Mẫu bìa sáng kiến kinh nghiệm Một số phương pháp rèn luyện kĩ năng nhảy xa cho học sinh nữ Lớp 9 bậc THCS

Một số phương pháp rèn luyện kĩ năng nhảy xa cho học sinh nữ Lớp 9 bậc THCS

doc1 trang | Chia sẻ: sangkien | Ngày: 29/07/2015 | Lượt xem: 1586 | Lượt tải: 32Download
Bạn đang xem tài liệu "Mẫu bìa sáng kiến kinh nghiệm Một số phương pháp rèn luyện kĩ năng nhảy xa cho học sinh nữ Lớp 9 bậc THCS", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phßng GD-§T Long Mü
 Tr­êng THCS L­¬ng T©m
 Tæ: Hãa - Sinh - C«ng nghÖ - TD
 §Ò tµi: Mét Sè Ph­¬ng Ph¸p RÌn LuyÖn 
 KÜ N¨ng Nh¶y Xa Cho Häc Sinh N÷ 
Líp 9 BËc THCS
Ng­êi thùc hiÖn: Lª ThÞ Hång Th¾m 
N¨m häc: 2014 - 2015

File đính kèm:

  • docBia_SKKN.doc
Sáng Kiến Liên Quan