Sáng kiến kinh nghiệm Nâng cao chất lượng dạy và học nội dung toán phần phân số ở Lớp 4 tại trường tiểu học Hóa Lương - Minh Hóa - Quảng Bình

Môn toán là môn học rất quan trọng trong các môn học ở chương trình tiểu học, đồng thời xuyên suốt ở các cấp học, bậc học. Là GV đứng lớp nhiều năm ở bậc tiểu học, qua kết quả thi hằng năm. Tôi đã nhận thấy rằng kết quả học lực môn toán qua các đợt kiểm tra định kì hằng năm của học sinh, học sinh khá, giỏi từ khối 1 đến khối 3 đạt học sinh nhiều hơn khối lớp 4. Thời gian này tôi được BGH nhà trường phân công dạy khối lớp 4 được 3 năm liền. Qua nhiều lần trăn trở về chất lượng của học sinh ở môn Toán cùng với việc kết hợp rút kinh nghiệm trong các tiết học và tình hình học tập trên lớp của học sinh qua các năm học, phần mà học sinh khối lớp 4 vướng phải nhiều nhất ở môn toán là mạch kiến thức về phân số. Vì thế tôi cần nghiên cứu tìm giải pháp giúp học sinh học tốt mạch kiến thức này nhằm nâng cao chất lượng học tập cho học sinh về môn toán.

Đối với chương trình toán ở tiểu học từ khối 1 đến khối 3 kiến thức sơ giản ban đầu về toán học nên học sinh dễ nắm bắt kiến thức , vận dụng kiến thức vào để rèn kĩ năng tính cũng nhẹ nhàng hơn phù hợp với tâm lí lứa tuổi của học sinh . Bắt đầu kiến thức từ lớp 4 , kiến thức toán học được nâng cao lên rõ rệt ở tất cả các mạch kiến thức như đại lượng , yếu tố hình học, số học , Nhưng mới nhất đối với học sinh khối lớp 4 đó là mạch kiến thức về phân số .

Để học sinh nắm bắt và học tốt mạch kiến thức về phân số đòi hỏi giáo viên phải nghiên cứu kĩ và thông suốt về trình tự nội dung kiến thức toán về phân số . Giáo viên phải kích thích sự ham muốn học tập của học sinh về toán học , gợi lên sự tìm tòi học cái mới mẻ về toán học ], học tập là niềm vui lí thú của học sinh . Vậy giáo viên tổ chức dạy học theo hướng tập trung vào người học , học sinh phải tự giác tìm hiểu , nghiên cứu , nắm bắt kiến thức mới và vận dụng kiến thức mới vào việc rèn kĩ năng luyện tập làm tính , giải toán . Vai trò của giáo viên lúc này là người tổ chức , hướng dẫn và điều khiển , định hướng và điều chỉnh giúp học sinh học tập tốt .

 

doc38 trang | Chia sẻ: sangkien | Ngày: 30/07/2015 | Lượt xem: 1416 | Lượt tải: 59Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Sáng kiến kinh nghiệm Nâng cao chất lượng dạy và học nội dung toán phần phân số ở Lớp 4 tại trường tiểu học Hóa Lương - Minh Hóa - Quảng Bình", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 
3. Cñng cè - dÆn dß
- NhËn xÐt giê häc
LuyÖn tõ vµ c©u
Më réng vèn tõ: C¸i ®Ñp 
I. Môc tiªu:
- Lµm quen víi c¸c c©u tôc ng÷ liªn quan ®Õn c¸i ®Ñp. BiÕt nªu nh÷ng hoµn c¶nh sö dông c¸c c©u tôc ng÷ ®ã.
- TiÕp tôc më réng, hÖ thèng ho¸ vèn tõ, n¾m nghÜa c¸c tõ miªu t¶ møc ®é cao cña c¸i ®Ñp, biÕt ®Æt c©u víi tõ ®ã.
* Träng t©m: Më réng, hÖ thèng ho¸ vèn tõ, n¾m nghÜa c¸c tõ miªu t¶ møc ®é cao cña c¸i ®Ñp, biÕt ®Æt c©u víi tõ ®ã. 
II. §å dïng d¹y häc
	- B¶ng phô ghi s½n néi dung bµi tËp 1
	- Mét sè giÊy khæ to ®Ó lµm bµi tËp 3, 4
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
A. KiÓm tra bµi cò
	- Gäi 2 häc sinh ®äc l¹i ®o¹n v¨n kÓ l¹i cuéc nãi chuyÖn gi÷a con vµ bè mÑcã dïng dÊu g¹ch ngang (BT _2) tiÕt LTVC tr­íc.
	- NhËn xÐt - cho ®iÓm
B. Bµi míi 
1. Giíi thiÖu bµi
2. H­íng dÉn häc sinh lµm bµi tËp
Bµi 1(52): Gäi häc sinh ®äc yªu cÇu cña bµi
- Gäi häc sinh ph¸t biÓu ý kiÕn, d¸n b¶ng bµi tËp 1 kÎ s½n - 1 häc sinh lªn ®¸nh dÊu + vµo cét ®óng
- 1 häc sinh ®äc
- Häc sinh trao ®æi lµm bµi vµo vë bµi tËp
Tôc ng÷
PhÈm chÊt quý gi¸ h¬n vÎ ®Ñp bªn ngoµi
H×nh thøc th­êng thèng nhÊt víi néi dung
- Tèt gç h¬n tèt n­íc s¬n
- Ng­êi thanh nãi tiÕng còng thanh chu«ng kªu khÏ ®¸nh bªn thµnh còng kªu.
- C¸i nÕt ®¸nh chÕt c¸i ®Ñp.
- Tr«ng mÆt mµ b¾t h×nh dong.
- Con lîn cã bÐo cç lßng míi ngon.
* Bµi2:(52)
- HS ®äc yªu cÇu bµi tËp 2
- 1HS ®äc - líp ®äc thÇm th¶o luËn 
- Mêi 1HS kh¸ giái lµm mÉu 
- Cho häc sinh suy nghÜ, t×m nh÷ng tr­êng hîp cã thÓ sö dông 1 trong 4 c©u tôc ng÷ 
- !HS giái lµm mÉu 1 tr­êng hîp 
- Gäi häc sinh ph¸t biÓu ý kiÕn
- NhËn xÐt, cho ®iÓm nh÷ng häc sinh nãi tèt
- 3 häc sinh tr×nh bµy
VD: B¹n Linh ë líp em häc giái, ngoan, nãi n¨ng rÊt dÔ th­¬ng. Mét b¹n ®Õn nhµ em ch¬i, khi b¹n em vÒ mÑ em b¶o "B¹n con nãi n¨ng thËt dÔ th­¬ng. §óng lµ ng­êi thanh nãi tiÕng còng thanh, chu«ng kªu kÏ ®¸nh thµnh còng kªu.
Bµi 3 (52)
- Häc sinh ®äc yªu cÇu cña bµi - ®äc c¶ mÉu
- Gi¸o viªn ph¸t phiÕu khæ to cho 1 sè nhãm.
- 1 häc sinh ®äc, líp ®äc thÇm
- D¸n phiÕu lªn b¶ng - tr×nh bµy
- NhËn xÐt - kÕt luËn c¸c tõ ®óng
- C¸c nhãm tr×nh bµy - bæ sung
+ C¸c tõ miªu t¶ møc ®é cao cña tuyÖt vêi, tuyÖt diÖu, tuyÖt trÇn, mª kinh hån, v« cïng, mª li, kh«ng nh­ tiªn
Bµi 4 (52)
- Yªu cÇu häc sinh nèi tiÕp nhau ®Æt c©u víi mçi tõ võa t×m ®­îc ë bµi tËp 3
- Gi¸o viªn chó ý söa lçi ng÷ ph¸p, dïng tõ cho häc sinh 
- TiÕp nèi nhau ®äc c©u m×nh ®¨th 
+ Bøc tranh Êy ®Ñp tuyÖt vêi
+ Khung c¶nh ®éng H­¬ng tÝch ®Ñp
+ Phong c¶nh n¬i ®©y ®Ñp v« cïng
+ ChÞ Lan ®Ñp tuyÖt trÇn
+ Khu rõng Êy ®Ñp kh«ng t­ëng t­îng næi
3. Cñng cè - dÆn dß
- NhËn xÐt tiÕt häc
- CBB sau bµi 47
To¸n
phÐp céng ph©n sè (tiÕp)
I. Môc tiªu: 
- BiÕt céng hai ph©n sè kh¸c mÉu sè.
II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
A. KiÓm tra bµi cò
	- 2 häc sinh lªn b¶ng lµm- 1 häc sinh d­íi líp lµm vë - nh¾c l¹i quy t¾c céng 2 ph©n sè cïng mÉu
	- NhËn xÐt - cho ®iÓm
B. Bµi míi 
1. Giíi thiÖu bµi
2. Néi dung
* Gi¸o viªn nªu vÊn ®Ò- d¸n vÝ dô lªn b¶ng
- Gäi 2 häc sinh ®äc l¹i bµi to¸n
1. VÝ dô: Cã 1 b¨ng giÊy mµu, b¹n Hµ lÊy b¨ng giÊy, b¹n An lÊy b¨ng giÊy. Hái c¶ 2 b¹n ®· lÊy bao nhiªu phÇn cña b¨ng giÊy?
Ta lµm tÝnh céng: 
? Lµm thÕ nµo ®Ó céng ®­îc 2 ph©n sè nµy?
? Em cã nhËn xÐt g× vÒ 2 ph©n sè trong phÐp céng nµy?
- §©y lµ phÐp céng 2 ph©n sè kh¸c mÉu.
? Muèn thùc hiÖn phÐp céng em lµm thÕ nµo?
- Quy ®ång mÉu 2 ph©n sè råi thùc hiÖn 2 ph©n sè cïng mÉu sè
- Cho häc sinh thùc hiÖn quy ®ång mÉu sè vµo giÊy nh¸p. 1 häc sinh nªu miÖng - Gi¸o viªn ghi b¶ng
* Quy ®ång mÉu sè
* Céng 
- Gäi häc sinh nãi l¹i c¸c b­íc tiÕn hµnh céng hai ph©n sè kh¸c mÉu.
- 2 häc sinh nh¾c l¹i
- Muèn céng 2 ph©n sè kh¸c mÉu ta lµm thÕ nµo?
* Quy t¾c: Muèn céng 2 ph©n sè kh¸c mÉu sè ta quy ®ång mÉu sè 2 ph©n sè, råi céng 2 ph©n sè ®ã.
- 2, 3 häc sinh nh¾c l¹i
* LuyÖn tËp
Bµi 1: (127)
- Häc sinh ®äc yªu cÇu cña bµi
- Bµi yªu cÇu ta lµm g×?
- Gäi häc sinh nh¾c l¹i quy t¾c céng 2 ph©n sè kh¸c mÉu.
- 3 häc sinh lªn b¶ng lµm - líp lµm vë
- NhËn xÐt bµi b¹n - chÊm ®iÓm
- 1 häc sinh ®äc
- Thùc hiÖn phÐp céng 2 ph©n sè kh¸c mÉu.
a. 
b. 
c. 
Bµi 2: (127) TÝnh theo mÉu
- Gi¸o viªn lµm mÉu SGK
- 3 häc sinh lªn b¶ng lµm - líp lµm vë
- NhËn xÐt, ch÷a bµi
a. 
b. 
c. 
3. Cñng cè - dÆn dß
- NhËn xÐt giê häc
LuyÖn tõ vµ c©u
Më réng vèn tõ: C¸i ®Ñp 
I. Môc tiªu:
- Lµm quen víi c¸c c©u tôc ng÷ liªn quan ®Õn c¸i ®Ñp. BiÕt nªu nh÷ng hoµn c¶nh sö dông c¸c c©u tôc ng÷ ®ã.
- TiÕp tôc më réng, hÖ thèng ho¸ vèn tõ, n¾m nghÜa c¸c tõ miªu t¶ møc ®é cao cña c¸i ®Ñp, biÕt ®Æt c©u víi tõ ®ã.
* Träng t©m: Më réng, hÖ thèng ho¸ vèn tõ, n¾m nghÜa c¸c tõ miªu t¶ møc ®é cao cña c¸i ®Ñp, biÕt ®Æt c©u víi tõ ®ã. 
II. §å dïng d¹y häc
	- B¶ng phô ghi s½n néi dung bµi tËp 1
	- Mét sè giÊy khæ to ®Ó lµm bµi tËp 3, 4
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
A. KiÓm tra bµi cò
	- Gäi 2 häc sinh ®äc l¹i ®o¹n v¨n kÓ l¹i cuéc nãi chuyÖn gi÷a con vµ bè mÑcã dïng dÊu g¹ch ngang (BT _2) tiÕt LTVC tr­íc.
	- NhËn xÐt - cho ®iÓm
B. Bµi míi 
1. Giíi thiÖu bµi
2. H­íng dÉn häc sinh lµm bµi tËp
Bµi 1(52): Gäi häc sinh ®äc yªu cÇu cña bµi
- Gäi häc sinh ph¸t biÓu ý kiÕn, d¸n b¶ng bµi tËp 1 kÎ s½n - 1 häc sinh lªn ®¸nh dÊu + vµo cét ®óng
- 1 häc sinh ®äc
- Häc sinh trao ®æi lµm bµi vµo vë bµi tËp
Tôc ng÷
PhÈm chÊt quý gi¸ h¬n vÎ ®Ñp bªn ngoµi
H×nh thøc th­êng thèng nhÊt víi néi dung
- Tèt gç h¬n tèt n­íc s¬n
- Ng­êi thanh nãi tiÕng còng thanh chu«ng kªu khÏ ®¸nh bªn thµnh còng kªu.
- C¸i nÕt ®¸nh chÕt c¸i ®Ñp.
- Tr«ng mÆt mµ b¾t h×nh dong.
- Con lîn cã bÐo cç lßng míi ngon.
* Bµi2:(52)
- HS ®äc yªu cÇu bµi tËp 2
- 1HS ®äc - líp ®äc thÇm th¶o luËn 
- Mêi 1HS kh¸ giái lµm mÉu 
- Cho häc sinh suy nghÜ, t×m nh÷ng tr­êng hîp cã thÓ sö dông 1 trong 4 c©u tôc ng÷ 
- !HS giái lµm mÉu 1 tr­êng hîp 
- Gäi häc sinh ph¸t biÓu ý kiÕn
- NhËn xÐt, cho ®iÓm nh÷ng häc sinh nãi tèt
- 3 häc sinh tr×nh bµy
VD: B¹n Linh ë líp em häc giái, ngoan, nãi n¨ng rÊt dÔ th­¬ng. Mét b¹n ®Õn nhµ em ch¬i, khi b¹n em vÒ mÑ em b¶o "B¹n con nãi n¨ng thËt dÔ th­¬ng. §óng lµ ng­êi thanh nãi tiÕng còng thanh, chu«ng kªu kÏ ®¸nh thµnh còng kªu.
Bµi 3 (52)
- Häc sinh ®äc yªu cÇu cña bµi - ®äc c¶ mÉu
- Gi¸o viªn ph¸t phiÕu khæ to cho 1 sè nhãm.
- 1 häc sinh ®äc, líp ®äc thÇm
- D¸n phiÕu lªn b¶ng - tr×nh bµy
- NhËn xÐt - kÕt luËn c¸c tõ ®óng
- C¸c nhãm tr×nh bµy - bæ sung
+ C¸c tõ miªu t¶ møc ®é cao cña tuyÖt vêi, tuyÖt diÖu, tuyÖt trÇn, mª kinh hån, v« cïng, mª li, kh«ng nh­ tiªn
Bµi 4 (52)
- Yªu cÇu häc sinh nèi tiÕp nhau ®Æt c©u víi mçi tõ võa t×m ®­îc ë bµi tËp 3
- Gi¸o viªn chó ý söa lçi ng÷ ph¸p, dïng tõ cho häc sinh 
- TiÕp nèi nhau ®äc c©u m×nh ®¨th 
+ Bøc tranh Êy ®Ñp tuyÖt vêi
+ Khung c¶nh ®éng H­¬ng tÝch ®Ñp
+ Phong c¶nh n¬i ®©y ®Ñp v« cïng
+ ChÞ Lan ®Ñp tuyÖt trÇn
+ Khu rõng Êy ®Ñp kh«ng t­ëng t­îng næi
3. Cñng cè - dÆn dß
- NhËn xÐt tiÕt häc
- CBB sau bµi 47
2. VËn dông sai tÝnh chÊt c¬ b¶n cña ph©n sè.
	VÝ dô 2. Víi bµi tËp: TÝnh: = ?. T«i cho 20 em lµm nhanh trªn vë nh¸p.
KÕt qu¶: - 8 em tÝnh nh­ sau: = = .
	 Sè cßn l¹i thùc hiÖn ®óng. 
	Nh­ vËy c¸c em ®· lµm theo thãi quen ë c¸c bµi tËp kiÓu chØ cã nh©n, hoÆc chia ë c¶ tö vµ mÉu sè. Qua lçi nµy cña häc sinh , chóng ta thÊy r»ng c¸c em ch­a hiÓu râ vÒ tÝnh chÊt c¬ b¶n cña ph©n sè. Còng cÇn ph¶i nãi thªm, nh÷ng häc sinh cã sai lÇm ë trªn vÉn thuéc lµu quy t¾c. 
VÝ dô 4 a §Ó tÝnh diÖn tÝch h×nh vu«ng cã c¹nh lµ m, cã häc sinh gi¶i nh­ sau: DiÖn tÝch h×nh vu«ng lµ:
	 = ( m2).
	 Sai lÇm nay lµ do Häc sinh ®· ¸p dông quy t¾c céng hai ph©n sè cã cïng mÉu sè ; vËn dông kh«ng ®óng víi phÐp nh©n 2 ph©n sè.
	Sai lÇm ng­îc l¹i khi c¸c em thùc hiÖn phÐp céng hoÆc trõ 2 ph©n sè víi nhau, ch¼ng h¹n:
	 VÝ dô 4 b: ; hoÆc: - = = !
5. Häc thuéc quy t¾c mét c¸ch m¸y mãc:
	VÝ dô 8 ®Ó tÝnh: + , nhiÒu em tÝnh nh­ sau: 
 + = .
 	KÕt qu¶ ®óng, song c¸c em ®· qu¸ m¸y mãc khi vËn dông quy t¾c ( Muèn céng hai ph©n sè kh¸c mÉu sè, ta quy ®ång mÉu sè 2 ph©n sè, råi c«ng 2 ph©n s« ®ã) . C¸ch häc nµy cña häc sinh cÇn ph¶i kh¾c phôc nhanh, nÕu kh«ng viÖc tiÕp cËn ch­¬ng tr×nh To¸n líp trªn sÏ rÊt khã, ®Æc biÖt c¸c em tiÕp tôc häc To¸n 5 (n¨m ®Çu thay s¸ch gi¸o khoa líp 5).
Mçi phÐp céng hoÆc trõ hai ph©n sè kh¸c mÉu sè cÇn ¸p dông mçi c¸ch kh¸c nhau. §©y chÝnh lµ ®æi míi c¸ch häc cho häc sinh, ®èi víi häc sinh TiÓu häc hiÖn nay, ph­¬ng ph¸p häc ®èi víi c¸c em lµ rÊt quan träng. C¸c em tù t×m ra kiÕn thøc, míi t¹o nªn nÒn tri thøc v÷ng ch¾c.
	VÝ dô: Céng hai ph©n sè :
	a) ; b) ; c) .
	ë 3 phÐp tÝnh trªn, häc sinh ®Òu cã thÓ thùc hiÖn theo quy t¾c. NÕu vËy, môc tiªu d¹y häc míi chØ ®¹t mét nöa. §iÒu cÇn ®èi víi c¸c em lµ c¸ch thùc hiÖn nhanh, hîp lý, dÔ thùc hiÖn, Ýt m¾c sai lÇm. 3 c¸ch lµm nªu trªn cã thÓ ¸p dông víi bµi to¸n nµy. VÕ a thùc hiÖn theo quy t¾c, vÕ b cã thÓ t×m mÉu sè chung nhá nhÊt ( Víi c¸c em, viÖc t×m mÉu sè chung nhá nhÊt lµ bµi to¸n ng­îc cña dÊu hiÖu chia hÕt mµ c¸c em ®· ®­îc häc) ®©y lµ c¸ch ®Ó t¹o thãi quen t­ duy, båi d­ìng kh¶ n¨ng t­ duy l«gic:
	24 chia hÕt cho c¶ 6 vµ 8 => lÊy 24 lµ mÉu sè chung cña 2 ph©n sè, ta cã: = . C¸ch t×m tö sè: ¸p dông tÝnh chÊt c¬ b¶n cña ph©n sè: 
 6 nh©n víi bao nhiªu ®Ó b»ng 24 ? (4) => Tö sè thø nhÊt lµ: 5x4=20
8 nh©n víi bao nhiªu ®Ó b»ng 24 ? (3) => Tö sè thø hai lµ 7x3=21
 = .
Nh­ vËy víi c¸ch trªn, gi¸o viªn tËp cho häc sinh thãi quen t­ duy l«gic sÏ t¹o ra phong c¸ch häc tËp tÝch cùc tù gi¸c, kh«ng m¸y mãc nh­ ë vÝ dô 8. C¸ch lµm nµy ¸p dông rÊt hay khi c¸c em céng (hoÆc trõ) ba ph©n sè trë lªn.
Ch¼ng h¹n: . NÕu ®Ó c¸c em lµm theo quy t¾c sÏ rÊt khã vµ mÉu sè sÏ rÊt lín. Cßn thùc hiÖn nh­ trªn ®èi víi c¸c em kh«ng khã mµ cßn t¹o høng thó häc tËp:
 = = . Víi c¸ch nµy häc sinh dÔ dµng t×m ngay ra mÉu sè chung hoÆc tö sè cña c¸c ph©n sè ®ã, mét lÇn n÷a cñng ó« cho c¸c em vÒ tÝnh chÊt c¬ b¶n cña ph©n sè.
VÕ c lµ bµi mÉu trong bµi to¸n phÐp céng ph©n sè, ®©y lµ phÇn kiÕn thøc míi, song t¸c gi¶ l¹i ®­a vµo trong phÇn luyÖn tËp (SGK TO¸N 4 , trang 127). NÕu gi¸o viªn xem nhÑ, hoÆc ®Ó cho häc sinh tù thùc hiÖn mµ kh«ng ph©n tÝch th× viÖc c¸c em m¸y mãc thùc hiÖn nh­ vÝ dô 8 lµ ®iÒu hiÓn nhiªn.
Nh÷ng sai lÇm kiÓu nh­ vÝ dô 4b th­êng Ýt thÊy khi c¸c em míi häc phÐp tÝnh céng trõ ph©n sè. Sai lÇm kiÓu nµy xÈy ra nhiÒu khi c¸c em häc sang phÐp nh©n vµ chia ph©n sè. Sù lÉn lén nµy th­êng xÈy ra khi c¸c em häc kiÓu “häc vÑt” - thuéc quy t¾c mét c¸ch m¸y mãc.
Thiết lập mối quan hệ giữa kiến thức mới với kiến thức đã học:
 VD: trong bài “Phép cộng phân số” tiết 114.
 Ở bài này, thông qua VD ở SGK, tôi và HS sẽ cùng thực hành trên băng giấy. 
 -Chia băng giấy bằng 8 phần bằng nhau bằng cách gập đôi 3 lần theo chiều ngang. 
	-Lần 1: tô màu vào băng giấy.
	-Lần 2: tô màu vào băng giấy.
	-Lúc này, HS dễ dàng thấy phải thực hiện phép tính 
	-Nhìn vào băng giấy của mình, HS sẽ nêu được cả 2 lần đã tô màu được băng giấy.
	-Từ đó HS sẽ nêu ra được cách tính: 
	Qua VD trên, HS sẽ rút ra cách cộng 2 phân số cùng mẫu số bằng cách lấy tử số cộng với nhau và giữ nguyên mẫu số.
Ở bài phép cộng tiếp theo (tiết 115) là phép cộng 2 phân số khác mẫu số.
	Lúc này từ VD ở SGK, HS sẽ dễ dàng nêu được: muốn biết cả 2 bạn đã lấy bao nhiêu phần của băng giấy màu thì phải thực hiện phép tính cộng: 
	Sau đó, tôi sẽ dẫn dắt các em bằng các câu hỏi gợi ý:
	-Nhận xét mẫu số của 2 phân số (2 phân số có mẫu số khác nhau)
	-Muốn thực hiện được phép cộng 2 phân số này ta phải làm gì? (Quy đồng mẫu số) 
	Sau đó HS tự quy đồng mẫu số và lại đưa về phép cộng 2 phân số cùng mẫu số như tiết trước.
	Như vậy với phương pháp dạy học bài mới như trên, HS có điều kiện ôn tập củng cố kiến thức đã học và vận dụng những kiến thức đó để chiếm lĩnh tìm ra kiến thức mới, tìm ra mội dung tiềm ẩn trong bài học. Phương pháp này còn góp phần ren luyện tư duy cho HS; tìm tòi sự liên quan giữa kiến thức cũ và mới.
Phương pháp dạy các nội dung thực hành luyện tập :
Nhiệm vụ chủ yếu cảu các tiết dạy thực hành luyện tập và củng cố 
kiến thức cơ bản và rèn luyện các năng lực thực hành, giúp học sinh nhận ra rằng học không chỉ để biết mà còn để làm, để vận dụng các kiến thức vào cuộc sống hằng ngày.
	Khai dạy thực hành luyện tập cần lưu ý người GV cần giúp mọi HS đều tham gia vào hoạt động thực hành; luyện tập theo khả năng của mình băng cách:
	-Tổ chức cho HS làm các bài tập theo thứ tự sắp xếp trong SGK, không qua hoặc bỏ qua bài tập nào kể cả các bài tập HS cho là dễ.
	-Trước khi làm bài GV giao bài theo sự phân hoá đối tượng.
	-Không nên bắt HS chờ đợi nhau trong quá trình làm bài. Sau mỗi bài, HS nên tự kiểm tra sau đó nên chuyển sang làm bài tập tiếp theo.
	-Trong 1 số tiết dạy, có thể HS này làm nhiều bài tập hơn HS khác. GV cần giúp HS khai thác các nội dung tiềm ẩn trong mỗi bài tập.
	VD: Bài 4 phần b, tiết 121
	Tính bằng cách thuận tiện
	Ở bài này có thể một số HS vẫn thực hiện theo thứ tự thực hiện các phép tính trong biểu thức mà vẫn chưa ra kết quả như trên nhưng tính như vậy là chưa hợp lý, chưa nhanh. Lúc này, GV nên hướng dẫn HS áp dụng các tính chất đã học của phép cộng để HS có thể tự tìm ra cách tính và vận dụng kiến thức đó để giải các bài tập khác tương tự.
	Hay ở tiết 124, bài tập số 4.
	Tính rồi rút gọn: 
	Ở bài này, HS thường làm như sau:
lúc này, GV nên rút gọn trứơc (dựa vào tính chất bằng nhau của phân số) để tìm kết quả nhanh.
Hoặc trong bài luyện tập của phép nhân phân số (tiết 124) thì GV phải dẫn dắt HS nhớ lại kiến thức cuả HKI đó là: 
	-Tính chất giao hoán của phép nhân.
	-Tính chất kết hợp của phép nhân.
	-Tính chất nhân 1 số với 1 tổng (hoặc 1 tổng với 1 số)
	-Tính chất nhân 1 số với 1 hiệu (hoặc 1 hiệu với 1 số)
	Để giúp HS có thể làm nhanh chóng bài tập loại này, HS phải vận dụng tính chất của phép nhân để tìm nhanh kết quả biểu thức.
VD: (áp dụng tính chất 1 số nhân với 1 tổng) = 
PHẦN THỨ BA: KẾT QUẢ VÀ PHỔ BIẾN ỨNG DỤNG
I – KẾT QUẢ:
	Trong quá trình giảng dạy, tôi đã áp dụng các phương pháp trên, tôi nhận thấy HS lớp tôi hứng thú học tập. Các em mạnh dạn phát biểu ý kiến xây dựng bài, tính toán nhanh, chính xác. HS ham học, tự tin, chất lượng học tập được nâng lên 1 cách rõ rệt. Trong quá trình học toán, HS dần dần biết cách phát hiện, chiếm lĩnh kiến thức mới và cách giaỉ quyết các vấn đề gần gũi với đời sống. Sự tiến bộ của các em biểu hiện cụ thể qua điểm số như sau:
	Sĩ số lớp:  HS 
XẾP LOẠI
ĐẦU NĂM
GHKI
CHKI
GHKII
Giỏi
Khá
Trung bình
Yếu
IV / KẾT LUẬN
1/ Tóm lược giải pháp:
Muốn truyền đạt cho học sinh nắm được cách giải các bài toán về phân số, người giáo viên phải nghiên cứu, đọc nhiều tài liệu, sách tham khảo để tìm ra các dạng bài tập theo nội dung kiến thức khác nhau một cách cụ thể. Sau đó sắp xếp các bài toán đó theo hệ thống từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp (có dựa vào chuẩn kiến thức kĩ năng 4).
	Dạy các bài tập về phân số đòi hỏi học sinh phải huy động phối hợp nhiều nội dung kiến thức khác về môn toán như các dạng toán cơ bản, các tính chất của phép tính. Để học sinh dễ hiểu, dễ nhớ giáo viên phải phối hợp nhiều phương pháp trong giảng dạy đặc biệt coi trọng việc phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của học sinh. Người giáo viên chỉ là người gợi mở dẫn dắt để học sinh tự tìm ra tính, cách giải. Dạy cho học sinh cách quan sát, phân tích các dữ kiện của đầu bài, tìm hiểu mối liên hệ giữa các dữ kiện, cách suy luận lô gíc để bài làm, bài giải chặt chẽ.
	Với đặc điểm nhận thức của học sinh tiểu học: dễ nhớ song lại dễ quên, tư duy trực quan, do đó giáo viên cần cho học sinh được luyện tập nhiều, các bài cần có hệ thống, bài trước làm cơ sở hướng tính, hướng giải cho bài sau, các bài tập cần được nâng khó dần.
	Trong quá trình dạy cần quan tâm đến chấm và chữa bài làm cho học sinh để xem bài làm đã chính xác chưa, chỗ nào cần sửa hoặc bổ sung.
2/ Phạm vi áp dụng :
Mặc dầu đã được kiểm chứng qua thực tế ở trường Tiểu học Vĩnh phú , đặc biệt là lớp tôi chủ nhiệm (lớp 41 ). Song mới chỉ là kinh nghiệm nhỏ , chắc chắn sẽ không tránh khỏi thiếu sót . Rất mong được sự giúp đỡ của Ban giám hiệu Nhà trường, quý thầy cô và bè bạn . Để kinh nghiệm này được hoàn thiện hơn có ứng dụng cao hơn trong việc dạy và học của ngành chúng ta .
3/ Bài học kinh nghiệm :
Qua việc nghiên cứu và áp dụng phương pháp dạy toán phần phân số cho học sinh lớp 4 cho thấy các em giải các bài toán về phân số ở lớp 4 không khó nhưng hay nhầm lẫn trong quá trình tính và giải toán. Sau quá trình nghiên cứu và áp dụng kinh nghiệm sáng kiến thì học sinh biết làm tính và tính đúng cũng như áp dụng vào giải toán đạt kết quả rất cao, dẫn tới học sinh đạt tỉ lệ cao về làm và giải toán phần phân số . Vì vậy theo chủ quan của bản thân tôi thì kinh nghiệm sáng kiến này có thể áp dụng và phổ biến nhằm nâng cao nhất lượng cho học sinh về việc giải toán phần phân số ở lớp 4 và kiến thức toán 5 có liên quan.
* Kiến nghị : 
Hiện nay việc dạy học môn toán đang là một việc khó đối với giáo viên, nhất là về mặt phương pháp giảng dạy. Tôi tha thiết mong các cấp lãnh đạo thường xuyên tổ chức các chuyên đề bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cũng như biện pháp dạy học toán để tôi được giao lưu học hỏi với những sáng kiến hay, những kinh nghiệm quý báu của đồng nghiệp giúp cho việc dạy và học đạt hiệu quả cao, nâng cao chất lượng dạy học toán nói chung đáp ứng được yêu cầu của xã hội giao phó, sự kì vọng của cha mẹ học sinh và nhà trường.
II-BÀI HỌC KINH NGHIỆM
Sau khi thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p trªn t«i nhËn thÊy ®èi víi gi¸o viªn gi¶ng d¹y cÇn ph¶i:
	+ ChÊp hµnh nghiªm chØnh c¸c v¨n b¶n, chØ thÞ cña ngµnh ®Ò ra.
	+ Thùc hiÖn nghiªm tóc ch­¬ng tr×nh cña Bé, Së vµ Phßng Gi¸o dôc ®Ò ra.
	+ Cã kÕ ho¹ch cô thÓ cho tõng kú, tõng th¸ng vµ tõng tuÇn ®Ó båi d­ìng gióp ®ì häc sinh häc tèt m«n To¸n.
	+ T¨ng c­êng c«ng t¸c båi d­ìng häc sinh n¨ng khiÕu vµ phô ®¹o häc sinh yÕu vÒ m«n To¸n.
	+ Thùc hiÖn tèt phong trµo ®«i b¹n cïng tiÕn bé. B¹n häc kh¸, giái, gióp ®ì nh÷ng b¹n häc yÕu lµ b»ng c¸ch häc theo nhãm nhá.
	Lµm tèt c«ng t¸c tuyªn d­¬ng khen th­ëng kÞp thêi. Ph¶i n¾m ch¾c ®èi t­îng häc sinh, n¾m ch¾c ®­îc häc lùc, ý thøc häc tËp cña tõng em.
	X©y dùng ®­îc ch­¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch s¸t víi tõng häc sinh 
	+ So¹n bµi cÇn ®Çu t­ thêi gian nghiªn cøu t×m tßi ®Ó so¹n bµi khi d¹y ®¹t hiÖu qu¶ cao.
	+Trong gi¶ng d¹y häc tËp kh«ng nhÊt thiÕt gß bã mµ cÇn ph¶i cÇn cã ph­¬ng ph¸p d¹y häc s¸ng t¹o ®Ó ph¸t huy tÝnh th«ng minh, rÌn tÝnh cÇn cï, chÞu khã. §ång thêi gi¸o dôc cho häc sinh cÈn thËn trong häc To¸n. Cã nh­ vËy míi gióp c¸c em häc tèt m«n To¸n vµ c¸c m«n häc kh¸c.
	+ Ph¶i kÕt hîp víi phô huynh ®Ó gióp häc sinh häc tËp ë nhµ ®Ó cã kÕt qu¶.Thùc hiÖn tèt c«ng t¸c x· héi ho¸ gi¸o dôc.
	KÕt hîp víi th­ viÖn ®Ò h­íng dÉn cho häc sinh nh÷ng tµi liÖu cÇn ®äc, bæ Ých trong viÖc n©ngcao kiÕn thøc.
III- Kết luận
Để đạt được mục tiêu chương trình đã đề ra, GV phải nắm chắc mục tiêu, nội dung để khai thác trong từng bài. Điều quan trong là GV phải nghiên cứu, đầu tư xây dựng phương pháp dạy và học, giao việc vừa sức cho từng đối tượng HS nhằm giúp HS tích cực trong hoạt động học tập, vận dụng được thành thạo những nội dung trong từng bài. 
	Rất mong BGH và các bạn đồng nghiệp có sự đóng góp để tôi thực hiện được tốt hơn.
 Vĩnh Phú, ngày 15 tháng 5 năm 2009
 Người viết 
 Tống Mạnh Hùng 
Ch­¬ng III:
Qóa tr×nh nghiªn cøu vµ thùc nghiÖm s­ ph¹m
I. KÕt qu¶ ®iÒu tra tõ n¨m 2006 - 2008
N¨m
Líp
sÜ sè
HS viÕt ®óng c©u lêi gi¶i
HS viÕt ®óng phÐp tÝnh
HS viÕt ®óng ®¸p sè
HS gi¶i ®óng c¶ 3 b­íc
2006 - 2007
1B
27
17
62%
22
80%
25
92%
17
62%
2007 - 2008
1B
30
23
66%
27
90%
28
92%
23
66%
II. T×m ra ®iÓm yÕu cña häc sinh: 
Häc sinh biÕt gi¶i to¸n cã lêi v¨n nh­ng kÕt qu¶ ch­a cao.
Sè häc sinh viÕt ®óng c©u lêi gi¶i ®¹t tû lÖ thÊp. 
Lêi gi¶i cña bµi to¸n ch­a s¸t víi c©u hái cña bµi to¸n.
III. Qu¸ tr×nh nghiªn cøu vµ thùc nghiÖm S¦ PH¹M:
gi¸o ¸n 
thÓ hiÖn chuyªn ®Ò m«n to¸n líp 1
Ngµy so¹n: 08/02/2009
 Ngµy d¹y: thø 3 ngµy 10/02/20096
 Ng­êi d¹y: cao ThÞ BÝch Duyªn
IV, kÕt qu¶ thùc nghiÖm
N¨m
Líp
sÜ sè
Hs viÕt ®óng c©u lêi gi¶i
HS viÕt ®óng phÐp tÝnh
HS viÕt ®óng ®¸p sè
HS viÕt ®óng c¶ 3 b­íc trªn 
2008-2009
1B
29
28
96%
29
100%
29
100%
28
96%

File đính kèm:

  • docSang_kien_kinh_nghiem.doc
Sáng Kiến Liên Quan