Sáng kiến kinh nghiệm Một số kinh nghiệm về rèn chữ viết cho học sinh lớp 2

1. Lý do chọn đề tài :

 Chữ viết là một trong những công cụ giao tiếp thuận lợi và quan trọng nhất của con người. Chưa cần biết nội dung văn bản đó viết như thế nào nhưng nếu chữ viết rõ ràng, đẹp thường làm cho người đọc có cảm tình ngay. Vì vậy cố thủ tướng Phạm Văn Đồng khi nói về chữ viết đã có một câu rất ngắn gọn thể hiện quan điểm của ông : “Nết người, nét chữ” hàm hai ý vấn đề : thứ nhất nét chữ thể hiện tính cách con người; thứ hai thông qua rèn chữ viết để giáo dục tính cách con người. Chất lượng chữ viết của học sinh hiện nay là một vấn đề đang được mọi người quan tâm.

 Tập viết là trong những môn học quan trọng ở bậc tiểu học. Tập viết có liên quan mật thiết đến chất lượng học tập ở các môn học khác. Nếu chữ viết rõ ràng thì học sinh có điều kiện ghi bài nhanh hơn nhờ vậy học tập sẽ tốt hơn.

 Như chúng ta đã biết, đối với học sinh tiểu học, việc rèn chữ viết cho các em “Viết chữ đẹp, chuẩn” là một vấn đề rất quan trọng trong việc giáo dục học sinh ở bậc tiểu học. Ngòai ra còn nhằm rèn luyện cho học sinh những phẩm chất tốt như: tính cẩn thận, kiên trì, tính kỉ luật và thẩm mĩ.

 

doc27 trang | Chia sẻ: thuhong87 | Ngày: 05/03/2019 | Lượt xem: 383 | Lượt tải: 7Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Sáng kiến kinh nghiệm Một số kinh nghiệm về rèn chữ viết cho học sinh lớp 2", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
inh cã ®iÒu kiÖn ®Ó sö dông tiÕng ViÖt ®¹t hiÖu qu¶ cao trong viÖc häc tËp c¸c bé m«n v¨n hãa.ViÖc luyÖn viÕt chÝnh t¶ liªn tôc kÕt hîp víi «n tËp c¸c quy t¾c chÝnh t¶, häc sinh sÏ cã kh¶ n¨ng viÕt ®óng c¸c ch÷ ghi tiÕng ViÖt, rÌn luyÖn cho häc sinh tÝnh kû luËt, tÝnh cÈn thËn, ãc thÈm mÜ ®ång thêi båi d­ìng lßng yªu quý tiÕng ViÖt, ch÷ ViÖt, biÓu thÞ t×nh c¶m qua ch÷ viÕt. 
 §Ó thùc hiÖn tèt viÖc luyÖn ch÷ trong giê ChÝnh t¶ tr­íc hÕt gi¸o viªn ph¶i n¾m râ c¸c lçi chÝnh t¶ cô thÓ cña tõng häc sinh. Qua kiÓm tra t«i thÊy häc sinh th­êng ph¹m c¸c lçi chÝnh t¶ sau:
 + LÉn lén gi÷a dÊu hái vµ dÊu ng·.
 + NhÇm lÉn gi÷a i, y: gi÷a c¸c vÇn dÔ lÉn nh­ ­a víi u¬, uya víi ua.
 + ViÕt sai c¸c phô ©m ®Çu nh­ c víi k, ng víi ngh, g víi gh, d víi gi.
 - §Ó häc sinh kh¾c phôc ®­îc nh÷ng lçi trªn tr­íc hÕt gi¸o viªn ph¶i h­íng dÉn häc sinh ph¸t ©m ®óng c¸c tõ ®ã .
 - Rót ra c¸c tiÕng, c¸c tõ khã mµ häc sinh dÔ viÕt sai trong bµi chÝnh t¶ ®Ó ph©n tÝch cô thÓ vÒ cÊu t¹o chÝnh t¶ vµ h­íng dÉn häc sinh viÕt ®óng.
 - Cho häc sinh häc thuéc luËt ghi chÝnh t¶:
+ ViÕt k vèi c¸c tiÕng b¾t ®Çu b»ng i, e , ª.
+ ViÕt c vèi c¸c tiÕng b¾t ®Çu b»ng c¸c ©m cßn l¹i trong b¶ng ch­ c¸i.
+ ViÕt ngh víi c¸c tiÕng b¾t ®Çu b»ng i, e , ª.
+ ViÕt ng víi c¸c tiÕng cßn l¹i.
 + ViÕt gh víi c¸c tiÕng b¾t ®Çu b»ng i, e, ª.
+ ViÕt g víi c¸c tiÕng cßn l¹i.
 - Chän bµi chÝnh t¶ theo khu vùc: ë mçi ®Þa ph­¬ng, häc sinh do ¶nh h­ëng cña ph­¬ng ng«n nªn th­êng m¾c mét sè lçi ®Æc tr­ng. Do ®ã tr­íc khi d¹y gi¸o viªn cÇn ph¶i tiÕn hµnh ®iÒu tra ®Ó n¾m lçi chÝnh t¶ phæ biÕn cña häc sinh. Tõ ®ã lùa chän néi dung gi¶ng d¹y cho phï hîp .
 - Mét nhiÖm vô n÷a trong giê chÝnh t¶ lµ viÖc ®¸nh gi¸ nhËn xÐt kÕt qu¶ bµi viÕt cña häc sinh. Gi¸o viªn ph¶i th­êng xuyªn chÊm ch÷a bµi, nhËn xÐt söa ch÷a ngay c¸c lçi chÝnh t¶ cô thÓ, tØ mØ cña tõng häc sinh, ®ång thêi l­u ý cho c¸c häc sinh kh¸c .
 - H­íng dÉn cho c¸c em tù ®¸nh gi¸ lÉn nhau ®Ó t×m ra lçi sai cña b¹n vµ cïng nhau söa lçi.
 Thông qua việc vận dụng luyện viết trong giờ chính tả, chúng ta cũng không thể không nhớ đến những quy định cơ bản về tốc độ viết chữ của học sinh lớp 2 là:
+ Giữa học kì I: Khoảng 35 chữ /15 phút.
+ Cuối học kì I: Khoảng 40 chữ/15 phút.
+ Giữa học kì II: Khoảng 45 chữ/15 phút.
+ Cuối học kì II: Khoảng 50 chữ/15 phút.
 Nh­ vËy, viÖc luyÖn viÕt thông qua tiết chÝnh t¶ sÏ lµ mét m¾t xÝch quan träng trong qu¸ tr×nh rÌn luyÖn ch÷ viÕt cho häc sinh nh»m ®¹t hiÖu qu¶ cao. 
 - Rèn chữ viết trong tiết luyện viết buổi chiều:
 * Một thực tế hiện nay ở các tiết Luyện viết (buổi chiều) hầu hết các giáo viên thường cho học sinh viết lại một đoạn văn, đoạn thơ đã học, điều này vô hình chung đã biến tiết Luyện viết (buổi chiều) gíông đúc như tiết Chính tả (buổi sáng). Thực tế này dẫn đến ở học sinh tâm lí nhàm chán và mục đích rèn luyện chữ viết cho học sinh đạt được cũng không cao. Vì thế, tôi đã suy nghĩ và tìm ra cách dạy tiết Luyện viết phù hợp đó là:
 - Trong quá trình dạy Luyện viết, tôi định hướng tõ tiÕt häc nµy cÇn luyÖn nhãm nÐt c¬ b¶n nµo? CÇn luyÖn ch÷ hoa nµo? Dùa vµo tiÕt häc tr­íc ®Ó ®Þnh h­íng c¸ch chän ch÷ hoa, chän nÐt c¬ b¶n d¹y cho phï hîp víi tiÕt häc sau, ®ång thêi chØnh söa ngay nh÷ng lçi c¬ b¶n mµ tiÕt tr­íc c¸c em cßn sai nhiÒu. Sau khi luyÖn tèt phÇn trªn, t«i míi chän mét ®o¹n v¨n hoÆc bµi th¬ t­¬ng ®ång víi néi dung luyÖn trªn cho häc sinh vËn dông ®Ó luyÖn viÕt vµo vë. Sau mét tiÕt luyÖn viÕt, t«i thu vở chấm – chữa bài cẩn thận để nhận ra bài viết của các em sai những lỗi gì? Từ đó, học sinh mới nhận ra những lỗi của mình để sửa chữa và giáo viên cũng biết được mức tiến bộ của học sinh, định hướng cho tiết học sau.
Ví dụ: Lớp học có nhiều em viết sai lỗi chữ C viết hoa và một số nét cơ bản như: nét khuyết trên, khuyết dưới...Tôi sẽ cho học sinh luyện viết nhóm nét cơ bản là các nét khuyết (khuyết trên, khuyết dưới). Từ đó, học sinh vận dụng luyện viết các tiếng có chứa các nét mà học sinh còn viết sai. Cuối cùng, tôi cho học sinh vận dụng viết đoạn văn ( đoạn 1 bài “Cß vµ Cuèc’’. Trang 37- s¸ch TiÕng ViÖt 2- TËp 2)...
Cß vµ Cuèc
Cß ®ang léi ruéng b¾t tÐp. Cuèc thÊy vËy tõ trong bôi rËm lÇn ra, hái : 
 - ChÞ b¾t tÐp vÊt v¶ thÕ, ch¼ng sî bïn b¾n hÕt ¸o tr¾ng sao ? 
 Cß vui vÎ tr¶ lêi :
 - Khi lµm viÖc, ng¹i g× bÈn hë chÞ ?
 Ngoài ra, tôi còn giao thêm một số bài tập luyện viết nhằm thay đổi hình thức bài tập, kích thích được hứng thú học tập của học sinh và cũng nhằm củng cố thêm kiến thức cho các phân môn khác của môn Tiếng Việt như Luyện từ và câu, Chính tả.....
	Dạng 1: Loại bài tập ghép tiếng để tạo thành từ có nghĩa :
Ví dụ : 
Em hãy ghép từ bên trái với những từ bên phải cho hợp lí rồi viết lại từ đó bên cạnh: 
 Quy Dòng 
 Quang B×nh
 QuÕ Nh¬n Q uy Nh¬n
 Qu¶ng S¬n
 Bài tập này tôi xây dựng dựa vào Tuần 20 ( Tập viết lớp 2, tập 2, trang 5) là viết chữ hoa Q 
2. Em hãy ghép cột bên trái với cột bên phải sao cho phù hợp nghĩa rồi viết lại bên cạnh
 häc khã
 ch¨m cï
 siªng chØ
 cÇn tËp häc tËp
 chÞu n¨ng
3. Em hãy ghép cột bên trái với cột bên phải sao cho phù hợp nghĩa rồi viết lại bên cạnh :
V­ît suèi th× m­a 
¦¬m c©y chim ca RÝu rÝt chim ca
S¸o t¾m b¨ng rõng
RÝu rÝt g©y rõng
Dạng 2: Loại bài tập thay tiếng để tạo thành từ mới
Ví dụ : Dựa vào Tuần 20 ( Tập viết lớp 2, tập 2, trang 5) là viết chữ hoa Q tôi đã xây dựng bài tập :
1. Em hãy thay tiếng “Bình” trong từ “Quảng Bình” thành những từ có nghĩa rồi viết lại bên cạnh :
 Qu¶ng B×nh Qu¶ng Ninh
 Qu¶ng...........
 Qu¶ng...........
 Dạng 3: Loại bài tập tìm tiếng mới kết hợp với tiếng cho sẵn để tạo thành từ có nghĩa 
Ví dụ 
1. Em hãy tìm tiếng có chữ Q kết hợp với tiếng bên cạnh để tạo thành từ có nghĩa, rồi viết lại bên cạnh :
 ............................ Nh¬n Quy Nh¬n
 .......................................................S¬n .........................................................................
 ....................................................... B×nh ...................................................................
 2. Em hãy tìm tiếng mới để ghép với tiếng cho sẵn để tạo thành từ có nghĩa rồi viết lại :
 Sa Sa Pa
Quúnh ................................................
Phó ..............................................
Dạng 4: Loại bài tập điền âm đầu để tạo thành từ có nghĩa 
Ví dụ : Điền tr/t vào chỗ trống để tạo thành từ có nghĩa rồi viết lại bên dưới:
 S©n .......­êng rén r· .......iÕng chim ca.
 ......................................................................................................................................................................
 RÌn ch÷ viÕt trong c¸c giê häc kh¸c:
ViÖc rÌn luyÖn ch÷ viÕt kh«ng ph¶i chØ thùc hiÖn trong ph©n m«n TËp viÕt vµ ChÝnh t¶ mµ ph¶i thùc hiÖn ë c¸c m«n häc kh¸c nh­ viÕt ch÷ sè trong m«n To¸n, viÕt ®óng hµnh v¨n, ng÷ ph¸p, chÝnh t¶ trong m«n TËp lµm v¨n.v.v...RÌn ch÷ cho c¸c em kh«ng chØ ngµy mét, ngµy hai mµ c¶ mét qu¸ tr×nh rÌn luyÖn l©u dµi. §èi víi häc sinh líp 2 viÖc rÌn ch÷ l¹i cµng khã v× c¸c em võa tõ líp 1 lªn nªn møc ®é viÕt chØ mang tÝnh t­¬ng ®èi ch­a v÷ng ch¾c. §Ó rÌn ch÷ viÕt cho c¸c em trong nh÷ng m«n häc kh¸c cã hiÖu qu¶, t«i ®· ph©n chia c¸c ch÷ cÇn luyÖn viÕt theo tõng nhãm chữ có nét t­¬ng ®ång ®Ó gióp c¸c em cã thÓ viÕt ch÷ đóng vµ ®Ñp trong c¸c m«n häc kh¸c. 
Tôi đã tiến hành luyện cho các em bằng cách: Cứ đầu mỗi tuần tôi ghi lên lề trái của bảng lớp một nhóm chữ có nét tương đồng. Trong tuần đó tôi yêu cầu các em chú trọng hơn về luyện viết nhóm chữ đó trong các bài học.Tùy vào độ khó của từng nhóm chữ mà có thời gian luyện thích hợp. T«i ph©n chia luyÖn viÕt nh­ sau:
+ Ch÷ viÕt th­êng:
* Nhãm 1: C¸c ch÷ cã nÐt cong phèi hîp víi nÐt mãc hoÆc nÐt th¼ng nh­: a, ¨, ©, d, ®, g. T«i sÏ d¹y nhãm ch÷ nµy vµo 3 tuÇn cô thÓ:
TuÇn 1: T«i ghi c¸c ch÷ cã nÐt cong: a, ¨, © lªn bªn lÒ tr¸i cña b¶ng, h­íng dÉn häc sinh khi viÕt quan s¸t c¸c ch÷ trªn ®Ó vËn dông viÕt ®óng c¸c tiÕng. Hµng ngµy 
chÊm bµi cho häc sinh, t«i lu«n chó trong xem c¸c em ®· luyÖn viÕt tèt c¸c ch÷ nµy ch­a, cã nhËn xÐt chi tiÕt ®Ó c¸c em chØnh söa kÞp thêi.
TuÇn 2: T«i ghi tiÕp 3 ch÷ cã nÐt cong nh­: d, ®, g sang bªn tr¸i lÒ b¶ng vµ tiÕp tôc h­íng dÉn häc sinh luyÖn viÕt tiÕp nh÷ng tiÕng cã ch÷ tiÕp theo. Yªu cÇu häc sinh khi viÕt cÇn chó ý vµo mÉu ®Ó viÕt ®­îc chuÈn x¸c. Khi chÊm bµi c¸c m«n häc, t«i g¹ch ch©n nh÷ng ch÷ viÕt ch­a ®óng nÐt, nh¾c nhë ®Ó c¸c em biÕt chÝnh söa vµo tiÕt häc sau.
 TuÇn 3 : T«i cñng cè l¹i tÊt c¶ c¸c ch÷ thuéc nhãm ch÷ trªn, kiÓm tra c¸c em viÕt xem ®· viÕt ®óng c¸c nhãm trªn ch­a, ®¸nh gi¸ nhËn xÐt cô thÓ.
Tiến hành tương tự như thế đối với các nhóm khác.
* Nhãm 2: C¸c ch÷ có mét tương đồng c¬ b¶n lµ nÐt cong nh­: o, «, ¬, c, e, ª, x TuÇn 4: Ghi lªn lÒ tr¸i cña b¶ng c¸c ch÷ cã nÐt t­¬ng ®ång c¬ b¶n lµ nÐt cong : o, «, ¬. Yªu cÇu häc sinh quan s¸t kÜ mÉu ®Ó vËn dung vµo viÕt bµi. T«i theo dâi, kiÓm tra tõng em, cã nhËn xÐt kÞp thêi ®Ó häc sinh chØnh söa.
TuÇn 5: Ghi tiÕp sang bªn tr¸i cña b¶ng c¸c ch÷ e, ª, c, x. T­¬ng tù nh­ thÕ, t«i kiÓm tra bµi lµm cña c¸c em nhËn xÐt cô thÓ qua tõng m«n häc. Yªu cÇu häc sinh luyÖn l¹i nh÷ng ch÷ cßn ch­a ®óng vµo tuÇn tiÕp theo.
TuÇn 6: TiÕp tôc h­íng dÉn häc sinh luyÖn viÕt c¸c ch÷ cña nhãm trªn. NhËn xÐt chó träng thªm phÇn ch÷ viÕt cho häc sinh.
TuÇn 7 : T«i tiÕp tôc cñng cè l¹i tÊt c¶ c¸c ch÷ thuéc nhãm ch÷ trªn, kiÓm tra c¸c em viÕt xem ®· viÕt ®óng c¸c nhãm trªn ch­a, ®¸nh gi¸ nhËn xÐt cô thÓ.
* Nhãm 3: Nhãm ch÷ cã nÐt c¬ b¶n lµ nÐt mãc nh­: i, u, ­, n, m, t, p. 
TuÇn 8: T­¬ng tù trªn, t«i cho häc sinh luyÖn c¸c ch÷ i, u, ­.
TuÇn 9: LuyÖn tiÕp ch÷ n, m, t, p
TuÇn 10: TiÕp tôc luyÖn l¹i c¸c ch÷ thuéc nhãm ch÷ trªn. 
 Sau mçi tuÇn, t«i kiÓm tra, nhËn xÐt cô thÓ c¸ch viÕt cña c¸c em. H­íng cho c¸c em nhËn ra nh÷ng ­u ®iÓm, kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i ®ang cßn vÊp ph¶i ®Ó tiÕp tôc luyÖn l¹i trong tuÇn sau.
TuÇn 11: TiÕp tôc «n l¹i c¸c ch÷ ®· luyÖn trong tuÇn tr­íc vµ ®Æc biÖt lµ c¸c ch÷ c¸c em cßn viÕt ch­a chÝnh x¸c ë nhãm ch÷ luyÖn trªn.
* Nhãm 4: C¸c ch÷ cã nÐt khuyÕt trªn, khuyÕt d­íi nh­: l, h, k, b, g, y 
TuÇn 12: T­¬ng tù nh­ c¸c tuÇn, t«i ghi c¸c ch÷ cã nÐt khuyÕt trªn: l, h, b, k vµo lÒ tr¸i cña b¶ng ®Ó luyÖn.
TuÇn 13: Yªu cÇu häc sinh tiÕp tôc luyÖn c¸c ch÷ cã nÐt khuyÕt d­íi nh­: g, y
TuÇn 14: TiÕp tôc cñng cè c¸c ch÷ ë nhãm khuyÕt trªn, khuyÕt d­íi.
* Nhãm 5: C¸c ch÷ cã nÐt t­¬ng ®ång lµ nÐt cong( khã), nÐt th¾t nh­: r, s, v, b.
TuÇn 15: T«i ghi c¸c ch÷ r, s, v, b sang bªn lÒ tr¸i cña b¶ng . Yªu cÇu häc sinh luyÖn.
TuÇn 16 : LuyÖn l¹i c¸c ch÷ cã nÐt t­¬ng ®ång trªn.
TuÇn 17, tuÇn 18 : Cñng cè c¸c ch÷ ®· luyÖn trong nhãm 5
Tõ tuÇn 19 trë ®i t«i tiÕp tôc cñng cè l¹i nh÷ng lçi mµ c¸c em ch­a söa ®­îc ....
 + MÉu ch÷ hoa
 T«i còng chia c¸c nhãm ch÷ hoa ®Ó häc sinh luyÖn t­¬ng tù nh­ mÉu ch÷ th­êng cô thÓ nh­ sau:
* Nhãm 1: C¸c ch÷ : A,¡, ¢, M, N
TuÇn 1: T«i ghi mÉu ch÷ hoa A, ¡, ¢ sang lÒ tr¸i cña b¶ng. Yªu cÇu häc sinh luyÖn ®­îc c¸c tiÕng cã ch÷ trªn. T«i ®i ®Õn tõng häc sinh quan s¸t ®Ó chØnh söa cho c¸c em.
TuÇn 2 : LuyÖn ch÷ M, N .T«i còng ghi vµo bªn tr¸i cña b¶ng vµ h­íng dÉn häc sinh luyÖn.
TuÇn 3: Cñng cè l¹i c¸c ch÷ ®· luyÖn trong nhãm 1.
Tiến hành tương tự như thế đối với các nhóm khác.
* Nhãm 2: C¸c ch÷ hoa: C, G, E, £, L, S
TuÇn 4: T­¬ng tù cho häc sinh luyÖnch÷ hoa: C, G, L
TuÇn 5: LuyÖn ch÷ hoa: S, E, £
TuÇn 6: TiÕp tôc luyÖn l¹i c¸c ch÷ hoa trªn.
TuÇn 7: Cñng cè l¹i c¸c ch÷ hoa ®· luyÖn ë nhãm 2.
* Nhãm 3: Ch÷ hoa B, R, P, D, §
TuÇn 8: LuyÖn ch÷ hoa B, R, P
TuÇn 9: LuyÖn ch÷ hoa: D, §
TuÇn 10: Cñng cè l¹i c¸c ch÷ hoa ®· luyÖn ë nhãm 3.
* Nhãm 4: Ch÷ hoa H, I, K, V, T
TuÇn 11: LuyÖn ch÷ hoa: H, I, T
TuÇn 12: LuyÖn ch÷ hoa K, V
TuÇn 13: LuyÖn l¹i c¸c ch÷ hoa ®· luyÖn ë nhãm 4
* Nhãm 5: Ch÷ hoa U, ¦, Y
TuÇn 14: LuyÖn ch÷ hoa U, ¦, Y
TuÇn 15: ¤n c¸c ch÷ hoa ®· luyÖn ë nhãm 5
* Nhãm 6: Ch÷ hoa O, ¤, ¥, Q
TuÇn 16: LuyÖn ch÷ hoa O, ¤, ¥
TuÇn 17: LuyÖn ch÷ hoa Q
 TuÇn 18: Cñng cè luyÖn l¹i nhãm 6.
Tõ tuÇn 19 trë ®i gi¸o viªn tiÕp tôc luyÖn c¸c ch÷ hoa häc sinh viÕt ch­a chÝnh x¸c vµ rÌn luyÖn th­êng xuyªn c¸c ch÷ hoa.
 Víi biÖn ph¸p rÌn ch÷ viÕt nh­ trªn, t«i thÊy häc sinh ®· n©ng ch÷ viÕt lªn mét c¸ch v­ît bËc. Tõ ®ã, T«i rót ra mét ®iÒu lµ luyÖn ch÷ viÕt cho häc sinh cÇn ph¶i cã thêi gian. Gi¸o viªn ph¶i chấm chữa bài thật tỉ mỉ, th­êng xuyªn nh¾c nhë vµ ®«n ®èc häc sinh cã ý thøc rÌn luyÖn th× lóc ®ã häc sinh míi ®¹t ®­îc kÕt qu¶ tèt: Tr×nh bµy ®Ñp , ch÷ viÕt râ rµng, s¹ch ®Ñp.
* Mét sè biÖn ph¸p kh¸c :
 a. Nh©n réng ®iÓn h×nh 
 Dùa vµo ®Æc ®iÓm t©m lý häc sinh tiÓu häc lµ hay b¾t ch­íc. V× thÕ, ngay tõ ®Çu n¨m häc, t«i ®· ph©n lo¹i häc sinh, ®èi víi häc sinh viÕt ch÷ tèt, t«i lu«n chó träng, nh©n réng. Nh÷ng bµi viÕt ®Ñp vµ nh÷ng bé hå s¬ ®Ñp cña häc sinh. T«i tr­ng bµy cho häc sinh c¶ líp xem ®Ó häc tËp. Ngoµi ra, t«i cßn ph©n cho nh÷ng häc sinh viÕt ch÷ xÊu ngåi gÇn häc sinh cã ch÷ viÕt ®Ñp vµ h­íng cho c¸c em häc tËp lÉn nhau, nh¾c nhë nhau cïng tiÕn bé .
 Nh÷ng häc sinh nµo cßn qu¸ yÕu t«i cho c¸c em lªn ngåi bµn trªn ®Ó tiÖn viÖc theo dâi vµ h­íng dÉn .
 b. Hµng th¸ng kiÓm tra, chÊm ®iÓm vë s¹ch ch÷ ®Ñp, xÕp lo¹i nhËn xÐt râ rµng, cô thÓ tõng häc sinh, nªu râ cÇn bæ sung ®iÓm nµo, söa ch÷a vÊn ®Ò g× vµ yªu cÇu häc sinh kh¾c phôc ngay.
 Cã tuyªn d­¬ng khen th­ëng hµng th¸ng ®Ó t¹o høng thó, tÝnh tù gi¸c vµ niÒm say mª trong viÖc rÌn luyÖn ch÷ viÕt.
 c. Mét trong nh÷ng yÕu tè gãp phÇn quan träng vµo viÖc viÕt ch÷ ®Ñp ®ã lµ bót viÕt vµ vë viÕt. V× vËy ngay tõ ®Çu n¨m häc gi¸o viªn ph¶i h­íng dÉn häc sinh mua lo¹i vë do nhµ tr­êng ®Æt hµng, chän lo¹i bót m¸y phï hîp, bót viÕt nÐt m¶nh, mùc ®Òu ®Æn .
 Gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh viÕt ®óng lo¹i vë quy ®Þnh cña nhµ tr­êng, bót cïng mét mµu mùc võa thuËn tiÖn trong viÖc rÌn luyÖn ch÷ viÕt, võa thuËn lîi cho viÖc x©y dùng hå s¬ vë s¹ch ch÷ ®Ñp cña líp. 
 d. Phối hợp với phụ huynh
 Vào đầu năm học, trong cuộc họp phụ huynh đầu năm, trao đổi về tình hình học tập của các em, tôi mạnh dạn cho phụ huynh xem toàn bộ sách vở của con mình và xem một số vở của một số học sinh viết đẹp, chuẩn trong lớp , trong trường. Tôi nêu thêm vai trò của chữ viết trong các môn học khác, một số biện pháp rèn luyện viết chữ đẹp và các điều kiện cần và đủ để đảm bảo cho việc xây dựng phong trào “ Giữ vở sạch, viết chữ đẹp”. Tất cả phụ huynh của lớp hưởng ứng và đồng tình cao. Từ đó, tôi xây dựng kế hoạch phong trào này. Trước tiên, tôi hướng dẫn cho phụ huynh các nét cơ bản, kích cỡ, phô tô phát cho phụ huynh một số bài viết đẹp của lớp để phụ huynh tham khảo, về nhà phụ huynh cũng có thể kiểm tra được chữ viết của con ở nhà và nhắc nhở học sinh luyện viết tốt ở nhà. Ngoài ra, tôi còn định hướng cho phụ huynh mua cho con mình loại vở đặt của nhà trường, khi viết không giậm, mua loại bút máy phù hợp có nét thanh, nét đậm...
- Ch÷ viÕt cña gi¸o viªn lµ mét tÊm g­¬ng cho häc sinh noi theo.
 Ngµy ngµy c¸c em tiÕp xóc víi ch÷ viÕt cña gi¸o viªn th­êng xuyªn trªn b¶ng líp. Bëi vËy ch÷ viÕt cña gi¸o viªn nh­ mét tÊm g­¬ng soi, nh­ mét trùc quan sinh ®éng, mét tµi liÖu sèng ®Ó c¸c em häc tËp. V× thÕ ch÷ viÕt cña gi¸o viªn ph¶i chuÈn ë mäi n¬i, mäi lóc, trong mäi chi tiÕt cho dï ®ã chØ lµ mét nÐt vÏ, mét ch÷ sè hay mét ®­êng kÎ nhá trªn b¶ng líp còng nh­ ë lêi nhËn xÐt trong vë cña häc sinh .
 Lµ mét ng­êi gi¸o viªn nãi chung vµ mét ng­êi gi¸o viªn tiÓu häc nãi riªng th× viÖc rÌn ch÷, luyÖn viÕt cña c¸c thÇy c« gi¸o lµ mét viÖc lµm th­êng xuyªn vµ cÇn thiÕt. 
 4. Hiệu quả của sáng kiến:
 Qua quá trình áp dụng dạy theo phương pháp mới nêu tôi nhận thấy chất lượng của học sinh lớp tôi trong việc rèn luyện kĩ năng “Viết chữ đẹp” được nâng dần rõ rệt, chữ viết của các em đã đúng mẫu, đều nét, rõ ràng. Tốc độ viết của học sinh đã nhanh hơn, tỉ lệ viết đúng, viết đẹp của học sinh cũng nâng lên.
Cụ thể là:
- Nhiều em viết chữ đúng chuẩn, đẹp, sạch.
- Chữ viết của các em tương đối đều, thẳng hàng, đúng mẫu chứ quy định và đạt được tốc độ yêu cầu đối với học sinh lớp 2 theo từng giai đoạn.
- Vở viết của học sinh sạch và đẹp, không nhàu nát, bài viết cẩn thận.
 * Dự kiến xếp loại chữ viết cuối năm học 2018-2019:
 Tổng số: 22 học sinh.
Loại A: 15 em đạt 68%.
Loại B: 7 em đạt 32%.
Loại C: 0
III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1. Kết luận 
 Qua quá trình áp dụng dạy theo phương pháp mới nêu tôi nhận thấy:
 - Rèn chữ không những đơn thuần để chữ viết chuẩn, đúng, đẹp mà còn là để rèn người nữa. Giáo viên giúp học sinh rèn chữ viết cũng chính là để rèn nhân cách cho các em, giúp các em giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt. V× vËy, ®Ó viÖc rÌn luyÖn ch÷ viÕt cho häc sinh ®¹t hiÖu qu¶ cao tr­íc hÕt ng­êi gi¸o viªn ph¶i cã lßng nhiÖt t×nh, sù tËn t©m vµ tinh thÇn tr¸ch nhiÖm. §ång thêi trong qu¸ tr×nh rÌn ch÷ viÕt cho häc sinh, gi¸o viªn cÇn chó ý nh÷ng vÊn ®Ò sau: 
 - RÌn luyÖn ch÷ viÕt cho häc sinh lµ mét qu¸ tr×nh l©u dµi, kh«ng nªn nãng véi. CÇn t«n träng c¸ tÝnh cña häc sinh, ®i tõ c¸i dÔ ®Õn c¸i khã, tõ c¸i ch­a ®¹t ®Õn c¸i ®¹t ®­îc, kh«ng ®èt ch¸y giai ®o¹n dÔ g©y cho häc sinh tÝnh cÈu th¶ sau nµy.
 - Trong qu¸ tr×nh rÌn luyÖn ch÷ viÕt ph¶i quan t©m tíi viÖc b¶o vÖ søc kháe cho häc sinh, g©y høng thó, tr¸nh Ðp buéc lµm cho häc sinh nhµm ch¸n.
 - T×m hiÓu ng«n ng÷ ®Þa ph­¬ng lµ mét viÖc lµm cÇn thiÕt nh»m rót ra nh÷ng lçi ph­¬ng ng«n phæ biÕn ®Ó ®iÒu chØnh cho häc sinh viÕt ®óng chÝnh t¶.
- ViÖc rÌn luyÖn ch÷ viÕt cÇn ph¶i ®­îc thùc hiÖn ë tÊt c¶ c¸c m«n häc. - KÕt hîp víi phô huynh häc sinh nh»m t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc rÌn luyÖn ch÷ viÕt khi häc sinh häc ë nhµ.
 - Ch÷ viÕt cña gi¸o viªn ph¶i ®Ñp, ®óng mÉu, ®óng chuÈn lµ mét tÊm g­¬ng ®Ó häc sinh noi theo.
 - Th­êng xuyªn rÌn luyÖn ®Ó häc sinh lu«n cã ý thøc ®Èy m¹nh n©ng cao vµ duy tr× phong trµo gi÷ vë s¹ch, viÕt ch÷ ®Ñp.
- Đẩy mạnh phong trào giữ “ Vở sạch chữ đẹp”. Kết thúc mỗi năm học, các trường nên giữ lại những bộ vở ch÷ viÕt đẹp để lưu lại phòng Truyền thống của nhà trường làm chuẩn để kích thích phong trào “Vở sạch chữ đẹp” cho năm học tiếp theo.
- T¨ng c­êng tæ chøc c¸c h×nh thức ngoại khãa thi viết ®Ñp, viÕt nhanh để động viªn, khuyến khÝch học sinh luyÖn viết.
2. Kiến nghị
 Tôi thấy việc tổ chức thi “ Vở sạch chữ đẹp” và “ Viết chữ đẹp” ở các cấp như Sở GD& ĐT tổ chức đã kích thích phong trào thi đua của học sinh.
 Đối với các nhà trường nên tổ chức các hình thức ngoại khoá thi viết: thi viết nhanh trong lớp, khối để động viên khuyến khích học sinh tập viết.
 Đẩy mạnh phong trào giữ “ Vở sạch chữ đẹp”. Kết thúc mỗi năm học, các trường nên giữ lại những bộ vở đẹp để lưu lại phòng Truyền thống của nhà trường làm chuẩn để kích thích phong trào “Vở sạch chữ đẹp”cho năm học tiếp theo.
- Tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn để học hỏi kinh nghiệm của các đồng nghiệp, các trường có phong trào “Vở sạch – Chữ đẹp” tiêu biểu.
 Trên đây là những kinh nghiệm của bản thân đúc rút trong quá trình dạy học. Tôi đã mạnh dạn áp dụng vào thực tế giảng dạy tại lớp mình chủ nhiệm và ít nhiều cũng đã đạt được hiệu quả. Tuy nhiên đề tài này còn mang tính cá nhân nên không khỏi có nhiều sai sót. Rất mong có sự đóng góp ý kiến của các bạn dồng nghiệp, hội đồng khoa học nhà trường và cấp trên để đề tài này được hoàn thiện hơn. 
 Tôi xin chân thành cảm ơn!
Đánh giá của HĐKH nhà trường
Phúc Ninh, ngày 6 tháng 10 năm 2018
Người viết sáng kiến
 ............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
Trương Thị Thu Hồng
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
Dạy và học Tập viết ở Tiểu học (Trần Mạnh Cường – Phan Quang Thân – Nguyễn Hữu Cao – NXB Giáo dục) 
Yêu cầu cơ bản về kiến thức và kỹ năng các lớp 1, 2, 3, 4 (Bộ Giáo dục và Đào tạo) 
Dạy Tập viết ở Tiểu học (Lê A - Đỗ Xuân Thảo – Trịnh Đức Minh – NXB Giáo dục) 
Phương pháp dạy học các môn học (NXB Giáo dục) 
Sách giáo viên Tiếng Việt lớp 2 
Thiết kế bài giảng Tiếng Việt lớp 2.
Vở tập viết lớp 2. 
Phạm Văn Đồng “Dạy nét chữ nết người” (Báo Tiền Phong số 1760. Ra ngày 18 – 1 - 1968) 

File đính kèm:

  • doclop 2 skkn mot so kinh nghiem ren chu viet_12462413.doc
Sáng Kiến Liên Quan