Sáng kiến kinh nghiệm Một số kinh nghiệm giáo dục đạo đức cho học sinh Tiểu học

§Êt n­íc ta ®ang trong thêi k× ®æi míi, d­íi t¸c ®éng cña c¬ chÕ thÞ tr­êng, ¶nh h­ëng rÊt nhiÒu ®Õn lèi sèng ®¹o ®øc cña häc sinh mµ chÝnh c¸c em lµ nh÷ng chñ nh©n t­¬ng lai cña ®Êt n­íc. Ng­êi häc sinh ph¶i cã ®Çy ®ñ phÈm chÊt ®¹o ®øc tèt. Cã ®¹o ®øc tèt th× míi cã ý thøc häc tËp tèt ®­îc.

Như chúng ta đã biết, công cuộc đổi mới kinh tế xã hội đang diễn ra từng ngày, từng giờ trên khắp đất nước. Nó đòi hỏi phải có những lớp người lao động mới, có bản lĩnh, có năng lực, chủ động sáng tạo. Dám nghĩ dám làm thích ứng được với thực tiễn xã hội luôn thay đổi và phát triển. Nhu cầu này đòi hỏi ngành giáo dục phải có sự thay đổi cho phù hợp với tình hình đất nước. Và thực sự ngành giáo dục đã từng bước thay đổi, thể hiện qua việc xác định mục đích giáo dục đào tạo, hay nói đúng hơn là phát triển toàn diện về nhân cách con người thể hiện qua hai mặt là : “Tài và Đức”.

Dù ở xã hội nào thì cái đức vẫn luôn được coi trọng vì: Cái đức là gốc, cái tài là sự biểu hiện của cái đức. Vì vậy việc giáo dục cái đức cho học sinh là một yêu cầu quan trọng, đang trở thành một vấn đề bức xúc mà xã hội quan tâm. Tình trạng này không chỉ xuất hiện ngoài xã hội mà còn len lỏi vào trong cả trường học. Biểu hiện rõ nhất là trong các lớp học vẫn còn có những học sinh chưa ngoan, yếu kém về đạo đức. Cũng chính vì sự chưa ngoan đó mà dẫn đến tình trạng học lực yếu, học lực kém, làm ảnh hưởng không ít đến những thành viên khác trong lớp học.

Là người làm công tác giáo dục có nhiệm vụ nâng đỡ và uốn nắn để giúp học sinh có sự phát triển đúng đắn về nhân cách, về đạo đức nhằm giúp các em có điều kiện gần gũi nhau, thường xuyên trao đổi động viên uốn nắn kịp thời tiến bộ qua từng ngày.

 

doc19 trang | Chia sẻ: sangkien | Ngày: 03/08/2015 | Lượt xem: 1286 | Lượt tải: 33Download
Bạn đang xem tài liệu "Sáng kiến kinh nghiệm Một số kinh nghiệm giáo dục đạo đức cho học sinh Tiểu học", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 em chËm tiÕn mét c¸ch tØ mØ, kiªn tr×.
	3.8. Coi träng c«ng t¸c chñ nhiÖm kÕt hîp víi gia ®×nh, nhµ tr­êng, x· héi.
	3.9. X©y dùng ®éi cê ®á cña c¶ líp, ph©n c«ng c¸c thµnh viªn theo dâi tõng mÆt ho¹t ®éng tõng nhãm.
	3.10. Hµng tuÇn cã ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i häc sinh th«ng qua sù theo dâi cña ®éi cê ®á vµ cña tæ.
	3.11. Gi¸o dôc c¸c em ý thøc ®Êu tranh phª vµ tù phª ( x©y dùng nh©n vËt ®iÓn h×nh cña líp ) 
	3.12. Th«ng b¸o kÞp thêi tíi gia ®×nh phô huynh häc sinh ®èi víi nh÷ng em chËm tiÕn.
	3.13. C«ng t¸c thi ®ua khen th­ëng vµ phª b×nh.
	4. Nh÷ng biÖn ph¸p thùc hiÖn: 
 4.1. Ph©n lo¹i häc sinh.
	Ngay tõ ®Çu n¨m häc t«i ®· tæng hîp sè l­îng häc sinh trong khèi 5 do t«i phô tr¸ch sau ®ã ph©n lo¹i häc sinh theo tõng ®èi t­îng.
	- Xem xÐt t×m hiÓu kü hoµn c¶nh gia ®×nh tõng häc sinh.
	- Ph©n lo¹i häc sinh thùc hiÖn ®Çy ®ñ bèn nhiÖm vô vµ häc sinh ch­a thùc hiÖn ®Çy ®ñ bèn nhiÖm vô cña ng­êi häc sinh.
	- Trß chuyÖn víi häc sinh nh»m g©y c¶m t×nh ®ång thêi n¾m ch¾c ®Æc ®iÓm riªng biÖt cña tõng häc sinh.
	- T×m hiÓu nguyªn nh©n cña c¸c em ch­a thùc hiÖn ®Çy ®ñ bèn nhiÖm vô cña häc sinh.
	- T×m hiÓu t©m t­, t×nh c¶m, hoµn c¶nh cña ®èi t­îng häc sinh ch­a ngoan.
	4.2. RÌn cho häc sinh häc tËp tèt vµ lµm theo 5 ®iÒu B¸c Hå d¹y.
	- Ngay tõ ®Çu n¨m häc Gi¸o viªn x¸c ®Þnh cho c¸c em lµ: RÌn luyÖn hÕt m×nh phÊn ®Êu trë thµnh ng­êi tèt, lµ chñ nh©n t­¬ng lai cña ®Êt n­íc, xøng ®¸ng víi Ng­êi con cña Hµ Néi:
Ch¼ng th¬m còng thÓ hoa nhµi
DÉu ch­a thanh lÞch còng ng­êi Trµng An
	- T«i cïng víi häc sinh häc tËp kü 5 ®iÒu B¸c Hå d¹y, ph©n tÝch tØ mØ tõng ®iÒu mét, bªn c¹nh ®ã t«i cßn vËn dông c¸c c©u ca dao, tôc ng÷ vµ truyÖn cæ tÝch ®Ó minh häa, ®ång thêi liªn hÖ nh÷ng tÊm g­¬ng s¸ng trong " sæ vµng truyÒn thèng cña ®éi ta" lµm cho häc sinh hiÓu s©u s¾c c¸c ®iÒu B¸c Hå ®· d¹y. Ngoµi ra mçi khi c¸c em lµm ®­îc c¸c viÖc tèt hay ch­a hoµn thµnh nhiÖm vô t«i th­êng liªn hÖ víi 5 ®iÒu B¸c Hå d¹y:
	" Em ®· lµm ®­îc ®iÒu nµo B¸c d¹y?"
	" Em ch­a thùc hiÖn tèt ®iÒu nµo trong 5 ®iÒu B¸c d¹y?"
	4.3. Gi¸o viªn tù rÌn luyÖn m×nh ®Ó lu«n lµ tÊm g­¬ng s¸ng cho häc sinh noi theo.
	T«i ®· x¸c ®Þnh râ cho chØ tiªu phÊn ®Êu rÌn luyÖn cña m×nh lµ ng­êi gi¸o viªn kh«ng chØ d¹y kiÕn thøc ®¬n thuÇn mµ cßn d¹y c¸c em lµm " ng­êi ". ChÝnh v× vËy tõ lêi nãi ®Õn viÖc lµm t«i ®Òu chó ý ®Õn viÖc gi¸o dôc c¸c em. Bëi v× t©m lý løa tuæi cña c¸c em hay b¾t ch­íc cho nªn tÊt c¶ lêi nãi cö chØ cã ¶nh h­ëng rÊt lín rÊt lín ®Õn viÖc h×nh thµnh nh©n c¸ch cña c¸c em. Cho nªn khi nãi n¨ng, ®i ®øng, ¨n mÆc, c¸ch ®èi xö..... tÊt c¶ ph¶i thùc hiÖn mäi n¬i, mäi lóc lu«n g©y ®­îc Ên t­îng tèt ®èi víi häc sinh vµ mäi ng­êi xung quanh th× míi cã søc gi¸o dôc lín.
	4.4. BiÖn ph¸p gi¸o dôc ý thøc tù gi¸c cña häc sinh.
	§©y là chØ tiªu cao nhÊt trong viÖc rÌn luyÖn ®¹o ®øc cho häc sinh th«ng qua nh÷ng viÖc lµm cô thÓ cho häc sinh
	Gi¸o viªn th­êng xuyªn tæng hîp kÕt qu¶ c¸c b¹n th­êng xuyªn tù gi¸c häc bµi vµ lµm bµi , tuyªn d­¬ng khen th­ëng c¸c b¹n nhÆt ®­îc cña r¬i ®em tr¶ ng­êi mÊt...
	B»ng nh÷ng viÖc lµm cô thÓ nh­ vËy, ý thøc tù gi¸c rÌn luyÖn ®¹o ®øc cña häc sinh ngµy cµng tiÕn bé râ rÖt.
	4.5. Båi d­ìng ®éi ngò c¸n bé líp ®Ó cã kh¶ n¨ng tù qu¶n.
	- §Æc ®iÓm løa tuæi häc sinh tiÓu häc tuy nhiÖt t×nh nh­ng ch­a m¹nh d¹n, ch­a thÓ hiÖn hÕt tinh thÇn g­¬ng mÉu cña m×nh, ch­a cã kinh nghiÖm trong c«ng t¸c.
	- B­íc vµo ®Çu n¨m häc t«i cho häc sinh tù bÇu ra ®éi ngò c¸n bé líp, v× thÕ c¸n bé líp lµ nh÷ng em ®­îc c¸c b¹n tÝn nhiÖm : Ngoan, nhiÖt t×nh, häc tËp tèt, cã ý thøc vÒ mäi mÆt.
	- T«i ®· dµnh mét sè thêi gian ®Ó h­íng dÉn c¸c em lµm c«ng t¸c cña líp, tù qu¶n c¸c b¹n. §­a ra nhiÖm vô, tr¸ch nhiÖm, quyÒn h¹n cña tõng em.
	- Ngay sau khi biªn chÕ líp t«i ®· cho hoc sinh häc tËp néi qui cña nhµ tr­êng, líp ®Ò ra, chó ý nhÊt lµ kh©u: Nãi tôc chöi bËy, ®¸nh nhau vµ v« lÔ víi ng­êi lín, víi thÇy c« gi¸o.
	- Nh÷ng viÖc lµm tèt ®­îc ®éi ngò c¸n bé líp b¸o c¸o víi gi¸o viªn chñ nhiÖm líp tuyªn d­¬ng ®Ó c¸c em kh¸c häc tËp.
	4.6. Båi d­ìng t­ t­ëng, t×nh c¶m trong c¸c giê ®¹o ®øc vµ c¸c giê häc kh¸c (nhÊt lµ trong giê thùc hµnh ®¹o ®øc ).
	- Th«ng qua m«n d¹y ®¹o ®øc mµ h×nh thµnh cho c¸c em nh÷ng chuÈn mùc ®¹o ®øc qua c¸c bµi häc. Nh÷ng chuÈn mùc ®¹o ®øc ®ã ®­îc liªn hÖ mét c¸ch khÐo lÐo, mÒn máng mµ s©u s¾c tíi tõng b¶n th©n häc sinh ®Ó c¸c em tù gi¸c nhËn thÊy ®iÒu hay lÏ ph¶i, nh÷ng ®iÓm m×nh cÇn kh¾c phôc ®Ó cã ý thøc phÊn ®Êu tù söa ch÷a kh«ng ngõng.
	- Ngoµi ra gi¸o viªn lÊy t×nh c¶m ®Ó gi¸o dôc c¸c em, liªn hÖ tõ xa tíi gÇn, c¸c em tù liªn hÖ thùc tÕ b¶n th©n ®· lµm ®­îc ®iÒu g×? §iÒu g× ch­a lµm ®­îc? vµ gi¸o viªn gîi ý häc sinh tù m×nh thÊy ®­îc cÇn ph¶i lµm ®iÒu g× ®ã thiÕt thùc vµ mµ gÇn gòi nhÊt.
	- VÝ dô: Khi häc tiÕt ®¹o ®øc: " Em yªu tæ quèc ViÖt Nam “ t«i ®· vËn dông linh ho¹t khÐo lÐo kÕt hîp c¸c ph­¬ng ph¸p, chuÈn bÞ tèt c¸c c©u hái t×nh huèng ®Ó h­íng cho häc sinh ®i tõ xa tíi gÇn . Tõ c¸c c©u hái qua s¸ch b¸o, qua th«ng tin trong ch­¬ng tr×nh truyÒn h×nh nh©n ®¹o " Ng­êi ng­êi lµm viÖc thiÖn, nhµ nhµ lµm viÖc thiÖn"... T«i lÆp l¹i vÊn ®Ò hái: 
	Líp ta cã em nµo gÆp ®iÒu kiÖn kh«ng may?
	Mét ®iÒu thó vÞ cã ®Õn 3/4 sè häc sinh gi¬ tay, t«i b¾t ®Çu gäi häc sinh tr¶ lêi th× tÊt c¶ ®Òu th­a " Th­a c«, líp ta cã b¹n Nam ¹! " Tuy nhiªn t«i kh«ng l¹ g× hoµn c¶nh nhµ b¹n Nam nh­ng t«i vÉn hái:
	B¹n Nam gÆp hoµn c¶nh nh­ thÕ nµo?
	C¸c em ®Òu nãi: - Nhµ b¹n nghÌo, bè mÑ b¹n chia tay nhau m×nh mÑ b¹n ®i lµm nu«i hai anh em vµ bµ ngo¹i. Kh«ng khÝ trong líp thËt xóc ®éng.
	T«i l¹i tiÕp tôc" Chóng ta cÇn ph¶i lµm g× ®Ó gióp ®ì vµ an ñi b¹n? ". LËp tøc nhiÒu c¸nh tay gi¬ lªn:
	- Th­a c« chóng em xin gãp tiÒn, s¸ch vë ñng hé b¹n ¹!
	Sau ®ã c¸c b¹n trong ®éi cê ®á lªn kÕ ho¹ch ho¹t ®éng cho líp . ThÕ råi cuèi tuÇn thËt lµ bÊt ngê c¶ líp ®· ñng hé b¹n kÓ c¶ c¸c b¹n tr­íc ®ã cã mÆc c¶m víi Nam vµ tËp thÓ líp quÇn ¸o, s¸ch vë tÆng b¹n. Tuy vËt chÊt kh«ng nhiÒu nh­ng ®· h×nh thµnh cho c¸c em tinh thÇn ®ïm bäc vµ gióp ®ì nhau trong líp . Tõ ®ã c¸c em trong líp ®Òu cã ý thøc gióp ®ì b¹n gÆp hoµn c¶nh khã kh¨n, th­êng xuyªn quan t©m an ñi b¹n bÌ.
	Víi viÖc lµm nho nhá ®ã, c¸c em ®· gióp m×nh gÇn nhau h¬n, quan t©m ®Õn mäi ng­êi xung quanh h¬n, ®oµn kÕt h¬n, sèng chan hßa víi b¹n bÌ, còng tõ ®ã c¸c b¹n Nam, Hµ, An kh«ng cßn mÆc c¶m víi b¹n bÌ, c¸c em kh«ng cßn ph©n biÖt th«n nä víi th«n kia. T«i thÊy ®ã lµ mét b­íc ngoÆt vÒ sù chuyÓn biÕn ®¹o ®øc cña häc sinh khèi 5.
	- Ngoµi m«n ®¹o ®øc t«i cßn kÕt hîp víi c¸c thÇy c« gi¸o trong c¸c buæi sinh ho¹t chuyªn m«n cïng nhau thèng nhÊt gi¸o dôc c¸c em trong tÊt c¶ c¸c m«n häc, t«i chó ý gi¸o dôc c¸c em qua néi dung bµi häc, khi so¹n cÇn cã môc gi¸o dôc gi¸o dôc ë phÇn yªu cÇu. Cø mçi bµi t«i rót ra bµi häc cho b¶n th©n.
	4.7. TÝch cùc gi¸o dôc c¸c em chËm tiÕn mét c¸ch tØ mØ, kiªn nhÉn.
	- T«i cho viÖc gi¸o dôc ®¹o ®øc ph¶i tØ mØ, kiªn tr× vµ th­êng xuyªn liªn tôc. Ng­êi gi¸o viªn ph¶i coi c¸c em häc sinh nh­ lµ ng­êi th©n cña m×nh, thùc sù quÝ träng c¸c em, ph¶i t×m hiÓu kÜ c¸ tÝnh cña tõng em mµ h­íng cho c¸c em tõ ®iÒu ¸c thµnh ®iÒu thiÖn. KÕt hîp ph©n tÝch cho häc sinh thÊy ­u, nh­îc, tr¸nh th« b¹o, ph¶i t×m ra ®iÓm yÕu nhÊt mµ kh¬i d¹y trong em lßng tù träng vµ t×nh c¶m con ng­êi, x©y dùng líp ®oµn kÕt, gióp ®ì tËn t×nh nh÷ng em chËm tiÕn nh­ em H¶i, em D­¬ng, em S¬n... T«i thùc sù quÝ träng c¸c em, cã lÇn ®éi cê ®á ph¶n ¸nh t×nh h×nh em S¬n vµ mét sè em kh¸c tan häc chÆn ®­êng c¸c em nhá th«n Quan Nh©n ®Ó ®¸nh nhau, tr­íc líp t«i nhÑ nhµng nh¾c nhë c¸c em sau ®ã gäi riªng c¸c em hái râ t×nh h×nh sau ®ã ph©n tÝch cho c¸c em thÊy nh÷ng ®iÒu ph¶i, tr¸i, råi liªn hÖ víi t×nh c¶m gia ®×nh cha mÑ nu«i con mµ h­ cha mÑ rÊt buån... råi c¸c em ®· bËt khãc t«i ®éng viªn nmh¾c nhë c¸c em. Qua hai th¸ng sau t«i lu«n theo dâi, quan t©m, c¸c b¹n trong ®éi cê ®á nh¾c nhë, c¸c em ®· cã sù tiÕn bé râ rÖt vµ nhãm c¸c em còng gi¶m h¼n kh©u nãi tôc chöi bËy vµ hµnh vi g©y gæp ®¸nh nhau.
	4.8. Coi träng c«ng t¸c chñ nhiÖm kÕt hîp gia ®×nh, nhµ tr­êng, x· héi.
-Về phía nhà trường: Cần có những biện pháp giáo dục áp dụng với từng đối tượng học sinh. Phối hợp với Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh tạo nhiều sân chơi lành mạnh, hình thành thói quen ở các em “Mình vì mọi người, mọi người vì mình”. Giáo dục các em tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái thông qua các hoạt động từ thiện, các hoạt động giúp đở bạn nghèo do nhà trường và Liên đội phát động. Qua đó có thể giáo dục các em tinh thần “ Lá lành đùm lá rách” “ Một miếng khi đói bằng một gói khi no”
-Đối với giáo viên chủ nhiệm: Cần phải thường xuyên làm tốt công tác chủ nhiệm lớp, thường xuyên thăm hỏi gia đình các em. Mỗi giáo viên phải có lòng vị tha, thương yêu học sinh như chính người thân của mình. Công bằng trong thưởng phạt, giáo dục các em tinh thần tương thân tương ái, động viên kịp thời trong mọi hoạt động, giúp các em không mặc cảm, tự ti và vươn lên. Ngoài ra giáo viên cần phải chịu khó lắng nghe tâm tư, tình cảm của các em, qua đó phân tích lí giải những ý kiến của các em, tạo cơ hội cho các em tâm sự những gút mắc trong các em.
-Về phía gia đình: Cần phải luôn là chỗ dựa vững chắt cho các em, giúp các em không cảm thấy cô đơn, lẽ loi, hụt hẩng. Gia đình cần nhận thức đúng đắn về vai trò, trách nhiệm của mình trong việc giáo dục con cái. Không nên quá lo về kinh tế mà bỏ quên việc giáo dục con em mình, phải thường xuyên liên lạc với nhà trường, nắm tình hình học tập của con em mình. Những thành viên trong gia đình cần luôn noi gương tốt cho các em noi theo.
-Đối với xã hội: Cần quan tâm đến ngành giáo dục nhiều hơn nữa, phối kết hợp với ban ngành địa phương làm lành mạnh, trong lành môi trường sống, không còn những tệ nạn, những thói hư tật xấulàm ảnh hưởng đến thế hệ trẻ mai sau.
	4.9. X©y dùng ®éi cê ®á theo th­êng nhËt.
	C¸c líp bÇu ra ®éi cê ®á, ph©n c«ng tõng em theo dâi ho¹t ®éng tõng nhãm: Líp ®­îc chia lµm bèn tæ gåm 4 tæ 4 tæ phã. Tæ tr­ëng theo dâi c¸c mÆt häc tËp, vÖ sinh, c¸c nÒ nÕp ®· qui ®Þnh trong tæ, tæ phã theo dâi c¸c mÆt ®¹o ®øc, ®¸nh, c·i nhau, nãi tôc, hµnh vi biÓu hiÖn thiÕu ®¹o ®øc ®­îc ghi vµo sæ th­êng nhËt cuèi tuÇn ph¶n ¸nh vµ ®¸nh gi¸, xÕp lo¹i c¸ nh©n theo c¸c tiªu chuÈn, néi qui, nÒ nÕp líp ®Ò ra. C«ng t¸c nµy cã t¸c dông râ rÖt, líp ®· cã nÒ nÕp tèt, c¸c em tù qu¶n tèt. Nh÷ng ®èi t­îng trong líp hay nãi tôc chöi bËy ®· chÊm døt.
	4.10. Hµng tuÇn ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i häc sinh.
	T«i ®· ph¸t cho ®éi cê ®á mçi tæ mét quyÓn sæ ghi theo dâi hµng ngµy, ®i häc ®óng giê, häc vµ lµm bµi ®Çy ®ñ, thùc hiÖn nÒ nÕp, néi qui ®Ò, nãi tôc, nãi chuyÖn riªng... NÕu em nµo vi ph¹m ®¸nh dÊu trong tõng tiÕt häc. Ngoµi ra cßn theo dâi ë ngoài nhµ tr­êng, nÕu em nµo vi ph¹m vÒ chuÈn mùc ®¹o ®øc ®· häc th× ghi vµo sæ , c¸c em theo dçi lÉn nhau. Em nµo ph¸t hiÖn ®­îc nhiÒu lÇn b¹n vi ph¹m th× ®­îc céng vµo ®iÓm thi ®ua. Qua viÖc lµm nµy ®· cã t¸c dông tèt , cã nhiÒu em nhÆt ®­îc cña r¬i ®em tr¶ l¹i ng­êi mÊt nh­ em Ph­îng, Trang, Nam... Giê sinh ho¹t cuèi tuÇn ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i c¸ nh©n, c¨n cø vµo ®ã xÕp lo¹i h¹nh kiÓm hµng th¸ng mét c¸ch c«ng b»ng, häc sinh nhËn thÊy ®­îc ®óng kÕt qu¶ cña m×nh mµ cã h­íng tù gi¸c phÊn ®Êu cho th¸ng sau.
	4.11. X©y dùng båi d­ìng c¸c em cã ý thøc ®Êu tranh phª b×nh vµ tù phª b×nh.
	T«i ®· ¸p dông c«ng viÖc nµy vµo c¸c giê thùc hµnh ®¹o ®øc vµ giê sinh ho¹t líp. khi hái hoÆc ®Æt vÊn ®Ò ®Ó häc sinh tù nhËn thÊy ­u khuyÕt ®iÓm cña b¶n th©n th«ng qua bµi häc rót ra chuÈn mùc ®¹o ®øc gîi cho häc sinh tù nãi ra nh÷ng thiÕu sãt cña m×nh vµ nh÷ng viÖc em ®· lµm ®­îc. Sau ®ã gäi nh÷ng em ë gÇn nhµ nh÷ng em ®ã nhËn xÐt b¹n liªn hÖ cã ®óng kh«ng? chç nµo ch­a ®óng b¹n bæ xung thªm...
	Sau ®ã t«i ph©n tÝch ®Ó c¸c em thÊy râ ®iÒu nµo cÇn thùc hiÖn, ®iÒu g× cÇn söa ch÷a... tõ ®ã c¸c em cã ý thøc ®Êu tranh phª vµ tù phª tèt. C¸c em m¹nh d¹n nhËn lçi tr­íc líp. C¸c b¹n trong líp gãp ý nh÷ng khuyÕt ®iÓm mµ b¹n m×nh cßn m¾c ph¶i, qua ®ã t«i më h­íng cho c¸c em söa ch÷a khuyÕt ®iÓm ®ång thêi tËp thÓ líp nhiÖt t×nh gióp ®ì . Tõ ®ã t«i ®· x©y dùng ®­îc tËp thÓ líp ®oµn kÕt nhÊt trÝ tiªu biÓu trong c«ng t¸c nµy lµ c¸c em: T« Thu Ph­îng, NguyÔn Minh Chung, Hoµng ThÞ V©n...
	4.12. Th«ng b¸o kÞp thêi ®Õn gia ®×nh nh÷ng em chËm tiÕn:
	hµng tuÇn sau khi ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i c¸c em xÕp lo¹i ch­a ®¹t vÒ mÆt häc tËp còng nh­ h¹nh kiÓm t«i th­êng cã kÕ ho¹ch:
	- TuÇn 1: Nh¾c nhë
	- TuÇn 2: KhiÓn tr¸ch
	- TuÇn 3: VÉn vi ph¹m th× ®éi cê ®á cã tr¸ch nhiÖm ph©n c«ng b¹n phô tr¸ch nhãm ®ã ®Õn gia ®×nh ph¶n ¸nh t×nh h×nh, tiÕp ®ã theo dâi.
	- TuÇn 4: Kh«ng chuyÓn biÕn, khi ®ã gi¸o viªn chñ nhiÖm trùc tiÕp mêi phô huynh tíi nhµ tr­êng gi¶i quyÕt hoÆc gi¸o viªn ®Õn tËn gia ®×nh.
	Cô thÓ c¸c em chËm tiÕn trong líp ®ã lµ: Em Nam, em §¨ng, em S¬n. Lµm biÖn ph¸p nµy c¸c em cã tiÕn bé râ rÖt. TuÇn 3 ®éi cê ®á ®Õn nhµ ph¶n ¸nh tíi gia ®inh, gia ®×nh c¸c em thÓ hiÖn sù quan t©m râ rÖt vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c em häc hµnh.
	4.13. C«ng t¸c thi ®ua khen th­ëng, ®éng viªn.
	- T«i ®­a biÖn ph¸p nµy nh»m khuyÕn khÝch, ®éng viªn kÞp thêi nh÷ng em cã ý thøc rÌn luyÖn th­êng xuyªn.
	- Nh¾c nhë c¸c em ch­a th­êng xuyªn rÌn luyÖn.
	- Ph¸t ®éng phong trµo thi ®ua theo tõng chñ ®Ò, phong trµo : " Nãi lêi hay, lµm viÖc tèt ", c¸c phong trµo chµo mõng ngµy Nhµ gi¸o ViÖt nam...
	Sau ®ã ph¸t ®éng tiÕp phong trµo: Chµo mõng ngµy 26 - 3, Thùc hiÖn tèt 5 ®iÒu B¸c Hå d¹y, tá lßng kÝnh yªu B¸c trong phong trµo chµo mõng ngµy 19 - 5.
	- Mçi ®ît thi ®ua ®Òu cã tæng kÕt, ®¸nh gi¸ chung mÆt m¹nh, mÆt yÕu, b×nh xÐt ®iÓm thi ®ua cña tæ, c¸ nh©n, Sau ®ã tuyªn d­¬ng khen th­ëng. Qua viÖc lµm nµy trong líp cã nhiÒu g­¬ng mÆt tiªu biÓu tù gi¸c chÊm døt nãi tôc chöi bËy...
	C¸c em biÕt sèng chan hßa, th©n ¸i víi b¹n bÌ, kÝnh träng ng­êi trªn, kÝnh träng lÔ ®é víi thÇy c« gi¸o, c¸c em ngoan h¬n, nhÊt lµ c¸c em thuéc th«n B¹ch Nao vµ th«n Quan Nh©n chuyÓn biÕn râ rÖt nh­ c¸c em: §¨ng, Nam, Thµnh...
	Nh÷ng em nµo nh¾c nhë trõ ®iÓm thi ®ua cña tæ, v× vËy c¶ tæ phª b×nh em ®ã vµ kÌm s¸t, nh¾c nhë lu«n lu«n ®Ó khái mÊt ®iÓm thi ®ua.
	Nãi tãm l¹i c«ng t¸c nµy nh»m ®éng viªn lµ chÝnh ®Ó nh÷ng em vi ph¹m noi theo vµ c¶m thÊy hæ thÑn v× m×nh kh«ng ®­îc tuyªn d­¬ng vµ nã cã t¸c dông nh­ m­a dÇm thÊm l©u, ph¶i cã thêi gian dµi vµ cã sù kiªn tr×.
	Trªn ®©y lµ nh÷ng kinh nghiÖm nhá trong c«ng t¸c gi¸o dôc ®¹o ®øc cho häc sinh mµ thùc sù t«i ®· lµm vµ ®· ®¹t ®­îc mét sè kÕt qu¶ cô thÓ. B¶n th©n t«i cßn ph¶i phÊn ®Êu h¬n n÷a vµ t«i còng ®· rót ra ®­îc mét sè bµi häc sau:
	Trong qu¸ tr×nh gi¸o dôc ®¹o ®øc cho häc sinh th× ng­êi gi¸o viªn ph¶i nhËn râ vai trß tr¸ch nhiÖm cña m×nh, ph¶i n¾m v÷ng t©m sinh lý løa tuæi häc sinh, tõng ®èi t­îng. Thùc sù yªu th­¬ng c¸c em, th«ng c¶m víi c¸c em, khi gi¶i quyÕt mét vÊn ®Ò g× ph¶i thËt b×nh tÜnh, suy xÐt t×m hiÓu kü nguyªn nh©n g©y ra, lu«n lu«n ®Æt niÒm tin vµo c¸c em trong mäi ho¹t ®éng cña líp, cña tr­êng t¹o ®iÒu kiÖn cho häc sinh tù chñ. Mäi sù ®¸nh gi¸ ®Òu ph¶i c«ng b»ng, kh¸ch quan v« t­. Ngoµi ra ng­êi gi¸o viªn cÇn ph¶i hßa m×nh víi c¸c em, chiÕm ®­îc lßng tin cña c¸c em vµ cña phô huynh häc sinh, ch©n thµnh trong cuéc sèng, trong c«ng t¸c vµ g­¬ng mÉu trong mäi biÖn ph¸p gi¸o dôc. Cã nh­ vËy viÖc gi¸o dôc ®¹o ®øc míi cã t¸c dông then chèt, lµ kim chØ nam thóc ®Èy mäi ho¹t ®éng kh¸c, ®ång thêi ph¶i coi träng tÊt c¶ c¸c m«n häc kh«ng ®­îc coi nhÑ bÊt cø m«n häc nµo.
	Ng­êi gi¸o viªn ph¶i lu«n lu«n tu d­ìng, rÌn luyÖn phÈm chÊt ®¹o ®øc tèt vµ lu«n häc hái chuyªn m«n nghiÖp vô, n©ng cao tr×nh ®é cña m×nh h¬n n÷a, ph¶i thùc sù lµ tÊm g­¬ng s¸ng cho häc sinh noi theo.
IV. KÕt qu¶ thùc hiÖn cã so s¸nh ®èi chøng.
	1. KÕt qu¶ chung ®¹t ®­îc:
 	Nhê tiÕn hµnh mét sè biÖn ph¸p gi¸o dôc ®¹o ®øc trªn, nªn c¸c em häc sinh khèi líp 5 do t«i phô tr¸ch cã nhiÒu chuyÓn biÕn râ rÖt, tõ mét khèi cã nhiÒu häc sinh chËm tiÕn vµ häc sinh c¸ biÖt hay g©y gæ ®¸nh nhau, nãi tôc chöi bËy, v« lÔ víi thÇy c« gi¸o ®Õn nay líp ®· kh¸ vÒ nhiÒu mÆt, nhÊt lµ nÒ nÕp tæ chøc kû luËt, nhiÒu em tá ra rÊt tÝch cùc nh­ c¸c em: H¶i, Nam, Trang, Ph­îng....
	Qua ®ît thi ®ua ®­îc ban gi¸m hiÖu nhµ tr­êng, ban thi ®ua liªn ®éi vµ c¸c thÇy c« gi¸o ®¸nh gi¸ häc sinh trong khèi cã sù tiÕn bé vÒ nhiÒu mÆt lu«n dÉn ®Çu trong c¸c phong trµo.
	2. B¶ng thèng kª kÕt qu¶ xÕp lo¹i ®¹o ®øc. 
Th¸ng
Tæng sè
§§
C§
Th¸ng 9
56
42
14
Th¸ng 10
56
46
10
Th¸ng 11
56
50
6
Th¸ng 12
56
52
4
Th¸ng 1
56
55
1
Th¸ng 2
56
56
0
Th¸ng 3
56
56
0
	3. Bµi häc kinh nghiÖm:
	Tõ nh÷ng biÖn ph¸p trªn, ý thøc cña c¸c em häc sinh c¸ biÖt tiÕn bé kh«ng ngõng ®­îc thÓ hiÖn qua b¶ng thèng kª vÒ mÆt ®¹o ®øc nªu trªn. 
	Qua thùc tÕ ®ã, t«i tin t­ëng r»ng nh÷ng biÖn ph¸p gi¸o dôc häc sinh c¸ biÖt cho häc sinh khèi líp 5 cña nhµ tr­êng TiÓu häc Thanh V¨n cã thÓ ¸p dông réng r·i trong c¸c tr­êng tiÓu häc.
	Qua ®ã t«i ®· rót ra ®­îc mét sè bµi häc kinh nghiÖm nh­ sau:
	- §èi víi gi¸o viªn: CÇn cã tr¸ch nhiÖm, nhiÖt t×nh, t©m huyÕt cao vµ ®Æc biÖt ph¶i hiÓu t©m lý trß. Yªu th­¬ng , quÝ mÕn trß nh­ yªu th­¬ng con ch¸u trong gia ®×nh, gÇn gòi, gióp ®ì nhau, ®éng viªn kÞp thêi ®Ó c¸c em tiÕn bé.
	- §èi víi häc sinh: Cã tinh thÇn t­¬ng th©n, t­¬ng ¸i, ®ïm bäc, gióp ®ì nh÷ng b¹n cã hoµn c¶nh khã kh¨n, neo ®¬n ®Ó cïng nhau tiÕn bé.
	- Víi phô huynh: Quan t©m ®Õn con em m×nh nhiÒu h¬n n÷a ®Ó cã ®iÒu kiÖn uèn n¾n kÞp thêi, h¹n chÕ nh÷ng thãi h­ tËt xÊu cña con em m×nh.
	T«i tin t­ëng r»ng nÕu gi¸o viªn chóng ta cã ý thøc quan t©m tíi vÊn ®Ò gi¸o dôc häc sinh c¸ biÖt th× ch¾c ch¾n hiÖn t­îng häc sinh c¸ biÖt kh«ng cßn tån t¹i n÷a.
V. Nh÷ng kiÕn nghÞ:
	1. §èi víi ngµnh gi¸o dôc:
	- §Èy m¹nh ho¹t ®éng ®éi trong c¸c nhµ tr­êng.
	- CÊp thªm kinh phÝ vµ c¸c trang thiÕt bÞ thÓ thao t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c em ho¹t ®éng thÓ dôc thÓ thao.
	2. §èi víi ®Þa ph­¬ng:
	Quan t©m hç trî vÒ c¬ së vËt chÊt, ®¶m b¶o ®ñ s©n ch¬i b·i tËp cho häc sinh.
	Th­êng xuyªn qu¸n triÖt ý thøc ®¹o ®øc cña häc sinh trong nh÷ng buæi héi nghÞ, ®¹i héi, tuyªn truyÒn gi¸o dôc trong d©n v× gi¸o dôc lµ cña toµn d©n .	
3. T¸c dông cña ®Ò tµi:
	Qua qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Ò tµi t«i thÊy cã t¸c dông rÊt lín, thóc ®Èy phong trµo gi¸o dôc. 
	H¹n chÕ vµ dÇn dÇn lo¹i trõ kh«ng cßn häc sinh ch­a ngoan. ThiÕt nghÜ nÕu bÊt cø thÇy c« gi¸o nµo còng lµm tèt c«ng t¸c nµy th× ch¾c ch¾n r»ng líp ®ã, tr­êng ®ã kh«ng cßn häc sinh ch­a ngoan n÷a. NÕu ë bÊt cø c­¬ng vÞ nµo, m«i tr­êng nµo mµ chóng ta cã ý thøc, tr¸ch nhiÖm cao th× lu«n lu«n hoµn thµnh nhiÖm vô mét c¸ch xuÊt s¾c.
	Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Ò tµi kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng khiÕm khuyÕt. KÝnh mong héi ®ång khoa häc c¸c cÊp ®ãng gãp ý kiÕn gióp cho ®Ò tµi cña t«i hoµn thiÖn h¬n.
 T«i xin tr©n thµnh c¶m ¬n./.
XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
Thanh Văn, ngày25 tháng3 năm 2013
Tôi xin cam đoan đây là SKKN của mình viết, không sao chép nội dung của người khác.
Ng­êi thùc hiÖn
NguyÔn thÞ Quúnh Hoa
ý kiÕn nhËn xÐt ®¸nh gi¸ vµ xÕp lo¹i
 cña héi ®ång khoa häc c¬ së:
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Chñ tÞch héi ®ång
ý kiÕn nhËn xÐt ®¸nh gi¸ vµ xÕp lo¹i
 cña héi ®ång khoa häc c¬ së:
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Chñ tÞch héi ®ång
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH OAI
TRƯỜNG TH THANH VĂN
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
MỘT SỐ KINH NGHIỆM 
GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HS TIỂU HỌC
Lĩnh vực/ Môn: ĐẠO ĐỨC
Tên tác giả: Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
Chức vụ: Hiệu trưởng
NĂM HỌC 2012 - 2013

File đính kèm:

  • docsang_kien_kinh_nghiem.doc
Sáng Kiến Liên Quan