Sáng kiến kinh nghiệm Một số giải pháp để hoạt động phòng thư viện được tốt hơn

Trong những năm qua, sự nghiệp giáo dục tiếp tục phát triển về qui mô và ngày càng to lớn đáp ứng với yêu cầu học tập ngày càng cao của thế hệ trẻ và toàn xã hội.

Luật giáo dục đã chỉ rõ: Mục tiêu giáo dục là đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện có đạo đức, tri thức, sức khoẻ, thẩm mỹ và nghề nghiệp, trung thành với lí tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực của công dân đáp ứng với yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Để thực hiện mục tiêu trên toàn bộ hệ thống giáo dục nói chung và nhà trường phổ thông nói riêng có một vai trò và nhiệm vụ trực tiếp đào tạo ra những nguồn nhân lực cho xã hội.

Quy chế về tổ chức hoạt động thư viện trường phổ thông đã chỉ rõ: Thư viện trường phổ thông là một bộ phận cơ sở vật chất trọng yếu, trung tâm sinh hoạt văn hoá và khoa học của nhà trường. Thư viện góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy của giáo viên bồi dưỡng kiến thức cơ bản về khoa học và xây dựng thói quen tự học, tự nghiên cứu cho học sinh, tạo cơ sở từng bước thay đổi phương pháp dạy và học, đồng thời thư viện tham gia tích cực vào việc bồi dưỡng tư tưởng chính trị và xây dựng nếp sống văn hóa mới cho các thành viên của nhà trường. (Quy chế về tổ chức và hoạt động thư viện trường phổ thông - Bộ GD&ĐT)

 

rtfChia sẻ: sangkien | Ngày: 06/08/2015 | Lượt xem: 883 | Lượt tải: 18Download
Bạn đang xem tài liệu "Sáng kiến kinh nghiệm Một số giải pháp để hoạt động phòng thư viện được tốt hơn", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

File đính kèm:

  • rtfSKKN_Mot_so_giai_phap_to_chuc_thuc_hien_hoat_dongthu_vien_THCS_Huong_Toan.rtf
Sáng Kiến Liên Quan