Sáng kiến kinh nghiệm Chia sẻ kinh nghiệm chủ nhiệm lớp và kinh nghiệm giảng dạy theo mô hình VNEN

1. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TỰ QUẢN :

Chủ tịch Hội đồng tự quản chịu trách nhiệm quản lí, điều hành toàn bộ hoạt

động của lớp: đầu giờ điều khiển lớp ( đọc 10 bước học tập, 6 quy tắc trong nhóm,

bảng cửu chương, ) Có trách nhiệm phân công, giao nhiệm vụ và đôn đốc cho các

Phó chủ tịch, các trưởng ban sau mỗi giờ học, ngày học. Giám sát, nắm bắt đầy đủ

mọi tình hình trong lớp để có đánh giá, nhận xét từng điểm mạnh, điểm yếu qua mỗi

ngày học sau đó báo cáo giáo viên chủ nhiệm.

2. TRÁCH NHIỆM CỦA 3 PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TỰ QUẢN (Tùy theo

số học sinh của mỗi lớp có thể 2 PCT Hội đồng tự quản và tùy chọn các ban cho

phù hợp) :

 Phó chủ tịch Hội đồng tự quản phụ trách Ban học tập, ban đối ngoại : theo

dõi, đôn đốc, giúp đỡ các bạn thực hiện các nhiệm vụ được phân công phụ trách và

giao nhiệm vụ cho các trưởng ban :

• Trưởng ban học tập: theo dõi việc chuẩn bị đồ dùng học tập, bài học ở

nhà, bài học ở lớp của các thành viên trong lớp. Trong học tập quan sát và giúp đỡ

các bạn làm bài chưa tốt phải hỗ trợ cho các bạn. Theo dõi bạn nào chưa tích cực

phối hợp với nhóm, không chịu học,

pdf9 trang | Chia sẻ: sangkien | Ngày: 29/07/2015 | Lượt xem: 7397 | Lượt tải: 114Download
Bạn đang xem tài liệu "Sáng kiến kinh nghiệm Chia sẻ kinh nghiệm chủ nhiệm lớp và kinh nghiệm giảng dạy theo mô hình VNEN", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TỰ QUẢN :
Chủ tịch Hội đồng tự quản chịu trách nhiệm quản lí, điều hành toàn bộ hoạt 
động của lớp: đầu giờ điều khiển lớp ( đọc 10 bước học tập, 6 quy tắc trong nhóm, 
bảng cửu chương,) Có trách nhiệm phân công, giao nhiệm vụ và đôn đốc cho các 
Phó chủ tịch, các trưởng ban sau mỗi giờ học, ngày học. Giám sát, nắm bắt đầy đủ 
mọi tình hình trong lớp để có đánh giá, nhận xét từng điểm mạnh, điểm yếu qua mỗi 
ngày học sau đó báo cáo giáo viên chủ nhiệm. 
2. TRÁCH NHIỆM CỦA 3 PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TỰ QUẢN (Tùy theo 
số học sinh của mỗi lớp có thể 2 PCT Hội đồng tự quản và tùy chọn các ban cho 
phù hợp) :
 Phó chủ tịch Hội đồng tự quản phụ trách Ban học tập, ban đối ngoại : theo 
dõi, đôn đốc, giúp đỡ các bạn thực hiện các nhiệm vụ được phân công phụ trách và 
giao nhiệm vụ cho các trưởng ban : 
• Trưởng ban học tập : theo dõi việc chuẩn bị đồ dùng học tập, bài học ở 
nhà, bài học ở lớp của các thành viên trong lớp. Trong học tập quan sát và giúp đỡ 
các bạn làm bài chưa tốt phải hỗ trợ cho các bạn. Theo dõi bạn nào chưa tích cực 
phối hợp với nhóm, không chịu học,
• Trưởng Ban đối ngoại : theo dõi hàng ngày có những ai đến thăm lớp và 
giới thiệu về từng góc học tập trong lớp cho khách đến thăm.
 Phó chủ tịch Hội đồng tự quản phụ trách Ban văn nghệ, Ban quyền lợi : 
theo dõi, đôn đốc, giúp đỡ các bạn thực hiện các nhiệm vụ được phân công phụ trách 
và giao nhiệm vụ cho các trưởng ban : 
• Trưởng ban văn nghệ : điều hành, tổ chức trò chơi, những bài hát của mỗi 
tiết học, tiết sinh hoạt lớp, giúp cho các thành viên trong lớp thư giản và hứng thú 
trong học tập.
• Trưởng Ban quyền lợi : theo dõi hàng ngày có những thầy cô nào bỏ tiết 
học, dạy quá giờ, xúc phạm học sinh, dạy quá giờ,Theo dõi những bạn chửi thề, 
nói tục hoặc nói những lời không hay cập nhật vào nhất ký của ban và báo cáo về 
thầy cô chủ nhiệm.
 Phó chủ tịch Hội đồng tự quản phụ trách Ban sức khỏe, Ban vệ sinh : theo 
dõi, đôn đốc, giúp đỡ các bạn thực hiện các nhiệm vụ được phân công phụ trách và 
giao nhiệm vụ cho các trưởng ban : 
• Trưởng ban sức khỏe : cập nhật và nhắc nhở những bạn chưa đánh dấu 
điểm danh vào góc “Mỗi ngày đến trường là một niềm vui”, những bạn bị bệnh chăm 
sóc bạn ở phòng YTHĐ, động viên những bạn hay nghỉ học,
• Trưởng Ban vệ sinh : theo dõi hàng ngày những nhóm nào trực nhật lớp 
tốt, trực nhật lớp chưa tốt, chăm sóc cây kiểng, bồn hoa,Nhắc nhở và giúp đỡ các 
nhóm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
• Tất cả Chủ tịch, các Phó chủ tịch Hội đồng tự quản, Trưởng ban có 
nhiệm vụ, theo dõi, hỗ trợ, giúp đỡ các thành viên trong Ban thực hiện tốt việc 
kiểm tra, đánh giá kết quả các hoạt động có liên quan. Tất cả đầu phải ghi lại 
nhật ký hàng ngày cụ thể. Ngoài ra nhắc nhở các thành viên trong ban viết nhật 
- 1 -
ký những điều em yêu thích, chia sẻ qua nhịp cầu bè bạn, điều em muốn nói, câu 
chuyện vui, em xi hứa.
• Báo cáo của các ban này vào tiết sinh hoạt lớp.
3. TRÁCH NHIỆM CỦA NHÓM TRƯỞNG :
- Điều hành nhóm, nhóm trưởng phải linh hoạt và phân công từng nhiệm vụ cho 
các thành viên trong nhóm, các thành viên trong nhóm phải tích cực học tập.
- Yêu cầu nhóm đọc thầm mục tiêu bài học.
- Yêu cầu các thành viên trong nhóm lần lượt trả lời nối tiếp. Nếu bạn nào không 
trả lời được, nhóm trưởng yêu cầu các bạn trong nhóm hỗ trợ cách làm.
- Nhóm trưởng hướng dẫn kiểm tra, dò bài (đối với bài học thuộc lòng).
- Khi cần sự hỗ trợ của giáo viên, nhóm đưa bảng xin hỗ trợ.
4. CÁCH ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN LÔGÔ :
GV quy định lôgô như sau : 
 GV gõ 1 cái là cá nhân.
 GV gõ 2 cái là cặp.
 GV gõ 3 cái là nhóm.
 GV gõ 5 cái là cả lớp.
 ( Lưu ý : GV chỉ dùng cây viết để viết bảng gõ nhẹ để HS biết ký 
hiệu thực hiện theo hiệu lệnh lôgô rất dễ dàng, còn đính lôgô cho từng hoạt động 
hay quên )
5. CÁCH ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG THEO LÔGÔ :
a. Cách điều hành cá nhân : 
Các cá nhân trong nhóm thực hiện nhiệm vụ theo lôgô thực hiện bài tập. Nhóm 
trưởng quan sát các thành viên trong nhóm, hỗ trợ, giúp đỡ, chia sẻ với bạn (Trong 
khi làm bài tập có điều gì không hiểu thì cá nhân hoặc nhóm trưởng giơ mặt đỏ thì 
GV hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời). Khi xong nhóm trưởng có trách nhiệm báo hiệu giơ mặt 
cười giáo viên kiểm tra 1 – 2 em trong nhóm rồi cho các em kiểm tra chéo với nhau 
trong nhóm đúng thì ghi “Đ”, sai thì ghi “S” bằng viết chì để các bạn thấy và sửa lại 
cho đúng. GV nhận xét theo thông tư 30 và cần giao nhiệm vụ kịp thời cho nhóm 
không để học sinh ngồi chơi. (Trong tiết dạy GV cần quan tâm đến đối tượng học 
sinh yếu, động viên, hỗ trợ để HS có cơ hội học tập tốt).
b. Cách điều hành cặp :
- 2 -
Các cặp thực hiện nhiệm vụ thảo luận và thực hành bài tập. Nhóm trưởng quan 
sát các thành viên trong nhóm, hỗ trợ, giúp đỡ, chia sẻ với bạn (Trong khi làm bài tập 
có điều gì không hiểu thì từng cặp hoặc nhóm trưởng giơ mặt đỏ thì GV hỗ trợ, giúp 
đỡ kịp thời). Khi làm xong các cặp báo hiệu giơ mặt cười GV lại kiểm tra và cho các 
cặp kiểm tra chéo với nhau trong nhóm đúng thì ghi “Đ”, sai thì ghi “S” bằng viết chì 
để các bạn thấy và sửa lại cho đúng. GV nhận xét theo thông tư 30 và cần giao nhiệm 
vụ kịp thời cho nhóm không để học sinh ngồi chơi. (Trong tiết dạy GV cần quan 
tâm đến đối tượng học sinh yếu, động viên, hỗ trợ để HS có cơ hội học tập tốt).
c. Cách điều hành nhóm :
- Nhóm trưởng điều hành trong nhóm: Khi thực hiện lôgô nhóm thì nhóm trưởng 
đứng lên đọc yêu cầu và nội dung của hoạt động (nếu nội dung của hoạt động dài thì 
nhóm trưởng mời một thành viên trong nhóm đọc lại). Thực hiện câu thứ nhất nhóm 
trưởng xòe tay ra mời bạn thứ nhất trả lời, mời bạn thứ hai nhận xét câu trả lời bạn 
thứ nhất, tiếp tục mời bạn thứ ba nhận xét câu trả lời bạn thứ nhất, cả nhóm thống 
nhất chung. Cả nhóm thực hiện xong thì báo hiệu chụm tay lại giữa bàn đếm 1,2,3 de 
(de nhỏ không làm ảnh hưởng đến nhóm khác), nhóm trưởng giơ thẻ mặt cười lên và 
GV kiểm tra và giao nhiệm vụ kịp thời cho các nhóm không để thời gian chết trong 
nhóm. GV nhận xét theo thông tư 30. Tiếp tục thực hiện câu thứ 2 tương tự như câu 
thứ nhất. (Trong tiết dạy GV cần quan tâm đến đối tượng học sinh yếu, động viên, 
hỗ trợ để HS có cơ hội học tập tốt).
Ví dụ : Quan sát các tấm ảnh dưới đây và cho biết em có cảm nhận gì về cảnh 
vật và những con người trong ảnh.
- Nhóm trưởng đứng vậy đọc yêu cầu của hoạt động hoặc nội dung nếu có. Nhóm 
trưởng ngồi xuống mời mỗi bạn cảm nhận về một cảnh (khi bạn thứ nhất nêu cảm 
nhận tranh 1 các bạn còn lại quan sát và góp ý. Nhóm trưởng mời các thành viên 
trong nhóm có ý kiến về cảm nhận của bạn rồi lần lượt cho đến hết các tranh mà 
nhóm đã thống nhất cảm nhận nội dung từng tranh thì báo hiệu chụm tay lại giữa bàn 
đếm 1,2,3 de (de nhỏ không làm ảnh hưởng đến nhóm khác), nhóm trưởng giơ thẻ 
mặt cười lên và GV kiểm tra và giao nhiệm vụ kịp thời cho các nhóm không để thời 
gian chết trong nhóm. GV nhận xét theo thông tư 30.
• Một số kỹ thuật trong giảng dạy : 
- Đối với môn Tiếng Việt (tập đọc) ở hoạt động 2 cả lớp nghe thầy cô đọc bài thì 
đối với hoạt động này GV phải khai thác tranh, giới thiệu về bài này. Ví dụ bài hộp 
thư mật trang 101 sách Hướng dẫn học Tiếng Việt 5 tập 2A thì GV khai tác tranh 
xong rồi giới thiệu : Tác giã Hữu Mai viết về một người hoạt động cách mạng trong 
lòng địch nguy hiểm như thế nào thì thầy (cô) mời các em nghe thầy (cô) đọc qua bài 
“Hộp thư mật” GV đọc bài giọng diễn cảm. Hoạt động 3 là cặp thay nhau đọc từ ngữ 
và lời giải nghĩa thì thực hiện như sau : Em thứ nhất đọc từ Hai Long có nghĩa là, em 
thứ hai đọc tên thường gọi của Thiếu tướng Vũ Ngọc Nhạ. Tiếp túc em thứ 2 đọc Bu-
- 3 -
gi có nghĩa là, em thứ nhất đọc bộ phận phát lửa của động cơ xe cứ hai em thay nhau 
đọc cho đến hết.
- Khi dạy hoạt động thứ nhất là cá nhân nhưng sang hoạt động thứ hai là cặp hoặc 
nhóm là khác lôgô. Trong trường hợp này thì GV phải linh hoạt trong hoạt động khi 
một nhóm nào đó làm xong báo hiệu thì GV kiểm tra và giao nhiệm vụ tiếp theo là 
cặp hoặc nhóm là không ổn, trường hợp này GV giao nhiệm vụ cho cả nhóm xem lại 
và trao đổi thêm. Các nhóm khác thực hiện cũng như vậy cho đến khi các nhóm thực 
hiện xong hết GV nhận xét theo Thông tư 30 và tuyên dương. Tiếp tục sang hoạt 
động tiếp theo thực hiện cũng như vậy, nếu hoạt động 1 cá nhân sang hoạt động 2 
cũng cá nhân thì GV giao việc kiếm tra và giao việc tiếp theo.
• Đối với môn Chính tả :
- Bài thuộc thể loại nghe đọc : Hoạt động đầu tiên (cả lớp) nghe giáo viên đọc bài 
nếu GV thực hiện như yêu cầu trong sách là không ổn, cần thực hiện các bước như 
sau: GV hoặc học sinh giỏi đọc bài viết cho cả lớp nghe một lần, cho các cá nhân 
(cặp) tìm từ khó vào vở nháp, cho các cá nhân (cặp) đổi chéo nhau từ khó vừa tìm 
được. Sau đó GV kiểm tra kết quả từ khó các em đã tìm được, GV nhận xét. Rồi GV 
mới đọc cho học sinh viết bài và thực hiện theo yêu cầu trong sách hướng dẫn học.
- Bài thuộc thể loại nhớ viết : Hoạt động đầu tiên (cá nhân) học sinh tự viết bài 
GV thực hiện như yêu cầu trong sách là không ổn, cần thực hiện các bước như sau: 
GV phải thêm trước hoạt động này 1 lôgô (cả lớp), GV mời học sinh đọc thuộc lòng 
bài viết (lớp 2,3), đọc thuộc lòng diễn cảm bài viết (lớp 4,5). Ngoài ra, học sinh còn 
lại các nhóm vừa nghe bạn đọc và vừa nhẫm thầm theo (Số lượng học sinh đọc có thể 
3-4 em); tiếp tục GV cho các cá nhân (cặp) tìm từ khó vào vở nháp, cho các cá nhân 
(cặp) đổi chéo nhau từ khó vừa tìm được. Sau đó GV kiểm tra kết quả từ khó các em 
đã tìm được, GV nhận xét. Rồi GV cho học sinh nhớ viết bài và thực hiện theo yêu 
cầu trong sách hướng dẫn học.
- Đối với môn toán : phải nghiên cứu kỉ bài dạy và dạy theo sách hướng dẫn (nếu 
có cần thiết thì thay đổi lô gô và ngữ liệu sao cho phù hợp, đúng với mục tiêu).
- Đối với môn TNXN (Khoa học), Lịch sử & Địa lí: cần phải sưu tầm nhiều 
tranh ảnh, phiếu bài tập, tư liệu để mở rộng thêm cho học sinh
* Lưu ý : đối với bài thơ thì không kẻ lỗi, đối với văn xuôi thì kẻ lỗi thục vào 2 ô 
theo công văn 26 của PGD&DT U minh Thượng quy định.
- Đối với các môn còn lại tương đối dễ dạy, GV có thể thay đổi lôgô, ngữ liệu 
(ngữ liệu thay đổi phải phù hợp với yêu cầu của bài) làm sau cho phù hợp với tình 
học tập của lớp đạt được kết quả cao trong học tập. Thay đổi lôgô, ngữ liệu thì phải 
viết vào nhật ký giảng dạy, trình bày vào cuộc họp tổ chuyên môn, tổ chuyên môn 
báo cáo với BGH duyệt thì mới được quyền thay đổi lôgô, ngữ liệu
- Trong quá trình giảng dạy cần mở rộng thêm cho học sinh (nhất là khối 4,5), 
phát huy được tính tự học, tự quản, thực hiện các bước học tập hợp lý, GV điều hành 
hoạt động giữa cá nhân và các nhóm nhịp nhàng, hỗ trợ kịp thời và đáp ứng nhu cầu 
tiếp thu kiến thức của học sinh, sử dụng tài liệu hướng dẫn học có sáng tạo, biết điều 
chỉnh nội dung và phương pháp hợp lý, kịp thời giúp đỡ học sinh có khó khăn trong 
học tập, chuẩn bị đủ các phương tiện, đồ dùng cần thiết và sử dụng góc học tập, thư 
viện lớp có hiệu quả, quan tâm rèn luyện kỹ năng sống thông qua bài học ( sử dụng 
nhiều nhất là góc ước mơ, góc cộng đồng, góc học tập), thúc đẩy sự tương tác giữa 
- 4 -
các nhóm học sinh hoặc với các biểu bảng bài trí tại lớp học, học sinh phát huy được 
khả năng tự học, học sinh tích cực, biết hợp tác, làm việc nhóm linh hoạt. 
- Không nên trong khi dạy giới thiệu chuyển ý từ hoạt động 1 sang hoạt động 2 là 
không được đây là phương pháp hiện hành. Chỉ thẳng vào vấn đề hoạt động 1 rồi 
sang hoạt động 2 là được.
- Đối với bài dạy 1 tiết thì GV dạy đủ theo 5 bước giảng dạy và 10 bước học tập. 
Cuối tiết học thị chốt lại, liên hệ giáo dục còn đối với bài dạy 2 hoặc 3 tiết khi dạy hết 
tiết 1 hoặc tiết 2 chỉ nói tiết dạy đến đây là hết, chỉ khi dạy đến hết tiết 3 thì chốt lại 
liên hệ ở hoạt động ứng dụng và GV cũng hướng dẫn hoạt động ứng dụng cho học 
sinh (Vì hoạt động ứng này 1 số PHHS không có khả năng hướng dẫn được vì vậy 
GV phải hướng dẫn).
6. SO SÁNH GIỮA PP HIỆN HÀNH VÀ PP VNEN :
PP HIỆN HÀNH PP VNEN
- GV truyền thụ kiến thức mới – HS 
tiếp thu kiến thức mới → HS thực 
hành bài tập → Kiểm tra (GV – HS, 
HS – HS) → Nhận xét, tuyên dương 
→ Liên hệ giáo dục KNS.
- HS mạnh dạn, tự tin, khám phá, chiếm lĩnh 
kiến thức mới → GV hướng dẫn hộ trợ kịp 
thời → HS thực hành bài tập → Kiểm tra 
(GV – HS, HS – HS, Nhóm - Nhóm) từng 
hoạt động → Nhận xét, tuyên dương → Giao 
nhiệm vụ khác → Nhận xét, tuyên dương → 
Liên hệ giáo dục KNS.
- GDKNS thông qua từng hoạt động (nếu có) 
ứng với các góc bày trí học tập.
7. CỤM TỪ VIẾT TẮT VNEN LÀ GÌ ? VÌ SAO GỌI LÀ MÔ HÌNH VNEN?
- VN là chữ cái tên đầu của tên nước Việt Nam
- EN là chữ cái đầu trong các cụm từ trong tiếng Tây Ban Nha : Escuela Nueva 
(Escuela : trường học, Nueva : mới).
- VNEN có nghĩa : Trường học mới Việt Nam (Trường học mới tại Việt Nam) Đọc 
theo cách đơn giản, tiện dụng : Vờ-nen. Nếu đọc : Vi - en - i- en là không chính 
xác vì VNEN không liên quan đến viết tắt các chữ cái trong tiếng Anh. Còn Mô hình 
En của nước cộng hòa Côlômbia.
MỘT SỐ ĐIỂM CƠ BẢN VỀ MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI VNEN
* Mô hình trường học mới VNEN được điều chỉnh từ chương trình 2000 với những 
nguyên tắc sau:
 Giữ nguyên Chương trình các môn học;
 Giữ nguyên Mục tiêu môn học, bài học;
 Giữ nguyên nội dung SGK, SGV, VBT của học sinh;
 Thay đổi cấu trúc bài học phù hợp mô hình dạy học VNEN.
 Tăng cường khả năng tự học của học sinh;
 Sử dụng và kết hợp các phương pháp dạy học tích cực lấy HS làm trung tâm.
 Đa dạng hóa các hoạt động, hình thức dạy và học; 
 Đổi mới cách đánh giá: kết hợp đánh giá của GV và tự đánh giá của HS. 
Khuyến khích và tăng cường tự đánh giá của HS.
- 5 -
8. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN 5 BƯỚC GIẢNG DẠY VÀ 10 BƯỚC HỌC TẬP 
Bước 1. Tạo hứng thú cho HS: 
* Yêu cầu cần đạt:
- Kích thích sự tò mò, khơi dậy hứng thú của HS về chủ đề sẽ học; HS cảm thấy vấn 
đề nêu lên rất gần gũi với họ.
- Không khí lớp học vui, tò mò, chờ đợi, thích thú.
* Cách làm: Đặt câu hỏi; Câu đố vui; Kể chuyện; Đặt một tình huống; Tổ chức trò 
chơi; Hoặc sử dụng các hình thức khác.
Bước 2. Tổ chức cho HS trải nghiệm 
* Yêu cầu cần đạt:
- Huy động vốn hiểu biết, kinh nghiệm có sẵn của HS để chuẩn bị học bài mới.
- 6 -
- HS trải qua tình huống có vấn đề, trong đó chứa đựng những nội dung kiến thức, 
những thao tác, kỹ năng để làm nảy sinh kiến thức mới.
* Cách làm: Tổ chức các hình thức trải nghiệm thú vị, gần gũi với HS. Nếu là tình 
huống diễn tả bằng bài toán có lời văn, thì các giả thiết phải đơn giản, câu văn phải 
hóm hỉnh và gần gũi với HS.
Bước 3. Phân tích - Khám phá - Rút ra kiến thức mới
* Yêu cầu cần đạt:
- HS rút ra được kiến thức, khái niệm hay qui tắc lí thuyết, thực hành mới; HS nhận 
biết dấu hiệu/đặc điểm dạng toán mới; nêu được các bước giải dạng toán này. 
* Cách làm: - Dùng các câu hỏi gợi mở, câu hỏi phân tích, đánh giá để giúp HS thực 
hiện tiến trình phân tích và rút ra bài học. 
- Sử dụng các hình thức thảo luận cặp đôi, thảo luận theo nhóm, hoặc các hình thức 
sáng tạo khác nhằm kích thích trí tò mò, sự ham thích tìm tòi, khám phá phát hiện của 
HS..... 
- Nên soạn những câu hỏi thích hợp giúp HS đi vào tiến trình phân tích thuận lợi và 
hiệu quả. 
Các hoạt động trên có thể thực hiện với toàn lớp, nhóm nhỏ, hoặc cá nhân từng HS.
Bước 4. Thực hành - Củng cố bài học 
* Yêu cầu cần đạt:
- HS nhớ dạng cơ bản một cách vững chắc; làm được các bài tập áp dụng dạng cơ bản 
theo đúng qui trình.
- HS biết chú ý tránh những sai lầm điển hình thường mắc trong quá trình giải bài 
toán dạng cơ bản.
- Tự tin về bản thân mình.
Cách làm:
• Thông qua việc giải những bài tập rất cơ bản để HS rèn luyện việc nhận dạng, 
áp dụng các bước giải và công thức cơ bản. GV quan sát HS làm bài và phát 
hiện xem HS gặp khó khăn ở bước nào. GV giúp HS nhận ra khó khăn của 
mình, nhấn mạnh lại quy tắc, thao tác, cách thực hiện.
• Tiếp tục ra các bài tập với mức độ khó dần lên phù hợp với khả năng của HS. 
GV tiếp tục quan sát và phát hiện những khó khăn của HS, giúp các em giải 
quyết khó khăn bằng cách liên hệ lại với các quy tắc, công thức, cách làm, thao 
tác cơ bản đã rút ra ở trên.
• Có thể giao bài tập áp dụng cho cả lớp, cho từng cá nhân, hoặc theo nhóm, 
theo cặp đôi, theo bàn, theo tổ HS.
Bước 5. Ứng dụng
* Yêu cầu cần đạt:
 HS củng cố, nắm vững các nội dung kiến thức trong bài đã học.
 HS biết vận dụng kiến thức đã học trong hoàn cảnh mới, đặc biệt trong những 
tình huống gắn với thực tế đời sống hàng ngày. 
 Cảm thấy tự tin khi lĩnh hội và vận dụng kiến thức mới .
* Cách làm:
 HS thực hành, vận dụng từng phần, từng đơn vị kiến thức cơ bản của nội dung 
bài đã học.
- 7 -
 GV giúp HS thấy được ý nghĩa thực tế của các tri thức toán học, từ đó khắc 
sâu kiến thức đã học. 
• Khởi động : GV mời CTHĐTQ lên điều khiển.
+ Chủ tịch HĐTQ điều khiển : Chúng em chào thầy cô ạ ! Thầy cô chào các em.
 Chủ tịch HĐTQ mời trưởng ban văn nghệ lên điều khiển.
 Trưởng ban văn nghệ điều khiển cho các bạn hát một bài hát (Bài hát có liên 
quan đến bài học để dẫn vào bài).
 Chủ tịch HĐTQ mời các nhóm trưởng lên nhận dụng cụ học tập của nhóm 
mình.
1. Chúng em làm việc nhóm ( nhóm trưởng lấy tài liệu và đồ dùng)
2. Em đọc tên bài học và viết vào vở
3. Em đọc mục tiêu bài học.
4. Em thực hiện hoạt động cơ bản ( nhớ xem làm việc cá nhân hay theo nhóm theo 
lôgô trong tài liệu).
5. Kết thúc HĐ cơ bản, em tự đánh giá rồi báo cáo những việc đã làm được với thầy, 
cô giáo để thầy, cô xác nhận
6. Em thực hiện hoạt động thực hành( Làm việc cá nhân rồi chia sẻ với bạn kề bên, 
với cả nhóm)
7. Chúng em đánh giá cùng thầy, cô giáo
8. Em thực hiện Hoạt động ứng dụng ( với sự giúp đỡ của gia đình, người lớn )
9. Kết thúc bài, em viết vào Bảng đánh giá.
10. Em đã học xong bài mới em phải ôn lại phần nào?
* Một số điều cần lưu ý thêm :
- Nhóm trưởng là linh hồn của nhóm, nhóm trưởng thường xuyên luân phiên 
trong nhóm ( nhóm có 4 em tiết 1 là nhóm trưởng chính, tiết 2 là nhóm trưởng thứ 2, 
- 8 -
tiết 3 là nhóm trưởng thứ 3, tiết 4 là nhóm trưởng thứ nhưng nhóm trưởng số 1 là linh 
hồn của GVCN trong các tiết dự giờ, thao giảng. Trong nhóm GV tập cho các thành 
viên trong nhóm điều là nhóm trưởng điều hành nhóm tốt). Muốn làm được điều này 
thì GV phải tập huấn, bồi dưỡng cho học sinh.
- Số lượng học sinh trong nhóm là 4 em để phát huy được tính tự học và phát 
huy được tính tích cực học tập của học sinh.
- Khi GV chủ nhiệm chia nhóm phải đủ các thành viên của ban và nhóm đủ 
trình độ.
- Các công cụ trang trí lớp học GV cần phải nói cho học sinh hiểu rõ tác dụng 
của từng góc và thực hiện ứng dụng trong giảng dạy để giáo dục học sinh một cách 
hiệu quả, nhẹ nhàng.
- Nhịp độ của các nhóm học tập không đều nhau. Trong quá trình giảng dạy 
tùy theo sự linh hoạt của giáo viên không nên cứng ngắt trong hoạt động dạy học (có 
thể hỏi thêm câu hỏi phụ, thay đổi lôgô, ngữ liệu phải chú ý đến mức độ khó hay dễ 
cho học sinh và phù hợp với mục tiêu,) đó là sự sáng tạo của GV. Khi GV sáng tạo 
cuối cùng học sinh phải nắm được mục tiêu của bài.
- Bao quát lớp cần sự hỗ trợ của GV, cần có chỗ đứng phù hợp để bao quát 
được các nhóm khác. Giải quyết tình huống không để thời gian chết ( nhóm nào làm 
xong yêu cầu GV phải giao việc kịp thời cho nhóm, cặp, cá nhân. Nhóm nào thực 
hiện chưa xong thì GV phải hỗ trợ kịp thời.
- Đối với lớp học dạy theo Mô hình trường tiểu học mới VNEN thì phải đòi hỏi 
người giáo viên phải có tầm nhìn và cái tâm huyết với nghề thì lớp đó mới học tốt 
được.
Trên đây là những chia sẻ kinh nghiệm được trải nghiệm đạt hiệu quả cao 
trong công tác giảng dạy theo Mô hình trường tiểu học mới (VNEN). Chúc quý thầy 
cô thành công và đạt hiệu quả cao trong công tác.
 Minh Thuận, ngày 10 tháng 9 năm 2014
 Biên soạn và chia sẻ
 Phạm Thanh Điền
- 9 -

File đính kèm:

  • pdfCHIA SẺ KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY THEO MÔ HÌNH VNEN.pdf
Sáng Kiến Liên Quan