Sáng kiến kinh nghiệm Biện pháp xây dựng giáo viên dạy giỏi trường Tiểu học số 2 Hòa Xuân Tây

1. Lyự do choùn ủeà taứi:

 Muoỏn coự hoùc sinh gioỷi, phaỷi coự giaựo vieõn gioỷi, ủieàu ủoự xửa nay ai cuừng coõng nhaọn, bụừi leừ “ Thaày naứo ,Troứ naỏy “, cho neõn moói giaựo vieõn baỏt kỡ ụỷ caỏp hoùc naứo cuừng ủeàu ra sửực phaỏn ủaỏu ủeồ theồ hieọn ủửụùc mỡnh laứ moọt thaày giaựo gioỷi, theỏ nhửng do ủieàu kieọn xaừ hoọi trong tửứng giai ủoaùn lũch sửỷ ủoứi hoỷi caỏp baựch caàn hoaứn thaứnh sửự meọnh giaựo duùc maứ ẹaỏt nửụực giao cho ngaứnh, ủeồ laứm sao thoaỷ maừn nhu caàu hoùc taọp cuỷa hoùc sinh ngaứy caứng taờng veà soỏ lửụùng, naõng cao veà chaỏt lửụùng sụựm hoaứn thaứnh coõng taực phoồ caọp giaựo duùc Tieồu hoùc, cho neõn ngaứnh giaựo duùc vaứ ủaứo taùo tuyeồn duùng nhieàu nguoàn giaựo vieõn khaực nhau , caực heọ ủaứo taùo khaực nhau, hieọn taùi maởc duứ ủửụùc ủaứo taùo ,boài dửụừng chuaồn hoaự 12 + 2 nhửng trỡnh ủoọ nghieọp vuù tay ngheà chửa ủoàng ủeàu daón ủeỏn chaỏt lửụùng giaỷng daùy coự luực coự nụi coứn luựng tuựng trong xửỷ lyự tỡnh huoỏng sử phaùm, trong ủoồi mụựi phửụng phaựp, trong hửụựng daón hoùc sinh bieỏt caựch hoùc vaứ tửù hoùc, tửứ ủoự nhieàu giaựo vieõn chửa maùnh daùn ủaờng kớ tham gia hoọi giaỷng ủaùt giaựo vieõn daùy gioỷi caực caỏp. ẹeồ khaộc phuùc nhửừng ủieồm coứn haùn cheỏ , taùo nieàm tin trong giaỷng daùy phaỏn ủaỏu ủaùt giaựo vieõn gioỷi cuỷa ủụn vũ neõn toõi choùn ủeà taứi “ Bieọn phaựp xaõy dửùng giaựo vieõn daùy gioỷi – Trửụứng Tieồu hoùc soỏ 2 Hoaứ Xuaõn Taõy “.

2. Muùc ủớch nghieõn cửựu:

 Muùc ủớch choùn ủeà taứi naứy laứ ủeồ cho nhieàu giaựo vieõn cuỷa nhaứ trửụứng hoùc taọp kinh nghieọm vaứ tửù phaỏn ủaỏu ủeồ coự tay ngheà vửừng vaứng, sửỷ duùng toỏt kyừ naờng sử phaùm, naộm vửừng kieỏn thửực, luoõn theồ hieọn toỏt thaựi ủoọ sử phaùm vaứ luoõn ủaùt hieọu quaỷ cao trong caực tieỏt daùy, tửù tin ủaờng kớ tham gia caực hoọi thi giaựo vieõn daùy gioỷi caực caỏp vaứ ủaùt keỏt quaỷ cao.

3. ẹoỏi tửụùng, phaùm vi nghieõn cửựu :

 + ẹoỏi tửụùng : Giaựo vieõn Trửụứng Tieồu hoùc soỏ 2 Hoaứ Xuaõn Taõy.

 + Phaùm vi nghieõn cửựu : Bieọn phaựp xaõy dửùng giaựo vieõn daùy gioỷi caực caỏp.

 

doc9 trang | Chia sẻ: sangkien | Ngày: 07/08/2015 | Lượt xem: 994 | Lượt tải: 11Download
Bạn đang xem tài liệu "Sáng kiến kinh nghiệm Biện pháp xây dựng giáo viên dạy giỏi trường Tiểu học số 2 Hòa Xuân Tây", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
I/ PHAÀN MễÛ ẹAÀU :
1. Lyự do choùn ủeà taứi:
 Muoỏn coự hoùc sinh gioỷi, phaỷi coự giaựo vieõn gioỷi, ủieàu ủoự xửa nay ai cuừng coõng nhaọn, bụừi leừ “ Thaày naứo ,Troứ naỏy “, cho neõn moói giaựo vieõn baỏt kỡ ụỷ caỏp hoùc naứo cuừng ủeàu ra sửực phaỏn ủaỏu ủeồ theồ hieọn ủửụùc mỡnh laứ moọt thaày giaựo gioỷi, theỏ nhửng do ủieàu kieọn xaừ hoọi trong tửứng giai ủoaùn lũch sửỷ ủoứi hoỷi caỏp baựch caàn hoaứn thaứnh sửự meọnh giaựo duùc maứ ẹaỏt nửụực giao cho ngaứnh, ủeồ laứm sao thoaỷ maừn nhu caàu hoùc taọp cuỷa hoùc sinh ngaứy caứng taờng veà soỏ lửụùng, naõng cao veà chaỏt lửụùng sụựm hoaứn thaứnh coõng taực phoồ caọp giaựo duùc Tieồu hoùc, cho neõn ngaứnh giaựo duùc vaứ ủaứo taùo tuyeồn duùng nhieàu nguoàn giaựo vieõn khaực nhau , caực heọ ủaứo taùo khaực nhau, hieọn taùi maởc duứ ủửụùc ủaứo taùo ,boài dửụừng chuaồn hoaự 12 + 2 nhửng trỡnh ủoọ nghieọp vuù tay ngheà chửa ủoàng ủeàu daón ủeỏn chaỏt lửụùng giaỷng daùy coự luực coự nụi coứn luựng tuựng trong xửỷ lyự tỡnh huoỏng sử phaùm, trong ủoồi mụựi phửụng phaựp, trong hửụựng daón hoùc sinh bieỏt caựch hoùc vaứ tửù hoùc,  tửứ ủoự nhieàu giaựo vieõn chửa maùnh daùn ủaờng kớ tham gia hoọi giaỷng ủaùt giaựo vieõn daùy gioỷi caực caỏp. ẹeồ khaộc phuùc nhửừng ủieồm coứn haùn cheỏ , taùo nieàm tin trong giaỷng daùy phaỏn ủaỏu ủaùt giaựo vieõn gioỷi cuỷa ủụn vũ neõn toõi choùn ủeà taứi “ Bieọn phaựp xaõy dửùng giaựo vieõn daùy gioỷi – Trửụứng Tieồu hoùc soỏ 2 Hoaứ Xuaõn Taõy “.
2. Muùc ủớch nghieõn cửựu:
 Muùc ủớch choùn ủeà taứi naứy laứ ủeồ cho nhieàu giaựo vieõn cuỷa nhaứ trửụứng hoùc taọp kinh nghieọm vaứ tửù phaỏn ủaỏu ủeồ coự tay ngheà vửừng vaứng, sửỷ duùng toỏt kyừ naờng sử phaùm, naộm vửừng kieỏn thửực, luoõn theồ hieọn toỏt thaựi ủoọ sử phaùm vaứ luoõn ủaùt hieọu quaỷ cao trong caực tieỏt daùy, tửù tin ủaờng kớ tham gia caực hoọi thi giaựo vieõn daùy gioỷi caực caỏp vaứ ủaùt keỏt quaỷ cao.
3. ẹoỏi tửụùng, phaùm vi nghieõn cửựu :
 + ẹoỏi tửụùng : Giaựo vieõn Trửụứng Tieồu hoùc soỏ 2 Hoaứ Xuaõn Taõy.
 + Phaùm vi nghieõn cửựu : Bieọn phaựp xaõy dửùng giaựo vieõn daùy gioỷi caực caỏp.
4. Nhieọm vuù nghieõn cửựu : 
 Do trỡnh ủoọ tay ngheà cuỷa giaựo vieõn khoõng ủoàng ủeàu neõn chaỏt lửụùng giaỷng daùy cuừng theồ hieọn khaực nhau, nhaỏt laứ vieọc thửùc hieọn ủoồi mụựi phửụng phaựp daùy – hoùc laứm sao cho hoùc sinh ủửụùc phaựt huy toỏi ủa tớnh tớch cửùc saựng taùo chuỷ ủoọng tỡm ra kieỏn thửực , bieỏt caựch hoùc vaứ tửù hoùc vaứ coự khaỷ naờng tử duy toồng hụùp ủeồ giaỷi quyeỏt nhửừng vaỏn ủeà ủaởt ra trong thửùc tieón, ủaựp ửựng nhu caàu coõng nghieọp hoaự , hieọn ủaùi hoaự ẹaỏt nửụực . Giuựp cho giaựo vieõn bieỏt caựch laọp keỏ hoaùch baứi hoùc hoaứn chổnh vaứ ủaùt muùc tieõu ủaừ ủeà ra, tửù tin trong giaỷng daùy nhaỏt laứ trong tham gia hoọi giaỷng giaựo vieõn daùy gioỷi caực caỏp.
5. Phửụng phaựp nghieõn cửựu : 
 + Phửụng phaựp ủieàu tra.
 + Phửụng phaựp quan saựt.
6. Noọi dung cuỷa ủeà taứi :
 + Nhửừng tieõu chớ caàn ủaùt cuỷa moọt giaựo vieõn daùy gioỷi.
 + Nhửừng bieọn phaựp tửù hoùc, tửù boài dửụừng vaứ bieọn phaựp xaõy dửùng cho giaựo vieõn ủeồ ủaùt ủửụùc caực tieõu chớ cuỷa giaựo vieõn daùy gioỷi.
 + Keỏt quaỷ thửùc hieọn cuỷa ủeà taứi trong ủụn vũ.
II/ NOÄI DUNG ẹEÀ TAỉI :
Chửụng I : Cụ sụỷ lớ luaọn lieõn quan ủeỏn ủeà taứi nghieõn cửựu.
 1.Cụ sụỷ phaựp lớ : Caờn cửự vaứo Thoõng tử 07/2004/TT- BGD&ẹT ngaứy 30 thaựng 3 naờm 2004 cuỷa Boọ giaựo duùc vaứ ủaứo taùo vaứ hửụựng daón soỏ 106/TTr ngaứy 31/3/2004 cuỷa Thanh tra Boọ Giaựo duùc vaứ ẹaứo taùo Veà vieọc ủaựnh giaự trỡnh ủoọ naộm chửụng trỡnh , noọi dung giaỷng daùy ủửụùc xeỏp loaùi toỏt cuỷa moọt giaựo vieõn Tieồu hoùc :
 Naộm vửừng chửụng trỡnh vaứ yeõu caàu cuỷa caực moõn hoùc, baứi hoùc; laứm chuỷ noọi dung baứi daùy, xaõy dửùng ủaày ủuỷ vaứ chớnh xaực caực kieỏn thửực, kyừ naờng vaứ giaựo duùc thaựi ủoọ cho hoùc sinh theo yeõu caàu cuỷa chửụng trỡnh, xaực ủũnh ủuựng troùng taõm baứi daùy. Bieỏt quan taõm ủeỏn nhoựm hoùc sinh naờng lửùc hoùc taọp yeỏu vaứ bieỏt mụỷ roọng, naõng cao hụùp lyự kieỏn thửực cho caỷ lụựp hoaởc cho hoùc sinh khaự gioỷi, chổ daón aựp duùng kieỏn thửực vaứo thửùc teỏ cuoọc soỏng phuứ hụùp vụựi noọi dung baứi hoùc.
 Bieỏt caờn cửự vaứo noọi dung, muùc ủớch yeõu caàu, ủoỏi tửụùng hoùc sinh ủeồ lửùa choùn phửụng phaựp thớch hụùp, vaọn duùng nhuaàn nhuyeón caực phửụng phaựp daùy hoùc. Vieọc vaọn duùng phửụng phaựp phaỷi ủaùt caực yeõu caàu sau ủaõy :
 + Trỡnh baứy roừ raứng, ngoõn ngửừ ( noựi vaứ vieỏt baỷng ) chớnh xaực, trong saựng, coự cuỷng coỏ khaộc saõu.
 + Sửỷ duùng ủoà duứng daùy hoùc ( theo yeõu caàu cuỷa baứi ) hụùp lyự.
 + Bieỏt hửụựng daón phửụng phaựp hoùc taọp cho hoùc sinh ( phửụng phaựp chung vaứ phửụng phaựp moõn hoùc ).
 + Bieỏt toồ chửực cho hoùc sinh laứm vieọc nhieàu ụỷ treõn lụựp. Moùi hoùc sinh ủeàu ủửụùc laứm vieọc theo khaỷ naờng cuỷa mỡnh.
 + Bieỏt gụùi mụỷ, hửụựng daón ủeồ hoùc sinh tửù tỡm toứi kieỏn thửực, coự nhieàu bieọn phaựp phaựt huy tớnh chuỷ ủoọng cuỷa hoùc sinh.
 + Quan taõm ủeỏn caực ủoỏi tửụùng khaực nhau trong vieọc giao baứi taọp veà nhaứ 
 + Tieỏn trỡnh tieỏt daùy hụùp lyự, thu huựt ủửụùc chuự yự cuỷa moùi hoùc sinh, phaõn phoỏi thụứi gian thớch hụùp cho caực phaàn, caực khaõu, giửừa hoaùt ủoọng cuỷa thaày vaứ troứ.
 + Quan heọ thaày troứ thaõn aựi.
 ẹaựnh giaự hieọu quaỷ hieọu quaỷ tieỏt daùy thoõng qua keỏt quaỷ hoùc taọp cuỷa hoùc sinh.
 Hoùc sinh caỷ lụựp haờng haựi vaứ coự neàn neỏp hoùc taọp toỏt, haàu heỏt bieỏt vaọn duùng kieỏn thửực, kyừ naờng thaứnh thaùo.
 2. Cụ sụỷ lyự luaọn :
 Vieọc xaực ủũnh nhửừng thoõng soỏ ủeồ nhaọn bieỏt ngửụứi giaựo vieõn daùy gioỷi laứ moọt vaỏn ủeà ủa daùng, tuy nhieõn trong thửùc teỏ cuỷa ủụn vũ ủaừ cuù theồ hoaự treõn hai phửụng dieọn ủeồ xaõy dửùng giaựo vieõn daùy gioỷi ủoự laứ naờng lửùc daùy hoùc vaứ caực naờng lửùc giaựo duùc. Tửứ ủoự moùi giaựo vieõn coự moọt ủũnh hửụựng cuù theồ ủeồ phaỏn ủaỏu, ủoàng thụứi xaực ủũnh xu hửụựng ủoọng cụ ngheà nghieọp, tha thieỏt vụựi ngheà vửụn leõn daùy gioỷi.
 3. Cụ sụỷ thửùc tieón :
 Giaựo vieõn daùy gioỷi cuỷa ủụn vũ taờng cao thỡ daón ủeỏn keỏt quaỷ chaỏt lửụùng giaựo duùc toaứn dieọn trong hoùc sinh ủaùt cao . ẹaỷm baỷo thửùc hieọn toỏt nhieọm vuù naờm hoùc vaứ traựnh ủửụùc hieọn tửụùng chaùy theo thaứnh tớch trong giaựo duùc maứ Boọ Giaựo duùc vaứ ẹaứo taùo ủaừ phaựt ủoọng .
Chửụng II: Thửùc traùng cuỷa ủeà taứi nghieõn cửựu.
Khaựi quaựt phaùm vi ( ủũa baứn nghieõn cửựu ):
 Muoỏn coự hoùc sinh gioỷi, phaỷi coự giaựo vieõn gioỷi vỡ vaọy ủoứi hoỷi trong ủụn vũ caàn phaỷi coự bieọn phaựp xaõy dửùng nhieàu giaựo vieõn coự tay ngheà vửừng vaứng , sửỷ duùng toỏt kyừ naờng sử phaùm, naộm vửừng kieỏn thửực, theồ hieọn toỏt thaựi ủoọ sử phaùm vaứ ủaùt hieọu quaỷ cao trong tieỏt daùy, tửù tin trong ủaờng kớ hoọi giaỷng caực caỏp, ủoàng thụứi naõng cao chaỏt lửụùng toaứn dieọn hoùc sinh , ủaỷm baỷo ủaùt hoùc sinh khaự gioỷi cao trong lụựp chuỷ nhieọm cuỷa trửụứng Tieồu hoùc soỏ 2 Hoaứ Xuaõn Taõy.
Thửùc traùng cuỷa ủeà taứi nghieõn cửựu :
 Moọt vaứi neựt veà tỡnh hỡnh giaựo vieõn cuỷa trửụứng Tieồu hoùc soỏ 2 Hoaứ Xuaõn Taõy : Toồng soỏ giaựo vieõn : 34 ( hoùc chớnh quy heọ 12 +1 : 25 ; heọ 9+3 : 02 ; heọ 12 +2 : 4 ; heọ cao ủaỳng tieồu hoùc : 02 vaứ heọ 12 + 6 thaựng 01 ). Hieọn nay toaứn boọ giaựo vieõn ủaừ chuaồn hoaự vaứ ủaùt treõn chuaồn cao .
 Do trỡnh ủoọ tay ngheà cuỷa giaựo vieõn khoõng ủoàng ủeàu neõn chaỏt lửụùng giaỷng daùy cuừng theồ hieọn khaực nhau, chaỏt lửụùng hoùc sinh coự phaàn haùn cheỏ, treõn cụ sụỷ ủoự caàn coự bieọn phaựp xaõy dửùng treõn cụ sụỷ lyự luaọn vaứ thửùc tieón ủeồ naõng chaỏt lửụùng giaỷng daùy ủoàng thụứi vửụn leõn ủaùt giaựo vieõn daùy gioỷi caực caỏp .
 3.Nguyeõn nhaõn cuỷa thửùc traùng : Yeõu caàu thửùc teỏ giaựo duùc hieọn nay laứ caàn phaỷi quan taõm thieỏt thửùc ủeỏn chaỏt lửụùng thaọt cuỷa hoùc sinh, neõn caàn coự ủoọi nguừ vửừng tay ngheà, gioỷi veà giaựo duùc mụựi ủaỷm baỷo yeõu caàu ủaởt ra. Chớnh ủieàu ủoự maứ phaỷi coự nhửừng bieọn phaựp xaõy dửùng giaựo vieõn daùy gioỷi caực caỏp vửứa naõng cao chaỏt giaỷng daùy ủeồ ủaùt muùc tieõu cao nhaỏt chaỏt lửụùng hoùc sinh, vửứa theồ hieọn “ thửụng hieọu “ cuỷa nhaứ trửụứng.
Chửụng 3 : Bieọn phaựp, giaỷi phaựp chuỷ yeỏu ủeồ thửùc hieọn ủeà taứi.
 1.Cụ sụỷ ủeà xuaỏt giaỷi phaựp : treõn tinh thaàn thửùc hieọn “ noựi khoõng vụựi tieõu cửùc trong thi cửỷ vaứ beọnh thaứnh tớch trong giaựo duùc “ maứ Boọ Giaựo duùc vaứ ẹaứo taùo ủaừ ủeà ra tửứ ủaàu naờm hoùc , vụựi thửùc teỏ hieọn nay vaón coứn hoùc sinh dửụựi chuaồn do quaự khửự ủeồ laùi vaứ trong ủoự coự phaàn traựch nhieọm cuỷa caực giaựo vieõn chửa theồ hieọn naờng lửùc cuỷa mỡnh, vỡ vaọy caàn coự nhieàu giaựo vieõn daùy gioỷi ủeồ thửùc hieọn toỏt muùc tieõu khoõng coứn hoùc sinh dửụựi chuaồn.
 2. Caực giaỷi phaựp chuỷ yeỏu : Vieọc xaực ủũnh nhửừng thoõng soỏ ủeồ nhaọn bieỏt ngửụứi giaựo vieõn daùy gioỷi laứ moọt vaỏn ủeà ủa daùng, tuy nhieõn trong thửùc teỏ cuỷa ủụn vũ ủaừ cuù theồ hoaự treõn phửụng dieọn ủeồ xaõy dửùng giaựo vieõn daùy gioỷi ủoự laứ naờng lửùc daùy hoùc vaứ caực naờng lửùc giaựo duùc . Tửứ ủoự moùi giaựo vieõn coự ủũnh hửụựng cuù theồ ủeồ phaỏn ủaỏu, ủoàng thụựi xaực ủũnh xu hửụựng ủoọng cụ ngheà nghieọp, tha thieỏt vụựi ngheà vửụn leõn daùy gioỷi. Bieọn phaựp xaõy dửùng cuù theồ nhử sau :
 Vaứo ủaàu naờm hoùc nhaứ trửụứng daứnh thụứi gian thớch ủaựng (khoaỷng 1 tuaàn )ủeồ phoự hieọu trửụỷng phuù traựch chuyeõn moõn baựo caựo laùi toaứn boọ caực muùc tieõu yeõu caàu, noọi dung , phửụng phaựp daùy - hoùc cuỷa taỏt caỷ caực moõn hoùc, trang bũ ủaày ủuỷ caựch vaọn duùng caực phửụng phaựp mụựi baống nhửừng chuyeõn ủeà vaứ xaõy dửùng daùy minh hoaù ruựt kinh nghieọm ủeồ laứm sao moùi giaựo vieõn naộm baột ủửụùc moọt caựch saõu saộc veà chuyeõn moõn giaỷng daùy, ủoự laứ ủieàu kieọn quy ủũnh caỏp ủoọ chieàu saõu vaứ cửụứng ủoọ cuỷa vieọc truyeàn thuù tri thửực vaứ hỡnh thaứnh kyừ naờng, kyừ xaỷo cho hoùc sinh. Laừnh ủaùo nhaứ trửụứng taùo ủieàu kieọn ủeồ giaựo vieõn tửù tin trong quaự trỡnh cuù theồ hoaự “ phaõn phoỏi chửụng trỡnh “ giaỷng daùy , ủeồ giaựo vieõn chuỷ ủoọng trong vieọc giaỷng daùy dửùa treõn chửụng trỡnh, chuaồn kieỏn thửực kú naờng ủửụùc Boọ Giaựo duùc vaứ ẹaứo taùo quy ủũnh. Sau khi vaứo naờm hoùc caàn taờng cửụứng kieồm tra noọi vụựi nhieàu hỡnh thửực nhử kieồm tra ủoọt xuaỏt, kieồm tra baựo trửụực ủeồ kũp thụứi chaỏn chổnh ngay nhửừng vaỏn ủeà ủaừ phoồ bieỏn, trong phaõn tớch sử phaùm caàn trao ủoồi nheù nhaứng ủi saõu vaứo naờng lửùc cụ baỷn cuỷa tửứng giaựo vieõn ủeồ hoù tửù ruựt ra nhửừng kinh nghieọm maứ tửù boài dửụừng , reứn luyeọn, thửụứng xuyeõn trau doài vaứ tửù hoaứn thieọn trỡnh ủoọ kieỏn thửực chuyeõn moõn cuỷa mỡnh. Song song vụựi bieọn phaựp xaõy dửùng treõn, nhaứ trửụứng leõn keỏ hoaùch toồ chửực thao, hoọi giaỷng caỏp trửụứng, cuỷa toồ ủeồ vửứa phaựt huy sửực maùnh cuỷa toồ chuyeõn moõn veà xaõy dửùng nhửừng tieỏt daùy cuỷa giaựo vieõn trong toồ tham gia hoọi giaỷng, vửứa taực ủoọng maùnh vaứo ngửụứi dửù giụứ ủeồ hoù phaõn tớch sử phaùm caực tieỏt daùy moọt caựch cuù theồ tỡm ra nhửừng ửu ủieồm, nhửừng thao taực, tỡnh huoỏng, vaọn duùng caực phửụng phaựp daùy hoùc nhuaàn nhuyeón nhử theỏ naứo ủeồ truyeàn taỷi kieỏn thửực ủeỏn hoùc sinh, tửứ ủoự vaọn duùng cho caự nhaõn mỡnh, ủoàng thụứi ruựt ra ủửụùc nhửừng toàn taùi, nhửừng thieỏu soựt ủeồ tửù khaộc phuùc, dú nhieõn trong quaự trỡnh dửù giụứ ruựt kinh nghieọm moói giaựo vieõn dửù giụứ ủeàu phaỷi neõu leõn ủửụùc yự kieỏn cuỷa mỡnh, ủoàng thụứi tranh luaọn soõi noồi ủeồ tỡm ra nhửừng vaỏn ủeà caàn hoùc taọp mang tớnh thuyeỏt phuùc cao. Ngoaứi nhửừng vaỏn ủeà treõn, nhaứ trửụứng coứn coự keỏ hoaùch gaộn vieọc ủaùt giaựo vieõn daùy gioỷi vaứo ủaựnh giaự xeỏp loaùi thi ủua trong naờm hoùc.
 Sau khi aựp duùng nhửừng vaỏn ủeà ủaởt ra, thửùc teỏ ủụn vũ ủaừ ủaùt nhieàu giaựo vieõn daùy gioỷi caực caỏp cuù theồ : naờm hoùc 2006 – 2007 ủaùt 5/5 giaựo vieõn dửù thi giaựo vieõn gioỷi caỏp huyeọn ủaùt 100% chổ tieõu giao ( trong ủoự coự 2 giaựo vieõn ủaùt xuaỏt saộc) . Chớnh vieọc taờng theõm giaựo vieõn daùy gioỷi daón ủeỏn chaỏt lửụùng giaựo duùc toaứn dieọn trong hoùc sinh naờng leõn roừ reọt. 
Toồ chửực, trieồn khai thửùc hieọn :
 - Nhaứ trửụứng trieồn khai ủaày ủuỷ caực noọi dung cuỷa saựng kieỏn kinh nghieọmcho taỏt caỷ giaựo vieõn lúnh hoọi ủeồ xaực ủũnh nhieọm vuù thửùc hieọn cuỷa mỡnh trong naờm hoùc.
 - Ban giaựm hieọu nhaứ trửụứng coự keỏ hoaùch kieồm tra ủoõn ủoỏc thửùc hieọn theo qui trỡnh xaõy dửùng cuỷa ủeà taứi.
 - Caực toồ chuyeõn moõn coự traựch nhieọm phaõn coõng tửứng thaứnh vieõn trong toồ hoó trụù laón nhau trong quaự trỡnh thửùc hieọn bieọn phaựp xaõy dửùng giaựo vieõn daùy gioỷi trong naờm hoùc.
 - ẹửa vaứo coõng taực thi ủua khen thửụỷng giửừa caực toồ trong nhaứ trửụứng ụỷ cuoỏi naờm hoùc.
III. KEÁT LUAÄN VAỉ KHUYEÁN NGHề
 1/ Keỏt luaọn : Qua aựp duùng ủeà taứi naứy ruựt ra ủửụùc baứi hoùc kinh nghieọm laứ : trong nhaứ trửụứng xaõy dửùng toỏt phong traứo giaựo vieõn daùy gioỷi thỡ chaỏt lửụùng giaựo duùc naõng leõn moọt caựch vửừng chaộc , ủoàng thụứi choỏng ủửụùc hieọn tửụùng hoùc sinh “ngoài nhaàm lụựp “ vaứ hoùc sinh boỷ hoùc giửừa chửứng, trong ủoự hoùc sinh ủaùt khaự , gioỷi cao.
 2 / Kieỏn nghũ :
 + Caực caỏp quaỷn lớ giaựo duùc caàn chổ ủaùo vaứ toồ chửực moọt caựch thieỏt thửùc veà phong traứo phaựt trieồn giaựo vieõn daùy gioỷi, ủoàng thụứi coự cheỏ ủoọ ửu ủaừi tửụng xửựng ủoỏi vụựi nhửừng giaựo vieõn gioỷi.
 + Taùo moùi ủieàu kieọn thuaọn lụùi ủeồ moùi giaựo vieõn coự cụ hoọi tham gia nhieàu hụn veà hoọi giaỷng caỏp huyeọn, tổnh.
Hoaứ Xuaõn Taõy, ngaứy 22 thaựng 3 naờm 2007
 Ngửụứi vieỏt
 Lửụng Coõng Chaựnh
PHAÀN ẹAÙNH GIAÙ CUÛA HOÄI ẹOÀNG KHOA HOẽC CAÙC CAÁP
...................
...................
...................
.
.
...................
...................
...................
.
...................
...................
...................
.
.
...................
...................
...................
.
..
DANH MUẽC TAỉI LIEÄU THAM KHAÛO
Taọp san Giaựo duùc .
Theỏ giụựi trong ta.
Nghieọp vuù Thanh tra giaựo duùc Vieọt Nam – Vaờn baỷn phaựp quy

File đính kèm:

  • docDE TAI SKKN.doc
Sáng Kiến Liên Quan