Mẫu bìa Sáng kiến kinh nghiệm Thiết kế trò chơi trong dạy học môn Toán cho học sinh Lớp một

Sáng kiến kinh nghiệm Thiết kế trò chơi trong dạy học môn Toán cho học sinh Lớp một

doc2 trang | Chia sẻ: sangkien | Ngày: 08/08/2015 | Lượt xem: 5329 | Lượt tải: 123Download
Bạn đang xem tài liệu "Mẫu bìa Sáng kiến kinh nghiệm Thiết kế trò chơi trong dạy học môn Toán cho học sinh Lớp một", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Phßng gi¸o dôc&®µo t¹o huyÖn th¹ch thÊt
 Tr­êng tiÓu häc th¹ch hoµ
dóc 
 §Ò tµi: thiÕt kÕ trß ch¬i trong d¹y – häc 
 m«n TO¸N CHO HäC SINH LíP MéT 
NHA TRANG :11/2005
	T¸c gi¶ : Khæng ThÞ H»ng Nga
	§¬n vÞ c«ng t¸c: Tr­êng TiÓu häc Th¹ch Hoµ
N¨m häc: 2010-2011
˜ & ™

File đính kèm:

  • docBIA SKKN.doc