Phiếu đánh giá giải pháp công nhận là sáng kiến - Mẫu số 03

Tiêu chí đánh giá

Tính mới, tính sáng tạo của giải pháp (chỉ chấm 01 trong 5 nội dung)

Giải pháp hoàn toàn mới chưa bị bộc lộ công khai trong các phương tiện thông tin tại Việt Nam

Có cải tiến so với các giải pháp đã có với mức độ khá

Có cải tiến so với các giải pháp đã có với mức độ trung bình

Có cải tiến so với các giải pháp đã có với mức độ ít

Không có tính mới, tính sáng tạo hoặc sao chép từ các giải pháp đã có

 

docx2 trang | Chia sẻ: hoahong.90 | Ngày: 16/03/2018 | Lượt xem: 1458 | Lượt tải: 3Download
Bạn đang xem tài liệu "Phiếu đánh giá giải pháp công nhận là sáng kiến - Mẫu số 03", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN ..............
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Sơn La, ngày tháng năm 
PHIẾU ĐÁNH GIÁ
GIẢI PHÁP CÔNG NHẬN LÀ SÁNG KIẾN ........
Tên giải pháp:.........................
.
Thuộc lĩnh vực:.
Tác giả sáng kiến:.
Đơn vị công tác:
TT
Tiêu chí đánh giá
Thang điểm chấm
Điểm chấm của thành viên 
hội đồng
1
Tính mới, tính sáng tạo của giải pháp (chỉ chấm 01 trong 5 nội dung)
30
1.1
Giải pháp hoàn toàn mới chưa bị bộc lộ công khai trong các phương tiện thông tin tại Việt Nam
27-30
1.2
Có cải tiến so với các giải pháp đã có với mức độ khá
21 - 26
1.3
Có cải tiến so với các giải pháp đã có với mức độ trung bình
16 – 20
1.4
Có cải tiến so với các giải pháp đã có với mức độ ít
1 - 15
1.5
Không có tính mới, tính sáng tạo hoặc sao chép từ các giải pháp đã có
0
Nhận xét:
..
2
Khả năng áp dụng của giải pháp (chỉ chấm 01 trong 05 nội dung)
30
2.1
Có khả năng áp dụng trong toàn tỉnh hoặc ngoài tỉnh
27-30
2.2
Có khả năng áp dụng trong ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh
21 - 26
2.3
Có khả năng áp dụng trong đơn vị
16 – 20
2.4
Khả năng áp dụng ít trong đơn vị
1 - 15
2.5
Không có khả năng áp dụng
0
Nhận xét:
3
Hiệu quả của giải pháp 
 40
3.1
Hiệu quả kinh tế (chỉ chấm 01 trong 05 nội dung)
20
3.1.1
Có hiệu quả cao
17 – 20
3.1.2
Có hiệu quả mức độ khá
13 -16
3.1.3
Có hiệu quả mức độ trung bình
8-12
3.1.4
Có hiệu quả ít
1-7
3.1.5
Không có hiệu quả 
0
3.2
Hiệu quả xã hội (chỉ chấm 01 trong 05 nội dung)
20
3.2.1
Có hiệu quả cao
17 – 20
3.2.2
Có hiệu quả mức độ khá
13 -16
3.2.3
Có hiệu quả mức độ trung bình
8-12
3.2.4
Có hiệu quả ít
1-7
3.2.5
Không có hiệu quả 
0
Nhận xét:
Ý kiến đánh giá tổng hợp 	 
 100 điểm
Nhận xét, kiến nghị chung:
...
...
* Giải pháp chỉ được công nhận là sáng kiến khi đáp ứng các yêu cầu sau:
 1. Có tổng số điểm của các tiêu chí đánh giá từ 70 điểm trở lên và không có tiêu chí nào đánh giá mức 0 điểm.
2. Tính mới, tính sáng tạo: Từ 15 điểm trở lên.
3. Tính hiệu quả: Từ 20 điểm trở lên.
	THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG
 (Ký và ghi rõ họ tên)

File đính kèm:

  • docxPHIẾU ĐÁNH GIÁ SÁNG KIẾN- MẪU SỐ 03.docx
Sáng Kiến Liên Quan