Nâng cao chất lượng hoạt động thư viện trong việc phục vụ học tập suốt đời của bạn đọc

I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Trong đề tài này tôi làm rõ một số vấn đề cụ thể như sau: Phải minh

chứng rằng việc học tập suốt đời là nhu cầu thật sự của con người, mang

tính khách quan, là định hướng đúng của cách mạng Việt Nam; Thư viện

nói chung, thư viện trường học nó riêng phải là nơi cung cấp thông tin

đáng tin cậy cho bạn đọc, bảo đảm tốt cơ sở vật chất cho mọi người học

mãi, học không ngừng tiến bộ. Chủ tịch Hồ Chí Minh khi bàn về công tác

học tập, Người nói “Học hỏi là một việc phải tiếp tục suốt đời. Suốt đời phải

gắn liền lý luận với công tác thực tế. Không ai có thể tự cho mình đã biết đủ

rồi, biết hết rồi”. Ngày nay với nền giáo dục tiên tiến, thế giới chứng kiến

trình độ học vấn của con người ngày càng phát triển. Nghị quyết số 29-

NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 (Hội nghị lần thứ Tám Ban Chấp hành

Trung ương khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp

ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường

định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, trong Phần III- Mục 2 chỉ

rõ: “Đa dạng hóa nội dung, tài liệu học tập, đáp ứng yêu cầu của các bậc học,

các chương trình giáo dục, đào tạo và nhu cầu học tập suốt đời của mọi

người”. Công văn 1766/SGDĐT-GDTX ngày 4-8-2014 của Sở Giáo dục và

Đào tạo Đồng Nai về triển khai Đề án học tập suốt đời trong thư viện, bảo

tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ giai đoạn 2012-2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng thư viện trường học phục vụ

học tập suốt đời của bạn đọc. Như vậy học tập suốt đời trở thành nhu cầu của

mỗi con người, là một tất yếu khách quan của xã hội tri thức.

pdf18 trang | Chia sẻ: myhoa95 | Ngày: 26/10/2018 | Lượt xem: 482 | Lượt tải: 5Download
Bạn đang xem tài liệu "Nâng cao chất lượng hoạt động thư viện trong việc phục vụ học tập suốt đời của bạn đọc", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 thấm nhuần là vậy! không có lời nói nào hay hơn gửi lại cho con 
cháu bằng tham quan học tập ở thực địa! Ngày nay, ta không thể tách mình 
khỏi đời sống thế giới, nhưng phải tìm cách hạn chế mặt xấu, văn hóa đồi 
 10 
trụy, bạo lực bằng sự nỗ lực chung của xã hội, thắt chặt sự quản lý nhà nước; 
trong đó thư viện góp phần không nhỏ hình thành thế giới quan, nhân sinh 
quan cách mạng cho thế hệ trẻ, để họ trở thành công dân sống và làm việc có 
ích cho xã hội. Đọc sách hay để hình thành môi trường văn hóa học đường 
văn minh! 
Một vấn đề nữa tôi đặt ra trong giải pháp là, chúng ta đang xây dựng nền 
Pháp quyền xã hội chủ nghĩa, quản lý xã hội bằng Hiến pháp và pháp luật. 
Con người hiện đại phải có hiểu biết pháp luật, mà pháp luật thì thường xuyên 
thay đổi cho phù hợp với tiến trình phát triển của xã hội loài người. Thư viện 
phải là nơi lưu trữ, cập nhật và quảng bá văn bản pháp luật, có như thế công 
tác pháp chế mới được thực thi nhanh chóng, đạt hiệu quả cao. Thư viện 
Trường THPT Nguyễn Trãi có trên 150 đầu sách pháp luật, được cập nhật 
thường xuyên, những bộ luật mới nhất. Đối với con người kiến thức pháp luật 
phải cập nhật suốt đời, không ngừng nghỉ. 
b). Minh chứng 
Khi nhà trường phát động phong trào trào “Xây dựng nhà trường thân 
thiện, học sinh tích cực”, trong giờ chào cờ tôi hướng dẫn cho các em biết 
những sách: Giao tiếp ứng xử tuổi học đường (8871), Trên sa mạc và trong 
rừng thẳm (2688), Biết cách tự bảo vệ mình (9167), Sổ tay văn hóa giáo viên 
(7523), Chỉ thị 40 của Bộ GD&ĐT, Thời thơ ấu (số sách 3171), Ký ức phụ nữ 
Miền Đông ( 4998), Tuổi thơ dữ dội (2478), Những yếu tố quyết định thành 
công trong học tập (2682), Theo đuổi tri thức (2656) Trong các cuộc thi 
thuyết trình về Kể chuyện tấm đạo đức Hồ Chí Minh thư viện đã cung cấp 
cho các em đầy đủ sách viết về đạo đức của Bác Hồ như: Sửa đổi lề lối làm 
việc (Hồ Chí Minh), Tài liệu học tập chuyên đề HTTG đạo đức Hồ Chí Minh 
(BTC TW Đảng), Bác Hồ kính yêu của chúng em (Trần viết Lưu), Sức Mạnh 
từ tấm lòng kính yêu Bác (Nguyễn Ngọc Truyện), Danh nhân Hồ Chí Minh 
(Thành Duy), Hồ Chí Minh trả lời báo chí (Nguyễn Sông Lam). Tài liệu về 
giáo dục pháp luật thư viện cung cấp cho bạn đọc rất nhiều: Hiến pháp Nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013, Hỏi & Đáp về quyền trẻ em, 
..vv Khi học bài về Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường, các em 
tham khảo sách Bộ luật môi trường; qua đó, các em sẽ hiểu sâu hơn bài giảng 
của thầy. Hay qua các đợt truyên truyền về biển đảo Việt Nam, các em sẽ đến 
thư viện để mượn tài liệu về làm bài dự thi. Sử dụng internet phòng thư viện 
để cung cấp các văn bản quy phạm pháp luật, tài liệu Công ước Liên hợp 
Quốc về Luật biển, Luật biển Việt Nam năm 2012 cho cán bộ, giáo viên, nhân 
viên và học sinh. 
c). Phân tích, so sánh 
Đọc sách giúp chúng ta thấm nhuần sâu sắc thế giới quan Mác-Lê nin, tư 
tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, hiểu rõ chủ trương, chính sách của Đảng, sống 
và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. Qua tuyên truyền miệng, qua sách 
báo, tài liệu có trong thư viện nhằm củng cố kỷ cương, nền nếp, văn hóa trong 
trường học. Trong năm học 2014-2015, không có học sinh nào của Trường 
 11 
THPT Nguyễn Trãi bị xử lý kỷ luật. Xây dựng tủ sách pháp luật đầy đủ sách 
luật các lĩnh vực, thường xuyên cập nhật là việc làm thường xuyên của thư 
viện nhà trường, giúp bạn đọc học cập nhật pháp luật suốt đời. Phổ biến rộng 
rãi chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước, ý thức tôn trọng 
của công, thật thà, dũng cảm của con người mới là việc làm rất hữu ích của 
thư viện. 
4. Giải pháp 4: Thư viện góp phần định hướng sự lựa chọn thông tin, 
kịp thời nắm bắt nhu cầu thị hiếu đọc lành mạnh 
a). Mô tả 
Ngày nay, mặc dù khoa học kỹ thuật số lên ngôi, nhưng sách báo tuyền 
thống không mất đi mà vẫn phát triển đa dạng, phong phú hơn nhiều ngày 
xưa. Việc tham gia đọc sách để học hỏi, giải trí là nhu cầu thiết yếu mãi mãi 
của một con người cho tới lúc về cõi vĩnh hằng. Hướng dẫn chọn lọc thị hiếu 
thông tin lành mạnh của giới trẻ là yêu cầu luôn luôn đặt ra với nhà quản lý, 
nhà giáo dục và của thư viện. Với chức năng luân chuyển sách báo, thông qua 
nội dung của nó, thư viện THPT Nguyễn Trãi góp phần tích cực vào việc 
nâng cao chất lượng dạy và học, xây dựng thế giới quan khoa học, nếp sống 
văn minh cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh. Sách báo ở thư 
viện được chọn lọc dựa trên định hướng pháp lý của nhà nước, phù hợp với 
lứa tuổi học sinh, phù hợp chương trình mà Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. 
Việc đọc sách lành mạnh giúp các em khỏe khoắn về tinh thần, giống như ta 
giữ gìn chiếc áo mới không để hoen ố; không để nhục dục tầm thường, không 
để sách báo phản động đầu độc thế hệ trẻ. Làm cho các em có thể thích nghi 
với những thay đổi nhanh chóng của xã hội hiện đại và khẳng định giá trị 
nhân văn của mình. Thông qua sách báo, tài liệu, internet chính thống để cung 
cấp cho người đọc thông tin tốt nhất. 
b). Minh chứng 
Hằng năm thư viện nhà trường đều làm công tác kiểm kê, thanh lý sách 
rách nát, sách có nội dung đã lạc hậu. Không để lọt những sách có nội dung 
phản động, chống chính sách của Đảng, chống Nhà nước, không cho sách báo 
câu khách, thị hiếu rẻ tiền lọt vào thư viện. Thư viện thường xuyên bổ sung 
sách mới có nội dung tốt; năm 2014, trường đầu tư cho thư viện 11 tiệu 700 
nghìn đồng để mua sách mới. Sách bài tập nâng cao Toán, Lý, hóa, Sinh, Văn, 
Sử, Địatheo danh mục quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, do Nhà xuất 
bản Giáo dục Việt Nam phát hành từ năm 2010 đến nay. Việc truy cập 
internet ở trường mọi người đều phải đăng ký, có kiểm soát chặt chẽ, nghiêm 
cấm việc phát tán tài liệu có nội dung chống Đảng, chống Nhà nước, làm lộ bí 
mật Quốc gia, tài liệu có nội dung văn hóa phản động, trụy lạc trái với pháp 
luật, trái với đạo lý của người Việt Nam 
c). Phân tích 
 12 
Người làm công tác thư viện mỗi năm học qua già đi nhiều lắm, nhưng các 
em nối tiếp nhau vào trường, trẻ mãi! Tâm hồn các em giống như tờ giấy 
trắng, phải viết, vẽ lên đó cả một tương lai xán lạn. Hướng dẫn cho các em 
đọc sách là cách tốt nhất để nuôi dưỡng tâm hồn tuổi trẻ. Để các em có tình 
yêu con người, yêu Tổ quốc xã hội chủ nghĩa thì việc tuyên truyền sách báo 
của Đảng, của Nhà nước rất quan trọng. Mưa dầm thấm lâu, chúng ta những 
cán bộ thư viện trên mặt trặn văn hóa, giáo dục không thể buông lỏng khâu 
quản lý thư viện. Thông qua chương trình Quản lý thư viện, tôi biết được sách 
nào bạn đọc mượn nhiều nhất, độc giả nào mượn sách nhiều nhất trong năm 
học để nắm bắt thị hiếu lành mạnh, bổ sung cho Kế hoạch hoạt động thư viện 
năm học mới tới. Nuôi dưỡng đạo đức là việc làm suốt đời của mỗi con 
người. 
5. Giải pháp 5: Thư viện góp phần Học tập suốt đời qua sách báo, tài 
liệu, internet, băng hình, trang mạng giáo dục trực tuyến, mạng xã hội 
cho bạn đọc 
a). Mô tả 
Nhu cầu học tập suốt đời của con người là có thật, bác cán bộ về hưu cạnh 
nhà tôi thường tâm sự: Mỗi ngày bác phải đọc một vài trang báo, ngày nào 
không đọc báo là mình cảm thấy như thiếu vắng cái gì đó to lớn, một tuần 
không đọc sách, đọc báo bác ví mình mê muội đi nhiều lắm! Đó là nhu cầu 
giải trí, nhu cầu hiểu biết đòi hỏi chúng ta. Để đáp ứng đầy đủ sách báo, tài 
liệu cho việc học tập suốt đời Thư viện nhà trường cần phải đầu tư tốt hơn 
nữa về cơ sở vật chất, lượng sách báo phải tăng lên hằng năm, phải được số 
hóa sách báo, nối mạng internet để thầy cô và học sinh truy cập lấy tư liệu 
phục vụ dạy và học. 
Học tập để nâng cao trình độ chính trị, trình độ chuyên môn, trình độ tin 
học, ngoại ngữ là công việc thường xuyên của mọi người. Trong nghề nghiệp 
không có trường nào dạy hết “món” nghề cho ta, chỉ có qua thực tiễn, qua học 
hỏi sách báo, mọi người mới nâng cao tay nghề. Một giáo viên sắp đến tuổi 
nghỉ hưu, có thâm niên nghề trên 40 năm, nhưng vẫn phải học qua tập huấn 
thường xuyên, qua tài liệu, sách giáo khoa, internet để bổ sung kiến thức mới 
cho mình. Đố ai bảo: Tôi giỏi lắm rồi, tôi không cần học, không cần sách vở? 
xây dựng thư viện đầy đủ sách, qua sách báo, tài liệu chuyên ngành mà thư 
viện cung cấp, với những công cụ chuyên nghiệp, kỹ thuật và phương tiện có 
 13 
trong tay, thư viện thực hiện được nhiệm vụ hướng dẫn độc giả sưu tầm sách 
báo, tài liệu phục vụ học tập suốt đời của mỗi con người. Sách báo còn nêu 
gương anh hùng trong đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, trong xây dựng 
và bảo vệ tổ quốc Xã hội chủ nghĩa ngày nay. Những điển hình tiên tiến có 
tác dụng giáo dục lòng yêu nước, yêu quê hương, yêu nghề cho thế hệ trẻ. Bác 
Hồ căn dặn chúng ta: “Việc thế giới rất nhiều, học không bao giờ hết. Người 
có học mới tiến bộ. Càng học càng tiến bộ”. 
b). Minh chứng 
- Thư viện trường THPT Nguyễn Trãi có 2500 bản sách giáo viên, nghiệp 
vụ giáo viên, phục vụ cho 69 giáo viên. 
- 1600 bản sách giáo khoa các môn học phục vụ cho học sinh. 
- 2850 bản sách tham khảo cơ bản và nâng cao của khoa học tự nhiên phục 
vụ cho giáo viên và học sinh. 
- 2630 bản sách tham khảo cơ bản và nâng cao của khoa học xã hội phục 
vụ cho giáo viên và học sinh. 
- 600 bản sách khoa học kỹ thuật phục vụ mọi đối tượng. 
- 110 bản sách nông, lâm, nghư nghiệp. 
- 1000 bản sách văn học phục vụ mọi đối tượng. 
- Ngoài ra có 500 bản sách từ điển tra cứu, y học, học nghề phục vụ mọi 
đối tượng. 
- Thư viện được nối mạng Internet, băng hình học liệu 180 bản. 
Chúng ta đang xây dựng cá nhân, dòng họ, xã hội học tập, ở đó con người 
được học tập mọi lúc, mọi nơi, với phương tiện đa thông tin. Nguyên lý giáo 
dục của Đảng ta hiện nay là thực hiện nền giáo dục mở, đào tạo con người 
phát triển toàn diện. Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế thị 
trường theo định hướng Xã hội chủ nghĩa đòi hỏi con người phải có trình độ 
công nghệ thông tin để quản lý công việc, có tay nghề cao khi vận hành công 
cụ sản xuất. Mục đích tối cao của con đường học tập suốt đời mỗi tổ chức, cá 
nhân trong xã hội ta là thực hiện xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Thực 
hiện công bằng trong giáo dục, trong hiểu biết là một trong những ưu tiên 
hàng đầu của Đảng và Nhà nước. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “ 
đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”, ước mơ của 
Người nay đã thành hiện thực. Đa dạng hóa tài liệu để phù hợp với từng đối 
tượng, từng lứa tuổi trong học tập là công việc của một thư viện trường học 
hiện đại. Trong điều kiện vô cùng khó khăn về trang bị vật chất, phòng đọc, 
kho sách, nhưng bản thân tôi cùng với nhà trường hết sức chăm lo củng cố 
thư viện, tăng cường phát triển công tác bạn đọc. Nguồn sách báo thư viện dồi 
dào, cập nhật để cung cấp cho giảng dạy, học tập, bổ sung kiến thức liên môn 
là rất cần thiết trong nhà trường. Sách báo luôn luôn góp phần vào việc nâng 
tri thức toàn diện, phục vụ xã hội học tập, học tập suốt đời của con người. Cán 
bộ quản lý, thủ thư phải bảo đảm cho thư viện nhà trường trở thành trung tâm 
văn hoá, giáo dục mang tính Đảng là nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu. 
c). Phân tích, so sánh 
 14 
Nguồn sách báo, tài liệu phục vụ cho học tập suốt đời của mọi đối tượng 
bạn đọc phải thật sự phong phú, là kho tư liệu đồi dào cả về nội dung lẫn hình 
thức, để ai cần tra cứu một vấn đề nào đó đã quên, hoặc hết sức mới mẻ, đến 
thư viện sẽ đáp ứng yêu cầu cho độc giả. Thông qua sách báo trong thư viện, 
internet, học liệu để mọi người: Học mãi, học nữa để nâng cao tay nghề, nâng 
cao trình độ nhận thức chính trị, tin học, ngoại ngữ, vốn văn hóa và kỹ năng 
sống của mình. Nhờ thường xuyên học tập, trau dồi kiến thức mà Trường hiện 
có 3 cán bộ quản lý và 71 thầy cô đạt chuẩn về trình độ chuyên môn; có 9 
giáo viên có trình độ Cao học. Trường có nhiều sáng kiến kinh nghiệm được 
xếp loại cấp tỉnh. Đội ngũ giáo viên đồng đều về chất lượng, nhiều giáo viên 
đạt năng lực chuyên môn giỏi, giỏi về công nghệ thông tin, sáng tạo trong dạy 
học, có ý thức vươn lên để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Giáo dục tư 
tưởng và truyền thống cách mạng cho các em, những chủ nhân tương lai của 
đất nước là việc làm mãi mãi không ngừng nghỉ. Những cuốn sách có nội 
dung tốt, phù hợp với lứa tuổi học sinh, được đọc trong thời niên thiếu không 
những lưu lại trong trí nhớ các em suốt đời, mà còn có nhiều ảnh hưởng tích 
cực đến sự phát triển trong tương lai của bạn đọc. 
 15 
6. Giải pháp 6: Xây dựng cộng đồng học tập, xã hội học tập trong thư 
viện 
a). Mô tả 
Là những người cùng chung một môi trường, có các mối quan tâm chung, 
thư viện trường học phục vụ thầy cô, công nhân viên và học sinh tạo nên một 
công đồng học tập. Để phát triển cộng đồng học tập trong thư viện, đòi hỏi ở 
đó thủ thư phải có thái độ phục vụ chuyên nghiệp, phương tiện hành nghề tiên 
tiến. Nhiều cộng đồng học tập ta sẽ có một xã hội học tập. Trong thời đại toàn 
cầu hóa, không những có một xã hội học tập mà có cả một thế giới học tập. 
Khoa học kỹ thuật được truyền đi nhanh chóng từ quốc gia này sang quốc gia 
khác. Ngày nay, chúng ta cần giữ vững môi trường hòa bình, đẩy mạnh công 
nghiệp hóa nước nhà, trong đó xây dựng nền giáo dục phát triển, dựa trên nền 
tảng xã hội học tập, học tập suốt đời là mục tiêu mà toàn Đảng, toàn dân ta 
đang thực hiện. Khi xã hội học tập phát triển thì thư viện nhà trường thật sự 
xứng danh: Trung tâm học tập, thông tin, văn hóa cộng đồng. 
b). Minh chứng 
Trong chương trình biên soạn thư mục phục vụ học tập, tôi có biên tập 
thư mục Học mãi cho các em nghe trong giờ giới thiệu sách dưới cờ, để giúp 
các em trở thành người biết lắng nghe, các em có thói quen đọc sách hay. 
Trong năm học 2014- 2015 có 32742 lượt học sinh tham gia đọc sách ở thư 
viện, trung bình 3638 lượt/1 tháng. Có 1630 lượt bạn đọc được mượn sách về 
nhà học bài, tham khảo bài tập. Thư viện tổ chức hưởng ứng Ngày sách Việt 
Nam từ 2/3/2015 đến 24/4/2015, bằng nhiều hình thức hoạt động phong phú: 
Truyền truyền mục đích, ý nghĩa của ngày sách, khuyến khích thầy cô và học 
sinh đến thư viện nhiều hơn, trưng bày sách mới, Tổ công tác thư viện đưa 
sách tham khảo về lớp..vvv. Thư viện tổ chức thực hiện chỉ đạo của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Đồng Nai tại văn bản số 8231/UBND-VX ngày 04/9/2014 về 
việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2014, từ 29/9/2014 đến 
ngày 05/10/2014. Hưởng ứng Ngày thơ Việt Nam năm 2015 
c). Phân tích, so sánh 
Người làm công tác với người đọc, ước mơ có một thư viện hiện đại như 
các nước tiên tiến để hành nghề. Với nhiệt huyết của con người thôi thì chưa 
đủ mà phải có vật chất, vật chất là cái quyết định chất lượng đọc. Trong 
những năm qua, tuy còn nhiều khó khăn, nhưng Ban Giám hiệu nhà trường đã 
chăm lo đầu tư cho thư viện, trang bị bàn ghế mới, chi tiền mua sách thường 
xuyên. Ngoài ra nhà trường còn kêu gọi các mạnh thường quân, phát động 
học sinh góp sách cho thư viện. Nhờ vậy, thư viện THPT Nguyễn Trãi mới 
duy trì được sức sống của nó. 
Một khi Thư viện đã hình thành Trung tâm học tập, thông tin, văn hóa 
cộng đồng thì giá trị của nó tăng cả về hình thức lẫn nội dung. Việc đông đảo 
người tham gia đọc sách làm tăng sự luân chuyển (vòng quay) của sách, giá 
trị tri thức đã được phổ cập, nhân rộng lên nhiều lần trong xã hội. Với chức 
 16 
năng giáo dục và huấn luyện, Thông tin và tư vấn, Phát triển văn hóa cộng 
đồng đã giúp các em thường trao đổi về kỹ năng hợp tác, giao tiếp với bạn, 
với thầy cô giáo về câu chuyện, nhân vật, sự kiện, tình huống vừa đọc. Phổ 
biến tri thức là nhiệm vụ trọng tâm của thư viện nhà trường trong năm học 
2014-2015, đã đạt những thành tích bước đầu đáng khích lệ. 
7. Giải pháp 7: Nâng cao tính chuyên nghiệp của một thư viện trong 
thời đại @, mới thực sự là địa điểm học tập suốt đời của mọi người 
a). Mô tả 
Thư viện trường trực thuộc tổ Hành chính Trường THPT Nguyễn Trãi, 
thực hiện chủ trưởng của Đảng, Nhà nước về cải cách hành chính, là bộ phận 
phải thực sự đổi mới quyết liệt về công tác quản lý để nâng cao chất lượng 
bạn đọc. Sự bùng nổ thông tin nhanh chóng, khoa học công nghệ phát triển 
như vũ bão. Trên cơ sở đó hoạt động thư viện trường học cũng phải tiếp tục 
đổi mới, Người quản lý và cán bộ thư viện phải nhanh chóng nắm bắt thời cơ, 
phát huy tính tích cực của sách báo trong giáo dục học sinh, một trong những 
nhiệm vụ chủ chốt của cán bộ thư viện. Phải đổi mới về trang thiết bị, đổi mới 
về cách trình bày sách và cung cách phục vụ của thủ thư, nhất là đổi mới thực 
chất kho sách. Chuyển từ cách quản lý thủ công sang cách quản lý bằng công 
nghệ thông tin, tạo kho mở, dùng các phần mềm kiểm soát người đọc. Phấn 
CHĂM LO PHÁT TRIỂN NGUỒN SÁCH BÁO, TÀI LIỆU ĐỂ PHỤC VỤ BẠN 
ĐỌC TẠI THƯ VIỆN TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI 
 17 
đấu tiến lên thông tin số, lớp học ảo, tiến kịp chất lượng thư viện các nước 
phát triển. Thư viện trường học chuyên nghiệp, bảo đảm sự thân thiện là một 
trong những bộ phận góp phần đảm bảo chất lượng giáo dục, tổ chức tốt các 
hoạt động của thư viện chính là: Tạo điều kiện nâng cao chất lượng giáo dục 
toàn diện của nhà trường trong giai đoạn hiện nay. 
b). Minh chứng 
Thư viện trường Nguyễn Trãi đã dùng phần mềm Quản lý thư viện để 
quản lý sách báo, quản lý công tác bạn đọc, quản lý cơ sở vật chất trang bị 
cho thư viện. 
Đa dạng các hình thức tuyên truyền giới thiệu sách, như: Theo chủ đề, 
theo các ngày kỷ niệm lớn của dân tộc, tham gia Ngày sách Việt Nam, Ngày 
thơ Việt Nam, Ngày pháp luật Việt Nam. 
Quảng bá sách thư viện, bằng cách thông qua học sinh, các em trong Tổ 
công tác thư viện là những em chăm học, ham mê đọc sách, có kiến thức lại 
tài diễn thuyết. Thực hiện chiến lược “vết dầu loang”, từ Tổ công tác thư viện, 
sách nhanh chóng về với bạn đọc và nội dung lại sát với chương trình học. 
Thủ thư có thái độ phục vụ tốt, đứng đắn, cầu thị, thực sự quan tâm tới bạn 
đọc, gần gũi với mọi người, có khả năng giải đáp mọi thắc mắc của người đọc 
một cách nhanh chóng và chính xác. Khi bạn đọc yêu cầu, bằng mọi cách đáp 
ứng nhanh, nếu một cuốn sách mà bạn đọc yêu cầu chưa có trên giá, thì tôi có 
thể đưa ra cho bạn đọc một cuốn sách có tên khác, nhưng nội dung tương 
đương và có thể còn tốt hơn, mình thực sự phải có uy tín và lòng tin đối với 
mọi người đến học tập ở thư viện. 
c). Phân tích, so sánh 
Từ thực tiễn tôi nhận thấy, để phát huy vai trò của thư viện phục vụ học 
tập suốt đời của người 
đọc, đòi hỏi quản lí 
thư viện phải có lòng 
yêu nghề, đam mê 
đọc sách, có kiến thức 
rộng và khả năng diễn 
đạt tốt. Ngoài ra, 
người làm công tác 
thư viện còn phải và 
có năng lực quản lí, 
phối hợp với các tổ 
chuyên môn, các đoàn 
thể trong tổ chức các 
hoạt động của thư 
viện. Trong đó việc 
chăm lo xây dựng cơ 
sở vật chất thư viện 
 18 
ngày càng khang trang, sách báo ngày càng nhiều, tốt về nội dung là nhiệm vụ 
hàng đầu. Chỉ có những người làm nghề thư viện chân chính mới hiểu hết 
những gì họ phải có và cần phải có để khoa học thư viện phát triển, phục vụ 
tốt bạn đọc và tự khẳng định chính mình. 
IV. ĐỀ XUẤT, KHUYẾN NGHỊ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG 
Những sáng kiến kinh nghiệm của tôi đã góp phần nâng cao hiệu quả của 
hoạt động thư viện, thư viện Trường THPT Nguyễn Trãi đạt danh hiệu Xuất 
sắc theo tiêu chuẩn 01. Đọc sách đã giúp học sinh có sự chuyển biến tích cực 
về nhận thức và gây được sự hứng thú để các em đến với thư viện. Chương 
trình Quản lý thư viện tôi đã cung cấp cho nhiều trường trong tỉnh Đồng nai, 
làm việc có hiệu quả. 
Sáng kiến kinh nghiệm có thể áp dụng được cho tất cả các thư viện thư 
viện trường phổ thông. 
V. TÀI LIỆU THAM KHẢO 
 Tài liệu tham khảo: 
1- Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013, Hội nghị lần thứ 
Tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI. 
2- Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ thư viện trường phổ thông của Vũ Bá Hòa 
(chủ biên). 
3- Hồ Chí Minh về giáo dục của GS. TS. Phan Ngọc Liên, Nhà xuất bản 
Từ điển Bách khoa, năm 2007. 
NGƯỜI THỰC HIỆN 
 Nguyễn Công Hoàn 

File đính kèm:

  • pdfskkn_nang_cao_chat_luong_hoat_dong_thu_vien_trong_viec_phuc_vu_hoc_tap_suot_doi_cua_ban_doc_1319.pdf
Sáng Kiến Liên Quan