Sáng kiến kinh nghiệm Một số giải pháp thực hiện có hiệu quả công tác tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục tại Trường THPT Võ Thành Trinh

Trường THPT Võ Thành Trinh tọa lạc tại: ấp An Thuận – xã Hòa Bình – huyện Chợ Mới – tỉnh An Giang.

Về cơ sở vật chất: Hiện nay nhà trường có 21 phòng học, 12 phòng bộ môn với 10 phòng được trang bị trang thiết bị đầy đủ, hiện đại. Trường tổ chức vận động được 23 tivi (được cấp 2 tivi và 4 projector) màn hình lớn gắn trên các phòng học để dạy UD.CNTT. So với các trường trong huyện thì đơn vị được trang bị khá đầy đủ các trang thiết bị phục vụ dạy học và quản lý.

Về nhân sự: Trường có 76 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Trong đó, giáo viên là 67 người, tất cả điều đạt và vượt chuẩn theo qui định của giáo viên trung học phổ thông. Đa phần cán bộ giáo viên trẻ, năng động, dám nghĩ, dám làm.

Về học sinh: đầu năm trường có 921 em theo học chia làm 28 lớp, trong đó khối 10 là 10 lớp, khối 11 là 9 lớp và khối 12 là 9 lớp. Đa số học sinh ngoan hiền, chịu khó mặc dù điểm tuyển đầu vào thấp.

 

docx17 trang | Chia sẻ: minhtam111 | Ngày: 19/03/2021 | Lượt xem: 283 | Lượt tải: 1Download
Bạn đang xem tài liệu "Sáng kiến kinh nghiệm Một số giải pháp thực hiện có hiệu quả công tác tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục tại Trường THPT Võ Thành Trinh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ng nhận thức cho đội ngũ cán bộ, giáo viên
Tập thể lãnh đạo nhà trường và các cán bộ chủ chốt nhất thiết phải nắm vững và quán triệt đầy đủ các nội dung sau đây: 
* Mục đích kiểm định chất lượng giáo dục trường phổ thông: 
Mục đích tự đánh giá là xác định cấp độ chất lượng giáo dục trên cơ sở điều kiện thực tế của nhà trường về cơ sở vật chất, kinh tế xã hội của địa phương, công tác quản lý và giáo dục học sinh, kết quả đạt được cũng như những hạn chế thiếu sót của nhà trường. 
Giải trình với các cơ quan chức năng, xã hội về thực trạng chất lượng giáo dục của nhà trường, để từ đó đưa ra những giải pháp nhằm cải tiến nâng cao chất lượng dạy học và giáo dục học sinh, qua đó trình cơ quan chức năng xem xét quan tâm đầu tư và định hướng cho nhà trường phấn đấu. 
Trên cơ sở đó để cơ quan chức năng đánh giá và công nhận trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục theo quy định. 
* Ý nghĩa của kiểm định chất lượng giáo dục
Kiểm định chất lượng mang lại cho cộng đồng, đặc biệt là học sinh sự đảm bảo chắc chắn một trường học đã được chứng minh thỏa mãn các yêu cầu và tiêu chí đáng tin cậy và có đủ cơ sở để tin rằng trường này sẽ tiếp tục đạt các yêu cầu và tiêu chí đã đề ra.
          Kiểm định chất lượng không những mang lại cho cộng đồng bằng chứng về chất lượng đào tạo nhà trường mà còn mang lại cơ hội và động cơ để nâng cao chất lượng cho các trường đã qua kiểm định. Một trường học chỉ được công nhận về chất lượng khi đáp ứng được các yêu cầu và tiêu chí của hội đồng kiểm tra và chịu sự kiểm tra của các cán bộ đánh giá giàu kinh nghiệm và hiểu các yêu cầu kiểm định của giáo dục phổ thông.
          Kiểm định chất lượng mang lại cho các trường cơ hội tự phân tích đánh giá để có những cải tiến về chất lượng.
* Quy trình tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục 
1. Thành lập hội đồng tự đánh giá. 
2. Xây dựng kế hoạch tự đánh giá. 
3. Thu thập, xử lý và phân tích các minh chứng. 
4. Đánh giá mức độ đạt được theo từng tiêu chí. 
5. Viết báo cáo tự đánh giá. 
6. Công bố báo cáo tự đánh giá. 
* Thành phần Hội đồng tự đánh giá 
Hội đồng TĐG chất lượng gồm cán bộ chủ chốt của trường, trưởng các đoàn thể, các bộ phận chức năng, đại diện Đoàn thanh niên, Công đoàn, Thanh tra nhân dân... Ban thư ký là các cán bộ, giáo viên có kinh nghiệm. Hội đồng TĐG của trường có trách nhiệm xây dựng kế hoạch tổng thể và kế hoạch chi tiết, phân công công việc cụ thể cho từng thành viên. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng viết báo cáo cho từng nhóm. 
* Nhiệm vụ của hội đồng tự đánh giá 
- Hội đồng tự đánh giá có trách nhiệm triển khai tự đánh giá và tư vấn cho hiệu trưởng biện pháp nâng cao chất lượng các hoạt động của nhà trường. 
- Hội đồng tự đánh giá có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch tự đánh giá; thu thập, xử lý và phân tích các minh chứng; đánh giá mức độ đạt được theo từng tiêu chí; viết báo cáo tự đánh giá; bổ sung, hoàn thiện báo cáo tự đánh giá; công bố báo cáo tự đánh giá; lưu trữ cơ sở dữ liệu về tự đánh giá. 
- Chủ tịch hội đồng điều hành các hoạt động của hội đồng, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên; phê duyệt kế hoạch tự đánh giá; thành lập nhóm thư ký và các nhóm công tác để triển khai hoạt động tự đánh giá; chỉ đạo quá trình thu thập, xử lý, phân tích minh chứng; hoàn thiện báo cáo tự đánh giá; giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai tự đánh giá. 
- Phó chủ tịch hội đồng thực hiện các nhiệm vụ do chủ tịch hội đồng phân công, điều hành hội đồng khi được chủ tịch hội đồng uỷ quyền. 
- Thư ký hội đồng, các uỷ viên hội đồng thực hiện công việc do chủ tịch hội đồng phân công và chịu trách nhiệm về công việc được giao. 
- Hội đồng tự đánh giá được đề nghị hiệu trưởng thuê chuyên gia tư vấn để giúp hội đồng triển khai tự đánh giá nếu cần thiết. Chuyên gia tư vấn phải có hiểu biết sâu về kiểm định chất lượng giáo dục và các kỹ thuật tự đánh giá. 
3.2. Giải pháp 2: Xây dựng kế hoạch tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục
- Phân công nhiệm vụ cho thành viên hội đồng tự đánh giá: 
Thành phần hội đồng tự đánh giá: Cán bộ chủ chốt của trường, tổ trưởng các tổ chuyên môn, đại diện Đoàn thanh niên, Công đoàn, Thanh tra nhân dân... Hội đồng TĐG của trường có trách nhiệm xây dựng kế hoạch tổng thể và kế hoạch chi tiết, phân công công việc cụ thể cho từng thành viên. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng viết báo cáo cho từng nhóm. 
Nhóm thư ký: đây là nhóm cực kỳ quan trọng, nhóm này gồm các cán bộ, giáo viên, nhân viên có kinh nghiệm, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao. 
Các nhóm công tác: Gồm có các nhóm Vı́ dụ: Nhóm 2: Gồm có 5 thành viên, trong đó có 01 trưởng nhóm, nhóm này chịu trách nhiệm thu thập minh chứng của tiêu chuẩn 2 và tự đánh giá tiêu chí 1, 2, 3, 4, 5 của tiêu chuẩn 2.
- Tập huấn nghiệp vụ tự đánh giá cho các thành viên trong hội đồng tự đánh giá:
Lựa chọn nội dung và thời điểm trước khi tiến hành thu thập, xử lý, phân tı́ch các minh chứng, tổ chức tập huấn cho Hội đồng tự đánh giá. 
Tập huấn theo Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT ngày 23 tháng 11 năm 2012 quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên; Công văn số 8987/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tự đánh giá cơ sở giáo dục phổ thông; Công văn số 46/KTKĐCLGD-KĐPT ngày ngày 15 tháng 01 năm 2013 xác định yêu cầu, gợi ý tìm minh chứng theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học và trường trung học.
- Dự kiến nguồn lực và thời điểm cần huy động 
Phải có dự kiến các nguồn lực, nhân lực, vật lực có liên quan đến các nội hàm của các tiêu chuẩn, tiêu chı́ và thời điểm cần huy động cụ thể. 
- Dự kiến các minh chứng cần thu thập cho từng tiêu chí 
 	Dự kiến các thông tin, minh chứng cần thu thập.
 	Nơi thu thập minh chứng.
Nhóm công tác chuyên trách, cá nhân thu thập. 
Dự kiến chi phí.
- Thời gian biểu cho từng nội dung cụ thể: Dựa vào nhân lực của trường mà chúng tôi đã xây dựng thời gian biểu để thực hiện trong vòng 15 tuần. Cụ thể: 
Thời gian
Hoạt động
24/7/2017
Đến
31/7/2017
- Họp hội đồng tự đánh giá (TĐG), thông qua kế hoạch TĐG, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên
01/8/2017
Đến
12/8/2017
- Tổ chức tập huấn nghiệp vụ TĐG cho hội đồng tự đánh giá và cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường.
- Phổ biến kế hoạch TĐG đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường
14/8/2017
Đến
31/8/2017
- Chuẩn bị đề cương báo cáo TĐG.
- Nhóm hoặc cá nhân thu thập minh chứng của từng tiêu chí theo sự phân công của chủ tịch hội đồng.
- Mã hoá các minh chứng thu được.
- Viết các phiếu đánh giá tiêu chí.
01/9/2017
Đến
9/9/2017
Họp hội đồng TĐG để:
- Thảo luận về những vấn đề nảy sinh từ các minh chứng thu được và xác định những minh chứng cần thu thập bổ sung.
- Cá nhân hoặc nhóm công tác báo cáo nội dung của từng phiếu đánh giá tiêu chí với hội đồng TĐG.
11/9/2017
Đến
16/9/2017
- Chỉnh sửa, bổ sung các nội dung của phiếu đánh giá tiêu chí.
- Thu thập, xử lý minh chứng bổ sung (nếu cần thiết).
- Thông qua đề cương chi tiết báo cáo TĐG.
18/9/2017
Đến
30/9/2017
- Dự thảo báo cáo TĐG.
- Kiểm tra lại minh chứng được sử dụng trong báo cáo TĐG.
2/10/2017
Đến
10/10/2017
- Họp hội đồng TĐG để thông qua báo cáo TĐG đã sửa chữa.
- Công bố dự thảo báo cáo TĐG trong nội bộ trường và thu thập các ý kiến đóng góp.
11/10/2017
Đến
20/10/2017
Xử lý các ý kiến đóng góp và hoàn thiện báo cáo TĐG.
23/10/2017
Đến
28/10/2017
Công bố báo cáo TĐG đã hoàn thiện trong nội bộ trường.
30/10/2017
Đến
4/11/2017
- Nộp báo cáo TĐG.
- Công bố rộng rãi báo cáo TĐG.
3.3. Giải pháp 3: Chỉ đạo công tác Tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục. 
TĐG là khâu đầu tiên trong quy trình kiểm định chất lượng giáo dục. Đó là quá trình trường tự xem xét, nghiên cứu trên cơ sở các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng do Bộ GD&ĐT ban hành để báo cáo về tình trạng chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục, nghiên cứu khoa học, nhân lực, cơ sở vật chất cũng như các vấn đề liên quan khác, từ đó tiến hành điều chỉnh các nguồn lực và quá trình thực hiện nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng. TĐG là một quá trình liên tục được thực hiện theo kế hoạch, được giành nhiều công sức, thời gian, có sự tham gia của các tổ chức đoàn thể và cá nhân trong nhà trường. TĐG đòi hỏi tính khách quan, trung thực và công khai. Các giải thích, nhận định, kết luận đưa ra trong quá trình TĐG phải dựa trên các thông tin, minh chứng cụ thể, rõ ràng, đảm bảo độ tin cậy. Chı́nh vı̀ vậy chỉ đạo công tác Tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục là rất cần thiết và phải tuân theo quy trı̀nh: 
1. Thành lập hội đồng tự đánh giá. 
2. Xây dựng kế hoạch tự đánh giá. 
3. Thu thập, xử lý và phân tích các minh chứng. 
4. Đánh giá mức độ đạt được theo từng tiêu chí. 
5. Viết báo cáo tự đánh giá. 
6. Công bố báo cáo tự đánh giá. 
3.4. Giải pháp 4: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của công tác TĐG&KĐCLGD để cả cộng đồng hiểu và cùng hỗ trợ, cùng tham gia công tác này. Lãnh đạo nhà trường, cán bộ, giáo viên chủ chốt phải chủ động, sáng tạo trong công tác tuyên truyền thông qua các cuộc hội họp, các buổi gặp mặt và các phương tiện truyền thông khác, phổ biến kiến thức và các kết quả đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục đã đạt được, để tạo điều kiện cho xã hội biết và tham gia giám sát chất lượng giáo dục. 
3.5. Giải pháp 5: Định hướng về huy động các nguồn lực hỗ trợ công tác TĐG
Nguồn lực chính là các yếu tố có tính quyết định đến sự thành công của công việc, đồng thời là điều kiện, phương tiện để có khả năng thực thi nhiệm vụ một cách có hiệu quả. Đối với một địa phương, nhà trường thuộc địa bàn dài đông dân càng phải định hướng rõ, cụ thể các nguồn lực cần huy động cho nhiệm vụ TĐG. 
3.6. Giải pháp 6: Công tác chı̉ đạo hướng dẫn để hoàn thành báo cáo TĐG.
 	Công tác dự thảo và hoàn thành được một báo cáo TĐG là rất quan trọng, vı̀ vậy công tác chı̉ đạo hướng dẫn để tất cả các thành viên trong hội đồng TĐG đầu tư trı́ tuệ vào báo cáo là rất cần thiết. 
Sau khi có những thông tin minh chứng cơ bản, Chủ tịch Hội đồng và các nhóm công tác chuẩn bị đề cương báo cáo tự đánh giá, cần phải nắm từng nội dung và bước đi cụ thể như sau: 
Phần I: Cơ sở dữ liệu của nhà trường: Thông tin chung của nhà trường (trường, lớp, học sinh, nhân sự qua 05 năm học, danh sách cán bộ quản lý...). Cơ sở vật chất, tài chính, thư viện và tổng kinh phí từ các nguồn thu của trường trong 05 năm gần đây. Giới thiệu tổng quan về trường (vài nét về sự hình thành và phát triển của nhà trường; những thuận lợi và khó khăn của nhà trường; thực trạng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh của trường). 
Phần II: Tự đánh giá
+ Đặt vấn đề. 
+ Tổng quan chung (Mục đích của tự đánh giá chất lượng giáo dục; bối cảnh chung của nhà trường; một số phát hiện chính trong quá trình tự đánh giá; các vấn đề trọng tâm của báo cáo tự đánh giá)
+ Tự đánh giá: Tự đánh giá theo từng tiêu chuẩn (xác định mục đích yêu cầu của mỗi tiêu chuẩn), sau đó tiến hành đánh giá từng tiêu chí của tiêu chuẩn. Trong đánh giá từng tiêu chí có 03 chỉ số bao gồm: 
Mô tả hiện trạng của 03 chỉ số. 
Điểm mạnh của 03 chỉ số.
Điểm yếu của 03 chỉ số. 
Kế hoạch cải tiến chất lượng của 03 chỉ số: Nêu rõ phương hướng cải tiến chất lượng, kế hoạch thực hiện, thời gian hoàn thành và người thực hiện. 
Tự đánh giá của từng chỉ số và tiêu chí. 
Trong mỗi tiêu chuẩn có phần mở đầu, kết luận, nêu đầy đủ những điểm mạnh, những tồn tại cơ bản và kế hoạch cải tiến; có thống kê, so sánh kết quả các tiêu chí và chỉ số đạt và không đạt trong từng tiêu chuẩn. Cần mô tả và đánh giá sát với nội hàm của các chỉ số và các tiêu chí, thể hiện tính nhất quán trong từng tiêu chí và giữa các tiêu chí với nhau. 
Sau cùng có kết luận chung của bản báo cáo tự đánh giá để xác định: 
Số lượng và tỷ lệ % các chỉ số đạt và không đạt. 
Số lượng và tỷ lệ % các tiêu chí đạt và không đạt. 
Tự đánh giá cấp độ mà nhà trường đạt.
Đề tài áp dụng trong suốt thời gian thực hiện công tác tự đánh giá đến sau khi đoàn đánh giá ngoài công bố cấp độ đạt chuẩn kiểm định.
Đề tài này được đơn vị THPT Võ Thành Trinh áp dụng trong năm học 2017 – 2018, trên cơ sở những kết quả đạt được sẽ tiếp tục bổ sung hoàn thiện để làm tư liệu áp dụng cho những lần tự đánh giá tiếp theo để nâng cấp độ mà trường cần đạt. Bên cạnh, đề tài cũng có thể dùng làm tư liệu tham khảo cho các đơn vị khác nếu cần.
Bản thân nhận thấy để đề tài được áp dụng có hiệu quả cần:
Đơn vị phải đạt đủ các các yếu tố cần thiết về chuyên môn, cơ sở vật chất, phải có ý định và quyết tâm thực hiện công tác đánh giá ngoài.
Người chỉ đạo thực hiện nắm vững những văn bản hướng dẫn thực hiện công tác tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục.
Phải được sự đồng thuận và hỗ trợ nhiệt tính từ Ban lãnh đạo và cán bộ giáo viên của đơn vị.
Đối với đơn vị THPT Võ Thành Trinh thì các vấn đề trên đều thực hiện tốt, nên mức độ khả thi của công tác mang lại rất cao. Đơn vị đang chờ đoàn tự đánh giá ngoài về kiểm tra đánh giá
IV. Hiệu quả đạt được
 Báo cáo tự đánh giá thể hiện đầy đủ nội dung, các phiếu thu thập đều thể hiện rõ các thông tin minh chứng. 
 	Hồ sơ tự đánh giá nhà trường lưu trữ khá đầy đủ. 
 	Qua thời gian hội đồng tự đánh giá trường làm việc tại đơn vị, đã đi đến kết luận: Trường đạt các chỉ số và các tiêu chí cụ thể như sau: 
- Tổng số các chỉ số đạt: 119/122 chiếm tỷ lệ 97,54 % 
- Tổng số các chỉ số không đạt: 03/122 chiếm tı̉ lệ 2,46 % 
- Tổng số các tiêu chí đạt: 34/36 
- Tı̉ lệ 94,44 % 
- Tổng số các tiêu chí không đạt: 02/36 
- Tı̉ lệ 5,56 % 
So với Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục, quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường phổ thông, theo Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT với kết quả tự đánh giá có 34/36 tiêu chí đạt tỷ lệ 94,44 %, nhà trường đề nghị Sở giáo dục thành lập đoàn đánh giá ngoài để kiểm tra công nhận trường đạt chuẩn kiểm định chất lượng theo cấp độ phù hợp. 
* Đối với giáo viên 
Đội ngũ giáo viên có nhiều chuyển biến tốt trong công tác tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục. Từ chỗ giáo viên chưa hiểu được quy trình, cách thu thập phân tı́ch xử lý các minh chứng, đến nay giáo viên đã nắm chắc được cách thu thập, phân tı́ch, mã hoá các minh chứng. 
Giáo viên đã thấy được công tác kiểm định chất lượng giáo dục không phải là công việc nặng nề mà xem đây là phương pháp để nhı̀n lại kết quả thực hiện giáo dục để có kế hoạch điều chı̉nh tại các lớp mı̀nh phụ trách cho phù hợp. Giáo viên có ý thức trong việc lưu giữ kết quả thực hiện giáo dục để làm minh chứng cho từng năm học. 
Đối với việc tổ chức thực hiện kế hoạch tự đánh giá cũng như thực hiện theo các giải pháp đề ra, bản thân đã thực hiện khảo sát ở tất các thành viên của hội đồng tự đánh giá để có cái nhìn khách quan về hiệu quả các giải pháp.
* Số liệu minh chứng:
STT
Nội dung khảo sát
Kết quả khảo sát
Tỉ lệ
Tỉ lệ
Tỉ lệ
1
Theo anh/chị việc tự đánh giá kiểm định chất lượng trường học có cần thiết đối với trường THPT Võ Thành Trinh không ?
75 %
Rất cần thiết.
25 %
Cần thiết.
0 %
Không cần thiết.
2
Theo Kế hoạch số 173/KH-THPT.VTT về việc tổ chức tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục, anh/chị thấy việc phân công các thành viên thực hiện có hiệu quả không ?
39,3 %
Rất hiệu quả.
53,6 %
Hiệu quả.
7,1 %
Chưa hiệu quả.
3
Việc phân công các thành viên Ban lãnh đạo hỗ trợ các nhóm thu thập số liệu có hiệu quả không ?
35,7 %
Rất hiệu quả.
64,3 %
Hiệu quả.
0 %
Chưa hiệu quả.
4
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thu thập minh chứng, viết mô tả tiêu chí, anh/chị có được hỗ trợ nhiệt tình từ Ban giám hiệu không ?
64,3 %
Rất nhiệt tình.
35,7 %
Có hỗ trợ.
0 %
Không hỗ trợ.
5
Việc tổ chức nhiều cuộc họp để lấy ý kiến từng chỉ số cụ thể của từng tiêu chí, anh/chị thấy có hiệu quả không ?
39,3 %
Rất hiệu quả.
50 %
Hiệu quả.
10,7 %
Chưa hiệu quả.
6
Theo anh/chị các giải pháp triển khai công tác tự đánh giá kiểm định chất lượng tại trường nhìn chung có hiệu quả không?
26,9 %
Rất hiệu quả.
69,2 %
Hiệu quả.
3,8 %
Chưa hiệu quả.
7
Nếu tiếp tục được phân công tham gia hội đồng tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục tại trường, anh/chị có sẵn lòng tham gia không ?
100 %
Sẵn sàng tham gia.
0 %
Không muốn tham gia.
8
Theo anh/chị cần có giải pháp nào nữa để công tác tự đánh giá có hiệu quả hơn ?
- Cần thêm người để thực hiện.
- Có thể tuyên truyền rộng rãi với học sinh, để các em có ý thức giũ gìn và bảo vệ tài sản của nhà trường một cách tự nguyện.
- Công tác chỉ đạo là hợp lý. Tuy nhiên thời gian gấp rút nên khâu tập hợp minh chứng còn cập rập.
- Cần có thời gian chuẩn bị, thực hiện.
Kết quả khảo sát công khai tại địa chỉ: 
https://docs.google.com/forms/d/1P47W1CAcS4GQO8kvc6-rzGUERsXlkCFquuwRQeIuv98/edit#responses
* Phân tích: 
Từ kết quả khảo sát cho thấy mức độ quan tâm của giáo viên đối với công tác này, bên cạnh còn cho ta thấy hầu hết mỗi người đều ý thức được những lợi ích mang lại nếu đơn vị đạt chuẩn kiểm định. 
Càng cho thấy các giải pháp mà bản thân đưa ra để thực hiện công tác tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục là phù hợp, sát với thực tiễn đơn vị. Bản thân thấy tự hào nếu được công tác trong ngôi trường đạt chuẩn về kiểm định chất lượng nên luôn nỗ lực không ngừng đóng góp vào công tác này để đạt hiệu quả cao nhất.
V. Mức độ ảnh hưởng
Năm học 2017 - 2018 là năm học thực hiện công tác TĐG chất lượng giáo dục của nhà trường lần thứ 2 (lần 01 thực hiện năm học 2011 - 2012 nhưng không đăng ký đánh giá ngoài) và đã cập nhật theo Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT ngày 23 tháng 11 năm 2012 quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên. Công tác tự đánh giá KĐCLGD là công tác rất khó khăn, rất mới đối với các nhà trường (do những cán bộ được tập huấn ban đầu phần lớn đã chuyển công tác hoặc về hưu) nên đòi hỏi nhiều thời gian và giải pháp để thực hiện một cách có hiệu quả. Công tác tự đánh giá KĐCLGD là công việc thường xuyên mà nhà trường phải thực hiện hàng năm. Do đó, bản thân qua quá trình tự đánh giá chất lượng giáo dục của trường đã đưa ra giải pháp thực hiện công tác tự đánh giá KĐCLGD của trường có những bước đi phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường nhằm thực hiện công tác này một cách khoa học và hiệu quả, không xem công tác tự đánh giá trở thành gánh nặng đối với vai trò quản lý của nhà trường. 
Nếu đơn vị đạt chuẩn kiểm định chất lượng do cấp quản lý công nhận thì đây vừa là vinh dự vừa là uy tín của trường mà tập thể cán bộ, giáo viên trường xứng đáng nhận. Cả một tập thể đã nỗ lực trong suốt thời gian dài để nâng dần chất lượng trong điều kiện học sinh vùng nông thôn như trên địa bàn.
Bên cạnh đó, đây cũng là niềm tự hào cho các học sinh đang và sẽ học ở trường sau này, phụ huynh sẽ quan tâm hơn, hướng con đến trường học nhiều hơn.
Cũng qua đánh giá cấp quản lý sẽ thấy được đơn vị đang cần hỗ trợ mặt nào mà đầu tư nâng chất đúng với cấp độ một trường đạt chuẩn kiểm định.
VI. Kết luận
	Xuất phát từ thực tế triển khai công tác tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục, bản thân đã nỗ lực nghiên cứu văn bản, tham khảo cách thức thực hiện của đơn vị bạn và đề ra các giải pháp này, qua quá trình áp dụng đã thấy được hiệu quả mang lại tích cực. Nó thể hiện trên kết quả báo cáo tự đánh giá cũng như kết quả khảo sát các cán bộ, giáo viên tham gia hội đồng tự đánh giá của trường. Bản thân sẽ tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện để làm tư liệu thực hiện cho các hoạt động tương tự, phấn đấu đưa trường đạt chuẩn quốc gia theo lộ trình của Sở.
Tôi cam đoan những nội dung báo cáo là đúng sự thật.
Xác nhận của đơn vị áp dụng sáng kiến 	 Người viết sáng kiến
 Phùng Danh Sâm

File đính kèm:

  • docxnam_2017-2018_Phung_Danh_Sam_-_Giai_C_c2a576f8af.docx
Sáng Kiến Liên Quan