Sáng kiến kinh nghiệm Giáo viên biệt phái Trung tâm học tập cộng đồng với nhiệm vụ xây dựng phong trào xã hội học tập

LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:

 Đất nước ta đang trên con đường đổi mới, đang trên con đường phát triển và hội nhập quốc tế. Nhằm đáp ứng được nhu cầu phát triển xã hội theo xu hướng toàn cầu hóa thì nhiệm vụ nâng cao trình độ dân trí là một nhiệm vụ cấp thiết. Trong những năm qua sự nghiệp phát triển giáo dục có những chuyển biến tích cực đáp ứng được

một phần nhu cầu phát triển trong thời kỳ đất nước đổi mới hiện nay.

 Xã hội hiện nay đang có những bước phát triển mạnh mẽ về mọi mặt. Đặc biệt là trong những năm đầu của thế kỷ 21 này, xu thế của nhân loại là phát triển một nền kinh tế tri thức. Ở Việt Nam mục tiêu đến năm 2020 cơ bản trở thành một nước công nghiệp hiện đại. Chính vì vậy nhu cầu về phát triển, nâng cao về trình độ dân trí là rất cấp thiết. Nhận thức sâu sắc được vai trò phát triển nguồn nhân lực thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, Đảng và Nhà nước ta đã có Nghị quyết TW 2 khóa 8 về công tác phát triển giáo dục – đào tạo và khoa học công nghệ xác định “ Giáo dục - Đào tạo là quốc sách hàng đầu” để phát triển đất nước.

 

doc20 trang | Chia sẻ: binhthang88 | Ngày: 23/11/2017 | Lượt xem: 815 | Lượt tải: 3Download
Bạn đang xem tài liệu "Sáng kiến kinh nghiệm Giáo viên biệt phái Trung tâm học tập cộng đồng với nhiệm vụ xây dựng phong trào xã hội học tập", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
tập giai đoạn 2011-2020”; Công văn số 882 HD/BCDDQG-XHHT ngày 30/1/2013 của Ban chỉ đạo quốc gia XD XHHT về triển khai “Đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020”; VBHN số 10 ngày 14/3/2014 của BGD&ĐT, các công văn chỉ đạo của các cấp, các ngành trong việc chỉ đạo hoạt động của Trung tâm HTCĐ; 
     2. Nhiệm vụ 2: Tích cực tham gia hoạt động Khuyến học - Khuyến tài - Xây dựng xã hội học tập.
          - Tích cực tuyên truyền, vận động mọi người, mọi nhà tham gia học tập và luôn quan tâm, chăm lo cho sự nghiệp phát triển giáo dục. Tạo điều kiện người khác cũng có cơ hội được học tập.
          - Thường xuyên đi đến các thôn bản và các đơn vị nhà trường năm bắt tình hình học sinh để khuyến khích động viên các em tích cực trong học tập.
          - Tích cực vận động các ban, ngành, đoàn thể địa phương; các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, tập thể, cá nhân, gia đình, dòng họ đóng góp xây dựng quỹ khuyến học.
          - Cùng với tập thể Ban Chấp hành Hội khuyến học tạo mọi điều kiện cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh khuyết tật có cơ hội được học tập; Kịp thời động viên, khen thưởng và khích lệ cho học sinh  và thầy cô giáo có thành tích cao trong học tập và công tác.
          - Làm công tác tư vấn, tạo điều kiện và hỗ trợ cho Trung tâm học tập cộng đồng hoạt động
          3. Nhiệm vụ 3: Thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác tại Trung tâm học tập cộng đồng.
           * Với chức năng là giáo viên biệt phái, giáo viên chuyên trách, tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ những nội dung tại Trung tâm hoạt động theo 5 tổ chuyên môn :
             - Nhóm 1: Tổ thông tin tuyên truyền.
        + Phổ biến đường lối chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, chủ trương của cấp uỷ Đảng, Chính quyền cho cán bộ và nhân dân địa phương.
         + Cung cấp những thông tin thời sự nổi bật trong nước và quốc tế.
     + Triển khai, phổ biến các chương trình, dự án: 135; 139; 167; và các dự án khác mà địa bàn xã được tiếp cận.
         + Phổ biến chủ trương của các đoàn thể chính trị và chương trình tập huấn, bồi dưỡng hội viên.  
         + Tập huấn và bồi dưỡng cán bộ xã, làng bản, cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ. 
 + Chương trình giáo dục phổ biến pháp luật : Luật nghĩa vụ quân sự, Luật lao động, Luật dân sự, Luật hôn nhân và gia đình, Luật giáo dục, Luật bảo vệ và chăm sóc bà mẹ và trẻ em
          - Nhóm 2 : Tổ kinh tế - thu nhập
      + Chuyển giao, phổ cập các tiến bộ khoa häc kü thuËt, kiến thức kinh tế, công tác khuyến nông, khuyến lâm.
       + Kỹ thuật canh tác các giống lúa, màu có năng suất cao.
       + Kỹ thuật nuôi các giống vật nuôi có năng suất cao.
       + Chuyển giao phát triển kinh tế rừng và trang trại rừng.
       + Chuyển giao kỹ thuật bảo vệ thực vật.
       + Các kiến thức kinh tế, thị trường, quản lý kinh tế, mô hình kinh tế Vườn-Ao-Chuồng- Rừng, kinh tế gia đình, kinh tế trang trại, sản phẩm, kinh doanh dịch vụ chế 
 biến sản phẩm nông nghiệp.
          - Nhóm 3 : Tổ giảng viên 
       + Tổ chức hướng nghiệp và dạy nghề.
      + Phối kết hợp tốt với Trung tâm dạy nghề huyện Mai Châu tổ chức các lớp học nghề, bồi dưỡng nghề, cập nhật kiến thức nghề, du nhập nghề mới, sử dụng công cụ mới gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động, tạo thêm việc làm cho cán bộ và nhân dân.
       + Dạy xoá mù chữ cho các đối tượng có nhu cầu học tập.
       + Dạy Bổ túc bậc TiÓu häc - THCS - THPT.
      + Dạy ngoại ngữ, tin học, góp phần từng bước phổ cập ngoại ngữ, tin học trong Quản lý nhà nước, sản xuất kinh doanh và đời sống.
        - Nhóm 5 : tổ Văn hóa, đời sống và phát triển cộng đồng
 + Cung cấp kiến thức, nâng cao chất lượng cuộc sống, lối sống và hành vi ứng xử văn hóa.
     + Các hiểu biết về văn hoá : Thôn bản văn hoá, cơ quan văn hoá, gia đình văn hoá, bảo tồn và khai thác di sản văn hoá vật thể, phi vật thể; hương ước làng văn hoá, ứng xử văn minh trong đời sống cộng đồng xã hội.
       + Các hiểu biết về sức khoẻ và cách phòng chống dịch bệnh.
      + Các sinh hoạt Câu lạc bộ : Người cao tuổi, không sinh con thứ ba, làm kinh tế VACR giỏi, Thanh niên lập nghiệp, VHVN - TDTT.
      * Triển khai thực hiện thông tư 26/2010/TT-BGD&ĐT đưa 5 chuyên đề: Chương trình giáo dục pháp luật; Chương trình giáo dục văn hóa - xã hội; Chương trình giáo dục bảo vệ môi trường; Chương trình giáo dục bảo vệ sức khỏe; Chương trình giáo dục phát triển kinh tế để đưa vào tổ chức thực hiện.
          4. Nhiệm vụ 4: Tích cực tham mưu cho Đảng uỷ - UBND xã về công tác xã hội hoá giáo dục và xây dựng xã hội học tập
    4.1. Tham mưu cho Đảng uỷ xây dựng Nghị quyết về công tác giáo dục và tham mưu cho UBND xã xây dựng chương trình hành động về công tác giáo dục.    
   4.2. Tham mưu tổ chức Đại hội giáo dục:
        Trên cơ sở xã hội hoá giáo dục, xây dựng xã hội học tập để mọi người, mọi ngành, mọi cấp nhận thức đúng đắn, thấy rõ trách nhiệm của mình trong sự nghiệp phát triển giáo dục. Tham mưu cho lãnh đạo địa phương tổ chức Đại hội giáo dục cấp cơ sở với những nội dung phù hợp với nhu cầu phát triển của sự nghiệp phát triển giáo dục. Đại hội giáo dục cấp cơ sở là Đại hội để nhiều tầng lớp nhân dân, các ban, ngành, đoàn thể trong xã xây dựng đóng góp ý kiến về công tác giáo dục. Đồng thời cũng phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc phát triển giáo dục ở địa phương.
       4.3. Tham mưu, tranh thủ sự quan tâm, chỉ đạo về công tác phát triển Trung tâm học tập cộng đồng.
        - Đặc trưng của Trung tâm học tập cộng đồng là hình thức học tập không chính quy. Giáo viên và báo cáo viên chủ yếu là nguồn tại chỗ. Vì vậy, người giáo viên biệt phái phải thực hiện tốt công tác tham mưu để tranh thủ sự lãnh đạo của Đảng uỷ, Chính quyền trong nhiệm vụ phối hợp trong hoạt động công tác.
        4.4. Tham mưu theo hướng xác định rõ 4 mục tiêu trong nhiệm vụ xây dựng xã hội học tập đó là: xóa mù chữ; nâng cao trình độ tin học, ngoại ngữ; học tập nâng cao trình độ để lao động có hiệu quả hơn, hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn; học tập để hoàn thiện kỹ năng sống, xây dựng cuộc sống cá nhân và cộng đồng ngày càng hạnh phúc hơn.
        4.5. Tham mưu cho Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập xã chỉ đạo các trường: Mầm non - Tiểu học- THCS - Trung tâm học tập cộng đồng - Hội khuyến học, các ban ngành đoàn thể và các thôn bản về thực hiện công tác Xây dựng xã hội học tập .
 5. Nhiệm vụ 5: 
 Phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể địa phương và các lực lượng xã hội khác trong công tác xây dựng xã hội học tập.
` - Sự nghiệp giáo dục là sự nghiệp chung của toàn xã hội. Vì vậy, phải phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể địa phương và các lực lượng xã hội khác. Đặc biệt là phối hợp với Mặt trận Tổ quốc - Hội Liên hiệp phụ nữ - Đoàn thanh niên - Hội nông dân - Hội cựu chiến binh xã. Các đơn vị trường học, Hội phụ huynh, Hội khuyến học...
 - Giúp Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng cơ chế phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể địa phương nhằm huy động toàn xã hội tham gia xây dựng xã hội học tập. Cụ thể hoá nội dung, chương trình phối hợp.
 6. Nhiệm vụ 6:
 Đề xuất các giải pháp nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi để mọi người dân trong xã ở mọi lứa tuổi, mọi trình độ có trách nhiệm và nghĩa vụ học tập.
 	Đề xuất kế hoạch và nội dung tổ chức sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện đề án xây dựng xã hội học tập trong từng giai đoạn và tổ chức xây dựng kế hoạch, đề án xây dựng kế hoạch Xây dựng "Xã hội học tập", "Cộng đồng học tập" cho các giai đoạn tiếp theo.
 	Đề xuất các giải pháp nâng cao nhận thức cho mọi người về ý nghĩa, tầm quan trọng và trách nhiệm xây dựng Xã hội học tập.
 7. Nhiệm vụ 7:
 	Giúp Trưởng ban chỉ đạo trong công tác kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện, định kỳ báo cáo Chủ tịch UBND xã và BCĐ cấp huyện. Thường xuyên đánh giá rút kinh nghiệm. Đề xuất công tác thi đua, khen thưởng về công tác Xây dựng xã hội học tập. Báo cáo định kỳ lên Ban chỉ đạo cấp huyện.
 8. Nhiệm vụ 8:
 	 Phối hợp với các ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp và các lực lượng xã hội khác để vận động và tạo điều kiện cho mọi người được học tập thường xuyên trong các cơ sở giáo dục và đào tạo phù hợp với nhu cầu của mỗi người; xây dựng các mô hình học tập thường xuyên, liên tục, suốt đời và liên thông giữa các ngành học, bậc học nhằm tăng nhanh tỷ lệ được đào tạo và đào tạo nghề theo Đề án xây dựng xã hội học tập. 
 	Thường xuyên cập nhật thông tin, rà soát, đối chiếu với các tiêu chí công nhận xã hội học tập để xây dựng kế hoạch phấn đấu hoàn thành.
 9. Nhiệm vụ 9:
 - Kiêm nhiệm thư ký ban chỉ đạo. Giúp ban chỉ đạo trong việc thực hiện các nhiệm vụ:
 + Dự thảo kế hoạch tổng thể, kế hoạch hoạt động hàng năm và kế hoạch từng tháng của Ban chỉ đạo.
 + Dự thảo các chương trình, kế hoạch về xây dựng xã hội học tập theo sự chỉ đạo của trưởng Ban chỉ đạo.
 + Chuẩn bị nội dung, tài liệu cho các cuộc họp của Ban chỉ đạo.
 + Cung cấp những thông tin cần thiết, có liên quan cho các thành viên Ban chỉ đạo.
 + Xây dựng dự toán kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo.
 - Sau khi hoàn thành việc xây dựng đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020, cụ thể hoá chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo từng giai đoạn, từng năm, từng quý, từng tháng trình trưởng Ban chỉ đạo quyết định.
. 10. Nhiệm vụ 10:
 - Giúp trưởng Ban theo dõi và một số lĩnh vực theo sự phân công của trưởng Ban chỉ đạo. Thay mặt Ban chỉ đạo xử lý các công việc thường xuyên.
 - Giúp Trưởng ban lập kế hoạch hoạt động, kế hoạch chỉ đạo của BCĐ, kế hoạch triển khai các công việc thường xuyên thuộc trách nhiệm và quyền hạn của BCĐ, báo cáo Trưởng ban và Ban chỉ đạo quyết định;
 - Giúp Trưởng ban điều phối các thành viên thực hiện các nhiệm của Ban chỉ đạo và tập hợp thông tin báo cáo của mỗi thành viên Ban chỉ đạo, báo cáo của các đơn vị: Trường Mầm Non; Trường Tiểu học; Trường Phổ thông dân tộc nội trú-Trung học cơ sở; Trung tâm học tập cộng đồng và Hội khuyến học xã để tổng hợp viết báo cáo của Ban chỉ đạo theo định kỳ 6 tháng và hàng năm hoặc báo cáo cấp trên;
 11. Nhiệm vụ 11:
 Thường xuyên năm thông tin từ các đơn vị trường học và các thôn bản trong xã. Đây là một nhiệm vụ quan trọng trong quá trình thực hiện trong quá trình xây dựng kế hoạch công tác. Phải xây dựng nguồn thông tin hai chiều để nắm bắt và xử lý kịp thời những diễn biến về học sinh và nhà trường. Kịp thời nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng học tập của nhân dân trong xã để báo cáo Trưởng Ban chỉ đạo. Đồng thời, khi gặp những khó khăn vướng mắc đề xuất báo cáo lãnh đạo địa phương và Ban chỉ đạo cấp trên.
 V. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
	1. Công tác vận động tuyên truyền.
 - Công tác vận động, tuyên truyền được thực hiện một cách thường xuyên, liên tục. Tổ chức được nhiều lần truyên truyền những nội dung: Phổ biến những chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách phát triển giáo dục của Nhà nước; những văn bản quy phạm pháp luật văn bản về giáo dục; những công văn hướng của các cấp, cách ngành; Chương trình hành động của các cấp chính quyền.
	- Hình thức truyên truyền, vận động được thực hiện một cách đa dạng, như: Thông qua các hội nghị liên tịch của UBND xã, lồng ghép các hội nghị thôn bản, truyền thông qua đài phát thanh, băng zôn, khẩu hiệu, thông qua các đợt điều tra, thăm dò nhu cầu học tập của nhân dân...
 2. Hoạt động của hội khuyến học.
 - Cùng với tập thể Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Hội Khuyến học xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động.
 - Thường xuyên đến các đơn vị trường học và từng thôn bản để nắm tình hình chuyên cần học tập của học sinh. Động viên, khích tinh thần thi đua và hăng hái trong học tập của các em. Vận động học sinh bỏ học giữa chừng đến lớp học.Thường xuyên tổ chức các đợt điều tra, thăm dò nhu cầu và vận động nhân dân tham gia các lớp học tại Trung tâm HTCĐ.
 - Tích cực vận động đóng góp xây dựng quỹ khuyến học. Hàng năm vận động xây dựng quỹ đảm bảo theo kế hoạch đề ra. Kịp thời bàn bạc, thống nhất trong Ban Thường vụ để hỗ trợ học sinh nghèo, đặc biệt khó khăn. Động viên kịp thời các đơn vị trường học tổ chức tham gia các cuộc thi học sinh giỏi các cấp và khen thưởng kịp thời những học sinh có thành tích tốt trong học tập.
 3. Về công tác tham mưu.
 - Bản thân tích cực làm tham mưu cho Đảng uỷ, Hội đồng nhân dân xây dựng các Nghị quyết về giáo dục, tham mưu cho UBND xã xây dựng các chương trình hành động trong nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
 - Tham mưu cho Ban Giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng xây dựng kế hoạch hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng theo từng tháng, quý, năm.
 - Tham mưu trong công tác xây dựng các kế hoạch hoạt động, kế hoạch mở các lớp, các chuyên đề tập huấn tại Trung tâm học tập cộng đồng .
 - Tham mưu việc tổ chức Hội nghị Hội đồng giáo dục cấp xã hàng năm.
 - Tham mưu cho Hội đồng giáo dục trong các tổ chức hoạt động.
 - Tham mưu cho Đảng uỷ, UBND, xã về nội dung xây dựng đề án xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020.
          VI. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TRUNG TÂM HTCĐ.
	Qua 5 năm triển khai thực hiện Quyết định số 09/2008/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 3 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn, có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 4 năm 2008, được sửa đổi, bổ sung bởi:
	Thông tư số 40/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn ban hành kèm theo Quyết định số 09/2008/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 3 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 2 năm 2011 và gần đây có văn bản hợp nhất số 10/VBHN-BGDĐT ngày 14 tháng 3 năm 2014 của Bộ GDĐT ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm HTCĐ tại xã, phường, thị trấn (hợp nhất QĐ/09 và TT/40).
 Các TTHTCĐ huyện Mai Châu nói chung và Trung tâm học tập cộng đồng xã Nà Mèo nói riêng đã thu được những kết quả tích cực. Nhận thức của các cấp uỷ đảng, chính quyền, của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, mục đích, ý nghĩa, trách nhiệm trong việc thực hiện chủ trương xây dựng, phát triển Trung tâm học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn được nâng lên rõ rệt. Các cấp chính quyền, các đoàn thể và tổ chức kinh tế - xã hội đã quan tâm đầu tư, hỗ trợ về cơ sở vật chất, kinh phí, tạo điều kiện cho các Trung tâm học tập cộng đồng hoạt động ngày càng hiệu quả. Nội dung chương trình học tập ở các trung tâm đa dạng, thiết thực, thu hút ngày càng nhiều lượt người tham gia. Trong 5 năm (2009-2014), trung bình mỗi năm Trung tâm học tập cộng đồng xã Nà Mèo đã huy động được trên 2 nghìn lượt người học. Riêng năm 2016, và 04 tháng đầu năm 2017 toàn xã mở được 34 buổi học, huy động được 1200 lượt người tham gia học tập. Các hoạt động phối Văn hóa-Xã hội, Giáo dục sức khỏe, Bảo vệ môi trường, Phát triển kinh tế có trên 2000 lượt người tham gia.
Tuy nhiên, việc xây dựng và phát triển TTHTCĐ cũng còn tồn tại những khó khăn, hạn chế. Một số cán bộ, đảng viên chưa nhận thức đúng, đầy đủ về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của trung tâm học tập cộng đồng nên chưa tích cực quan tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo. Hình thức tổ chức học tập nội dung chưa thực sự phù hợp với nhu cầu người học. Đội ngũ giảng viên của trung tâm tuy đông về số lượng, nhiệt tình, tâm huyết với công việc nhưng phương pháp giảng dạy còn có mặt hạn chế. 
PHẦN THỨ BA
KẾT LUẬN CHUNG VÀ ĐỀ XUẤT
Thực tiễn 5 năm xây dựng TTHTCĐ ở xã Nà Mèo tôi rút ra một số kinh  nghiệm sau:
Một là, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của các cấp uỷ, chính quyền cùng với sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể là nhân tố quyết định cho sự phát triển của TTHTCĐ. Thực tế cho thấy nơi nào có sự chỉ đạo kịp thời của cấp uỷ, quản lý chặt chẽ của chính quyền và phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể thì TTHTCĐ sẽ phát huy được vai trò, hoạt động hiệu quả, tạo được niềm tin trong cộng đồng.
Hai là, thường xuyên củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức; tăng cường bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ quản lý và giảng viên nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội. Đồng thời, chú trọng xây dựng nội dung, đổi mới hình thức tổ chức học tập theo hướng thiết thực, phù hợp với nhu cầu của người học, gắn với thực hiên nhiệm vụ chính trị, ưu tiên những vấn đề khó khăn, bất cập của địa phương, nhất là chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh.
Ba là, bên cạnh nguồn kinh phí hỗ trợ hàng năm từ ngân sách Nhà nước, cần xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích nhằm huy động các nguồn lực xã hội tham gia vào các hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng . Phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp, trung tâm khoa học - kỹ thuật, các dự án để tranh thủ nguồn vốn đầu tư, tăng cường cơ sở vật chất và hỗ trợ nội dung, chương trình.
Bốn là, cần phải tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá xếp loại và định kỳ sơ kết, tổng kết, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, khắc phục những hạn chế yếu kém. Đồng thời, thực hiện tốt việc biểu dương, khen thưởng, rút kinh nghiệm và nhân rộng những mô hình, điển hình tiên tiến của các cá nhân, nhóm CLB.
Với tư cách là “nhà trường nhân dân”, Trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn xã Nà Mèo nhận thấy thực sự đã đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao dân trí, hỗ trợ và khuyến khích đào tạo nguồn nhân lực; tăng năng suất lao động, giải quyết việc làm, tích cực thúc đẩy các cuộc vận động trong nhân dân “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, “Toàn dân đoàn kết làm kinh tế giỏi”, “Toàn dân tham gia xây dựng xã hội học tập”, nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần xây dựng nông thôn mới. Để tiếp tục xây dựng và phát triển bền vững của Trung tâm học tập cộng đồng trong thời gian tới, bên cạnh sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, đòi hỏi sự đồng thuận cao, tham gia tích cực của các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội, sự nỗ lực của mỗi cán bộ, đảng viên và cả cộng đồng.
	Trên đây là một số kinh nghiệm của bản thân tôi với vai trò là cán bộ thường trực TTHTCĐ trong công tác “Xây dựng xã hội học tập” khi đang trực tiếp tham gia tổ chức các hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng xã Nà Mèo. Mong Hội đồng xét duyệt sáng kiến, giải pháp khoa học xem xét, bổ xung, góp ý cho tôi để tôi có được cách thức tổ chức các hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng xã Ba Khan hiệu quả hơn nữa. 
 Tôi xin chân thành cảm ơn!
 Nà Mèo, ngày 15 tháng 5 năm 2017
 Người viết 
 Bùi Ngọc Kiểm 
HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT SÁNG KIẾN, GIẢI PHÁP KHOA HỌC
TRƯỜNG TIỂU HỌC NÀ MÈO
 Nhất trí xếp loại: 
 T.M NHÀ TRƯỜNG
 HỘI ĐỒNG KHOA HỌC XÉT DUYỆT SÁNG KIẾN GIẢI PHÁP KHOA HỌC
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN MAI CHÂU
 Xếp loại SKKN: loại.........................................
 MỤC LỤC 
 *Phần thứ nhất: Lý do chọn đề tài. (trang 1-2)
 * Phần thứ hai: Giải quyết vấn đề. (trang 2)
 I.Cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn. (trang 2-5)
 1. Xã hội học tập. ( trang 2)
 2. Xã hội học tập suốt đời. (trang 2,3)
 3. Cơ sở lý luận. (trang 3,4)
 4. Cơ sở thực tiễn.	 (trang 4,5)
 II. Thực trạng công tác Xây dựng xã hội học tập xã Nà Mèo hiện nay và các giải pháp. (trang 5)
 1. Đặc điểm tình hình Kinh tế, xã hội xã Nà Mèo. (trang 5,6)
 2. Khái quát tình hình giáo dục xã Nà Mèo. (trang 6,7)
 2.1. Gi¸o dôc chÝnh quy :
 2.2. Gi¸o dôc th­êng xuyªn :
 3. Những hạn chế. (trang 7)
 III. Các giải pháp của Ban chỉ đạo XDXHHT. (trang 7-9)
 IV.Đề xuất một số nhiệm vụ của giáo viên biệt phái Trung tâm học tập cộng đồng đối với công tác Xây dựng xã hội học tập. (trang 9-13)
 V. Kết quả đạt được. (trang 13)
 VI. Kết quả hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng. (trang 14)
 * Phần thứ 3: Kết luận chung và đề xuất. (trang 14,15)
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN MAI CHÂU
TRƯỜNG TIỂU HỌC NÀ MÈO
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
 GIÁO VIÊN BIỆT PHÁI TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG
 VỚI NHIỆM VỤ XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP
HỌ VÀ TÊN: BÙI NGỌC KIỂM
Đơn vị: Trường Tiểu học xã Nà Mèo
 huyện Mai Châu - tỉnh Hòa bình
Tháng 5 năm 2017

File đính kèm:

  • docSKKN GIÁO VIÊN BIỆT PHÁI TRUNG TÂM HTCĐ VỚI NHIỆM VỤ XÂYDỰNG XHHTGIÁO VIÊN BIỆT PHÁI TRUNG TÂM HTCĐ.doc
Sáng Kiến Liên Quan