý kiến thuộcthẩm quyền của cấp thị xã , tỉnh liên quan đến đường dây 110KW thủy Điền Bình Điền và đường Quốc phòng trong khu căn cưa của Tỉnh. Trong phiên chất vấn, trả lời chất vấn, các ban, ngành được chất vấn đều giải trình tại kỳ họp một cách nghiêm túc. HĐND xã đã chuyển 08 ý kiến bằng văn bản đến UBND, sau khi giải quyết xông trả lời bằng văn bản với HĐND một cahs nghiêm túc. 
Chủ tịch UBND xã báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 10 và những nội dung giải quyết giữa 2 kỳ họp, giải trình những vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành của UBNDvà giải đáp ý kiến đóng góp về nội dung các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp.
Nhìn chung, ý kiến chất vấn của đại biểu tập trung vào những vấn đề bức xúc của địa phương được nhiều cử tri quan tâm. Chủ tịch UBND và ngành chức năng đã nghiêm túc tiếp thu, giải trình, đồng thời nêu rõ nguyên nhân thiếu sót, hạn chế và giải pháp khắc phục trong thời gian tới. 
2. Hoạt động giám sát giữa 2 kỳ họp
Thường trực HĐND điều hòa phối hợp cùng BTK và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, các tổ đại biểu tổ chức 02 cuộc giám sát: Tình hình quản lý, sử dụng nguồn quỷ hội cha mẹ học sinh trường Mầm Non Bình Điền, qua giám sát nhận thấy: Việc tổ chức vận động quỹ chưa bảo đảm trình tự thu từ vận động của Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp và chưa trích kinh phí hoạt động cho Ban đại diện cha mẹ học sinh trường; do đó việc hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp gặp khó khăn như vậy việc thực hiện vận động kinh phí của Ban đại diện cha mẹ học sinh không đúng quy định của Điều lệ quy định.
Trước kỳ họp thứ 10, Thường trực HĐND đã cử trực tiếp đến các thôn để khảo sát kết quả thực hiện lời hứa với cử tri của UBND,các ban ngành có liên quan, như: Khắc phục việc xả nước thải cao su gây ô nhiễm môi trường của hộ gia đình Bà Con ở Thôn Thuận Điền, Việc giải quyết tranh chấp đất giữa Thôn Bình Lợi vói Ông Phạm Văn Phi ở Thôn Điền lợi kéo dài nhiều năm chưa được giải quyết...vv. 
Sau kiểm tra. Thường trực HĐND chủ động mời UBND và các ban, ngành liên quan dự họp thống nhất giải pháp thực hiện trong thời gian tới. 
3. Nhận xét, đánh giá
a) Ưu điểm
- Kết quả điều hòa, phối hợp hoạt động giám sát, khảo sát của Thường trực HĐND chất lượng ngày càng được nâng cao, tiếp tục cải tiến cách làm có chiều sâu, thực chất hơn, giảm số lượng cuộc giám sát, tăng khảo sát; Thường trực HĐND chỉ tiến hành 01 hoặc 02 cuộc giám sát, thành phần tinh gọn, nội dung đi vào chiều sâu, giảm phiền hà cho đơn vị được giám sát, được HĐND, cử tri và dư luận đồng tình, đánh giá cao. Các kiến nghị sau giám sát, khảo sát được Thường trực HĐND quan tâm theo dõi, kiểm tra và đôn đốc thực hiện.
- Đơn vị được giám sát ngày càng thấy trách nhiệm của mình trong phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho công tác này, đồng thời nghiêm túc tiếp thu, thực hiện các kiến nghị sau giám sát.
Văn phòng HĐND-UBND và BTK-HĐND tiếp tục cải tiến để phục vụ cho hoạt động giám sát, khảo sát. Thường xuyên cập nhật, nắm kết quả giải quyết kiến nghị và tập hợp báo cáo cho Thường trực HĐND. Giúp Thường trực HĐND điều hòa thời gian, địa điểm giám sát tránh trùng lấp, thành phần tham gia gọn nhẹ, chất lượng, đạt yêu cầu nội dung giám sát, khảo sát, đồng thời cũng giảm phiền hà cho đơn vị được giám sát.
b) Hạn chế
- Một số đại biểu HĐND chưa quan tâm đến các vấn đề bức xúc của cử tri và kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri để tăng cường hoạt động giám sát, khảo sát, chất vấn tại kỳ họp và giữa hai kỳ họp.
- Một số thành viên tham gia Đoàn giám sát chưa nắm rõ nội dung giám sát, chưa phối hợp phát huy tốt vai trò chức năng của hoạt động giám sát.
- Đơn vị được giám sát có lúc báo cáo chưa đầy đủ yêu cầu nội dung giám sát và chưa đúng thời gian quy định; nội dung báo cáo mang tính đối phó, những kiến nghị còn chung chung chưa sâu sát yêu cầu của thực tiễn. 
8. Phần kết luận :
1. Bài học kinh nghiệm: 
- Phải có sự lảnh đạo của Đảng và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các tổ đại biểu thựch hiện tốt chức năng giám sát ở cơ sở( Thôn), tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện giám sát.
Một yếu tố quan trong nhất, để công tác giám sát có hiệu quả thì trước hết TT.HĐND, các tổ đại biểu phải nâng cao nhận thức về công tác giám sát.
2. Ý nghĩa của sáng kiến:
- Thực hiện tốt công tác nâng cao chất lượng giám sát sẽ góp phần bảo đảm cho các cuộc giám sát đạt chất lượng và hiệu quả cao .
3. Những kiến nghị đề xuất:
- TT. HĐND thị xã Tổ chức tập huấn cho TT.HĐND, các tổ đại biểu HĐND về “Nâng cao năng lực hoạt động của HĐND” cũng chính là điều kiện quan trọng để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với toàn xã hội cũng như bảo đảm thực hiện cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”.
Trªn ®©y lµ một số biện pháp và những công việc đã thực hiện để góp phần “ Nâng cao hiệu quả chất lượng hoạt động giám sát của HĐND Xã Bình Điền”. Đề tài đã được kiểm chứng và đúc kết từ thực tiển đạt được kết quả đáng kể trong hoạt động HĐND. Kính đề nghị hội đồng thi đua khen thưởng Thị Xã Hương Trà xem xét công nhận.
TM. HĐND XÃ BÌNH ĐIỀN Ng­êi viÕt s¸ng kiÕn, kinh nghiÖm
 Lê quyết

File đính kèm:

  • docsang_kien_kinh_nghiem.doc
Sáng Kiến Liên Quan