Một số biện pháp giáo dục và rèn kĩ năng sống cho học sinh qua môn Khoa học 4

MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC VÀ RÈN KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH QUA MÔN KHOA HỌC 4

I. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI

 “Tiên học lễ, hậu học văn” lời dạy của ông cha ta từ xưa đến nay vẫn còn đó. Lễ nghĩa bao giờ cũng đi đầu trong mọi việc. Bác Hồ kính yêu cũng đã từng nói : “Có đức mà không có tài làm việc gì cũng khó, có tài mà không có đức thành người vô dụng”. Chính vì lẽ đó mà việc giáo dục con người phải song song hai mặt.

 Để việc giáo dục một con người trở thành người toàn diện hai mặt là việc làm không dễ. Ngay trong thời điểm này đây, trọng trách của nhà trường, của người giáo viên nhất là giáo viên chủ nhiệm lớp phải phát huy hết năng lực của mình, phải làm sao cho học sinh “Học được và được học”, cũng như đồng chí Phạm Văn Đồng cũng đã nói: “Nghề dạy học là nghề cao quý nhất vì nó tạo ra những con người sáng tạo”.

 Kết quả học tập chỉ tốt khi học sinh yêu thích môn học đồng thời các em cũng tìm được cảm hứng từ môn học đó. Việc đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới hình thức tổ chức hoạt động là một việc làm không phải dễ và cũng không phải ngày một ngày hai mà làm được. Nó đòi hỏi một sự đầu tư lâu dài, một quá trình rèn luyện không ngừng của người giáo viên. Mỗi một sự cố gắng dù rất nhỏ trong nhận thức của giáo viên về đổi mới phương pháp, hình thức dạy học đều là động lực tạo hứng thú học tập cho các em học sinh, góp phần nâng chất lượng dạy và học.

 Để thực hiện được điều này, từ thực tế thực hiện nhiệm vụ trong nhiều năm học qua, tôi đã đúc kết được “Một số biện pháp giáo dục và rèn kĩ năng sống cho học sinh qua môn khoa học 4” và trong năm học 2017-2018, tôi đã mạnh dạn chọn đề tài này để nghiên cứu.

 

doc19 trang | Chia sẻ: thuhong87 | Ngày: 05/03/2019 | Lượt xem: 269 | Lượt tải: 0Download
Bạn đang xem tài liệu "Một số biện pháp giáo dục và rèn kĩ năng sống cho học sinh qua môn Khoa học 4", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
hàng. 
— Bước 2. Chơi như hướng dẫn.
— Bước 3. 
+Từng HS tham gia chơi sẽ giới thiệu trước lớp những thức ăn, đồ uống mà mình đã lựa chọn cho từng bữa ăn.
+Dựa trên những hiểu biết về bữa ăn cân đối, lớp sẽ nhận xét sự lựa chọn của bạn nào phù hợp, có lợi cho sức khỏe.
+Đánh giá, tuyên dương HS hiểu bài, tham gia trò chơi tích cực.
+Động viên, khích lệ đội về sau hãy cố gắng hơn ở lần sau...
àKết thúc hoạt động giáo dục được cho các em kĩ năng : Tự nhận thức về sự cần thiết phối hợp các loại thức ăn. Bước đầu tự phục vụ khi lựa chọn các loại thực phẩm phù hợp cho bản thân và có lợi cho sức khỏe. 
Hoặc : 
Bài 10. Ăn nhiều rau và quả chín. Sử dụng thực phẩm sạch và an toàn / trang 22. 
 Hoaït ñoäng 1: Tìm hieåu lí do caàn aên nhieàu rau vaø quaû chín.
+Ở hoạt động này tôi sẽ gôïi yù cho HS ñoïc muïc 1 trong phaàn Baïn caàn bieát, keát hôïp quan saùt caùc hình 3, 4 ñeå thaûo luaän caâu hoûi :
`Keå teân moät soá loaïi rau, quaû caùc em vaãn aên haøng ngaøy.
`Neâu ích lôïi cuûa vieäc aên rau, quaû. 
+Yêu cầu các em làm việc cá nhân, chia sẻ nhóm đôi, sau đó trình bày trước lớp. 
+Rút ra kiến thức thế nào là thực phẩm sạch và an toàn 
àRèn được cho các em kĩ năng tự nhận thức về lợi ích của các loại rau, quả chín. 
Hoaït ñoäng 2 : Bieän phaùp giöõ veä sinh an toaøn thöïc phaåm.
- Tôi chia lôùp thaønh 6 nhoùm, hai nhoùm thöïc hieän moät nhieäm vuï.
+ Nhoùm 1, 4 : Thaûo luaän veà caùch choïn thöùc aên töôi, saïch; caùch nhaän ra thöùc aên oâi, heùo. 
+ Nhoùm 2, 5 : Thaûo luaän veà caùch choïn ñoà hoäp vaø nhöõng thöùc aên ñoùng goùi.
+ Nhoùm 3, 6 : Thaûo luaän veà söû duïng nöôùc saïch ñeå röûa thöïc phaåm, duïng cuï naáu aên; söï caàn thieát phaûi naáu thöùc aên chín. 
-Sau khi caùc nhoùm trình baøy keát quaû thaûo luaän, tôi sẽ choát cách làm đúng và cho các em rút ra bài học. 
àRèn được cho các em kĩ năng nhận diện và lựa chọn thực phẩm sạch và an toàn trong cuộc sống hàng ngày, yêu thích việc nội trợ, tự giác giúp người thân mua sắm, nấu ăn. 
Bài 15 - Bạn cảm thấy thế nào khi bị bệnh ? - Trang 32.
-Hoạt động 2. Chia lớp thành các nhóm 5-6 em. Sắm vai chơi trò « Mẹ ơi, con... sốt ! » 
+ Cá nhân nêu được dấu hiệu cơ thể không khỏe mạnh. 
+Chia sẻ nhóm đôi. 
+Tổng hợp theo nhóm 5-6. Trình bày trước lớp, các nhóm khác nhận xét, bổ sung thêm những dấu hiệu của cơ thể không khỏe mạnh. 
+GV tổng hợp, chốt kiến thứcà Giáo dục các em phải biết nói với cha mẹ hoặc người lớn khi trong người cảm thấy khó chịu, không bình thường. Động viên, khích lệ những em chưa mạnh dạn, thiếu tự tin trong giao tiếp cùng tham gia. 
 à Rèn cho các em kĩ năng tự nhận thức bản thân để nhận biết một số dấu hiệu không bình thường của cơ thể. Tìm kiếm sự giúp đỡ khi có những dấu hiệu khi bị bệnh. 
Bài 49. Ánh sáng và việc bảo vệ đôi mắt – trang 98. 
-Sau khi HS tìm hieåu nhöõng tröôøng hôïp aùnh saùng quaù maïnh, coù haïi cho maét tôi tiếp tục hướng dẫn các em tìm hieåu veà moät soá vieäc neân vaø khoâng nên làm gì ñeå ñaûm baûo ñuû aùnh saùng khi ñoïc, vieát như sau : 
+Yêu cầu các em quan sát hình 5; 6; 7; 8 minh họa SGK, trao đổi: Những trường hợp nào cần tránh để đảm bảo ánh sáng khi đọc, khi viết ? 
+Các em sẽ giaûi thích khi ñoïc, vieát tö theá phaûi ngay ngaén, khoâng ñöôïc ñoïc, vieát ôû nôi coù aùnh saùng quaù yeáu hoaëc quaù maïnh vì ánh sáng không thích hợp sẽ có hại cho mắt. Khoâng ñoïc saùch khi ñang naèm, ñang ñi treân ñöôøng, treân xe laéc lö. Ñoïc, vieát baèng tay phaûi; aùnh saùng phaûi ñöôïc chieáu töø traùi qua ñeå traùnh boùng cuûa tay phaûi.
à Hình thành cho các em thói quen hàng ngày khi đọc, viết phải đảm bảo đủ ánh ánh, đúng tư thế. 
Bài 52. Vật dẫn nhiệt và vật cách nhiệt-trang 104. 
Sau khi làm thí nghiệm các em sẽ lí giải việc sử dụng các chất dẫn nhiệt, các chất cách nhiệt và sử dụng hợp lí trong những trường hợp đơn giản, gần gũi. Biết được những vật dẫn nhiệt tốt và vật dẫn nhiệt kém. 
àRèn cho các em kĩ năng lựa chọn và sử dụng một số đồ vật liên quan tới dẫn nhiệt, cách nhiệt trong cuộc sống hàng ngày. 
Giải pháp 2. Giáo dục kĩ năng tư duy, học tập và sáng tạo. 
Kĩ năng tư duy, học tập và sáng tạo nhằm hướng tới việc nâng cao khả năng áp dụng những kĩ năng tư duy lập luận, phân tích và giải quyết vấn đề để đưa ra các quyết định hợp lí và sáng tạo trong cuộc sống. Cần có tư duy và phương pháp đúng trước khi hành động để đạt hiệu quả và năng suất cao nhất. Để làm được điều này, HS cần không ngừng học tập, tìm tòi để có phương pháp tư duy một cách hệ thống; biết cách lập luận, phản biện, phân tích, kiến tạo những ý tưởng hay giải pháp mang tính sáng tạo, phá bỏ tư duy lối mòn. 
Học để làm gì ? “Học để biết”, “Học để làm người”, “Học để sống với người khác”, “Học để làm”.  Cho nên giáo dục Kĩ năng tư duy là giáo dục khả năng phân tích một cách khách quan và toàn diện các vấn đề, sự vật, hiện tượng, xảy ra. Còn kĩ năng tư duy và sáng tạo là khả năng nhìn nhận và giải quyết vấn đề một cách mới, với ý tưởng mới, theo phương thức mới, khả năng khám phá và kết nối mối quan hệ giữa các khái niệm, ý tưởng, quan điểm, sự việc; độc lập trong suy nghĩ. 
Chẳng hạn khi dạy: 
Bài 26. Nguyên nhân làm nước bị ô nhiễm-trang 54. 
Hoạt động 1. 
-Tôi yêu cầu HS quan sát hình 1 đến hình 8/trang 54/SGK, trả lời câu hỏi: 
+Hãy mô tả những gì em nhìn thấy trong hình vẽ. 
+Theo em, việc làm đó sẽ gây ra điều gì ? 
-Cá nhân suy nghĩ tìm câu trả lời-Chia sẻ theo nhóm đôi.
-Trình bày trước lớp-Các nhóm nhận xét, bổ sung cho nhau. 
-GV nhận xét, chốt kết quả 
+Em haõy neâu hieän traïng nöôùc ôû ñòa phöông mình ? 
+Theo em nhöõng nguyeân nhaân naøo daãn ñeán nguồn nöôùc nôi em ôû bò oâ mhieãm ?
+Tröôùc tình traïng nöôùc ôû ñòa phöông nhö vaäy. Theo em, moãi ngöôøi daân ôû ñòa phöông ta caàn laøm gì ?  
àKết thúc hoạt động này, tôi đã giúp các em biết tự tìm kiếm và xử lí thông tin về nguyên nhân làm nước bị ô nhiễm. Bình luận và đánh giá về các hành động gây ô nhiễm môi trường.
Bài 35. Không khí cần cho sự cháy-trang 70.
Hoaït ñoäng 1 : Tìm hieåu vai troø cuûa oâ-xy ñoái vôùi söï chaùy. 
- Tôi chia nhoùm laøm thí nghieäm nhö SGK.
+Ñoïc muïc Thöïc haønh SGK ñeå bieát caùch laøm.
+Laøm thí nghieäm.
+Baùo caùo-ruùt ra keát luaän chung sau thí nghieäm khí ni-tô giuùp cho söï chaùy trong khoâng khí xaûy ra khoâng quaù nhanh, quaù maïnh.
- Sau cùng tôi chốt kiến thức cho các em : Caøng coù nhieàu khoâng khí thì caøng coù nhieàu oâ-xy ñeå duy trì söï chaùy laâu hôn. Noùi caùch khaùc, khoâng khí coù oâ-xy neân caàn khoâng khí ñeå duy trì söï chaùy.
à Kết thúc hoạt động này ta đã hình thành được cho các em HS kĩ năng bình luận về cách làm và kết quả quan sát; giúp các em biết phân tích, phán đoán, so sánh, đối chiếu kết quả sau thí nghiệm và kết quả suy đoán trước khi tiến hành thí nghiệm; đồng thời các em cũng nắm được cách quản lí thời gian trong quá trình thí nghiệm cũng như trong cuộc sống hàng ngày. 
Bài 35. Không khí cần cho sự cháy – trang 70. 
Các em sẽ dự đoán và làm thí nghiệm chứng minh càng có nhiều không khí thì càng có nhiều ô-xy để duy trì sự cháy được lâu hơn; muốn sự cháy diễn ra lâu hơn thì không khí phải được lưu thông. 
àRèn cho HS thói quen hợp tác trong quá trình làm thí nghiệm để tự mình tìm ra kiến thức. 
Bài 66. Chuỗi thức ăn trong tự nhiên-trang 132.
-Trước tiên tôi yêu cầu HS laøm vieäc cá nhân : Tìm hieåu hình 1/SGK thoâng qua caùc caâu hoûi:
+ Thöùc aên cuûa boø laø gì ?
+ Giöõa coû vaø boø coù quan heä gì ?
+ Phaân boø ñöôïc phaân huûy trôû thaønh chaát gì cung caáp cho coû ?
+ Giöõa phaân boø vaø coû coù quan heä gì ?
- Chia lớp thành các nhóm 5-6 HS/1 nhoùm yêu cầu các em vẽ lại chuoãi thöùc aên trên. 
- Tiếp theo tôi sẽ hình thaønh khaùi nieäm chuoãi thöùc aên trong tự nhiên. 
+ Laøm vieäc cá nhân-chia sẻ theo nhoùm ñoâi : Neâu moät soá ví duï khaùc veà chuoãi thöùc aên trong töï nhieân.
+ Chuoãi thöùc aên laø gì?
-Chốt kiến thức. 
àRèn được cho HS kĩ năng phân tích, phán đoán. Đảm nhận trách nhiệm xây dựng kế hoạch và kiên định thực hiện kế hoạch cho bản thân để ngăn chặn các hành vi phá vỡ cân bằng chuỗi thức ăn trong tự nhiên. 
...
Để dạy tốt môn khoa học, bên cạnh việc hướng dẫn HS tìm hiểu bài học, truyền tải kiến thức mới thì người giáo viên cần phải biết phối kết hợp các phương pháp dạy học nhằm khuyến khích sự tò mò khoa học, thói quen đặt câu hỏi, tìm câu giải thích khi các em được tiếp cận với thực tế, qua đó các em dễ dàng ghi nhớ nội dung bài học. Tư duy trong học tập không chỉ là một « công cụ » dạy học mà nó còn là con đường sáng tạo xuyên suốt quá trình học tập của học sinh. Nó tạo cảm giác thoải mái, tự tin, sự sáng tạo, nhanh trí, óc tư duy, tưởng tượng của các em... Khi bị khép vào luật chơi, các em dần có trật tự hơn, kỷ luật hơn. Thông qua trò chơi, học sinh được tập luyện, làm việc cá nhân, làm việc theo đơn vị tập thể trong sự phân công với tinh thần hợp tác, giao lưu. 
Giải pháp 3. Rèn luyện và phát triển kĩ năng giao tiếp và tương tác. 
Đây là năng lực quan trọng đòi hỏi sự tích hợp nhiều « trí thông minh » như ngôn ngữ, tương tác, cảm xúc, nội tâm và năng lực tự phát triển bản thân. Mỗi con người đều đang sống và tương tác trong những cộng đồng khác nhau, có thể cộng đồng hẹp như gia đình, rộng hơn là nhà trường, ngoài xã hội. Ở mọi ngữ cảnh HS cần có những kĩ năng về giao tiếp và tương tác với người khác một cách có hiệu quả, biết cách xử lí các xung đột, biết cách làm việc nhóm, huy động và phát huy sự tham gia của nhiều người xung quanh, khả năng lãnh đạo bản thân và lãnh đạo nhóm, cũng như các kĩ năng « hướng ngoại » khác. Bên cạnh đó, năng lực nội tâm, tự nhận thức, tự điều chỉnh bản thân và kiềm chế cảm xúc, biết cách giải tỏa căng thẳng và cân bằng trong cuộc sống, tư duy tích cực, cũng được rèn luyện một cách kiên trì. 
Bài 12 - Phòng một số bệnh do thiếu chất dinh dưỡng - Trang 26.
 Tôi cho HS chơi trò « Bác sĩ » :
 — Bước 1. Hướng dẫn cách chơi 
+Một bạn đóng vai bác sĩ, 1 bạn đóng vai bệnh nhân hoặc người nhà bệnh nhân. Các bạn khác theo dõi, nhận xét. 
+Thay phiên nhau tham gia đóng vai khám chữa bệnh :
+Bệnh nhân nói về triệu chứng (dấu hiệu) của bệnh. 
+Bác sĩ phải nói tên bệnh và cách phòng. 
— Bước 2. Chơi theo nhóm – mỗi nhóm chơi theo từng cặp đôi. 
— Bước 3. 
+Các nhóm cử đôi chơi tốt nhất lên trình bày trước lớp.
+Đánh giá, tuyên dương HS thể hiện được sự hiểu biết và nắm vững bài.
+Động viên, khích lệ những em chưa mạnh dạn, thiếu tự tin cùng tham gia trò chơi. 
àRèn cho HS kĩ năng giao tiếp và tương tác với bạn trong nhóm đồng thời giúp các em mạnh dạn, tự tin hơn trong giao tiếp hàng ngày.
Bài 15 - Bạn cảm thấy thế nào khi bị bệnh ? - Trang 32. 
Hoạt động 2. 
-Cá nhân HS nêu được dấu hiệu của cơ thể không khỏe mạnh. Chia sẻ theo nhóm đôi. Sau đó tổng hợp theo nhóm 4 và đại diện nhóm trình bày trước lớp, các nhóm khác nhận xét, bổ sung thêm những dấu hiệu của cơ thể không khỏe mạnh. 
-GV tổng hợp, chốt kiến thứcà Giáo dục các em phải biết nói với cha mẹ hoặc người lớn khi trong người cảm thấy khó chịu, không bình thường. 
 -Làm việc theo nhóm : Tôi chia lớp thành các nhóm 5-6 em. Cho các em thảo luận, phân việc cho các bạn trong nhóm sắm vai chơi trò «Mẹ ơi, con... sốt !». HS trong vai con phải nêu được dấu hiệu cơ thể không khỏe mạnh. 
à Rèn cho các em kĩ năng tương tác với bạn trong nhóm để sắm vai diễn kịch. Khích lệ những em chưa mạnh dạn, thiếu tự tin trong giao tiếp cùng tham gia với các bạn trong nhóm. 
Bài 52. Vật dẫn nhiệt và vật cách nhiệt – trang 104. 
-Sau thí nghiệm các em sẽ lí giải việc sử dụng các chất dẫn nhiệt, các chất cách nhiệt và sử dụng hợp lí trong những trường hợp đơn giản, gần gũi. Biết được những vật dẫn nhiệt tốt và vật dẫn nhiệt kém.
àCác em biết tương tác nhau trong quá trình thực hành làm thí nghiệm. Biết chia sẻ kiến thức cho nhau. 
Từ thực tế cho thấy, trước đây, sự nhận thức của các em học sinh không đồng đều nên tình trạng một số học sinh khó khăn trong học tập thì quá trình đàm thoại để lĩnh hội kiến thức làm cho các em không đủ tự tin để có thể tham gia trả lời câu hỏi, thậm chí có em còn nản lòng, chán học.
Bằng hình thức dạy học này, tôi thấy các em đã mạnh dạn hơn, chủ động hơn khi trình bày những gì mình quan sát được từ cuộc sống xung quanh. Tôi có thể dễ dàng kiểm tra được việc nắm bắt bài học của các em, sự tự tin, mạng dạn trong giao tiếp đến đâu, để từ đó tôi có sự điều chỉnh phương pháp cũng như hình thức tổ chức dạy học của mình cho phù hợp hơn trong những giờ dạy học môn Khoa học. Bên cạnh đó cũng đã rèn luyện và phát triển kĩ năng giao tiếp và tương tác cho cca1 em khi cùng nhau tìm ra kiến thức mới, cùng nhau tiến hành các thí nghiệm “học mà chơi, chơi mà học”. 
Tóm lại : Xuất phát từ những yêu cầu đổi mới, từ hoàn cảnh cụ thể của xã hội, của giáo dục nhà trường, của gia đình, vị trí của giáo viên trong công tác giáo dục ở trường học có một ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Vấn đề luôn đặt ra là giáo viên phải thực hiện tốt công tác giáo dục và cần xác định một cơ chế hoạt động về quyền hạn, trách nhiệm cho phù hợp với thực tế, phải có năng lực của một nhà sư phạm. Vì vậy buộc giáo viên phải tự hoàn thiện mình trước khi hoàn thiện cho học sinh. 
Từ một số biện pháp giáo dục và rèn kĩ năng sống cho học sinh lớp 4 học môn Khoa học mà tôi đã thực hiện trên, tôi thấy ý thức, thái độ học của các em sôi nổi, hào hứng, tích cực và mạnh dạn hơn đầu năm học rất nhiều. Hình thành được cho các em thói quen học tập, tự học và tự điều chỉnh phương pháp học của mình, biết xây dựng nề nếp hoạt động nhóm, mạnh dạn tương tác, tư duy, sáng tạo trong việc chuẩn bị bài cũng như tự giác tham gia các hoạt học tập. 
IV. HIỆU QUẢ CỦA ĐỀ TÀI 
IV. HIỆU QUẢ CỦA ĐỀ TÀI 
Qua nhiều năm thực hiện các biện pháp như đã trình bày vào thực tế giảng dạy tại trường, tôi nhận thấy giờ học Khoa học được các em đón nhận rất hồ hởi. Nhiều tiết học đã trở thành sân chơi lí thú. Thông qua việc chuẩn bị bài, các hoạt động nhóm, sắm vai diễn kịch, thực hành thí nghiệm tìm kiến thức mới,... nội dung các bài học được các em tiếp nhận một cách rất tự nhiên, hiệu quả. 
	Bên cạnh những kết quả đạt được trong việc giáo dục và rèn kĩ năng sống cho các em khi tham gia học môn Khoa học, những hình thức phương pháp tổ chức như trên đã dần dần hình thành ở các em tính năng động, mạnh dạn trước tập thể. Các em biết phối hợp nhau trong các hoạt động nhóm, biết quan sát môi trường xung quanh để hoàn thành nhiệm vụ học tập. Từ thái độ học tập tích cực đối với môn Khoa học, giờ đây đã tác động rất lớn đến các môn học khác. Các em biết tự nhận thức những mặt mạnh, mặt yếu của mình, cũng như về vị trí của mình trong tập thể. Khả năng sử dụng các kĩ năng sống vào các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, các phong trào của Đội phát động rất hiệu quả. Các em chủ động, tự giác, năng nổ tham gia, tương tác với các bạn trong tổ, trong lớp rất tốt đầy tinh thần tập thể. 
Học sinh khó khăn theo thống kê đầu năm đã giảm, các em là học sinh lười học có nhiều tiến bộ. Nhiều năm liền không có học sinh lưu ban, các em hoàn thành Chương trình lớp học 100%. 
 	V. ĐỀ XUẤT, KHUYẾN NGHỊ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG 
Qua nghiên cứu và thực hiện đề tài “Một số biện pháp giáo dục và rèn kĩ năng sống cho học sinh qua môn khoa học 4”, tôi rút ra một số kinh nghiệm từ thực tiễn như sau : 
1. Cần phải hướng dẫn kĩ cho học sinh việc chuẩn bị bài ở nhà và đồ dùng học tập thật chu đáo trước khi đến lớp. Giáo viên phải sưu tầm hình ảnh, tư liệu về tự nhiên-xã hội để làm cơ sở so sánh, chứng minh áp dụng cho từng bài giảng. Nghiên cứu kĩ mục tiêu bài dạy để có đồ dùng dạy học đúng yêu cầu, đúng trọng tâm.
2. Thiết kế bài dạy phải chú ý đến đối tượng học sinh, lồng ghép giáo dục kĩ năng sống cho các em trong một số tình huống thường gặp hàng ngày đặc biệt phải chú ý đến hoàn cảnh từng em để kết hợp giáo dục kiến thức thường thức cho phù hợp, tránh cho HS hiểu nhằm mà mặc cảm với cuộc sống gia đình mình. 
 3. Phải cho học sinh thực hành, thí nghiệm, thảo luận nhóm,  để các em tư duy, học tập và sáng tạo, tự tìm ra kiến thức trước khi giáo viên diễn giải, minh chứng. Phải phát huy tính tích cực học tập của học sinh (không gò ép, áp đặt) cần gợi ý, động viên để các em tự tin vào khả năng suy nghĩ, tìm tòi của mình. Sử dụng kĩ năng sống vốn có của mình để giải quyết một số sự cố có thể xảy ra trong quả trình thực hành-thí nghiệm. 
4. Giáo viên phải yêu nghề, yêu quý học sinh, cải tiến phương pháp và nhiệt tình giảng dạy. Luôn động viên, khuyến khích các em học tập, khen chê rõ ràng, không kì thị học sinh. Chú trọng đến đối tượng học sinh khó khăn. Bồi dưỡng nâng cao cho học sinh năng khiếu. Phải tạo được không khí học tập vui vẻ, nhẹ nhàng, hấp dẫn gây hứng thú học tập bằng một số trò chơi học tập, sắm vai, diễn kịch, để rèn luyện và phát triển kĩ năng giao tiếp và tương tác cho các em, nhất là những học sinh khó khăn, học sinh nhút nhát, thụ động.
Khoa học là một môn học không có công thức, không có đáp số cụ thể giống như học Toán, học Tiếng Việt mà nó là môn học khá trừu tượng. Tuy nhiên lại rất gần gũi và rất cần thiết trong cuộc sống. 
Với Một số biện pháp giáo dục và rèn kĩ năng sống cho học sinh qua môn khoa học 4 mà tôi vừa trình bày, tôi hi vọng rằng các đồng nghiệp có thể vận dụng tốt vào công tác giảng dạy tại lớp mình, tạo được môi trường học tập thân thiện, tích cực, chủ động. Giúp các em có hứng thú khi đến trường, khi tham gia các hoạt động học tập cũng như sinh hoạt ngoại khóa, đồng thời giúp các em có kĩ năng ứng phó tốt hơn trong các tình huống bất thường có thể xảy ra. 
VI. TÀI LIỆU THAM KHẢO 
	1.Tài liệu tập huấn công tác chủ nhiệm lớp cho cán bộ quản lí và giáo viên tiểu học (Hoàng Đức Minh, Nguyễn Dục Quang, Nguyễn Việt Hùng, Nguyễn Thị Vân Hương, Trần Thị Ngọc Bích) - Hà Nội, tháng 10 năm 2013. 
	2.Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên theo các cấp học (
Ÿ Module TH 1, 2, 3 : Một số vấn đề về tâm lí dạy học ở tiểu học (Nguyễn Kế Hào).
Ÿ Module TH 12, 13, 15 : Kế hoạch dạy học tích hợp các nội dung giáo dục-dạy học theo hướng dạy học tích cực ở học sinh tiểu học (Trần Thị Hiền Lương-Phùng Như Thuy-Lưu Thu Thủy).
Ÿ Module TH 17 : Sử dụng thiết bị dạy học ở tiểu học (Quản Hà Hưng).
Ÿ Module TH 34, 35 : Công tác chủ nhiệm lớp ở trường tiểu học (Hà Nhật Thăng).
Ÿ Module TH 39, 40 : Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh tiểu học qua các môn học (Lưu Thu Thủy).
3. Tài liệu “Giáo dục Kĩ năng sống” dành cho giáo viên Mầm non và Tiểu học - 2014 - POKI Learning.
4. Tài liệu “Giáo dục Kĩ năng sống” dành cho giáo viên từ bậc Mầm non tới THPT - 2015. (Tác giả : Nguyễn Thanh Bình - Nguyễn Trí Thanh - Phạm Thị Vui-Trịnh Thắng Lợi-Phạm Hồng Anh)
3. Thông tư :
Ÿ Số 22/2016/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
4. Luật Giáo dục.
	5.Tạo hứng thú cho học sinh học tập-Nguồn internet. 
	6. Hình ảnh minh họa-Chụp từ thực tế sau các tiết dạy tại lớp học. 
 Người thực hiện
	 Trần Thị Ngọc
Bài 45 . Ánh sáng 
HS làm thí nghiệm chứng tỏ ánh sáng truyền theo đường thẳng.
 Bài 46. Bóng tối
HS dự đoán và làm thí nghiệm vị trí, hình dạng của bóng tối.
để biết 
 NGÀY HỘI ĐẾN TRƯỜNG 
TRÒ CHƠI : ĐỔ NƯỚC VÀO CHAI 
 KÉO CO
 CÂY MÙA XUÂN 
 TỔNG KẾT PHONG TRÀO 
 NUÔI HEO ĐẤT 
 HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP 
TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO

File đính kèm:

  • docSKKN KHOA HOC 4_12363983.doc
Sáng Kiến Liên Quan