Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh

1. Đề tài được định hướng từ khẩu hiệu hành động của Công đoàn ngành Giáo dục Quảng Trị nhiệm kỳ 2018- 2023 là “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, vì lợi ích thiết thực của nhà giáo và lao động, vì tổ chức công đoàn vững mạnh” với nhiệm vụ chính là tập trung thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhà giáo và người lao động; đổi mới và triển khai có chiều sâu các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động trong ngành. “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học ” và các cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và và sáng tạo”; “ Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh góp phần thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục theo yêu cầu chuẩn hoá, hiện đại hoá, xã hội hoá, dân chủ hoá và hội nhập quốc tế.

2. Việc xây dựng Công đoàn cơ sở (CĐCS) vững mạnh sẽ tạo điều kiện tốt cho tập thể giáo viên phấn đấu thể hiện được vai trò và nhiệm vụ của mình đối với tổ chức công đoàn.

3. Đề tài sẽ góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của CĐCS, góp phần xây dựng CĐCS ngày càng tiến bộ và hoạt động có hiệu quả hơn.

Với những lí do trên, tôi quyết định chọn đề tài: “Một số biện pháp xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh” như là một giải pháp giúp Công đoàn cơ sở có thêm kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện và nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn.

 

docx9 trang | Chia sẻ: minhtam111 | Ngày: 18/03/2021 | Lượt xem: 2223 | Lượt tải: 11Download
Bạn đang xem tài liệu "Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
nh, đồng thời có thể trao đổi tư vấn cùng đồng nghiệp để tìm ra hướng tháo gỡ, giải quyết những vướng mắc trong quá trình hoạt động tại mỗi cơ sở công đoàn trường học.
III. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu
1. Phạm vi mà đề tài đề cập đến là CĐCS trường học, áp dụng trong vòng 03 năm. Bắt đầu từ năm học 2017-2018 tại trường THPT Hướng Hóa.
2. Đề tài tập trung nêu ra những biện pháp để góp phần xây dựng CĐCS vững mạnh, cũng như những kinh nghiệm tổ chức hoạt động của CĐCS.
3. Đề tài tập trung vào những mặt đã làm được, đề xuất những quan điểm phù hợp cho quá trình hoạt động ở CĐCS có hiệu quả.
4. Kế hoạch nghiên cứu từ tháng 11 năm 2019 cho đến tháng 6 năm 2020.
V. Phương pháp nghiên cứu
1. Xuất phát từ thực tiễn và kinh nghiệm tổ chức và điều hành hoạt động công đoàn trong các năm học trước và năm học 2019-2020.
2. Dựa vào thực tế hoạt động của CĐCS trường THPT Hướng Hóa, của Công đoàn ngành mà định hướng những hoạt động cơ bản góp phần vào việc đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động ở công đoàn cơ sở.
B. NỘI DUNG
I. Cơ sở lý luận
​1. Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân, đội ngũ trí thức và những người lao động tự nguyện lập ra dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết lực lượng, xây dựng giai cấp Công nhân Việt Nam lớn mạnh về mọi mặt, phấn đấu xây dựng nước Việt Nam độc lập, thống nhất đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.
2. Công đoàn là nơi tập hợp, đoàn kết, giáo dục, rèn luyện, xây dựng đội ngũ giai cấp công nhân - lao động. Công đoàn đại diện và tổ chức người lao động tham gia quản lí cơ quan, đơn vị; đại diện và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Vị trí của Công đoàn ngày càng được khẳng định và thừa nhận trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội mà Công đoàn tham gia.
Ngày nay trong sự nghiệp CNH-HĐH đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế, vai trò của CĐCS càng ngày càng được mở rộng và phát triển. Xây dựng CĐCS vững mạnh là một trong những tiền đề quan trọng để củng cố tổ chức Công đoàn, là nền móng để xây dựng hệ thống tổ chức Công đoàn từ trung ương đến địa phương lớn mạnh.
II. Cơ sở thực tiễn
1. Thực trạng đội ngũ:
Tổng số CĐV: 72 người, trong đó: Nữ 49. 
Trình độ Chuyên môn: Đại học: 60, Trên đại học: 12.
Ban Chấp hành gồm có 5 đ/c (Trong đó: có 2 nữ - có 5 đảng viên).
CĐCS gồm có 11 tổ: 10 tổ chuyên môn và tổ Văn phòng.
Tổ chức cơ sở đảng: Có 01 chi bộ - 40 đ/c (Trong đó đảng viên nữ: 23).
2. Thuận lợi:
Được sự quan tâm lãnh chỉ đạo của Công đoàn ngành giáo dục và Cấp ủy chi bộ nhà trường.
Được sự giúp đỡ, phối hợp tạo điều kiện của Ban Giám hiệu nhà trường.
Ban Chấp hành trong nhiệm kì mới có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần trách nhiệm, tâm huyết, trẻ khoẻ, có phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, trung thực, giản dị.
3. Khó khăn:
Các đồng chí trong Ban Chấp hành đều là kiêm nhiệm, việc phân bố thời gian cho hoạt động công đoàn còn gặp không ít khó khăn. 
Trình độ nghiệp vụ của cán bộ CĐCS còn hạn chế vì chưa qua trường lớp đào tạo cán bộ công đoàn. 
Các phong trào thi đua còn mang tính chủ đề, chủ điểm và phụ thuộc vào kế hoạch của nhà trường và công đoàn cấp trên.
Kinh phí tổ chức các hoạt động còn hạn chế, nên ảnh hưởng không nhỏ đến việc tổ chức các hoạt động, đa số các hoạt động lớn phải nhờ chuyên môn hỗ trợ và Hội cha mẹ học sinh hoặc đóng góp của công đoàn viên. 
Một số công đoàn viên còn nặng về chuyên môn nên ít có thời gian để tham gia các hoạt động phong trào. 
III. Một số biện pháp xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh
Thứ nhất: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đội ngũ NGNLĐ: thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết, chủ trương công tác công đoàn.
Đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền vận động CBNGNLĐ thực hiện chủ trương đường lối Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật mới của Nhà nước liên quan đến tổ chức Công đoàn và người lao động; triển khai thực hiện Nghị quyết Công đoàn các cấp; những tác động của cuộc cách mạng khao học công nghiệp 4.0 đến đời sống, việc làm, những thách thức của Công đoàn Việt Nam trong thực thi Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dường (CPTPP); tập trung tuyên truyền, triển khai tới CBNGNLĐ các giải pháp thực hiện Nghị quyết 29/NQ/TW về đổi mới căn bản toàn diện Giáo dục và Đào tạo; triển khai Luật Giáo dục Đại học (sửa đổi) và Luật Giáo dục (sửa đổi).
Tuyên truyền về các hoạt động nổi bật của Công đoàn Việt Nam nhằm nâng cao nhận thức của CNVCLĐ về ý nghĩa, tinh thần, tầm quan trọng và các nội dung cơ bản của Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.
Làm tốt công tác chính trị tư tưởng, nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống cho đội ngũ NGNLĐ gắn với thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/BCT của Bộ Chính Trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Vận động CBNGNLĐ tích cực tuyên truyền, thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối đổi mới đất nước. Thực hiện tốt Chủ đề năm học 2019 – 2020 của Sở GD&ĐT: “Nâng cao trách nhiệm, đạo đức nhà giáo; tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh”.
Động viên đoàn viên học và tự học nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tự bồi dưỡng năng lực ứng xử văn hóa, tích cực tham gia nghiên cứu khoa học đáp ứng yêu cầu đổi mới sự nghiệp giáo dục và hoàn thành xuất sắc nhiệm chính trị của mình.
Động viên khen thưởng kịp thời đoàn viên đạt thành tích cao trong công tác, đồng thời nghiêm túc, thẳng thắn phê bình, điều chỉnh đối với những sai trái, lệch lạc. 
Thứ hai: Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn, kiện toàn Ban chấp hành và bồi dưỡng năng lực cho cán bộ CĐCS và lựa chọn đoàn viên có năng lực tổ chức các hoạt động công đoàn.
Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn để cán bộ, đoàn viên tu dưỡng, rèn luyện về mọi mặt, có khả năng quy tụ, động viên đoàn viên tham gia vào mọi hoạt động của nhà trường và chăm lo đời sống cho người lao động.
Một tổ chức mạnh phải mạnh cả về số lượng và chất lượng. Hai yếu tố này luôn bổ sung thúc đẩy lẫn nhau. Trước hết Ban chấp hành phải được kiện toàn; xây dựng quy chế hoạt động và phân công cho từng uỷ viên, để các uỷ viên phát huy khả năng của mình và giúp cho đồng chí Chủ tịch lãnh đạo Ban chấp hành hoàn thành nhiệm vụ, cũng tiện cho việc đánh giá cán bộ, bình xét thi đua Ban chấp hành phải thực hiện sinh hoạt thường kỳ hoặc đột xuất theo đúng nguyên tắc tập trung dân chủ. Tổ Công đoàn sinh hoạt thường kỳ thực hiện công tác và phân công đoàn viên giúp đỡ lẫn nhau, làm tốt công tác thăm hỏi, động viên lẫn nhau.
Để có đội ngũ cán bộ CĐCS đáp ứng được yêu cầu và nhiệm vụ, hàng năm và đầu năm học Ban chấp hành cần tham mưu bí thư chi bộ, Ban giám hiệu tổ chức lấy ý kiến và thành lập mạng lưới tổ chức Công đoàn. Bầu chọn tổ trưởng phải là những đoàn viên có nhiều kinh nghiệm, uy tín trong công tác. Thường xuyên tổ chức cho các đồng chí trong Ban chấp hành và các tổ trưởng tổ công đoàn tham gia các lớp tập huấn và giao lưu học tập, đồng thời mỗi cán bộ công đoàn tăng cường học tập kinh nghiệm từ thực tiễn công tác và nêu cao tinh thần tự học qua mọi kênh thông tin. 
Các đồng chí trong Ban chấp hành phải biết lắng nghe, tiếp thu ý kiến của công đoàn viên; tôn trọng mọi sáng tạo, những tham mưu về giải pháp, tình huống do công đoàn viên đưa ra; dám nói lên quan điểm của mình trong giải quyết các vấn đề liên quan đến bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động; làm tốt công tác khen thưởng.
Thứ ba: Làm tốt công tác tham mưu, phối hợp và xây dựng quy chế hoạt động
Đầu năm học Ban Chấp hành xây dựng chương trình công tác trọng tâm trong năm học và từng học kỳ thông qua Cấp ủy chi bộ xét duyệt, góp ý để lãnh đạo và tổ chức thực hiện. Tham mưu với Ban chi ủy xây dựng “Quy chế dân chủ”, phát động phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tổ chức học tập tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng, học tập quán triệt nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và vận động cán bộ công chức tích cực tham gia học tập. 
Ban chấp hành cần quan tâm xây dựng các quy chế hoạt động và quy chế phối hợp hoạt động với nhà trường, cũng như phối hợp với các tổ chức đoàn thể để thực hiện chương trình công tác công đoàn. Cần xác định rõ trách nhiệm cũng như mối quan hệ công tác để từng bộ phận hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ của mình. Phối hợp với nhà trường tổ chức tốt Hội nghị CBCC đầu năm học, phát huy dân chủ trong mọi hoạt của cơ quan đơn vị, xây dựng các tiêu chí thi đua và vận động cán bộ công chức đăng kí các danh hiệu thi đua và đăng ký thực hiện nhiệm vụ năm học, phối hợp với chính quyền xây dựng và tổ chức kí kết giao ước thi đua.
Thứ tư: Xây dựng kế hoạch và nội dung hoạt động CĐCS cần phải sát, đúng với Nghị quyết và văn bản hướng dẫn thực hiện của công đoàn cấp trên, đồng thời phải phù hợp với thực tiễn hoạt động cũng như đặc điểm của đơn vị. 
Trong quá trình tổ chức Ban chấp hành đề cao vai trò trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể, cũng như gắn trách nhiệm cho từng đồng chí, đồng thời kêu gọi toàn thể đoàn viên và người lao động tích cực hưởng ứng thực hiện. 
Bên cạnh đó BCH cần phối hợp chặt chẽ với chuyên môn, tổ chức đoàn thể để tổ chức thực hiện, kiểm tra đánh giá, sơ kết, tổng kết và khen thưởng động viện kịp thời.
Thứ năm: Thực hiện chế độ sinh hoạt và nâng cao chất lượng sinh hoạt
Chủ tịch CĐCS phải có kế hoạch tổ chức sinh hoạt công đoàn theo quy chế. Tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt công đoàn, gắn việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động. Tuỳ theo tình hình thực tế, hàng tháng Ban chấp hành có thể xây dựng nội dung chương trình sinh hoạt phù hợp. Trong mỗi kì sinh hoạt, Ban chấp hành cần nắm bắt tâm tư nguyện vọng, tìm hiểu hoàn cảnh của công đoàn viên, nhắc nhở thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác chuyên môn, nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm trong công tác, xây dựng nếp sống văn hóa nơi công sở, chấp hành nhiêm túc nội qui, qui đinh của ngành và nhà trường. Định kì Ban chấp hành cần đánh giá kết quả phong trào thi đua và hoạt động Công đoàn, tổng kết công tác thi đua khen thưởng, bên cạnh đó cần phải có những phần thưởng xứng đáng để động viên kịp thời cán bộ công đoàn, đoàn viên và người lao động đã tích cực hưởng ứng phong trào và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao.
Thứ sáu: Tổ chức tốt các phong trào thi đua và các cuộc vận động, phát hiện và giới thiệu đoàn viên ưu tú  
Trước tiên đối với phong trào thi đua nên lồng ghép hài hòa với các cuộc vận động lớn của Ngành và được xây dựng cụ thể qua các đợt thi đua. Mỗi tháng, mỗi đợt thi đua, Ban chấp hành đều trình Cấp ủy phê duyệt, xin ý kiến chỉ đạo thống nhất; sau đó phát động, triển khai thực hiện và sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm cụ thể, đầy đủ; tuyên dương, khen thưởng công minh, kịp thời động viên phong trào thi đua yêu nước. Khi xây dựng kế hoạch phải bám sát hoạt động chuyên môn song phải chủ động và linh hoạt trong kế hoạch và phải biến kế hoạch chuyên môn thành phong trào thi đua. Cần chú trọng phối hợp với chuyên môn tổ chức tốt hội nghị viên chức đầu năm, phát huy dân chủ trong mọi hoạt động của đơn vị, xây dựng các tiêu chí thi đua và vận động cán bộ, viên chức đăng ký thi đua cá nhân và tập thể. Tổ chức các phong trào và các cuộc vận động cần chú ý đến chất lượng và đi vào chiều sâu, tránh tổ chức mang tính chất đối phó. Đồng thời phải thu hút được đông đảo đoàn viên công đoàn tham gia một cách tích cực.
Thông qua các phong trào thi đua và các hoạt động do công đoàn tổ chức, phát động đã theo dõi, phát hiện và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Chi bộ bồi dưỡng, kết nạp theo qui định của điều lệ Đảng, góp phần trong công tác phát triển đảng viên, hoàn thành chỉ tiêu, xây dựng tổ chức Đảng trong đơn vị vững mạnh. Cử ủy viên Ban chấp hành là đảng viên nằm trong các tổ công đoàn có nhiệm vụ phát hiện đoàn viên ưu tú để giới thiệu cho Đảng. 
Thứ bảy: Quan tâm chăm lo đời sống cho đoàn viên công đoàn
Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đội ngũ cán bộ giáo viên là một nhiệm vụ rất quan trọng của tổ chức công đoàn. Tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên yên tâm công tác, gắn bó với nhà trường, hăng hái tham gia các hoạt động và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.
IV. Kết quả đạt được trong các năm học trước
Với các biện pháp tổ chức, thực hiện như trên cho nên trong các năm liền công đoàn cơ sở trường THPT Hướng Hóa đã đạt những kết quả, cụ thể:
1. 100% CĐV chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Tham gia đầy đủ các phong trào thi đua và các cuộc vận động do ngành, công đoàn và địa phương tổ chức.
2. 100% CĐV được xếp hồ sơ giáo án giảng dạy từ loại khá trở lên, Giáo viên dạy giỏi cấp trường từ 12 đồng chí, chiến sỹ thi đua các cấp từ 11 đồng chí.
3. 100% CĐV đăng ký thi đua hàng năm, tham gia viết đề tài sáng kiến, đề tài NCKH hoặc chuyên đề đổi mới phương pháp. 
4. 100% gia đình nữ CĐV đạt gia đình văn hóa; Hàng năm có 5 - 10 nữ CĐV được bình chọn đạt “Gia đinh CBCNVCLĐ tiêu biểu xuất sắc”; 10 - 15 nữ đoàn viên đạt danh hiệu “Giỏi việc trường – đảm việc nhà” các cấp...
5. 100% CĐV được chăm lo giải quyết đầy đủ các chế độ chính sách theo quy định của nhà nước. Nâng lương đúng hạn cho công đoàn viên đạt 100% đến hạn, nâng lương trước hạn mỗi năm từ 5 đến 7 đồng chí.
6. Ban chấp hành kịp thời tổ chức thăm hỏi, động viên công đoàn viên ốm đau.
7. Động viên CĐV tích cực tham gia hưởng ứng các hoạt động xã hội, từ thiện, nhân đạo, các cuộc vận động do Công đoàn ngành, nhà trường và địa phương phát động như: ủng hộ Quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ vì người nghèo, Quỹ tình nghĩa và Mái ấm công đoàn ngành; Ủng hộ đồng bào gặp thiên tai, Biển đảo quê hương; phong trào hiến máu nhân đạo 
 	8. Phong trào hiến máu nhân đạo được công đoàn viên trong nhà trường hưởng ứng tích cực tham gia, trong mỗi năm học có hơn 22 lượt tham gia, 0có ít nhất 01 công đoàn viên tham gia nhiều lần và được hội Chữ thập đỏ tặng giấy khen, 01 công đoàn viên được Ban vận động hiến máu nhân đạo tỉnh tặng giấy khen. 
9. Phối hợp Đoàn thanh niên tình nguyện đến vùng sâu, vùng xa.
10. Đã có sự phối hợp tốt giữa chuyên môn và công đoàn trong việc chỉ đạo các hoạt động chung của công đoàn và nhà trường, tổ chức tốt các hội nghị, các phong trào, các cuộc vận động của ngành trong từng năm học. Với sự nỗ lực phấn đấu của Ban chấp hành và đặc biệt là sự nhiệt tình hưởng ứng của tất cả CĐV, Công đoàn nhà trường đã gặt hái được nhiều thành tích đáng ghi nhận.
a. Cá nhân: 
- Thi đua nhà trường
Năm học
Danh hiệu thi đua – hình thức khen thưởng
LĐTT
CSTĐ
cơ sở
CSTĐ cấp tỉnh
GKGĐS
BK UBND tỉnh
BK Bộ GD
2017-2018
67
11
0
5
2018-2019
70
10
1
6
1
1
2019-2020
(Đề nghị)
72
11
1
7
1
- Thi đua công đoàn
Năm học
Giấy khen CĐN
Bằng khen LĐLĐ tỉnh
Bằng khen Công đoàn GD Việt Nam
2017-2018
11 đồng chí
1 đồng chí
2018-2019
15 đồng chí
1 đồng chí
1 đồng chí
2019-2020
(Đề nghị)
15 đồng chí
1 đồng chí
1 đồng chí
- Các thành tích khác:
+ Giáo viên dạy giỏi cấp trường hằng năm từ 10 - 12 đ/c, Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường đạt có 10 đ/c.
+ Thi viết về tấm gương nhà giáo cấp trường tham gia 20 giáo viên, hơn 700 học sinh, kết quả có 5 giải dành cho GV và 10 giải dành cho học sinh. CĐCS chọn 5 tác phẩm của GV và 5 tác phẩm của HS tham gia thi cấp tỉnh, kết quả có 2 tác phẩm được chọn thi tại công đoàn giáo dục Việt Nam. 
+ Công đoàn phối hợp chuyên môn tổ chức tổ chức cuộc thi“GD&ĐT Quảng Trị - 30 năm đổi mới và phát triển”, có 30 lớp, 859 CBGV và học sinh tham gia. Kết quả đã trao thưởng cho 10 tập thể lớp và 18 cá nhân đạt kết quả cao.
+ Đạt giải ba cấp tỉnh Hội thi “Tuyên truyền viên pháp luật giỏi” ngành GD-ĐT Quảng Trị năm học 2017-2018. 
+ Bên cạnh CĐV đạt giải các Hội thi, thì CĐV và tổ công đoàn đã tích cực tham gia huấn luyện đội tuyển tham gia Hội khỏe Phù Đổng, Hội thao học đường, Đại hội TDTT các cấp, Hội thi Văn hóa học đường, củng như tham gia các kỳ thi HSG đạt giải cao về cá nhân và đồng đội, trong đó có nhiều học sinh thi quốc gia đạt giải nhất, nhì và đạt huy chương vàng.
b. Tập thể: 
- Thi đua nhà trường
Năm học
Danh hiệu thi đua
Hình thức khen thưởng
2017-2018
Tập thể lao động xuất sắc
Bằng khen của BCH TW Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
2018-2019
Tập thể Lao động tiên tiến
Giấy khen Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hướng Hóa.
Giấy khen Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng trị.
2019-2020
(Đề nghị)
Tập thể lao động xuất sắc
Giấy khen Chủ tịch UBND huyện.
- Thi đua công đoàn
Năm học
Danh hiệu thi đua
Hình thức khen thưởng
2017-2018
Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc
Bằng khen Liên đoàn Lao động tỉnh
2018-2019
Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc
Giấy khen Công đoàn ngành giáo dục tỉnh Quảng Trị.
2019-2020
(Đề nghị)
Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc
Bằng khen Công đoàn Giáo dục Việt Nam
- Các thành tích khác:
+ Năm 2017 - 2018 Bóng chuyền nam giáo viên – học sinh đạt giải Nhì cụm và đạt giải khuyến khích cấp tỉnh.
+ Năm 2018 - 2019 Cầu long CBGV Nam – Nữ đạt giải Nhì cụm và đạt giải khuyến khích cấp tỉnh.
+ Năm 2019 – 2020 Bóng đá mini Nam, bóng đá mini Nữ CBNGNLĐ cấp cụm đạt giải nhất bóng đá Nam, giải nhì bóng đá Nữ.
C.  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
I. Kết luận
​Từ kết quả đạt được của CĐCS trong những năm qua, tôi đã áp dụng nhiều biện pháp nêu trên và thấy mang lại kết quả khá khả quan. Tôi muốn chia sẻ với các bạn đồng nghiệp để trao đổi và vận dụng vào hoạt động của CĐCS ở đơn vị mình một cách linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả nhất.
Tôi tin tưởng rằng các CĐCS thực hiện tốt các biện pháp nêu trên sẽ góp phần đưa hoạt động của đơn vị mình ngày một đi lên, đó cũng là tiền đề và một cách để góp phần cho việc xây dựng một hệ thống công đoàn vững mạnh.
II. Kiến nghị, đề xuất:
​1. Đối với Ban giám hiệu.
- Cần xác định mối quan hệ giữa chính quyền và công đoàn cơ sở là sự hợp tác, tôn trọng quyền độc lập của mỗi tổ chức, dựa trên cơ sở công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp công nhân và của người lao động, cùng với chính quyền chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và lao động. 
- Tăng cường hơn nữa các hoạt động phong trào, các cuộc giao lưu để Công đoàn có dịp trao đổi thêm kinh nghiệm. Nhưng cần phân biệt hoạt động phong trào của công đoàn, của nhà trường và các tổ chức trong nhà trường, tránh dồn nén mọi hoạt động cho công đoàn.
- Vào đầu năm học trên cơ sở kế hoạch hoạt động công đoàn theo kế hoạch của công đoàn ngành và kế hoạch phối hợp công tác giữa chính quyền và công đoàn, từ đó nhà trường chủ động ấn định kinh phí hỗ trợ cho công đoàn, để Ban chấp hành chủ động trong việc tổ chức và tìm thêm nguồn hỗ trợ khác, củng như kêu gọi sự đống góp của CĐV.
2. Đối với Công đoàn ngành.
Quy định danh mục hồ sơ cần thiết của CĐCS và thống nhất chung về mặt cấu trục và số liệu một số văn bản của CĐCS như: Kế hoạch hoạt động năm học, kế hoạch UBKT, kế hoạch Nữ công, kế hoạch tài chính... Các loại quy chế hoạt động, như Quy chế chi tiêu quỹ công đoàn, quy chế phối hợp giữa công đoàn và nhà trường, giao ước thi đua đầu năm học...
Duy trì tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn cho Cán bộ công đoàn cơ sở, nội dung tập huấn sát với thực tiễn hơn thông qua phiếu thăm dò đề xuất từ cơ sở.
Công tác thi đua khen thưởng nên tăng chỉ tiêu và mở rộng hình thức khen thưởng.
Một số hoạt động Công đoàn có liên quan đến chuyên môn, Công đoàn ngành nên phối hợp Sở GD&ĐT ban hành kế hoạch hoặc văn bản chỉ đạo để thuận tiện trong việc phối hợp CĐCS và chuyên môn xây dựng kế hoạch, củng như tổ chức thực hiện.
Trên đây là một số biện pháp cũng như bài học từ kinh nghiệm thực tiễn của CĐCS trường THPT Hướng Hóa về xây dựng công đoàn vững mạnh, để nâng cao chất lượng xây dựng công đoàn vững mạnh, góp phần ổn định quan hệ lao động, nâng cao hiệu quả và chất lượng công tác, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động.​
 XÁC NHẬN CỦA HIỆU TRƯỞNG
Hướng Hóa, ngày 10 tháng 6 năm 2020
Tôi xin cam đoan đây là SKKN của mình viết, không sao chép nội dung người khác.
Người thực hiện
Nguyễn Đình Thứ

File đính kèm:

  • docxSKKN_-_NGUYEN_DINH_THU_-_CDCS_7c2954dc39.docx
Sáng Kiến Liên Quan