Một số kinh nghiệm trong quản lý tài chính ở trường tiểu học

Phần I: Mở đầu

1. Cơ sở lý luận

KÕ to¸n lµ mét c«ng việc rất quan trọng thÓ thiÕu trong mọi cơ quan nhà nước hành chính sự nghiệp, nó luôn tồn tại song song vói sự phát triển kinh tế xã hội, nó rắn liền vói hoạt động quản lý. Công tác kế toán đòi hỏi người làm phải thật tỉ mỹ, râ rµng vµ cã ®é chÝnh x¸c cao. Bởi tiền lương của người lao động là nhu cầu là nguồn nuôi sống con người nên rất nhạy bén dễ xãy ra tranh cải khi có khuất mắc giũa người cấp lương và người nhận luong. Chính vì vậy cần phải có sự thay đổi về mọi mặtđể có thể đáp ứng được yêu cầu quản lý ngày càng cao, phù hợp với sự phát triển cử xã hội.

 

doc14 trang | Chia sẻ: binhthang88 | Ngày: 24/11/2017 | Lượt xem: 2198 | Lượt tải: 20Download
Bạn đang xem tài liệu "Một số kinh nghiệm trong quản lý tài chính ở trường tiểu học", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó.
	 Căn cứ Luật bảo hiểm xã hội và các văn bản của bảo hiểm xã hội tỉnh, huyện
	 Căn cứ Thông tư liên tịch số 76/1999/TTLT/BTC-TLĐLĐ ngày 16/6/1999 Liên Bộ Bộ Tài chính - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn Huớng dẫn trích nộp kinh phí công đoàn (2%)
	Với những thông tư này đói hỏi người kế toán phải thực hiện một khối lượng hồ sơ, sổ sách khổng lồ. Cần phải được thực hện một cách khoa học, tỉ mĩ, đễ chế độ của giáo viên được thực hiện đầy đủ, kịp thời, không đễ xãy ra say sót.
1.1.2/ Một số kinh nghiệm trong quản lý tài chính 
Hàng tháng nhiệm vụ của kế toán tiền lương:
Một là phải lập bảng đăng ký lương cho cơ quan cấp trên hoặc cơ quan quản lý về mặt tiền lương ký xác nhận.
Hai là lập bảng ký nhận lương cho người lao động.
Ba là lập các biểu liên quan đến công tác chi trả tiền lương qua tài khoản.
In bảng thuyết minh mục lục ngân sách NN
Cập nhập lưu trữ thông tin của tháng hiện hành
In bảng chi trả tiền lương cho người lao động, và các biểu mẫu ngân hàng
In thanh toán A
In thanh toán qua ngân hàng
- In thông báo tiền lương
Kiểm tra các tháng đã nhận
Chuyển thông tin về tiền lương của tháng đó cho người lao động	
1.1.3/ C¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng
Theo chÕ ®é hÖn hµnh th× c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng gåm:
1.1.3.1. B¶o hiÔm· héi ( BHXH) 
B¶o hiÓm x· héi lµ sù ®¶m b¶o thay thÓ hoÆc bï ®¾p mét phÇn thu nhËp cñang­êi lao ®éng khi hä bÞ gi¶m hoÆc mÊt thu nhËp do èm ®au, thai s¶n, tai n¹n lao ®éng, bÖnh nghÒ nghiÖp,thÊt nghiÖp, hÕt tuæi lao ®éng hoÆc ®· chÕt, trªn c¬ së ®ãng vµo quÜ b¶o hiÓm x· héi.
	Theo c«ng ­íc 102(1952) cña ILO ®· nªu ra chÝn chÕ ®é b¶o hiÓm. ë ViÖt Nam tuy ch­a thùc hiÖn ®­îc hÕt chÝn chÕ ®é ®ã nh­ng còng ®· thùc hiÖn ®­îc mét sè chÕ ®é b¶o hiÓm. HiÖn nay theo ®iÒu 4-LuËt b¶o hiÓm x· héi cã qui ®Þnh c¸c chÕ ®é b¶o hiÓm x· héi gåm c¸c chÕ ®é sau:
+ ChÕ ®é trî cÊp èm ®au;
+ ChÕ ®é trî cÊpthai s¶n;
+ ChÕ ®é trî cÊp tai n¹n lao ®éng, bÖnh nghÒ nghiÖp;
+ ChÕ ®é h­u trÝ;
+ ChÕ ®é tö tuÊt.
	Nguån h×nh thµnh quÜ b¶o hiÓm x· héi chñ yÕu do c¸c ®¬n vÞ cã sö dông lao ®éng trÝch mét tû lÖ nhÊt ®Þnh trªn quÜ tiÒn l­¬ng, tiÒn c«ng ®ãng b¶o hiÔm x· héi cña ng­êi lao ®éng ®Ó nép cho c¬ quan b¶o hiÓm x· héi theo ®iÒu 91 vµ ®iÒu 92 cña LuËt b¶o hiÓm x· héi qui ®Þnh.
+ Ng­êi sö dông lao ®éng ®­îc gãp 16% trªn quÜ tiÒn l­¬ng, tiÒn c«ng ®ãng b¶o hiÓm x· héi cña ng­êi lao ®éng trong ®¬n vÞ;
+ Ng­êi lao ®éng ®ãng gãp b»ng 6% møc tiÒn l­¬ng, tiÒn c«ng vµo quÜ h­u trÝ vµ tö tuÊt;
+ Nhµ n­íc hç trî thªm ®Ó ®¶m b¶o thùc hiÖn c¸c chÕ ®é b¶o hiÓm x· héi ®èi víi ng­êi lao ®éng.
	ViÖc sö dông vµ chi quÜ b¶o hiÓm x· héi ë cÊp qu¶n lý nµo còng ph¶i thùc hiÖn theo chÕ ®é qui ®Þnh v× b¶o hiÓm x· héi lµ mét trong nh÷ng chÝnh s¸ch kinh tÕ x· héi quan träng cña Nhµ n­íc. Nã kh«ng chØ x¸c ®Þnh khÝa c¹nh kinh tÕ x· héi mµ cßn ph¶n ¸nh mét chÕ ®é x· héi cña mét quèc gia.
1.1.3.2. B¶o hiÓm ytÕ (BHYT)
	Trong cuéc sèng ai còng muèn m×nh ®­îc m¹nh kháe, Êm no, h¹nh phóc. Nh­ng cuéc sèng lu«n cã nh÷ng rñi ro bÊt ngê nh­: èm ®au,bÖnh tËt... kh«ng thÓ tr¸nh khái. §Ó cã nh÷ng chñ ®éng trong vÊn ®Ò tµi chÝnh th× mçi ng­êi ®Òu cã nh÷ng biÖn ph¸p riªng ®Óth¸ogì gi¶i quyÕt. B¶o hiÓm ytÕ ra ®êi nh»m gióp ®ì mäi ng­êi lao ®éng vµ gia ®×nh hä khi gÆp rñi ro: Chi tr¶ cho ng­êi lao ®éng khi bÞ èm ®au ®iÒu trÞ t¹i bÖnh viÖn vµ c¸c c¬ së ytÕ vÒ tiÒn thuèc men... ®Ó ®¶m b¶o ®êi sèng b¶o ®¶m an toµn x· héi.B¶o hiÓm ytÕ lµ mét chÝnh s¸ch x· héi do Nhµ n­íc tæ chøc thùc hiÖn nh»m huy ®éng sù ®ãng gãp cña ng­êi sö dông lao ®éng, c¸c tæ chøc c¸ nh©n ®Ó thanh to¸n chi phÝ kh¸m ch÷a bÖnh cho ng­êi cã thÎ b¶o hiÓm ytÕ khi èm ®au, bÖnh tËt.
	QuÜ b¶o hiÓm y tÕ ®­îc h×nh thµnh chñ yÕu do c¸c ®¬n vi dông lao ®éng trÝch mét tû lÖ % nhÊt ®Þnh trªn tiÒn l­¬ng c¬ b¶n vµ c¸c kho¶nphô cÊp ®Ó nép cho c¬ quan b¶o hiÓm x· héi. Theo qui ®Þnh hiÖn nay th× møc trÝch lµ 4,5% trªn quÜ l­¬ng c¬ b¶n vµ c¸c kho¶n phô cÊp th­êng xuyªn. Trong ®ã 3% Nhµ n­íc cÊp; 1,5% khÊu trõ vµo l­¬ng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc.
1.1.3.3. Kinh phÝ c«ng ®oµn
	Kinh phÝ c«ng ®oµn dïng ®Ó duy tr× ho¹t ®éng cña bé m¸y c«ng ®oµn c¸c cÊp, trî cÊp cho c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc khi gÆp khã kh¨n. §Ó cã nguån kinh phÝ chi cho ho¹t ®éng c«ng ®oµn, h»ng th¸ng c¸c ®¬n vÞ tr­êng häc trÝch theo tû lÖ qui ®Þnh hiÖn nay th× trÝch 3% trªn quÜ l­¬ng c¬ b¶n vµ c¸c kho¶n phô cÊp chøc vô th­êng xuyªn. Trong ®ã 2% ng©n s¸ch nhµ n­íc cÊp;1% khÊu trõ vµo l­¬ng cña c«ng chøc viªn chøc.( 1% §­îc ®Ó l¹i ®¬n vÞ sö dông)
1.1.4. Yªu cÇu qu¶n lý tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng
	§Ó tr¶ l­¬ng cho c«ng chøc viªn chøc ®óng(hîp lý) vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng ®­îc ®Çy ®ñ, ®¶m b¶o chÕ ®é cho c«ng chøc viªn chøc, c¸c ®¬n vÞ cÇn ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu sau:
+ §óng víi chÕ ®é tiÒn l­¬ng cña Nhµ n­íc;
+ G¾n víi qu¶n lý lao ®éng cña c¬ quan chñ qu¶n;
+ TrÝch ®ungd, trÝch ®ñ theo qui ®Þnh cña Nhµ n­íc.
1.1.5. Vai trß vµ nhiÖm vô cña kÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng
	KÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng kh«ng chØ liªn quan ®Õn quyÒn lîi cña ng­êi lao ®éng mµ liªn quan ®Õn t×nh h×nh chÊp hµnh c¸c chÝnh s¸ch vÒ lao ®éng tiÒn l­¬ng cña c¶ n­íc. §Ó phôc vô yªu cÇu qu¶n lý chÆt chÏ, cã hiÖu qu¶, kÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng ë c¸c tr­êng häc ph¶i thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô sau:
+ Tæ chøc h¹ch to¸n ®óng thêi gian vµ kÕt qu¶ lao ®éng cña c«ng chøc viªn chøc, tÝnh ®óng vµ thanh to¸n kÞp thêi tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n liªn quan kh¸c cho c«ng chøc viªn chøc.
+ TÝnh to¸n ph©n bæ hîp lý chÝnh x¸c tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch b¶o hiÓm x· héi,b¶o hiÓm y tÕ, kinh phÝ c«ng ®oµn cho c¸c ®èi t­îng sö dông liªn quan.
II/ C¸c h×nh thøc tiÒn l­¬ng, quÜ tiÒn l­¬ng vµ quÜ b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ, kinh phÝ c«ng ®oµn
2.1. H×nh thøc tr¶ l­¬ng thêi gian
H×nh thøc tiÒn l­¬ng thêi gian lµ h×nh thøc tiÒn l­¬ng ®­îc tr¶ cho c¸n bé c«ng chøc viªn chøc c¨n cø vµo thêi gian lµm viÖc thùc tÕ cña hä.
+ TiÒn l­¬ng th¸ng
 Møc l­¬ng ph¶i Møc HÖ Phô
 Tr¶ = l­¬ng x sè x cÊp
 tèi thiÓu l­¬ng (nÕu cã)
+ TiÒn l­¬ng thêi gian gi¶n ®¬n: TiÒn l­¬ng thêi gian víi ®¬n gi¸ tÒn l­¬ng cè ®Þnh gäi lµ tiÒn l­¬ng thêi gian gi¶n ®¬n.
+ TiÒn l­¬ng thêi gian cã th­ëng: TiÒn l­¬ng thêi gian gi¶n ®¬n cã thÓ kÕt hîp chÕ ®é tiÒn th­ëng ®Ó khuyÕn khÝch c¸n bé c«ng chøc viªn chøc lµm viÖc t¹o nªn tiÒn l­¬ng thêi gian cã th­ëng.
III. Néi dung kÕ to¸n tæng hîp tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trchs theo l­¬ng
3.1. KÕ to¸n tiÒn l­¬ng
3.1.1. C¸c chøng tõ kÕ to¸n sö dông
- B¶ng chÊm c«ng: MÉu sè : 01a-HD lµ mét chøng tõ kÕ to¸n lao ®éng, dïng ®Ó theo dâi ngµy c«ng lµm viÖc, nghØ viÖc, ngõng viÖc, nghØ èm h­ëng b¶o hiÓm x· héi... vµ lµ c¨n cø ®Ó tÝnh tr¶ l­¬ng, trî cÊp b¶o hiÓm x· héi tr¶ thay l­¬ng cho tõng ng­êi.
- B¶ng chÊm c«ng lµm thªm giê: MÉu sè C01b-HD;
- GiÊy chøng nhËn nghØ èm h­ëng b¶o hiÓm x· héi: GiÊy nµy do së y tÕ cÊp cho tõng c¸ nh©n, nh»m cung cÊp sè ngµy ng­êi lao ®éng ®­îc nghie vµ h­ëng kho¶n trî cÊp b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ.
- Biªn b¶n ®iÒu tra tai n¹n lao ®éng;
- B¶ng thanh to¸n l­¬ng: MÉu sè C02a-HD lµ chøng tõ ®Ó h¹ch to¸n tiÒn l­¬ng, c¨n cø vµo ®ã ®Ó thanh to¸n tiÒn l­¬ng, phô cÊp cho c¸n bé c«ng chøc viªn chøc ®ång thêi lµ c¨n cø ®Ó h¹ch to¸n tiÒn l­¬ng;
- Danh s¸ch ng­êi lao ®éng h­ëng trî cÊp b¶o hiÓm x· héi, b¶ng nµy ®­îc më ®Ó theo dâi cho c¶ nhµ tr­êng vÒ c¸c chØ tiªu nh­ hä tªn, néi dung tõng kho¶n b¶o hiÓm x· héi cho ng­êi lao ®éng ®­îc h­ëng trong th¸ng;
- B¶ng thanh to¸n tiÒn th­ëng: Lµ chøng tõ xcs nhËn sè tiÒn th­ëng cho tõng c¸n bé c«ng chøc viªn chøc lµ c¬ së ®Ó tÝnh thu nhËp cña mçi c¸n bé c«ng chøc viªn chøc, ®­îc lËp trong tr­êng hîp hoµn thµnh xuÊt s¾c nhiÖm vô ®­îc giao.
3.1.2. Tµi kho¶n kÕ to¸n së dông
KÕ to¸n sö dông tµi kho¶n 334 “ph¶i tr¶ ng­êi lao ®éng” ®Ó ph¶n ¸nh c¸c kho¶n ph¶i tr¶ vµ t×nh h×nh thanh to¸n c¸c kho¶n ph¶i tr¶ cho c«ng chøc viªn chøc vÒ tiÒn l­¬ng, tiÒn th­ëng, b¶o hiÓm x· héi vµ c¸c kho¶n thuéc vÒ thu nhËp cña c«ng chøc viªn chøc.
Ngoµi ra kÕ to¸n cßn sö dông mét sè tµi kho¶n kh¸c cã liªn quan nh­: TK 111, TK 461, TK 661...
3.1.3. Ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n tiÒn l­¬ng
+ Hµng th¸ng tÝnh tiÒn l­¬ng, c¸c kho¶n phô cÊp theo qui ®Þnh ph¶i tr¶ cho c¸n bé c«ng chøc viªn chøc vµ ph©n bæ cho c¸c ®èi t­îng, kÕ to¸n ghi sæ:
Nî TK: 661 - Chi ho¹t ®éng
	Cã TK: 334 – Ph¶i tr¶ cho c«ng chøc viªn chøc.
+ C¸c kho¶n khÊu trõ vµo vµo thu nhËp cña c«ng chøc viªn chøc theo qui ®Þnh kÕ to¸n ghi:
Nî TK 334: “ph¶i tr¶ c«ng chøc viªn chøc”: Tæng ssè c¸c kho¶n khÊu trõ
Cã TK 332: C¸c kho¶n ph¶i nép theo l­¬ng( BHXH, BHYT).
+ Khi tr¶ l­¬ng cho c«ng chøc viªn chøc b»ng tiÒn, kÕ to¸n ghi:
Nî TK 334: Ph¶i tr¶ c«ng chøc viªn chøc
Cã TK 111: TiÒn mÆt
Sè b¶o hiÓm x· héi ph¶i tr¶ cho c¸n bé c«ng chøc viªn chøc theo chÕ ®é b¶o hiÓm x· héi, kÕ to¸n ghi:
Nî TK: 332 – C¸c kho¶n ph¶i nép theo l­¬ng
Cã TK: 334 – ph¶i tr¶ c«ng chøc viªn chøc.
3.2. KÕ to¸n c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng
+ B¶o hiÓm x· héi: Tû lÖ trÝch lµ 22% trªn tæng quÜ l­¬ng c¬ b¶n, trong ®ã ng©n s¸ch nhµ n­íc cÊp 16%, cßn l¹i trõ vµo l­¬ng cña c¸n bé c«ng chøc viªn choc 6%;
+ B¶o hiÓm y tÕ: Tû lÖ trÝch lµ 4,5% trªn tæng quÜ l­¬ng c¬ b¶n , trong ®ã 3% do ng©n s¸ch nhµ n­íc cÊp, 1,5% cßn l¹i trõ vµo l­¬ng cña c¸n bé c«ng chøc viªn chøc;
+ Kinh phÝ c«ng ®oµn: Tû lÖ trÝch lµ 3% trªn tæng quÜ l­¬ng c¬ b¶n, trong ®ã 2% do ng©n s¸ch nhµ n­íc cÊp, 1% cßn l¹i trõ vµo l­¬ng cña c¸n bé c«ng chøc viªn choc ( ®­îc ®Ó l¹i c¬ quan, ®¬n vÞ )
3.2.1. C¸c chøng tõ kÕ to¸n sö dông
+ GiÊy chøng nhËn nghØ èm h­ëng b¶o hiÓm x· héi: Lµ chøng tõ vÒ lao ®éng tiÒn l­¬ng, dïng ®Ó x¸c nhËn ngµy nghØ èm ®au, thai s¶n, tai n¹n lao ®éng...cña c«ng chøc viªn chøc lµm c¨n cø ®Ó tÝnh trî cÊp b¶o hiÓm x· héi tr¶ thay l­¬ng theo chÕ ®é qui ®Þnh.
+ Danh s¸ch ng­êi lao ®éng h­ëng trù cÊp B¶o hiÓm x· héi: Lµ b¶ng tæng hîp vµ thanh to¸n trî cÊp b¶o hiÓm x· héi tr¶ thay l­¬ng cho c«ng chøc viªn chøc bÞ èm, thai s¶n, tai n¹n lao ®éng...
+ B¶ng tiÒn l­¬ng vµ b¶o hiÓm x· héi vµ mét sè chøng tõ kh¸c.
+ B¶ng chÊm c«ng
3.2.2. Tµi kho¶n kÕ to¸n sö dông
TK 3323: Kinh phÝ c«ng ®oµn
TK 3321: B¶o hiÓm x· héi 
TK 3322: B¶o hiÓm y tÕ
Ngoµi ra kÕ to¸n cßn sö dông mét sè TK kh¸c
3.2.3. Ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng
+ Hµng th¸ng thÝch b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ, kinh phÝ c«ng ®oµn vµo chi ho¹t ®éng, kÕ to¸n ghi: 
Nî TK 661211
	Cã TK 332 (3321, 3322, 3323)
+ KhÊu trõ vµo l­¬ng cñ c«ng chøc viªn chøc kho¶n b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ, kÕ to¸n ghi: 
Nî TK 334: 6% trÝch theo l­¬ng
	Cã TK 3321: BHXH b»ng 6% l­¬ng c¬ b¶n cña c«ng chøc viªn chøc
	Cã TK 3322: BHYT b»ng 1,5% l­¬ng c¬ b¶n cña c«ng chøc viªn chøc.
+ Nép b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ, kinh phÝ c«ng ®ßan cho c¬ quan qu¶n lý, kÕ to¸n ghi:
Nî TK: 332 c¸c kho¶n ph¶i nép
	Cã TK 46121
+ TÝnh b¶o hiÓm x· héi ph¶i tr¶ c«ng chøc viªn chøc khi èm ®au thai s¶n...kÕ to¸n ghi: Khi thanh to¸n b¶o hiÓm x· héi cho c«ng nh©n viªn, kÕ to¸n ghi:
Nî TK 332 c¸c kho¶n nép theo l­¬ng
	Cã TK 334: Ph¶i tr¶ c«ng chøc viªn chøc.
Ch­¬ng II
Thùc tr¹ng cña KÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n
 trÝch theo l­¬ng trong c¸c ®¬n vÞ tr­êng häc
1. Tæ chøc sæ kÕ to¸n vµ h×nh thøc kÕ to¸n ¸p dông t¹i c¸c ®¬n vÞ tr­êng häc
1.1. Tæ chøc vËn dông hÖ thèng chøng tõ, sæ s¸ch kÕ to¸n
C¸c ®¬n vÞ tr­êng häc lµ mét ®¬n vÞ hµnh chÝnh sù nghiÖp thùc hiÖn kinh phÝ kho¸n. HÖ thèng sæ s¸ch ¸p dông h×nh thøc sæ kÕ to¸n “chøng tõ ghi sæ” víi mét hÖ thèng sæ s¸ch t­¬ng ®èi hoµn chØnh, phï hîp víi c«ng t¸c kÕ to¸n cuat nhµ tr­êng. ChÕ ®é kÕ to¸n hµnh chÝnh sù nghiÖp thùc hiÖn gåm cã: HÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n, hÖ thèng b¸o c¸o tµi chÝnh, chÕ ®é chøng tõ kÕ to¸n, chÕ ®é sæ kÕ to¸n ®Òu thùc hiÖn theo quyÕt ®Þnh sè 19/2006/Q§-BTC ngµy 30/3/2006.
1.2. Chøng tõ kÕ to¸n sö dông 
Chøng tõ kÕ to¸n sö dông ®Ó h¹ch to¸n tiÒn l­¬ng gåm
	B¶ng chÊm c«ng;
	B¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng.
	B¶ng lµm thªm giê
1.3. Tµi kho¶n kÕ to¸n sö dông trong kÕ to¸n tiÒn l­¬ng
	TK 334: Ph¶i tr¶ cho c«ng chøc viªn chøc
	TK 46121: Kinh phÝ ho¹t ®éng
	TK 6661211: Chi ho¹t ®éng 
	Vµ c¸c TK cã liªn quan nh­: TK 1111, TK 112...
2. Ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n tiÒn l­¬ng cña nhµ tr­êng
	- Khi tÝnh ra tiÒn l­¬ng tr¶ c¸n bé c«ng chøc viªn chøc, kÕ to¸n lËp b¶ng tiÒn l­¬ng toµn tr­êng hahj to¸n:
Nî TK 661
	Cã TK 334
- Khi cã c¸c kho¶n khÊu trõ vµo l­¬ng c¸n bé c«ng chøc viªn chøc vÒ kho¶n b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ kÕ to¸n ph¶n ¸nh vµo chøng tõ ghi sæ sè 3 h¹ch to¸n:
Nî TK 334
Cã TK 332
- Khi thanh to¸n l­¬ng cho c¸n bé c«ng ch­c viªn chøc, kÕ to¸n h¹ch to¸n:
	Nî TK 334
	Cã TK 1111.
Cuèi quÝ, c¨n cø vµo chøng tõ ghi sæ vµ c¸c chøng tõ kh¸c cã liªn quan, kÕ to¸n ghi sæ c¸i TK 334.
3. KÕ to¸n chi tiÕt c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng
3.1. C¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng
Ngoµi tiÒn l­¬ng c¸n bé c«ng chøc viªn chøc cßn ®­îc h­ëng møc trî cÊp BHXH trong c¸c tr­êng hîp nh­: èm ®au, con èm, thai s¶n, tai n¹n lao ®éng...
Møc trî cÊp ë tr­êng hîp cô thÓ ®­îc ¸p dônh theo ®óng qui ®Þnh hiÖn hµnh ë c¬ quan b¶o hiÓm x· héi.
	Chøng tõ ®Ó thanh to¸n gåm cã:
- GiÊy chøng nhËn nghØ èm h­ëng chÕ ®é b¶o hiÓm x· héi, nghØ con èm do y, b¸c sÜ cña bÖnh viÖn hoÆc c¸c c¬ së y tÕ cÊp cã x¸c nhËn cña ®¬n vÞ vÒ sè ngµy nghØ thùc tÕ h­ëng b¶o hiÓm x· héi.
	- GiÊy chøng nhËn nghØ thai s¶n, tai n¹n lao ®éng...h­ëng trî cÊp b¶o hiÓm x· héi víi tr­êng hîp nghØ do tai n¹n lao ®éng cÇn cã thªm biªn b¶n ®iÒu tra tai n¹n lao ®éng.
	C¨n cø vµo c¸c chøng tõ trªn, kÕ to¸n ®èi chiÕu víi b¶ng chÊm c«ng ®Ó x¸c ®Þnh sè ngµy thùc tÕ nghØ h­ëng b¶o hiÓm x· héi.
	Tõ c¸c giÊy chøng nhËn nghØ èm h­ëng b¶o hiÓm x· héi, kÕ to¸n tiÒn l­¬ng lËp “danh s¸ch ng­êi lao ®éng h­ëng trî cÊp b¶o hiÓm x· héi”, ®Ó c¬ quan b¶o hiÓm x· héi chi tr¶ tiÒn.
	Toµn bé quÜ b¶o hiÓm x· héi nép lªn c¬ quan b¶o hiÓm cÊp trªn. Nhµ tr­êng thanh to¸n víi c¸n bé c«ng chøc viªn chøc khi cã chøng tõ hîp lÖ vµ ®­îc c¬ quan b¶o hiÓm x· héi duyÖt chi. Nhµ tr­êng lËp b¸o c¸o chi trî cÊp èm ®au , thai s¶n lªn c¬ quan b¶o hiÓm x· héi cuèi quÝ.
+ B¶o hiÓm y tÕ: §­îc sö dông ®Ó thanh to¸n c¸c kho¶n tiÒn chi phÝ nh­:Kh¸m ch÷a bÖnh cho ng­êi lao ®éng trong thêi gian èm ®au, thai s¶n. QuÜ b¶o hiÓm y tÕ ®­îc h×nh thµnh b»ng c¸ch tÝnh 3,5% trªn tæng quÜ l­¬ng c¬ b¶n, trong ®ã:
- 3% ng©n s¸ch nhµ n­íc cÊp;
- 1% trõ vµo l­¬ng ng­êi lao ®éng.
+ Kinh phÝ c«ng ®oµn: Kinh phÝ c«ng ®oµn ®­îc h×nh thµnh b»ng c¸ch tÝnh theo tû lÖ 3% theo quÜ l­¬ng thùc tÕ.
(QuÜ l­¬ng c¬ b¶n nép b¶o hiÓm x· héi kh«ng cã phô cÊp khu vùc - theo luËt b¶o hiÓm x· héi 2007. QuÜ l­¬ng b¶o hiÓm y tÕ cã phô cÊp khu vùc).
3.2. Chøng tõ kÕ to¸n sö dông
- GiÊy chøng nhËn nghØ èm, nghØ thai s¶n, nghØ tai n¹n lao ®éng h­ëng b¶o hiÓm x· héi;
- Danh s¸ch ng­êi lao ®éng h­ëng trî cÊp b¶o hiÓm x· héi;
- B¶ng tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng.
3.3. Tµi kho¶n kÕ to¸n sö dông
TK 332: C¸c kho¶n nép theo l­¬ng
TK 3321: B¶o hiÓm x· héi
TK 3322: B¶o hiÓm y tÕ
TK 3323: Kinh phÝ c«ng ®oµn
Vµ mét sè tµi kho¶n cã liªn quan nh­: TK 111, TK 112...
3.4 Ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng
- C¨n cø vµo b¶ng tiÒn l­¬ng vµ b¶o hiÓm x· héi kÕ to¸n ghi:
Nî TK 661
	Cã TK 332
Sau ®ã ghi vµo chøng tõ ghi vµ sæ c¸i tµi kho¶n 332
- Hµng th¸ng npép b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ cho c¬ quan b¶o hiÓm x· héi, kÕ to¸n ghi:
- Nî TK 334
Cã TK 461
C¨n cø vµo chøng tõ ghi sæ vµ c¸c chøng tõ cã liªn quan, kÕ to¸n vµo sæ c¸i TK 461.
Ch­¬ng III
BiÖn ph¸p nh»m hoµn thiÖn h¹ch to¸n tiÒn l­¬ng 
vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng 
t¹i c¸c ®¬n vÞ tr­êng häc
Một trong những yêu cầu của công tác kế toán là tính chính xác, kịp thời. Ngày nay, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, công việc kế toán ngày càng được vi tính hoá, thuận lợi, vừa nhanh, vừa chính xác, kịp thời phục vụ đầy đủ cho các đối tượng cần sử dụng thông tin, đặc biệt là các nhà quản trị doanh nghiệp. Việc áp dụng tin học vào thực tế công tác kế toán có thể giảm được 40-50% khối lượng công việc. của nhà trường, việc áp dụng kế toán máy vào thực tế là đòi hỏi khách quan.
Chính vì vậy, nhà trườngg cần tiến hành nghiên cứu, khảo sát thị trường phần mềm kế toán, chuẩn bị cho công tác áp dụng tin học vào công tác kế toán. Theo đó, Phần mềm kế toán là bộ chương trình dùng để tự động xử lý các thông tin kế toán trên máy vi tính, bắt đầu từ khâu nhập chứng từ gốc, phân loại chứng từ, xử lý thông tin trên các chứng từ theo quy định của chế độ kế toán đến khâu in ra sổ kế toán và báo cáo tài chính, báo cáo kế toán quản trị. Phần mềm kế toán được thiết kế theo hình thức kế toán nào sẽ có các sổ của hình thức kế toán đó nhưng không hoàn toàn giống mẫu sổ kế toán ghi bằng tay.
Công ty phải căn cứ vào tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản lý chung, từng phần hành, từng bộ phận cụ thể của đơn vị mình để lựa chọn phần mềm kế toán phù hợp. Phần mềm kế toán được lựa chọn phải đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện phù hợp với tổ chức hoạt động và yêu cầu quản lý của công ty.
Hiện nay trên thị trường có rất nhiều Phần mềm phục vụ cho công tác kế toán. Có thể kể ra như Fast Acouting, Effect, Misa, ADsoft, Bravo giúp kế toán tính toán, tổng hợp số liệu, xây dựng bảng biểu nhanh, giảm bớt khối lượng ghi chép, nâng cao hiệu quả công việc không chỉ của bộ phận kế toán mà còn của các bộ phận khác.
Để thực hiện được mục tiêu vi tính hoá công tác kế toán, trường học cần phải thực hiện ngay một số các vấn đề sau:
- Phải trang bị hệ thống thiết bị về tin học phù hợp với yêu cầu, trình độ quản lý, trình độ tin học của cán bộ quản lý, đội ngũ nhân viên kế toán.
- Phải lựa chọn hoặc tổ chức đào tạo cán bộ kế toán có đủ trình độ chuyên môn, nghiệp vụ kế toán, trình độ sử dụng máy vi tính đáp ứng yêu cầu sử dụng phần mềm kế toán trên máy vi tính
- Khi áp dụng, công tay cần tiến hành thử nghiệm trước khi áp dụng phần mềm kế toán. Tuy nhiên khi áp dụng việc này cần phải tiến hành song song với việc ghi sổ bằng tay (kế toán thủ công) để tiện việc đối chiếu, kiểm tra.
- Công ty phải lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các khâu công việc như lập chứng từ vào máy, kiểm tra việc nhập số liệu vào máy, thực hiện các thao tác trên máy theo yêu cầu của phần mềm kế toán, phân tích các số liệu trên sổ kế toán và báo cáo tài chính, quản trị mạng, và quản trị thông tin kế toán.
- Công ty phải quy định rõ trách nhiệm, yêu cầu bảo mật dữ liệu trên máy tính, chức năng, nhiệm vụ của từng người sử dụng trong hệ thống, ban hành quy chế quản lý dữ liệu, quy định chức năng, quyền hạn của từng nhân viên, quy định danh mục thông tin được phép lưu chuyển.
Chøng tõ kÕ to¸n
B¶ng tæng hîp chøng tõ kÕ to¸n cung lo¹i
- B¸o c¸o tµi chÝnh
- B¸o c¸o qu¶n trÞ
PhÇn mÒm kÕ to¸n
MÁY VI TÍNH
SỔ KẾ TOÁN
- Sổ tổng hợp
- Sổ chi tiết
Sơ đồ 3.1: Trình tự xử lý số liệu, sổ sách kế toán thông qua phần mềm kế toán
	Ghi hàng ngày
	Xử lý phần mềm
	Kết xuất dữ liệu cuối kỳ
IV.KẾT LUẬN
	Kế toán tiền luơng và các khoản trả theo lương là một trong những phần hành quan trọng đối với công tác kế toán, đặc biệt là đối với đơn vị hành chính sự nghiệp nói chung, trường THCS Trần Nhật Duật nói riên. Đây là khoản thu nhập chính của người lao động 
Nhận thức được tầm quan trong của công tác kế toán nói chung, kế toán tiền lương nói riêng, các đơn vị sự nghiệp đã luôn quan tâm đến việc tổ chức công tác kế toán, đào tạo đội ngũ cán bộ kế toán, đầu tư trang bị máy vi tính, phần mềm để hỗ trợ cho công tác kế toán nhằm đem lại hiệu quả cao nhất trong công tác kế toán, phục vụ đắc lực cho hoạt động của nhà trường cách ghi chép, phản ánh đầy đủ, chính xác mọi hoạt động tài chính của nhà trường.
Do trình độ bản thân có hạn song việc khai thác phàn mềm chua có lên toi chư đề cập đến nhiều vân đề. Rất mong được sự bổ sung, đóng góp ý kiến của đồng nghiệp để toi hoàn thiện hơn. Cuối cùng xin được sự đóng góp của BGH nhà trường giúp tôi thực hiện đề tài này với hiệu quả cao 
V. Kiến nghị và đề xuất
Kê toán tiền lương và coac khoản trích theo lương là một ohàn rất quan trọng đối với nhà trường ngoài làm thủ công ra nhà trường chưa có phần mềm cho kế toán. Vậy đề nghị nhà trường tạo điều kiện giú đỡ để cán bộ kế toán nâng cao hơn nữ trình độ chuyên môn của mình.
 Lục Yên, ngày tháng năm 2010
 Người viết

File đính kèm:

  • docSKKN_KE_TOAN.doc
Sáng Kiến Liên Quan