Một số kinh nghiệm để làm tốt công tác chủ nhiệm học sinh Lớp 4

-Trong trường tiểu học bất kì lớp nào cũng cần có giáo viên chủ nhiệm .

- GVCN là người thay thế hiệu trưởng quản lý toàn thể học sinh một lớp học.

-HSTH các em còn nhỏ ,ngây thơ lại hiếu động hay bắt chước nhanh cả cái tốt lẫn cái xấu của người lớn .vì thế GVCN lại càng vô cùng quan trọng .

- GVCN là người trực tiếp vừa truyền thụ kiến thức cho các em vừa là người giáo dục nhân cách cho các em .

-GVCN là người gần gũi với các em ,giúp các em học tập ,vui chơi giải toả những băn khoăn vướng mắc .

GV Có làm tốt có làm tốt công tác chủ nhiệm thì HS trong lớp mới có nhân cách tốt ,học tập tôt ,tích cực tham gia tốt các phong trào và đoàn kết giúp đỡ nhau trong học tập

- GVCN có nhiệm vụ nắm bắt thông tin ,định hướng cho HS là việc rất quan trọng trong giai đoạn hiện nay .

- Hiện nay dưới tác động của quy luật kinh tế thị trường ,sự phát triển về mọi mặt về kinh tế ,xã hội ,văn hoá .ngoài mặt tích cực ,ảnh hưởng tiêu cực cũng là điều đáng lo ngại .

- Các em còn nhỏ hiếu động lại bắt chước nhanh ,các em đễ bị dụ dỗ ,lôi cuốn vào những trò chơi không lành mạnh làm ảnh hưởng đến việc học .

- HS chưa ý thức được việc mình làm ,chưa ý thức được tầm quan trọng của việc học ,sự tác hại của trò chơi game,trò chơi điện tử ,đánh bài ,hút chích .

- GVCN làm thế nào để thưc hiện chức năng quản lý giáo dục toàn diện,làm tốt nhiệm vụ trồng người ,giúp cácem đi đúng hướng để trở thành HS ngoan trò giỏi nắm vững kiến thức để sau này trở thành người có ích cho xã hội.

 

doc6 trang | Chia sẻ: sangkien | Ngày: 30/07/2015 | Lượt xem: 2036 | Lượt tải: 111Download
Bạn đang xem tài liệu "Một số kinh nghiệm để làm tốt công tác chủ nhiệm học sinh Lớp 4", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MỘT SỐ KINH MGHIỆM ĐỂ LÀM TÔT CÔNG TÁC CHỦ 
 NHIỆM HỌC SINH LỚP BỐN 
I . ĐẶT VẤN ĐỀ :
-Trong trường tiểu học bất kì lớp nào cũng cần có giáo viên chủ nhiệm .
- GVCN là người thay thế hiệu trưởng quản lý toàn thể học sinh một lớp học.
-HSTH các em còn nhỏ ,ngây thơ lại hiếu động hay bắt chước nhanh cả cái tốt lẫn cái xấu của người lớn .vì thế GVCN lại càng vô cùng quan trọng .
- GVCN là người trực tiếp vừa truyền thụ kiến thức cho các em vừa là người giáo dục nhân cách cho các em .
-GVCN là người gần gũi với các em ,giúp các em học tập ,vui chơi giải toả những băn khoăn vướng mắc .
GV Có làm tốt có làm tốt công tác chủ nhiệm thì HS trong lớp mới có nhân cách tốt ,học tập tôt ,tích cực tham gia tốt các phong trào và đoàn kết giúp đỡ nhau trong học tập 
GVCN có nhiệm vụ nắm bắt thông tin ,định hướng cho HS là việc rất quan trọng trong giai đoạn hiện nay .
Hiện nay dưới tác động của quy luật kinh tế thị trường ,sự phát triển về mọi mặt về kinh tế ,xã hội ,văn hoá ...ngoài mặt tích cực ,ảnh hưởng tiêu cực cũng là điều đáng lo ngại .
Các em còn nhỏ hiếu động lại bắt chước nhanh ,các em đễ bị dụ dỗ ,lôi cuốn vào những trò chơi không lành mạnh làm ảnh hưởng đến việc học .
HS chưa ý thức được việc mình làm ,chưa ý thức được tầm quan trọng của việc học ,sự tác hại của trò chơi game,trò chơi điện tử ,đánh bài ,hút chích ...
GVCN làm thế nào để thưc hiện chức năng quản lý giáo dục toàn diện,làm tốt nhiệm vụ trồng người ,giúp cácem đi đúng hướng để trở thành HS ngoan trò giỏi nắm vững kiến thức để sau này trở thành người có ích cho xã hội.
II . THỰC TRẠNG KHI THỰC HIỆN CAC GIẢI PHÁP CỦA ĐỀ TÀI :
1 . Thuận lợi :
- Được sự quan tâm của BGH nhà trường và của ban đại diện cha mẹ HS
-Cơ sở vật chất và thiết bị phục vụ cho việc học tập tương đối đầy đủ .
-HS luôn ngoan ngoãn vâng lời thầy cô ,tích cực học tập 
-ở nhà hụ huynh quan tâm và chuẩn bị đầy đủ sách vở ,dụng cụ học tập .
2.Khó khăn :
- HS con em lao động còn nghèo ,cha mẹ làm ăn xa khoán trắng việc học các em cho nhà trường ,thầy cô ..
-Sức HS lại không đồng đều .
-HS tiếp thu bài chậm 
-.chữ viết chưa đẹp lỗi chính tả nhiều .
-Hiện nay khắp nơi hang cùng ngõ hẽm đều có các dịch vụ trò chơi điện tử ,...
-Mỗi HS được sinh ra và lớn lên trong một hoàn cảnh gia đình khác nhau ,trình độ văn hoá nghề nghiệp ,phẩm chât đạo đức của bố mẹ các em khác nhau tất cả những điều kiện trên đều ảnh hưởng đến con trẻ .
III.NOÄI DUNG ÑEÀ TAØI :
1. Cô sôû lí luaän :
 - Giaùo duïc laø moät nhu caàu taát yeáu cuûa xaõ hoäi. Ñeå xaõ hoäi coù söï toàn taïi vaø ngaøy caøng phaùt trieån, coù trình ñoä cao hôn, con ngöôøi phaûi hoïc taäp phaán ñaáu khoâng meät moûi, theá heä noï noái tieáp theá heä kia trong suoát quaù trình phaùt trieån lòch söû xaõ hoäi. Vì vaäy, nhöõng theá heä tröôùc phaûi truyeàn laïi nhöõng kinh nghieäm maø hoï ñaõ tích luõy ñöôïc, khaùi quaùt hoùa vaø heä thoáng hoùa ñöôïc qua hoaït ñoäng thöïc tieãn maø truyeàn laïi cho theá heä sau. Theá heä sau hoïc taäp ñeå ñöa xaõ hoäi khoâng ngöøng vaän ñoäng vaø ñi leân mang laïi cho toaøn xaõ hoäi cuoäc soáng aám no. Baûn thaân toâi nhaän thaáy hoïc sinh laø maàm non töông lai cuûa ñaát nöôùc. Toâi nhaän thöùc ñöôïc ñieàu ñoù neân ñaõ choïn coâng vieäc “Troàng ngöôøi” ñöa heát taâm huyeát , ñöa heát khaû naêng cuûa mình vaøø thaät söï yeâu ngheà meán treû ñeå dìu daét caùc em phaùt trieån moät caùch toaøn dieän .
 -Qua thôøi gian coâng taùc, baûn thaân khoâng ngöøng hoïc taäp ruùt ñöôïc nhöõng kinh nghieäm töø baûn thaân vaø hoïc hoûi baïn beø ñoàng nghieäp nhöõng kinh nghieäm veà coâng taùc chuû nhieäm . Baûn thaân thaáy raèng trong baát cöù moät lôùp hoïc naøo cuõng coù caùc ñoái töôïng hoïc sinh khaùc nhau. Caùc em coù hoaøn caûnh soáng khaùc nhau. Neáu giaùo vieân xem nheï coâng taùc chuû nhieäm thì vieäc hoïc taäp, vieäc giaùo duïc caùc ñoái töôïng hoïc sinh trong lôùp gaëp nhieàu khoù khaên vaø khoâng ñaït hieäu quaû cao.Vì theá maø coâng taùc chuû nhieäm ñoùng vai troø quan troïng. Bôûi vì giaùo vieân chuû nhieäm laø ngöôiø økhoâng chæ ngöôøi truyeàn thuï kieán thöùc maø coøn laø ngöôøi giaùo duïc nhaân caùch cho hoïc sinh. Vì vaäy ngöôøi giaùo vieân phaûi xaùc ñònh ñuùng nhieäm vuï cuûa mình ñeå laøm toát coâng taùc chuû nhieäm .
2. NOÄI DUNG , BIEÄN PHAÙP THÖÏC HIEÄN CAÙC GIAÛI PHAÙP CUÛA ÑEÀ TAØI
 *Noäi dung :
 Qua trao ñoåi vôùi giaùo vieân chuû nhieäm cuõ cuûa lôùp maø naêm nay toâi chuû nhieäm .Toâi ñaõ vaïch ra cho mình keá hoaïch roõ raøng, caàn thieát maø ngöôùi giaùoù vieân chuû nhieäm caàn phaûi naém chaéc vaø thöïc hieän toát khi ñöùng lôùp nhö sau :
2/1. OÅn ñònh neà neáp , toå chöùc lôùp. 
2/2.Naém tình hình hoïc taäp cuûa hoïc sinh. 
2/3.Xeáp choã ngoài. 
2/4.Trao ñoåi vôùi phuï huynh.
2/5.Tìm hieåu hoïc sinh lôùp chuû nhieäm .
2/6.Tìm hieåu , phaân loaïi hoïc sinh lôùp chuû nhieäm .
2/7.Xaây döïng taäp theå hoïc sinh lôùp chuû nhieäm.
2/8.Chæ ñaïo toå chöùc thöïc hieän caùc noäi dung giaùo duïc toaøn dieän. 
2/9 .Coâng taùc giaûng daïy.
2/10.Laäp keá hoaïch coâng taùc chuû nhieäm . 
2/11Phuï ñaïo hoïc sinh keùm , boài döôõng hoïc sinh gioûi.
2/12.Boài döôõng hoïc sinh naêng khieáu. 
2/13.Ñaùnh giaù keát quaû giaùo duïc hoïc sinh. 
*Giaûi phaùp :
2/1.OÅn ñònh neà neáp, toå chöùc :
2/2.Naém tình hình hoïc taäp cuûa hoïc sinh :
 2/3.Xeáp choã ngoài: 
 2/4.Trao ñoåi vôùi phuï huynh :
 2/5.Tìm hieåu , phaân loaïi hoïc sinh lôùp chuû nhieäm: 
a. Tìm hieåu hoaøn caûnh soáng cuûa töøng hoïc sinh 
. Moãi hoïc sinh ñöôïc sinh ra vaø lôùn leân trong moät hoaøn caûnh gia ñình,tuoåi taùc, trình ñoä 
b. Tìm hieåu nhöõng ñaëc ñieåm veà theå chaát, taâm lí, tình hình hoïc taäp cuûa töøng hoïc sinh 
c. Naém ñöôïc tính caùch vaø nhöõng haønh vi ñaïo ñöùc cuûa töøng hoïc sinh:
. 2/6.Xaây döïng taäp theå lôùp chuû nhieäm :
a.Toå chöùc boä maùy töï quaûn:
 Giaùo vieân qui ñònh roõ chöùc naêng, nhieäm vuï cho töøng loaïi caùn boä töï quaûn..
b.Giaùo vieân chuû nhieäm höôùng daãn noäi dung ghi cheùp:
2/7.Chæ ñaïo toå chöùc thöïc hieän caùc noäi dung giaùo duïc toaøn dieän:.
 GVCN phaûi toå chöùc, quaûn lyù, giaùo duïc hoïc sinh trong tieát sinh hoaït lôùp haøng tuaàn, buoåi 
a.Giaùo duïc ñaïo ñöùc cho caùc em
2/8.Laäp keá hoaïch coâng taùc chuû nhieäm: 
Ñeå coù keá hoaïch saùt vôi thöïc teá cuûa lôùp GV caàn hieåu roõ veà : muïc tieâu vaø nhieäm vuï cuûa naêm hoïc, keá hoaïch giaùo duïc chung cuûa tröôøng, ñaëc ñieåm tình hình cuûa lôùp nhöõng maët maïnh, maët yeáu, cuûa lôùp hoaøn caûnh cuûa gia ñình töøng hoïc sinh ñeåleân keá hoaïch cuï thể của lôùp mình vaø ñeå coù höôùng phaán ñaáu cho caû naêm hoïc vaø tìm phöng phaùp phuø hôïp .
2/9.Coâng taùc giaûng daïy 
a. Ñoái vôùi giaùo vieân:
 Daïy ñuû vaø ñuùng chöông trình, thieát keá baøi daïy phuø hôïp vôùi caùc ñoái töôïng hoïc sinh, taïo ñieàu kieän cho caùc em tích cöïc hoïc taäp. Thöôøng xuyeân söû duïng ñoà duøng daïy hoïc. Ñoåi môùi phöông phaùp vaø daïy hoïc theo höôùng phaùt huy tính tích cöïc cuûa hoïc sinh. Loàng gheùp caùc troø chôi vaøo caùc hoaït ñoäng hoïc taäp, taïo tieát hoïc sinh ñoäng vaø kích thích tö duy, ham thích hoïc cuûa hoïc sinh vaø loàng gheùp giaùo duïc kó naêng soáng cho HS. Chaám chöõa baøi thöôøng xuyeân ñeå bieát caùc em hieåu baøi nhö theá naøo, em naøo chöa hieåu baøi ôû phaàn naøo vaø kòp thôøi giuùp caùc em nhaän ra sai soùt ñeå khaéc phuïc söõa chöõa. Coù keá hoaïch phuï ñaïo hoïc sinh yeáu ngay töø ñaàu naêm. Trong daïy hoïc giaùo vieân phaûi côûi môû, gaàn guõi caùc em, ñeå caùc em töï tin, maïnh daïn phaùt bieåu yù kieán, neââu nhöõng thaéc maéc nhöõng ñieàu chöa hieåu vôùi giaùo vieân ñeå giuùp caùc em hieåu baøi vaø maïnh daïn hôn. Giaùo vieân nheï nhaøng chæ baûo cho caùc em khi caùc em chöa hieåu baøi, xuoáng taän choã ngoài ñeå höôùng daãn theâm cho caùc em hoïc yeáu. Nheï nhaøng chæ baûo khi caùc em laøm baøi sai.
 b.Ñoái vôùi hoïc sinh :
 Giaùo vieân ñeà ra nhöõng quy ñònh nhö phuï ñaïo hoïc sinh keùm , vöøa daïy kieán thöùc môùi cuûng coá kieán thöùc cuõ. Phaùt ñoäng phong traøo thi ñua :”vaøo lôùp thuoäc baøi , ra lôùp hieåu baøi”.
Thöôøng xuyeân cho caùc em truy baøi ñaàu giôø theo töøng caëp, lôùp tröôûng toång hôïp keát quaû vaø baùo ngay cho coâ giaùo ñeå kòp thôøi nhaéc nhôû caùc em.
Giaùo duïc cho caùc em tính töï giaùc hoïc taäp, reøn chöõ vieát cho caùc em. Cho caùc em kieåm tra laãn nhau nhö truy baøi theo caëp vaø caëp”Ñoâi baïn cuøng tieán “.Ngoaøi ra coøn coù vôû luyeän vieát ôû nhaø noãi tuaàn vieát 2 ñoaïn cuûa baøi taäp ñoïc trong tuaàn vaø cuoái thaùng kieåm tra. Phaùt ñoäng phong traøo thi ñua hoïc taäp. Thöôøng xuyeân kieåm tra saùch vôû vaø ñoà duøng hoïc taäp vaø nhaän xeùt, tuyeân döông tröôùc lôùp vaø nhaéc nhôû caùc em vieát xaáu baèng nhöõng caâu chuyeän vui.
Thöôøng xuyeân giaùo duïc cho caùc em veà taàm quan troïng cuûa vieäc hoïc. Luoân khích leä vaø tuyeân döông tröôùc lôùp khi thaáy HS naøo hoïc tieán boä, ñeå caùc em coá gaéng chaêm chæ hoïc taäp hôn. Giaùo vieân phaûi nhaãn naïi, chòu khoù theo saùt caùc em , daønh tình thöông chaân thaønh cho caùc em. Coøn em naøo chöa hieåu GV coù keá hoaïch phuï ñaïo.
2/10. Phuï ñaïo hoïc dinh yeáu keùm: 
2/11.Boài döôõng hoïc sinh naêng khieáu :
2/12.Ñaùnh giaù keát quaû giaùo duïc hoïc sinh 
Toùm laïi: ñaùnh giaù keát quaû giaùo duïc hoïc sinh cuõng chính laø giaùoduïc caùc em , chính laø giuùp caùc em töï ñieàu chænh thaùi ñoä, haønh vi cuûa mình.
Cuoái moãi thaùng hay cuoái hoïc kì töøng toå ñaùnh giaù ùtheo phieáu sau : 
Phieáu ñaùnh giaù tinh thaàân hoïc taäp vaø ñaïo ñöùc cuûa hoïc sinh
 Hoï vaø teân :. Toå: ..
Chæ tieâu töï ñaùnh giaù 
1.YÙ thöùc hoïc taäp :
-Ñi hoïc ñuùng giô.ø 
-Nghæ hoïc coù pheùp. 
-Chuaån bò baøi vaø hoïc baøi laøm baøi ñaày ñuû.
Khoâng noùi chuyeän( hay noùi chuyeän) trong giôø hoïc.
-Haêng haùi phaùt bieåu xaây döïng baøi. 
-Trung thöïc trong hoïc taäp .
2.YÙ thöùc xaây döïng taäp theå :
-Tích cöïc tham gia coâng vieäc chung
-Laéng nghe yù kieán cuûa baïn .
-Bieát quan taâm tôùi baïn beø . 
-Leã pheùp vôùi thaày coâ giaùo .
3 . YÙ thöùc reøn luyeän :
- Khoâng vi phaïm noäi quy nhaø tröôøng..
-Bieát giöõ gìn veä sinh chung vaø veä sinh caù nhaân. 
-Tham gia tröïc nhaät.
Toát 
Khaù 
TB
Yeáu 
KEÁT QUAÛ 
 “Moät soá kinh nghieäm ñeå laøm coâng taùc chuû nhieäm hoïc sinh lôùp Boán”. Toâi ñaõ thöïc hieän aùp duïng ôû lôùp Boán toâi daïy, toâi nhaän thaáy keát quaû khaû quan. Nhôø söï noå löïc cuûa baûn thaân ñeå laøm toát coâng taùc ñöôïc giao, baûn thaân toâi tìm toøi, hoïc hoûi baïn beø vaø ruùt kinh nghieäm töø baûn thaân qua giaûng giaûng daïy vaø laøm coâng taùc chuû nhieäm trong nhöõng naêm qua neân trong coâng taùc chuû nhieäm lôùp cuûa toâi ñaõ coù nhieàu thaønh coâng. Toâi baøn baïc vôùi caùc thaønh vieân trong khoái 4 vaø ñöôïc caùc giaùo vieân trong khoái 4 cuøng nhau thaûo luaän ñoàng tình vaø aùp duïng. Khoâng nhöõng theá trong nhöõng naêm qua lôùp toâi daïy toaøn laø con em lao ñoäng ngheøo nhöng caùc em ngoan ngoaõn, chaêm chæ, hoïc taäp toát, tham gia toát caùc phong traøo cuûa tröôøng, cuûa ñoäi ñaït nhieàu thaønh tích cao. Baûn thaân tôi ñöôïc hoïc sinh vaø phuï huynh tin töôûng, tín nhieäm.
Thöïc hieän ñaày ñuû : -100 % 
BAØI HOÏC KINH NGHIEÄM 
 Muoán laøm toát coâng taùc chuû nhieäm tröôùc heát chuùng ta phaûi thöïc hieän ñuùng ñöôøng loái chính saùch cuûa ñaûng, phaùp luaät cuûa nhaø nöôùc, thöïc hieân ñuùng caùc noäi quy, quy ñònh cuûa phoøng, tröôøng, ñoäi ñeà ra. Ñeå laøm toát coâng vieäc” troàng ngöôøi” cuûa mình thì baøn thaân phaûi luoân hoïc taäp vaø reøn luyeän ñeå naâng cao trình ñoä chuyeân moân, nghieäp vuï, kó naêng sö phaïm thöïc hieän boài döôõng chuyeân moân nghieäp vuï ñuùng quy ñònh.Thöôøng xuyeân caäp nhaät caùc thoâng tin treân caùc phöông tieän thoâng tin ñaïi chuùng, saùch baùo,
Bieát caùch toå chöùc lôùp, ñöa caùc em vaøo neà neáp ngay töø ñaàu naêm hoïc. Phaûi yeâu ngheà, taän tuïy vôùi ngheà, saün saøng khaéc phuïc khoù khaên ñeå hoaøn thaønh toát nhieäm vuï ñöôïc giao, ham thích coâng vieäc cuûa mình . Heát loøng giaûng daïy vaø giaùo duïc hoïc sinh baèng tình yeâu thöông , söï coâng baèng vaø traùch nhieäm cuûa moät nhaø giaùo. 
Xaùc ñònh ñöôïc chöùc naêng, nhieäm vuï cuûa ngöôøi giaùo vieân, tìm hieåu vaø hieåu saâu saâu saéc veà caùc em töø ñoù tìm ra caùc giaûi phaùp cuï theå nhaát ñeå phaùt trieån khaû naêng hoïc taäp vaø giaùo duïc hoïc sinh caù bieät phuø hôïp vôùi ñaëc ñieåm taâm sinh lí löùa tuoåi lôùp mình chuû nhieäm, ñeå giuùp caùc em hoïc taäp tieán boä vaø coù nhaân caùch toát .
Ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp cuõng nhö xeáp loaïi hoïc sinh phaûi chính xaùc, khaùch quan, coâng baèng mang tính giaùo duïc ñuùng quy ñònh. 
Xaây döïng vaø thöïc hieän keá hoaïch coâng taùc chuû nhieäm gaén vôùi keá hoaïch daïy hoïc, coù caùc bieän phaùp giaùo duïc quaûn lí hoïc sinh moät caùch cuï theå, phuø hôïp vôùi ñaëc ñieåm hoc sinh lôùp .Xaây döïng moâi tröôøng hôïp taùc.Theo doõi, chaám traû baøi thöôøng xuyeân söûa vaø coù nhaän xeùt, ruùt kinh nghieäm.
Löïa choïn vaø söû duïng hôïp lí caùc phöông phaùp daïy hoïc, xaây döïng moâi tröôøng hoïc taäp hôïp taùc, thaân thieän taïo söï töï tin cho hoïc sinh, nhö “ Ñoâi baïn cuøng tieán “
 Thöôøng xuyeân găp gôõ vôùi phuï huynh vaø phoái hôïp vôùi gia ñình, nhaø tröôøng vaø caùc ñoaøn theå ôû ñòa phöông ñeå giaùo duïc caùc em , höôùng daãn caùc em hoïc taäp tieán boä hôn vaø giaùo duïc ñaïo ñöùc, giaùo duïc kó naêng soáng cho hoïc sinh . 
 Thöôøng xuyeân trao ñoåi goùp yù vôùi hoïc sinh veà tình hình hoïc taäp, tham gia caùc hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp vaø caùc giaûi phaùp ñeå caûi tieán chaát löôïng hoïc taäp sau töøng hoïc kì. 
Taäp cho caùc em töï nhaän xeùt mình, vaø nhaän xeùt laãn nhau vaø taäp cho caùc em töï toå chöùc bình xeùt trong toå vaø giöõa caùc toå ñeå caùc em coù thoùi quen bình choïn baïn ñuùng, chính xaùc.
 Tìm toøi hoïc hoûi baïn beøø ñoàng nghieäp coù kinh nghieäm vaø tìm phöông phaùp phuø hôïp vôùi lôùp mình chuû nhieäm .
KEÁT LUAÄN CHUNG 
Muoán laøm toát coâng taùc chuû nhieäm lôùp vaø giaùo duïc hoïc sinh coù nhaân caùch toát, hoïc taäp toát ñeå trôû thaønh con ngoan troø gioûi thì giaùo vieân phaûi: 
 Thöïc hieän toát nhieäm vuï cuûa ngöôøi giaùo vieân. Giaùo vieân laø taám göông saùng cho caùc em noi theo. Muoán giaùo duïc con ngöôøi thì phaûi hieåu con ngöôøi veà moïi maët. Bieát caùch toå chöùc lôùp, ñöa caùc em vaøo neà neáp ngay töø ñaàu naêm hoïc. Coù bieän phaùp vaø keá hoaïch cuï theå ñeå kieàm tra ñoâi baïn hoïc taäp. Luoân giaùo duïc ñaïo ñöùc va ødaïy kó naêng soáng cho caùc em qua caùc chuû ñeà cuûa tuaàn vaø caùc tieát hoïc. Ñaùnh giaù hoïc sinh coâng baèng vaø khaùch quan. Laøm nhö treân coâng taùc chuû nhieäm nhaát ñònh thaønh coâng . 
Trên đây là một số kinh nghiệm ít ỏi để làm tốt công tác chủ nhiệm học sinh lớp 4 nói riêng và HS Tiểu học nói chung mà tôi đã rút ra được từ thực tế giảng dạy và làm công tác chủ nhiệm trong những năm qua song không sao tránh khỏi những khiếm khuyết. Rất mong các đồng chí góp ý thêm cho bản kinh nghiệm của tôi được đầy đủ và hoàn thiện hơn, giúp tôi thực hiện ngày càng có hiệu quả hơn nữa trong việc làm tốt công tác chủ nhiệm và cũng như góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh nói chung.
 Đô Thành ngày 16 tháng 12 năm 2011
 Người viết sáng kiến 
 Ký tên : 
 Đào Thị Mùi 

File đính kèm:

  • docsang_kien_kinh_nghiem_cuc_hay.doc
Sáng Kiến Liên Quan