Sáng kiến kinh nghiệm Một số thủ thuật dạy từ mới cho học sinh Lớp 6 và Lớp 7

Trong những năm gần đây, việc học ngoại ngữ ở các trường phổ thông được phổ biến khá rộng rải và được xem là môn học chính khoá với số tiết khá cao 3 tiết /tuần. Vậy làm thế nào để nâng dần phương pháp dạy và học là một nhu cầu thiết yếu không chỉ đối với người học mà đặc biệt là đối với những người đang trực tiếp giảng dạy bộ môn Anh văn.

Nghe, nói, đọc, viết được tiếng Anh một cách thành thạo sẽ giúp chúng ta dễ dàng tiếp cận với tin học, khoa học công nghệ và sẽ rất thuận lợi trong việc giao tiếp. Đặc biệt phân môn đọc hiểu là một trong những kỹ năng cơ bản được chú trọng trong quá trình dạy và học ngoại ngữ. Vì vậy nếu học sinh có khả năng đọc hiểu tiếng Anh tốt thì các em có thể đọc hiểu được sách, báo, tài liệu bằng tiếng Anh với những nội dung phù hợp với trình độ và lứa tuổi của học sinh, giúp học sinh có điều kiện thu nhận thông tin, nâng cao trình độ tiếng Anh, và có thể hiểu biết thêm về xã hội. Trong một tiết đọc hiểu giáo viên không chỉ đơn thuần giúp học sinh hiểu được ngữ liệu trong mỗi đoạn văn mà còn phải biết vận dụng một cách linh hoạt các thủ thuật, sao cho phù hợp với nội dung cụ thể của từng bài để gây hứng thú cho học sinh và tạo ra những hoạt động luyện tập giúp học sinh thực hành tốt hơn. Tuy nhiên phần lớn học sinh rất ngại luyện tập. Nguyên nhân là do tiếng Anh hoàn toàn khác với tiếng mẹ đẻ, khó học, khó nhớ. Đọc bằng tiếng mẹ đẻ dễ hơn đọc bằng tiếng nước ngoài vì học sinh không gặp khó khăn trong việc hiểu nội dung bài. Còn khi đọc bằng tiếng nước ngoài nhất định học sinh sẽ gặp phải những từ và cấu trúc ngữ pháp mới. Đọc bằng tiếng Anh còn khó hơn nhiều do sự khác nhau giữa chữ viết và cách phát âm. Hơn nữa cuộc sống người dân còn khó khăn, họ thiếu quan tâm đến việc học tập của các em ở trường cũng như ở nhà, vốn từ vựng của các em quá ít vì các em lười học từ vựng, chuẩn bị bài ở nhà quá sơ sài, các em lạm dụng sách hướng dẫn học tốt dẫn đến việc lười tư duy, học đối phó nhất là những học sinh yếu kém vì sợ nói sai nên các em rất ngại phát biểu làm ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả học bộ môn Anh văn, đôi khi bị khống chế đến kết quả học tập chung của các em.

 

doc6 trang | Chia sẻ: sangkien | Ngày: 03/08/2015 | Lượt xem: 1435 | Lượt tải: 54Download
Bạn đang xem tài liệu "Sáng kiến kinh nghiệm Một số thủ thuật dạy từ mới cho học sinh Lớp 6 và Lớp 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
A.LỜI NÓI ĐẦU
Trong những năm gần đây, việc học ngoại ngữ ở các trường phổ thông được phổ biến khá rộng rải và được xem là môn học chính khoá với số tiết khá cao 3 tiết /tuần. Vậy làm thế nào để nâng dần phương pháp dạy và học là một nhu cầu thiết yếu không chỉ đối với người học mà đặc biệt là đối với những người đang trực tiếp giảng dạy bộ môn Anh văn.
Nghe, nói, đọc, viết được tiếng Anh một cách thành thạo sẽ giúp chúng ta dễ dàng tiếp cận với tin học, khoa học công nghệ và sẽ rất thuận lợi trong việc giao tiếp. Đặc biệt phân môn đọc hiểu là một trong những kỹ năng cơ bản được chú trọng trong quá trình dạy và học ngoại ngữ. Vì vậy nếu học sinh có khả năng đọc hiểu tiếng Anh tốt thì các em có thể đọc hiểu được sách, báo, tài liệu bằng tiếng Anh với những nội dung phù hợp với trình độ và lứa tuổi của học sinh, giúp học sinh có điều kiện thu nhận thông tin, nâng cao trình độ tiếng Anh, và có thể hiểu biết thêm về xã hội. Trong một tiết đọc hiểu giáo viên không chỉ đơn thuần giúp học sinh hiểu được ngữ liệu trong mỗi đoạn văn mà còn phải biết vận dụng một cách linh hoạt các thủ thuật, sao cho phù hợp với nội dung cụ thể của từng bài để gây hứng thú cho học sinh và tạo ra những hoạt động luyện tập giúp học sinh thực hành tốt hơn. Tuy nhiên phần lớn học sinh rất ngại luyện tập. Nguyên nhân là do tiếng Anh hoàn toàn khác với tiếng mẹ đẻ, khó học, khó nhớ. Đọc bằng tiếng mẹ đẻ dễ hơn đọc bằng tiếng nước ngoài vì học sinh không gặp khó khăn trong việc hiểu nội dung bài. Còn khi đọc bằng tiếng nước ngoài nhất định học sinh sẽ gặp phải những từ và cấu trúc ngữ pháp mới. Đọc bằng tiếng Anh còn khó hơn nhiều do sự khác nhau giữa chữ viết và cách phát âm. Hơn nữa cuộc sống người dân còn khó khăn, họ thiếu quan tâm đến việc học tập của các em ở trường cũng như ở nhà, vốn từ vựng của các em quá ít vì các em lười học từ vựng, chuẩn bị bài ở nhà quá sơ sài, các em lạm dụng sách hướng dẫn học tốt dẫn đến việc lười tư duy, học đối phó nhất là những học sinh yếu kém vì sợ nói sai nên các em rất ngại phát biểu làm ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả học bộ môn Anh văn, đôi khi bị khống chế đến kết quả học tập chung của các em.
Trước yêu cầu của môn học và những khó khăn của học sinh, là một giáo viên đang trực tiếp dạy bộ môn, bản thân tôi trăn trở là phải làm thế nào để đạt được hiệu quả cao nhất trong phương pháp giảng dạy của mình. Bởi thế, tôi đã tìm ra một số biện pháp để giúp học sinh học có hiệu quả hơn và đúc kết thành mét s¸ng kiÕn nhá “Một số thđ thuËt d¹y tõ míi cho häc sinh líp 6 vµ líp 7”.
Qua tìm hiểu thêm ở sách báo, học hỏi ở đồng nghiệp và qua thực tiễn giảng dạy, tôi đã đúc kết thành sáng kiến kinh nghiệm trong vµi n¨m häc gÇn ®©y ®Ĩ bå sung thêm một số giải pháp để thực hiện có hiệu quả hơn trong giảng dạy.
Nội dung của s¸ng kiÕn này nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong c¸c tiết học®Ỉc biƯt lµ nh÷ng tiÕt d¹y cã nhiỊu tõ míi, giúp học sinh ham học tiếng Anh, tạo không khí học tập sôi nổi, sinh động hơn, góp phần nâng cao hiệu quả của việc dạy và học bộ môn Anh văn.
Đây là kinh nghiƯm nhá cđa bản thân tự rút ra từ kinh nghiệm thực tế giảng dạy của mình qua mét sè năm và sau những năm thực hiện cho thấy kết quả học tập của phân môn này có những chuyển biến tốt.
S¸¸ng kiÕn nµy ®­ỵc ¸p dơng ở các khèi líp ®Ỉc biƯt cã hiƯu qu¶ râ rƯt víi häc sinh khèi 6.
 B : GIẢI PHÁP ĐÃ THỰC HIỆN :
§Ĩ hiĨu d­ỵc néi dung cđa mét bµi ®äc hiĨu, mét bµi nghe, mét bµi nãi hay mét bµi viÕt th× phÇn d¹y cho häc sinh n¾m ®­ỵc tõ míi trong bµi lµ phÇn rÊt quan träng trong c¸c tiÕt d¹y.Theo t«i b­íc chuÈn bÞ cđa gi¸o viªn mçi khi lªn líp ph¶i thËt chu ®¸o 
*Bước chuẩn bị của giáo viên :
- Xác định mục tiêu tiết dạy, điều học sinh đạt được sau tiết dạy.
- Lựa chọn phương pháp thủ thuật thích hợp nhất là áp dụng vào tiết dạy.
- Giáo án, đồ dùng dạy häc ph¶i phong phĩ, sinh ®éng mµ dỈc biƯt hiƯn naylµ gi¶ng d¹y b»ng ph­¬ng tiƯn d¹y häc hiƯn ®¹i vµ cã sư dơng phÇn mỊm Mindmap( s¬ ®å th«ng minh)trong c¸c tiÕt d¹y nÕu cã thĨ.
Ngoài ra giáo viên cần phải quan tâm những điều sau :
- Sữ dụng thành thạo các thủ thuật dạy học cũng như các phương tiện trực quan và các phương tiện dạy học sẽ dùng vào bài.
- Các dạng bài tập theo trình tự từ dễ đến khó, những bài tập, câu hỏi nào dành cho học sinh yếu, bài nào dành cho học sinh trung bình, khá, giỏi 
- Phân bố thời gian hợp lý cho tiết dạy.
I/ Các hoạt động trước khi giíi thiƯu tõ míi :
	- Mục đích chính của hoạt động này là để: 
+ Lôi cuốn sự hứng thú của học sinh.
+ Tạo ra nhu cầu muốn häc cho học sinh.
+ Khuyến khích học sinh suy nghĩ về chủ đề mà họ sẽ học.
II. Mét sè thđ thuËt d¹y tõ míi.
 1.Khi d¹y tiÕng Anh trªn líp muèn thu hĩt ®­ỵc sù chĩ ý cđa häc sinh khi ng­êi gi¸o viªn muèn giíi thiƯu tõ míi th× gi¸o viªn cÇn ph¶i ®ua ra t×nh huèng ®Ĩ häc sinh biÕt ®­ỵc tõ míi m×nh sÏ häc ®­ỵc dïng trong hoµn c¶nh nh­ thÕ nµo.
VÝ dơ: Khi gi¸o viªn muèn d¹y c¸c tõ miªu t¶ vỊ ng­êi ë bµi 9 phÇn A3 trang 97 sgk ( miªu t¶ h×nh d¸ng bªn ngoµi ) ngoµi c¸c bøc tranh trong sgk th× gi¸o viªn cã thĨ chu¶n bÞ c¸c bøc tranh kh¸c, ®­a ra c¸c bøc tranh giĩp häc sinh quan s¸t nhËn xÐt vµ t×m ra c¸c tõ dïng ®Ĩ miªu t¶.Ngoµi ra gi¸o viªn cịng cã thĨ khai th¸c vèn tõ cđa häc sinh ®· ®­ỵc häc ë tiĨu häc b»ng trß ch¬i “ Brainstorming , networks...”
 2. Giẫ viªn cã thĨ d¹y tõ míi b»ng c¸ch s¾p xÕp c¸c tõ vµo cïng nhãm vµ kỴ cét c¸c nhãm tõ ®ã lªn b¶ng hoỈc trªn m¸y chiÕu.
VÝ dơ : Khi d¹y c¸c tõ chØ ®å ®¹c trong gia®×nh, trong líp häc ë bµi 3 sgk líp 6 ch¼ng h¹n gi¸o viªn cã thĨ ph©n nhãm tõ nh­ sau:
 Things in the livingroom
 couch, television.......
 Things in the classroom
board, desk.......
B»ng c¸ch nµy giĩp häc sinh cã n¨ng häc nhanh vµ nhí l©u . Bªn c¹nh ®ã gi¸o viªn cịng cã thĨ ¸p dơng vµo trß ch¬i “ Networks” .
3. Gi¸o viªn cịng cã thĨ sư dơng c¸c lo¹i biĨu ®å kh¸c. §Ỉc biƯt cã thĨ dïng s¬ ®å m¾t l­íi hay s¬ ®å t­ duy “ mindmap, I mindmap” 
VÝ dơ1 . ë bµi sè 3 sgk líp 7 trang 29 khi gi¸o viªn muèn giíi thiƯu c¸c tõ míi cã thĨ dïng s¬ ®å nµy vµ ®­ỵc biĨu thÞ nh­ sau:
 Rooms in Hoa’s house 
 livingroom kitchen
 Hoa’s room bath room
 lovely living room beautiful,modern amazing
 comfortable a sink, a tub, a shower washing machine
 bright room dryer......
VÝ dơ 2. Khi gi¸o viªn muèn giíi thiƯu c¸c tõ nãi vỊ c¸c bé phËn trªn c¬ thĨ ng­êi ë bµi 9 sgk líp 6 gi¸o viªn nªn dïng s¬ ®å t­ duy, hoỈc vÏ lªn b¶ng b»ng c¸c h×nh que.
eyes
	hair
 head
 lip
teeth
mouth
 nose
 ears
 toes
 leg
chest
fingers
arm
face
 foot
 hand
BODY
4.Gi¸o viªn dïng ®å vËt thËt, hay ®å dïng trùc quan sinh ®éng, h×nh c¾t d¸n tõ t¹p chÝ hoỈc s¸ch b¸o ®Ĩ g©y sù høng thĩ vui nhén trong giê häc .
VÝ dơ : Khi daþ cho häc sinh vỊ c¸c tÝnh tõ chØ mµu s¾c gi¸o viªn cã thĨ dïng ngay hép mµu vÏ cđa häc sinh b»ng c¸ch nµy häc sinh c¶m thÊy gÇn gịi víi thÇy c« gi¸o m×nh h¬n , tù tin h¬n khi ®äc hoỈc nãi l¹i c¸c tõ ®ã. Bªn c¹nh ®ã nÕu gi¸o viªn muèn d¹y c¸c tõ chØ thøc ¨n hay ®å uèng ë bµi phÇn B,C bµi 10 sgk líp 6 ngoµi viƯc gi¸o viªn chuÈn bÞ s½n c¸c thøc ¨n ®å uèng khi lªn líp th× gi¸o viªn cịng cã thĨ khuyÕn khÝch häc sinh chuÈn bÞ tõ nhµ. B»ng c¸ch nµy t«i thÊy häc sinh rÊt tÝch cùc mong mái tíi giê häc h¬n kh«ng chØ c¸c em häc kh¸ giái mµ cßn l«i cuèn tíi c¸c em häc trung b×nh, yÕu , kÐm n÷a.
C. KẾT QUẢ CHUYỂN BIẾN ĐỐI TƯỢNG:
Thông qua kết quả đã đạt được ở cuối học kỳ I vµ cuèi n¨m häc 2008-2009 hiệu quả công việc đã thể hiện khá rõ, phần lớn các em cảm thấy thích thú hơn khi học bộ môn này và kết quả cao đặc biệt là tăng cường mức độ tham gia đóng góp xây dựng bài của học sinh tạo được không khí học tập phấn khởi. Hạn chế rất nhiều những học sinh thờ ơ với bộ môn, nêu cao tính tích cực, sáng tạo của học sinh trong giờ học ngoại ngữ.
 D.KẾT LUẬN
Tãm l¹i c¸c thđ thuËt d¹y tõ míi dỊu rÊt ®¬n gi¶n,cã hiƯu qu¶ râ rƯt giĩp giê häc phong phĩ h¬n c¸c em häc sinh høng thĩ h¬n giê häc thµnh c«ng vµ ®¹t kÕt qu¶ cao. §Ĩ cã d­ỵc nh÷ng giê häc nh­ vËy®ßi hái ng­êi gi¸o viªn ph¶i chuÈn bÞ bµi thËt chu ®¸o tr­íc khi lªn líp.Trªn ®©y cịng chØ lµ mét sè thđ thuËt nhá tuy nhiªn sau khi ®· lµm râ nghÜa vµ c¸ch dïng tõ th× gi¸o viªn cịng nªn t¹o ®iỊu kiƯn cho häc sinh thùc hµnh ngay qua c¸c bµi tËp øng dơng.	
Đây chỉ là một trong những phương cách đơn giản, mang tính chất cá nhân, nhằm tạo ra các tình huống, bối cảnh sinh động cho giê häc làm phong phú và đa dạng hóa các phương pháp giảng dạy bộ môn Anh văn ,®Ĩ truyỊn t¶i cho c¸c em mét khèi l­ỵng tõ vùng mét c¸ch ®¬n gi¶n mµ c¸c em l¹i dƠ häc vµ nhí l©u.
Trong khuôn khổ nội dung bài viết này, đối tượng áp dụng chủ yếu là ở học sinh thuộc cấp THCS . Nó sẽ mang hiệu quả cao hơn khi người thầy có sự chuẩn bị tốt và học sinh làm việc một cách tự giác.
Sẽ không có phương pháp nào tối ưu, vì thế tùy theo mục đích và yêu cầu của tiết dạy, giáo viên có thể lựa chọn sao cho phù hợp và mang lại hiệu quả cao nhất.
Tuy đã có rất nhiều cố gắng, song chắc hẳn vẫn còn nhiều thiếu sót nhất định. Tôi rất mong được sự đóng góp ý kiến chân thành nhất của các đồng nghiệp, các cấp lãnh đạo tạo điều kiện để tôi tiếp tục hoàn thiện s¸ng kiÕn này, qua đógiĩp t«i nâng cao năng lực giảng dạy , góp phần nâng cao chất lượng dạy học.
 T«i xin tr©n träng c¶m ¬n!
 Thèng NhÊt ngµy 10 th¸ng 10 n¨m 2011.
X¸c nhËn cđa nhµ tr­êng.
 X¸c nhËn cđa tỉ x· héi.
 Ng­êi viÕt s¸ng kiÕn.
 §µo ThÞ Quyªn

File đính kèm:

  • docsang_kien_nop.doc
Sáng Kiến Liên Quan