Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp chỉ đạo công tác bồi dưỡng học sinh giỏi trong nhà trường

1. Tóm tắt tình trạng giải pháp đã biết:

Vấn đề Bồi dưỡng học sinh giỏi đã có nhiều nghiên cứu được trình bày. Song các nghiên cứu đó đã bàn đến nhiều vấn đề nhưng chưa bám sát thực tế tình hình đội ngũ giáo viên, học sinh của từng đơn vị trường THCS.

 Giải pháp nghiên cứu là xác định đúng vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác bồi dưỡng học sinh giỏi của trường mình quản lý để đáp yêu cầu đổi mới hội nhập nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Khi nghiên cứu đề tài này tôi muốn đánh giá được hiệu quả của việc bồi dưỡng nâng cao chất lượng học sinh giỏi trong nhà trường.

 

docx16 trang | Chia sẻ: binhthang88 | Ngày: 23/11/2017 | Lượt xem: 871 | Lượt tải: 8Download
Bạn đang xem tài liệu "Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp chỉ đạo công tác bồi dưỡng học sinh giỏi trong nhà trường", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
yển chọn được đội tuyển để có kế hoạch bồi dưỡng. Đối với học sinh lớp 6 có thể chọn những em có thành tích và đạt học sinh giỏi ở lớp 5. Để tuyển chọn chính xác phải căn cứ vào thông tin và xét cả quá trình học tập của học sinh. Do vậy việc tuyển chọn của giáo viên phải là chủ yếu, cụ thể việc phát hiện, tuyển chọn được thực hiện các bước sau:
	- Bước 1: Giáo viên phụ trách lớp tiến hành khảo sát chất lượng học sinh bằng cách kiểm tra những nội dung kiến thức cơ bản trong chương trình học, kiến thức nâng cao bằng các hình thức kiểm tra viết, thảo luận trao đổi hằng ngày. Sau đó lập danh sách học sinh giỏi của lớp mình phụ trách với số lượng không hạn chế. Đây là một việc làm hết sức cần thiết bởi chỉ có giáo viên phụ trách lớp trực tiếp giảng dạy mới đánh giá chính xác đối tượng học sinh giỏi.
	- Bước 2: Tổ chức thi chọn trong khối
	+ Nhóm trưởng lập kế hoạch và tổ chức tuyển chọn: Tham mưu với Ban giám hiệu nhà trường trong việc ra đề kiểm tra, việc bố trí thời gian, cách thức tuyển chọn. Phối hợp tất cả giáo viên trong khối mình để tiến hành tuyển chọn một các chính xác, khách quan. Tiến hành như sau:
	+ Nhóm trưởng ra đề kiểm tra: nội dung kiểm tra phải nằm trong hệ thống kiến thức cơ bản của chương trình học, có nâng cao, có dạng bài tập mở và đề bài phải phù hợp với khả năng đặc điểm tâm sinh lý của học sinh.
	+ Tổ chức thi và chấm bài: Việc tổ chức thi và chấm bài là việc quyết định chọn đúng đối tượng học sinh giỏi, chính vì vậy cần phải tiến hành một cách nghiêm túc và thật sự khách quan.
	+ Sau khi thành lập được đội tuyển của khối, tiến hành bồi dưỡng trong thời gian ngắn để chuẩn bị cho các em dự thi vòng 2 ở trường tổ chức.
	- Bước 3: Tổ chức thi chọn để thành lập đội tuyển học sinh giỏi của trường.
	+ Ban giám hiệu, tæ trëng chuyên môn ra đề kiểm tra
	+ Tổ chức thi và tuyển chọn đội tuyển.
	Hình thức ra đề, tổ chức thi và tuyển chọn tiến hành tương tự như bước 2 nhưng ở bước này cần chọn những giáo viên có năng lực chuyên môn tốt nhất để việc tuyển chọn có sự chính xác và khách quan. Những giáo viên này chính là những người chính thức bồi dưỡng các em trong đội tuyển sau khi đã được tuyển chọn.
	Việc phát hiện và thi tuyển chọn học sinh giỏi tiến hành hàng năm sẽ nhằm củng cố, bổ sung số học sinh trong đội tuyển hoặc loại những học sinh có những biểu hiện hạn chế về năng lực. 
	Một căn cứ nữa để phát hiện và tuyển chọn học sinh giỏi là dư luận cộng đồng gia đình của học sinh, căn cứ này dựa vào sự “di truyền” gen thông minh của cha mẹ, dân tộc, phần lớn những em học sinh giỏi được thừa hưởng gen từ gia đình luôn thể hiện mình trước tập thể song cũng có em rụt rè nhút nhát không bộc lộ khả năng của mình. Với những em này giáo viên cần giúp đỡ để các em sớm hoà đồng trong tập thể, nhanh chóng bộc lộ năng lực cao của bản thân.
d/ Chỉ đạo công tác bồi dưỡng học sinh giỏi
- Việc bồi dưỡng học sinh giỏi và năng khiếu có thể tiến hành bằng nhiều hình thức khác nhau tùy theo đối tượng và điều kiện cụ thể.
- Bồi dưỡng học sinh ngay trong hè, với thời gian tương đối dài nên học sinh không phải học quá nhiều buổi trong tuần, các em đỡ mệt mỏi hơn.
- Bồi dưỡng học sinh giỏi 2 tháng trước khi đi thi, vì thời gian ngắn học sinh sẽ phải học liên tục nhiều buổi trên tuần, như vậy học sinh thường mệt mỏi, dễ chán nản và sẽ ảnh hưởng đến chất lượng kỳ thi.
Tuy vậy việc bồi dưỡng học sinh giỏi tùy theo điều kiện hoàn cảnh cụ thể của từng trường. Trong điều kiện nhà trường còn gặp khó khăn nên phải có giải pháp tháo gỡ, sang tạo để công tác bồi dưỡng học sinh giỏi đạt kết quả như mong muốn.
- Có thể bồi dưỡng thường xuyên ngay sau khi tuyển vòng 1, giao cho tổ chuyên môn chịu trách nhiệm lên kế hoạch về thời gian và nội dung, giao trách nhiệm cho giáo viên được phân công. Tăng dần số buổi bồi dưỡng vào thời điểm chuẩn bị thi tuyển
- Với một số bộ môn thi Công nghệ, giáo dục công dân, sử, Địa,	 học sinh có tâm lý là môn phụ nên rất í tem tham gia, thậm chí có phụ huynh không cho con tham gia đội tuyển vì cho rằng mất thời gian, chỉ cần tập trung vào môn Văn, Toán để thi vào THPT. Giáo viên bộ môn cần có biện pháp phù hợp làm cho học sinh yêu thích môn học, từ đó học sinh và phụ huynh sẽ thay đổi nhận thức để tham gia đội tuyển đạt hiệu quả cao.
Đối với các bộ môn thực hành Lý, Hóa, Sinh, Công nghệ học sinh được bồi dưỡng thông qua việc thực hành thí nghiệm. Giáo viên cho học sinh quan sát, chọn dụng cụ thực hành và tiến hành thí nghiệm nhiều lần với tất cả các thí nghiệm ở các khối lớp, có như vậy các em sẽ không lung túng khi bắt thăm được bất cứ thí nghiệm nào.
* Nội dung bồi dưỡng
- Bồi dưỡng kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa, đây chính là nền tảng, là chìa khoá để giúp học sinh tiếp thu kiến thức sâu rộng hơn.
- Bồi dưỡng kiến thức qua một số tài liệu tham khảo, các chuyên đề, chương trình nâng cao, các đề thi ở các năm trước và đề thi ở các quận huyện trong thành phố.
- Bồi dưỡng kiến thức thông qua trải nghiệm thực tế của các em, giúp các em có kiến thức thực tế và kỹ năng sống.
- Nội dung bồi dưỡng gắn liền với thực hành với một số bộ môn đặc trưng. 
* Phương pháp:
Phương pháp bồi dưỡng học sinh giỏi rất đa dạng, tôi xin nêu ra một số phương pháp mà nhà trường đã làm và có hiệu quả:
- Bồi dưỡng trong tiết học: Phương pháp này đòi hỏi nhà trường phải chọn học sinh trong đội tuyển của từng bộ môn tập trung vào một lớp học. có như vậy giáo viên mới có điều kiện bồi dưỡng, phát hiện học sinh năng khiếu ngay trong giờ dạy của mình. Phương pháp này là việc làm thường xuyên tiếp thu kiến thức chắc chắn nhưng 
- Båi dìng ngay trong tiÕt häc: ph¬ng ph¸p nµy ®ßi hái nhµ trêng ph¶i chän nh÷ng häc sinh trong ®éi tuyÓn cña tõng bé m«n tËp trung vµo mét líp häc. Cã nh vËy gi¸o viªn míi cã ®iÒu kiÖn båi dìng, ph¸t hiÖn häc sinh n¨ng khiÕu ngay trong giê d¹y cña m×nh. Ph¬ng ph¸p nµy lµ viÖc lµm thêng xuyªn, tiÕp thu kiÕn thøc ch¾c ch¾n nhng ®ßi hái gi¸o viªn ph¶i cã n¨ng lùc chuyªn m«n tèt.
- Båi dìng theo chuyªn ®Ò: Mçi th¸ng tæ chuyªn m«n tæ chøc héi th¶o vµ d¹y theo chuyªn ®Ò. §ã lµ ®iÒu kiÖn ®Ó gi¸o viªn båi dìng häc sinh giái theo chuyªn ®Ò ®ã. Ph¬ng ph¸p nµy ph¸t huy ®îc n¨ng lùc vµ tÝnh chñ ®éng cña thÇy vµ trß, cã t¸c dông tæng hîp, t duy tèt kiÕn thøc bé m«n.
- Båi dìng theo khèi häc: Båi dìng theo khèi sÏ tËp trung h¬n. Trong ph¬ng ph¸p nµy c¶ gi¸o viªn vµ häc sinh ®Òu ph¸t huy hÕt thÕ m¹nh cña m×nh. Trêng chóng t«i sö dông nhiÒu nhÊt ph¬ng ph¸p nµy.
- ViÖc båi dìng häc sinh giái vµ n¨ng khiÕu lµ vËn dông linh ho¹t, s¸ng t¹o. Sù tæng hîp cña c¸c ph¬ng ph¸p ®ã ph¶i cã sù kÕt hîp hµi hoµ gi÷a gi¸o viªn vµ häc sinh sao cho phï hîp víi ®iÒu kiÖn cña tõng trêng, tõng gi¸o viªn sö dông c¸c ph¬ng ph¸p thÝch hîp ®Ó ®¹t hiÖu qu¶ nhÊt.
Gi¶i ph¸p 2: Båi dìng ®éi ngò gi¸o viªn
Muèn c«ng t¸c häc sinh giái ®¹t hiÖu qu¶ cao ph¶i chó ý båi dìng ®éi ngò gi¸o viªn về chuyªn m«n vµ n¨ng lùc s ph¹m.
ViÖc båi dìng chuyªn m«n ®èi víi gi¸o viªn trêng chóng t«i th«ng qua viÖc häc båi dìng thêng xuyªn theo chu kú, qua c¸c ®ît thao gi¶ng, qua c¸c chuyªn ®Ò gi¶ng d¹y hµng th¸ng vµ qua dù giê th¨m líp thêng xuyªn. Ngoµi ra viÖc båi dìng chuyªn m«n cßn thÓ hiÖn ë nhiÒu h×nh thøc: ®éng viªn vµ t¹o ®iÒu kiÖn chuyªn m«n cho gi¸o viªn nâng cao trình độ, cã kü n¨ng d¹y häc sinh giái vµ häc sinh n¨ng khiÕu.
Båi dìng n¨ng lùc s ph¹m lµ rÊt cÇn thiÕt ®èi víi mçi gi¸o viªn. Tri thøc khoa häc s©u vµ réng lµ nÒn t¶ng cña n¨ng lùc s ph¹m. do ®ã ngêi gi¸o viªn cÇn kh«ng ngõng n©ng cao kiÕn thøc ®Ó ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng cao cña x· héi. Mét gi¸o viªn n¨ng lùc chuyªn m«n tèt kh«ng ph¶i ®· cã n¨ng lùc s ph¹m tèt. Vì vậy cần båi dìng n¨ng lùc s ph¹m thêng xuyªn, ®Òu ®Æn.
* Mét sè h×nh thøc båi dìng
* Tổ chức hoạt động biên soạn tài liệu giảng dạy bồi dưỡng học sinh giỏi
	Sau khi chọn được đội tuyển học sinh giỏi, phân công giáo viên dạy bồi dưỡng, công việc tiếp theo hết sức cần thiết và đem lại chất lượng giảng dạy cao đó là việc biên soạn tài liệu giảng dạy. Bởi hiện nay sách tham khảo rất nhiều nếu người giáo viên không biết phân loại, chọn lọc sẽ dẫn đến tình trạng ôn luyện không trọng tâm, không sát chương trình của bậc học. Chính vì vậy việc nghiên cứu, chọn lọc tài liệu và giao việc cho giáo viên rất quan trọng. Ban giám hiệu, đặc biệt là hiệu phó chuyên môn cần kết hợp cùng tổ chuyên môn các khối lớp tổ chức nghiên cứu, biên soạn nội dung chương trình ôn luyện, bồi dưỡng, cùng tìm hiểu về từng mảng kiến thức trong từng phân môn sau đó cùng trao đổi và xây dựng thành chương trình riêng của mình để làm tài liệu giảng dạy. Làm như vậy sẽ giúp việc dạy học có hệ thống và đi sâu các mảng kiến thức. 
Với từng chuyên đề giáo viên chọn lọc, hệ thống từ nhiều tài liệu khác nhau thành tài liệu riêng của mình để giảng dạy. Làm tốt việc này đòi hỏi giáo viên phải đầu tư thời gian, trí tuệ và sự nỗ lực của bản thân. 
- T¨ng cêng tæ chøc c¸c chuyªn ®Ò (do tæ chuyªn m«n lªn kÕ ho¹ch, x©y dùng néi dung, thêi gian thùc hiÖn). ViÖc thùc hiÖn triÓn khai chuyªn ®Ò xuèng häc sinh ph¶i giao cho gi¸o viªn chÞu tr¸ch nhiÖm båi dìng häc sinh giái. Th«ng qua ®ã ®Ó thö nghiÖm chuyªn ®Ò vµ ®¸nh gi¸ kÕt qu¶.
- Dù c¸c líp tËp huÊn vÒ c«ng t¸c båi dìng häc sinh giái do nhµ trêng, phßng gi¸o dôc tæ chøc.
- Tham gia đầy đủ các lớp häc ch¬ng tr×nh båi dìng thêng xuyªn.
- Trao ®æi kinh nghiÖm gi¶ng d¹y, båi dìng häc sinh giái cña nh÷ng gi¸o viªn ®· cã nhiÒu kinh nghiÖm, t¹o mäi ®iÒu kiÖn häc hái thªm trêng b¹n, ®ång nghiÖp..
- Gi¸o viªn båi dìng häc sinh giái tù so¹n ch¬ng tr×nh gi¶ng d¹y, cÇn chó ý båi dìng kü n¨ng lµm bµi thi tr¾c nghiÖm cña häc sinh. §©y lµ mét vÊn ®Ò rÊt míi vµ còng ®îc ngµnh gi¸o dôc rÊt quan t©m. Ban gi¸m hiÖu nhµ trêng qu¶n lý, chØ ®¹o vµ ký duyÖt cô thÓ ch¬ng tr×nh, bµi so¹n cña gi¸o viªn khi båi dìng häc sinh giái (th«ng qua tæ chuyªn m«n)
- NhËn thøc ®îc qu¸ tr×nh båi dìng häc sinh giái lµ qu¸ tr×nh tù båi dìng chuyªn m«n cho chÝnh b¶n th©n m×nh, gi¸o viªn thÊy ®îc ®ã lµ mét c«ng viÖc cã ®Çu t, vÊt v¶ nhng rÊt vinh dù, ®îc nhµ trêng tin tëng giao träng tr¸ch cho m×nh. V× vËy gi¸o viªn ®îc giao c«ng viÖc nµy ph¶i nhiÖt t×nh, n¨ng ®éng, s¸ng t¹o, cã s¶n phÈm.
* Gi¶i ph¸p 3: Thêng xuyªn kiÓm tra, ®¸nh gi¸ vµ khen thëng c«ng t¸c båi dìng häc sinh giái vµ häc sinh n¨ng khiÕu
Ngêi c¸n bé qu¶n lý nhµ trêng cÇn thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c chøc n¨ng: kÕ ho¹ch ho¸, tæ chøc chØ ®¹o, kiÓm tra thêng xuyªn trong qu¶n lý c«ng t¸c båi dìng häc sinh giái nhng cÇn hÕt søc mÒm dÎo vµ linh ho¹t. CÇn n¾m ch¾c kh¶ n¨ng, tÝnh c¸ch cña tõng thµnh viªn trong héi ®ång s ph¹m, qua ®ã ®Ó giao ®óng ngêi, ®óng viÖc theo thÕ m¹nh cña tõng gi¸o viªn.
Ban giám hiệu nhµ trêng duyÖt kÕ ho¹ch, kiÓm tra theo ®óng kÕ ho¹ch vµ thêi gian, néi dung gi¶ng d¹y, ®Þa ®iÓm d¹y. Thêng xuyªn ®«n ®èc, b¶o ban ®Ó gi¸o viªn yªn t©m, phÊn khëi hoµn thµnh tèt c«ng viÖc ®îc giao.
Ban gi¸m hiÖu nhµ trêng thêng xuyªn theo dâi viÖc thùc hiÖn ch¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch «n tËp båi dìng theo nhiÒu gãc ®é kh¸c nhau:
+ VÒ quü thêi gian
+ VÒ tiÕn ®é thùc hiÖn
+ VÒ kÕ ho¹ch thùc hiÖn
Yªu cÇu tæ trëng chuyªn m«n cã kÕ ho¹ch kiÓm tra thêng xuyªn gi¸o ¸n cña gi¸o viªn lªn líp d¹y båi dìng häc sinh giái, cã gãp ý ®Ó hoµn thiÖn. Tæ trëng chuyªn m«n ph¶i n¾m ®îc lÞch d¹y cô thÓ cña tõng gi¸o viªn båi dìng c¸c bé m«n.
Ban gi¸m hiÖu nhµ trêng thường xuyên kiÓm tra, ®¸nh gi¸ vµ th«ng qua kÕt qu¶ cô thÓ ®Ó ®Þnh møc khen thëng sao cho phï hîp vµ ®éng viªn kÞp thêi gi¸o viªn vµ häc sinh. CÇn sö dông mét sè biÖn ph¸p t©m lý x· héi, ®éng viªn khuyÕn khÝch vÒ tinh thÇn, quan t©m ®Õn mäi hoµn c¶nh ®Ó kh¬i dËy, huy ®éng mäi kh¶ n¨ng tiÒm Èn vèn cã cña gi¸o viªn, ®éng viªn ®Ó mäi ngêi tiÕp tôc phÊn ®Êu, ph¸t huy u ®iÓm, kh¾c phôc khuyÕt ®iÓm, cã ý thøc tr¸ch nhiÖm hoµn thµnh xuất s¾c nhiÖm vô ®îc ph©n c«ng.
Hàng n¨m nhà trường tæ chøc héi nghÞ tæng kÕt c«ng t¸c häc sinh giái. Trong héi nghÞ cã mêi ®¹i diÖn cña ®Þa ph¬ng, héi cha mÑ häc sinh, häc sinh cã gi¶i häc sinh giái cÊp QuËn, cÊp Thµnh phè, tÊt c¶ c¸n bé gi¸o viªn nhµ trêng, phô huynh häc sinh cã con ®¹t gi¶i häc sinh giái. Qua héi nghÞ tæng kÕt, rót kinh nghiÖm t×m ra c¸c gi¶i ph¸p tèi u cho nh÷ng n¨m häc sau. Nhµ trêng ®· khen thëng xøng ®¸ng cho c¸c ®ång chÝ gi¸o viªn cã häc sinh ®¹t gi¶i häc sinh giái vµ c¸c em häc sinh. Qua ®ã t¹o sù phÊn khëi trong tËp thÓ gi¸o viªn vµ häc sinh toµn trêng, kh¼ng ®Þnh ®îc vÞ thÕ, uy tÝn cña ngêi thÇy tríc héi ®ång s ph¹m nhµ trêng, tríc häc sinh vµ phô huynh häc sinh. 
* Gi¶i ph¸p 4: Quan hệ với cộng đồng
 Phèi hîp víi Së gi¸o dôc - §µo t¹o vµ ®Æc biÖt lµ phßng gi¸o dôc quËn H¶i An ®· hç trî ®¾c lùc cho nhµ trêng chóng t«i hoµn thµnh tèt c«ng t¸c nµy. Phßng gi¸o dôc ®· gióp chóng t«i ®Ò ra ch¬ng tr×nh l©u dµi vµ cã kÕ ho¹ch cô thÓ cho tõng n¨m häc. Hµng n¨m phßng gi¸o dôc ®· tæ chøc c¸c buæi to¹ ®µm, nh÷ng chuyªn ®Ò cã ®Ò cËp vµ liªn quan ®Õn c«ng t¸c häc sinh giái, khen thëng ®éng viªn kÞp thêi gi¸o viªn vµ häc sinh.
Tạo niềm tin cho các bâc cha mẹ học sinh, các cấp lãnh đạo bằng cách tổ chức việc dạy học thật tốt, kết quả học tập của các em, thành tích của các em sẽ gây được lòng tin đối với cha mẹ học sinh với các cấp lãnh đạo. Khi đó sẽ thuận lợi hơn cho việc huy động các nguồn lực về nhân lực, tài lực, vật lực cho nhà trường.
	Công tác tuyên truyền cũng vô cùng quan trọng, làm sao để các cấp, các ngành và đặc biệt là phụ huynh học sinh nắm được mục tiêu, ý nghĩa của công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. 
	Tham mưu với chính quyền địa phương về sự nghiệp phát triển giáo dục. Nhà trường xây dựng mối liên kết với chính quyền địa phương thực hiện tốt mục tiêu “Nâng cao dân trí đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài” bằng các hình thức: Xây dựng quỹ khuyến học động viên khuyến khích kịp thời đối với những gia đình có con em đạt học sinh giỏi, học sinh tiên tiến đặc biệt những em đạt giải trong các kỳ thi, thi đỗ các trường chuyên nghiệp, động viên khen thưởng đối với các giáo viên có thành tích trong việc bồi dưỡng học sinh giỏi.
	Kết phối hợp với địa phương tổ chức tốt Đại hội giáo dục cấp cơ sở. Đây là điều kiện thuận lợi để tuyên truyền, vận động các lực lượng xã hội tham gia làm công tác giáo dục. 
Xây dựng tốt việc dân chủ hoá trường học là việc thực hiện phương châm: Dân biết, dân bàn, dân kiểm tra trong các hoạt động của nhà trường. Từ đó mọi người có niềm tin sự nghiệp giáo dục thực sự là của dân, do dân, vì dân.
	Tất cả các biện pháp trên với mục đích tạo mọi nguồn lực xây dựng công tác bồi dưỡng học sinh giỏi.
Phèi hîp víi cha mÑ häc sinh: Gi¸o viªn cÇn biÕt kÕt hîp gi÷a 3 yÕu tè: Nhµ trêng- gia ®×nh - x· héi. Héi cha mÑ häc sinh ®ãng vai trß hÕt søc quan träng:
+ T¹o ®iÒu kiÖn cho con em häc tèt (®Þa ®iÓm, phßng häc)
+ VÒ kinh phÝ: Cha mÑ häc sinh cã sù hç trî kinh phÝ cïng nhµ trêng ®Ó båi dìng, khen thëng cho gi¸o viªn vµ häc sinh đạt giải.
+ Qua Héi cha mÑ häc sinh cßn lµ cÇu nèi ®Ó x©y dùng uy tÝn cho nhµ trêng vµ gi¸o viªn.
- Phêng Đằng Lâm cã phong trµo c¸c dßng hä x©y dùng quü khuyÕn häc ®Ó hµng n¨m tæ chøc tuyªn d¬ng khen thëng cho nh÷ng em häc sinh cã thµnh tÝch tèt trong häc tËp. §ã lµ mét viÖc lµm cÇn nh©n réng ®Ó ®éng viªn c¸c em, t¹o ®îc mét khÝ thÕ thi ®ua häc tËp giµnh kÕt qu¶ cao trong k× thi häc sinh giái nãi riªng vµ chÊt lîng häc tËp nãi chung.
Phèi hîp víi c¸c ®oµn thÓ , chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng ®Ó thùc hiÖn môc tiªu:
 “ N©ng cao d©n trÝ - ®µo t¹o nh©n lùc – båi dìng nh©n tµi” ë ®Þa ph¬ng nh»m ®¸p øng c«ng cuéc c«ng nghiÖp hãa- hiÖn ®¹i hãa ®Êt níc.
Chi bé §¶ng,C«ng ®oµn nhµ trêng cã kÕ ho¹ch, chØ tiªu, biÖn ph¸p cô thÓ ®Ó theo dâi vµ khen thëng kÞp thêi vÒ c«ng t¸c båi dìng häc sinh giái.
C«ng t¸c §éi thiÕu niªn TiÒn Phong ë trêng THCS lµ hÕt søc cÇn thiÕt. CÇn gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc truyÒn thèng, ý thøc ®¹o ®øc vµ ®Æc biÖt lµ ý thøc v¬n lªn trong häc tËp. §éi thiÕu niªn cã nh÷ng h×nh thøc tuyªn d¬ng tríc tËp thÓ ®Ó c¸c em cè g¾ng h¬n, ®¹t kÕt qu¶ cao h¬n trong kú thi häc sinh giái hµng n¨m
- C«ng t¸c §oµn: Trêng THCS §oµn viªn lµ lùc lîng Ýt, chØ tËp trung ë khèi 9 vµ mét sè gi¸o viªn trÎ. Tuy kh«ng nhiÒu nhng lùc lîng nµy v« cïng quan träng bëi v× nh÷ng n¨m gÇn ®©y thi häc sinh giái cÊp QuËn, cÊp Thµnh phè chØ tËp trung ë khèi 9. VËy lùc lîng nßng cèt ë khèi 9 còng chÝnh lµ lùc lîng c¬ b¶n cña phong trµo häc sinh giái trong nhµ trêng. CÇn lÊy ®ã lµm c¬ së thóc ®Èy phong trµo båi dìng häc sinh giái.
II. Nội dung giải pháp đề nghị công nhận sáng kiến
II.1. Tính mới, tính sáng tạo:
Đề tài này tôi đưa ra một cách nhìn mới về một số biện pháp chỉ đạo công tác bồi dưỡng học sinh giỏi trong trường THCS không trùng với các công trình nghiên cứu của những cán bộ quản lý khác, nó được triển khai liên tục thường xuyên nhưng mang lại hiệu quả cao tại trường THCS Đằng Lâm mà tôi đã công tác trong nhiệm kỳ qua.
Đến thời điểm này, đề tài nghiên cứu của tôi chưa được trình bày công khai trong các văn bản, cũng chưa ai nghiên cứu và tóm tắt thành đề tài. Chưa có quy định nào quy định thành tiêu chuẩn, quy trình hay quy phạm bắt buộc phải thực hiện. Hoàn toàn là những kinh nghiệm của tôi muốn trao đổi với đồng nghiệp để chia sẻ, góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục hiện nay.
II.2. Khả năng áp dụng, nhân rộng:
Công trình nghiên cứu này có thể áp dụng trong công tác quản lý bồi dưỡng học sinh giỏi ở các trường phổ thông nói chung và trường THCS nói riêng.
Hình thức đơn giản, tiện lợi, phù hợp với tâm lí giáo viên, học sinh, tạo hứng thú và sự tự tin khi GV có ý thức tham gia bồi dưỡng và học sinh tham gia đội tuyển. 
Nội dung bồi dưỡng là những việc làm thường xuyên của các cấp quản lý, của chính bản thân giáo viên để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cũng như nhu cầu cần thiết của học sinh.
III.3. Hiệu quả, lợi ích thu được do áp dụng giải pháp.
a. Hiệu quả kinh tế:
Đây là hình thức giáo viên tự bồi dưỡng thường xuyên về chuyên môn, năng lực bồi dưỡng học sinh giỏi sẽ tiết kiệm được cả về thời gian, sức lực và chi phí tài chính:
Trong nhà trường có thể huy động được tất cả mọi giáo viên tham gia. 
Cán bộ quản lý chỉ giữ vai trò là người tổ chức, chỉ đạo, giáo viên thực sự giữ vai trò chủ động phát hiện học sinh, xây dựng kế hoạch và thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch.
Chi phí cho công tác tự bồi dưỡng nâng cao nhiệp vụ tay nghề cho giáo viên không nhiều. 
b. Hiệu quả về mặt xã hội:
Qua quá trình nghiên cứu đề tài “Một số biện pháp chỉ đạo công tác bồi dưỡng HSG trong nhà trường” 
 Bản thân tôi nhận thấy là rất cần thiết. Bởi vì:
 - Đề tài này không chỉ giúp cho cán bộ quản lý nhà trường xây dựng được đội ngũ giáo viên giỏi về chuyên môn nghiệp vụ mà còn giúp giáo viên phát huy hết khả năng sáng tạo của mình tăng thêm lòng yêu nghề, yêu trẻ, giúp cho chất lượng giáo dục của nhà trường tăng lên. 
- Chất lượng đội ngũ giáo viên được nâng lên, chất lượng học sinh đại trà và học sinh giỏi được giữ vững và phát triển, tạo được lòng tin của chính quyền và nhân dân địa phương.
c. Giá trị làm lợi khác:
Cán bộ quản lý xây dựng được đội ngũ GV giỏi về chuyên môn nghiệp vụ tay nghề đáp ứng được yêu cầu đổi mới hội nhập. Chất lượng học sinh đại trà và chất lượng học sinh giỏi các cấp được khẳng định. Chất lượng học sinh thi đỗ vào các trường THPT quốc lập có uy tín được nâng cao, đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của giáo dục.
KÕt qu¶ ®¹t ®îc
n¨m häc
TSHS ®¹t gi¶i
CÊp QuËn
CẤP TP
GHI CHÚ
Tæng sè
NhÊt
Nh×
Ba
KK
Tæng sè
NhÊt
Nh×
Ba
KK
2012-2013
167
153
14
26
46
67
14
1
1
4
8
2013-2014
74
58
17
13
15
13
16
1
4
45
6
2014-2015
94
76
8
14
32
22
18
1
5
5
7
Ghi chú: 2 năm học 2013-2014 và 2014-2015 quận không tổ chức thi giải Toán và Tiếng Ang qua mạng nên số giải giảm đi so với năm học 2011-2012.
Mối quan hệ giữa các giải pháp:
Để tăng cường quản lý bồi dưỡng đội ngũ giáo viên THCS Ngũ Đoan góp phần nâng cao chất lượng Giáo dục - Đào tạo, chất lượng học sinh giỏi theo mục tiêu đã định, tất cả các giải pháp này tạo nên một thể thống nhất. Chúng có quan hệ mật thiết, tác động, hỗ trợ và gắn bó hữu cơ với nhau. 
CƠ QUAN ĐƠN VỊ
ÁP DỤNG SÁNG KIẾN
(Xác nhận)
TÁC GIẢ SÁNG KIẾN

File đính kèm:

  • docxsang_kien.docx
Sáng Kiến Liên Quan