Mẫu bìa sáng kiến kinh nghiệm Sử dụng phần mềm quản lý để minh họa và làm quen với hệ quản trị cơ sở dữ liệu microsoft access

Sử dụng phần mềm quản lý để minh họa và làm quen với hệ quản trị cơ sở dữ liệu microsoft access

doc4 trang | Chia sẻ: sangkien | Ngày: 25/12/2015 | Lượt xem: 2113 | Lượt tải: 15Download
Bạn đang xem tài liệu "Mẫu bìa sáng kiến kinh nghiệm Sử dụng phần mềm quản lý để minh họa và làm quen với hệ quản trị cơ sở dữ liệu microsoft access", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
së gi¸o dôc - ®µo t¹o phó thä
tr­êng thpt l©m thao
gi¸o ¸n «n tËp hÌ 2014
Tæ: Lý – Ho¸ - Sinh – C«ng NghÖ
Gv: NguyÔn H¶i Nam
Lâm Thao, tháng 6 năm 2014
Năm học 2013 - 2014
 L©m Thao, th¸ng 8 n¨m 2013
Th¸ng 9 n¨m 2009
së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o phó thä
tr­êng thpt l©m thao
s¸ng kiÕn kinh nghiªm
Sö dông phÇn mÒm qu¶n lý ®Ó minh häa vµ lµm quen víi hÖ qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu
 MICROSOFT ACCESS
Người thực hiện: Hoàng văn Long
Chức vụ: Giáo viên
SKKN thuộc lĩnh vực: Tin học
Năm học: 2014 - 2015
Năm học 2013 - 2014
 L©m Thao, th¸ng 8 n¨m 2013
Th¸ng 9 n¨m 2009
Danh môc viÕt t¾t vµ c¸c ký hiÖu
	 THPT Trung häc phæ th«ng
	TDTT ThÓ dôc thÓ thao
	§­êng di chuyÓn cña sinh
	§­êng di chuyÓn cña bãng
A
	VÞ trÝ häc sinh ban ®Çu
A
	VÞ trÝ häc sinh di chuyÓn
X
	VÞ trÝ cña chuyÒn hai
	VÞ trÝ cña GV ®øng trªn bµn cao
môc lôc
Néi dung
Trang
I/ §Æt vÊn ®Ò
1
II/ Gi¶i quyÕt vÊn ®Ò
2
1/ C¬ së lý luËn
2
2/ Thùc tr¹ng cña vÊn ®Ò
2
3/ C¸c biÖn ph¸p ®Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò
3
4/ HiÖu qu¶ cña s¸ng kiÕn kinh nghiÖm
11
III/ KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ
12
1/ KÕt luËn
12
2/ KiÕn nghÞ
12
Tµi liÖu tham kh¶o
13

File đính kèm:

  • docbia_skkn.doc
Sáng Kiến Liên Quan