Sáng kiến kinh nghiệm Một vài biện pháp nâng cao hiệu quả học thể loại văn miêu tả cho học sinh lớp 4

- Từ đặc điểm tâm sinh lý học sinh tiểu học là dễ nhớ nhưng mau quên, sự tập trung chú ý trong giờ học phân môn Tập làm văn chưa cao, trí nhớ chưa bền vững, thích học nhưng chóng chán. Vì vậy giáo viên phải làm thế nào để khắc sâu kiến thức cho học sinh và tạo ra không khí sẵn sàng học tập, chủ động tích cực trong việc tiếp thu kiến thức.

- Xuất phát từ cuộc sống hiện tại. Đổi mới của nền kinh tế, xã hội, văn hoá, thông tin.đòi hỏi con người phải có bản lĩnh dám nghĩ dám làm, năng động, chủ động sáng tạo, có khả năng để giải quyết vấn đề.

- Hiện nay toàn ngành giáo dục nói chung và giáo dục tiểu học nói riêng đang thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; cuộc vận đông thực hiện “hai không” với bốn nội dung nên yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tính cực của học sinh làm cho hoạt động dạy trên lớp "nhẹ nhàng, tự nhiên, hiệu quả". Để đạt được yêu cầu đó giáo viên phải có phương pháp và hình thức dạy học để nâng cao hiệu quả học tập cho học sinh, vừa phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí của lứa tuổi tiểu học và trình độ nhận thức của học sinh. Để đáp ứng với công cuộc đổi mới của đất nước nói chung và của ngành giáo dục tiểu học nói riêng.

- Từ mục đích thực tế của trường Tiểu học Đỗ Động là đào tạo học sinh trở thành những con người toàn diện có đủ nghị lực và tri thức để sau này xây dựng quê hương đất nước.

 Chương trình tập làm văn Tiểu học bao gồm các thể loại như: văn miêu tả, văn tường thuật, văn kể chuyện, văn viết thư, đơn.Trong đó thể loại văn miêu tả được học và chiếm thời lượng nhiều nhất.

 Tuy nhiên, để giúp học sinh học tốt văn miêu tả, điều quan trọng là làm thế nào để giúp học sinh quan sát, tìm ý cho bài văn, biết lựa chọn các từ ngữ miêu tả cho bài văn thêm sinh động, hấp dẫn. Không chỉ đưa ra các lời nhận xét chung mà phải tả các sự vật, hiện tượng bằng từ ngữ sinh động, gợi tả.

 

doc28 trang | Chia sẻ: sangkien | Ngày: 25/12/2015 | Lượt xem: 1062 | Lượt tải: 6Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Sáng kiến kinh nghiệm Một vài biện pháp nâng cao hiệu quả học thể loại văn miêu tả cho học sinh lớp 4", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
û thì phaûi söû duïng tranh, aûnh giuùp hoïc sinh nhôù laïi nhöõng ñieàu quan saùt töø tröôøng, gia ñình, xaõ hoäi. Ñoù chính laø cô sôû ñeå cho caùc em suy nghó, phaân tích, toång hôïp laïi caùc ñaëc ñieåm cuûa söï vaät vaø reøn luyeän laøm baøi taäp laøm vaên.
Vieäc söû duïng tranh, aûnh cho giôø taäp laøm vaên cuõng heát söùc coâng phu. Tranh, aûnh phaûi ñaûm baûo caùc vaät theå maø hoïc sinh ñaõ quan saùt taïi gia ñình, ngoaøi xaõ hoäi. Coù nhö vaäy, vieäc söû duïng tranh, aûnh môùi ñem laïi hieäu quaû.
Ví duï : Ñeå minh hoaï cho baøi vaên “taû con meøo” toâi caàn phaûi söu taàm ñöôïc hình aûnh nhieàu loaïi meøo khaùc nhau ñeå giôùi thieäu cho hoïc sinh: meøo möôùp, meøo tam theå, meøo ñen, meøo vaøng vaø nhöõng hình aûnh hoaït ñoäng khaùc nhau nhö: meøo ñang rình chuoät, meøo ñang voà moài, meøo meï ñang ñuøa vôùi meøo con
Coù nhö vaäy, töø nhöõng ñieàu maø toâi daãn daét hoïc sinh quan saùt ôû lôùp, ñoái chieáu vôùi ñieàu maø caùc em quan saùt taïi nhaø, ngoaøi xaõ hoäi, caùc em caân nhaéc löïa choïn tình tieát dieãn ñaït thaønh baøi vaên.
BIỆN PHÁP THỨ HAI
TÍCH LŨY VỐN TỪ NG Ữ VÀ LỰA CHỌN VỐN TỪ NGỮ
Giuùp hoïc sinh tích luyõ voán töø ngöõ vaø löïa choïn voán töø ngöõ coù yù nghóa quan troïng ñeán vôùi vieäc laøm vaân mieâu taû. Do ñoù, ñaây laø voán ñeà toâi quan taâm nhaát ñoái vôùi hoïc sinh.
1. Taïo ñieàu kieän ñeå hoïc sinh tích luyõ voán töø mieâu taû:
 - ViÖc ñaàu tieân laø giuùp hoïc sinh tích luyõ voán töø ngöõ mieâu taû qua caùc baøi taäp ñoïc laø caùc baøi vaên hay cuûa caùc nhaø vaên Soá löôïng töø ngöõ trong baøi raát phong phuù, caùch söû duïng chuùng raát saùng taïo. Daïy caùc baøi taäp ñoïc ñoù, toâi thöôøng chæ ra caùc töø ngöõ mieâu taû, choïn moät, hai tröôøng hôïp ñaëc saéc nhaát ñeå phaân tích caùi hay, söï saùng taïo cuûa nhaø vaên khi duøng chuùng. Coù nhö vaäy môùi giuùp hoïc sinh nhôù ñöôïc moät töø ngöõ, moät hình aûnh, thaäm chí caû caâu vaên hay sau moãi baøi taäp ñoïc.
Ví duï: Daïy baøi: “Nhöõng chuù gaø xoùm toâi” toâi ñi saâu phaân tích caùch duøng töø ngöõ cuûa taùc giaû ñeå taû veà con gaø anh Boán Linh, gaø oâng baûy Hoaù, gaø baø Kieân. Moãi con ñeàu coù ñaëc ñieåm rieâng.
Daïy baøi: “Nhöõng caùnh böôùm beân bôø soâng” thì toâi ñi saâu phaân tích caùch duøng töø ngöõ ñeå taû hình daùng, maøu saéc khaùc nhau cuûa caùc loaøi böôùm. Moãi con coù ñaëc ñieåm rieâng: con xanh bieác, con vaøng saãm, böôùm quaï to baèng hai baøn tay ngöôøi lôùn, böôùm traéng bay theo ñaøn líu ríu nhö hoa naéng
Cuõng coøn coù raát nhieàu baøi taäp ñoïc cho ta thaáy caùch duøng töø ngöõ mieâu taû raát hay vaø thaät ña daïng. Toâi luoân taän duïng voán quyù naøy ñeå nhaân voán töø ngöõ cuûa töøng hoïc sinh baèng caùch cho hoïc sinh ghi vaøo soå tay nhöõng töø ngöõ hoaëc nhöõng caâu vaên hay. Ñoàng thôøi toâi thöôøng xuyeân theo doõi vaø xem quyeån soå tay cuûa hoïc sinh tröôùc moãi giôø taäp laøm vaên. Coù nhö vaäy môùi giuùp hoïc sinh tích daàn voán töø ngöõ cuûa mình.
 - Daïy phaân moân töø ngöõ cuõng laø moät dòp ñeå caùc em khoâng chæ hieåu roõ töø maø coøn môû roäng chuùng khi duøng nhöõng töø gaàn nghóa hoaëc traùi nghóa.
Ví duï: Khi mieâu taû ngöôøi toâi thöôøng neâu leân cho hoïc sinh thaáy beân caïnh töø “ñeïp” coøn coù haøng loïat töø ngöõ khaùc: xinh xaén, deã coi, deã nhìn. Beân caïnh töø “ẵm” coøn coù nhieàu töø: beá, boàng, oâm, naâng, ñòu, coõng
Vieäc hoïc vaø môû roäng voán töø laùy, töø töôïng thanh, töø töôïng hình cuõng coù yù nghóa tích cöïc ñoái vôùi vieäc tích luyõ voán töø ngöõ mieâu taû cuûa hoïc sinh (roùc raùch, rì raàm, thaùnh thoùt, ngaân nga; ngoaèn ngoeøo, choùt voùt, thaêm thaúm, meânh moâng, ngoït ngaøo). Nhöõng töø ngöõ naøy giuùp raát nhieàu cho hoïc sinh khi taû caùc con vaät, caây coái, taû ngöôøi, taû caûnh
 - Ñoïc taùc phaåm vaên hoïc, truyeän ngaén, thô cuõng laø dòp ñeå hoïc sinh tích luyõ voán töø ngöõ mieâu taû. Vôùi bieän phaùp naøy, toâi thöôøng xuyeân nhaéc nhôû hoïc sinh ñoïc ôû nhaø, xem caùc baøi ñoïc theâm, tham khaûo nhöõng baøi vaên hay.
 	2. Höôùng daãn hoïc sinh löïa choïn voán töø ngöõ khi mieâu taû :
	Coù voán töø ngöõ phaûi bieát duøng ñuùng choã, ñuùng luùc. Muoán vaäy, phaûi coi trong vieäc löïa choïn töø ngöõ khi dieãn ñaït cuõng nhö khi laøm baøi vaên mòeâu taû. Vieäc xaùc ñònh moät töø ngöõ hay hình aûnh phaûi traûi qua thôøi gian tìm toøi, choïn loïc thì hình aûnh, töø ngöõ ñoù môùùi thích hôïp, môùi gôïi hình, gôïi caûm.
	Nhö ví duï neâu treân, ñeå taû moät ngöôøi “ñeïp” neân duøng töø ngöõ naøo trong haøng loaït caùc töø: deã meán, deã nhìn, xinh xaén, deã coi,? Sau moãi tieát taäp laøm vaên toâi tranh thuû laáy ví duï nhöõng ñoaïn vaên hay phaân tích cho hoïc sinh thaáy caùi hay khi bieát löïa choïn töø.
Ví duï : Taû hình daùng cuï giaø, coù baïn ñaõ bieát löïa choïn töø nguõ ñeå taû: “Baø toâi ngoaøi baûy möôi tuoåi. Khi nghe tieáng goïi thaân thuoäc cuûa toâi, baø nhìn toâi, ñoâi maét nheo nheo vì choùi naéng, caëp loâng maøy raäm loám ñoám baïc cuûa baø nhíu laïi. Vöøa noùi baø vöøa cöôøi ñeå loä haøm raêng ñen ñaõ khaáp kheånh. Daùng ngöôøi nhoû nhaén cuûa baø ñang lom khom töôùi rau, baét saâu.”
Qua ví vuï treân vaø qua caùc baøi laøm vaên thöïc teá cuûa hoïc sinh, toâi thaáy vieäc löïa choïn töø ngöõ mieâu taû thöôøng laø so saùnh caùc töø gaàn nghóa hoaëc traùi nghóa ñeå choïn loïc ra töø ngöõ hay vaø thích hôïp vì ñoái vôùi baø giaø thì phaûi duøng töø ñoâi maét nheo nheo, ñoâi loâng maøy raäm loâùm ñoâùm baïc, lom khom töôùi rau ñeå thaáy roõ hình daùng cuûa cuï giaø; taû baùc noâng daân phaûi duøng töø: cöôøng traùng, vaïm vôõ, raén chaéc, khaéc khoå, saïm naéng ñeå theå hieän roõ hình daùng cuûa moät ngöôøi noâng daân tay laám, chaân buøn
Caùch ñaët caâu hoûi cuûa giaùo vieân trong vaên mieâu taû (mieäng) khoâng chæ coù taùc duïng ñònh höôùng quan saùt maø coøn aûnh höôûng ñeán vieäc tìm toøi, hình aûnh khi mieâu taû. Do ñoù, khi daïy, toâi khoâng ñaët caâu hoûi veà kieán thöùc khoa hoïc maø ñaët caâu hoûi coù taùc duïng tìm ra nhöõng chi tieát mieâu taû.
Ví duï: Taû con gaø troáng nhaø em. Giaû söû toâi hoûi:
Caâu hoûi 1: Con gaø coù nhöõng boä phaän naøo?
Caâu hoûi 2: Nhìn con gaø, em thaáy noù coù ñaëc ñieåm gì veà maøu loâng, thaân hình daùng ñi, daùng ñöùng noù nhö theá naøo?
Ôû caâu hoûi 1: chæ nhaèm hoûi kieán thöùc khoa hoïc neân daønh rieâng cho moân töï nhieân xaõ hoäi. Caâu hoûi naøy khoâng coù taùc duïng gôïi cho hoïc sinh tìm caùc töø ngöõ mieâu taû.
Ôû caâu hoûi 2: hoïc sinh bieát tìm ra töø ngöõ mieâu taû. Ñoàng thôøi gôïi cho caùc em bieát lieân töôûng ñeán con gaø con gaø nhaø mình cuõng nhö con gaø cuûa haøng xoùm maø em bieát.
BIỆN PHÁP THỨ BA
SÖÛ DUÏNG MOÄT SOÁ BIEÄN PHAÙP NGHEÄ THUAÄT TRONG MIEÂU TAÛ
Ñeå vieát moät ñoaïn vaên hay, moät baøi vaên haáp daãn ñoøi hoûi trong töøng ñoaïn vaên phaûi coù söû duïng moät soá hình thöùc ngheä thuaät nhö so saùnh, nhaân hoaù, thì baøi vaên môùi sinh ñoäng. Neáu nhö moät baøi vaên taû loaøi vaät chæ döøng laïi ôû vieäc mieâu taû ñaàu, mình, ñuoâi, chaân thì gioáng nhö lieät keâ caùc boä phaän cuûa moät con vaät thöôøng gaëp ôû moân khoa hoïc, khoâng gioáng nhö moät baøi vaên mieâu taû. Vì theá, höôùng daãn caùc em bieát söû duïng caùc hình thöùc ngheä thuaät trong vaên mieâu taû laø heát söùc caàn thieát.
1/ Söû duïng bieän phaùp so saùnh trong vaên mieâu taû:
Daïy taû “Quang caûnh tröôøng em tröôùc buoåi hoïc”, coù em neâu: “Vaøi veät naéng sôùm chieáu xuoáng caønh laù”, “Gioù thoåi nheï”. Noäi dung nhö theá ñaõ ñaït, caâu vaên goïn gôïi yù. Nhöng ñeå sinh ñoäng hôn, toâi gôïi yù – hoïc sinh coù theå söûa laïi: “Vaøi veät naéng sôùm nhö ve vuoát nhöõng laù caønh xanh töôi coøn laám taám nhöõng gioït söông ñeâm”. “Gioù thoåi nheï nhö lay ñoäng laù caønh” .
Beân caïnh ñoù, toâi thöôøng laáy nhöõng ñoaïn vaên mieâu taû hay trong caùc baøi taäp ñoïc ñeå hoïc sinh tham khaûo:
Ví duï 1: Taû hình daùng ngöôøi baø, taùc giaû vieát: “gioïng noùi baø toâi ñaëc bieät traàm boãng nghe nhö tieáng chuoâng ñoàng. Noù khaéc saâu vaøo trí nhôù toâi deå daøng nhö nhöõng ñoaù hoa vaø cuõng röïc rôõ ñaày nhöïa soáng” (Baø toâi – Tieáng Vieät – lôùp 5 taäp 1).
Ví duï 2: Toâ Hoaøi mieâu taû chim chích boâng nhö sau: “Hai chaân xinh xinh baèng hai chieác taêm. Caëp moû chích boâng tí teïo baèng hai maûnh voû traáu chaép laïi” [Chim chích boâng – Taäp ñoïc lôùp 3, taäp 2 ].
2/ Söû duïng bieän phaùp nhaân hoaù trong vaên mieâu taû:
* Duøng bieän phaùp nhaân hoaù ñeå taû hình daùng beân ngoaøi:
* Nhaân hoaù ñeå taû taâm traïng: “Nhöõng gioït söông rôi nhö nhöõng gioït leä ai ñoù ñang tieãn ngöôøi ñi xa”. “Doøng soâng chaûy laëng lôø nhö ñang nhôù veà moät con ñoø naêm xöa”.(Nhöõng baøi vaên hay lôùp 4).
BIEÄN PHAÙP THÖÙ TÖ
BOÄC LOÄ CAÛM XUÙC TRONG VAÊN MIEÂU TAÛ
 Baøi vaên hay khoâng theå thieáu ñöôïc caûm xuùc cuûa ngöôøi vieát, khoâng chæ neâu caûm xuùc ôû phaàn keát luaän maø caàn theå hieän trong töøng caâu, töøng ñoaïn. 
Ñieàu naøy khi laøm vaên mieäng, toâi luoân gôïi yù ñeå hoïc sinh neâu caûm xuùc cuûa mình.
Ví duï:
 - Soáng trong ngoâi nhaø aám cuùng, ñaày tình thöông yeâu cuûa cha meï, em nghó ñeán ai? (Nhöõng maûnh ñôøi baát haïnh cuûa treû em moà coâi, khoâng nôi nöông töïa, phaûi soáng lang thang nôi maùi hieân, gaàm caàu).
 - Ñi treân con ñöôøng laøng quen thuoäc, em caûm thaáy theá naøo? (hình aûnh, aâm thanh cuûa noù ñaõ trôû neân gaàn guõi, thaân thieát vôùi em).
 - Ñöùng döôùi caây ña rôïp boùng, em caûm thaáy theá naøo? (caây ña laø nieàm töï haøo cuûa laøng queâ em, ai ñi ñaâu xa cuõng nhôù veà caây ña queâ mình).
Vôùi bieän phaùp naøy toâi cuõng khoâng queân laáy nhöõng ñoaïn vaên hay ôû caùc baøi taäp ñoïc ñeå hoïc sinh tham khaûo. 
Ví duï 1: “Haèng naêm, cöù vaøo cuoái thu, laù ngoaøi ñöôøng ruïng nhieàu, loøng toâi laïi naùo nöùc nhöõng kyû nieäm môn man cuûa buoåi töïu tröôøng. Toâi queân sao ñöôïc nhöõng caûm giaùc trong saùng aáy naûy nôû trong loøng toâi nhö maáy caùnh hoa töôi mæm cöôøi giöõa baàu trôøi quang ñaõng”.(Nhôù laïi buoåi ñaàu ñi hoïc– Taäp ñoïc lôùp 3 – taäp 1).
Ví duï 2: “Toâi ñi giöõa baõi daâu vaø coù caûm giaùc nhö ñang loäi döôùi doøng soâng caïn. Caùt ôû raõnh luoáng meàm luùn. Nhöõng caønh daâu, laù xoân xao ñoùn laáy aùnh naéng choùi chang, laøm cho lôùp caùt döôùi chaân toâi maùt röôïi” (Baõi daâu – Taäp ñoïc lôùp 3 – taäp 2).
Ví duï 3: “Laàn naøo trôû veà vôùi baø, Thanh cuõng thaáy thanh thaûn vaø bình yeâu nhö theá. Caên nhaø, thöûa vöôøn naøy nhö moät nôi maùt meû vaø hieàn laønh. Ôû ñaáy, baø luùc naøo cuõng saün saøng chôø ñôïi ñeå meán yeâu Thanh.” (Veà thaêm baø–Taäp ñoïc lôùp 4 taäp 1).
Töông töï nhö vaäy, khi daïy taäp laøm vaên, toâi thöôøng gôïi yù, daãn daét hoïc sinh ñeå giuùp hoïc sinh tìm ra nhöõng suy nghó, caûm xuùc cuûa mình tröôùc moät söï vieäc, moät ñoái töôïng ñöôïc taû ñeå baøi vaên khoâng coøn khoâ khan maø traøn ñaày caûm xuùc ñeå haáp daãn ngöôøi ñoïc, ngöôøi nghe.
 Nhö vaäy, vôùi nhöõng bieän phaùp vöøa neâu treân, toâi tin raèng hoïc sinh coù theâm ñieàu kieän ñeå laøm moät baøi vaên mieâu taû hay vaø phong phuù. Ñoàng thôøi, ñaây cuõng laø neàn moùng cho nhöõng maàm non vaên hoïc troãi daäy vaø vöôn leân xanh to
BIEÄN PHAÙP THÖÙ NAÊM
H­íng dÉn häc sinh ph­¬ng ph¸p tù häc
 a. H­íng dÉn ph­¬ng ph¸p häc ë nhµ 
- Khi ®· ®­îc nghe gi¶ng trªn líp cïng víi viÖc quan s¸t th× viÖc ¸p dông kiÕn thøc ®· häc vµo lµm bµi lµ rÊt cÇn thiÕt ®èi víi häc sinh. §ång thêi nã còng lµ mét yÕu tè quan träng quyÕt ®Þnh sô tiÕn bé cña c¸c em, lµ phÇn c¬ b¶n ®Ó c¸c em v­¬n lªn trë thµnh häc sinh giái. NÕu c¸c em kh«ng biÕt s¾p xÕp lÞch häc vµ kh«ng biÕt tù häc th× sÏ kh«ng kh¾c s©u ®­îc kiÕn thøc ®· häc trªn líp ®Ó ¸p dông vµo thùc tÕ. §Ó trë thµnh häc sinh giái vµ n©ng cao chÊt l­îng häc m«n tiÕng ViÖt, c¸c em cÇn cã thêi gian häc lÝ thuyÕt vµ vËn dông lµm bµi tËp thùc hµnh «n luyÖn v× “ häc ®i ®«i víi hµnh”. ChÝnh v× vËy viÖc h­íng dÉn häc sinh häc ë nhµ nh­ thÕ nµo cho khoa häc ®Ó mang l¹i kÕt qu¶ cao lµ rÊt cÇn thiÕt. T«i ®· tiÕn hµnh gióp häc sinh s¾p xÕp thêi gian biÓu häc tËp ë nhµ cho phï hîp víi b¶n th©n c¸c em. Tr­íc hÕt, t«i t×m hiÓu, gÆp gì gia ®×nh c¸c em, trao ®æi trùc tiÕp víi bè mÑ c¸c em vµ cã nh÷ng gi¶i ph¸p sau :
 +§èi víi c¸c em häc giái, gia ®×nh cã ®iÒu kiÖn, gia ®×nh cã truyÒn thèng häc, lu«n quan t©m ®Õn con em m×nh th× chØ cÇn nh¾c nhë c¸c em, trao ®æi víi bè mÑ c¸c em th× c¸c em sÏ cã kÕ ho¹ch häc tèt.
 + §èi víi c¸c em häc giái, th«ng minh nh­ng gia ®×nh cßn gÆp khã kh¨n th× t«i trao ®æi víi phô huynh t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c em cã thêi gian tù häc ë nhµ. 
+ §èi víi c¸c em häc trung b×nh yÕu ( em ), ngoµi viÖc nhê phô huynh ®«n ®èc kiÓm tra ë nhµ t«i cßn t¨ng c­êng kiÓm tra viÖc häc tËp ë nhµ cña c¸c em. T«i th­êng xuyªn gÆp gì, trao ®æi víi bè mÑ c¸c em nµy, ®éng viªn c¸c em cè g¾ng häc.
 T«i nh¾c nhë c¸c em nªn thùc hiÖn ®óng giê nµo viÖc nÊy, häc ra häc , ch¬i ra ch¬i, ®· ngåi häc lµ c¸c em ph¶i tù gi¸c, tËp trung häc tËp. §µo s©u suy nghÜ ®Ó gi¶i quyÕt bµi häc. Khi lµm bµi, c¸c em cÇn thùc hiÖn ®óng theo h­¬ng ph¸p ®· ®­îc häc. Tr­íc khi tr×nh bµy vµo vë ( hoÆc giÊy thi) c¸c em cÇn nh¸p cÈn thËn, chó ý c¸ch dïng tõ, ®Æt c©u râ rµng, chÆt chÏ vµ l«gÝc.
 b. H­íng dÉn ph­¬ng ph¸p häc s¸ch tham kh¶o : Ngoµi nh÷ng bµi v¨n trong s¸ch gi¸o khoa, t«i th­êng ®éng viªn khuyÕn khÝch c¸c em lµm thªm c¸c bµi v¨n hay trong s¸ch tham kh¶o. §Ó trë thµnh mét häc sinh giái, ®ßi hái c« gi¸o còng nh­ häc sinh cÇn ph¶i t×m tßi, nghiªn cøu häc tËp, ®äc vµ s­u tÇm trong c¸c cuèn s¸ch n©ng cao, më réng. T«i ®· h­íng dÉn, chän läc c¸c lo¹i s¸ch nh»m bæ trî, n©ng cao thªm kiÕn thøc vÒ v¨n miªu t¶ cho häc sinh gióp c¸c em cã thªm “ng­êi thÇy” “ng­êi b¹n” ngay ë nhµ qua c¸c cuèn s¸ch tham kh¶o.
 c. T¹o cho häc sinh cã nhiÒu ng­êi thÇy: §Ó rÌn luyÖn cho häc sinh yªu thÝch vµ say mª häc m«n tiÕng ViÖt, t«i ®· t×m mäi c¸ch t¹o cho c¸c em cã nhiÒu ng­êi thÇy. Nh÷ng ng­êi thÇy gÇn gòi víi c¸c em nh­: s¸ch, b¸o, bè, mÑ, anh chÞ, b¹n bÌ, thÇy c« gi¸o.
 * Qua c¸c biÖn ph¸p ®· ¸p dông, t«i thÊy : Ngoµi ®æi míi ph­¬ng ph¸p gi¶ng d¹y th× s¸ch vë vµ ®å dïng häc tËp còng chÝnh lµ ng­êi thÇy gÇn gòi nhÊt ®Ó gióp gi¸o viªn vµ häc sinh n©ng cao kiÕn thøc cña m×nh. V× vËy trong n¨m häc 2012 -2013, t«i ®· trang bÞ cho häc sinh líp 4B ®Çy ®ñ s¸ch vë, ®å dïng häc tËp m«n tiÕng ViÖt : s¸ch gi¸o khoa, vë bµi tËp, vë «ly, vµ mét sè s¸ch tham kh¶o thªm. T«i ®· h­íng dÉn c¸c em c¸ch häc trong c¸c s¸ch ®ã. Do vËy c¸c em ngµy cµng say mª yªu thÝch m«n häc nµy h¬n.
 Ngoµi n¨m biÖn ph¸p cô thÓ trªn, t«i ®· kÕt hîp thªm mét sè biÖn ph¸p nh­ : tæ chøc nhãm häc tËp ë nhµ, c¸c em ë gÇn nhµ nhau th× ®Õn tËp trung häc ë nhµ mét b¹n vµo chiÒu thø 7 vµ chñ nhËt. Ph©n c«ng b¹n giái gióp ®ì c¸c b¹n yÕu...
 §Ó båi d­ìng häc sinh trë thµnh häc sinh giái vµ n©ng cao chÊt l­îng häc m«n tiÕng ViÖt, nhÊt lµ ph©n m«n TËp lµm v¨n ®Ó c¸c em ¸p dông vµo cuéc sèng th× ng­êi thÇy ph¶i x©y dùng cho c¸c em ph­¬ng ph¸p häc tËp ë tr­êng còng nh­ ë nhµ thËt phï hîp víi tõng ®èi t­îng, ®ång thêi ng­êi thÇy ph¶i c¶i tiÕn ph­¬ng ph¸p gi¶ng d¹y, cã nh÷ng biÖn ph¸p cô thÓ g©y høng thó häc tËp cho häc sinh ®Ó chÊt l­îng d¹y vµ häc ngµy cµng ®­îc n©ng cao h¬n. ChÝnh v× vËy t«i ®· kÕt hîp c¸c biÖn ph¸p trªn trong gi¶ng d¹y ph©n m«n tËp lµm v¨n, nhÊt lµ v¨n miªu t¶ cho häc sinh líp 4B tr­êng tiÓu häc §ç §éng- Thanh Oai- Hµ Néi.
 IV- KÕt qu¶ thùc hiÖn (cã so s¸nh ®èi chøng)
 a) Qua quá trình giảng dạy môn tiếng Việt, phân môn tập làm văn và đã áp dụng các biện pháp trên, tôi nhận thấy học sinh lớp tôi hứng thú học tập. Các em đã biết cách quan sát và mạnh dạn phát biểu ý kiến xây dựng bài. C¸c em ®· tù tin, kh«ng ng¹i khi tr¶ lêi miÖng, ®· cã nhiÒu em say mª häc v¨n h¬n.. Học sinh ham học, tự tin, chất lượng học tập được nâng lên một cách rõ rệt. Trong quá trình học, học sinh dần dần chiếm lĩnh kiến thức mới và lµm bµi v¨n t¶ hay h¬n. Sự tiến bộ của các em biểu hiện cụ thể qua kết quả như sau:
* Kết quả kiểm tra giữa HKI năm học 2012 – 2013:
Tổng số học sinh
Điểm giỏi 
( 9 - 10 )
Điểm khá 
( 7 - 8 )
Điểm Trung bình ( 5 - 6 )
Điểm yếu
 ( Dưới 5 )
27
TS
%
TS
%
TS
%
TS
%
3
14
10
28
16
46,5
4
11,5
*Kết quả kiểm tra cuối HKI năm học 2012 – 2013:
Tổng số học sinh
Điểm giỏi 
( 9 - 10 )
Điểm khá 
( 7 - 8 )
Điểm Trung bình ( 5 - 6 )
Điểm yếu
 ( Dưới 5 )
27
TS
%
TS
%
TS
%
TS
%
6
25,7
12
34,2 
12
34,4
2
5,7 
 b) Khi ®Ò tµi ®­îc thùc hiÖn, qua c¸c biÖn ph¸p trªn, t«i thÊy cã t¸c dông rÊt lín ®Õn chÊt l­îng häc tËp m«n tiÕng ViÖt nãi riªng vµ c¸c m«n häc kh¸c.
 Khi ch­a thùc hiÖn ®Ò tµi, c¸c em ch­a chó ý ®Õn viÖc häc m«n v¨n mµ chØ thÝch lµm to¸n. Bµi v¨n th­êng lµm cÈu th¶, t¶ qua loa cho xong miÔn lµ cã bµi nép cho c« gi¸o. Trong vµ sau khi thùc hiÖn ®Ò tµi, c¸c em cã nhiÒu tiÕn bé. Sè l­îng häc sinh kh¸ giái t¨ng lªn, chÊt l­îng gi¸o dôc ®­îc n©ng cao. C¸c em ®· biÕt ®oµn kÕt, quan t©m gióp ®ì lÉn nhau trong mäi c«ng viÖc. 
 c- kÕt luËn vµ khuyÕn nghÞ
 I. KÕt luËn
 Qua viÖc thùc hiÖn ®Ò tµi, b»ng c¸c biÖn ph¸p cô thÓ t«i ®· rót ra ®­îc bµi häc sau:
 - §Ò tµi ®­îc thùc hiÖn ®¹t kÕt qu¶ cao, cã ý nghÜa chÝnh trÞ to lín, nhÊt lµ trong giai ®o¹n hiÖn nay chóng ta ®ang thùc hiÖn cuéc vËn ®éng “ hai kh«ng” víi 4 néi dung. Häc sinh ®¹t kÕt qu¶ cao trong líp 4, khi lªn líp 5 c¸c em kh«ng bÞ ngåi nhÇm líp.
 - §Ò tµi thùc hiÖn ng¾n gän, kh¸i qu¸t, cã tÝnh kh¶ thi cao, cã thÓ thùc hiÖn trong tÊt c¶ c¸c khåi líp häc, trong tÊt c¶ c¸c m«n häc. Mang l¹i t¸c dông to lín, g©y høng thó, khÝch lÖ tinh thÇn häc tËp cña c¸c em, kh¬i gîi sù quan t©m cña phô huynh häc sinh ®Õn con em m×nh vµ nhµ tr­êng. Gióp c¸c em tiÕn bé ë tr­êng còng nh­ ë nhµ.
 ii- khuyÕn nghÞ 
1) §èi víi nghµnh gi¸o dôc:
- Phßng gi¸o dôc vµ ®µo t¹o cÇn quan t©m ®Õn c¸c tr­êng häc, ®Õn gi¸o viªn vµ häc sinh trong tr­êng, n©ng cao chuyªn m«n cho gi¸o viªn.
- Më réng ®Çu t­ hÖ thèng s¸ch, tµi liÖu nghiªn cøu gi¶ng d¹y cho gi¸o viªn.
2) §èi víi nhµ tr­êng:
- Nhµ tr­êng cÇn quan t©m ®Õn gi¸o viªn, n©ng cao chuyªn m«n.
- Cã chÝnh s¸ch ®éng viªn, khen th­ëng kÞp thêi cho gi¸o viªn vµ häc sinh cã thµnh tÝch cao trong gi¶ng d¹y vµ häc tËp ®Ó ®éng viªn phong trµo d¹y vµ häc.
- Cung cÊp ®ñ s¸ch vµ c¸c thiÕt bÞ phôc vô cho c¸c m«n häc.
3) §èi víi ®Þa ph­¬ng vµ c¸c gia ®×nh:
- X· cÇn quan t©m h¬n ®Õn tr­êng còng nh­ gi¸o viªn häc sinh trong tr­êng.
- C¸c gia ®×nh quan t©m h¬n ®Õn viÖc häc tËp cña con em m×nh
- Lµm tèt c«ng t¸c th«ng tin hai chiÒu gi÷a gia ®×nh vµ nhµ tr­êng, c« gi¸o.
 Trªn ®©y lµ toµn bé qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Ò tµi. trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, kÝnh mong nhµ tr­êng cïng phßng gi¸o dôc gióp ®ì t«i ®Ó kÕt qu¶ thùc hiÖn trong nh÷ng n¨m sau ®¹t cao h¬n n÷a.
Xin ch©n thµnh c¶m ¬n.
 NhËn xÐt, ®¸nh gi¸, xÕp lo¹i cña h®kh c¬ së
................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................
 Chñ tÞch héi ®«ng
 ý kiÕn ®¸nh gi¸ vµ xÕp lo¹i cña h®kh cÊp trªn
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
 Chñ tÞch héi ®ång

File đính kèm:

  • docSKKN_ve_tap_lam_van_4.doc
Sáng Kiến Liên Quan