Nghiên cứu tổ chức trò chơi cho học sinh Lớp 2 ở một số kiểu bài đặc trưng trong phân môn Luyện từ và câu Lớp 2

Việc nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường là một trong những việc làm quan trọng góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân tài cho đất nước.Chính vì vậy, trên bục giảng có nhiều giáo viên trăn trở, suy tư, chưa hài lòng với chất lượng giờ dạy nên đã miệt mài nghiên cứu, tìm tòi những sáng kiến mới, những kinh nghiệm hay nhằm đổi mới phương pháp dạy học cho phù hợp với đặc thù của môn học và phù hợp với nhận thức của học sinh, giúp các em học tập một cách tự giác, nhẹ nhàng, tự nhiên mà lại hiệu quả. Đây là một trong những yêu cầu cấp thiết của ngành giáo dục nói chung và bậc tiểu học nói riêng.

Qua thực tế giảng dạy lớp 2 nói chung và ở môn Tiếng Việt 2 nói riêng, tôi nhận thấy rằng: sách giáo khoa Tiếng Việt 2 giúp học sinh hình thành kĩ năng sử dụng tiếng Việt (nghe- nói- đọc- viết), kĩ năng thực hành giao tiếp cụ thể. Nội dung sách giáo khoa tinh giản, tích hợp các kiến thức thiết thực mang tính cập nhật, phù hợp với tâm sinh lí lứa tuổi học sinh tiểu học trong thời đại mới hiện nay.

Đối với học sinh lớp 2, vốn từ của các em còn rất hạn chế, việc tìm hiểu và sử dụng từ còn lúng túng, gặp rất nhiều khó khăn cần phải được bổ xung và phát triển để đáp ứng nhu cầu học tập và giao tiếp. Muốn nói hay viết giỏi đều phải dùng từ. Từ là vật liệu để cấu thành ngôn ngữ. Hiểu được nghĩa của từ đã khó, còn phải biết dùng từ như thế nào cho hợp văn cảnh, đúng ngữ pháp còn khó hơn. Cho nên, việc dạy cho học sinh nắm vững Tiếng Việt không thể không coi trọng việc dạy phân môn luyện từ và câu, đặt nền móng cho việc tiếp thu tốt các môn học khác ở các lớp học trên.

Để dạy học luyện từ và câu ở lớp 2 có hiệu quả, không những đòi hỏi người thầy phải biết cách khai thác từ ngữ qua vốn sống của trẻ nhằm xây dựng hệ thống kiến thức trên cơ sở khai thác qua các câu có từ thuộc chủ đề nhằm bổ xung, củng cố, khắc sâu hệ thống kiến thức cho trẻ.

Ngoài ra người giáo viên phải biết phối hợp một cách linh hoạt các phương pháp đặc trưng của môn học như phương pháp đóng vai, phương pháp thảo luận nhóm, hỏi đáp theo cặp, tổ chức trò chơi để học sinh được thực sự tham gia xử lí các tình huống có vấn đề, lĩnh hội kiến thức một cách nhẹ nhàng, tự nhiên, hiệu quả.

Một trong những hoạt động tạo được hứng thú học tập cho học sinh rất hiệu quả, học sinh học mà chơi, chơi mà học, nâng cao chất lượng giờ dạy đó là hoạt động trò chơi của học sinh trong học tập.

 

doc19 trang | Chia sẻ: sangkien | Ngày: 29/07/2015 | Lượt xem: 3010 | Lượt tải: 162Download
Bạn đang xem tài liệu "Nghiên cứu tổ chức trò chơi cho học sinh Lớp 2 ở một số kiểu bài đặc trưng trong phân môn Luyện từ và câu Lớp 2", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 häc sinh tù ghi c¸c tõ theo sù liªn t­ëng, kh«ng theo c¸c b­íc lùa chän thø tù kÕt hîp ©m vÇn.
VD: Víi phô ©m ®Çu b, häc sinh cã thÓ ®­a ra: Bµ, bè, bi, b¸nh, b¹n, biÕt, bß. bót; víi phô ©m ®Çu c, häc sinh cã thÓ ®­a ra: C¸, c¬m, cß, cá, cê, cÊm, canh, cét
Còng cã thÓ tiÕn hµnh t×m c¸c tõ theo c¸c b­íc sau:
- GhÐp phô ©m ®Çu ®· cho víi 1 nguyªn ©m: a,o, «, ¬, e, ªråi thay ®æi lÇn l­ît c¸c thanh huyÒn, s¾c, hái, ng·, nÆng. XÐt trong c¸c tiÕng ®· ghÐp ®­îc, tiÕng nµo cã nghÜa th× ghi l¹i:
VD : b-ba, bµ, b¸, b¶, b¹, bo, bß, bã, bá, bâ, bä
- GhÐp phô ©m ®Çu ®· cho víi vÇn cã 2 bé phËn( ©m chÝnh vµ ©m cuèi, ©m ®Öm, ©m chÝnh) ®Õn vÇn cã 3 bé phËn (©m ®Öm, ©m chÝnh, ©m cuèi) råi thay ®æi lÇn l­ît c¸c thanh vµ chän ra c¸c tiÕng cã nghÜa.
VD: ban, bµn, b¸n, b¶n, b¹n, bÇn, bÊn, bÈn, bËn
+ Cã thÓ kÕt hîp t×m tõ ®¬n còng cã phô ©m ®Çu víi tõ theo chñ ®Ò hoÆc kÕt hîp víi t×m tõ theo tõ lo¹i (ChØ sù vËt, chØ hµnh ®éng, chØ tÝnh chÊt)
VD: -T×m tõ chØ ®å dïng trong nhµ cã phô ©m ®Çu ch (chÐn, châng, ch¨n, chiÕu, ch¹n, chai)
 - T×m tõ chØ gia ®×nh hä hµng cã phô ©m ®Çu ch (cha, chÝn, ch¸u, ch¾t..)
 - T×m tõ chØ nguêi, vËt cã phô ©m ®Çu c (c«, c¬m, c¸, cß, cá)
 - T×m tõ chØ ho¹t ®éng cã phô ©m ®Çu ® (®i, ®øng, ®o, ®Õm, ®ong, ®em.)
 - T×m tõ chØ ho¹t ®éng cã phô ©m ®Çu b (b¸m, bß, b¸n, b¾n, bµn, b¨m.)
4. Trß ch¬i: T×m nhanh tõ cã tiÕng gièng nhau
 A. Môc ®Ých :
- Më réng vèn tõ b»ng c¸ch t¹o tõ mét tiÕng ®· cho
- RÌn kü n¨ng huy ®éng vèn tõ nhanh viÕt nhanh.
B. ChuÈn bÞ:
- PhÊn b¶ng, ( giÊy bót) ®Ó ghi l¹i c¸c tõ t×m ®­îc.
- B¨ng dÝnh ®Ó ®Ýnh c¸c tê giÊy ®· ghi tõ lªn b¶ng líp (nÕu cã)
C. C¸ch tiÕn hµnh:
- Gi¸o viªn nªu yªu cÇu: Thi t×m nhanh c¸c tõ cã tiÕng cho tr­íc.
- Dùa vµo tiÕng ®· cho ë ®Ò bµi, c¸ nh©n hoÆc nhãm tham gia ch¬i. Trong kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh (2 hoÆc 3 phót) häc sinh cè g¾ng t×m thËt nhiÒu tõ vµ ghi vµo giÊy nh¸p hoÆc b¶ng líp. HÕt giê quy ®Þnh, ai t×m ®­îc nhiÒu tõ nhÊt sÏ th¾ng cuéc.
- Träng tµi (gi¸o viªn , häc sinh ) cã thÓ chÊp nhËn mét sè tõ ng÷ nh­: häc ch¨m
* Chó ý:
Trß ch¬i t×m nhanh tõ cã tiÕng gièng nhau cã thÓ ®ùoc sö dông ë c¸c bµi LTVC trong SGK TV2 nh­; 
- T×m tõ cã tiÕng häc, cã tiÕng tËp (tuÇn 2, T17- SGK TV 2 tËp 1)
T×m c¸c tõ cã tiÕng "biÓn" (TuÇn 25 T 64 – SGK TV 2 tËp 2)
5. Trß ch¬i: T×m nhanh tõ ®ång nghÜa
A.Môc ®Ých:
- NhËn biÕt nhanh c¸c tõ ng÷ ®ång nghÜa, lµm giµu vèn tõ cña häc sinh 
- LuyÖn trÝ th«ng minh, nhanh m¾t, nhanh, tay.
B. ChuÈn bÞ:
- Tõ 2 ®Õn 4 bé qu©n bµi cã néi dung nh­ nhau nh­ng kh¸c mµu ®Ó khái bÞ lÉn (xanh, ®á , vµng) t­¬ng tù qu©n bµi trong cç tam cóc. Mçi bé cã 10 hoÆc 12 qu©n bµi ®· ghi s½n c¸c tõ.
- Mét bé qu©n bµi dµnh cho ng­êi cÇm c¸i (träng tµi) kh¸c mµu víi c¸c bé qu©n bµi cña nguêi ch¬i. Trªn mçi qu©n bµi nµy cã ghi tõng tõ ®ång nghÜa víi tõ ®­îc ghi trªn qu©n bµi cña nguêi ch¬i.
- Mçi qu©n bµi nµy ®Òu ®­îc ghi tõ ë c¶ hai ®Çu ®Ó ng­êi ch¬i dÔ nh×n khi cÇm bµi trªn tay
Siªng n¨ng
Häc tËp
C. C¸ch tiÕn hµnh.
Tõ hai ®Õn 4 nguêi ch¬i. Mçi ng­êi cã 1 bé qu©n bµi nh­ nhau (10, 12 qu©n)
- Träng tµi lËt 1 qu©n trong bé bµi cña m×nh (cã tõ ®ång nghÜa víi tõ trong bé bµi cña nguêi ch¬i).
- Nh÷ng nguêi ch¬i ph¶i chän thËt nhanh qu©n bµi cña m×nh cã tõ ®ång nghÜa víi qu©n bµi cña träng tµi ®Ó ®¸nh ra.
- Träng tµi c«ng nhËn qu©n bµi ®¸nh ra lµ tõ ®ång nghÜa th× ng­êi ®¸nh qu©n bµi ®ã sÏ ®­îc ''¨n''; nÕu sai th× nguêi ®¸nh qu©n bµi ®óng tiÕp theo sÏ ®­îc ''¨n''.
Tr­êng hîp 2, 3 ng­êi cïng ra qu©n bµi ®óng th× cïng ®­îc ''¨n''.
- §¸nh hÕt bé qu©n bµi, ai cã sè l­îng qu©n bµi ®­îc ''¨n'' nhiÒu nhÊt sÏ th¾ng cuéc. Nh­ vËy, ng­êi th¾ng lµ ng­êi nhËn ra nhanh, ®óng tõ ®ång nghÜa.
* Chó ý:
C¸c cÆp tõ ®ång nghÜa nãi vÒ chñ ®Ò häc tËp dïng lµm bé bµi ®Ó ch¬i vµ bé bµi ®Ó cÇm c¸i: Häc hµnh- häc tËp; siªng n¨ng- ch¨m chØ; vui vÎ- phÊn khëi; bµi tËp- bµi vë; ch¨m chó- chó ý
6. Trß ch¬i: T×m ''kÎ tró Èn''
A. Môc ®Ých: 
- Më réng vèn tõ, t×m nhanh vµ gäi tªn ®­îc c¸c sù vËt Èn trong tranh.
- LuyÖn kü n¨ng quan s¸t tinh, ãc t­ëng t­îng, liªn t­ëng giái
B. ChuÈn bÞ :
- Phãng to tranh cã trong hai bµi luyÖn tõ vµ c©u ë tuÇn 6 (T52); tuÇn 11(T90) – s¸ch gi¸o khoa TV 2 tËp 1.
- Mçi nhãm ch¬i (4; 5 häc sinh ) cÇn chuÈn bÞ giÊy, bót (ghi s½n tªn nhãm vµo giÊy khæ to ®· chuÈn bÞ. VD: Nhãm Mùc tÝm; nhãm Tuæi th¬)
- B¨ng dÝnh hoÆc hå d¸n.
C. C¸ch tiÕn hµnh :
1. Gi¸o viªn nªu yªu cÇu: T×m sè ®å vËt ®­îc vÏ Èn trong tranh( gäi lµ kÎ tró Èn) råi ghi ra giÊy ®· chuÈn bÞ. Trong kho¶ng 3 phót, nhãm nµo t×m ®­îc ®ñ sè l­îng ®å vËt ( t×m hÕt ®­îc nh÷ng kÎ tró Èn) lµ nhãm ®¹t gi¶i nhÊt.
2. C¸c nhãm ch¬i cïng quan s¸t bøc tranh do gi¸o viªn ®­a ra ( hoÆc trong s¸ch gi¸o khoa TV 2) ghi l¹i c¸c tõ gäi tªn c¸c ®å vËt ®· quan s¸t ®­îc vµ sè l­îng mçi lo¹i ®å vËt ®ã vµo giÊy khæ to cã ghi tªn nhãm (thêi gian 3 phót)
3. HÕt thêi gian, c¸c nhãm lªn ®Ýnh tê giÊy ghi kÕt qu¶ lªn b¶ng. Gi¸o viªn h­íng dÉn c¶ líp h« ''®óng'' (hoÆc ''sai'', hoÆc ''thiÕu'') gi¸o viªn trî gióp viÖc x¸c nhËn kÕt qu¶ cña tõng nhãm.
- Khi c¸c nhãm ®äc xong kÕt qu¶, gi¸o viªn cïng c¶ líp dùa vµo sè l­îng ®å vËt t×m ®­îc ®Ó xÕp gi¶i nhÊt, nh×, ba (cã thÓ xÕp ®ång gi¶i nhÊt, nh×, ba hoÆc yªu cÇu tr¶ lêi thªm c©u hái phô ®Ó ph©n râ thø h¹ng).
 * Chó ý: Trß ch¬i nµy ¸p dông cho bµi tËp 3 tiÕt luyÖn tõ vµ c©u tuÇn 6- T52; bµi tËp 1 tiÕt luyÖn tõ vµ c©u tuÇn 11- T 90.
7. Trß ch¬i: Thi ghÐp tiÕng thµnh tõ.
A. Môc ®Ých:
- Më réng vèn tõ b»ng c¸ch ghÐp tiÕng.
- RÌn kh¶ n¨ng nhËn ra tõ, rÌn t¸c phong nhanh nhÑn.
B. ChuÈn bÞ :	
- Dùa theo bµi tËp 1, tiÕt luyÖn tõ vµ c©u tuÇn 12 ( s¸ch gi¸o khoa TV 2 tËp 1- T99) Gi¸o viªn lµm c¸c bé qu©n bµi ghi tiÕng ( ®ñ cho sè nhãm häc sinh tham gia thi); mçi bé qu©n bµi cã kÝch th­íc kho¶ng 5 cm x 15 cm . Mçi bé gåm 24 qu©n ghi c¸c tiÕng sau: yªu (8 qu©n); th­¬ng (4 qu©n); quý (3 qu©n); mÕn ( 6 qu©n); kÝnh (3 qu©n).
- B¨ng dÝnh ®Ó ghÐp 2 qu©n bµi ghi tiÕng thµnh mét tõ (2 tiÕng).
C. C¸ch tiÕn hµnh:
1. C¨n cø vµo sè bé qu©n bµi ®· chuÈn bÞ, gi¸o viªn lËp c¸c nhãm thi ghÐp tiÕng thµnh tõ (mçi nhãm kho¶ng 4; 5 häc sinh ); Cö nhãm tr­ëng ®iÒu hµnh vµ vµo ban gi¸m kh¶o.
VD: Cã 4 bé qu©n bµi- lËp 4 nhãm thi- cö 4 nhãm tr­ëng tham gia vµo ban gi¸m kh¶o cïng víi gi¸o viªn .
2. Gi¸o viªn nªu yªu cÇu:
- Mçi nhãm cã 1 bé qu©n bµi ghi c¸c tiÕng dïng ®Ó ghÐp thµnh c¸c tõ cã 2 tiÕng, c¸c nhãm dïng bé qu©n bµi ®Ó ghÐp tõ (xÕp lªn mÆt bµn, hoÆc dïng b¨ng dÝnh ®Ó ghÐp 2 qu©n bµi ghi tiÕng l¹i ®Ó thµnh 1 tõ).
- Sau kho¶ng 5 phót, c¸c nhãm dõng l¹i; ban gi¸m kh¶o (Gi¸o viªn cïng c¸c nhãm tr­ëng) lÇn l­ît ®i ®Õn tõng nhãm ®Ó ghi kÕt qu¶ vµ cho ®iÓm (cø xÕp ®­îc 1 tõ ®óng, ®­îc 1 ®iÓm).
3. Gi¸o viªn trao c¸c bé bµi cho c¸c nhãm thi ghÐp tõ; ph¸t lÖnh ''b¾t ®Çu'' cho c¸c nhãm lµm bµi. Ban gi¸m kh¶o ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ ghÐp tõ theo néi dung bé bµi ®· chuÈn bÞ (môc B) nh­ sau:
- GhÐp ®óng, ®ñ 12 tõ (mçi tõ cã 2 tiÕng) VD: Yªu th­¬ng, th­¬ng yªu, yªu mÕn, mÕn yªu, kÝnh yªu, yªu kÝnh, yªu quý, quý yªu, th­¬ng mÕn, mÕn th­¬ng, quý mÕn, kÝnh mÕn.
- GhÐp ®óng mçi tõ ®­îc 1 ®iÓm; ®óng c¶ 12 tõ ®­îc 12 ®iÓm.
- Dùa vµo ®iÓm sè, ban gi¸m kh¶o xÕp gi¶i nhÊt, nh×, ba, (hoÆc ®ång gi¶i nhÊt, nh×, ba)
8. Trß ch¬i: §o¸n tõ
A. Môc ®Ých:
- RÌn kü n¨ng ®o¸n nhanh 1 tõ khi biÕt nghÜa hoÆc mét sè dÊu hiÖu h×nh thøc cña tõ ®ã.
- Cñng cè vÒ nghÜa cña tõ vµ më réng vèn tõ ng÷ cho häc sinh .
 B. ChuÈn bÞ :
- Mét sè c©u ®è vÒ tõ, ghi s½n vµo c¸c phiÕu.
VD: - Viªn mµu tr¾ng dïng ®Ó viÕt lªn b¶ng (Lµ g×?)
 - Cã s¾c ®Ó uèng hoÆc tiªm 
 Thay s¾c b»ng nÆng lµ em nhí bµi (Lµ tõ g×?)
 - N¬i em ®Õn häc hµng ngµy (Lµ g×?)
 - Cßn s¾c th× ®Ó nÊu canh
 §Õn khi mÊt s¾c theo anh häc trß. (Lµ tõ g×?)
 - Bãng g× treo ë trªn cao
 §em bao ¸nh s¸ng trµn vµo phßng em. (Lµ g×?)
- Mçi phiÕu ghi 1 c©u ®ã, theo thø tù 1,2,3..lµm c¸c bé phiÕu gièng nhau ®ñ cho sè nhãm ch¬i ( mçi lÇn ch¬i chØ nªn 5 phiÕu/ 1 nhãm x 4 nhãm)
- GiÊy khæ to (hoÆc b¶ng phô) viÕt s½n kÕt qu¶ c¸c tõ (ghi theo sè thø tù trong phiÕu c©u ®è)
- Mçi nhãm cã ®ñ giÊy bót ®Ó ghi kÕt qu¶.
- Gi¸o viªn cïng 2; 3 häc sinh (kh«ng tham gia ch¬i) lµm träng tµi, ghi ®iÓm cña 1 nhãm tham gia ch¬i.
C. C¸ch tiÕn hµnh :
1. Gi¸o viªn lËp 4 nhãm ch¬i (mçi nhãm 4; 5 häc sinh ) nªu yªu cÇu:
- Sau khi nhËn 1 bé phiÕu ghi c¸c c©u ®è vÒ tõ, c¸c nhãm th¶o luËn víi nhau ®Ó gi¶i c©u ®è, t×m tõ vµ ghi kÕt qu¶ vµo tê giÊy cña nhãm (nhí ghi tõ theo ®óng sè thø tù trªn phiÕu)
- HÕt 3 phót, c¸c nhãm dõng l¹i, lÇn l­ît ®äc kÕt qu¶ ®Ó tæ träng tµi ®¸nh gi¸, cho ®iÓm (mçi tõ t×m ®óng ®­îc 2 ®iÓm)
2. Gi¸o viªn ph¸t cho mçi nhãm 1 bé phiÕu vµ ph¸t lÖnh: ''B¾t ®Çu'' ®Ó c¸c nhãm b¾t ®Çu ch¬i. HÕt thêi gian quy ®Þnh, tæ träng tµi b¾t ®Çu ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ cña tõng nhãm b»ng c¸ch:
- D¸n tê giÊy khæ to (hoÆc ®­a b¶ng phô) ghi kÕt qu¶ gi¶i ®¸p c¸c tõ theo ®óng thø tù ghi trªn tõng phiÕu c©u ®è.
- LÇn l­ît ®äc vµ ®èi chiÕu kÕt qu¶ cña tõng nhãm víi gi¶i ®¸p tõ ®· ghi trªn b¶ng (giÊy); cho ®iÓm theo quy ®Þnh.
- So s¸nh ®iÓm sè cña c¸c nhãm ®Ó xÕp lo¹i nhÊt nh×..
9. Trß ch¬i: XÕp tõ theo nhãm.
A. Môc ®Ých: 
- NhËn biÕt nghÜa cña tõ b»ng c¸ch t×m ra nh÷ng ®iÓm gièng nhau cña sù vËt mµ tõ gäi tªn.
- RÌn trÝ th«ng minh, kh¶ n¨ng ph©n tÝch, kh¸i qu¸t nhanh cña ®èi t­îng.
B. ChuÈn bÞ :
 - Lµm c¸c thÎ qu©n bµi trªn mçi thÎ ghi mét tõ cÇn ph©n nhãm.
VD: Chia c¸c tõ sau thµnh 2 nhãm: 
+Ng«, khoai, b¾p c¶i, bÝ.
+ Ng«, lóa , su su, s¾n, m­íp
- Sè l­îng ng­êi ch¬i lµ 2 nhãm ch¬i; mçi ng­êi ch¬i ®Òu cã bót ®Ó ®¸nh dÊu
C. C¸ch tiÕn hµnh :
1. Gi¸o viªn ph¸t cho mçi ng­êi (nhãm) ch¬i mét bé bµi hoÆc mét b¶ng tõ, nªu luËt ch¬i. VD: Dùa vµo nh÷ng ®Æc ®iÓm cña c¸c lo¹i c©y ®­îc gäi tªn trong bé bµi (b¶ng tõ) h·y s¾p xÕp c¸c tõ trong bé bµi thµnh 2; 4 nhãm.
2. Mçi ng­êi (nhãm) ch¬i cÇm b¶ng tõ hoÆc bµy c¸c qu©n bµi ra, ®äc mét l­ît c¸c tõ råi dùa ®Æc ®iÓm gièng nhau cña sù vËt, hµnh ®éng.(còng lµ nghÜa cña tõ ghi trong b¶ng hoÆc trong c¸c qu©n bµi); XÕp c¸c qu©n bµi theo c¸c nhãm hoÆc dïng bót ®¸nh dÊu c¸c tõ trong b¶ng theo nhãm (1; 2)
3. HÕt thêi gian quy ®Þnh (kho¶ng 3 phót) c¸ nh©n (nhãm) nµo ph©n lo¹i ®­îc ®óng vµ nhanh sÏ ®­îc tÝnh ®iÓm vµ ®­îc khen th­ëng (mçi tõ ph©n lo¹i ®óng ®­îc tÝnh 1 ®iÓm)
* Chó ý: trß ch¬i ¸p dông cho c¸c tiÕt luyÖn tõ vµ c©u s¸ch gi¸o khoa TV 2 tËp 2.
- TuÇn 23 T45 (bµi tËp 1)
- TuÇn 26 T 73 (bµi tËp 1)
10. Trß ch¬i : Ai ®óng ai sai.
A. Môc ®Ých :
- RÌn kÜ n¨ng dïng tõ ®óng, nhËn biÕt ®­îc kÕt hîp tõ (tõ chØ ng­êi, chØ sù vËt víi tõ chØ ho¹t ®éng) phôc vô cho kiÓu c©u: Ai lµm g×?
- LuyÖn ph¶n øng nhanh, nh¹y, tËp vËn ®éng.
B. ChuÈn bÞ :
- ChuÈn bÞ mét sè kÕt hîp tõ (tõ chØ ng­êi, sù vËt víi tõ chØ ho¹t ®éng hoÆc côm tõ cã tõ chØ ho¹t ®éng) VD: Chim bay, ng­êi ch¹y, chim hãt, gµ g¸y, tr©u cµy ruéng, b¸c thî rÌn quai bóa, häc sinh ®äc s¸chtrong ®ã cã c¶ nh÷ng kÕt hîp tõ sai. VD: Bß bay, ng­êi hãt, vÞt g¸y
C. C¸ch tiÕn hµnh :
- Häc sinh chia lµm 2 nhãm (A; B) ®øng trong líp hoÆc ë s©n ch¬i theo tõng cÆp (1 ng­êi nhãm A, 1 ng­êi nhãm B). Ng­êi ë mçi nhãm thay nhau "x­íng" trß.
VD: Ng­êi nhãm A h« 1 kÕt hîp tõ; ng­êi cïng cÆp ë nhãm B sÏ thùc hiÖn hµnh ®éng m« pháng hoÆc ®øng im, nÕu lµm ®óng th× vÉn ®­îc ®øng ë hµng, nÕu lµm sai sÏ ph¶i nhÈy lß cß mét vßng vµ ra khái hµng.
TiÕp tôc ch¬i cÆp thø 2, ng­êi ë nhãm B sÏ "x­íng" (h« lªn mét kÕt hîp tõ), ng­êi cïng cÆp ë nhãm A "ho¹" (thùc hiÖn 1 hµnh ®éng m« t¶ ®éng t¸c t­¬ng øng)
KÕt thóc, nhãm nµo cã Ýt ng­êi bÞ ®øng ra khái hµng h¬n sÏ th¾ng.
11. Trß ch¬i "Ai tµi so s¸nh"
 A. Môc ®Ých 
- LuyÖn sö dông tõ ng÷ b»ng c¸ch t¹o nhanh c¸c côm tõ cã h×nh ¶nh so s¸nh ®óng.
- LuyÖn ph¶n øng nhanh, trau dåi trÝ t­ëng t­îng liªn t­ëng cho häc sinh 
B. ChuÈn bÞ
Mét sè mÉu so s¸nh kiÓu: nhanh nh­ c¾t, ®Ñp nh­ tiªn, hãt nh­ kh­íu, häc nh­ vÑt
C. C¸ch tiÕn hµnh
- Nhãm ng­êi ch¬i kh«ng h¹n chÕ sè l­îng, ®øng t¹i chç trong líp hoÆc ®øng vßng trßn ngoµi s©n ch¬i.
- Gi¸o viªn h« lªn 1 tõ (VD: Nhanh) vµ gi¬ tay chØ ®Þnh ng­êi ch¬i.
- Häc sinh ®­îc chØ ®Þnh nªu ®­îc so s¸nh ®óng (VD: nhanh nh­ c¾t, nhanh nh­ chíp, nhanh nh­ tªn b¾n,) th× ®øng yªn. NÕu kh«ng nãi ®­îc hoÆc nãi sai, gi¸o viªn sÏ h«: "nhÈy", ng­êi ®ã sÏ ph¶i nhÈy t¹i chç 3 lÇn hoÆc nhÈy lß cß 1 ®o¹n.
- TiÕp tôc ch¬i, gi¸o viªn cã thÓ h« l¹i tõ ®ã (nÕu cßn c¸ch so s¸nh n÷a) hoÆc h« tõ kh¸c vµ chØ ®Þnh ng­êi thø 2 ch¬i.
12. Trß ch¬i: ®Æt c©u theo tranh
A. Môc ®Ých:
- LuyÖn cho häc sinh biÕt dùa vµo ý mµ c¸c bøc tranh gîi ra, ®Æt ®­îc c©u ®óng ng÷ ph¸p, ®óng néi dung tranh.
- RÌn kÜ n¨ng quan s¸t, t×m ý, ®Æt c©u, luyÖn t¸c phong nhanh nhÑn.
B. ChuÈn bÞ :
- Tranh vÏ dïng ®Ó ®Æt c©u theo tranh ®· ®­îc phãng to (theo s¸ch gi¸o khoa TV 2).
- C¸c b¨ng giÊy, hå d¸n ®Ó ®Ýnh b¨ng giÊy lªn b¶ng; bót d¹ ®Ó viÕt c©u lªn b¨ng giÊy.
- Tªn c¸c nhãm ch¬i ghi s½n lªn b¶ng líp (kho¶ng 3; 4 nhãm ch¬i mçi nhãm 3; 4 ng­êi)
 C. C¸ch tiÕn hµnh :
1. Gi¸o viªn ph¸t cho mçi nhãm 4 hoÆc 5 b¨ng giÊy ®Ó viÕt c©u (hoÆc yªu cÇu viÕt lªn b¶ng líp) vµ h­íng dÉn c¸ch ch¬i.
- Treo bøc tranh lªn b¶ng, yªu cÇu c¸c nhãm quan s¸t.
 - Mçi nhãm ch¬i nhanh chãng suy nghÜ ®Ó ®Æt c©u (cã thÓ viÕt c©u kÓ hoÆc c©u hái) vµ viÕt c©u cña m×nh lªn b¨ng giÊy råi d¸n lªn b¶ng líp ®óng cét ghi tªn nhãm m×nh (nÕu kh«ng cã giÊy, mçi nhãm viÕt c¸c c©u lªn b¶ng líp).
2. HÕt thêi gian ch¬i (kho¶ng 5 – 7 phót) gi¸o viªn cïng c¸c nhãm ®¸nh gi¸, rµ so¸t tõng c©u trªn b¶ng. Nhãm nµo cã sè l­îng c©u ®Æt ®óng ng÷ ph¸p, ®óng néi dung, tranh nhiÒu nhÊt sÏ ®ùoc th¾ng cuéc.
VD: Trß ch¬i cã thÓ ¸p dông cho c¸c bµi tËp 3; TiÕt LTVC tuÇn 1 (TV2 tËp 1- trang9)
-Bµi tËp 3 – tiÕt LTVC tuÇn 30 TV2 tËp 2 T104
13. Trß ch¬i : Thi ®Æt c©u víi tõ cho tr­íc:
A.Môc ®Ých:
- RÌn kÜ n¨ng dïng tõ ®Æt c©u ®óng ng÷ ph¸p.
- LuyÖn ph¶n øng nh¹y, t¸c phong nhanh nhÑn.
B. ChuÈn bÞ :
- C¸c tõ cÇn dïng ®Ó ®Æt c©u thuéc c¸c chñ ®Ò ®· häc (theo yªu cÇu cña bµi tËp trong s¸ch gi¸o khoa TV2)
- Sè häc sinh tham gia kh«ng h¹n chÕ.
C. C¸ch thùc hiÖn:
- Gi¸o viªn nªu ra mét tõ cÇn ®Æt c©u vµ chØ ®Þnh 1 häc sinh bÊt kú ®øng lªn ®Æt c©u. NÕu häc sinh ®Æt c©u ®óng, gi¸o viªn sÏ ®­a ra 1 sè tõ kh¸c ®Ó häc sinh ®ã chØ ®Þnh ng­êi tiÕp theo ®Æt c©u sai sÏ ph¶i nh¶y t¹i chç 5 lÇn. Gi¸o viªn sÏ chØ ng­êi kÕ tiÕp.
14. Trß ch¬i: Thi ®Æt c©u theo mÉu: (Ai lµ g×?)
A. Môc ®Ých: 
- RÌn kÜ n¨ng nãi, viÕt c©u ®óng mÉu: Ai lµ g×? cã sù t­¬ng hîp vÒ nghÜa gi÷a thµnh phÇn chñ ng÷ vµ thµnh phÇn vÞ ng÷.
- LuyÖn ãc so s¸nh, liªn t­ëng nhanh, t¸c phong nhanh nhÑn.
B. ChuÈn bÞ :
- Gi¸o viªn chuÈn bÞ mét sè tõ ng÷ (danh tõ, ng÷ danh tõ) phï hîp víi ®èi t­îng häc sinh líp 2, phôc vô cho viÖc d¹y c¸c bµi tËp ®Æt c©u theo mÉu Ai lµ g×? trong s¸ch gi¸o khoa TV2
C. C¸ch tiÕn hµnh :
- Nh÷ng ng­êi ch¬i chia thµnh tõng cÆp (2 ng­êi) hoÆc thµnh 2 nhãm (A; B) Ng­êi thø nhÊt hoÆc häc sinh ë nhãm thø nhÊt nªu vÕ ®Çu.
 (VD: Häc sinh) ; ng­êi thø 2 (hoÆc häc sinh ë nhãm thø 2) nªu vÕ thø (VD: Lµ ng­êi ®i häc). Sau ®ã 2 ng­êi (hoÆc 2 nhãm) ®æi l­ît cho nhau. Ng­êi nµo (hoÆc nhãm nµo) kh«ng nªu ®­îc sÏ bÞ trõ ®iÓm. HÕt giê ch¬i, ai hoÆc nhãm nµo ®­îc nhiÒu ®iÓm h¬n sÏ th¾ng cuéc.
 * Chó ý: C¸c kiÓu mÉu c©u kh¸c (Ai lµm g×? Ai thÕ nµo?) cã thÓ tiÕn hµnh t­¬ng tù.
15. Trß ch¬i: Chän ng­êi ®èi ®¸p giái.
 A. Môc ®Ých:
 - LuyÖn sö dông c¸c c©u nãi phï hîp trong c¸c t×nh huèng gi¸n tiÕp kh¸c nhau.
- T¨ng c­êng vèn sèng, rÌn kh¶ n¨ng nhËp vai, øng xö, sö dông l­êi nãi ®óng cã v¨n ho¸.
B. ChuÈn bÞ :
- T¹o t×nh huèng giao tiÕp phï hîp víi c¸c chñ ®Ò häc tËp ë líp 2.- Mét sè ®å vËt, tranh ¶nh phôc vô cho chñ ®Ò lùa chän.
C. C¸ch tiÕn hµnh :
1. Chñ trß (gi¸o viªn ) dïng lêi, tranh ¶nh, ®å vËt gîi ra t×nh huèng giao tiÕp.
2. Ng­êi tham gia ch¬i theo tõng cÆp ®èi ®¸p phï hîp chñ ®Ò ®· nªu. CÆp nµo ®èi ®¸p ®­îc l©u, nãi ®­îc nhiÒu cÆp tho¹i (hái- ®¸p) nhÊt, kh«ng sai chñ ®Ò, sö dông c©u ®óng th× ®­îc xem lµ cÆp ®èi ®¸p giái, lµ cÆp th¾ng cuéc.
VD: Trß chuyÖn víi b¹n trong tr­êng:
- Häc sinh A: B¹n häc líp nµo?
- Häc sinh B: M×nh häc líp 2A. ThÕ b¹n ë ®©u?
- Häc sinh A: M×nh häc líp 2D. Líp b¹n ë ®©u?
- Häc sinh B: Líp m×nh ë tÇng 2, phßng ®Çu tiªn bªn tr¸i.
- Häc sinh A: C« gi¸o cña b¹n tªn lµ g×?
- Häc sinh B :
VD: Hái nhau vÒ nghÒ nghiÖp cña bè mÑ.
- Häc sinh A: Bè cËu lµm nghÒ g×?
- Häc sinh B: Bè m×nh lµm b¸c sÜ. Cßn bè cËu?
- Häc sinh A: Bè m×nh lµ
- Häc sinh B: 
III. Bµi häc kinh nghiÖm:
Trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y, t«i lu«n ¸p dông c¸c trß ch¬i phï hîp trong mçi bµi tËp, mçi tiÕt d¹y. KÕt qu¶ thu ®­îc lµ c¸c em tiÕp thu bµi tèt, ph¸t huy tÝnh tÝch cùc, chñ ®éng s¸ng t¹o cña häc sinh , gióp c¸c em häc tËp mét c¸ch tù nhiªn, nhÑ nhµng vµ hiÖu qu¶. ChÊt l­îng häc sinh häc m«n TiÕng ViÖt n©ng lªn râ rÖt. C©u v¨n cña c¸c em Ýt cã tõ dïng sai h¬n. §Æc biÖt rÌn kÜ n¨ng nãi, diÔn ®¹t cña c¸c em rÊt m¹ch l¹c, phong phó, tù nhiªn. NhiÒu c©u v¨n hay, tõ ng÷ ''®¾t'' g©y sù bÊt ngê thó vÞ, cã søc gîi c¶m lín. §iÒu ®ã chøng tá vèn tõ cña c¸c em ®­îc n©ng lªn, c¸c em biÕt sö dông vèn tõ mét c¸ch hîp lý h¬n, sinh ®éng h¬n. Sau mçi giê häc g©y ®­îc sù s¶ng kho¸i ham thÝch häc tËp.
 §Ó cã kÕt qu¶ ®èi chiÕu, t«i tiÕn hµnh kh¶o s¸t t¹i líp 2A do t«i chñ nhiÖm vµ líp 2B bªn c¹nh (kh«ng ¸p dông tæ chøc trß ch¬i). KÕt qu¶ kh¶ quan:
 Lo¹i
Líp
G
K
T
B
Y
Gi¶i nghÜa tõ
§Æt c©u
§­îc
Ch­a ®­îc
§Æt ®­îc
Ch­a ®­îc
2A
12
13
5
0
27
3
26
4
2B
5
14
9
2
18
12
17
13
 Víi ph©n m«n luyÖn tõ vµ c©u, ®Ó häc sinh líp 2 b­íc ®Çu cã ®­îc vèn tõ phong phó, dïng tõ t­¬ng ®èi chuÈn x¸c, cã cän läc nh»m gióp c¸c em häc tèt tiÕng mÑ ®Î còng nh­ c¸c m«n häc kh¸c th× kh«ng thÓ ''nhåi nhÐt'' mét c¸ch cøng nh¾c kiÕn thøc vµo ®Çu häc sinh mµ ®ßi hái c¶ gi¸o viªn vµ häc sinh ph¶i kiªn tr×. Häc sinh ph¶i thù hµnh nhiÒu t¹o thãi quen, tõ ®ã h×nh thµnh kÜ n¨ng, kÜ x¶o. Tuú theo tõng bµi, tõng ®èi t­îng häc sinh ®Ó cã nh÷ng ph­¬ng ph¸p vµ nh÷ng h×nh thøc, trß ch¬i kh¸c nhau thÝch hîp gióp häc sinh n¾m v÷ng kiÕn thøc. §Ó ®¹t ®­îc ®iÒu ®ã trong viÖc d¹y vµ häc ph©n m«n LTVC cÇn cã:
* §èi víi gi¸o viªn :
- Ph¶i hiÓu râ chøc n¨ng, nhiÖm vô cña ph©n m«n (cñng cè vµ më réng vèn tõ, gi¶i nghÜa tõ, sö dông tõ) ®Ó cã c¸c h×nh thøc tæ chøc vµ ph­¬ng ph¸p d¹y cho phï hîp, tr¸nh d¹y nhåi nhÐt, cøng nh¾c ¸p ®Æt; mÊt høng thó cho trÎ.
- Gi¸o viªn ph¶i tù trau dåi cho m×nh cã kiÕn thøc tõ ng÷ phong phó, ng«n ng÷ ph¶i chuÈn x¸c, diÔn ®¹t râ rµng, m¹ch l¹c, trong s¸ng gÇn gòi ®êi sèng ng«n ng÷ trÎ th¬.
- X¸c ®Þnh râ môc tiªu cña tiÕt d¹y ®Ó chuÈn bÞ bµi d¹y mét c¸ch chu ®¸o vµ ®Çy ®ñ c¸c ph­¬ng tiÖn d¹y häc phôc vô cho bµi d¹y. ë mçi bµi d¹y, gi¸o viªn ph¶i x¸c ®Þnh ®­îc: bµi d¹y cÇn nh÷ng g×? vµ d¹y nh­ thÕ nµo? §Ó tiÕt d¹y nhÑ nhµng, tù nhiªn vµ hiÖu qu¶ tõ ®ã lùa chän ph­¬ng ph¸p vµ c¸ch tæ chøc c¸c trß ch¬i phï hîp víi néi dung bµi häc, t©m sinh lý løa tuæi häc sinh 
 - BiÕt cung cÊp chän läc võa ph¶i sè l­îng tõ ng÷ theo chñ ®Ò, song còng ph¶i biÕt lùa chän nh÷ng tõ xa l¹ kh«ng cÇn thiÕt víi vïng ®Þa lý, víi cuéc sèng hµng ngµy cña trÎ chØ mang tÝnh chÊt cung cÊp ®Ó tham kh¶o, khi cÇn dïng tíi. Coi träng nguyªn t¾c d¹y häc võa søc nh»m ph¸t huy tiÒm lùc vµ n¨ng khiÕu tiÕng ViÖt ë mçi häc sinh.
- Ph©n lo¹i ®èi t­îng häc sinh trong líp (vèn tõ, ®Æt c©u) ®Ó cã biÖn ph¸p gióp ®ì, ®éng viÖn sù cè g¾ng cña c¸c ®èi t­îng trong líp.
- BiÕt lùa chän hÖ thèng ph­¬ng ph¸p vµ h×nh thøc d¹y häc phï hîp víi néi dung bµi d¹y vµ ®èi t­îng häc sinh trong líp t¹o nªn sù ho¹t ®éng ®ång bé gi÷a thÇy vµ trß, t¹o sù høng thó häc tËp cña häc sinh mét c¸ch tù nhiªn, tho¶i m¸i. §Ó ®¹t yªu cÇu ®ã yªu cÇu gi¸o viªn ph¶i biÕt khai th¸c vèn kiÕn thøc cña trÎ vµo viÖc x©y dùng kiÕn thøc bµi häc.
* §èi víi häc sinh :
- Ph¶i tÝch cùc häc tËp, chuÈn bÞ bµi tr­íc khi ®Õn líp.
- §Çy ®ñ s¸ch gi¸o khoa vµ ®å dïng häc tËp cña c¸c m«n häc.
- TÝch cùc tham gia c¸c ho¹t ®éng trªn líp rÌn luyÖn cho m×nh ph­¬ng ph¸p häc tËp tÝch cùc, b¶n lÜnh tù tin, biÕt øng xö th«ng minh c¸c t×nh huèng trong cuéc sèng.
* §èi víi c¸c cÊp l·nh ®¹o:
- T¨ng c­êng båi d­ìng, n©ng cao chÊt l­îng ®éi ngò th«ng qua viÖc båi d­ìng th­êng xuyªn vµ héi nghÞ chuyªn ®Ò ®Ó tõng b­íc th¸o gì khã kh¨n, n©ng cao chÊt l­îng giê d¹y.
- §Çu t­ c¬ së vËt chÊt vµ c¸c ph­¬ng tiÖn d¹y häc, tµi liÖu tham kh¶o phôc vô kÞp thêi cho gi¸o viªn d¹y häc. Tõng b­íc hiÖn ®¹i ho¸ c¸c ph­¬ng tiÖn d¹y häc trong nhµ tr­êng tiÓu häc./.

File đính kèm:

  • docskkn_lop_2.doc
Sáng Kiến Liên Quan