Một số hình thức rèn luyện nề nếp, thói quen ban đầu cho trẻ 18-24 tháng

 Giáo dục mầm non là bậc học đầu tiên trong hệ thồng giáo dục nước ta, bao gồm các trường lớp nhà trẻ, mẫu giáo. Là bậc học cơ bản đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành nhân cách và trí tuệ cho trẻ, tạo điều kiện cho trẻ hòa nhập môi trường mới.

 Việc rèn nề nếp thói quen cho trẻ chính là một trong những bước hình thành và phát triển nhân cách cho trẻ ở trường mầm non. Trẻ 18 – 24 tháng tuổi là giai đoạn trẻ mới bắt đầu bi bô tập nói và ở giai đoạn này trẻ cũng mới bắt đầu nhận thức được việc mình làm và việc làm của người khác(Việc làm đúng - sai, tốt – xấu )và ở địa phương tôi trẻ ở giai đoạn này mới bắt đầu đi học trường mầm non chứ không như ở các thành phố trẻ đi đến trường mầm non từ mấy tháng tuổi. Do dố nề nếp thói quen của trẻ ở trường mầm non chưa được hình thành.Chính vì thế vấn đề rèn nề nếp thói quen ở trường mầm non cho trẻ ở giai đoạn 18 – 24 tháng tuổi là việc làm hết sức quan trọng và cần thiết. Việc rèn nề nếp thói quen cho trẻ 18 – 24 tháng sẽ là cái kiềng vững chắc làm nền tảng cho việc hình thành và phát triển nhân cách của trẻ sau này.

 Lµ mét gi¸o viªn mÇm non ®­îc ph©n c«ng phô tr¸ch trÎ ë ®é tuæi 18 - 24 th¸ng, tôi nhận thấy ë tuæi nµy trÎ cßn rÊt bÐ nh­ng ®Æc ®iÓm sinh lý trÎ ph¸t triÓn rÊt m¹nh. TrÎ dÔ bÞ tæn th­¬ng vÒ t©m lý. Do trÎ ch­a t¸ch rêi bè mÑ, gia ®×nh. nªn khi míi nhËp líp, nhËp tr­êng trÎ th­êng cã th¸i ®é sî h•i, mäi thø ®Òu l¹ lÉm, tr¸nh nÐ b¹n, kh«ng chÊp nhËn sù gióp ®ì cña c¸c c« gi¸o, thËm chÝ cßn la khãc, kh«ng ¨n kh«ng ngñ, hoÆc kh«ng tham gia vµo mäi ho¹t ®éng cã thÓ trÎ d­êng nh­ kh«ng hoµ nhËp vµo tËp thÓ. Chình vì thế tôi thấy việc cần giáo dục các cháu đưa các cháu vào nề nếp thói quen để tham gia vào các hoạt động trong ngày là việc làm cần thiết và hết sức quan trọng.

 

doc16 trang | Chia sẻ: sangkien | Ngày: 29/07/2015 | Lượt xem: 9197 | Lượt tải: 208Download
Bạn đang xem tài liệu "Một số hình thức rèn luyện nề nếp, thói quen ban đầu cho trẻ 18-24 tháng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
nhà.
 §Ó biÕt ®­îc nÒ nÕp, thãi quen ban ®Çu cña trÎ,vµo ®Çu n¨m häc t«i ®· tiÕn hµnh kho¶ s¸t kÕt qu¶ cô thÓ cô thÓ nh­ sau
B¶ng kh¶o s¸t ®Çu n¨m vÒ nÒ nÕp, thãi quen ban ®Çu cho trÎ
Tæng sè trÎ
Thãi
quen nÒ nÕp ®i häc ®Òu
Thãi
quen nÒ nÕp chµo hái
Thãi
quen cÊt ®å dïng ®å ch¬i
Thãi
quen nÒ nÕp - giê ¨n
Thãi quen nÒ nÕp - giê ngñ
Thãi
quen nÒ nÕp - giê vui ch¬i
Thãi
quen nÒ nÕp häc
tËp
Thãi quen nÒ nÕp vÖ sinh
14
4/14
2/14
4/14
5/14
5/14
3/14
5/14
1/14
 Víi kÕt qu¶ nh­ trªn t«i ®· m¹nh d¹n ®i s©u vµo t×m hiÓu vµ thùc hiÖn mét sè h×nh thøc rÌn luyÖn nÒ nÕp thãi quen ban ®Çu cho trÎ 18-24 th¸ng.Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn t«i nhËn thÊy nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n nh­ sau
* ThuËn lîi:
 - B¶n th©n t«i lu«n ®­îc sù quan t©m động viên cña ban gi¸m hiÖu nhµ tr­êng, tổ trưởng chuyên môn vµ b¹n bÌ ®ång nghiÖp
 - Do tr­êng ë trung t©m nªn viÖc cËp nhËt th«ng tin nhanh, víi nh÷ng th«ng tin ®æi míi qua c¸c líp tËp huÊn c¸c chuyªn ®Ò trong n¨m häc.
 - §a sè phô huynh nhiÖt t×nh víi líp, quan t©m ®Õn trÎ, ®­a ®ãn trÎ ®óng giê, ®ãng gãp c¸c kho¶n ®óng quy ®Þnh.
 - B¶n th©n tham gia ®Çy ®ñ c¸c chuyªn ®Ò vÒ ®æi míi cña ngµnh häc mÇm non, trong ®ã cã chuyªn ®Ò lÔ gi¸o, chuyªn ®Ò vÖ sinh dinh d­ìng...
* Khã kh¨n:
 Ngoµi nh÷ng thuËn lîi t«i ®· nªu trªn trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, b¶n th©n t«i gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n nhÊt ®Þnh.
 - Víi ®Æc ®iÓm sinh lý cña løa tuæi ë giai ®o¹n 18 – 24 tháng chưa ph¸t triÓn nhiều về ngôn ngữ do ®ã kh¶ n¨ng giao tiÕp vÒ ng«n ng÷ cña trÎ gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n, nhiều trẻ nói ngọng và một số trẻ chưa biết nói.
 - TrÎ ®ang sèng trong m«i tr­êng gia ®×nh, ®­îc «ng bµ, bè mÑ yªu th­¬ng ch¨m sãc. Khi ®Õn tr­êng lµ n¬i hoµn toµn míi mÎ xa l¹ víi trÎ, do ®ã trÎ ch­a quen víi nÒ nÕp, thãi quen cña líp, tÝnh rôt dÌ, nhót nh¸t, c¸ tÝnh... cßn nhiÒu ë trÎ.
 - Mét sè phô huynh nhËn thøc ch­a ®ång ®Òu cho lµ løa tuæi bÐ viÖc rÌn nÒ nÕp cho trÎ ch­a quan träng “Trẻ con biết gì mà rèn”.
 - Trẻ đến nhập học rải rác không cùng lúc làm cho sự ổn định nề nếp kéo dài thời gian.
 §Ó ®i vµo thùc hiÖn viÖc rÌn luyÖn thãi quen nÒ nÕp cho trÎ tõ nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n ®· nªu, dùa trªn c¬ së thùc tÕ b¶n th©n t«i ®· ®Ò ra mét sè biÖn ph¸p để rèn nề nếp thói quen ban đầu cho trẻ.
2. Các biện pháp thực hiện
a. Nghiªn cøu tham kh¶o, tù båi d­ìng n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n vµ thực hiện chương trình giáo dục trẻ 18 - 24 th¸ng tuæi có hiệu quả
 Đây là một trong những biện pháp quan trọng nhất trong việc rèn nề nếp thói quen ban đầu cho trẻ. Bởi vì cô dạy có hay, có hấp dẫn thì mới thu hút được trẻ, trẻ mới nhanh ngoan và nhanh đi vào nề nếp.Để thực hiện chương trình giáo dục có hiệu quả thì đòi hỏi giáo viên phải có trình độ chuyện môn về độ tuổi này thật vững chắc. Thế nhưng năm nay lại là năm đầu tiên tôi dạy độ tuổi 18 - 24 tháng nên trình đồ chuyên môn về độ tuổi này của tôi còn có phần hạn chế. Vì thế mà cần phải học lại càng phải học nhiều hơn nữa. Tôi mượn nhà trường các tài liệu liên quan đến chương trình giáo dục 18 – 24 tháng về tự nghiên cứu và tự bồi dưỡng kiến thức cho mình. Đi đôi với tự nghiên cứu tài liệu là học hỏi bạn bè, học hỏi những giáo viên có chuyên môn vững chắc về nhà trẻ .Ví dụ trong trường có cô Hạnh nhiều năm liền là giáo viên giỏi về nhà trẻ và là giáo viên có kinh nghiệm trong giảng dạy nhà trẻ. Tôi thường xuyên đến để hỏi cô về các tiết dạy. và học hỏi cô việc làm thế nào để lôi cuốn trẻ vào học mà quen đi nỗi nhớ nhà nhớ cha mẹ. Trong việc thực hiện biện pháp này chỉ sau vài tuần học đầu tôi đã thấy có hiệu quả rỏ rệt. Từ chỗ các cháu không chịu vào ngồi học hoặc ngồi thích thì học không thích thì nằm ngã, nằm nghiêng, có cháu đang học thì khóc đòi mẹ. Chỉ sau vài ba tuần chịu khó học hỏi áp dụng vào chương trình dạy trẻ tôi thấy các cháu hứng thú học hơn, học có nề nếp hơn, các cháu không còn khóc và không còn nằm ngã nằm nghiêng nữa. 
b. Ph©n nhãm theo ®Æc ®iÓm t©m sinh lý cña trÎ
Bªn c¹nh viÖc nâng cao trình độ chuyên môn nhanh chóng đưa trẻ vào chường trình chăm sóc giáo dục lµ vÊn ®Ò träng t©m. Thì vấn đề cô giáo phải nắm rõ đặc điểm tâm sinh lý của lứa tuổi và quan trọng hơn là phải nắm rõ đặc điểm riêng của từng trẻ nhằm lËp ra ch­¬ng tr×nh kÕ ho¹ch båi d­ìng cho trẻ theo sù ph©n nhãm vµ s¾p xÕp chç ngåi cho tõng ch¸u mét c¸ch hîp lý:
+ TrÎ nhót nh¸t ngåi c¹nh trÎ nhanh nhÑn, m¹nh d¹n.
+ TrÎ kh¸ ngåi c¹nh trÎ trung b×nh.
+ TrÎ hiÕu ®éng, c¸ biÖt hay nãi chuyÖn ngåi c¹nh trÎ ngoan, trẻ hay khóc ngồi cạnh cô giáo, ®Ó dÔ quan s¸t vµ tiÖn cho viÖc ®iÒu hµnh trÎ tèt h¬n.
 Việc phân nhóm này rất có hiệu quả trong việc rèn luyện trẻ. Tôi lấy ví dụ thực tế đã trải qua: Theo sự sắp xếp chỗ ngồi trên, khi tôi mời một cháu khá trả lời câu hỏi thì cháu học trung bình ngồi cạnh bên bạn có thể nghe được câu trả lời của bạn và khi được cô mời lên trả lời lại thì cháu sẽ trả lời được, và với sự động viên khen thưởng của cô sẽ tạo cho trẻ hứng thú học và trẻ đó sẽ dần dần tiến bộ lên làm cho nề nếp học của trẻ ngày càng ổn định.
 Tôi cho những trẻ còn nhớ nhà hay khóc ngồi cạnh cô khi học sẽ rất phù hợp trong việc rèn nề nếp học cho trẻ. Khi dạy cô cho những trẻ này ngồi cạnh cô cô vừa có thể dạy vừa có thể thể hiện cử chỉ thương yêu che chở cho trẻ chỉ bằng vuốt ve nhẹ nhàng hoặc một cái xoa đầu cũng có thể làm trẻ vơi đi nỗi nhớ nhà. Cộng với sự sáng tạo của cô trong giờ học sẽ lôi cuốn trẻ học cùng với các bạn để quên đi nỗi nhớ bố mẹ. Điều này sẽ nhanh chóng giúp trẻ ngoan và nhanh ổn định nề nếp học hơn.
Để thực hiện biện pháp này ngoài việc trao đổi với phụ huynh về dặc điểm riêng của trẻ cộng với sự theo dõi trẻ hàng ngày của cô. Và xuÊt ph¸t tõ t×nh h×nh thùc tÕ, dùa vµo ®Æc ®iÓm sinh lý cña trÎ t«i ®· ®i s©u nghiªn cøu, t×m tßi, tham kh¶o... nh÷ng tµi liÖu cã néi dung hỗ trợ cho biện pháp phân nhóm này . Ví dụ như tìm đọc : Cuốn tâm lý học trẻ em lứa tuổi mầm non của tác giả Nguyễn Ánh Tuyết. 
c. T¨ng c­êng lµm vµ s­u tÇm nhiÒu ®å ch¬i ®Ñp vµ s¸ng t¹o 
 Trẻ mầm non nói chung và trẻ nhà trẻ 18 - 24 tháng nói riêng, đến trường không chỉ để học mà đến trường trẻ còn được chơi. Ở ®é tuæi nµy trÎ ®­îc ho¹t ®éng d­íi nhiÒu h×nh thøc “Häc mµ ch¬i, ch¬i mµ häc” .Và khi học cũng như khi chơi trẻ cần phải có đồ dùng đồ chơi trực quan vì ở độ tuổi càng nhỏ tri giác và hiểu biết của trẻ càng ít. V× vËy muèn ®­a chÊt l­îng cña viÖc rÌn luyÖn nÒ nÕp thãi quen cho trÎ tèt h¬n. B¶n th©n t«i phải không ngõng viÖc s­u tÇm nh÷ng nguyªn vËt liÖu s½n cã ®Ó lµm ®å dïng ®å ch¬i sao cho ®Ñp, s¸ng t¹o, hÊp dÉn, nh­ng ph¶i khoa học và ®¶m b¶o an toµn, sö dông hîp lý vµ phï hîp víi néi dung víi ®é tuæi. §å dïng ®å ch¬i s¾p xÕp gän gµng võa tÇm víi trÎ ®Ó thu hót trÎ vµo mäi ho¹t ®éng mét c¸ch tho¶i m¸i vµ tù tin h¬n.
Dưới đây là một trong những số mẫu đồ chơi tôi đã làm để phục vụ cho việc học và giờ chơi của các cháu:
 Búp bê làm từ vỏ hộp cháo ăn liền, len và hộp phấn trang điểm
 Một số bát, thìa, cốc phíchlàm từ chai dầu rửa bát, chai sữa chua . 
 Dường, bàn ghế búp bê làm từ tấm đệm ngồi của trẻ bị hư hỏng
Bộ dụng cụ âm nhạc: Đàn làm bằng gỗ và cây đập muỗi bị hỏng, trống làm bằng lon bia, hộp bánh quy, phách làm bằng gáo dừa quét sơn.
 Con cá làm bàng vỏ ngao, con rùa làm bằng vỏ ốc
 Ngoài việc làm đồ dùng đồ chơi đẹp thu hút trẻ thì tồi còn suy nghĩ để tìm cách sử dụng đồ chơi đó một cách hợp lý để phát huy tác dụng của đồ dùng đồ chơi.
 VÝ dô: Ch¸u míi nhËp líp ®ang cßn khãc v× nhí bè mÑ, «ng bµ... t«i cã thÓ bÕ ch¸u l¹i c¸c gãc ch¬i xem ®å ch¬i : Bóp bª, nh÷ng ®å dïng nÊu ¨n. §Ó trÎ tËp trung vµo c¸c ®å ch¬i mµ quªn ®i nçi nhí nhµ b»ng c¸ch t«i cã thÓ ®µm tho¹i víi trÎ, chØ vµo đồ chơi vµ hái trẻ. Chỉ vào búp bê hỏi: Ai ®©y? Chỉ vào đồ chơi nấu ăn (bát thìa)hỏi: Đây là cái gì? “Cô thấy em búp bê rất ngoan đấy, em búp bê không khóc nhè đâu vì thế con cũng đừng khóc nữa, cô cháu mình cùng nấu bét cho em bóp bª ¨n” Qua việc này tôi thấy cháu đang khóc liền nín để tham gia chơi cùng với bạn.
 Hay một ví dụ khác: Cháu mới đến lớp còn khóc tôi bế cháu đến góc bé khỏe chỉ cho cháu xem đồ dùng âm nhạc (đã có ảnh minh học ở trên). Tôi gõ phách, gõ phách cho trẻ nghe rồi hỏi trẻ: Con có thích cùng cô chơi trông không? Ngay lập tức trẻ quen đi nổi nhớ đòi cô thả xuống để chơi.
 Đồ dùng đồ chơi đẹp không chỉ giúp trẻ nhanh ngoan nhanh quên đi nỗi nhớ nhà mà đồ dùng đồ chơi đẹp còn thu hút trẻ vào giò học và giờ hoạt động vui chơi một cách húng thú. Từ đó nề nếp học, chơi của trẻ cũng nhanh chóng ổn định và giờ học, giờ chơi đạt kết quả cao.
d. Nªu g­¬ng tèt th«ng qua c¸c ho¹t ®éng trong ngµy
TrÎ 18 - 24 th¸ng tuæi víi ®Æc ®iÓm t©m sinh lý cña trÎ ph¸t triÓn m¹nh, Có một đặc điểm mà tôi cũng như bất cứ đồng nghiệp nào cũng có thể dựa vào đó để rèn nề nếp cũng nư ý thức trẻ. Đó là trẻ mầm non nói chung và trẻ 18 – 24 nói riêng rất thích được cô khen và rất sợ bị chê và một đặc điểm nữa là trẻ bÐ hay tß mß thÝch b¾t ch­íc. Dựa vào đặc điểm tâm sinh lý này t«i lu«n t«n träng trÎ vµ hÕt søc c«ng b»ng, sö dông khen, chª ®óng mùc. Việc khen vµ chª cã t¸c dông m¹nh ®Õn hµnh vi v©ng lêi cña trÎ, tuy nhiên kh«ng nªn khen qu¸ ®¸ng mµ chª tr¸ch chung chung. T«i th­êng khen nh÷ng g­¬ng tèt trược tập thể ®Ó trÎ b¾t ch­íc.
VÝ dô: C« khen nh÷ng trÎ ®i häc ngoan, ®óng giê, mÆc quÇn ¸o, ®Çu tãc gän gµng, s¹ch ®Ñp, đi học biÕt chµo c« khi ®Õn líp, kh«ng khãc nhÌ trước tập thể lớp. Ngay hôm sau tôi thấy có nhiều cháu đi học biết chào hỏi cô, ăn mặc sạch sẽ. Vì cháu bắt chước bạn để được cô khen.
Còn khi chê trẻ không chê chung chung nhưng cũng phải tìm cách chê thật khéo léo. Không chê trước tập thể lớp mà phải gần gũi, ân cần, nhắc nhỡ, góp ý riêng với trẻ để trẻ không vì xấu hổ mà có ý nghĩ không muốn đi học.
Ví dụ: Khi chê một cháu nghịch trong giờ học. kết thúc giờ học tôi nêu gương khen một số trẻ ngoan. Còn những trẻ chưa ngoan tôi chỉ nhắc nhỡ phê bình chung chung. Nhưng sau giờ học đó vào hoạt động mọi lúc mọi nơi tôi sẽ gần gũi nhắc nhỡ cháu trao đổi với cháu bằng những câu hỏi : Con thấy hôm nay bạn Hà học ngoan không? (Ngoan ạ) Còn con ngồi con làm gì?Như thế đã ngoan chưa?(Chưa ngoan ạ). Từ đó tôi dặn trẻ :Bạn Hà hôm nay rất ngoan được cô khen rồi đấy hôm sau con hãy học tập bạn để được cô khen con nhé.
Th«ng qua c¸c bµi h¸t, bµi th¬, c©u chuyÖn vµ mäi lóc mäi n¬i, để khen chê trẻ đúng lúc, đúng nơi, kịp thời gióp trÎ cã thãi quen nÒ nÕp tèt h¬n. 
 e. RÌn luyÖn nÒ nÕp thãi quen th­êng xuyªn trong mäi ho¹t ®éng, mäi lóc mäi n¬i
Hµng ngµy c¸c ch¸u ®Õn líp víi c¸c néi dung ho¹t ®éng: giê ¨n, giê ngñ, vÖ sinh, häc tËp, vui ch¬i, giê ®ãn, giê tr¶... mäi sinh ho¹t ®Òu lµ nh÷ng h×nh thøc ®Ó trÎ ®­îc rÌn luyÖn. §èi víi ®é tuæi nµy ®Ó ®­a c¸c ch¸u vµo nÒ nÕp thãi quen không ph¶i lµ chuyÖn dÔ vµ ®¬n gi¶n. Thùc tÕ c¸c ch¸u cßn rÊt bÐ, ch­a cã ý thøc ®­îc nh­ c¸c anh chÞ lín, ®iÒu nµy còng lµ mét thö th¸ch cho c« gi¸o. Muèn t¹o cho trÎ cã ®­îc thãi quen th­êng xuyªn ph¶i lu«n nhÑ nhµng gÇn gòi vµ t×nh c¶m víi trÎ ®Ó uèn n¾n trÎ hoÆc th«ng qua bµi h¸t, bµi th¬, c©u chuyÖn... trß ch¬i cã néi dung nãi vÒ nÒ nÕp thãi quen. t«i còng cã thÓ sö dông ®Ó trÎ phÇn nµo liªn hÖ tíi b¶n th©n mµ ngoan h¬n vµ biÕt v©ng lêi c« gi¸o. Nhê sù t¹o ®iÒu kiÖn gióp ®ì cña c«, trÎ ®­îc uèn n¾n kÞp thêi th­êng xuyªn, liªn tôc do ®ã viÖc rÌn luyÖn nÒ nÕp thãi quen cña trÎ trong mäi ho¹t ®éng mäi lóc, mäi n¬i mang l¹i hiÖu qu¶ cao h¬n, c¸c ch¸u ngoan vµ nÒ nÕp h¬n. VÝ dô: RÌn luyÖn cho trÎ thãi quen biÕt chµo hái th«ng qua c¸c bµi h¸t nh­: BÐ ngoan, Lêi chµo buæi s¸ng, MÑ yªu kh«ng nµoC¸c bµi th¬: Chµo, MiÖng xinh, Ch¸u chµo «ng ¹, cô và mẹCó thể kết hợp cho trẻ xem tranh khi đọc thơ cho trẻ nghe. Ví dụ : Khi đọc bài thơ cô và mẹ cho trẻ nghe tôi cho trẻ xem tranh sau:
Để hỏi trẻ: Bạn bé đã ngoan chưa?Vì sao bạn ngoan?
Để từ đó giáo dục trẻ ngoan giống như bạn.
- Qua bµi th¬, bµi h¸t rÌn cho trÎ thãi quen khi ch¬i xong biÕt cÊt dän ®å ch¬i nh­: 
 B¹n ¬i hÕt giê råi
 Nhanh tay cÊt ®å ch¬i
 NhÑ tay th«i b¹n nhÐ
 CÊt då ch¬i ®i nµo”
- Qua bµi th¬, bµi h¸t, c©u chuyÖn rÌn cho trÎ thãi quen khi ¨n, khi ngñ nh­: Bµi h¸t: Giê ®i ngñ
 Bµi th¬: “ Giê ¨n”
 §Õn giê ¨n c¬m
 Vµo bµn b¹n nhÐ
 Nµo th×a, b¸t, ®Üa
 Xóc cho gän gµng
 Chí cã véi vµng
 C¬m r¬i, c¬n v·i
Ngoài cho trẻ đọc thơ trước giò ăn tôi còn cho trẻ xem tranh và nêu gương các bé trong tranh để trẻ bắt chước
Chuẩn bị vào giờ ngủ tôi cho trẻ xem tranh sau 
Nhằm khen trẻ làm đúng và chê trẻ làm sai trong tranh để trẻ bắt chước gương tốt.
Đến giờ đi ngủ tôi cho trẻ đọc bài th¬ : “ Giê ngñ”
 Vµo gi­êng ®i ngñ
 Kh«ng nghÞch ®å ch¬i
 Kh«ng gäi b¹n ¬i
 Kh«ng c­êi khóc khÝch
 Kh«ng ai tinh nghÞch
 Gi¬ ch©n, gi¬ tay
 Ph¶i n»m cho ngay
 M¾t th× nh¾m l¹i
- RÌn thãi quen vÖ sinh cho trÎ qua c¸c bµi 
 Bµi th¬: “Röa tay s¹ch”
 C« dÆn bÐ
 Tr­íc giê ¨n
 Khi tay bÈn
 Ph¶i söa ngay
 Víi xµ phßng
 BÐ ghi lßng 
 Lêi c« d¨n
Kết hợp cho trẻ xem tranh để giáo dục trẻ:
h. RÌn luyÖn b»ng t×nh c¶m cña c« ®èi víi trÎ
TrÎ ë ®é tuæi 18 - 24 th¸ng ch­a rêi khái bµn tay Êp ñ yªu th­¬ng cña ng­êi mÑ... v× thÕ c¸c ch¸u mang ®Õn tr­êng, ®Õn líp mét t©m tr¹ng võa bì ngì l¹ lÉm võa l­u luyÕn nhí gia ®×nh. ThËm chÝ cã ch¸u cßn sî h·i khãc lãc... V× tuæi nµy trÎ cßn rÊt bÐ, sèng nhiÒu vÒ t×nh c¶m nªn rÊt cÇn sù ©u yÕm, nhÑ nhµng cña c« nhÊt lµ nh÷ng ngµy ®Çu trÎ míi nhËp líp, c« ph¶i lµm sao ®Ó trÎ cã thÓ c¶m nhËn ®­îc nguån h¹nh phóc, ®­îc an toµn, ®­îc quan t©m vµ ®­îc yªu mÕn cã thÓ coi lµ mét thµnh viªn trong céng ®ång mµ trÎ ®ang hoµ nhËp. T×nh c¶m cña c« ®èi víi trÎ giÇu c¶m xóc th©n thiÕt, yªu th­¬ng nh­ quan hÖ mÑ con. BiÕt t«n träng vµ ®ång c¶m víi trÎ t¹o nªn kh«ng khÝ cëi më, quªn m×nh lµ ng­êi lín ®Ó thùc sù lµ ng­êi b¹n cña trÎ. Khi trÎ cã c¶m t×nh, cã høng thó c« cã thÓ sö dông nghÖ thuËt cña m×nh ®Ó thu hót l«i cuèn trÎ vµo c¸c ho¹t ®éng mét c¸ch dÔ dµng.
VÝ dô: 
Khi ®ãn trÎ vµo líp nh÷ng ngµy ®Çu trÎ cßn bì ngì thËm chÝ khãc hên, c« bÕ trÎ ©u yÕm vç vÒ råi cho trÎ xem tranh vµ trß chuyÖn hoÆc h¸t cho trÎ nghe råi kÓ chuyÖn, cïng trÎ ch¬i víi c¸c ®å ch¬i ®Ó trÎ quªn ®i nçi nhí nhµ. Råi nh÷ng buæi ®Çu trÎ ¨n c¬m, ngñ t¹i tr­êng víi trÎ ®iÒu g× còng míi mÎ c« ©n cÇn dç dµnh, ®éng viªn khuyÕn khÝch bãn tõng th×a c¬m, ru trÎ vµo giÊc ngñ. DÇn dÇn trÎ ®· quen khi ®Õn giê ¨n c« h­íng dÉn trÎ tù ngåi vµo bµn ¨n, tËp cho trÎ tù cÇm th×a xóc c¬m ¨n, ¨n kh«ng nãi chuyÖn, kh«ng lµm r¬i v·i.
f. T¨ng c­êng lµm tèt c«ng t¸c tuyªn truyÒn vËn ®éng, phèi kÕt hîp víi gia ®×nh 
§Ó thùc hiÖn tèt viÖc rÌn luyÖn nÒ nÕp, thãi quen ban ®Çu cho trÎ th× c¸c bËc phô huynh gi÷ mét vai trß quan träng. Do vËy t«i ®· tuyªn truyÒn víi c¸c bËc phô huynh vÒ sù cÇn thiÕt cña viÖc rÌn luyÖn cho trÎ ë løa tuæi nµy. Tõ ®ã phô huynh cïng phèi hîp víi gi¸o viªn ®Ó n¾m b¾t ®Æc ®iÓm t×nh h×nh cña trÎ, t×m nguyªn nh©n ®Ó cã biÖn ph¸p thÝch hîp kÞp thêi uèn n¾n trÎ. §ång thêi trao ®æi víi cha mÑ trÎ ®Ó rÌn luyÖn thªm cho trÎ khi ë gia ®×nh. Gióp viÖc rÌn luyÖn thãi quen nÒ nÕp cña trÎ theo khoa häc vµ ®i ®Õn thèng nhÊt trong viÖc ch¨m sãc - gi¸o dôc trÎ
- VËn ®éng phô huynh cïng s­u tÇm tranh ¶nh, nh÷nh bµi th¬, c©u chuyÖn cã néi dung phï hîp. ®ãng gãp nguyªn vËt liÖu vµ cïng lµm ®å dïng ®å ch¬i phôc vô cho viÖc ch¨m sãc gi¸o dôc trÎ ®¹t kÕt qu¶ tèt
T«i trao ®æi víi phô huynh th«ng qua c¸c h×nh thøc
+ Qua giê ®ãn - tr¶ trÎ.
+ Trong c¸c héi nghÞ cha mÑ häc sinh.
+ C¸c th«ng tin trªn b¶ng tuyªn truyÒn 
IV. KẾT LUẬN
 1. KÕt qu¶ ®¹t ®­îc
 Qua mét n¨m häc t«i kiªn kiªn tr× thùc hiÖn mét sè h×nh thøc rÌn luyÖn nÒ nÕp thãi quen ban ®Çu cho trÎ, ®Õn nay trÎ ®· thùc sù yªu mÕn c« gi¸o, c¸c b¹n vµ thÝch ®i häc, cã nÒ nÕp tham gia trong mäi ho¹t ®éng, trÎ cã t¸c phong m¹nh d¹n vµ tù tin h¬n, cô thÓ:
 - TrÎ cã hµnh vi ®¹o ®øc tèt, đi học biết chào hỏi,kh«ng nãi tôc chöi bËy, biÕt v©ng lêi «ng bµ, cha mÑ, cô giáo, yªu quý con vËt, biÕt yªu thiªn nhiªn, biÕt quan t©m ®oµn kÕt víi b¹n, biÕt c¶m ¬n xin lçi.
 - §Æc biÖt c¸c ch¸u vÒ nhµ ®· biÕt tù m×nh lµm mét sè viÖc tù phôc vô: Tù xóc ¨n, tù uèng n­íc, biÕt gäi ng­êi lín khi cã nhu cÇu ®i vÖ sinh, khi ch¬i xong tù cÊt ®å ch¬i biÕt ®äc th¬, h¸t bi b« cho «ng bµ, bè mÑ nghe. V× vËy c¸c bËc phô huynh rÊt vui, cµng yªn t©m h¬n khi göi con ®Õn líp . Tõ ®ã phô huynh quan t©m ®Õn viÖc häc tËp cña c¸c ch¸u nhiÒu h¬n.
- C¸c ch¸u cã nÒ nÕp thãi quen tù phôc vô nªn t«i thùc hiÖn nhiÖn vô ch¨m sãc gi¸o dôc mét c¸ch dÔ dµng
§Ó minh chøng cho kÕt qu¶ ®¹t ®­îc cña c¸c ch¸u râ rµng h¬n, d­íi ®©y lµ kÕt qu¶ so s¸nh vÒ viÖc thùc hiÖn mét sè h×nh thøc rÌn luyÖn nÒ nÕp thãi quen ban ®Çu cho trÎ 
B¶ng so s¸nh kÕt qu¶ viÖc ¸p dông mét sè h×nh thøc rÌn luyÖn nÒ nÕp, thãi quen ban ®Çu cho trÎ:
Tæng sè trÎ
Thãi
quen nÒ nÕp ®i
häc ®Òu
Thãi
quen nÒ nÕp chµo hái
Thãi
quen cÊt ®å dïng ®å ch¬i
Thãi
quen nÒ nÕp - giê ¨n
Thãi quen nÒ nÕp - giê ngñ
Thãi quen nÒ nÕp - giê vui ch¬i
Thãi quen nÒ nÕp häc tËp
Thãi
quen nÒ nÕp vÖ sinh
 14
§Çu n¨m
Cuèi n¨m
§Çu n¨m
Cuèi n¨m
§Çu n¨m
Cuèi n¨m
§Çu n¨m
Cuèin¨m
§Çu n¨m
Cuèi n¨m
§Çu n¨m
Cuèi n¨m
§Çu n¨m
Cuèi n¨m
§Çu n¨m
Cuèi n¨m
4
14
13
14
2
14
13
14
4
14
12
14
5
14
12
14
5
14
14
14
3
14
12
14
5
14
13
14
1
14
13
14
Tuy kÕt qu¶ ®¹t ®­îc ch­a cao. Nh­ng ®ã lµ ®iÒu rÊt phÊn khëi lµ niÒm ®éng viªn, khÝch lÖ t«i cè g¾ng h¬n n÷a trong n¨m häc tiÕp theo
2. Bµi häc kinh nghiÖm:
 Víi c¸c h×nh thøc t«i thùc hiÖn trong n¨m häc võa qua ®· thu ®­îc kÕt qu¶ ®¸ng mõng. Tõ ®ã b¶n th©n t«i rót ra mét sè kinh nghiÖm vÒ viÖc rÌn luyÖn nÒ nÕp thãi quen ban ®Çu cho trÎ ®¹t kÕt qu¶ tèt 
 - Nghiªn cøu tham kh¶o tµi liÖu, học hỏi bạn bè đồng nghiệp kh«ng ngõng båi d­ìng n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n
 - B¶n th©n gi¸o viªn lu«n lµ tÊm g­¬ng tèt, mÉu mùc trong mäi ho¹t ®éng: Lêi ¨n, tiÕng nãi, viÖc lµm
 - C« yªu nghÒ mÕn trÎ tËn t©m víi c«ng viÖc cña m×nh. Lu«n t×m tßi nghiªn cøu c¸c ph­¬ng ph¸p, h×nh thøc ®Ó d¹y trÎ phï hîp vµ ®¹t kÕt qu¶ cao
 - RÌn cho trÎ ë mäi lóc, mäi n¬i. §Æc biÖt quan t©m ®Õn trÎ chËm, trÎ c¸ biÖt, kh«ng ph©n biÖt gi÷a c¸c trÎ
 - Gi¸o viªn trao ®æi th­êng xuyªn víi phô huynh nh÷ng g× trÎ lµm ®­îc vµ ch­a lµm ®­îc ®Ó cïng t×m ra nguyªn nh©n vµ c¸ch d¹y trÎ tèt nhÊt
 - Gi¸o viªn lu«n t¹o c¬ héi cho trÎ tù lµm c¸c viÖc phï hîp víi kh¶ n¨ng cña trÎ vµ cã hµnh vi v¨n ho¸
 - Làm sưu tầm đồ chơi đẹp để thu hút trẻ
 *Kết luận
B¸c Hå kÝnh yªu ®· nãi:
 “ Hiền giữ đâu phả là định sẵn
 Phần nhiều do giáo dục mà nên”
Trẻ sinh ra đâu phải đứa trẻ nào cũng ngoan cũng lễ phép . mà ngay từ ban đầu phải rèn luyện trẻ, d¹y trÎ để sau nµy trÎ thµnh ng­êi tèt. ChÝnh v× vËy ngµnh häc mÇm non lu«n coi träng sù nghiÖp ch¨m sãc - gi¸o dôc trÎ lµ mét nhiÖm vô v« cïng quan träng ®Æt nÒn t¶ng cho sù nghiÖp gi¸o dôc chung. ViÖc rÌn luyÖn nÒ nÕp, thãi quen ban ®Çu cho trÎ nh»m h×nh thµnh cho trÎ nh÷ng c¬ së ®Çu tiªn vÒ gi¸o dôc nh©n c¸ch vµ ph¸t triÓn toµn diÖn lµ nhiÖm vô hÕt søc khã kh¨n lu«n ®­îc ®Æt hµng ®Çu. V× thÕ chóng ta ph¶i biÕt kÕt hîp tèt vµ chÆt chÏ gi÷a nhµ tr­êng vµ gia ®×nh ®Ó ch¨m sãc nu«i d¹y c¸c ch¸u theo kiÕn thøc khoa häc. Cã thÓ nãi r»ng nh÷ng ®iÒu mµ trÎ b¾t ®Çu ®­îc tiÕp nhËn ë ®é tuæi nµy ®Òu cã ¶nh h­ëng l©u dµi ®Õn viÖc h×nh thµnh toµn bé nh©n c¸ch cña trÎ sau nµy.
Lµ mét gi¸o viªn mÇm non ph¶i cÇn nhËn thøc s©u s¾c tÇm quan träng vµ vai trß tr¸ch nhiÖm víi c¸i tªn “Ng­êi mÑ thø hai” cña trÎ. ThËt sù yªu mÕn trÎ, nhiÖt t×nh vµ say mª víi c«ng viÖc, cã tÊm lßng yªu th­¬ng trÎ 
XuÊt ph¸t tõ thùc tiÔn, nh»m ®¸p øng yªu cÇu cña ngµnh häc mÇm non theo ®Þnh h­íng ®æi míi h×nh thøc tæ chøc. Víi nh÷ng biÖn ph¸p t«i ®· thùc hiÖn trªn trÎ ë ®é tuæi 18 - 24 th¸ng trong n¨m häc 2012 - 2013.
Do ®Ò tµi ®­îc ¸p dông trong ph¹m vi hÑp ë mét nhãm trÎ, v× thÕ mét sè kinh nghiÖm t«i ®­a ra kh«ng tr¸nh khái nhiÒu thiÕu sãt. Qua ®©y t«i rÊt mong ®­îc c¸n bé chuyªn m«n phßng gi¸o dôc, Ban gi¸m hiÖu nhµ tr­êng vµ b¹n ®ång nghiÖp ®äc, gãp ý, x©y dùng bæ sung thªm ®Ó gióp t«i cã ®­îc bµi häc kinh nghiÖm tèt h¬n ®Ó ¸p dông trong qu¸ tr×nh c«ng t¸c cña b¶n th©n, ®Æc biÖt n©ng cao chÊt l­îng cña viÖc rÌn luyÖn nÒ nÕp thãi quen cho trÎ mÇm non nãi chung, trÎ 18 - 24 th¸ng tuæi nãi riªng.
 T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n!	 
 Quỳnh Bá, ngµy 02 th¸ng 03 n¨m 2013 
 Ng­êi viÕt 
 Hồ Như Quỳnh 

File đính kèm:

  • docSKKN_NE_NEP_THOI_QUEN_1824_THANG.doc
Sáng Kiến Liên Quan